สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เจริญสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวณัฐมน  สุขเกษมฤทัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เจริญสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 43 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสุนิสา  โชคสมงาม
 
1. นางสาวดุษดียา  สมผลภาดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ผิวสุข
 
1. นางสาวณิชาภา  ทองประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บันลือศรีสกุล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  พานทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นางสาวจันทร์จิรา  สืบเรือง
 
1. นางสาวรุจิรัศมิ์  พรหมมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มีใจปราณี
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงทับทิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวแพรวพรรณ  โพธิ์แสวง
 
1. นายปกรณ์  แจ้งประจักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 40 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงวงศ์สวรรค์  คำโสภา
 
1. นางกาญจนา  บุญพา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาววาสนา  อังเปรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชื่นชอบกมล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกานติมา  ปานคลาย
2. เด็กหญิงณิชนันท์  บุญประเสริฐ
 
1. นายปกรณ์  แจ้งประจักษ์
2. นางสาวจตุพร  ตันติกำธน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 29.8 เข้าร่วม 48 โรงเรียนประชามงคล 1. นายรัฐพล  สวัสดิ์วนากุล
2. นายวรวุฒิ  เกลียวกัน
 
1. นางสาวนิตยา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวกัณฐิกา  คงคาใส
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 28 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงวรัญญา  ด้วงต้อย
2. เด็กหญิงสุนิษา  บับพาแมง
 
1. นางสาวณัฐธิดา   หอมสวาสดิ์
2. นางสาวจิตตินันท์  เพิ่มพูลสุขยิ่ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนประชามงคล 1. นายมิ่งขวัญ   ชิตณรงค์
 
1. นางสาวมาราตรี   เหมือนละมัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 46 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วแกมทอง
 
1. นายนิติพันธ์  ฉิมสุนทร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวญาดา  สุวรรณสุทธิ์
 
1. นายนิติพันธ์  ฉิมสุนทร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงธัญพร  อินทร์หลวงดี
2. เด็กชายศรหณุ  เมฆอรุณ
3. เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนาวาริน
 
1. นายสุวรรณ  บุญศรี
2. นางสาวกิติยา  ธรรมลังกา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 30 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทวรรณ   ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คำปาน
3. เด็กหญิงภคพร   หวองเจริญพานิช
 
1. นางสาววรรณนิภา  ฉิมพลี
2. นางสาวนัฎฐ์ติกาญ  เจียวยี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนิศานาศ  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  เอี่ยมแสง
 
1. นางกาญจนา  วงศ์อร่าม
2. นางสาวปริศนา  กุลศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชุติกาญจน์  กลัดเพชร
2. นางสาวสิริกร  โชระเวก
 
1. นายบรรหาร  เชื้อทอง
2. นายเจริญ  โพธิ์ทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายอนุรักษ์  จันทร์หอม
 
1. นางยาใจ  เหมือนว้า
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายศุภกิจ   กิงยะมาตย์
 
1. นางยาใจ  เหมือนว้า
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงศศิธร  สว่างศรี
2. เด็กชายเทพอัศวิน  สะราคำ
 
1. นางสาวศิริพร  ยางศิลา
2. นายวันเฉลิม  ฝายนายาง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญญาสาร
 
1. นายอุดร  มีทรง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 36.75 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติโรจน์  จรไพร
 
1. นางสาวสุภาวดี  พุทธรักษา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 59.49 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายวิรัตน์   เชื้อรอด
 
1. นางสาวขวัญชนก   กาญจนสาธิต
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร   อัจฉริยรักษ์
 
1. นางสาวศิริพร  แกล้วการไร่
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 48 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงณัฐชยา  น้อยคุณ
2. เด็กชายนพรัตน์  พรมมิ
3. เด็กชายเอกราช  ฝั้นสกุล
 
1. นางสาวรจนา  ล้ำเลิศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา  เอี่ยมทิพย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวชนิดาภา  สุวรรณพันธ์ชู
2. นายธีรพัฒน์  ทับทอง
3. นางสาววัชราภรณ์  ป้องกัน
 
1. นางสาวนิชาภา  อ่อนละออ
2. นางสาวอรอนงค์  เอกพงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 48 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงนฤมล  นาคแท้
2. เด็กหญิงรัตนาภร  สังวาลย์ไพร
3. เด็กหญิงสุภานิดา  บำรุงเขต
 
