สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ยังจิตร
 
1. นางสาวบุญธิดา  มุ่งมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวรัติมาศ   สิงห์ทองดา
 
1. นางรุ่งนภา    พงษ์ประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 42 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลภัสร    ไชยดารา
 
1. นายสุรัตน์    สุขใส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธิดาดาว   คุณสารธรรม
 
1. นายเรวัติ    พูลสวัสดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพชรมณี  ขัดหนูวงศ์
 
1. นางอภิญญา  ชุมพล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 21.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายณัฐชนน   ช่างแกะ
 
1. นายเรวัติ    พูลสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 49 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษพร  นวลเถลิงศักดิ์
 
1. นางสาวมลฤดี  สีอ่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 42 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายกาญจนวัฒน์  สอนสา
 
1. นางสาวมลฤดี  สีอ่อน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 27 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  กำดำ
 
1. สิบเอกนิพล  จำศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ชำนาญ
 
1. สิบเอกนิพล  จำศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  สุวรรณปลั่ง
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  จินดารัตน์
 
1. นางสาวมณีกร  ภาชี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 7 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  โพโส
2. นางสาวสิริกร  แนวสุข
 
1. นางสาวพัชรี  หัดเจริญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 34 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์   รัตนวงศ์
2. เด็กชายภัทรพล   บัวลอย
 
1. นางรุ่งทิพย์    คำพา
2. นางสาวขวัญหทัย   โพธิ์ทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72 เงิน 42 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวเมธาพร   ดำเกาะ
 
1. นางรุ่งนภา    พงษ์ประเสริฐ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธนกร   งามเมืองแมน
 
1. นางนาถลดา  กุญช์มนตรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวฐิตินันท์    เสนาะ
 
1. นางจิรนันท์   สีนอก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงมนฑิรารัชญ์   มากมี
2. เด็กหญิงมิตราภรณ์   เตรียมตั้ง
3. เด็กหญิงเจตสุภา   ไชยวัฒน์
 
1. นายชิงชัย   อุตรัตน์
2. นางจิรนันท์   สีนอก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกัลยาณี  มานะดี
2. นางสาวจิดาภา  บุญมานันท์
3. นางสาวจิตราภรณ์  ชูมาก
 
1. นางสาวสุวารี  เมตรพรมราช
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายกุลชาต  บุญทน
2. เด็กหญิงปิยพร  กองแก้ว
3. เด็กหญิงพาขวัญ  กาบมาลี
 
1. นางสาวสิรินาถ  สมแสง
2. นางสาวญาณิศา  ประสารวงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวทศพร   รุ่งสว่าง
2. นางสาวธีร์สุดา   โมกขศักดิ์
3. นางสาวนิราภร   ถาวรานุรักษ์
 
1. นางนาถลดา  กุญช์มนตรี
2. นางจิรนันท์   สีนอก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 40 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐสุต  จรรัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชินบุรารัตน์
 
1. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
2. นางสุทธดา  เหลืองห่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 45 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวนันทิยา    เปี่ยมพริ้ง
2. นางสาวปภารัตน์    พงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาววารุณี   พลพฤกษ์
2. นางจิรนันท์   สีนอก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 47 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายภูเบศร์    บุญประเคน
 
1. นางสาวรพีพร  จันทิมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 50 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายเอกรัฐ  ขวัญถาวร
 
1. นางจันทร์จีรา  พาดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธวัทชัย   ทาชมพู
2. เด็กชายสิริวัฒน์   จำสอน
 
1. นายชิงชัย   อุตรัตน์
2. นางนาถลดา   กุญช์มนตรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายพันทิวา   คงสวัสดิ์
 
1. นางจิรนันท์   สีนอก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 41.53 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กันนุรา
 
1. นางสาวเต็มพร  ปัทธะนา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 39.81 เข้าร่วม 48 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายภูวฤทธ์  คงปาน
 
1. นายศมวรรธก์  อาทิเวช
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  หงษ์วิไล
 
1. นางสาวรพีพร  จันทิมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 18 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา   หม่อมวงษ์สุวรรณ์
2. เด็กชายภูมินทร์   กาวัน
3. เด็กชายสรวิชญิ์   ชาติไทย
 
1. นายนเรศ   เนตรงาม
2. นายสุทธินัน    จันทร์แวว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวนิชาภา   งามพิศ
2. นายบูรพา    ศิริรักษ์
3. นางสาวเบญจวรรณ   แสงเลื่อน
 
1. นางเพ็ญพัชร   สีมาพล
2. นายสุทธินัน   จันทร์แวว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา  บุษปฤกษ์
2. เด็กชายพลอธิป  บุปผา
3. เด็กหญิงลักขณานันต์  กีรตินาวีสุวรรณ
 
1. นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
2. นางแววเนตร  คังคายะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 21 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวนิษฐกานต์  ดิลกวงศ์รัศมี
2. นางสาวพรพิมล  เดชศร
3. นางสาวเนตรชนก  กีรตินาวีสุวรรณ
 
