สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ทางธรรม
 
1. นายอธิท  อธิวรปัญญากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 40 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. นางสาวอัญชลิตา  จันตรีสุคนธ์
 
1. นางสาวสุพัชชา  เครือฉิม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 47 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุชานารี   จันทราพูน
 
1. นายธนกฤต  สุทธิลักษณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศุภิสรา  นวนพรัตน์สกุล
 
1. นางรัชนีวรรณ  รื่นสุนทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธีธัช  เวชสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวิศวะ  หลวงหาญ
 
1. นางธีรกานต์  ขะชาตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายอภินันท์  โชตินอก
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาววชิรยาภรณ์  มุระดา
 
1. นางสาวรัตนา  โพธิ์งาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  รัศมี
 
1. นางสาววรรณภา  หมวกอิ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศิริวิภา  ดีวัน
 
1. นางสาวกนกพร  โพคณารักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 20 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  สิทธิสาร
2. เด็กหญิงนวพร  สุริวัฒน์
 
1. นางสุดารัตน์  บุญวงษ์
2. นางสาวกนกพร  โพคณารักษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 19 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาววิภาดา  มอญเกิดแก้ว
2. นายเลิศณรงค์  อายินดี
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
2. นางสาวฐิติพร  จันทร์หอม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 49 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กชายวัชรากร  ปัญญาดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์   บัวเงิน
 
1. นางสาวอำภา  จักรวาลสดใส
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 47 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจารุมน  กัลยานันฑปรีชา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เกษรโอสถ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99.3 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอร  ทองยิ่ง
 
1. นางสาวธิยาพร  สพภูเขียว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวณัชกมล  วิภาดาพรพงษ์
 
1. นางสาวธิยาพร  สพภูเขียว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชยุดา  ทองโสม
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้ายแขก
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  ทรัพย์สุจริต
 
1. นายอัศวิน  พุ่มมรินทร์
2. นางสาวกาญจนา  กลับเป็นสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 28 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณิชาภัทร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงศรี
3. นางสาวเบญญาภา  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวยุวดี  พันธ์สุจริต
2. นางสาววิมลพันธ์  ทรายทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 26 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  คงสมบุตร
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ตรีวิสูตร
3. เด็กหญิงอภิสรา  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
2. นางสาวิตรี  เศรษฐกุลวดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายนราธิป   สังข์สวัสดิ์
2. นายปุณณภพ   จินดากุล
3. นายวลัญชน์   สุริเจย์
 
1. นางสาวชุติมา   ประภัสสรพิทยา
2. นางสาวจิรนันท์   สุวรรณชัยรบ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงธนิษฐา  แสนสนาม
2. เด็กหญิงพิชญา   ทองสุกดี
 
1. นายธีระยุทธ  โพธิ์ศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 34 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายจิณณะณัฎฐ์  มณฑาทิพย์
2. นายอรรถชัย  พีอุดม
 
1. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางลัดดา   ภูดิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   มหาราช
 
1. นางวรรษมล  พุ่มมรินทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นางสาวศณิสา  ไหวไว
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองษา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเทพปรียา  ควรผล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ญศิรินภา
 
1. นางสาววรเนตร  พิชิตเกริกพล
2. นายอานนท์  สุวรรณธัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายอมฤต   คงสุภาพ
 
1. นางสาวอัจฉริตา   จิตสกุลชัย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34.61 เข้าร่วม 48 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงซอฟา  มะมัย
 
1. นางสุดารัตน์  สมบูรณ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45.37 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นายปิยะพรรณ์  ขันธวิธี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขันธศักดิ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐานิยา  เตี๋ยพานิช
 
1. นางสาวจิรินทร์  แสกระโทก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ธรรมกีรติ
2. เด็กหญิงภควดี  เตชพาหพงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นางสุรีพร  วิทยาวราพงศ์
2. นายสัจจาพร  ภู่ประดิษฐ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชุติมาศ  พัฒนพงศ์พรชัย
2. นางสาวณัฐวรา  เจนวิชชุ
3. นางสาวปิยะธิดา  ชูศิลป์
 
1. นายสถิตย์ภัทร  วงศ์สว่าง
2. นางสาววราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 30 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพ็ชร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เลาะวิถี
3. เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์
 
1. นางประภัสราภา  จันทรวงศา
2. นางโสรญา  จันหวา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวกิตติกา  วารินทร์
2. นางสาวฐิติมา  พรมมิน
3. นางสาวสายชล  ศรีแสงขอด
 
1. นางสาวนิสา  ตาสว่าง
2. นางสุดาพร  อารีย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์ขำ
2. เด็กหญิงนิยดา  เจริญผล
3. เด็กหญิงศิริกร  นิสะโสกะ
 
1. นางสาวฐาปนี  เทียนมาศ
2. นางโสรญา  จันหวา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 46 โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาววรณิกา  นาชัยฤทธิ์
2. นายศิวัช  ประเสริฐศรี
3. นางสาวอมรรัตน์  นงเยาว์
 
1. นางสาวศิธร  คนเสงี่ยม
2. นางสาวนภัสวรรณ  บุญยัษเฐียร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 27 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรพินธ์  จันทราวุฒิ
2. เด็กหญิงวรฎา  ดีฤทธิ์
3. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองเดชะ
 
1. นางณัฐมน  สุชัยรัตน์
2. นายวรรธนชาติ  แก้วนุช
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 46 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวชวิศา  พิมพ์น้อย
2. นางสาวณภัทร  เวชธนากร
3. นางสาวณัฐวดี  ลองซุม
 
1. นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี
2. นางรินดา  ตรงดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 23 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชนาธิป  น้อยใจ
2. เด็กชายภัทรภณ  นิ่มแสง
 
1. นางภัทรมล  สุกรีวนัส
2. นายสรรพสิทธิ์  โกศล
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 15 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายนันทกร  สุทธิวุฒิ
2. นายปณตกร  เย็นมนัส
 
1. นางสาวชุตินันท์  โกศล
2. นางสาวกนกพร  ประพฤติธรรม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.3 เงิน 30 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กชายฉัตรพี  สวัสดิสุข
2. เด็กชายสัตยา  ยัญจรูญ
 
1. นายอิระชา  นกขุนทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์ลอย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.46 ทองแดง 33 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กชายธีรดล  ญาณจันทร์
2. เด็กชายพงษ์ภัค  ยืนยง
 
1. นางสาวโยภิตา  เขียวค้า
2. นางสาวรัตน์ธิกานต์  งามแสนเลิศ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพิธิวัฒน์  มูลสาร
2. นายสิรวิชช์  สังข์ทอง
3. นายเฉลิมชาติ  หมื่นจำนงค์
 