1. นางสาวสุมาพร  ดิลกโชคบำรุง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา  เอี่ยมทิพย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 49 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวจริยา  พวงทอง
2. นางสาวณัฐพร  นิโครธา
3. นางสาวปัทมาศ  เนยขำ
 
1. นางสาวสายธารา  เดชเจริญพร
2. นางสาวอรอนงค์  เอกพงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 27 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัทรพร  ธรรมรักษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  โสมภีร์
3. เด็กชายสหภพ  ดอกระกำ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข
2. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 33 โรงเรียนประชามงคล 1. นายธีรธรรม  สังข์กลมเกลี้ยง
2. นายวุฒิชัย  คล่องคณิตสรณ์
3. นางสาวสโรชา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐา  บุญยินดี
2. นางพิมพ์ปพิชญ์  ยิ้มแย้ม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 31 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรวัศ  สะสุพันธ์
2. เด็กชายศรายุท  กรับทอง
3. เด็กหญิงเกณิกา  ปั้นเหน่ง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข
2. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวธัญยพร  ชุ่มเพ็งพันธุ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  นันทะ
3. นางสาวเมธาวี  อินจร
 
1. นางอิสรีย์  ตรีสุวรรณ์
2. นางสาวยุพิน  สามสี
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายนนทพัทธ์  พลายระหาญ
2. เด็กหญิงสุรภา  โมคกุล
 
1. นางสาวรจนา   นันท์ชัย
2. นายสมชาย  อินทรกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวภาวิดา  เลิศสุริยกาญจน์
2. นายรัฐพล  ผันสืบ
 
1. นางสาวกาญจนา  วิวัฒน์รุ่งเรืองดี
2. นายจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.9 ทองแดง 37 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  อาราเม
2. เด็กชายธีรวุฒิ  สระทองทา
 
1. นางบัณฑิตา  เพิ่มพูล
2. นางสาววิลัยพร  ศรีบุระ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58.19 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปาริตา  คำอาจ
2. เด็กชายอนาวิน  แผนสมบูรณ์
 
1. นางบัณฑิตา  เพิ่มพูล
2. นางสาวมยุรา  บุญมาก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 39 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงปัณณธร  สวัสดิ์วนาชัย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  หมวดผา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทันสมัย
4. เด็กหญิงวิชญาพร  แสนศรีธิ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เครือแตง
2. นางสาววารีรัตน์  ทั่งสุวรรณ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 48 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกัลยารัตน์  ภาณุไพชยนต์
2. นางสาวชนิตรา  แก้วบัวดี
3. นางสาวทิติยา  แพงหนู
4. นางสาวเกศินี  พิทักษ์คีรี
5. นางสาวโชติกา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เครือแตง
2. นางประเสริฐ  เมืองอู่
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 48 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิรดา   กงเพชร
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ขาวพันธ์
3. เด็กหญิงปรรณพัชร   ศรีสมบัติ
4. เด็กหญิงศรีสุดา   เซี่ยงฝุง
5. เด็กหญิงสุภัสสรา   จันหอม
 
1. นางสาวนิภา    เหมือนอ้อย
2. นางเพชรัตน์  ไล้รักษา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 51 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกมลทิพย์  ทับทิม
2. นางสาวณัฐนิชา  พึ่งนุสนธิ์
3. นางสาวพรสวรรค์  ขุนทอง
4. นางสาวพิมลพรรณ  สิงห์พันธ์ม่วง
5. นางสาวเวธนี  ดิษฐกระจัน
 
1. นายอิสรารัตน์  รัตนวงศ์วาคิน
2. นางสาวปิยะพร  อินมอญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.4 เงิน 17 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจารุพร  พยาบาล
2. เด็กหญิงธณัญญา  แคโอชา
3. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  วงแวง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ขาวฟอง
5. เด็กหญิงเบญจา  เอกสะพัง
 
1. นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา
2. นายบรรหาร  เชื้อทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนประชามงคล 1. นายณัฐพงศ์  บับพิบูลย์
2. นายพิชญะ   หมอยาดี
3. นายรัชโรจน์  อ่างทอง
4. นายสาธิต  หงษ์เวียงจันทร์
5. นายเอกรัฐ  วรเตชะคงคา
 