1. นางแววเนตร  คังคายะ
2. นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 38 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ศิริเขต
2. เด็กชายภัคพงศ์  คำกุล
3. เด็กหญิงศมน  หัดเจริญ
 
1. นางสาวปาริชาต  แก้วสาร
2. นางสาวชไมยพร  ประนามะเก
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 48 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวปภาวี    เจริญศรีพงษา
2. นายภัทรกร  ธรรมมา
3. นายวนัสบดี   ศรีเมฆ
 
1. นายธนะวัช   พันธุ์ไพบูลย์
2. นายเปรมศักดิ์   สิมมาเคน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 48 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   สุวิทยพันธุ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์    รูปพรม
3. เด็กหญิงประกายดาว   คงสวัสดิ์
 
1. นางวัลภา    สร้อยทอง
2. นางสาวสุธาทิพย์   ชาตะสิงห
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 24 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกฤษณชัย  เงินเต็ม
2. นางสาวนงนภัส  อาจอุดม
3. นางสาวปาณิสรา  โพธิ์งาม
 
1. นางเพ็ญนภา  สิงห์ลอ
2. นางสาวกัลยา  จันทะคูณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 39 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายพิชญุตม์  เทียมเมฆ
2. เด็กชายระพีร์วิทย์  ประสารกก
 
1. นางสาวปาริชาต  แก้วสาร
2. นางสาวชไมยพร  ประนามะเก
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายชินพัฒน์   อ้อนประเสริฐ
2. เด็กชายวรภัทร   ปัดสี
 
1. นายนเรศ   เนตรงาม
2. นายสุทธินัน   จันทร์แวว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายนพณัฐ  เวียงแก้ว
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  นึกถึง
 
1. นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
2. นางสาวอรพรรณ  ฉันทานุมัติ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 6 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายศักรินทร์  กุดนอก
2. เด็กชายเจษฎา  กล้ากลางดอน
 
1. นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
2. นางสาวอรพรรณ  ฉันทานุมัติ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายกิตติคุณ   สิงห์โต
2. นายนราธิป   เทียมไธสง
3. นายนิติภูมิ    อังกาบ
 
1. นายนเรศ   เนตรงาม
2. นายธนะวัช   พันธุ์ไพบูลย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 13 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   แสงโทโพธิ์
2. เด็กหญิงจิดาภา   บุตรตา
3. เด็กหญิงธัญพิชชา   ธงไชย
4. เด็กหญิงธารตะวัน   ด่านศรีสุข
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   หอมโอ้ม
 
1. นางสาวพนมลักษณ์   ชุปวา
2. นางสาวกาญจนา  รุ่งเรือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.9 ทอง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวดารนี   เลขะสันต์
2. นางสาวอภิญญา   รักศรี
3. นางสาวอรกัญญา   จิรภัคธนัน
4. นางสาวอารียา   ศิริพรม
5. นางสาวเสาวลักษณ์   มลิวัลย์
 
1. นางสาวพนมลักษณ์   ชุปวา
2. นางสาวกาญจนา  รุ่งเรือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.4 เงิน 46 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  สนั่นชาติ
2. เด็กหญิงนัจชา  วงไชย
3. เด็กหญิงพัชริตา  สมุทรศรี
4. เด็กชายมติมนต์  แม่นมิ่ง
5. เด็กหญิงมินตรา  บุญเป็ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พันธ์ธงไชย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวขวัญเรือน  วงศ์เมือง
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ดาวพนม
3. นางสาวธัญชนก  เจียงลา
4. นายพัชรกร  วังเวช
5. นางสาวอัจฉริยา  มลิจารย์
 
1. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
2. นายกิตติคุณกฤดากร  สุขปัญญา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 48.2 เข้าร่วม 50 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พลเมือง
2. เด็กชายจตุพร  เสียมศักดิ์
3. เด็กชายจิรภาส  เนตรแสงศรี
4. เด็กชายนฤนาท  ยิ่งสมบัติ
5. เด็กชายรัฐพล  วิลามาตย์
 
1. นางสาวสุธิดา  บุญเทศนา
2. นางสาวพรพิมล  เพียลา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.2 เงิน 22 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกสิณ  สนลา
2. นายกัมปนาท  ชินราช
3. นายวรพงษ์  กำปู่
4. นายเกียรติศักดิ์  แก้วโบราณ
5. นายเอกรัฐ  ขวัญถาวร
 
1. นายกบินร์  เสนานาม
2. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกรรชัย  แก้วเจริญ
2. นางสาวกฤตยา  สูงสุด
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  พาลาหาญ
4. นางสาวญาตาวี  แก้วจุฑามณี
5. นายณัฐนันท์  โพธิโส
6. นางสาวณัฐวดี  พิมพร
7. นางสาวนฐลินี  เสมอตน
8. นางสาวนพรัตน์  เพชรสุภา
9. นางสาวผริตา  บัวจำปา
10. นายพรหมมินทร์  วันทุ
11. นางสาวพันธิตา  เงินเต็ม
12. นายพีระวัฒน์  แขกน้อย
13. นายยุทธพล  บัวขาว
14. นางสาววริศรา  ทะบูรกรณ์
15. นายวิทยา  ช่วยอ้อม
16. นางสาววิลาวัลย์  ไทยส่วย
17. นางสาวสายสุดา  พรมพิลา
18. นางสาวสุพรรษา  เวียงจันทร์
19. นายอริย์ธัช  สีโทพุทธ
20. นางสาวอัจฉราวดี  อุ่นจันทร์
 
1. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
2. นางสาวปัทมา  กุลบุตร์
3. นางสาวณัฏฐา  เลิศศักดิ์วิมาน
4. นายณัฐวัชร  วีระพงษ์
5. นายอัครวัชร  ลือสมุทร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.9 ทอง 12 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกฤติยาณี  ประธานศิริ
2. เด็กชายคุณากร  จันทร์เพ็ญ
3. นายจิรายุ  พันชนะ
4. นางสาวชนัญญา  เดชะ
5. นายชัชนันท์  ไพรหาญ
6. นางสาวณัฐภัทร  ปลอดภัย
7. เด็กหญิงทิพปภา  แซ่อ๋อง
8. เด็กหญิงธารทิพย์  แสงงาม
9. นางสาวนริศรา  ดวดสูง
10. นางสาวนันทพร  เศษทัก
11. นายปณชัย  สัมฤทธิ์
12. นายปรีชา  นาฤทัย
13. นางสาวพัฑฒิดา  วัฒนาประภากร
14. นางสาวภัทรศรัณย์  พันลีทาอุ้ย
15. นายภูมินทร์  ทองมา
16. นายรณทัย  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
17. นายวัชรินทร์  มีมา
18. นางสาวอนุชศรา  พงษ์ณรงค์
19. นายอิศรา  ศรีพนามน้อย
20. นางสาวเพ็ชรลดา  ศิลาผอง
 
1. นายสรเพชร  บัวดอก
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ประทุม
3. นางอรอุษา  โรจน์วิทยา
4. นางทิติยา  แก้วโสนด
5. นางปภาดา  ชัยวัฒนโชติ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 49 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงสุพิชยากร   รัตนดิษฐ์
 
1. นางสาวสุชาดา   ชีวะวุฒิ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 46 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชุติมณฑน์  ดงใต้
 
1. นางวิภา  สังขภิญโญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 43 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธีระวุฒิ   กาญจนวงศ์วณิช
2. เด็กหญิงศศิปรียา   ร่วมชาติสกุล
 
1. นางวาณี   นครพัฒน์
2. นางสาวกาญจนา  รุ่งเรือง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.7 ทอง 36 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายณัฐนันท์   เพ็งแจ่ม
2. นางสาวธมลวรรณ   ยุทธวิธี
 
1. นางวาณี   นครพัฒน์
2. นางสาวพนมลักษณ์   ชุปวา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.8 ทอง 39 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  ปานแร่
2. เด็กหญิงจันทิมา  สายชล
3. เด็กหญิงจารุณี  วงษ์ภักดี
4. เด็กหญิงณัฐกมล  ร้อยกอง
5. นางสาวบุญยนุช  มีน้อย
6. เด็กหญิงมณฑิตา  จันใด
7. นางสาววรรณวิสา  น้อยบล
8. เด็กหญิงสกาวรัตน์  เพ็งรอด
9. นางสาวอมลิน  คำดี
10. นางสาวเพ็ญนภา  นาสะกาจ
 
1. นางมยุรา  ภูกาสอน
2. นางสาวภาวิณี  เต็งวีระกุล
3. นางสุวนาถ  ชมภู
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  ชัยพินิจ
2. นายกิตติศักดิ์  ย้อยดา
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เตวิชา
4. นางสาวธนัญญา  วงค์ปัญญา
5. นายธีณภัทร  ด้ายผึ้ง
6. นางสาวสุจิตตรา  เหมือนจันทึก
7. นางสาวสุชาดา  น้อยอ่อน
8. นางสาวสุริยา  พลขันฑ์
9. นางสาวสุริยาพร  พรโชติธรรม
10. นางสาวอภิชายา  มะลิวงษ์
 
1. นางสาวพิมลมาศ  ปัญญาสัย
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
3. นายอภิเชษฐ์  ชมภู
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  เวียนตา
2. เด็กหญิงอทิตา  วงศา
 
1. นายเกรียงชัย  ม่วงคำ
2. นายวรายุ  สวนพืช
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  สีดาว
2. นายอภิสิทธิ์  สุวรรรจินดา
 
1. นายสัมฤทธิ์  นาดี
2. นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงวิศุทธินี  อุกำแพง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 34 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายณัฐกานต์  ชิมชม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  ฟองกำแหง
 
1. นางสาวมินท์ธิตา  บุญธรรม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  พันโบ
 
1. นางสาวพณพร  รัตนประสบ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  ประไพร
 
1. นางสาวณัฐสุดา  ใจบุญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 38 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายคมกฤช  เสมอเชื้อ
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญวัน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวพิชญธิดา  อุ่นมี
 