1. นางพรพิมล  ส้มทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ม่วงกรุง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.4 เงิน 27 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงนฤพร  ไพรัตน์
2. เด็กหญิงมีนตรา  สมเนตร
3. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  พรเณร
4. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์บัณฑิตย์
5. เด็กหญิงสโรชา   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสุนทรีพร   อำพลพร
2. นางสาวกาญจนา  มีสินเสถียร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.1 ทอง 40 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นางสาวกวิตา  ครรธมาลา
2. นางสาวณัฐฑฌา  คำเปรม
3. นางสาวปนัดดา  พงษ์เพชร
4. นางสาวศรสวรรค์  ศาสตร์ศิริ
5. นางสาวสุวพิชญ์  เหรียญทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  สุขจิตร์
2. นายภัทรพงศ์  คมสัน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 22 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ภาคบุบผา
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  กอพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐสิมา  ศิริยุทธ์
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เมฆกระจ่าง
5. เด็กชายภานุวัฒน์  เล็กเจริญทรัพย์
 
1. นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์
2. นายธีรภัทร  กระจ่างแสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกิตติชัย  ชาลีนพ
2. นายพรชัย  พิลาวงษ์
3. นายวัชรินทร์  เที่ยงธรรม
4. นายอภิวัฒน์  สุขขีวุฒิ
5. นายเมธัส  ผดุงชอบ
 
1. นายกรวิชญ์  ทับทอง
2. นางสาวทัศวรรณ์  รัมมะเพียร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.2 เงิน 30 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายฐปกร  พรมจารี
2. เด็กชายธันวัฒน์  ชมภูพาน
3. เด็กหญิงมณีกร  ทองดง
4. เด็กชายศตวรรษ  บุญมาก
5. เด็กชายไกรวิชญ์  โทนสูงเนิน
 
1. นางสาวปณิดา  ศรีเฉลียว
2. นางสาวรุจิรัตน์  พวงโต
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกรรณธสิทธิ์  ยอดชมญาณ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  ใหญ่วงศ์
3. นางสาววิชชุตา  แสงฟ้า
4. นางสาวสุนิสา  พูลสวัสดิ์
5. นายอนิรุจ  วรรณกัมมิโก
 
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นายธนากร  ผิวนวล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.2 ทอง 22 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกงกฤษณ์  ภิรมย์
2. นางสาวกุลธิดา  สัมมาเนตร์
3. นางสาวจิดาภา  บำรุงเจียม
4. นางสาวฉัตรฐกรานต์  เจียมภักดี
5. นายชัชภพ  น้อยผล
6. นางสาวณิชนันทน์  สอนแก้ว
7. นางสาวธัญรดา  สุภวรรณ์
8. นายธีรภัทร  ทองงอก
9. นางสาวน้ำทิพย์  บำรุงศิลป์
10. นางสาวประภัสสรา  ไวคิด
11. นางสาวปิยรัตน์  ศรีพุ่ม
12. นางสาวศศิภา  อรัญญา
13. นางสาวศิริวรรณ  สุวรรณภนิตย์
14. นายสหรัฐ  เจริญโพธิ์
15. นายอนุชา  พันตรี
16. นางสาวอมริศรา  ศรีชมภู
17. นางสาวเกสราภรณ์  พรมโสภา
18. นายเจษฎา  สาสาร
19. นายเมธิส  สาระศรี
20. นายไกรสร  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ
2. นายธีรภัทร  สรรคพงษ์
3. นางสาวนารีรัตน์  ดิษฐลักษณะ
4. นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว
5. นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกนิษฐ์  พิททักษ์
2. นางสาวกรรธณา  เกษมพงษ์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  สุขชาตะ
4. นายกิตฏิกาฬณต์  มหามูล
5. นายจิระศักดิ์  หารีย์
6. นายธันวา  ฉันทปราโมทย์
7. นายนพพร  ภูหลวง
8. นางสาวนริสา  ภู่พันธ์
9. นางสาวนิลมล  บุญมา
10. นายปฎิหารย์  นาคสัมฤทธิ์
11. นายพัชรพล  กลีบสุวรรณ
12. นายรังสิมันต์  ศิลลา
13. นางสาวรัตน์ติญากรณ์  กุลบุญ
14. นางสาววันวิสา  อินสว่าง
15. นางสาววิภาวดี  โพธิ์สง่า
16. นายสิริศักดิ์  ประเจริญ
17. นายอภิสิทธิ์  วงศ์นาค
18. นายอาทิตย์  บุญลือ
19. นายเกียรติยศ  ดำรงศักดิ์
20. นายเอกรินทร์  ศรีชารส
 
1. นางสุภาภรณ์  สาพิมาน
2. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง
3. นายเพทาย  อารียะ
4. สิบโทอิศราชัย  คุณประทุม
5. ดร.ธนวัฒน์  พินนอก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 42 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กชายปวริศร์  มีแสง
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาติสกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 17 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวประณยา  สุทธจันทร์
 
1. นางพัชรี  ศิริเสนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง 9 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ทัพสกุล
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองขาว
 
1. นางสาวรดามณี  สายพัฒนะ
2. นางรุ่งนภา  ชมภูราช
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.2 ทอง 30 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายธนานันต์  สุนทรา
2. นางสาวอารีย์  มีบุญยกิจ
 
1. นายฉัตรชัย  สัตบุษ
2. นางอัมพร  กองโชค
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.1 ทอง 43 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  ศรีน้ำเงิน
2. นางสาวกวินธิดา  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงกานต์ติมา  สุทธากร
4. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  มีศิริภัทรกุล
5. นางสาวธนพร  มีพร้อม
6. นางสาวธนิษฐา  สิงห์โตขำ
7. นางสาวธัญชนก  อิ่มแล่ม
8. เด็กหญิงนริสา  โพธิ์สวัสดิ์
9. นางสาวพิมพ์ปภัสสร  ภู่สวัสดิ์
10. เด็กหญิงศิริจิต  บรรจงศิริ
 
1. นางสาวนภัทรชนก  กุลเจริญ
2. นางนนทพร  แจ้งกลปาน
3. นางสาวธนพร  พันธุ์เพ็ง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 67.4 ทองแดง 40 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงญาดา   บุญเรือง
2. นางสาวญาโณทัย  กสิพันธ์
3. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีสว่างค์
4. เด็กหญิงณิชา  อากาศโสภา
5. เด็กหญิงนพรัตน์  บางโม้
6. เด็กหญิงนริศรา  ภาคนะถา
7. เด็กหญิงพรกันยา  แสนสุข
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ทับทิมเลิศ
9. เด็กหญิงสิริมา  อยู่อร่าม
10. นางสาวอาทิตยา  มณีย์
 
