สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงตติยา  สิทธิพล
 
1. นางสาวเมษยา  สุขชม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 40 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวสสิกา  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุจันทรา
 
1. นายสถาพร  วัฒนธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาววิมลฉัตร  พรายพริ้ง
 
1. นางนพรัตน์  คงมาลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงสุรีย์วิภา  เอี่ยมโอด
 
1. นางบุษรินทร์  มีสัตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวจามิกร  มณฑากลิ่น
 
1. นายศรายุธ  บุญเผือก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นงค์สันเทียะ
 
1. นางยุพดี  ไทยสีหราช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 47 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิราภรณ์  น้ำทรัพย์
 
1. นางสาวบุญเกิด  พันศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 33 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชลารักษ์
 
1. นางสาวนราทิพย์  เจนสัญญายุทธ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวศุพรรณญา  ทาริยะวงศ์
 
1. นางเสาวภา  เพชรคง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิติมา  มูลกิจ
2. เด็กหญิงพินิสา  ศรีใส
 
1. นางสาวกมลทิพย์  กลิ่นจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  หอมจันทร์
2. นายเมธาวี  ก้านแก้ว
 
1. นายวิษณุ  พุ่มสว่าง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงญาณธร  ขาวสุริจันทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  อารีรอบ
 
1. นายสถาพร  วัฒนธรรม
2. นางสาววารินทร์  โพธิ์พันธ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพงศ์พัทธ์  สมบูรณ์ยิ่ง
 
1. นางสาววาสนา  แสงบัญดิษฐ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง 9 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวรัตนา  เกิดคง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 39 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายสุทธิพงค์  ช่างสลัก
 
1. นายเอกณัฏฐ์  โสภี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ป้องพาล
2. เด็กชายกิตติกานต์  อิไว น้ำดอกไม้
3. เด็กชายชนานนท์  ดียิิ่ง
 
1. นายอดุลย์  เชิดชู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดประทุม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 34 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวจิตติมา  สิทธินันท์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  รู้อยู่
3. นางสาวพรรณธร  วัฒนวิเชียร
 
1. นายอนุชาติ  จงรัก
2. นางสาวยุดารัตน์  เพ็ชร์รุ่ง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 45 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุลปริยา   พูลพิมมะ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อินคง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์   เชื่อมโลหะ
 
1. นางอรอุมา  คงกลิ่น
2. นางสาวกรรณจนา  แช่มสา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57.13 เข้าร่วม 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกนกกร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจิตต์สุภา  ทั่งทอง
3. นายสรพจน์  พิมุ
 
1. นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง
2. นางสาวกนกกร  ศรีสังข์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคณากร  ยิ่งสุข
2. เด็กชายนพอนันต์  โธมัส จันทรา
 
1. นางอำพร  ดีช่วย
2. นางสาวรุจิภาส  หรัญไชยกร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 45 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายณัฏฐกิตต์  แก้ววิเชียร
2. นางสาวเพ็ญนภา   โชฎก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ล่องคลอง
2. นางสาววาสนา  มณฑาลพ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายศรัณย์  สังขปรีชา
 
1. นางสาวแก้วตา  พึ่งตนเอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายณรงค์ศักดิ์  สุริยะ
 
1. นางสาวสุวรรณา  รูปสมวงค์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 38 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนิติพนธ์  สมบัติ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางบุญรัตน์   พงษ์ดี
2. นางสาวจินตนา  พันธ์ธรรม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายสิรวิชญ์  เจริญ
 
1. นางสาวอิสรีย์  ผาสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 69.21 ทองแดง 9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงปวีณา  บัวผาย
 
1. นางสาวกนกอร  ชาหอม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55.79 เข้าร่วม 36 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวศศิธร  สายสมบัติ
 
1. นางสาวกันยา  พุ่มพวง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายพีระพงษ์  วันจีน
 
1. นางสาวกนกกร  ศรีสังข์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลเผือก
3. เด็กหญิงสุทธาภรณ์  สงเคราะห์
 
1. นางจงจิตต์  พรรณาวร
2. นายวทัญญู  ลอยป้อม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกิตติวัฒน์  บุญภักดี
2. นางสาวณัฏฐณิชดา  ทองสีจัด
3. นางสาวปรัชญาดา  จวนสาง
 
1. นายศรัณยู  ศรีสมพร
2. นางสาวนพมาศ  ทองศิริ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 21 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉานุ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันดีทม
3. เด็กหญิงอภิษฎา  รุจิเมธาภาส
 
1. นางจรัญญา  พรตภณาพร
2. นางสราญรมย์  ยิ่งสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายคมสัน  เพิ่มพูล
2. นางสาวรุจีรา  สีใส
3. นางสาวลัลวลิยา  สุรพิพิธ
 
1. นายศศิวัฒน์  เดชะ
2. นางสาวชาลิดา  นาคสุก
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 19 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วินัย
2. เด็กหญิงมุกมณี  มหิวรรณ
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  แม้นรัตน์
 
1. นางแก้วตา  แก้วลมูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 41 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชุติกาญจน์  จำปาทอง
2. นางสาวธันยากานต์  กุลจารุชัยพัฒน์
3. นางสาววิศัลย์ศยา  นาละคร
 
1. นายอนุพงษ์  ศรีโสภา
2. นางสาวนพรัตน์  สิงห์ธรรม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 21 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกฤตกัญญา  แก้วหงษ์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  ขุนทอง
3. เด็กหญิงปุญยวีร์  ประสาน
 
1. นายสุริยา  บัวหอม
2. นางสาววรรณจารุภัทร  โรจน์ธิษณาธร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 43 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวชนกนันท์  เหล่ามา
2. นางสาวพัณณิตา  การกระสัง
3. นางสาวเมขลา  แป๊ะหลี
 
1. นางสาวศศิฌา  จันสุ
2. นางสาวเบญจมาศ  คำวงษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์แหลม
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ตรัยอนงค์ภัทร
 
1. นางจรัญญา  พรตภณาพร
2. นายสุพัฒน์  กองรัมย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวนุชจิรา  เชาว์ดี
2. นางสาวสัจพร  งามศิลป์
 
