สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   งามสมคุณ
 
1. สิบเอกกฤษณะ   เสาพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเพชรรุ่ง   บุญตัน
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 36 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอนิสตา  ฝันฝา
 
1. นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวตะวัน  -
 
1. นางพัทธ์ธิรา  พุทธิมาโน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1. เด็กหญิงเกณิกา  พรเวชอำนวย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   พัฒนมาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอภิญญา  วงศ์ปราชญานันท์
 
1. นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ส่งบุญ
 
1. นางจิตรา  อมฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 36 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  หนูรอด
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 50 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  มารทอง
 
1. นางสาววรางคณา  ศรีบุญเพ็ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายภุมรินทร์  อ่วมสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 56.8 เข้าร่วม 51 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจมั่น
2. เด็กหญิงสุวรรณพร   เหลืองสะอาด
 
1. นางสาวปรียา  พลายพงษา
2. นางสาววันลิษา  ขำอิ่ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 28 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  บรรเทิง
2. นางสาวณัฐกาญน์  ตันเจริญ
 
1. นางอโนทัย   จิตบุญ
2. นางสาววันลิษา  ขำอิ่ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายพิภพ  วราหล
2. เด็กหญิงพิยดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุภาภรณ์​  ทองดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72 เงิน 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวจารุณี   ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวทรรศิกา   อุไรประเสริฐ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 35 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์   พันหุ่น
 
1. นายอรรถพล  ศรัทธาผล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวสุภัสสร  พันธ์ุแสน
 
1. นางสาวภัททิรา  ศุภมาศ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 46 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณณิการ์   แก้วใสย์
2. เด็กหญิงณัฐนรี   สายสอาด
3. เด็กหญิงนรารัตน์   พิมพ์บูลย์
 
1. นางวรรณี  แก้วอุปการ
2. นางวิพาดา  อินทวิชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวพิชญ์นรี   ผลสมบูรณ์
2. นางสาวสาธิตา   แซ่เล้า
3. นางสาวสิริการ   ประทุมทาน
 
1. นางวรรณี  แก้วอุปการ
2. นางวิพาดา  อินทวิชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 56.75 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรหมพร   พวงแก้ว
2. เด็กหญิงสุกัญญา   เจริญสุข
3. นางสาวอริสรา   สะสม
 
1. นางกฤติยา  กริ่มใจ
2. นางสาววรรณพร   แก้วใส
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 43 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  ปลื้มจิตร์
2. นางสาวมุกสราลี  รังสินารา
3. นางสาววทันยา  สายสอาด
 
1. นางสาวดิฐารัตน์  ลีวรางกุล
2. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายทักขพล  ไทยสงเคราะห์
2. เด็กชายอนุชา  ใจหนักดี
 
1. นางสาวปานรวี  ภูศรี
2. นายประณต  ฉัฐมะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวสุวิชญา  พู่พันธุ์
2. นายสุวิทย์   ฟักโต
 
1. นางสาวปานรวี  ภูศรี
2. นายประณต  ฉัฐมะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ขำสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ  สำแดง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 46 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวนงค์ลักษณ์  ท่านกเอี้ยง
 
1. นางสาวเสาว์ณี   วงษ์พัฒน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรชาติ  นิลบุตร
2. เด็กชายศุภชัย  สุพบุตร
 
1. นายจิรภัทร์  เหลืองวัฒนวิไล
2. นายนรุตม์  รัชชประภาพรกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. นายภัสฎา  เจริญมาก
 
1. นางสาวสุนิษา  ทองสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56.32 เข้าร่วม 22 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยวดี  ศรีวลีรัตน์
 
1. นางวิพาดา  อินทวิชัย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74.07 เงิน 20 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวอริสรา  ชินเจริญทรัพย์
 
1. นางวิพาดา  อินทวิชัย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงนลิน  สุขปราโมทย์
 
1. นางประนอม  ทิมพิทักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ปัญญานุวัฒน์
2. เด็กชายณกร  ศรีทอง
3. เด็กชายปิยะพล  รุ่งสว่าง
 
1. นางศิริพรรณ  เรียบเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  มารอด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 31 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธราเทพ  พูลเกิด
2. นางสาวน้ำผึ้ง  โพธิ์ไทย
3. นายภูวดล  สุขหงษ์
 
1. นางสาวจิรนันท์  ฮวยแหยม
2. นายรติ  จิรนิรัติศัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วอนเพียร
2. เด็กหญิงชนิสรา  น้อยสะอาด
3. เด็กหญิงญาณวดี  วิไลสวรรค์
 