1. นายนัฐพล  ชูทอง
2. นายพิชิตชัย  มากประมูล
3. นายเฉลียว  มากประมูล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 74.5 เงิน 35 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รื่นถ้อย
2. นางสาวจันทรกานต์  กระจ่างพันธ์
3. นางสาวฐิติพร  เสถียรพันธุ์
4. นางสาวณฐมน  ละออ
5. นางสาวธัญชนก  ตัณฑุลอุดม
6. เด็กหญิงปนัดดา  มงคล
7. เด็กหญิงระภีภรณ์  ไกลกลิ่น
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงษ์เพ็ชรเขียว
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชูศิลป์
10. เด็กหญิงเขมิกา  จิตสะทัย
 
1. นางสาวกนกศรี   พงษ์เทียน
2. นายธารา  มาบุญคง
3. นายนิทัศน์  แป้นอ้อย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรรณปพร   อินทร์เอี่ยม
2. เด็กหญิงมนพิสุทธิ์  ทัพถิรานันท์
 
1. นางนาฎนลิน  จุลโมกข์
2. นางสาวมรรษวรรณ  ศุภเวที
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นางสาวกุลนัฐ  ธรรมชีพ
2. นายพีรพล  วงษ์มะเซาะห์
 
1. นายสุทธิพงษ์  เซ็นเสถียร
2. นางสาววรรณนรี  เซ็นเสถียร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภูศิษฐ์  แก้วใส
 
1. นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวบุญญาพร  บุญเตียม
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายอรรณพ  สัทธศรี
 
1. นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวชลิดา  โพธิทัพพะ
 
1. นางสาวภัทราภา  จำแนกวุฒิ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุเมธินี  เกตศักดิ์
 
1. นางศิริรัตน์  สาระกุล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 19 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนภัทร   แย้มสังข์
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  คล้ายสกุล
 
1. นางสาวภัทราภา  จำแนกวุฒิ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นายสรวิศ  อรัญทอง
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  ขยัน
2. เด็กหญิงธนวรรณ  กระจ่างโรจน์
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
2. นางสาวกาญจนา  แสงใยมณี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 42 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  วิจิตรา
 
1. นางสาวภัทราภา  จำแนกวุฒิ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุนิสา  นวลพิจิตร
 
1. นางสาวแพรพรรณ  บุญส่ง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงวรากร  หมายมั่น
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ยุทธแสง
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  พิกุล
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
2. นางสาวกาญจนา  แสงใยมณี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 1. นางสาวกนกกาญจน์  ปิ่นเอก
2. นายสุรศักดิ์  กองศรี
3. นายเกรียงศักดิ์  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสุพัชรา  เดชเสถียร
2. นางสาวสุภาพร  บุญเจริญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธาราวรรษ  สังข์ป่า
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนิพาดา  แดงประดับ
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.66 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายสายลม  มีสมชีพ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพรณุภา  มีชูเกศ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เทศทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา  จำพรต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายภูมิพัฒน์  จันทร์อ่อน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธยาน์  ดีนิคม
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  กรีวิเวก
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.67 ทอง 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวสริตา  อุดบัววงค์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนพล  พลศักดิ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวธารฟ้า  อุดบัววงค์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แข็งธัญญกิจ
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.3 ทอง 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวจีรพร  พุฒิเพ็ญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรพินย์  หวังวีระ
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวภาศิริ  ศรีจันทร์
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายหะรินธร  อินทรประสิทธิ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายศรันย์  สุวรรณพงศ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.3 ทอง 15 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธินันท์  แสงอุทัย
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  พิมพา
2. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน
3. นายทัตพงศ์  เขียววิมล
4. นางสาวธนพร  พลศักดิ์
5. นางสาวธัทรพร  บำเพ็ญบุญ
6. นายปิยวัฒน์  จำพรต
7. นายปุระชัย  คำดี
8. นายศรันย์  สุวรรณพงศ์
9. นางสาวสุริยพร  ศิริพฤกษ์พงษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม
3. นายชุติพงษ์  ส่วนบุญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.4 ทอง 11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขอารมณ์
3. นางสาวดวงดี  วิถีไพร
4. นายทัตพงศ์  เขียววิมล
5. นายธนกร  เกิดทรัพย์
6. นางสาวธนัชญา  พุฒิเพ็ญ
7. นางสาวนงลักษณ์  บุญยืน
8. นายภานุมน  มีนิล
9. นายภูผา  สะแกคุ้ม
10. นายวรวิทย์  พงษ์ภมร
11. นายสรกัณ  ดวงทวีป
12. เด็กชายสิทธินันท์  แสงอุทัย
13. นายอิทธิพัทธ์  สว่างญาติ
14. นางสาวเกศราพร  ตรีคงคา
15. นายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นายกิตติ  คงเจริญ
3. นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม
4. นายพชรพล  สุดลอย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 77.6 เงิน 20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  กรีวิเวก
2. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
3. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน์
4. นายณัฐพล  ชินประหัษฐ์
5. นายทัตพงศ์  เขียววิมล
6. นายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
7. เด็กชายนวพล  สุขสวัสดิ์
8. นายปรมินทร์  ภิญมิตร
9. นางสาวปวีณา  บุตกร
10. นายสิทธินนท์  แจ้งใจ
11. นายอรรถสิทธิ์  บัววิจิตร์
12. นายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม
3. นายกิตติ  คงเจริญ
4. นายพชรพล  สุดลอย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรพินย์  หวังวีระ
2. เด็กหญิงณัชชา  ขันติธรรมากร
3. เด็กหญิงณัฐชยา  มีชูเวช
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  พูลทราย
5. นางสาวธนวรรณ  พิมาลัย
6. เด็กหญิงนฤมล  คงดีเพียร
7. เด็กหญิงนิชนันท์  แข็งธัญญกิจ
8. เด็กหญิงนิสากร  เหลืองประเสริฐ
9. เด็กหญิงพรชนก  ไวยไมตรี
10. นางสาวพัชรินทร์  คงสมใจ
11. นางสาวพิมพ์ลภัส  พูลสาริกิจ
12. นางสาวภาศิริ  ศรีจันทร์
13. เด็กหญิงวิมลวรรณ  บรรจงศิริ
14. นางสาวศรแก้ว  สังข์ประไพ
15. เด็กหญิงศศิภา  ไกรสำอางค์
16. เด็กหญิงศศิวิมล  ไกรสำอางค์
17. นางสาวศิริลักษณ์  จันทโชติ
18. เด็กหญิงสุภัคสิณี  ธรรมสินธุ์
19. นางสาวอาภาภัทร  พุ่มอุไร
20. เด็กหญิงอารยา  กนกเพ็ชรรัตน์
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 21 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กหญิงคูณเก้า  บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  สันทอง
3. เด็กชายฉลองชัย  มานิตย์
4. เด็กชายชลธาร  ใจบุญ
5. เด็กชายพีรนนท์  บุบผาจีน
6. เด็กชายศุภวิชญ์  พรสี่
 