1. นางสาวมินท์ธิตา  บุญธรรม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงภาวิดา  ชิมชม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงนลินี  สองเคน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายชโนดม  คำสำโรง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงศยามล  ห้อยไธสง
2. เด็กหญิงอลิสา  ทาเชาว์
3. เด็กหญิงอัญมณี  แสงสุริยะ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายกฤษฎากร  กอพล
2. นายกิตติวุฒิ  อินประเสริฐ
3. นายทศกรานต์  ปั่นสวัสดิ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายธนธรณ์  หินจีน
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ   ไทเลอร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  หาคุ้มคลัง
 
1. นายเสน่่ห์  มาโค
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายสิทธิพล   ชำนาญปืน
 
1. นายวราวุฒิ   อ่ำเมือง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายธีระภัทร์  เสาวะดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวฤดี  งามจั่นศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวชญาน์พัชร   สมบูรณ์พงศ์
 
1. นายวราวุฒิ   อ่ำเมือง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายสิทธิพล   ชำนาญปืน
 
1. นายวราวุฒิ   อ่ำเมือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 14 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวชญาน์พัชร   สมบูรณ์พงศ์
 
1. นายจักรพงษ์   พัดพาน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวพรพนิต  เครือมั่น
 
1. นางสาวบุญธิดา  มุ่งมงคล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 23 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพียรดี
2. เด็กชายปวีณ  พงษ์แผน
3. เด็กชายพันแสง  บัวขาว
4. เด็กชายภานุวิชญ์  หน่องพงษ์
5. เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์เคน
6. เด็กชายศักดิ์ดายุทธ  สองพล
 
1. นายสมชาติ  ราชสันเทียะ
2. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
3. นายพิศฺิษฐ  สิทธิสาร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.6 เงิน 42 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายชยุตพงศ์  น้อยเพชร
2. นายณัฐดนัย  ศรหาญ
3. นายธนวัฒน์  บุญปัน
4. นายพงศ์ภรณ์  ดวงเนตร
5. นายสหโชค  สาสุวรรณ
6. นายสิริกร  สิทธิมงคล
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.2 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกนกวลี  กองจันดา
2. นางสาวกนิษฐา  เจริญสุข
3. นางสาวกัญญาณัฐ  เปลี่ยนกลาง
4. นางสาวจิณห์นิภา  บัวแสงใส
5. นายจีรทีปต์  ศรีวิราช
6. นางสาวจุฬาลักษณ์  หล้าเหลา
7. นางสาวชนิสรา  เจริญสุข
8. เด็กหญิงชาริษา  อินจันทร์
9. นางสาวณิชกานต์  นุ่นดำ
10. เด็กหญิงณิชณฐินี  สิทธิสิทาพันธ์
11. นายตะวันฉาย  เกรียรัมย์
12. นางสาวธนัชณันฑ์  ฉ่ำสาตร์
13. นางสาวธนัชดา  โสภาน้อย
14. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตน์ศักดิ์ดา
15. เด็กหญิงธัญญานันท์  พ่วงท้วม
16. นายนครินทร์  จันทร์สว่าง
17. เด็กหญิงนภาพร  พิมพ์โพธิ์
18. นางสาวบุญยธิดา  จิตสายชลธารา
19. นางสาวปาริฉัตร  แก่นจัด
20. นางสาวปาริชาติ  อินทร์รอด
21. นายปิยะนรินทร์  อุปเวช
22. นางสาวพัชรินทร์  เรืองยงค์
23. เด็กหญิงภัทราวรรณ  บุคำ
24. นางสาววริษา  พุ่มอินทร์
25. นางสาววัชราภรณ์  นุ่นคง
26. เด็กหญิงศศิธร  ศรีวิพันธ์
27. นายศิริมงคล  พระพิมล
28. นายศุภกิตติ์  กุมาร
29. นายอภินันท์  อุ่นคำ
30. นางสาวอรอนงค์  ตลุกไธสง
31. นางสาวอวัศยา  โสภะขันธ์
32. เด็กหญิงอังสุมาลี  สีหนา
33. นางสาวเกสรา  ศรีโพธิ์
34. นางสาวเขมิสรา  ลือคำงาม
35. นางสาวเจนจิรา  เคนสมศรี
36. นายเจษฎา  พรมศรี
37. นางสาวเชษฐสุดา  มะโนชาติ
38. นางสาวเพรชรา  กำกุม
39. นายเสนารัฐ  ทองใบ
40. นายโกวิทย์  ยาหยี
 