1. นางสาวปนัดดา  ดามี
2. นายยิ่งศักดิ์  บำรุงพงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพิจักษณ์  อสัมภินพงศ์
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  แผนสมบุญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธณัชพร  มีศรี
 
1. นายองอาจ  จันทร์คลาย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 40 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกรีฑา   ละว้า
2. เด็กหญิงณัฐนารี   หงษ์ทอง
 
1. นางสาวสุภนิช    การสมจิตร
2. นางสาวอารีย์  เที่ยงอ่อน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 23 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวณัฐวิภา   นงรักษณ์
2. นายระพีพัฒน์   โชคสำราญทรัพย์
 
1. นางสาวสุภนิช   การสมจิตร
2. นางนันณภัทรสรณ์  เมืองมนต์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 76.8 เงิน 51 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   ยอดสิงห์
2. เด็กชายชาคริต   นงรักษณ์
3. เด็กชายทินภัทร   ใจชื้น
4. เด็กหญิงปณิฎา   เก้าแพ
5. เด็กชายปัณณธร   เซี่ยงหว็อง
6. เด็กชายภูวดล   ด้วงปาน
7. เด็กชายมงคล   สดมพฤกษ์
8. เด็กหญิงอุรัสยา  สร้อยเกษร
9. เด็กหญิงอุรัสยา   ยาใจ
10. เด็กหญิงเกศรินทร์   สระหงษ์ทอง
 
1. นางสุพรรณี  วิเศษ
2. นางสาวลลิตา  ลายจำปา
3. นางสาววรรณรท  ศรีคำบ่อ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77.8 เงิน 21 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  พรมดวงศรี
2. นายจักราวุธ  สว่างศรี
3. นายธนชาติ  มณีน้อย
4. นายธนพล   พิมพขันธ์
5. นายธเนศ  มีศรี
6. เด็กชายนนทกร   ทินสินชัย
7. นายพรพรต   นาสวนตระกูล
8. นายวิทวัส   รัตนธรรม
9. นายอภิโชติ   แซ่ฟุ่ง
10. นายเรวัต   ภานุรัตน์
 
1. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
2. นางประเสริฐ   เมืองอู่
3. นายปรีชา  ไหมธรรมจักร
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.5 ทอง 21 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุกทองดี
2. เด็กหญิงจิราพร  รัตนบำรุง
3. นางสาวณัฐกมล  สุนทรวิภาค
4. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตัน
5. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสำราญ
6. นางสาวปนัดดา  คำคุ้ม
7. นางสาวรักษิณา  นิลโท
8. นางสาวศศิธร  คล้ายคลัง
 
1. นางสาวปนัดดา  คำจันทร์
2. นายเมธาสิทธิ์  มิตรดี
3. นายจตุรงค์  สาสิงห์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายภูริภัทร  เหมือนเขียว
 
1. นายบุญรอด  พุดทอง
2. นางสาวอริศ  วรเลข
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวธิดารัตน์  ขวัญอ่อน
2. นายวิทวัส  เสียงเจนดี
 
1. นายชำนาญ  ยอดอานนท์
2. นายพีท  ลิมเสน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 49 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวพิมพ์ชนก  แผ่นใหญ่
 
1. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายณัฐพล  อุ่นศรี
 
1. นางสาวพิชญ์ชุดา  นาควัชระ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วิยาสิงห์
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 50 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายธรรมธัช  รอดพิมพ์
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 48 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายคามิน  มีหมื่นไวย
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นางพรสวรรค์  ภู่ศรีพันธ์
2. นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 48 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายดิศนุ  นิลบุตร
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายชุติเทพ  แย้มฉำ่ไพร
2. เด็กชายสมบูรณ์  กาพย์แก้ว
3. เด็กชายเจษฎาพร  ทองร้อยยศ
 