1. นายคีตา  จันทร์เกษม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกฤตเมศ  ทองนพคุณ
2. นายก้องสกุล  สมละออ
3. นายจักรี  งามสมบูรณ์
4. นายปุณณะ  จันดรา
5. นายศราวุธ  ลอยประเสริฐ
6. นายสหรัฐ  บุณยานันต์
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
2. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกรดา  ประดับแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมบุตร
3. เด็กชายจรัสพรค์  แก้วกล้า
4. นายจิรสิน  มังกะโรทัย
5. เด็กหญิงจิรัตติกาล  หวังสุดใจ
6. เด็กชายชัชวาล  ชัยชนะ
7. นายณฐพล  ชำนาญนาค
8. นายณัฐชนน  แสงศรี
9. นายณัฐนันท์  ขาวฉ่อง
10. นางสาวณัฐพร  นาคปล้อง
11. นายธนกร  ทองนพ
12. นายธนวัฒน์  สังข์วงศ์
13. เด็กชายธรรณธร  โพธิสวัสดิ์
14. เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลักแก้ว
15. เด็กชายธันย์ธำรง  ธนาพรพิชาพงษ์
16. นายธีรนาถ  ขาวพวง
17. นางสาวนรีพร  โพธิพล
18. นางสาวนวพรรษ  เพิ่มเพียรสิน
19. นางสาวปวริศา  พันธุสุข
20. นายปิยนนท์  เต็งเจริญ
21. นายพิจิตร  เจริญไทย
22. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันชะลี
23. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมสอาด
24. นายยุทธการณ์  ปานเจริญ
25. เด็กชายรชานนท์  ไพรสมพงษ์
26. เด็กชายรามภูวิศ  สุจริต
27. เด็กหญิงวรพิชชา  นะธิศรี
28. นายศิรทรรศณ์  ภิรมย์
29. นายศุภวัฒน์  ธูปสุวรรณ์
30. เด็กชายสรายุทธ  สิงห์อยู่
31. เด็กชายสหรัฐ  ขวัญอยู่
32. เด็กชายสิปปกร  คุ้มกลัด
33. นางสาวสุชาผณินทร์  ยืนยงค์
34. เด็กชายสุทธิภัทร  งามบุญรอด
35. นางสาวหนึ่งธิดา  หงษ์วิจิตร
36. เด็กชายอดิเทพ  มีชัย
37. นายอภิชัย  พูดเพราะ
38. นายอรุณ  เปรื่องปัญญา
39. นางสาวเบญญาภา  สันรัมย์
40. เด็กชายเอกมงคล  แสงจันทร์
 
1. นางสาวพัสร์ศิริณ  เกิดพิทักษ์
2. นายชูชาติ  มงคลเมฆ
3. นางสาวขวัญชนก  ฉิมพลี
4. นายพงศ์ศรัณย์  ยศศักดิ์
5. นายฉัตรชัย  ประไพพงษ์
6. นายเทอดศักดิ์  ยังพึง
7. นายวิชญ  รวมประพันธ์
8. นายสุกฤษฎิ์  บำรุงรัตน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัณฐิกา  สุทะ
2. เด็กหญิงกัลยกร  ระย้าย้อย
3. เด็กหญิงจิราพัชร  คงรื่นเริง
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โสภาตุล
5. นายชัชชัย  ศรีอ่อน
6. นางสาวฐิติรัตน์  ประสาททอง
7. นางสาวณัฐวดี  สมพงษ์
8. นายธนพล  เรืองณรงค์
9. เด็กหญิงธนวรร  บุรีรักษ์
10. นายธัญพิสิษฐ์  ศิวะพรชัย
11. นายนนทวัฒน์  แสงหิรัญ
12. เด็กชายนัด  จุลอำพันธ์
13. นางสาวนันทิยา  อุดมทรัพย์
14. นางสาวนิรัชพร  ชาวทำนา
15. เด็กหญิงนิศารัตน์  เรื่องมา
16. เด็กหญิงบุษบา  สวนสิน
17. นางสาวปฐมาวดี  มุมทอง
18. เด็กชายพระนาย  ดอกรัก
19. นายพัธฤทธิ์  ขาวหนู
20. เด็กหญิงภัสศิวรรณ  ชุมรัมย์
21. เด็กชายมณี  บุญร้าย
22. เด็กหญิงมนัสวี  ศะศินิล
23. นางสาวรดา  กาแก้ว
24. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองภู่
25. เด็กหญิงวาสนา  ป้อมน้อย
26. นางสาววิลาวัลย์  รักษาศักดิ์
27. เด็กชายวีรยุทธ  รัตนวิชัย
28. เด็กชายวุฒิชัย  เนตรอินทร์
29. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์งาม
30. นายสิทธิพร  พึ่งธรรม
31. เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่เป็นสุข
32. เด็กชายอธิปพัฒน์  ชัยรัศม์ดลภัค
33. นายอนุชิต  คุ้มบุ้งคล้า
34. นางสาวอภัทชา  บรรลือทรัพย์
35. เด็กหญิงอลิษา  หงษ์วิจิตร
36. เด็กหญิงอาทิตยา  กรองทอง
37. เด็กหญิงอาริยา  ไทยปาน
38. นางสาวเบญจมาศ  พรหมอินทร์
39. นายเอกลักษณ์  สุมานิตย์
40. นายไชยภัทร  เสียมสกุล
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
2. นายเอกชัย  พึ่งพักดี
3. นางสาวดวงธิดา  เจริญสุข
4. นายศตวรรษ  อดุลยรัตนพันธุ์
5. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
6. นางพรศิริ  สังข์ทอง
7. นายพรศักดิ์  กฤษเกล้า
8. นางสุกานดา  ศิริคม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 21 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กชายเวธน์วศิน  อุทัยวงศ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  น้อยวงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายยุทธการณ์   ปานเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 39 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองภู่
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.83 ทอง 35 โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวนภัสวรรณ  ปั้นทอง
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 31 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นายธนบดี  พรมสุภา
 