1. นายอนุพงษ์  ศรีโสภา
2. นางสาววิสันตรี  รสดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 47 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  อัดใจ
2. เด็กชายรัตกัมพล  เกืองวง
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
2. นางเพ็ญศรี  ชัยมานะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.65 ทองแดง 31 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  พิมพ์โพธิ์
2. เด็กหญิงเมธาวดี  ศิริรินโท
 
1. นายกวิน  อินทะ
2. นายประดิษฐ  เรียนประยูร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 33 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายนิธิกร  บุญเรือง
2. นายพลพล  ไพเราะ
3. นายสหัสวรรษ  เวียงปฏิ
 
1. นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ
2. นางสาวนฤมล  ก้อนขาว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประกอบเที่ยง
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทายนต์
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสุข
4. เด็กหญิงปุณณภา  สิงหภิวัฒน์
5. เด็กหญิงภควดี  สูญทุกข์
 
1. นางสำเภา  สรรพคุณยา
2. นางสาวปรางศิริ  ตรีเมฆ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายพุทธรัตน์  ภาคกล้า
2. นางสาวรัญชิดา  หายโศก
3. นางสาวอนุธิดา  นาดี
4. นางสาวเจนจิรา  คงเจริญ
5. นายเมธา  ภูทอง
 
1. นายชินวุฒิ  สายงาม
2. นายอภิชาติ  แสงสว่าง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 27 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงชีวารีย์  คำรอด
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ยอดมณี
3. เด็กหญิงนภสร  ใจเอื้อ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ธาดาบุษบง
5. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางฐนิตา  นกอยู่
2. นางรินรดา  รอดวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นางสาวชาลีดา  ไผ่แดง
3. นางสาวนพมาศ  วงศ์เลิศ
4. นางสาวปวันรัตน์  จิตตโคตร์
5. นายวริทธิ์ธร  เธียรเงิน
 
1. นางรินรดา  รอดวงษ์
2. นางฐนิตา  นกอยู่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายชินวัตร  สมคำแสง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ชื่นใจ
3. เด็กชายธราธร  อักษรณรงค์
4. เด็กชายนภัทร  ริวรรณ์
5. เด็กชายสุวิจักขณ์  อบชู
 
1. นางสาวสุมาลี  โชติผล
2. นายวศิณ  บุญมา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 32 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษณะ   แม่นแก้ว
2. นายขจรเกียรติ  สุดใจ
3. นายจิตวัต  ดีมาก
4. นายธนพจน์  เปรมปรีดี
5. นายสงกรานต์  ชุ่มเย็น
 
1. นายณัฐพล  งามหาร
2. นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์  มั่นจิตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกมลมาศ  เรืองศรี
2. นายจักรภัทร  จันทร์สวัสดิ์
3. นางสาวจุฑาภรณ์   ศิลาโชติ
4. นายธนกร  ปานศิลา
5. นางสาวธนวรรณ   พฤษหอม
6. นางสาวธัญมาศ  อรรถพิจารณ์
7. นายธาราดล  วิบูลพัฒนไพศาล
8. นายธีรพล  ระวังภัย
9. นายธีรภัทร  โสตรโชค
10. นางสาวพชรพรรณ  โยธารักษ์
11. นายพิพัฒน์  สุนทรพจน์
12. นายพีรพัฒน์  ทองบุญมา
13. นายวชิรวิทย์  ปลื้มบุญ
14. นายวรกมล  อินทร์สุข
15. นายวิชญ์พล  สอนวิชัย
16. นายศักดา  ผิวเอี่ยม
17. นายสรวุฒิ  แสงเจริญ
18. นายสิรวิชญ์  นิ่มนวล
19. นางสาวสุพิชญา    แหลมผึ้ง
20. นางสาวเมธาวดี  ศรีกสิกิจ
 
1. นางณัฐนันท์  เธียรวรโรจน์
2. นายวันเพ็ญ  สงวนสุข
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลเชื้อ
4. นายวรพงษ์   อ่อนนา
5. นายวสันต์  งามแสง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 37 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์ศุลี  ประสงค์
 
1. นางสาวเกษสิรินทร์  สุนทรวัตร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 36 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวนลินนิภา  เจริญดง
 
1. นางวิไล  ขาวสระ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายสันติชัย  บาดขุนทด
2. เด็กหญิงอริสรา  วิเศษ
 
1. นางสาวศิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ์
2. นางธัญญรัตน์  เกษอินทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอาทิตยา  เอมเจริญ
2. นายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
2. นางละเอียด  เจริญสุข
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.2 ทอง 28 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์นาค
2. เด็กชายณัฐพล  ดอนจันทร์
3. นายณัฐวุฒิ  ยุทธวิชัย
4. เด็กชายธีรภัทร  กวางทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  มาษา
6. นางสาวลลิตสุดา  ถึกไทย
7. นายวีรภัทร  ดวงศรี
8. นายสิรวิชญ์  มงคล
9. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณกล่อม
10. เด็กหญิงอัญชนาวรรณ  ไพเราะ
 
1. นางสาวกรสิริ  ภูผา
2. นายบัญชร  แน่นอน
3. พระมหาอัครเดช  สอนกลาง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 69.2 ทองแดง 37 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกนกพร   กาขาว
2. เด็กหญิงกัญญ์พิชญา   อนัญสถิตพัฒน์
3. เด็กหญิงจุฑามณี   ปิ่นกุล
4. เด็กหญิงณัฐวดี   หมวกสกุล
5. เด็กหญิงพทัยรัตน์   มากมี
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์   พุทธรักษ์
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์   สายไตร
8. เด็กหญิงวิชิรินทรา   กิ่งโด
9. เด็กหญิงสิริวิมล   เชือนรัมย์
10. เด็กหญิงสุชาวดี  จูรกรรณ์
 