1. นายถาวร  สุขนา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวจันทิมา  การะเกตุ
2. นายธีรภัทร  สงสาร
3. นายธีรภัทร์  สุดอาราม
4. เด็กหญิงนัยนา  สนสารี
5. นางสาวนิตยา  ซื่อสิน
6. นางสาวพรรณภัค  สุนทร
7. นายภูชิต  ศรีทอง
8. นางสาววิลาสินี  ปานทอง
9. นางสาวศิริพิมพ์  ไทยลา
10. นางสาวสุภาพร  ปิ่นศิริ
11. นางสาวหงษ์  ลำใยรุ่งเรือง
12. เด็กชายหัสดี  สุกรีวนัฎ
13. นางสาวอริสา  จันทร์พุ่ม
14. นางสาวอารยา  ยอดหงษ์
15. นางสาวเชษฐธิดา  พันธ์แตง
 
1. นางอรณิชชา  คชนา
2. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
3. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
4. นางสาวศรินยา  ฤกษ์งาม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายธนพล  บุญญสิทธิ์
2. นายนาวิน  มีดี
3. นายภาณุพงศ์  แซ่ไหล
4. นายอานนท์  แสงทอง
5. นายโยธิน  พรมแดง
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายฤทธิชัย  ไล้โจ
 
1. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง 4 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายพีรพล  ใจซื่อกุล
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 50 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงอามรินทร์  ศรีทะพันธ์
 
1. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 33 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวพัชลดา  พอนพรมราช
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 38 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอัครพล  เชื้อนาม
 
1. นายวิชชุ  สุภาพเสรีพงศ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายพีรพล  ใจซื่อกุล
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 41 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอริสา  แผนสมบูรณ์
 
1. นายวิชชุ  สุภาพเสรีพงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 24 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวตรีรัตน์  สระทองออ
 
1. นายประสิทธิ์  เฉยศรีเพ็ชร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 22 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพรุจ  อสัมภินพงศ์
 
1. นายวิชชุ  สุภาพเสรีพงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายคามิน  มีหมื่นไวย
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 28 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงพรธิดา  รอดงาม
 
1. นางสาวพิชญาณ์  ปานกลาง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 26 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวณัฐวดี  สุขเกษม
 
1. นายประสิทธิ์  เฉยศรีเพ็ชร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายปิยวัฒน์   จันทวงษ์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ศรีสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนประชามงคล 1. นายเรวัต   ภานุรัตน์
 
1. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61.3 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงจันทนา  สงฆ์มีสุข
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 28 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุดารัตน์  ทศทิศไพศาล
 
1. นายสมภพ  โพธิ์ล้อม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกฤษณะ   หนานเสน
2. เด็กหญิงกิตติยา   ชาดา
3. เด็กหญิงจิตรลดา   ศรีประเสริฐ
4. เด็กชายจิรายุทธ   ธรรมเนียม
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เปาะทองคำ
6. เด็กหญิงญาณินท์   เมืองทา
7. เด็กชายปัฐวีร์    โกมลบุญฤทธิ์
8. เด็กหญิงปาริชาติ   นวลแก้ว
9. เด็กชายภูมิภัทร   พรพุทธรักษา
10. เด็กชายวรวุฒิ  หน่วยจี
11. เด็กชายอภิรักษ์   สร้อยสุวรรณ
12. นายอภิโชติ   แซ่ฟุ่ง
 
1. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
2. นายจักรวรรดิ์   สุขสมัย
3. นางอรณิชชา  คชนา
4. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนประชามงคล 1. นายจักราวุธ   สว่างศรี
2. นายธนชาติ   มณีน้อย
3. นายธนพล   พิมพขันธ์
4. นายธรรมวิทย์   ธนัตถ์วรชัย
5. นายธเนศ   มีศรี
6. นางสาวนิสา   ปริโชติ
7. นางสาวรักษิตา   ชูศรีจันทร์
8. นายวิทวัส  รัตนธรรม
9. นายสุรเดช   พุทธา
10. นางสาวอริสา   เถาถวิล
11. นายเกียรติศักดิ์   ศรีแก่นวงศ์
12. นายเรวัต   ภานุรัตน์
 
1. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
2. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
3. นางอรณิชชา  คชนา
4. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.8 เงิน 31 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกมลเทพ  ทองนรินทร์
2. เด็กชายธนวินท์  นาแข็ง
3. เด็กชายธีรเมธ  พันธ์ุมาตร์
4. เด็กชายธเนตรพล  ใหญ่ยิ่ง
5. เด็กหญิงปภัสสร  ฟักเขียว
6. เด็กหญิงพิยดา  พัดเพ็ชร
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธุ์สุข
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ทวีศรี
9. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ลิ้มประจันต์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
3. นางสาวศิวพร  พรมขำ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 36 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายขวัญเมือง  ศรีคำ
2. นายชัชชัย  แก้วเณร
3. นางสาวณัฐธิดา  เขียวหวาน
4. นายภานุวัฒน์  แป้นเขียว
5. นางสาววิภา  เพชร์รัตน์
6. นายสิทธิโชค  นิ่มอนงค์
7. นางสาวสุณี  ศรีบุญรอด
8. นางสาวเบญจวรรณ  แสงอินทร์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
2. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง
3. นางสาวรุ่งรัตน์  แผนสมบุญ
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 34 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงดวงพร  ประทุมสูตร
2. เด็กหญิงนิชาภา  ทิพย์พานทอง
3. เด็กหญิงประภัสสร  พัดไสว
4. เด็กหญิงวริศรา  ศิริมงคล
5. เด็กหญิงสุญาณี  ทองเปลี่ยว
6. เด็กหญิงเบญญาพร  เจริญมี
 
1. นายจิรภัทร  กลีบลำดวน
2. นายถาวร  สุขนา
3. นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ์
4. นางสาวปนัดดา  คำจันทร์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 16 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวกัลยา  สุกานนท์
2. นางสาวจิราภา  โปรก
3. นางสาวฐิติพร  ห้วยชะนาง
4. นางสาวธรรณพร  หลำเล็ก
5. นางสาวธัญชนก  วงษ์ทองคำ
6. นายธีรวัฒน์  เนตรนิยม
7. นางสาวศศิธร  ศรีทองอินทร์
 
1. นายจิรภัทร  กลีบลำดวน
2. นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ์
3. นางสาวปนัดดา  คำจันทร์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา  เอี่ยมทิพย์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 66.33 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายพลพล  นาสุรินทร์
2. นายพลวัตร  สระทองยุ้ง
3. เด็กชายภูตะวัน  รุ่งเรืองยั่งยืน
4. นายสิทธิชัย  ยิ้มละไม
5. เด็กชายเจนธนพล  มั่งคงดี
 
1. นายถาวร  สุขนา
2. นายธวัชชัย  สัสดีทอง
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 39.6 เข้าร่วม 45 โรงเรียนประชามงคล 1. นายพรรณวัฒน์  แซ่ตัน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์เจริญ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 47 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนาราลักษณ์  สระเสียงดี
 
1. นางสาวเมธินี  เบ็ญพาด
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 38 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวธัญญาณี   บ้านกลางนิมิต
 
1. นางสาวจันทรกานต์  แจ้งใจ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 38.33 เข้าร่วม 44 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวพรรณปพร  นันทอินทร์
 
1. นางสาวพิชญาณ์  ปานกลาง
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายดนุพล   คุ้มทองคำ
2. เด็กชายดลวัฒน์   วิเศษ
3. เด็กชายปรมินทร์   เกษสุข
4. เด็กชายปรวุฒิ   คล้ายทอง
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   เข็มทอง
 
1. นางสาววรรณรท  ศรีคำบ่อ
2. นายวุฒิชัย  เนียมหอม
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 38 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวทิวาวรรณ  จิตต์จันทร์
2. นายวิทวัส  พระลีสังข์
3. นายหฤษฎ์  ล้อมวงษ์
4. นายอานนทการ  ชาวท่าไชย
5. นางสาวไอริน  พรมมนตรี
 
1. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง
2. นางสาวนิสา  คำหอมกุล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.17 เงิน 36 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสุตาพรรณ  ดิษฐ์ประพัตร์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวพรพิมล  ศุภวาร
2. นางสาวชนัญชิดา  อิทธิสังวร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวอริษา  นาโพธิ์
 
1. นางสาวนฤมล  คำเรือง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.57 เงิน 32 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เรียนเวช
2. เด็กชายนัฐวุฒ  ชัยวงษ์
 