1. นายวสันต์ชัย  จาติกานนท์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชนิสรา  บุญสมพันธ์
 
1. นางสาวดวงธิดา  เจริญสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 40 โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวสุรัญญา  แสงประไพ
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงใยมณี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 32 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายวีรภัทร  แก้วแสง
 
1. นายกิตติศักดิ์  กอร้อย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกิตติพงศ์  เกษียรสมุทร
 
1. นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเชิญพร  กำหนดศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธยาน์  การินทุ
 
1. นายพีรวัส  ปั้นทองคำ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.3 เงิน 41 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นายณฐวรรตน์  ฤทธิกัน
 
1. นายวสันต์ชัย  จาติกานนท์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  รื่นชื่น
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 28 โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวสุรัญญา  แสงประไพ
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงใยมณี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชาย ธีรนพ   พูลพร
2. เด็กชายกฤดิกานต์   แสงไพโรจน์
3. เด็กชายกฤษพงศ์   จริตพจน์
4. เด็กชายณัฐเศรษฐ   อัครส
5. เด็กชายธนารักษ์   ไกรทอง
6. เด็กชายน่านนที   สลีอ่อน
7. เด็กหญิงพัชราพร   บำเรอโชค
8. เด็กชายวิทวัส   ด่านเทิดศักดิ์
9. เด็กหญิงศิรินันทา   ธรรมปุรา
10. เด็กชายเมฆินทร์   คำตัน
 
1. นายกิตติ   คงเจริญ
2. นายสมเกียรติ   วิเชียรวิลาวัณย์
3. นายเกษมศักด์   แก้วมะ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกรธวัช   ดวงมณี
2. นายญาณวัฒน์   คงสมปราชญ์
3. นายณัฐพล   ตรีประดับ
4. นายธนานันต์    สวัสดี
5. นายนพคุณ   รัมมะสังข์
6. นายนิธิกร   รัตนวราหะ
7. นายพรเทพ   มานะชีพ
8. นายพันเลิศ    มะสีพันธ์
9. นายวรธร   ซางสุภาพ
10. นายสิรวิชญ์  ทองประมูล
11. นายเดชาธร    เพ่งสุวรรณ
 
1. นายสมเกียรติ   วิเชียรวิลาวัณย์
2. นายกิตติ   คงเจริญ
3. นายเกษมศักด์   แก้วมะ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 14 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ดาวเดช
2. เด็กชายจักริน  มั่งไม้วัฒนา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีกมล
4. เด็กหญิงชนธิชา  ศาลาลักษณ์
5. เด็กหญิงชนิสรา  บุญสมพันธ์
6. เด็กหญิงณัฐนรี  ทรัพย์น้อย
7. เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  พูลพิพัฒน์
8. เด็กหญิงดวงกมล  เปี่ยมดี
9. เด็กชายธนากร  ศรีสมัย
10. เด็กชายนภสินธุ์  แสนคำ
11. เด็กหญิงพรทิพย์  ขำเขียว
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันประยอด
13. เด็กหญิงภคพร  ดียิ่ง
14. เด็กชายภานุวิชญ์  ยินดีพจน์
15. เด็กหญิงลูกตาล  เถระวัตร์
16. เด็กหญิงวรรณพร  แข็งแก้ว
17. เด็กหญิงวาสนา  สุขอากาศ
18. เด็กชายวีรภัทร  แก้วแสง
19. เด็กชายวีรเทพ  แสงทอง
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใบมณฑา
21. เด็กหญิงสิราวรรณ  ปองแก้ว
22. เด็กหญิงสุชารัตน์  ใจอิ่ม
23. เด็กหญิงสุพัทธา  เสาะสืบงาม
24. เด็กชายอภิวุฒิ  ยอดเมือง
25. เด็กหญิงอารียา  ไทยปาน
26. เด็กชายเกษมทัศ  จันทร์วงษ์
27. เด็กชายเจษฎาพร  คำหอม
28. เด็กชายเจษฎาภรณ์  รุ่งรุจี
29. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  แข็งธัญกิจ
30. เด็กหญิงเอื้อมพร  เผ่าพันธุ์ดี
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
2. นางชลฑิชา  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวดวงธิดา  เจริญสุข
4. นางสาวบุษบา  วงษ์พานิช
5. นางสาวแพรทิพย์  ภาควัตร
6. นางสาวอรุณีย์  จันทร์เสวก
7. นางปิยะนาถ  สุขสถาน
8. นางสาวสุพพัต  ทัดเทียม
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงโพธิ์วงษ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  นิลทคช
3. เด็กหญิงชลธิชา  สังวงค์
4. เด็กหญิงตัสนีม  หนูมา
5. เด็กชายนรธีร์  ไกรทอง
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  อุดมเลิศศิริ
7. เด็กชายภาณุพงศ์  มะสีพันธุ์
8. เด็กชายวทัญญู  มะปรางหวาน
9. เด็กหญิงวริศรา  พื้นดี
10. เด็กชายศันสนะ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางอาริยา  เต๊ะวงค์
2. นางสาวกุลธิดา  ศรีสุข
3. นายสุธาวัชร์  แสงพรรณ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 19 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรวดี  คงสำเร็จ
2. เด็กหญิงปรีญานุช  พุ่มอินทร์
3. เด็กหญิงมนธิชา  กุมภะสิงห์
4. เด็กหญิงศุทธิณี  ฆ้องกำจัด
5. เด็กหญิงอุลัยลักษณ์  เรณุมาร
6. เด็กหญิงโยษิตา  ละออง
 
1. นางอนันตภา   พิบูลย์
2. นางสาวทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 20 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวชุติมา  จำแนกสาร
2. นางสาวณิชชา  รัตนกำเนิด
3. นางสาวนุสรา  สีม่วง
4. นางสาวภัณฑิรา  บูรณะพิมพ์
5. นางสาวรัดเกล้า  กลันทกสุวัณณ
6. นางสาวศิริพร  บุญเรือน
7. นางสาวสตุมมา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวณัฐชา  ชิงชัย
2. นางราตรี  ยินยอม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 33 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธันยา  อยู่โต
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปิ่นพัฒน์
3. นางสาวดวงฤทัย  ไวยนิยี
4. นางสาวนภิสา  ดรไชย
5. เด็กหญิงนุสรา  ก่องกานดา
6. เด็กหญิงปาณรวี  ถีติปริวัตร
7. เด็กหญิงพัชราภา  เผือกทอง
8. เด็กหญิงวรรณวิภา  ลาวงศ์
 