1. นายอาทิตย์   จูรกรรณ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายกฤตภาส  สุจิตระหะ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เจือจาน
3. นายดลชัย  ผึ่งแซ่ม
4. นายธนกฤต  ฤทธิ์ทอง
5. เด็กหญิงธาวินี  จ้อยกุล
6. นางสาวปัทมาภรณ์  พิมหา
7. เด็กชายปุญณรัชน์  กลั่นอักโข
8. เด็กชายรัชพล  สุตะพันธ์
9. นางสาวศศิกานต์  ด่านเรือ
10. นายโกมิน  เชี่ยวบัญชี
 
1. นางสาวพิชญ์กัญญา  อธิพวงมาลัย
2. นางวนิดา  พูนวัน
3. นายศิวนันท์  อธิจันทรรัตน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายกรณ์ปรุฬห์  รามณรงค์
2. เด็กชายชชชชัช  บ้านหมู่
3. เด็กหญิงชาลิสา  ประสานแก้ว
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  อิ่มเอิม
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ศุภไทย
6. เด็กชายมินทดา  อาริยะยิ่ง
7. เด็กชายวรเมธ  ใจซื่อ
8. เด็กชายศราวิน  ไชยจุมพล
9. เด็กชายศุภชัย  ใยดี
10. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเจริญ
 
1. นางสาวอัจนา  วัฒนานุกูลพงศ์
2. นายวิภัทร  คำเทียนทอง
3. นายพชร  ยิ้มปิ่น
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขพิน
2. นายกฤษดนัย  บุญมาดี
3. นางสาวกานดา  สังข์ทอง
4. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์บำหรุ
5. นางสาวจุฑาทิพย์  จิตรสมพงษ์
6. นางสาวธัญลักษณ์  แย้มพวง
7. นางสาวปนัดดา  ไชยคีนี
8. นางสาวปาริชาติ  ประไพร
9. นางสาววริศรา  ช่วยเมืองปักษ์
10. นางสาวสุพิชฌาย์  สนร้อย
 
1. นางสาวพิชญ์กัญญา  อธิพวงมาลัย
2. นายวิภัทร  คำเทียนทอง
3. นายพชร  ยิ้มปิ่น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  กล้าเผชิญโชค
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  โยธินทวี
 
1. นายพรชัย  บัวทอง
2. นางสาวประกาย  สีเขียว
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวจุฑามาศ  กลางหน
2. นางสาวธนพร  เขจรจิตร
 
1. นางสาวชาลินี  กิจชัยเจริญพร
2. นายฉัตริน  พรนรินทร์ทิพย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายอัครวินท์  พลชัย
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธเนศ  ว่องนุกูลสวัสดิ์
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรินทร์
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายธีรภัทร์  สุขแต้ม
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงชลธิดา  ถิ่นพยัคฆ์
 
1. นายอาทิตย์  ชารัมย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกิตติพงษ์  นาที
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงปณิตตา  บุญอนันต์
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธันยพร  ช่างประดิษฐ
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชลาลัย  แหลมกล้า
2. เด็กหญิงธนนันท์  ทาเจริญ
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุษดี
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายศิริพงษ์  รวดเร็ว
 
1. นายนรนิติ  สรรคณี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองฟัก
2. เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญแก้ว
3. เด็กชายสนธยา  นาคศรี
 
1. นายอาทิตย์  ชารัมย์
2. นายมุจลินท์  ปานสวัสดิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายศุภชัย  คงชื่น
2. นายอดิศักดิ์  เสียงเย็น
3. นายเลิศชาย  ไชยโย
 
1. นายอาทิตย์  ชารัมย์
2. นายมุจลินท์  ปานสวัสดิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายจักรี  ทวีการ
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายพณาวัลย์  เข็มเพ็ชร์
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 28 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพิษณุวัฒน์  เผ่าประจันต์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายชนะโชค  แสงสมบุญ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 25 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายปฐมพงศ์  พรมเกตุ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนพสิษฐ์    ชาวนา
2. เด็กชายนวพล  สำราญกิจ
3. นางสาวพรรณนารา   พลชัย
4. เด็กชายพหุสุวรรณ   เตชะดี
5. นางสาวภัทราภรณ์  ​ คำพี
6. เด็กชายศักย์พริศร์   ถึงลาภ
7. นายศุภกิจ  พุ่มจำปา
8. เด็กหญิงสุชาวลี   ผันพิมาย
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
2. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 43 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายณัฐพล  เนตรวิศิษฐ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงประณัฐมล  ส่งเสือ
4. เด็กชายพงศพัศ  สุขเจริญ
5. เด็กชายวิทยา  แสงตา
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
2. ดร.ภควัต  ปิดตาทะโน
3. นายสุประกิจ  ทับทิมทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.4 เงิน 43 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกษิดิ์เดช  ฉิมพายัพ
2. นายธรรพ์ณเรศ  สังขโอภาส
3. นายปัณณธร  เพิ่มผล
4. นายวรพงค์  บุญสวัสดิ์
5. นายวัชรพล  ดอนมอญ
6. นายสมชาย  ตันสุวรรณศิริ
 
1. นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล
2. นายธนกฤต  แสงอุทัย
3. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.2 ทอง 21 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกชกร  พลชู
2. นางสาวกนกพร  ม่วงขาว
3. นางสาวกมลชนก  สว่างอารมณ์
4. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยโอสถ
5. นางสาวคนธรส  ศรีหาโคตร
6. นายจักรวรรดิ  สุวดิษฐ์
7. เด็กชายจิรภัทร  พิมพ์น้อย
8. นางสาวชนัญญพร  สถิตย์
9. เด็กชายชานนท์  เทียมพัด
10. เด็กชายณัฐกมล  ทิพย์สิงห์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหม็นศิริ
12. นายณัฐพล  ธงชัย
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด่านจำนงค์
14. นางสาวดวงดาว  ต้นน้อย
15. นายธนกฤต  เดชเเสง
16. นางสาวธัญวรัตน์  โพธิ์งาม
17. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์หอม
18. เด็กชายธีรภัทร  ชูสงค์
19. นางสาวบัณฑิตา  อรัญญะ
20. นางสาวปฏิมากร  ถนัดรบ
21. เด็กหญิงปทิตตา  ไชยโอสถ
22. นางสาวปรียาวรรณ  อ่อนจันทร์
23. นางสาวปาริชาต  โพธิ์ศรี
24. นางสาวปิยมน  ดอกจันกลาง
25. เด็กหญิงปุสุมา  จะงาม
26. เด็กชายพงศ์พัทธ์  บุญธรรม
27. เด็กหญิงพัชรศรี  ชูสกุล
28. เด็กชายภควัต  ไชยสมบูรณ์
29. นางสาวรัชชประภา  สัจจสุขวัฒนา
30. นางสาววริศชา  เอื่อมวิเชียร
31. นางสาววาสินี  นามกระโทก
32. เด็กชายศราณุวัต  รอดประเสริฐ
33. นางสาวศิริรัตน์  เเผ้วนาง
34. เด็กชายสิริสุข  สุขวิเศษ
35. เด็กชายสุกฤตฎิ์  ผลอินทร์
36. นางสาวสุชาดา  สมตัว
37. นางสาวสุดารัตน์  ปิ่นงาม
38. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์ประดิษฐ์
39. นางสาวสุปรียา  ปาสาโก
40. นางสาวุสุทธิดา  หุนกระโทก
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายณัฐวุฒิ  ปพัฒน์บริบูรณ์
4. นางสมพร  เสาะการ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.6 ทอง 20 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายกนกชัย  เกาะมะไฟ
2. นายกฤษฎา  โสตะการ
3. นายกฤษฎา  ลือนีย์
4. นายก้องภพ  ครามวิชิต
5. นายขวัญชัย  เส้นเกษ
6. เด็กชายจตุพล  เกาะมะไฟ
7. นายจักรพรรณ์  ยอดยา
8. นางสาวจารุวรรณ  อิ่มภู
9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาษางาม
10. เด็กหญิงชนัญชิดา  แพงดี
11. เด็กหญิงชนาภา  แก้วหาวงษ์
12. นายชัยยา  ไชยยันต์
13. นายณัฐนนท์  วงศ์ภา
14. นายณัฐวัฒน์  กนกเพชร
15. เด็กชายดุลพินิจ  มุ่งอาสา
16. นายทนงศักดิ์  ขุนทอง
17. เด็กหญิงธิตา  พุกประทุม
18. เด็กชายนภัสกร  ประสาร
19. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่จ๋าว
20. เด็กหญิงนิพัฒน์ทรา  จันทร์บัว
21. นายปริญญา  สละทาน
22. เด็กหญิงปรียานุช  กันหา
23. นายพัฒธนศักดิ์  อภิมลชัย
24. นายพีรพล  คะมะคต
25. เด็กชายพีรพัฒน์  มณฑาลพ
26. นายพีระพล  สัจจะพันธ์
27. นายยุทธภูมิ  ศานติวรางกูร
28. เด็กหญิงยุพาภรณ์  ทนก่ำ
29. เด็กหญิงราตรี  วารีศรี
30. นางสาววทันยา  รัตนภิลมย์
31. เด็กชายวรวิช  มาแย้ม
32. นายวันชัย  ดารักษ์
33. นายวิศรุต  เสรีภาพ
34. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  พวงผ่อง
35. เด็กหญิงสิริภรณ์  เยาวรัตน์
36. นายสุภชีพ  สิงทะยม
37. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เชิงเขา
38. นายอรรถพล  สิงห์ชัย
39. นางสาวอรวรรณ  มีชำนาญ
40. เด็กหญิงเนตรชนก  ปาจันทร์
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. นายฉัตรชัย  กาหล
3. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
4. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
5. นายอาทิตย์  แซ่ตัน
6. นายสราวุธ  ชาติครบุรี
7. นายนพรัตน์  รอดไพบูลย์
8. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.16 ทอง 26 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายเดชาวัตร  พันสวัสดิ์
 
1. นายนเทพ  มากแจ้ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายวิจารณ์  เนื่องจากอวน
 
1. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 41 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1. เด็กหญิงธนพรรณ  จิวเจริญสกุล
 
1. นางเพลินใจ  พ้นเคราะห์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวจิตราพร  จิตจุล
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 23 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทองคำ
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายอนุชา  มงคล
 
1. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 40 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีรักษา
 
1. นางสุภาสินี  วรินทร์พรชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 20 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวสุภาภรณ์  ผดุงชีพ
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 44 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกฤษดากร  แสงมนต์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นายอนุชา  ยามจีน
 
1. นางศิริรัตน์  ฉายวัฒนะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 21 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงมานิตา  มีเพียร
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 35 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธัญลักษณ์  ปรีสิงห์
 
1. นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายพิยุต  พฤทธาภิญโญภาส
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายจิตติ  แสงส่ง
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 22 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงปิยมน   ซื่อตรง
 