1. นางสรินยา  พรหมมา
2. นางสาวการะเกษ  อ่อนแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.4 เงิน 30 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัชนันท์  จุลคล้ำ
2. นางสาวทิพย์วารี  นุชนาท
3. นางสาวสุตาภัทร์  รื่นดอนไพร
 
1. นางวารุณี  กล่อมจิตร์
2. นางมลระวี  ช่วงชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 28 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  สุขเสมอ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริรักวงษา
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ฉีดจันทร์
 
1. นายเชลงศักดิ์  ศักดิ์สิทธิวงศ์
2. นางสาวศรัณย์ภรณ์  เสนาวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายกวีวัฒน์   ชาญเดช
2. นายณัฐชนน   จันทรางกูร
3. นายอโณทัย   ทศพลอุดมพงษ์
 
1. นายธิติวัฒน์   ประทีปปัญญพัฒน์
2. นายวีรยุทธ  เตชะเวชเจริญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 9 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองเปลว
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ชอบธรรม
3. เด็กชายสุเมธ  รักสาย
 
1. นายชวกร  คงกะเรียน
2. นายยุวดี  พุทสอน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 22 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ประเสริฐศักดิ์
2. นางสาวธนัญญา  อนุศักดิ์
3. นางสาวมัณทนาธรพ์  ปุราทะเน
 
1. นายเกรียงไกร  จันหอม
2. นางนิชนันท์  จันหอม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เจิมจรุง
2. เด็กหญิงสุธิศา  อ่อนบุญมา
 
1. นายประวัติชัย  อินทวิชัย
2. นางสาวกรรณิการ์  กล้าสืบการ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 9 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวชาลีดา  ศรีจันทร์รัตน์
2. นายวุฒิชัย  ศรีจันทร์รัตน์
 
1. นายพรพีระ  สังข์กระแสร์
2. นางสาวจิรฐา  เทือกเถา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 11 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยณรงค์   รุ่งสว่าง
2. เด็กชายชิษณุพงษ์   โสดา
 
1. นายเจษฏา  ศรีนวล
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ใจผ่อง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.3 เงิน 9 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายจักริน  ประสงค์ไทย
2. เด็กชายนิติภูมิ  วิโทจิตร
 
1. นายเจษฏา  ศรีนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 33 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายจีรศักดิ์   จงสมบูรณ์โภคา
2. นายปรีชา   ลึกสีทา
3. นายพิษณุ  อุปวรรณะ
 
1. นายเจษฏา  ศรีนวล
2. นายศุภโชติ  บุญไว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.2 เงิน 44 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกอร  จันทร์บุตร
2. เด็กหญิงฐิตาภร  ไตรพรประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนพร  โคตะมะ
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ถิ่นจวงจันทร์
5. เด็กหญิงอาจารี  สุขศรี
 
1. นางสุรีรัตน์  พึ่งพิน
2. นางนุจรี  ป้านทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณิชา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวตรีรัตน์  เถาแก้ว
3. นางสาวรินรดา  หลอยส่วน
4. นางสาวอลิชา  ชัยวงษ์
5. นางสาวแทนตะวัน  ธีระภาต
 
1. นางสมพร  ภูมเรศ
2. นางสาวอลิสา  ป่วนเดช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 47 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชาวปลายนา
2. เด็กหญิงฉัตรพร  เเสนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชัชฎาพร  ชาลวันกุมภี
4. เด็กหญิงดวงกมล  พุกสีดา
5. เด็กหญิงปิยะกมล  ศิริมั่ว
 
1. นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา
2. นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.4 เงิน 36 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  นุ่มมีศรี
2. นางสาวคณิตา  เอมทอง
3. นางสาวชลันดา  เที่ยงพลอย
4. นางสาวญาดา  ศรีสมวงษ์
5. นายวัชรินทร์  พิทักษ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพ  สระทองพรม
2. นางสาวจินตนา  หนองปิงคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 24 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัตร  รุ่งทิพย์เจรีญ
2. เด็กหญิงนภัสรา  จันทร์สุข
3. เด็กชายปิยวัฒน์  อึกทองจอม
4. เด็กหญิงพันทิภา  นุชคง
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสงสะศิธร
 
1. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์
2. นางสาวนิจพิชา  ตันสุวรรณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 49 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  วรฉัตร
2. นางสาวญตา  หมดทุกข์
3. นางสาวธันยพร  เห็นประเสริฐ
4. นายภวิศ  อาจทวีกุล
5. นางสาวสิริพร  พรานไพร
 