1. นางสาวพิศมัย  ยลถวิล
2. นายวัลลภ  ชัยยะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  หนกง
2. นางสาวกาญจนา  ธัมมาเดช
3. นางสาวขวัญนภา  พิพัตษ์
4. เด็กหญิงจารวี  แสงทอง
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  อิสระ
6. นายจิรภัทร  สวัสดิ์จันทร์
7. นางสาวจุฑามาศ  ถาเวช
8. เด็กหญิงชญาทิพย์  จิตเจือวงค์
9. นางสาวณัฏฐวิตรา  ประจันบาล
10. เด็กชายณัฐภูมิ  ขุมโมกข์
11. เด็กชายดนุพล  ลุนระวงษ์
12. นางสาวทักษินา  พรมศรี
13. เด็กชายธนโชค  เกตเพ็ง
14. นางสาวธิดาพร  ไกรสิงห์
15. นายนนธกานต์  เคนสิบสาม
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  รักขาว
17. นางสาวปณิตา  กองมาย
18. นางสาวประกายดาว  งามล้วน
19. เด็กชายพงศ์พัศ  จันทมิฬ
20. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองจันทรา
21. เด็กชายภาณุพงค์  ไชยชุน
22. นายมินทดา  พนโสภา
23. นายราชินทร์  ดีสร้อย
24. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พรมมา
25. นางสาวศิรประภา  คำตา
26. เด็กชายศุภกิจ  แก้วเคน
27. เด็กชายศุภชัย  ทองกะชัน
28. เด็กหญิงสิรารมย์  สมทรง
29. นางสาวสุกัญญา  ภูมิชิน
30. นางสาวสุดา  ประมูลสุข
31. นางสาวสุริดา  สำราญกิจ
32. เด็กชายสุริยะ  บุญเกิด
33. นางสาวอรอุมา  จันทะสาย
34. นางสาวอริสรา  สุขเหมือน
35. นางสาวอารียา  พรมเชียง
36. นางสาวันันธิยาภร  แย้มชม
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 48 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ราชประสิทธิ์
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 47 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายพิษณุ  ดวงดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวฤดี  งามจั่นศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ร้อยกล้า
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 43 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวปนัดดา   วิชามาก
 
1. นายศิวนาท   ฟ้องเสียง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 31 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายชนะชล    นันมา
 
1. นายศิวนาท   ฟ้องเสียง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นายขจรเกียรติ  ศาสนกิจ
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 45 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธนารีย์  สีเนียม
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 50 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวจิรนนท์  เภาหิงค์
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 37 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายสรสิช  กำลังยิ่ง
 
1. นางนำพร  มาลัยทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายสถิตพงษ์   องค์วัฒนเกษม
 
1. นายเรวัติ   พูลสวัสดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกนกอร    ใจดี
 
1. นายนเรศ   เนตรงาม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 50 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวการะเกตุ  นามวิชัย
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 31 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายมฤคินทร์  สุวรรณพืช
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายสถิตพงษ์   องค์วัฒนเกษม
 
1. นายศิวนาท   ฟ้องเสียง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 16 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงโชติกา   นวลใส
 
1. นายศิวนาท   ฟ้องเสียง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 48 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  วิลัยลาน
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายกิรกร   หัตถกรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา   คล่องดี
3. เด็กหญิงญาณิศา   สง่างาม
4. เด็กชายณัฏฐชัย   จันทร์จำเริญ
5. เด็กชายธนาดล   มัธยมสมบูรณ์
6. เด็กชายธมนันท์   ธรรมา
7. เด็กชายนที   จุ้ยสวัสดิ์
8. เด็กชายปุญญพัฒน์   โลห์สวัสดิ์กุล
9. เด็กหญิงมุกตาภา  ถิ่นถลาง
10. เด็กชายสรยุทธ   ศรีคำภา
11. เด็กหญิงสวรรยา   เที่ยวอบ
 
1. นายศิวนาท   ฟ้องเสียง
2. นายเรวัติ   พูลสวัสดิ์
3. นางสาวณัฐวรรณ  ฉวีนิรมล
4. นายณัฐภพ  จึงโรจนนุกูล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 13 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกัลย์กมล   ชัยศรเจริญสุข
2. นางสาวญานภา   เงินนา
3. นายณภัทรดนัย   คำโสภา
4. นางสาวทินประภา   บุญเลี้ยง
5. นายศดานันท์   สายศรีนิล
6. นางสาวสกาวพรรณ   ปิ่นเกษ
7. นายสหัสชัย   บุญมา
8. นางสาวสุภิชญา   อิ่มจิตร์
9. นางสาวเก็บตะวัน   มานก
 
1. นายศิวนาท   ฟ้องเสียง
2. นายณัฐภพ  จึงโรจนนุกูล
3. นายเรวัติ   พูลสวัสดิ์
4. นางสาวณัฐวรรณ  ฉวีนิรมล
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.2 เงิน 38 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ลิ้ม
2. เด็กชายจักรภัทร  บัวทอง
3. เด็กหญิงชนิกานต์   เคนยศ
4. เด็กหญิงถมทอง  เกินสอน
5. เด็กหญิงธิติมา  คูณมา
6. เด็กหญิงรินรดา  ประสารวงค์
7. เด็กชายวศิน  ยศปัญญา
8. เด็กชายสง่า  คลังดงเค็ง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายชัพวิชญ์  รุ่งกล่อม
2. นายธีรศักดิ์  ป้อมตะขบ
3. นายบรรลือฤทธิ์  หอมรินทร์
4. นางสาวปาริฉัตร  ผ่องใส
5. นางสาวรุจิรดา  ธรรมสาร
6. นายลิปปกร  เนื่องกำเหนิด
7. นางสาวสิดาพร  สีหนา
8. เด็กหญิงแก้วมณี   สีทอง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 19 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวกรรณิกา  ชินราช
2. นางสาวจักษณา  ใจคำ
3. นางสาวธมนวรรณ  มนทอง
4. นางสาวนันนิตา  สีกอง
5. นางสาวนิภารัตน์  เอาเจริญยิ่ง
6. นางสาวพรรณิภา  ลีอุต
7. นางสาวรัตนาภรณ์  แต้มพงษ์
8. นางสาวสิริกร  สร้อยสระคู
9. นางสาวอารีรัตน์  เงินเต็ม
10. นางสาวเจษฎาพร  ฤทธิ์ลือเดช
 