1. นางวริศรา   กระจายศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 51 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ล้อมวงษ์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 8 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายชุติพงษ์  พึ่งพา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุข
3. เด็กชายทินภัทร  ประสพบุญ
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ล้อมวงษ์
5. เด็กชายธีรภัทร์  ปอยไหม
6. เด็กชายนฤเบศร  สิทธิบูรณ์
7. เด็กชายภีระพล  หล่มชารี
8. เด็กชายภูเบศร  สมใจเพ็ง
9. เด็กชายยุทธวีร์  สงวนเพชรจินดา
10. เด็กหญิงวิชญนันท์  กัญจน์ปัทมภพ
11. เด็กชายสุวิจักขณ์  อมิตตาเรืองกิจ
12. เด็กชายโอบบุญ  อยู่เมือง
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
2. นางสาวปัทมา  คชวงศ์
3. นายยิ่งศักดิ์  สิงห์สุข
4. นางสาวระวิวรรณ  เกษนคร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายกัมพล  บุญขวัญ
2. นายจรูญศักดิ์  นีสกุล
3. นางสาวณัฐพร  บุตรดี
4. นายยุทธภูมิ  ศิริบุตร
5. นางสาวรัมภ์รดา  เพ็ชรเจริญสุข
6. นายศิริโชค  เหมือนพงษ์
7. นายศุภกิตติ์  ชมแก้ว
8. นางสาวสุกัญญา  ผางพันธ์
9. นายอนวัช  พิกุล
10. นายอนันฒชัย  สาริกภูติ
11. นายอรรถกร  ควรเรียน
12. นางสาวเบญจวรรณ  หงษ์สร้อย
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
2. นายยิ่งศักดิ์  สิงห์สุข
3. นางสาวระวิวรรณ  เกษนคร
4. นางสาวอัจฉรา  สุขพิบูลย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เข็มทอง
2. เด็กชายกฤตเมธฐ์  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เป็นวัน
4. เด็กชายกิตติชานนท์  มีเเก้ว
5. เด็กชายกีรติยศ  เปล่งขำ
6. เด็กชายคุณานนท์  นาลินธมากร
7. เด็กหญิงจิตสุภา  อ่อนน้อม
8. เด็กหญิงชโลทร  ประตูเงิน
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมชุน
10. เด็กชายณภัทร  ภักดัโชติ
11. เด็กหญิงณัฐชยา  เสมาเงิน
12. เด็กชายณัฐภัทร  กมลวิบูรณ์
13. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นิยมเเสง
14. เด็กหญิงณิชาพร  โพธิ์คลี่
15. เด็กชายดาวเงินเเท้  บุญโยธา
16. เด็กชายธีร์นวัต  พสิษฐ์ชนะสร
17. เด็กชายนภินทร์  วิจบ
18. เด็กหญิงนัทธมน  ซาไซต์
19. เด็กหญิงปวรลักษณ์  บัณทิต
20. เด็กหญิงปุณยาพร  วงสุก
21. เด็กหญิงพรธวัล  พันธ์สมบุญ
22. เด็กหญิงพิชญาภา  ปัจฉา
23. เด็กชายพิชัยยุทธ  จารุศิลป์
24. เด็กชายพีรวัส  พูลบุญ
25. เด็กชายภควัต  จุฬาวงศ์สวัสดิ์
26. เด็กหญิงมนสิชา  เกาประเสริฐ
27. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  นาสืบ
28. เด็กชายวรพล  สโมสร
29. เด็กชายวิจิตรศิลป์  เทพอรุณ
30. เด็กชายสิรภพ  รัตนชินกร
31. เด็กหญิงสุชานันท์  บ้านม่วง
32. เด็กชายสุริวัสสา  สิรินนท์โอฬาร
33. เด็กหญิงหทัยทัต  นิยมล้อทิพย์
34. เด็กชายอภิเดช  พิณทอง
35. เด็กหญิงอริสรา  เเป้นเงิน
36. เด็กชายอิทธิโชติ  ฐิติพงศ์สกุล
37. เด็กหญิงเปรมศิณี  พลอะชม
38. เด็กชายโจชัว เเจ็ค สุริยา  บัวนิเย่ร์
39. เด็กหญิงโชติกา  ตาทอง
40. เด็กชายโชติชัย  เชียรตระกูล
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายณัฐวุฒิ  ปพัฒน์บริบูรณ์
3. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
4. นายวรรณพัชร  อริยสุนทร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 56.2 เข้าร่วม 16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวจามจุรี  ฉัตรจอหอ
2. นายจิรายุส  จันยะมิตรี
3. นางสาวชฎากาญจน์  ใหม่สุวิง
4. นายชลสิทธิ์  ปัสสาราช
5. นางสาวญาณิศา  วัฒนโสภาคย์
6. นางสาวฐิติมนฑ์  อรรถธรรมสุนทร
7. นางสาวณัฐริกา  อาจหาญ
8. นายณัฐวร  เเจ่มเจริญพร
9. นางสาวดลดา  เพ็งสระเกษ
10. นางสาวดาวสุดา  มั่งมี
11. นายทัตพงศ์  องค์ยา
12. นางสาวธัญลักษณ์  ผู้ดี
13. นายปธานิน  อินทรสถิตย์
14. นายปริญญา  จิคำ
15. นางสาวปิญชาน์  มั่งคั่ง
16. นายพีรดนย์  รุ่งคณาวุฒิ
17. นางสาวภัทราวรรณ  สีบู่
18. นางสาวภูชิษา  สุนทรเดชบดินทร์
19. นายภูริเดช  นามไธสง
20. นางสาววชิรญาณ์  บุญสาลีพิทักษ์
21. นางสาววรัชยา  จันทร์กระจ่าง
22. นายวัชรปกรณ์  คำไกร
23. นางสาวศรัณย์พร  ผลาหาญ
24. นายศิวกร  ปลอดกลาง
25. นายศุภโชค  จันทร์เเก้ว
26. นายสหวุฒิ  บุญยืน
27. นางสาวสุปรียา  มีกลอง
28. นายอลงกรณ์  โรยรส
29. นางสาวเกวรินทร์  เมตตา
30. นางสาวเพชราภรณ์  ปิ่นเเก้ว
31. นางสาวเพลงพิณ  อุประถา
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายณัฐวุฒิ  ปพัฒน์บริบูรณ์
4. นางสาววรรณพัชร  อริยสุนทร
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.8 เงิน 42 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ดวงดี
2. เด็กชายกฤษณะ  สายเสน
3. เด็กชายกฤษดา  มาราช
4. เด็กชายกิตติศักดิื์  ชูโฉม
5. เด็กชายณัฐนนท์  ทองประ
6. เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณเขต
7. เด็กหญิงศิรประภา  นวลศรี
8. เด็กชายอัศม์เดช  มีประเสริฐ
9. เด็กหญิงอินทิรา  ทาสี
10. เด็กหญิงเบญจพร  แสนเงิน
 
1. นางเอื้อมพร   ใจชื้น
2. นายอาจินต์  ปรีชา
3. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 44 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวกรรณิการ์  โสภณ
2. นายกิตติพัฒน์  ค้าคุ้ม
3. นางสาวณัฐกานต์  จูรกรรณ์
4. นางสาวณัฐวดี  ปภพสิทธิโชค
5. นายธนายุทธ  หัสรังษี
6. นายยงยศ  แซ่โล้
7. นางสาวศศิกานต์  พงษ์เสือ
8. นายสุธินันท์  นกศักดา
9. นายอนันตชัย  ทาศรี
10. นางสาวอินทิรา  พิมนิวาส
 