1. นางสาวณภัทร์ตะวัน  อภัยภักดี
2. นางสาววรันณ์ธร  บุญกอ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงจันทิมา  มุขยพาณิชย์
2. เด็กชายชุมแสง  จาดใจดี
3. เด็กชายณัชพล  เหลืองศศิธร
4. เด็กชายณัชพล  จงพิพัฒน์วณิชย์
5. เด็กหญิงธนพร  ชูศูนย์
6. เด็กชายธนวัฒน์  สุขขี
7. เด็กชายนวฤทธิ์  มุราชวงษ์
8. เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์เรือง
9. เด็กหญิงพภัสสรณ์  รักษาสระน้อย
10. เด็กหญิงพรนัชชา  น่วมปฐม
11. เด็กชายภาณุพงศ์  เล็กสูน
12. เด็กชายภูริต  ปลดเปลื่อง
13. เด็กชายภูเบศวร์  พันธุ์ภักดี
14. เด็กหญิงมณฑกร  ปิยวิไลวรรณ
15. เด็กชายรจนพัชร์  บวรสมสฤษดิ์
16. เด็กหญิงรวิพันธ์  ภักดีวงษ์
17. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  กาญจนประดิษฐ์
18. เด็กชายวัชรชัย  ฉัตรธงชัยกุล
19. เด็กหญิงอรยา  เจริญวัย
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขอร่าม
 
1. นางสุรีรัตน์  พึ่งพิน
2. นางนุจรี  ป้านทอง
3. นางกาญจนา  เพ็ชรแก้ว
4. นางสาวรินดา  บุญล้อ
5. นางสาววนิดา  สายมี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณธิภา  อุ่มแซม
 
1. นางเรวดี  สุขอร่าม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 25 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ฉาย  ผลอ้อ
 
1. นายนพดล  เล็กบาง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 41 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายคามิน  เกิดโสรส
2. เด็กหญิงณิชากร  คนตรง
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง 5 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาววรัลยุพา  คูเจริญไพศาล
2. นายวิศรุต  ปานธรรม
 
1. นางสาวณภัทร์ตะวัน  อภัยภักดี
2. นางสาวพจนา  ตะพัง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.3 ทอง 35 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  กุมภา
2. นางสาวชนัญธิดา  สุทธิสินทอง
3. เด็กหญิงนัทธมน  วงษ์เทศ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ผ่องใส
5. เด็กหญิงนิศากร  สุขชื่น
6. เด็กหญิงปนิตา  ปานนาค
7. นางสาววรกมล  จนากร
8. เด็กหญิงวริศรา  คำเอก
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ธรรมจง
10. เด็กหญิงอริสา  เกิดมะเริง
 
1. นางสาววราพร  น้อยเกตุ
2. นางสาวกมลชนก  หาดรื่น
3. นางฐาณิชนันท์  ใจจริง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายกฤษฎา   ประชุมวงษ์
2. นางสาวครองขวัญ   สังขวิริยะ
3. นางสาวณิชนันทน์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
4. นางสาวทิพย์วรรณ   ศรีไชย
5. นางสาวพอมือคา  -
6. นางสาวพิชมล  จิตสำเริง
7. นายรัก  -
8. นายวุฒิชัย   คงกระพันธ์
9. นายอรรถพล   อินทรกุล
10. นายอาทิตย์   ขจรกิตติกาญจน์
 
1. นายปรัชญา   จันทร์ประเสริฐ
2. นายนันทวัฒน์  กาฬจันทร์
3. นางประสิทธิ์พร  สืบสุข
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิดา  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอัจจิมา  เหลืองประเสริฐ
 
1. นายเอนก  สุทธิสินทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  รัตนพร
2. นางสาวลัดดา  แซ่ว่อง
 
1. นายอดุลย์  เชียงทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิติมา  ญะกัณฐะ
 
1. นายทศพล   ภูวมาส
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกนกจันทร์   แซ่ลี
 
1. นายทศพล   ภูวมาส
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชมพู  ทองผาภูมิประภาส
 
1. นายปรีชา  ก้องเกียรติสกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกุลธิดา   ขจรกิจอนวัช
 
1. นายปรีชา  ก้องเกียรติสกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  กาญจนบุรางกูร
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายปัญจิรันดร์  จานแก้ว
 
1. นางสาวพวงพลอย  กำไร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 44 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิดา  ภูษา
 
1. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวบุษกร  ท้าววิบูรณ์
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทรารัตน์  น้ำใจสุข
2. เด็กหญิงวรรณา  จงเจริญ
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  เหลืองตระกูล
 