1. นางอนันตภา   พิบูลย์
2. นางสาวทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 24 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. นางสาวกัญญารัตน์  พันธุ์พืช
2. นางสาวกัลยาณี  มัจฉา
3. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ไทร
4. นางสาวธนพร  ควรแถลง
5. นางสาวพัชธรา  นุชสละ
6. นางสาวพัชรินทร์  คงสมจิตร์
7. นางสาววรรณธนา  เชยสูงเนิน
8. นางสาววรรณิษา  เสาวรส
 
1. นางสาวมนัสชนก  มังกรหิรัญสิรี
2. นางสาวศุภนุช  บุญญานันต์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 18 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พิกุลโสม
2. เด็กหญิงชลธิชา  จาหรี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทบวงษ์
4. เด็กหญิงชลนิศา  สีดี
5. เด็กหญิงญาณิศา  แสงทอง
6. เด็กหญิงปูเป้  แสงดาว
7. เด็กชายพลวัฒน์  กันทุกข์
8. เด็กหญิงพินจักษณา  แสงทอง
9. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ขันสันเทียะ
10. เด็กหญิงพิริสา  แสงอุทัย
11. เด็กหญิงภัทราวดี  เจริญถ้อย
12. เด็กหญิงวีนา  เซ๊ะดี
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  จรัสศรี
14. เด็กหญิงศุกัญญา  สุทธิโคตร
15. เด็กหญิงอุดมรักษ์  พันธ์พูล
16. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์ร่มเย็น
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงใยมณี
2. นายนพเก้า  สำราญจิต
3. นายกมล  เบ็ญจา
4. นางนิตยา  เจริญสุข
5. นางอัญชณา  สิริภาพ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 19 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายจิรกิตต์  บุญจิตรากุล
2. นายชยากร  ทองแผ่
3. นายณัฐชนน  นิโครธา
4. นายธนบดี  แสงรุจี
5. นายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
6. นายนวพล  โพธิ์พุ่ม
7. นางสาวน้ำทิพย์  เหมกระศรี
8. นายปัณณวรรธ  ปิ่นแสง
9. นายพชร  โรจน์พิบูลสถิต
10. นายพาโชค  รอดภัย
11. นายภาสกร  เกษมรัตน์
12. นายวิรธัช  อากาศวิภาต
13. นายศักดิ์รินทร์  บาลทิพย์
14. นายสิริพงศ์  พงศ์ทองคำวงศ์
15. นายสุรวิชช์  ไตรเวช
 
1. นายสมชาย  อบรมย์
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 30.01 เข้าร่วม 35 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กชายนันทนัช  ปัทมนาวิน
2. เด็กชายปฐวิกรณ์  เจียมจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุชประเสริฐ
4. เด็กชายเอเด็ม  เก่งกิจการ
 
1. นางสาวสิริมา  ไหวพริบ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชภรณ์  ไม้อุ้ม
 
1. นายกรวิชญ์  นาพุฒา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 29 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวคริมา  พูลผล
 
1. นายนภัทรวิชญ์   โอริส
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 16 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายสุริยชาติ  บุญจำเริญ
 
1. นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 48 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวณุจิราภรณ์  หงษ์วิจิตร
 
1. นางปิยาภรณ์  นิตยกิตติ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.67 เข้าร่วม 39 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรมิตา  พุฒิพุฒชาติ
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์  เกิดสติ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนวินท์   สีนวนสกุลณี
 
1. นางสาวรังสิมา   ชมจำปี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.333 เงิน 27 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนกกมน  หอมสุคนธ์
2. เด็กหญิงชุติมา  เริงใจ
3. เด็กหญิงตะวัน  สุภสร
4. เด็กชายพีรศักดิ์  จิตรีไหว
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุ่งสุด
 
1. นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธ
2. นายยุทธนา  ขันธวิธิ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวกิตติมา  สุขเจริญ
2. นางสาวจิรัชญาน์  ศรีทอง
3. นางสาวธนพร  ภูโทสุด
4. นางสาวน้ำทิพย์  แสงจันทร์
5. นางสาวปัทมา  อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวชลลดา  กุลานุวัติ
2. นางสาวดวงดาว  สังฆะมัย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง 16 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   พิสุทธิรัตน์กุล
2. เด็กชายรัชพงษ์   ใช้ลิ้ม
 
1. นางสาวจิตติภาภรณ์   เตรียมทนะ
2. นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพัฒน์ธานิศ   จันทร์เทศนา
2. นางสาวอรนรินทร์   จันภิรมย์
 
1. นางสาวชญานุตย์   เจริญกิจ
2. นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง 10 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกัลยกร  อิสระ
2. นางสาวพรรณพร  ดุมไพร
 
1. นางสาวภาวิณี  รังทอง
2. นางพัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนากานต์  แสงยุนนท์
2. นางสาวธันยาภัทร์  อยู่โต
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภู่แก้ว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ลดา  พัฒนาวานิชย์
2. นางสาวสาธินี  สุวรรณศรี
 
1. นางวรรณกาญจน์  อุ่นจิตรพันธ์ุ
2. นางสาววรรณกานต์  ชั้วทอง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.4 ทอง 8 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชรินรัตน์  ชูริบัตร
2. นางสาวภัทรศยา   กลิ่นปรากฎ
 
1. นางสาวไข่มุก  นิ่มตระกูล
2. MissMiho  Araki
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนมล  ทรงไทย
2. นางสาวศตพร  เวชทัพ
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภู่แก้ว
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกชพร  แก้วพานิช
2. นางสาวจรัญญา  รื่นเริง
3. นางสาวภัทริกา  บุญลือชา
4. นางสาววริยา  ม้าแก้ว
5. นางสาวสุขทิษา  วีระพงษ์
 
1. นางวรรณกาญจน์  อุ่นจิตรพันธ์ุ
2. นางสาววรรณกานต์  ชั้วทอง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.25 ทอง 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปิยะรัตน์  สุขบท
2. นางสาวภัคจิรา  ฮาราดะ
3. นางสาวภัณฑิรา  ฮาราดะ
4. นางสาวศิวาพร  จำปาศักดิ์
5. นางสาวแพรวา  พุฒตาล
 
1. นางพัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล
2. MissMiho  Araki
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจเฉื่อย
2. นางสาวชรินทร  นิ่มทอง
3. นางสาวพลอยชมพู  ชัยศิริกุล
4. นางสาววิชญาดา  สวนฉิมพลี
5. นางสาวอภัทรธิชา  ตัดถุยาวัตร์
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภู่แก้ว
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 72.33 เงิน 28 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฉิมชั้น
 
1. นายอรรถพล  แซ่ย่าง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวลลิตา  ไชยหาวงษ์
 