1. นางเอื้อมพร   ใจชื้น
2. นายอาจินต์  ปรีชา
3. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.2 ทอง 8 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายกนกชัย  เกาะมะไฟ
2. นายกฤษฎา  โสตะการ
3. นางสาวจันทร์รุ่ง  เรืองทอง
4. นายทนงศักดิ์  ขุนทอง
5. นางสาวนริศรา  เอี่ยมสุข
6. นายพัฒธนศักดิ์  อภิมลชัย
7. นางสาวสโรชา  ใจบุญ
8. นางสาวอุมาภรณ์  บุญหาญ
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. นายฉัตรชัย  กาหล
3. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
4. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 38 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงคริษฐา  อัครพัฒน์
2. เด็กหญิงจันทมนต์  ปาเดช
3. เด็กหญิงชาลินี  ไมตรีจิตต์
4. เด็กหญิงณัฐญาดา  กุลรัตน์
5. เด็กหญิงปรียาดา  อัมพวานนท์
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ก๊กประเสริฐ
7. เด็กหญิงสิริภัทร  วงษา
8. เด็กหญิงสุมาลี  สิลสร้อย
9. เด็กหญิงเก้าภรณี  สิทธิปลื้ม
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา
3. นางสาวปทุมทิพย์  ยีรัมย์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวจารุวรรณ  คำลอย
2. นางสาวจุฑามาศ  ดอนปัด
3. นางสาวธนัชชา  รัตนวงศ์
4. นางสาวปณยา  นาสืบ
5. นางสาวพิชามญชุ์  ดีประเสริฐ
6. นางสาววิภาวรรณ  คชวรรณ์
7. นางสาวสุพรรษา  สง่างาม
8. นางสาวเบญญาภา  ช่อสังข์
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวกิตติมา  สงวนศรี
2. นางสาวขวัญชนก  มีนารี
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วศรีทอง
4. นางสาวชลิตา  เสียงเย็น
5. นางสาวชัญญกร  กมลประสิทธิ์สุข
6. นางสาวญาณิศา  เปรมปรีดี
7. นางสาวณัฐณิชา  ตาสุรินทร์
8. นางสาวณัฐธิดา  แช่มช้อย
9. นางสาวบัวใบหยกศร์  พฤทธาภิญโญภาส
10. นางสาวปวีณ์ธิดา  วนาปกรณ์
11. นางสาวพรรณพัชร  เล็กศิริ
12. นายภูมิ  เถาทอง
13. นางสาวมนัญธยา  ยุ่นประยงค์
14. นางสาวมนัสสิริกานต์  พงศ์วิริยะพันธ์
15. นางสาวรุจิรดา  เจริญแก้ว
16. นางสาวสวรรยา  สื่อเจริญสม
 
1. นายยุทธนา  นิลวุฒิ
2. นางสาวแจ่มศรี  ไชยฮาด
3. นางสาวชนัญชิดา  กล่อมจิตร
4. นางชญาน์นันท์  ลาลด
5. นางสาวเบญจวรรณ  ชาญเชิงรบ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 29.01 เข้าร่วม 36 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายฑิฆัมพร  สิงห์คำ
2. นายนิรินธน์  แนวดง
3. นายภัทรพล  ภู่สวัสดิ์
4. นายรัตนพงษ์  รอดเจิม
5. นายไชยา  ดีเสงี่ยม
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสาวปิญานันท์  ศรีสันเทียะ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.32 ทอง 16 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกวิน  คงศักดิ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  พูนลาภสวัสดิ์
 
1. นายธณพล  มังกรแก้ว
2. นายวศิณ  บุญมา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.3 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปาล์มธิชา  กิ่งนรา
 
1. นายบุญธรรม  ทัดแก้ว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 19 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวภูริดา  ปานรัต
 
1. นางณาตยา  ลำบอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 31 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายยุทธนา  สืบสวาย
 
1. นางศิริพร  วงษ์บำหรุ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาววรัญนันท์  สุนทรเจริญ
 
1. Mrs.Salome  K.Pagalan
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 35 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงอรอมล  อำพลไชยกุล
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  โสมนัส
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.34 ทองแดง 29 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายจอมณัฏฐา  อัครณัฏฐ์
 
1. นางบุษบา  รัตนมุสิกกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 39 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  หนองกระทุ่ม
2. เด็กหญิงดาราวดี  ภูเดช
3. เด็กหญิงพิชชาภา  แย้มกลิ่น
4. เด็กชายรัชพล  ขุนอินทร์
5. เด็กหญิงศริญญา  น้ำหอม
 
1. นางสาวเอื้อใจ  ซื่อตรง
2. นายอุดมพงษ์  รัตนก้านตรง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายชนสิษฏ์   อินทรชิด
2. นางสาวนพวรรณ  เนื่องแก้ว
3. นางสาวนันทชพร  คำภา
4. นางสาววิรัลยุพา  มาตรมุ่ง
5. นางสาวสุธาทิพย์  วงศ์พันธ์
 
1. นางสาวศิริพร  ไชยบุรุษ
2. นางสาวธัญญภรณ์  โสภาพิสุทธิวงศ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.67 เงิน 33 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธันพร  เสรีพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนกร  คำดวง
 
1. นางสาวทิพย์ชลดา  เพ็งบุปผา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.83 ทอง 34 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวณัฐนรี  วิริยะประสงค์
2. นางสาวธันยพร  พวงชะอุ่ม
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร
2. MissShuangna  Li
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.75 เงิน 21 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงวรรณภา  อินทนัน
2. เด็กหญิงศิลป์สุภา  โชติเพียร
 
1. นางขวัญใจ  กองศักดา
2. นางสาวนัฏฐิราพร  ปั่นพึ่งบุญ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.5 เงิน 35 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เหลาเพ็ชร
2. นางสาวศิริภัสสร   ชัยศักดิ์
 
1. นางสาวดาเรศ   พุทธา
2. นายศุภฤกษ์  เกตุแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายษายน  บุญเกิน
2. นางสาวอริสา  บุญช่วย
 