1. นางสาววิภาภรณ์  มูลชมภู
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายสมชาย   ภูมียา
 
1. นายปรีชา  ก้องเกียรติสกุล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 28 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายเจษฎาภรณ์  ปวนคำ
 
1. นายณัฐวุฒิ   บรรเทาทุกข์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีรักษา
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายอนุวัฒ   โพธิ์ทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกมลพร  วรัญชิตพงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  จงศิริ
2. เด็กชายณภัทร  กวางคีรี
3. เด็กชายธนพงศ์  ธรรมประกอบ
4. นายธนวัฒน์  ธนวิวัติ
5. เด็กชายอิงครัตน์  กล่อมกำเนิด
6. เด็กชายอิทธิวุฒิ  ดาปาน
 
1. นายนพมัย  สายสร้อยทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน 39 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษ์  คงมา
2. นายณัฐพงศ์  สารีวงศ์
3. นายธราดล  อินทรโสภา
4. นางสาวอัจฉรา  โพธิ์ใบ
5. นายแสด  -
 
1. นายบุญเลิศ  ทองหาร
2. นายเมธี  พรมวงค์
3. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.3 ทอง 16 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคีตกวี  งามบุ่งค้า
2. นางสาวจิรัชญา  หมดทุกข์
3. นายชนะพล  ไชโสดา
4. เด็กหญิงชนิดาภา  เหลืองเอี่ยม
5. นางสาวชลธิชา  สีเงิน
6. นางสาวชวลีย์  อุดม
7. นางสาวชุติกาญจน์  ทองมณโฑ
8. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์ยวง
9. นางสาวช่อผกา  ชงกุล
10. นายฐิติเดช  อินทรักษ์
11. เด็กหญิงณัฐชยา  พลงาม
12. นายณัฐนนท์  เลิศวิชัย
13. เด็กหญิงทักษิณาภรณ์  ฟักช้าง
14. เด็กชายธนธรณ์   แก้วประสาน
15. นายธนภัทร  จันทร์ทอง
16. นายธนวัฒน์  ศรีพุมมา
17. นายธีรภัทร  คำหอม
18. นายนราวิชญ์  วิเศษสิงห์
19. นางสาวนัทธมน  กลั่นบุศย์
20. เด็กชายบริพัตร์  คุณพรรณ์
21. เด็กหญิงปภัสสร  กระต่ายทอง
22. นายปรมี  ปานคล้าย
23. นายปวริศ  ยิ้มแย้ม
24. เด็กหญิงปิยนันท์  เกษศรี
25. นางสาวพรชิตา  วงษ์ปา
26. เด็กหญิงพรรภา  นิลดำ
27. นางสาวพิมภกา  เกศูนย์
28. นายภวิศ  อาจทวีกุล
29. เด็กหญิงภัทรวดี  จำปาแย้ม
30. นางสาวภัทรวดี  รอดอาวุธ
31. นายภาธร  สุขธูป
32. นายภูดิท  คุณพันธุ์
33. เด็กชายภูมิกร  วุฒิเอก
34. เด็กหญิงสิรินทร์  ชูศรีจันทร์
35. นางสาวสุตาภัทร์  รื่นดอนไพร
36. เด็กหญิงสุปรียา  โตพงษ์
37. เด็กหญิงอริสรา  ขุนจันทร์ดี
38. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภิญโญ
39. นายเจษฎาภรณ์  ขุนศรี
40. นางสาวเพ็ญพิชชา  เนียมสด
 
1. นายนฤดล  โพธิ์ทอง
2. นางสาวพจนา  ตะพัง
3. นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์
4. นางสาวอภัสรา  รอดอาวุธ
5. นางสาวกาญจนา  คำจันทร์
6. นายนัฐชัย  กลั่นบุศย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 45 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทินจีนวงค์
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 45 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายภุมรินทร์  อ่วมสุวรรณ
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงสกาวฟ้า  เจริญผล
 
1. นางสาวกิตติยา  รักงาม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 45 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวดาริกา  ล้อประกานต์สิทธิ์
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายสรรเพชญ  สร้อยคำ
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นายธีรพัฒน์  ม่วงน้อย
 
1. นายพิชิต  คำลักษณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรีแพร  ปานโพธิ์ทอง
 
1. นางอมรฤดี  จินดาปัถย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 47 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอารยา  อ่ำกูล
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 38 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. นายรัชชานนท์  แสงจันทร์
 
1. นายไพศาล  ศิริรัญญา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 49 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอลิษา  ศรีคมขำ
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทราวดี  รอดอาวุธ
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายศักดิ์ศรี  สังขละรังษี
 