1. นางสุชาลินีณ์  ด่านเจ้าแดง
2. นางวัฒนประภา  เจริญศร
3. นายพิศิษฐ  สิทธิสาร
4. นางสาวสุภาพร  บัวสุข
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 36 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แขงศรี
2. เด็กหญิงจิรภาพร  กองจันทร์
3. เด็กหญิงจุุฬาลักษณ์  สุขเลิศ
4. เด็กหญิงธนาภา  อ่อนกินลี
5. เด็กหญิงนิภาพร  อุเทน
6. เด็กหญิงพิชชาพร  รังวัดสา
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เหมพร
8. เด็กหญิงสิริยากร  กุลยาอ้น
 
1. นางวัฒนประภา  เจริญศร
2. นายพิศฺิษฐ  สิทธิสาร
3. นางมยุรา  ภูกาสอน
4. นางสิรินยาพร  คำมา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 45 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวจันทรัช  คงหนู
2. นางสาวจินตนา  จันทร์วิสัย
3. นางสาวจินต์จรัส  สุธีรธรรม
4. นางสาวธัญรดา  จันตะขบ
5. นางสาวรติพร  ดุริยา
6. นางสาวสุกัญญา  เขียวจีน
7. นางสาวเนาวรัตน์  อาลัยลักษณ์
 
1. นางสาวพนารัตน์  สังข์นคร
2. นางสาวสิรินดา  ชาวสี่ร้อย
3. นางสาวอารียา  คำเสียง
4. นายกิตติพงศ์  เศวตรัฐกุล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนนทิยา   วุฒิสมบูรณ์
 
1. MissMary Jane    Ganasi
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกชมน    บาตรโพธิ์
 
1. Mrs.Nelly-Ann   Bugnay
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงอรวรรยา   ทรัพย์ทวี
 
1. Mrs.Lilia H.   Luistro
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวพันแสนดาว   คุณสารธรรม
 
1. MissReena Joy   Lumiqued
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60.34 ทองแดง 25 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายฤกษ์ศักดิ์  จ้อยเจริญพร
 
1. นางสาวมนิสา  สงชัย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70.33 เงิน 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นายธนากร  ลำบอง
 
1. นางเยาวลักษณ์  เตียวตระกูล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 68.333 ทองแดง 47 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงผาณิตนิภา  สำราญกิจ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ์ปุริเกษม
3. เด็กหญิงศศิร์กรณ์  ศิริพรมมาศ
4. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์เซ็ง
5. เด็กหญิงเณรีรัศมิ์  มิ่งไธสงค์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  บัวรัตน์
2. นางสาวสุชาดา  มาตราสิงห์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 48 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวปัทมาวดี  เครือบคนโท
2. นางสาวศุภวรรณ  ลมูลเชื้อ
3. นางสาวสิริน  พรมสันเทียะ
4. นายสุวรรณทวงศ์  จันทร์แก้ว
5. นางสาวอรณิชา  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  บัวรัตน์
2. Mr.Akwo  Derick
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 48 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทนามา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศึกษา
 
1. นางสาวสุปวีณ์กร  สุรดิฐธมนินทร์
2. นางสาวนันทนา  วิชาชัย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 38 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวปวีณา  เนินบก
2. นางสาวพัชรวดี  พิริโยภาส
 
1. นางสาวธัญพัชร  กลีบขยาย
2. นางสาวจันจิรา  ศักดิืสิงห์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายพิชาภาคย์    ชวาลพิพัฒน์พงศ์
2. นายอัชฌาอัทธ์   ชวาลพิพัฒน์พงศ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ   โสดา
2. นางสาวกนกวรรณ   กวางแก้ว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน 36 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สีทองเพีย
2. นางสาวกิตติมา  คำงอก
3. นางสาวอภิชญา  ทองคง
4. นางสาวอรวรรณ  เผือกตันเหลา
5. นางสาวเบญจวา  ก่ำน้ำจั้น
 
1. นางสาวสุปวีณ์กร  สุรดิฐธมนินทร์
2. นางสาวบุปผา  ทองวัน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 42 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวชนิภรณ์    ศิริสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ   โสดา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวปภาสรณ์   พงษ์ประเสริฐ
 
1. นางรุ่งนภา   พงษ์ประเสริฐ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.06 ทอง 16 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกวิสรา   สีตาล
2. เด็กหญิงพนัชกร   ศิริเรือง
 