1. นางนฤมล   หนูพรม
2. นางสาวิณี  ปลั่งบุญมี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 22 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกานต์สิรี  ท่าหิน
2. นางสาวธมลวรรณ  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวปวีณา  ระวังจิตร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชนัฏตา  ยุทธนไพบูลย์
2. นางสาวพรวสา  สถาวร
3. นางสาวพัลยมนต์  บรรลือวงศ์
4. นางสาวรุ่งนภา  จิตรช่วย
5. นางสาวอนุธิดา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร
2. MissShuangna  Li
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.25 ทอง 25 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกนิษฐา  ไขกล
2. นางสาวณภัทร  ซื่อตรง
3. นางสาวนภัสสร  ตะพานแก้ว
4. นางสาวนลินี  จำรูญ
5. นางสาวพรทิพา  รัตนบุตร
 
1. นางสาวศิษฎา  อาจจุฬา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธัญสุดา  อินโท
2. นายปฏิพล  วัดกิ่ง
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  วรนาม
4. นายวิฑิต  เวียงคำ
5. นางสาวสุธาวัลย์  พงษ์เกาะ
 
1. นางนฤมล   หนูพรม
2. นางสาวิณี  ปลั่งบุญมี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 56.67 เข้าร่วม 36 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวศิริลักษณ์  พันอินทร์
 
1. นางสาวณัฐชกร  สอนกระโทก
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.97 เงิน 28 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นิลา
2. เด็กหญิงสิริยากร  เตียงทอง
 
1. นางอรวรรณ์  นาคบำรุงศรี
2. นางธานี  พระชาติ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.23 เงิน 38 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายอภิรักษ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุชาดา  เมฆสุวรรณ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.45 ทอง 28 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองเทศ
2. เด็กชายชิษณุพงษศ์  บัวประเสริฐสวย
3. เด็กชายณชนก  เข้าใจการ
4. เด็กชายณัฐพล  ผลไพบูลย์
5. เด็กชายติณห์  เกษมศรี
6. เด็กชายธันยธรณ์  พวงกนก
7. เด็กชายปณวัตร  ปัญญาเลิศ
8. เด็กชายวีระชัย  สังข์ทอง
 
1. นายไกรประสิทธิ์  พันสอาด
2. นายสิทธิราช  ปาวงศ์
3. นางชณมณ  เครือวงษา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.35 ทอง 21 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวณัฐรัตน์  เถื่อนถ้ำแก้ว
2. นางสาวธันย์ชนก  ไกรสิงห์
3. นายธีรภัทร  พิกุลทอง
4. นางสาวปุณยภา  นวลงาม
5. นางสาวพัชรพร  เปรมวินัย
6. นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์  ยูปานนท์
7. นางสาวภาธกานต์  รัตนรักษ์
8. นางสาววรรณวิษา  น้อยเจริญ
9. นายเฉลิมพล  ปลัดศรี
10. นางสาวเมศิยา  พืชสอน
 
1. นายพงษ์พัฒน์  มีแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  พงษ์ลุน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.2 เงิน 19 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุลีพร  แสนหาญ
2. เด็กหญิงปราณปริยา  อุดง
3. เด็กหญิงสราวลี  หนวดหอม
 
1. นางนันทนา  สุทธิศรี
2. นายจิรศักดิ์  ขวัญสุข
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79.4 เงิน 30 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวชุติมา  จุ้ยทิม
2. นางสาวนิชาภา  เมฆสันต์
3. นายปรีชา  ทรัพย์เกิด
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
2. นางสาวฐิติมน  นวลสนิท
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.5 เงิน 23 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชาลิสา  สกุลนา
2. เด็กหญิงมณฑิรา  วัชพืช
3. เด็กหญิงอมรกานต์  จำนงค์รักษ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  มูลอุดม
2. นางสาวกิรณา  เข็มเพ็ชร์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชไมพร   อังกาบ
2. นางสาวปัณฑ์ชนิตา   นาไชยเวศน์
3. นางสาวสุภาพร    ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพจนีย์    เครื่องสาย
2. นางสาวปิญานันท์   ศรีสันเทียะ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 26 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กุลบุตร
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เทียนเงิน
 
1. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 39 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นงพรมมา
2. เด็กหญิงวรรณพร  ขำดี
 
1. นางสาวนพสร  อู่แก้ว
2. นางสาวกนกชล  มูลมณี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เขบัว
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์แก้ว
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
2. นายจตุพล  ปัญจธรรมกุล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศุภกร  อัตตโน
2. นายเชษฐมาส  ไผ่จันทร์
 
1. นางสาววีรวัลย์  วิณุราช
2. นางเฉลิมขวัญ  วุฒิยา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายชินกฤต  เหมเพ็ชร
2. เด็กชายธนกฤต  สุยะระ
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นางสาวนพสร  อู่แก้ว
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวลดาพร  หงษ์สุวงศ์
2. นางสาววิลาสินี  แสงจ้า
 
1. นางกุญช์ญาดา  คงสัมฤทธิ์
2. นางสาวสุภาณี  เครืออนันต์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวนภัสกร  เข็มทอง
2. นางสาวนันทพร  ฉุนตู
 
1. นางชญาน์นันท์  ลาลด
2. นายธณพล  มังกรแก้ว
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกิตติธัช  เลี้ยงรอด
2. เด็กชายศักย์ศรัณย์  อัครเมธาวงศ์
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 44 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายญาโณทัย  นาแพง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อิ่มกลาง
 
1. นายณัฐวิชช์  สมใจ
2. นางสาวศรัญญา  กลิ่นจันทร์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57.4 เข้าร่วม 25 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชญานิศ  วิจารณกุล
2. นายธนกร  เที่ยงธรรม
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธนกฤต  เป็นทุน
2. นายปิติกร  กองทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  วงษ์ถาวรพินิจ
2. นายวิชญ์วิสิฐ  เขียวสอาด
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดอนทอง
2. เด็กชายธนพล  มืดขุนทด
3. เด็กหญิงสีตีฮานิส  บินรอนิง
 