1. นายธัชกร  ปู่เถา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.3 เงิน 37 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เนื่องโคตะ
 
1. นายทศพล  โครพ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  วังป่า
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 48 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ดาปาน
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำแพงแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล  นิลรอด
4. เด็กชายปาณัสม์  สุขใส
5. เด็กชายวราเทพ  จินดาวงค์
6. เด็กชายอนันตชัย  สามร้อยงาม
7. เด็กหญิงอภัสรา  เงินประเสริฐ
8. เด็กหญิงอภิญญา  สังเกตุการณ์
9. เด็กหญิงอรอนงค์  ยางทัด
10. เด็กชายเนติธร  ไพรวัน
 
1. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
2. นางนุชนาถ  สอนสง
3. นายประทีป  หวานชิต
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 33 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกรกนก  ลิขิตธนานันท์
2. นางสาวกัลยาณี  วันดี
3. นายฐิติพงศ์  ผลเรืองวิไลแสง
4. นายนพพดล  ซิ่วเกษร
5. นางสาวภรกนก  ลิขิตธนานันท์
6. นายฮิเดโตชิ  โซเมย่า
7. นางสาวเมขลา  ส่งบุญ
8. นายเริงศักดิ์  สว่างเมฆ
 
1. นางอรทัย  ว่องแก้ว
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคราช
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพิ่มนาม
3. เด็กหญิงพลอยชมภู  จันทร์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงวรรณภา  เหมือนช้าง
5. เด็กหญิงวาทิณี  มานะอดทน
6. เด็กหญิงวีรดา  จันทร
 
1. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
2. นางนุชนาถ  สอนสง
3. นางสาวหทัยชนก  ชอบชิน
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   หลิววัฒนกุล
2. เด็กหญิงกิตติมา    ประสิทธิพร
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา   โต้งฟ้า
4. เด็กหญิงจามจุรี  -
5. เด็กหญิงซันเดพ่อ   -
6. เด็กหญิงนฤมล   -
7. เด็กหญิงบัวขาว   -
8. เด็กหญิงประจวบพร  -
9. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง   -
10. เด็กหญิงสลินทิพย์   สาลี
11. เด็กหญิงอนุสรา   วงษ์มี
12. เด็กหญิงเสาร์วดี   ตรีวิสูตร
 
1. นางประสิทธิ์พร  สืบสุข
2. นางสาวิตรี  วงษ์ปัญญา
3. นางสาวอัญชลี  กะการดี
4. นางสาวปุณยนุช  บัวทอง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกาญจนา   ประสพสุข
2. นางสาวญาณธิชา   นาสวนนิวัฒน์
3. นางสาวธาราธร   สร้อยทอง
4. นางสาวนารีรัตน์   สังขประดา
5. นางสาวศุภฌา   แสงแก้ว
6. นางสาวสุดารัตน์   เกิดวัน
7. นางสาวสุวรี   จิตไพรงาม
8. นางสาวเสาวรัตน์   บุญน้อย
9. นางสาวโสรยา   -
 
1. นางประสิทธิ์พร  สืบสุข
2. นางสาวิตรี  วงษ์ปัญญา
3. นางสาวอัญชลี  กะการดี
4. นางสาวปุณยนุช  บัวทอง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 26 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  แก้วเพชร
2. เด็กหญิงกุลชลิดา  ทองไว
3. เด็กหญิงชนัญญา  สืบเรือง
4. เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ถนอม
5. เด็กหญิงณัฐชยา  บัวอุไร
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจช่วง
7. เด็กชายธนกร  ดอนสระ
8. เด็กชายธีรวิรุฒ  ภูมิมาลา
9. เด็กหญิงพิชญา  สืบเรือง
10. เด็กชายรัชชานนท์  อยู่เอี่ยม
11. เด็กชายวรวิทย์  เชาว์รักษ์
12. เด็กหญิงศศิธร  จีนจันทร์
13. เด็กหญิงสิรภัทร  ยังอยู่
14. เด็กหญิงอริสา  สืบเรือง
15. เด็กหญิงเพชรพลอย  ศรีเหรา
 
1. นายนพดล  มูลผล
2. นางสาวจุไรรัตน์  ปทุมสูติ
3. นางสาวอาภรณ์  เปรมปรีดิ์
4. นางสาวเอกนารี  คุ้นเคย
5. นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 28.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายชยานุพนธ์  สังมะณี
2. เด็กชายวิสุท   คงแจ่ม
3. เด็กชายวุฒิชัย   ประมูลวงค์
4. นายอดุลวิทย์   วิไลย์
5. นายอิทธิเทพ   แสงใส
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
2. นางประสิทธิ์พร  สืบสุข
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 39.8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  เลิศล้ำศรีวิลัย
 
1. นางสาวชมพูนุท  คำธารา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 33 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา   ผานิล
 
1. นางอุบลรัตน์  เหลืองรุ่งไพศาล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวปิติพร  สุขเกษม
 
1. นางสาวนุจรีย์  รอดประสิทธิ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 43 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  เพ็ชระ
 
1. นางสาวกนกพร  จันทรศร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.333 เงิน 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายชาตรี   ด่วนป่าน
2. เด็กหญิงนกเขา  -
3. เด็กชายพลพล   ขันธ์เสน
4. เด็กชายรภัสสิทธิ์   ปกรณ์เกียรติ์
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ศรีรักษ์
 
1. นางอภิกขณา   ป้อมสุข
2. นางสาวนิรมล   พงศ์พิริยะกาญจน์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
2. นายชาย  -
3. นางสาวนิตยา   จิตไพรงาม
4. นางสาวสมใจ   ทิวัฒน์ฤดี
5. นางสาวเสาวลักษณ์   เซี่ยวว่อง
 
1. นางอภิกขณา   ป้อมสุข
2. นางลภัสรดา   ศรีรุ่งเรือง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงนวน
2. เด็กหญิงอรุณวิไล  ตัณฑะเตมีย์
 
1. นายกฤษฎา  พรหมมาบุญ
2. MissXu   Wanqiu
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.16 ทอง 36 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศศิประภา  ศรีเมือง
2. นางสาวศิริพร  คุณพันธ์
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญแต่ง
2. MissGao  Shuang
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.8 เงิน 27 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวนันท์ธิชา  เดชาฤทธิ์
2. นางสาววรัญญา  คมขำ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เรือนอินทร์
2. นางสาวณัฐชนก  บุตรดาวงษ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 37 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  ประจิตร
2. นางสาวกาญจนา  อ่องศรี
3. นางสาวชนิตา  มุราชวงษ์
4. นางสาวชลธิชา  ส่งกระสินธุ์
5. นางสาวบุญธิดา  ศรีหะ
 
1. นางสาวพิทยรัศมิ์  แย้มประยูร
2. Miss Wang  Xiaowei
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.25 ทอง 23 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ลาภมงคลกุล
2. นางสาวกรกมล  งามเงิน
3. นางสาวขวัญข้าว  มีประสพ
4. นางสาวธิดารัตน์  อาจน้อย
5. นายเมธี  พิสมัย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เรือนอินทร์
2. นางสาวณัฐชนก  บุตรดาวงษ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71.13 เงิน 44 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กชายนนทณัฐ  กำปั่นทอง
2. เด็กชายอมรศักดิ์  ทรัพย์สิน
 
1. นายสุภลักษณ์  เหมือนเขียว
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65.03 ทองแดง 50 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. นายวิศรุตส์  อรยพรสวัสดิ์
 
1. นายสุภลักษณ์  เหมือนเขียว
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายคีม  -
2. นายจันพที   รัตนพร
3. เด็กชายจิรายุทธ  รัตนพร
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   ล้อมวงษ์
5. เด็กหญิงณิชกานต์   แป้นห้วย
6. นายนพดล   เจริญหงส์ษา
7. นายอนุชิต  -
8. เด็กหญิงอนุตรีย์   หอมนวล
 
1. นายอัฑฒกานต์   สายแก้ว
2. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
3. นายพงษ์พัฒน์  คุ้มภัย
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.15 เงิน 34 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกันตยา  รอดคล้ำ
2. นางสาวณิชา  หอมชิต
3. นายทนงศักดิ์  พูลน้อย
4. นางสาวนภสร  มาลา
5. นางสาวพรวรินทร์  มากเหลี่ยม
6. นางสาวพรไพลิน  โพธิ์ทอง
7. นางสาวมิรันตรี  จันทร์มา
8. นางสาวศิริรักษ์  บุญแต่ง
9. นางสาวสิดาพร  ใจแก้ว
10. นางสาวอธิชา  ฉัตรศรีวงศ์
 
1. นางสาวปัทวรรณ  เชื้อชาย
2. นางสาวกมลชนก  หาดรื่น
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 33 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค   ตันติปิธรรม
2. นางสาวณิชกานต์   แซ่อึ้ง
3. นางสาวปาณิศา   สนตุ่น
4. นางสาวพิมพ์อัปสร   จันทรางกูล
5. นางสาวโชติกา   สงวนวงศ์
 