1. นายจรัญ  แสงประเสริฐ
2. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.44 ทอง 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวสิริภรณ์   บุตรดี
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.1 ทอง 19 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายธนัชชา  แท่งหอม
3. เด็กชายธีรภพ  สุขกุล
4. เด็กชายนาจา  รักษาพล
5. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แฉกกระโทก
6. เด็กชายศุภโชค  แก้วเคน
7. เด็กชายอดิศร  พันธ์สุ
8. เด็กชายอนุวัฒน์  แสนกล้า
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ครูสอน
2. นายมานัส  อยู่สุขสบาย
3. นางสาวสมพร   อัครพัฒน์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.8 เงิน 39 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายชนะ  วักจันทร์
2. นายทรงพล  เศษเท
3. นายธรรมรัตน์  โนนเภา
4. นายมงคล  โพธิ์งาม
5. นางสาววรรณภา  จีนเย่
6. นางสาววัชรี  หวันทา
7. นายศิขรินทร์  วันทุ
8. นางสาวสศิวรรณ  ฉลาดถ้อย
9. นายอนุพงษ์  นาคเกลือ
10. นางสาวเมธาวี  ดอนเหลือม
 
1. นางเพ็ญนภา  สิงห์ลอ
2. นางสาววลัยพร  วชิรดุสิต
3. นายกิตติคุณกฤดากร  สุขปัญญา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  สีหนา
2. นางสาวพรทิพย์  บุญประสิทธิ์
3. นางสาวพิณทิพย์  บุญประสิทธิ์
4. นางสาวอภิญญา  สาป้อง
5. นางสาวเกตน์สิริ  เข็มทอง
 
1. นายสุนทร  โมฆรัตน์
2. นางกรรณิกา  โมฆรัตน์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงวัจณาค์  ลอร์
2. เด็กหญิงสุนารี  เนียมธรรม
3. เด็กหญิงอารียา  วันทำ
 
1. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
2. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 53.2 เข้าร่วม 51 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาววรางคณา  เอี่ยมโบราณ
2. นายศุภกิจ  ชมภูวิเศษ
3. นางสาวเสาวนีย์   โตหยวก
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำพานนท์
2. นายสหรัถ  หินกอง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.25 เงิน 21 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุขสำราญ
2. นางสาวพัทธ์นรี   ตังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพีรดากร   สร้อยเงิน
 
1. นางสาวขวัญหทัย   โพธิ์ทอง
2. นางสาวณัฐวรรณ  ฉวีนิรมล
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 44 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายนบนที  มะลิทอง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ไม้ค้าง
 
1. นางสาวสุนทรียา  ละอองเภา
2. นายแทนพงษ์  โกมลแมน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 43 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ดีจันทึก
2. เด็กหญิงนภัสสร   ศิริ
 
1. นายภาสกร   สุขชัย
2. นางสาวนันทิยา    ศิริศิลป์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำมา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  บัวหอม
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
2. นางรุจิรัตน์  สุริโย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายสิทธิกร  พันธ์สุ
2. นายอรุพงษ์  บงลา
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 36 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายกิตติพศ   หลำบางช้าง
2. เด็กชายคุณานนต์   ขาวขำ
 
1. นายธรรมนูญ    แก้วกล้า
2. นายภาสกร   สุขชัย
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายกาญกวินทร์   แก้วหอม
2. นายดามพ์   โจว
 
1. นายมนตรี   โมลิสกุลมงคล
2. นายภาสกร   สุขชัย
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวปิยะชาติ  ขวัญถาวร
2. นายภูวเดช  สายสวาท
 
1. นางสาวสุนทรียา  ละอองเภา
2. นายมนตรี  เพลินไพศาล
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 47 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  รอดคลองตัน
2. เด็กหญิงชญานิศ  สีหนา
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 29 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธรรมรัตน์   ศรีสังวาลย์
2. เด็กชายสิทธวีร์   นิธิวุฒิรัฐสกุล
 
1. นายธรรมนูญ   แก้วกล้า
2. นายภาสกร   สุขชัย
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายธนวัฒน์   จันปุ่ม
2. นายพีรวิชญ์   ธนะสุทธิพันธ์
 
1. นายภาสกร   สุขชัย
2. นายมนตรี   โมลิสกุลมงคล
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 31.4 เข้าร่วม 46 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกฤษดา  แก้วโสนด
2. นายศุภณัฐ  บุตรศรี
 
1. นางสาวฌาย์ณิตา  กมขุนทด
2. นายกบินร์  เสนานาม
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 45 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ทัพมงคล
2. นางสาวณัฐธยาน์  คำจันทร์
3. นางสาวศศิวิมล  พรเพชรวัฒนา
 
1. นายมนตรี  เพลินไพศาล
2. นายแทนพงษ์  โกมลแมน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายธณกร   จันทวงษ์
2. นายเดชาวัฒน์    แตงรีโน่
 
1. นายนเรศ   เนตรงาม
2. นายภาสกร   สุขชัย
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พรมศรี
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  โชคนำเจริญชัย
3. เด็กชายธนากร  นามมะหนอง
 