1. นางสาวไข่มุก  นิ่มตระกูล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภัคพล  ขันธบรรพ
2. เด็กชายสรเมส  เมตตาวิหารี
 
1. นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล
2. นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80.73 ทอง 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนิน  สุวรรณเลิศ
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 44 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายคณัสนันท์   ภัทรภากร
2. เด็กชายชวกร   กระจ่างเย่า
3. เด็กชายธนกฤต   ยุวนบุณย์
4. เด็กชายนันทวัฒน์   สุขทรัพย์ศรี
5. เด็กชายพนมวรรณ   รื่นภิรมย์
6. เด็กชายภูวฤทธิ์  แผลงศร
7. เด็กชายอภิสิทธิ์   พวงสังวาลย์
8. เด็กชายเชาวฤทธิ์  ภู่ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
2. นายวิญญ์  แสงสด
3. นายยุรนันท์  อัตตะสาระ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.35 เงิน 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายก้องกิดากร   สุวรรณผ่อง
2. นายณัฐนันท์   มาศจรัส
3. นายบุญญาชัย   หามาลี
4. นายภูวดล   เพ็งผ่อง
5. นายศิวกร   สาตจีนพงษ์
6. นายสุรสีห์   ธงวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
2. นายยุรนันท์  อัตตะสาระ
3. นายวิญญ์  แสงสด
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.1 เงิน 31 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกล้าณรงค์  มีสมโฉม
2. นายกิตตินันท์  ทองเชื้อ
3. นายจิรพรรดิ์  เจริญผล
4. นางสาวชรินรัตน์  มูลธิโต
5. นายธนะพัฒน์  มังคลาเชียรสิน
6. นางสาวนัสฐพร  ศรีเจริญ
7. นายพุฒิพงศ์  แสงทอง
8. นางสาววรรณี  คำแก้ว
9. นางสาววรางคณา  ชำนาญ
10. นายเจราวัฒน์  มาราวิลลา
 
1. นางสาวจันทร์ประภา  สัมมาคาม
2. นางพัชรี  ศิริเสนา
3. นายกรวิชญ์  ทับทอง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 10 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวจริยา  โสภากุล
2. นางสาวรสิตา  อยู่เจริญ
3. นางสาวศิริวัลย์  บุญน้อม
4. นางสาวอพัชชา  นุชอินทร์
5. นางสาวแพรวา  พรหมธนะ
 
1. นายปรัชญา  ม้งท่อ
2. นางสาวสายเพชร  เพชรอำไพ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงถนิมนันท์   เที่ยงคืน
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   มะกล่ำแดง
3. เด็กหญิงสุริวัสสา   เชยสุวรรณ
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
2. นางสาวนิรชา   อุ่นทรัพย์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.8 เงิน 45 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรพร  กรอบจินดา
2. นางสาวสลิลทิพย์   ศรีเพ็ชร์
3. นางสาวแพรพลอย   สมดัง
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
2. นางสาวนิรชา   อุ่นทรัพย์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.25 เงิน 12 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงนัยด้า  มาเดียเคล
2. เด็กหญิงศิรดา  เวชกิจ
3. เด็กหญิงอินทิรา  สุขสาลี
 
1. นางสาวรู่วัยดา  เดชเสถียร
2. นางอานันดา  ไหมอ่อน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นางสาวชลดาย์  ปาทาน
2. นางสาวณัชชา  ภู่โพธิ์
3. นางสาวณัฏฐา  ภู่โพธิ์
 
1. นางอานันดา  ไหมอ่อน
2. นายสุวรรณ  ศรีประจักษ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 25 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนภร  ปัญญาแฝง
2. เด็กหญิงโศภิษรดา  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส
2. นางสาวสุอาภา  นาคพันธ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 25 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัฐญา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงอารียา  ไวยครุทธา
 
1. นางสาววรวรรณ  พุทธิพัฒน์
2. นายตันติกร  จันทรวิบูลย์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  สุขสมนาค
2. เด็กหญิงศรัณยา  พูลมา
 
1. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
2. นางสาวเกษสุรางค์  เย็นสินธุ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐพิชฌา  บุญเสริม
2. นางสาวสุภัชชา  ไววาศน์
 
1. นายพชรพล  พลธี
2. นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 43 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายพฤฒิพันธุ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายศักรินทร์  กุนขุดทด
 
1. นางยุพเยาว์  ทรงสบาย
2. นางสาวอาทิมา  ปั้นปัญญา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 19 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายอติวิชญ์  เกิดจินดา
2. นายอมรเชษฐ์  จันทะศิลา
 
1. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
2. นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 29 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวพรสวรรค์  มงคลแถลง
2. นางสาวมุทิตา  คงแสงศักดิ์
 
1. นางสาววรวรรณ  พุทธิพัฒน์
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77.6 เงิน 22 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกันต์ธัช  นพภาพันธ์
2. เด็กหญิงชณัต  อังกาบแก้ว
 
1. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
2. นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.4 เงิน 21 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ชาญไชย
2. เด็กหญิงมนัสวี  น้อยคำ
 
1. นางสาววรวรรณ  พุทธิพัฒน์
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิตา   วงศ์สถิตย์
2. นางสาวพชรสร  ศุขศรีทอง
 
1. นายทรรศิน  อุษาวิจิตร์
2. นางปาริชาติ  อุษาวิจิตร์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 37.8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธรรมรักษ์  โสดารักษ์
2. นายนรวิชญ์  อินทร์พรหม
 
1. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
2. นายสุวพัฒน์  สงวนงาม
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 27 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  วงศ์พิมล
2. เด็กหญิงสุริสา  แก้ววงษา
3. เด็กหญิงแพรวา  วงษ์รุ่ง
 
1. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
2. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 22 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญากานต์  แย้มกลีบ
2. นางสาวณัฐชนก  วิสุทธิพันธุ์
3. นางสาวปวริศา  สง่าวงศ์
 
1. นายทรรศิน  อุษาวิจิตร์
2. นางปาริชาติ  อุษาวิจิตร์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 29 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสรสวรรค์  จิตรานุเคราะห์
2. นางสาวสุพีชา  ไหวยะ
 
1. นางตันติวรรณ  แสงแก้ว
2. นางวรรชมน  พิศาลเศรษฐกุล
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายนฤบดี  รัมมะบุตร์
2. เด็กชายพัชร  อนันตทรัพย์
3. เด็กชายวัชรพล  ทองแววศรี
 
1. นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวรินทร์  ดีฉาย
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. นายจักรพันธ์   พลรัตน์
2. นายสมควร   บัวลอย
3. นางสาวอัฐฬิดา   สกุลเตียว
 