1. นางนรางกูร  สังข์กระแสร์
2. นางปันน์ญะพัทธ์   ชินวัฒนกาญจน์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 48 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตรา  โพธิ์ไพจิตร
2. เด็กหญิงฟ้าตะวัน  ทองสุข
3. เด็กหญิงมนัสนันต์  หลักโครต
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  การตรง
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหนูนวล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.4 เงิน 36 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวจิรพร  สาผาย
2. นางสาวดุจดาว  อนุกูล
3. นางสาวน้ำทิพย์  อาสสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  การตรง
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหนูนวล
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.75 เงิน 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกุลนิดา   บุตรประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  คำอินทร์
3. เด็กหญิงไปรยา   ตาดทอง
 
1. นางผ่องศรี   เรืองรอง
2. นางสาวแก้วตา   คำวอน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวรัตมณี   พฤกษาพรรณ
2. นางสาวสุธิดา   วิเศษคุณากร
3. นางสาวอาทิตยา   ศรีนัครินทร์
 
1. นางผ่องศรี   เรืองรอง
2. นางสาวแก้วตา   คำวอน
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ  กระจ่างโพธิ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คำนา
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
2. นางสาวอรชา  จิวพ่วง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวณพชนก  สุวรรณมณี
2. นายวัฒนา  ปลาตะเพียนทอง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  บัวกลิ่น
2. เด็กชายพรหมพิทักษ์   ผิวงาม
 
1. นายศุภโชติ  บุญไว
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธัชภูมิ  เจษฎาภูริ
2. นายรภัสสิทธิ์  นิพัฒธกาญจน์
 
1. นายวัฒนา  ปลาตะเพียนทอง
2. นางสาวณพชนก  สุวรรณมณี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ใจรักษ์
2. เด็กชายพัสกร  สุขบรรเทิง
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นางสาวภัทรชนก  อ่วมสุวรรณ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 24 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ไพรหิรัญ
2. นายศุภโชค  เชี่ยวชาญ
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นางสาวภัทรชนก  อ่วมสุวรรณ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  เพ็งสุวรรณ
2. นายปัณณวิชญ์  ปุสสเทโว
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นางสาวภัทรชนก  อ่วมสุวรรณ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงศุจินันท์  ขอนแก่น
 
1. นางเสาวนีย์  คูณทา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 41.2 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติญา  ชมภูนุช
2. นางสาวนภัสรา  บุญแต่ง
 
1. นางสาวมนสิชา  เปล่งเจริญศิริชัย
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  หมื่นอาจ
2. เด็กหญิงดรุณี  กาบแก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สีสำรวจ
 
1. นางจิรภา  ศรีนวล
2. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 29 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  สุขโต
2. นางสาวประกายฟ้า  แสงใส
3. นางสาวปลายนภา  คำโทน
 
1. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
2. นางจิรภา  ศรีนวล
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  เพ็งสุวรรณ
2. นายพจนินต์  ทรัพย์เล็ก
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นายสุขสันต์  จตุปาริสุทธิศีล
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชนสรณ์  ปานโต
2. เด็กหญิงธนาทิพย์  ภุมรินทร์
3. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์ทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลธิชา  สีเงิน
2. นางสาวมะลิวรรณ   พุฒิเอก
3. นางสาววรัญญา  จันทฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ยามดี
2. เด็กหญิงจิรภัทร  คงนะ
3. เด็กหญิงณัฏฐา  มณีนิล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายคมเพรช  โฉมงาม
2. นายพัทธดนย์  อ่อนบุญมา
3. นางสาวมนัสนันท์  ปุสสเทโว
 
1. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
2. นางนันทนา  วิราศรี
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  นาคแสงจันทร์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  สอนใจ
3. เด็กหญิงวันดี  พุ่มน้อย
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นางสาวลูกเกด  ขจร
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญยาณี  แซ่ตัน
2. นางสาวนภกร  คอนแจ่ม
3. นางสาวลดาวัลย์  บัวเพ็ง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นางสาวอมรรัตน์  เลาวิชุวกรนุกุล
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมกุล
2. เด็กชายณฐกร  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงปิยอร  จำปาเงิน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงนาคประเสริฐ
2. นางสาวกุศลิน  อินเฉลิม
3. นายนัฐพล  พรมสากล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายปรเมศร์  เพชระ
2. เด็กชายพงศกร  ขวดแก้ว
3. เด็กชายพงศธร  เพียงลิ้ม
 