1. นายกรศิลป์  ชมพูชัย
2. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นายรัชนาท  สีแดง
2. นายไชยวัฒน์  ยังเจริญ
3. นายไชยวุฒน์  ยังเจริญ
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
2. นางรุจิรัตน์  สุริโย
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กชายทยากร  หงษ์มัง
2. เด็กชายอภินัทธ์  จั่วสันเทียะ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แนวสุข
 
1. นางศริญญา  คมคาย
2. นายวรพล  ปาลเรือง
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กชายกนกพล  จิตนอก
2. นายณัฐวัฒน์  สายพิมพ์
3. นายสพล  ชำนาญไพร
 
1. นางศริญญา  คมคาย
2. นายวรพล  ปาลเรือง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  สิทธาชีวานนท์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คมกล้า
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คำกลิ่น
 
1. นางสาวธิดา  พร้อมขุนทด
2. นายอุดม  มาศิริ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายพัชระ  ผูกล้อม
2. นายรชต  เสนสาร
3. นายอัมรินทร์  ตาลเอี่ยม
 
1. นายนิคม  อุดง
2. นายพิทักษ์  เชื่อมาก
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี 1. เด็กชายกรวิทย์  พุทธลักษ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  มิดสำโรง
3. เด็กชายอภิชัย  กัลลา
 
1. นายพัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม
2. นางสาวสุพัตรษร  รุ่งเรือง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 31 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนิกข์  ปิดตาคำ
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทรา
3. นายมนัสวิน  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
2. นางสาวพรพรรณ  บุญวัน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายกมลภพ  วิชาพล
2. เด็กชายรุ่งเพ็ชร  ชี้แจง
3. เด็กชายวรรณะ  นัด
4. เด็กชายวรรณะ  นัด
 
1. นางสุชาลินีณ์  ด่านเจ้าแดง
2. นางสาวสุภาพร  บัวสุข
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  พินิจงาม
2. นางสาวกุลงา  บุญเตือน
3. นางสาวณัชชา  สมปอง
4. นางสาวสุภาวดี  ศรีปรัง
5. นางสาวอัญญาวีร์  พันธ์ชาติ
6. นางสาวอารีรัตน์  จันทร์งาม
 
1. นางอารมณ์  บุญเกิด
2. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 45 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐวดี   บมตะคุ
2. เด็กหญิงธนิฐา   แสงสุข
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ   ทาบล
 
1. นางรุ่งนภา   พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.3 ทอง 47 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งฟ้า  ศรีทามะณี
2. นางสาวพรรณวษา  นาจำปา
3. นางสาวอารีญา  สุขปัญญา
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นางสายธาร  สุขทวี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 49 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จำปา
2. เด็กหญิงดุษฎี  บุญสอาด
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ถาวงษ์เพีย
 
1. นางสาวสมนึก  ทับทิม
2. นางนันทนา  เวียงคำ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 40 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  แสงเดือน
2. นางสาวพจนารี  สุดสวาท
3. นางสาวรุ่งอรุณ  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
2. นางนันทนา  เวียงคำ
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70.8 เงิน 33 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์  เชียงต้น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ภักดี
3. เด็กหญิงปัณฑชนิตา  ชะเทียนรัมย์
 
1. นางเอมิกา  สีสมดี
2. ส.ต.ต.พัฒนพงษ์  นามบุญเรือง
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกัฏฐาภรณ์  ยาขันทิพย์
2. นางสาวสุทธิดา  เพิ่มเพียร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  รุ่งสว่าง
 
1. นางนาฏยา  สูงเนิน
2. นายจิตรกร  ขันธ์สันเทียะ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74 เงิน 46 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดอกเตย
2. เด็กหญิงพรชิตา  เบ้าเจริญ
3. เด็กหญิงอธิตยา  วิสุทธิ์
 
1. นางสาวชนภรณ์  หวังสุขกลาง
2. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาววิภารัตน์  ใกล้บุผา
2. นางสาวสิราวรรณ  พูลเจริญ
3. นางสาวสุภาพร  โปร่งสูงเนิน
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นางสายธาร  สุขทวี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ต้นตระกูลเงิน
2. เด็กหญิงยอดขวัญ  ภูคำ
3. เด็กหญิงศิริพร  พันธ์สำอางค์
 
1. นางสาวสุภาพร  บัวสุข
2. นางสุชาลินีณ์  ด่านเจ้าแดง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 40 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวพรชิตา  บ้านม่วง
2. นางสาวพรรณิดา  แก้วเคน
3. นายอภิวัฒน์  แก้วเคน
 
1. นางสาวชนภรณ์  หวังสุขกลาง
2. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงดารินทร์  พามูลตรี
2. เด็กหญิงธีริศรา  ศรีสอาด
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญบำรุง
 
1. นางบุญเรือง  ลำพล
2. นายกรกช  พิมพ์สงวน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 18 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นายนพกร  แก้วกำแพง
2. นายนันทนัท  ขุนจร
3. นายศักดิ์มนตรี  ไมมา
 
1. นางบุญเรือง  ลำพล
2. นายวรปรัตต์  ดวงจรัส