1. นางสาวยุวดี  ศิลาดี
2. นางธนิฐา  ก่ำพันธ์ดี
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.11 เงิน 36 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายไชยภัทร  พุ่มโยนก
 
1. นางสาวยุวดี  ศิลาดี
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง 38 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกิตธัช  งามยิ่ง
2. เด็กชายจิรายุส  ไทยแท้
3. เด็กชายธีรภัทร  ตันสุริยา
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ดาวเรือง
5. เด็กชายระวิน  วงษ์คำมี
6. เด็กชายศักดิ์สิทธ์  รุ่งพิทยานน์
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แวงไทย
8. เด็กชายไกรศร  จ่าอินทร์
 
1. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
2. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
3. นายจักรกริช  ผิวสุข
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชามงคล 1. นายกฤตวิทย์  เกิดแดง
2. นายชยุติพงษ์  นิลโสภา
3. นายพีรพล  ช่างทำร่อง
4. นายภาณุพงษ์  จันทร์สวัสดิ์
5. นายมินธาดา  เชื้อขาว
6. นายมินธุ์ธาดา  นวลแก้ว
 
1. นางสาวอรณิชชา  คชนา
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 15 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  น้ำใจดี
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงมินตรา  ทินกร ณ อยุธยา
4. เด็กชายอธิวัฒน์  ใจซื่อกุล
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวณิชากานต์  น่วมนิ่ม
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 46 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงสุพรรณิภา  ลำไยสุจิ
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  รักอยู่
 
1. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
2. นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.6 เงิน 35 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายนายวิศิษฏ์   บุญดี
2. นางสาวศศิธร  แซ่กือ
3. นางสาวอัญชลี  ปานนิล
 
1. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
2. นางสาวกัณฐิกา  คงคาใส
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.25 เงิน 31 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัชพัฒน์  ณ บางช้าง
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนหวาน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   ขันทองดี
 
1. นายศรายุทธ  ยิ้มใหญ่หลวง
2. นางสาวพัชรณัฐ  แก้วเกตุ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐกรณ์  รุ่งเรือง
2. นางสาวอัมภิกา  คุณโฑ
3. นางสาวอาทิตยา  เพ็งปาน
 
1. นางสาวกุลิสรา  มากศิริ
2. นางสาวลักษิกา  ศรีบรรพต
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 28 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กชายชัยประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขุนพรหม
 
1. นางสาวอุษา  โตแก้ว
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชินวัตร   จงพึ่งกลาง
2. เด็กชายพณัฏฐ์   ลิโมทัย
 
1. นายประสงค์   นุสนทรา
2. นางสมหญิง   ศรีนิล
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายบุญญฤทธิ์  พุดซะ
2. นายภัคพล  สุขเพิ่ม
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นายนายนพพร   ปิ่นตุรงค์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  สีดำนิล
2. เด็กชายมังกร   ชำนาญเนตร
 
1. นายประสงค์   นุสนทรา
2. นางสาวยุภาวดี   เชื้อทอง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 25.2 เข้าร่วม 47 โรงเรียนประชามงคล 1. นายสุทธวีร์  ทองวังสังข์
2. นายอภิวัฒน์  ไกรกลางดอน
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีเจริญ
2. นายจักรกริช  ผิวสุข
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 59.4 เข้าร่วม 42 โรงเรียนประชามงคล 1. นายรณกฤต  หงษ์โต
2. นางสาวแพรวา  ชาวบ้านใหม่
 
1. นางสาวปัทมาศ  เครือวงศ์
2. นางสาววีรฐา  เที่ยงอ่อน
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ชัยสรรค์
2. เด็กหญิงไพลิน   แสงจันทร์
 
1. นายประสงค์   นุสนทรา
2. นางสมหญิง   ศรีนิล
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 30 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพศิน   สืบบุก
2. เด็กชายเอกรัตน์   เชื้อทอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์   พลศรี
2. นางสาวยุภาวดี   เชื้อทอง
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 42 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เรืองเชื้อเหมือน
2. เด็กหญิงฉายสิริ  จันทร์ลอ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  มามีสุข
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายสิทธิชัย  ภู่พุ่มศรี
 
114 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายณฐกานต์  อุณหกานต์
2. นางสาวนฤมล  พันธ์หนองแห้ว
3. นางสาวพุทธรักษา  นกแก้ว
 