1. นางปันน์ญะพัทธ์  ชินวัฒนกาญจน์
2. นายสุรเชษฏ์  ธนะรัตน์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายนนทกร  กายชาติ
2. นายสิทธิชัย  ลิ้มเลิศสกุลชัย
3. นายอัครเดช  รัตนพรชัย
 
1. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
2. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชญา  สระสมทรัพย์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ้นทอง
3. เด็กหญิงนันทพร  ใจตรง
 
1. นางปันน์ญะพัทธ์  ชินวัฒนกาญจน์
2. นางปราณี  เทพเทียน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นายกฤษฎาพร  ปัตถะมา
2. นายภูริภัทร  สร้อยทอง
3. นางสาวแพรพลอย  แย้มสรวล
 
1. นางพิมพิมล  ปีตวัฒนกุล
2. นางจิรภา  ศรีนวล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กระต่ายทอง
2. เด็กหญิงชลิตา  ชัยน้อยสง่า
3. เด็กหญิงชัชชญา  ล้ำสิริถาวรกุล
4. เด็กหญิงณัฐชา  กุสุมสุทธิกุล
5. เด็กชายพีรกร  แข่งขัน
6. เด็กหญิงอภิสรา  ชัยสงเคราะห์
 
1. นางขนิษฐา  สมบูรณ์
2. นางสาววนิดา  สายมี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  จันจุ้ย
2. นางสาวปนัดดา  สมคิด
3. นายพัชรพล  สืบดา
4. นางสาวภริตภร  วงษ์น้อย
5. นายภัทรพล  กะการดี
6. นางสาวสุนิษา  ดอกนาค
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
2. นางอรวรรณ  จินดานิล
3. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
144 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกฤติยา   ผิวดำ
2. เด็กชายภาณุรังษี  สีคำ
3. เด็กชายศักค์ชัย   -
 
1. นางอรุณี   ศรีสิทธิชูชาติ
2. นายเฉลิมชัย   ใจ๋เหมย
 
145 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.2 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวจันทรา   แซ่ย่าง
2. นางสาววัศยา   นาสวนกิตติ
3. นางสาวศศิกานต์   กิจโชคประเสริฐ
 
1. นายทวีรัชต์   ปานน้อย
2. นางสาวปุณยนุช  บัวทอง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายซูมูโจ  -
2. เด็กชายพริก  -
3. เด็กหญิงโพฉ่องเคล  -
 
1. นายเฉลิมชัย   ใจ๋เหมย
2. นายฐธนกรยศ   พันธุ์คง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายณัฐพงศ์  คุ้นเคย
2. นางสาวปวีณา  แช่มมี
3. นางสาวเอมมิกา  บัวกลิ่น
 
1. นางสาวพูนพิสมัย  มีลาภ
 
148 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 36 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศราวดี  ยิ้มไพร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  นาคดี
3. เด็กหญิงสุภัคชา  ทุมมาโต
 
1. นางสาวพูนพิสมัย  มีลาภ
2. นางสารี่  เบ็ญจชาติ
 
149 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายจีรศักดิ์  ทองคำ
2. นางสาวนภพร  ทวีศรี
3. นางสาวพันณิตา  กองจันทร์
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
2. นายประกิค  เกศูนย์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 28 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จงจีรานนท์
2. เด็กหญิงพิริสา  ตะก้อง
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงทอง
 
1. นางอรอนงค์   ชัยประเสริฐ
2. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวณัฐกานต์  ขอนเเก่น
2. นายวิทยา  วิลัยวรรณ์
3. นางสาวสุนิสา  วงศ์หงษ์ทอง
 
1. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
2. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 18 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปารวี  ศรีอ่อนดี
2. เด็กหญิงสุดาวดี  ปลื้มจิตร์
3. เด็กหญิงอาภรณ์  สัจจาศิล
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางอรอนงค์   ชัยประเสริฐ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 21 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวปภาวี  ศรีสุข
2. นายปิยะพงษ์  ศรีถม
3. นางสาวอทิตยา  นิยมพลอย
 
1. นางปราณี  เทพเทียน
2. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชกร  กล่ำทอง
2. เด็กหญิงนพวรรณ  บุญแสงศรี
3. เด็กหญิงวัชรี  ตะพัง
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
2. นางอรวรรณ  จินดานิล
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุษดี  เกิดศิริ
2. นางสาวพจนีย์  วุฒิเศรษฐี
3. นางสาวพรวรีย์  งาต้น
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
2. นายชาตรี  ชะโลธร
 
156 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  มะลา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวชิดชนก  วันดี
2. นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์