1. นายประกิต  เจนเขา
2. นางสาวธนัตติยา  จาตุรนต์
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 40 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายพชร  ตุ้มทอง
2. นายพิทยุตม์  เบญจมสุทิน
3. นายอรรถพล  พลอยแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  วงษ์ถาวรพินิจ
2. นางมณีพรรณ  คำแก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวจรัสแสง  สถิรเสถียร
2. นายธนพัฒน์  พยัคเพ็ชร์
 
1. นางสาวพณณกร  ชื่นชม
2. นางสาวณชมน  น้อยจันทร์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายกิติพงศ์  สุริวงค์
2. เด็กชายจักรภัทร  ใจคิด
3. เด็กชายเตชินท์  โพธิ์งาม
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นายณัฐวิชช์  สมใจ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณพืช
2. เด็กหญิงอณัฐชา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณเกตุ
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวศรัญญา  กลิ่นจันทร์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชนาภัทร  โชติกันตะ
2. นางสาวราตรี  มะลิซ้อน
3. นายเกรียงศักดิ์   อารักษ์
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นายณัฐวิชช์  สมใจ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายพรหมบุศย์  เชิดชู
2. นายเจตนา  นะวะเศียร
3. นายเจษฎา  แก้วศรี
 
1. นายธณพล  มังกรแก้ว
2. นางสาวปัทมา  คชวงศ์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายณภัทร  พิพัฒน์มโนมัย
2. เด็กหญิงนวพร  คำชุ่ม
3. เด็กชายสมิทธิ   เเซ่ตั้น
 
1. นางสาวศรัญญา  กลิ่นจันทร์
2. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายธนวัฒน์  พันธ์ทา
2. นายภูเบศร  ศรีเกษม
3. นายอภิสิทธิ์  สมสะกิจ
 
1. นายณัฐวิชช์  สมใจ
2. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กชายพัชรพล  วิเศษพันธ์ุ
2. เด็กชายมหาเศรษฐี  ศุภราช
3. เด็กชายอนุกูล  ชบา
 
1. นายเปี่ยมศักดิ์  เนินยอด
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายจักรี  สืบราษฎร์
2. นายวรพล  สมจันทร์
3. นายสุรชา  ศรีวรรณ
 
1. นายสงคราม  ไชยสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญพรมอ่อน
2. เด็กหญิงภัทณียา  ศิลาภรพรรณ
3. เด็กหญิงสวรส  ยุระทัย
 
1. นางสาวภาณิศรา  จันทะโชติ
2. นางสมหมาย  พรมศรียนันท์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 43 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายณัฐวุฒิ  อ่วมสอาด
2. นางสาวดวงฤดี  แสงไกร
3. นางสาวปวันรัตน์  เจนดง
 
1. นางสาวภาณิศรา  จันทะโชติ
2. นายจำลอง  สมไทย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อุตระ
3. เด็กหญิงจรัญญา  วิชาวงค์
4. เด็กหญิงภรณ์ชนก  มุ่งสวนกลาง
5. เด็กหญิงศศิวิมล  รอดกร
6. เด็กหญิงอันนา  แว่นระเว
 
1. นางสาวสุริยาพร  สังข์สี
2. นางกาญจนา  ผ่องแผ้ว
3. นางชณมณ  เครือวงษา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฬารัตน์  สียางนอก
2. นางสาวปภัสสร  กัทรี
3. นายพิริยะ  พันธฺุ์คำ
4. นางสาวพิศชญากาญจน์  สุขมาก
5. นายสัญญา  มาสา
6. นางสาวสุมิตรา  จองอินทร์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชำนิ
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
3. นางวิไลภรณ์  ใจน้อม
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 44 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวจิราภรณ์  สายแจ่ม
2. นางสาวชุติมา  ยืนสุข
3. นางสาวสุจิตรา  พุฒชา
 
1. นางสาวสุริยาพร  สังข์สี
2. นางกาญจนา  ผ่องแผ้ว
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 39 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดอกบัว
2. เด็กหญิงดวงพร  ขุนศรี
3. เด็กหญิงสุุชาวลี  วรสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  สหะวิริยะสกุล
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 40 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นขุนทด
2. นางสาวปริยากร  กาณจนะเกตุกีรติ
3. นางสาวพรตะวัน  จูกิม
 
1. นายสุบิน  สุวรรณ
2. นางสุวรรณา  สุวรรณ
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 39 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลือคำงาม
2. เด็กหญิงธัญญชนก  อ้นปันส์
3. เด็กหญิงสุกัญญกิตติ์  อุบลจินดา
 
1. นางธัญฐิรัตยา  ปานนุ่น
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 45 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 1. เด็กหญิงนิฎามาศ  สมบูรณ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงพันธิสา  การณ์สุข
3. เด็กหญิงสุภาทิพย์  กำเนิดสาม
 
1. นางจุฑาธิบดิ์  ศรีวรัญญุตานนท์
2. นางสาวกาญดา  โพธิ์สา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกฤติยาณี  สมอทอง
2. นางสาวณัฐชยา  สุขสมชิต
3. นางสาวนรีกรานต์  มีตา
 
1. นางสาวสุริยาพร  สังข์สี
2. นางกาญจนา  ผ่องแผ้ว
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 40 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงชนกสุดา  อารีย์
2. เด็กหญิงศศิธร  สาครนครินทร์
3. เด็กหญิงศิริพร  เจริญดี
 
1. นางสาวชนันณ์ชิฎา  สิงห์โตทอง
2. นางสมหมาย  พรมศรียนันท์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 37 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาววรรณชนะพร  ศรีอ่อน
2. นางสาววรินธร  อินทรพิทักษ์
3. นางสาววิธิดา  ทองดี
 
1. นางสาวชัชชญา  จอมคำสิง
2. นางสุรีย์  เมืองทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไพเราะ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงวาสนา  ประโคนสิน
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชำนิ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 70 เงิน 41 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกรรณิการ์  ถึกนาค
2. นางสาวรตนสรรค์  จำปะวะตะ
3. นายเจตพิพัทธ์  มาลี
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชำนิ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 78.8 เงิน 8 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  กำลังดี
 
1. นางสาวฐิติมา  อินทร์ธูป