1. นายจิตกร   อารีย์วงศ์สถิตย์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายพงศกร  แก้วทิมบุตร
2. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์ศรีทา
 
1. นางสิริญา   พันนัทธี
2. นายนพพร  ปิ่นตุรงค์
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจินดา  ผิวอ่อนดี
2. เด็กชายธันวา  เกิดโภคา
3. เด็กชายศุภกร  ปางพรหม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ
2. นายบรรหาร  เชื้อทอง
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นายพลยุทธ   ศรีน้ำเงิน
2. นายภูมิภัทร   เคหะนาค
3. นายอนุวัฒน์   ทัพเจริญ
 
1. นายวิบูรณ์  วังกราน
2. นายเตชิต  ภัทรศรีวงศ์
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 73 เงิน 16 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายชินวัตร  วรสูตร
2. นายภาสกร  โพธิ์พรหม
3. นางสาวอโนชา  พรประสาตร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ
2. นายเสกสันต์  เทียนสมใจ
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนประชามงคล 1. นายจิรเมธ  หงษาวะดี
2. นายศุภชัย  สุขสมัย
3. นายสมบูรณ์  ทาทิพย์
 
1. นายสิทธิชัย  ภู่พุ่มศรี
2. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายณัฐกานต์  หิรัญวิทย์
2. เด็กชายธนกฤต  โพธิ์งาม
3. เด็กชายนพรัตน์  จ้อยศรีเกตุ
 
1. นายนิรุจน์  กัณหา
2. นางเรืองรำไพ  กัณหา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 37 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวชนิดา   ผิวลออ
2. นางสาวชลธิชา   เพ็ชรรัตน์
3. นางสาวรุ่งนภา   สวัสดี
 
1. นางสาวสุมาลี   พุ่มเจริญ
2. นางสาวกรรณิกา   ทองคำรัตน์
 
122 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 39 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายธัญพิสิษฐ์   พูลเมือง
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  พูนทอง
3. นางสาววิลาวัณย์  ทินรุ่ง
 
1. นางสาวพรปวีณ์   ชโยทิต
2. นายธเนศ   เหมือนว้า
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 41 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำเบ้าเมือง
2. เด็กหญิงธันยพร  พรมแก้ว
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  แช่มละออ
 
1. นางเวชิตา  บางแก้ว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.2 ทอง 48 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกมลพรรณ   เหมือนศรี
2. นางสาวณัฐกมล   มีใจปราณี
3. นางสาวพิศชากรณ์   สุทธิรัตน์ธรรม
 
1. นางสาวเมตตา   กัลยามงคล
2. นางสาวพรปวีณ์   ชโยทิต
 
125 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 72.6 เงิน 25 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายจิรภัทร  บัวบาน
2. เด็กหญิงชนาภา  กลีบสัตบุตร
3. เด็กหญิงอรจิรา  เขียวสวัสดิ์
 
1. นางสาวอินทิรา  อินทะเเสน
2. นายภาณุพงศ์  เสือมี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74.7 เงิน 43 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวีย์  พัดไสว
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  คนใหญ่บ้าน
3. เด็กชายอรรถพล  ไหลยิ้ม
 
1. นางสาวนภชนัตร  กีรติขัติยา
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวชาลินี  แซ่เจว
2. นางสาวประกายแก้ว  ป้องฉิม
3. นางสาวรัตน์ชนก  อ่ำอ่อน
 
1. นางสาวสญามล  ศักดี
2. นางสาวปัทมาศ  เครือวงศ์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 49 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นุเจิ้น
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงนฤมลฐินี  สุขสมัย
 
1. นายปรีดี  สมอ
2. นายสุวิทย์  ยางศิลา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 75.7 เงิน 51 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวอุบลลักษณ์  สิทธิ์นะศรี
2. นางสาวอุมาพร  สิทธิ์นะศรี
3. นางสาวอุมารินทร์  สิทธิ์นะศรี
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นางสาววีรฐา  เที่ยงอ่อน
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 46 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  สีน้ำเงิน
2. นางสาวนฤมล  ดอกกะถิน
3. นางสาวอัญชัญ  มากะเรือน
 
1. นางเวชิตา  บางแก้ว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