1. นายนิวัฒน์   ว่องธัญญากรณ์
2. นางสาวจีรวรรณ   เจริญจิตต์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ตาแก้ว
2. เด็กชายณัฐสรณ์  สมรูป
3. เด็กชายธีรเมธ  ดนตรี
 
1. นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวรินทร์  ดีฉาย
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. นายธรรมรัตน์  เหมคต
2. นางสาวปวันรัตน์  แจ้งฟ้า
3. นายพฤฒพงศ์  นาคเจือ
 
1. นางสาวหทัยเรขา  แสนมุข
2. นายดานุพล  ไชยสุข
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายพัสกร  เกษสารี
2. นายวีรพงศ์  วรรณาคา
3. นายสุชาติ  ต้นกัญญา
 
1. นางสุภัสสร  ศิริขันธ์
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  แหวนนาค
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนันท์  หลักเพ็ชร์
2. เด็กชายปรวีร์  เรียนจันทร์
3. เด็กชายวิริยะ  ศรีโชติ
 
1. นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์
2. นายศุภกร  การสมบัติ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นายทนัญชัย  สุวรรณพฤกษ์
2. นายพีรวิชญ์  อู่ทอง
3. นายอนุชิต  จำแนกนิตย์
 
1. นายสมโภชน์  หามนตรี
2. นายอธิพันธุ์  รุ่งศรีเรือง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 48 โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. เด็กหญิงพรรพษา  รูปสูง
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  นาชะวี
3. เด็กหญิงภาวิดา  คีรีทัศไนย
 
1. นางสาวภัทริน  มณีโชติ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลพรรณ  ทองคล้าย
2. นางสาวสร้อยเพชร  เยรัมย์
3. นายอภินันท์  ทองคล้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สีน้ำเงิน
2. นางสุภัทรา  ธีระเวชชวงศ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. นางสาววราพร  อินเอก
2. นางสาวสุกัญญา  ขันธรูจี
3. นางสาวสุดารัตน์  ภักดีล้น
4. นางสาวสุพาพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
5. นางสาวอนันตญา  มุงคุณแก้ว
6. นางสาวอารยา  จำนงค์หาญ
 
1. นายตรัสสา  ชุมพร
2. นางสาวพรทิพย์  ทองไพบูลย์
3. นายพลายน้อย  มานะกิจ
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 38 โรงเรียนอุทัย 1. เด็กหญิงมนัสวี  วงศ์สำราญ
2. เด็กหญิงสุนิตา  ทองศรี
3. เด็กหญิงสุรัณญา  ขันเดช
 
1. นางนงคราญ  ลาภอารมณ์
2. นางสาวมนชยา  จิตตรีงาม
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.4 ทอง 5 โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. นางสาวสรัลพร  คันธมาร
2. นางสาวสายทิพย์  สาลีผล
3. นางสาวอารยา  ยิ้มละมัย
 
1. นางภาวดี  รัมมะกรณ์
2. นางสาวจินตนา  มะหมัดซอและห์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนัทธกานต์  พลอยเพชร์
2. เด็กหญิงวสิตา   บัววิจิตร์
3. เด็กหญิงอัสราภา   งามสุทธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ  รอดคำ
2. นายพนม  บุญมางำ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวทิพรัตน์  สุขโข
2. นายสราวุธ  คำหงษา
3. นางสาวเกษราภรณ์  อินทสุวรรณ
 
1. นางสมใจ  โพธิ์สามต้น
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ศรีมงคลวิชญะ
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงกัญญณัช  บุญประสิทธิพร
2. เด็กหญิงมลธิตา   กิจวัฒน์
3. เด็กหญิงรุจิรา  พุ่มพิกุล
 
1. นางสาวนัฐชานันท์  เครืออนุกูล
2. นางขนิษฐา  จำปาทอง
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวรพีพร  ขุนชนะ
2. นางสาวสุภาพร  เจ็กจันทึก
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีทองสุข
 
1. นางทันทิวา  รวบรวม
2. นางพรฉลอง  พันธุ์รัตน์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 23 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  งามคณะ
2. เด็กหญิงจิตติมา  วรรณศิลป์
3. เด็กหญิงแพวา  ไวยบุญญา
 
1. นางสุชญา  ปิ่นมณี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิรสุตา  สอนประสาร
2. นางสาวธารารัตน์  แก้วกล่ำ
3. นางสาวพุทธิดา  อิ่มเนตร
 
1. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
2. นางจันทนา  สิทธิรุ่งเรือง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกรพัฒ  ศิริกุลผดุงศักดิ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาษิต
3. นางสาวจุฑาทิพย์  โมระชาติ
 
1. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
2. นางจันทนา  สิทธิรุ่งเรือง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ยวงทอง
2. เด็กหญิงธิษณามดี  ดีทอง
3. เด็กหญิงพรรพษา  คมขำ
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้ว
2. นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวจิตสกานต์  จิตสกุลชัย
2. นายรัชชานนท์  ภานุทัต
3. นายอนุชา  ทองศิริ
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้ว
2. นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กชายวงศธร  แสงอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพิศ  จริตธรรม
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายสันติรัตน์  ปั้นสงค์
 
1. นางพิกุล  มีใจเจือ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กชายธนภัทร  นูนศิริ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   แก้วใส
3. เด็กชายเทพสถิตย์  ชาลีวอน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม
2. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัลยาณิน  ฉิมพาลี
2. นายกุมพล  โกสินทร์
3. นายศุภชัย  แย้มบุปผา
 
1. นางรัตนา  จิตระตรี
2. นางสาวสมปรารถนา  พลายบุญ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 9 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงสิทธารถ  สีโยธะ
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กชายอาโน  ธุระตา
 
1. นางณัฐธยาน์  สุวรรณวงษ์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 14 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายสิริสิทธิ์  ดวงดาว
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.6 เงิน 9 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงแพรพรรณราย  เที่ยงทอง
 
1. นางพจนา  ฉ่ำเฉลิม
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวันวิกา  ราชภักดี
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีไกรสุข
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.25 ทอง 4 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวอัญฑิรา  มะโนสัพย์
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 71.67 เงิน 8 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. นายกฤษนันท์  อิ่มพานิช
 
1. นางสาวกีรติ  บัวงาม
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นายพีรพงศ์  บุษบาเกิด
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 14 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัลยาณิน  ฉิมพาลี
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.8 เงิน 28 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กหญิงสุดใจ  เคลือศิลป์
2. เด็กชายไตรสรณ์  ชนชู
 
1. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม