สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ปู่สุข
 
1. นางสาวปรียานุช  ธะนะฉัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายสุภโชค  จะนันท์
 
1. นางสาวนริศรา   อ่วมอ่อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงอุษาคเนย์  ม่วงแก้ว
 
1. นางสาวโสภิญ  ไชยแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงชัชญา  วรสหวัฒน์
 
1. นางสาวนัทกร  บุญยัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  คำนุ
 
1. นางสาวอัญชลี  โชคสมกิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 31.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ผลอุดม
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  พึ่งกริม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรรณราย  ยางสูง
 
1. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 33 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกีรติกา  โรจน์บุญถึง
 
1. นางสาวก้านมะลิ  ศรีโมรา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 37 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายไตรภพ  น้ำทิพย์
 
1. นางสาวปาจรินทร์  หนูเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธัญยาธรณ์  จันทร์ขำเงิน
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ไชยคำวัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 15 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงวรกมล  หนูขาว
2. เด็กหญิงเพลงพิณ  ภูริเทเวศร์
 
1. นางสาวทัศนีย์   นิลผึ้ง
2. นายศุภรากร  จูกระโทก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 29 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษฎา  สุนทรวิภาต
2. นายเกียรติบุตร  กิจเจริญ
 
1. นางอารีย์  นะเสือ
2. นางสาวอุทัยทิพย์  คล้ายบุตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 42 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ดัดตรงธรรม
2. เด็กหญิงญาณันธร  สินสืบผล
 
1. นางสาวจีระนันท์  จับใจ
2. นางสาววลีภรณ์  พูลยิ่ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายภูดิศ  กุลไชย์
 
1. นางสาวกฤษดาพร  ขำเลิศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง 11 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกษิดิศ  ศานต์รักษ์
 
1. นางสุดใจ   พละศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวลลิตา   โชติกปฏิพัทธ์
 
1. นางสาวนนทกานต์   แก้วเรือง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายธนากร   ทองปลาย
2. เด็กชายพันธุ์ธัช   ดาบเงิน
3. เด็กหญิงพิชชากร   เจริญยงอยู่
 
1. นางสาวเกษร   เหมะรักษ์
2. นางสาวศิริมา   วงษ์สกุลดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวขวัญจิรา  หอธรรมรัตน์
2. นางสาวสุชาดา  โกศลชีวันกุล
3. นายเอกวรงค์  พล้างาม
 
1. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีแย้ม
2. นางสาวณัฐกานต์  เฉลิมกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนวนันท์  สันติธรรมสุทธิ์
2. เด็กหญิงนิศามน  ไทยพุทรา
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  รัตนโสภา
 
1. นางวรรณภา  นิติประพุทธ
2. นางสาวประภัสศร  เทียมทัศ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56.38 เข้าร่วม 47 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวดวงฤดี  มูลทรัพย์
2. นางสาวสุพรรษา  วงษ์ปัน
3. นางสาวอภิษฎา  เฮงหิรัญ
 
1. นางสาวเหมือนชนก   เมืองวงศ์
2. นางสาวกมลชนก  บุญวาส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงกุลภัตรา   สุขแสง
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา   บัวประเสริฐ
 
1. นางสาวเกษรินทร์   อ่อนนาค
2. นางสาวเกสร   พุทธรักษา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายจิตติ   สุขสวัสดิ์
2. นายธนพงศ์  ขยันกิจ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   ปทุมธนรักษ์
2. นางสาวอภิรดา   ทั่นเส้ง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงศรัญญา   บูรณะมณฑล
 
1. นางคนึงนิตย์   เนียมหอม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวันต์   พันธุ์สุข
 
1. นางอรสุชา   ภัทรสิริวรกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 22 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ไกรเทพ
2. เด็กหญิงณภัทร์  ณรงค์อินทร์
 
1. นางสาวถีระจิต  บุญเจริญ
2. นางสาวนุชจิรา  ปิ่นแก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 30 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐนันท์  ไวทิตานันท์
 
1. นางสาวณัฏฐนิช   วางที
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57.04 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายกรพัฒน์  รัตนบัลลังค์
 
1. นายอนุชา  ไกรงาม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76.16 เงิน 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวภวิศา  เหลืองอำพัน
 
1. นายอนุชา  ไกรงาม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยงยุทธ์กุลสิริ
 
1. นายอนุชา  ไกรงาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 9 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิทยา
2. เด็กหญิงวิวรรณ  วัชรขจร
3. เด็กหญิงโชษิตา  กังสภัทรกุล
 
1. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล
2. นายรภัทกร  สุขช่วย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวจณิสตา   ใจแก้ว
2. นางสาวนภาวรรณ  คันโทแก้ว
3. นายอภิสิทธิ์  กาญจนพิสิฐกุล
 
1. นางมุกดา  วันเย็น
2. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 27 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงญาดา  เหลี่ยมเพ็ง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทยงค์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองอ้ม
 
1. นางสาวอรอนงค์  โอษคลัง
2. นางดาราณี  ถือความสัตย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวนิศากร  ปินตาวะนา
2. นางสาวภูริชญา  พงศ์พันธุ์ศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นางสาวสาริวรรณ  มิสกริม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 48 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงกัลยากร  ประทีป
2. เด็กชายธนากร  ร่ำเทียนทอง
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อายุยงค์
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นายวีระพงษ์  ทิแพง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 36 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชนม์ชาสน์  นริสศิริกุล
2. นางสาวนิรุมล  สุวัฒนมงคลชัย
3. นายเนติธร  ถิ่นทุ่งทอง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางกิ่งกาญจน์  อยู่เพ็ชร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจรัสแสง  หมื่นสุวรรณวดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ทองสุก
3. เด็กหญิงนิสารัตน์  วุฒิเกษตรกิจ
 
1. นางสาววิภาดา  พงษ์สระพัง
2. นางสาวนรินทร  นามเมือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 30 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจิดาภา  ขันธโมลีกุล
2. นางสาวสริตา  ละครสี
3. นางสาวอันนา  แสงกระจุย
 
1. นางสาวสุพรรณี  ธนวิริยพันธ์ุ
2. นางสาวพจนา  พลชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 11 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายกีรติศักดิ์  อารีย์วงศ์สถิตย์
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  มั่นเปล่ง
 
1. นางสาวจิดาภา   ทองทวี
2. นางสาวชรัณยา   เชรษฐศิริ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณิชา  ศักดานุภาพ
2. นางสาวณิชาภัทร  นุ่มดี
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นางสาววันทนา  พวงแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 18 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายชลธเนศ  ขันทอง
2. เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐลาภ
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
2. นางสาวแสงดาว  สืบด้วง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 57.04 เข้าร่วม 49 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้อยสน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองคำ
 
1. นางสาวชลธิชา  ศรีนวล
2. นางสาวนรรฐชพร  เจริญจาด
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. นายกีรติ    แสนสุข
2. นายติณณภพ  พึ่งพิบูลย์
3. นายธนโรจน์   วงษ์เกิด
 
1. นายกตัญญู  อินทยุง
2. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.8 เงิน 46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงชญาณ์นินท์  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศักดา
4. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกาหลง
5. เด็กหญิงเปรมมิกา  พรหมชนะ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
2. นางสาวมนตรา  ยังสบาย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.7 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชไมพร  สิริวิไลรักษ์
2. นางสาวลาวี  คันธิก
3. นางสาววรัญญา  วงษ์สนิท
4. นางสาวศิโรรัตน์  รอดรักษา
5. นางสาวอัจฉรา  เซี่ยงหลิว
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  มหามาตร์
2. นางสาวนฤมล  แย้มลา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 34 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อนันตกิจโกศล
2. เด็กชายก้องกิดาการ  บุเงิน
3. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  คำสี
4. เด็กชายเจษฎา  เซี่ยงหวอง
5. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ลิมวัฒนานนท์
 
1. นายอัสนัย   สมานบุตร
2. นางสาวลาวัลย์   น้อยอยู่
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 50 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวจิรวรรณ  คิดขยัน
2. นายทิณพัฒ  สิทธิ์หา
3. นางสาวสิริภรณ์  ไพรเถื่อน
4. นางสาวสุทธิกานต์  วัดพ่วง
5. นางสาวอลิษา  พุทธา
 
1. นางสมพร  ผาดำ
2. นายสุทธิพงษ์  โชติรมย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกชกร   หรีหร่อง
2. เด็กหญิงชนาภา   เสริมสุข
3. เด็กชายพรอนันท์  จรัสทรัพย์สันติ
4. เด็กชายอดุลวิทย์  สถาปิตานนท์
5. เด็กหญิงอัฐภิญญา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
2. นางกมลณัชส์  กลมกลึง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 30 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวจินดาพร  แซ่หว้า
2. นางสาวจินดารัตน์  อุตปา
3. นางสาวปลายฟ้า  สิทธิประเสริฐ
4. นางสาวพรสวรรค์  จำปาเรือง
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ขุนแสน
 
1. นายฆเนศจ์  นามสุวรรณ
2. นางสาวสุจิตรา  เกตพันธ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.6 ทอง 36 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤษณะ  ลำดวน
2. นายชนัญญู  แซ่เตีย
3. นางสาวชนาพร  กอสุนทร
4. นายชลทิศ  นัยเสถียร
5. นายชาญวิทย์  เหลืองใหม่เอี่ยม
6. นายซาโตชิ  มิยาจิ
7. นายณภัทร  เจริญพร
8. นางสาวณัฐวรรณ  เณรเอี่ยม
9. นางสาวธนัชพร  หวังเจริญ
10. นายธรรมสรณ์  ศรีสกุล
11. นายธฤต  หอกเพ็ชร
12. นางสาวนภสร  จำนงกุล
13. นางสาวปนิตา  เฟื่องพานิชเจริญ
14. นางสาวปุญชรัสมิ์  แป้นอินทร์
15. นางสาววสุนันท์  สินทวงศ์
16. นายสุทธิภัทร  ศรีเมือง
17. นางสาวสุธิดา  อ้นเกตุ
18. นายสุรธัส  ตรีสาร
19. นายสุเมธา  ทัศนสุนทรวงค์
20. นายอภิสิทธิ์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายวรวรรธน์  แสงมาลา
2. นายปรีดา   แจ่มศรี
3. นางสาวชุติมา   จันทร์ประเสริฐ
4. นางยุพดี  ทิพย์บำรุง
5. นางจตุพร  ทนยิ้ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 29 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ผ่องใส
 
1. นายสิทธิชัย  ชะบา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชญานิน  ลาวัณย์รัตนากุล
 
1. นางสาวพัทรินยา  สืบจากอินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายวิษณุ  ทิพยศร
2. เด็กหญิงศิรประภา  สุวรรณเกิด
 
1. นางสาวพจีกานต์  หว่านพืช
2. นางสาวสุวารินทร์  กลิ่นเมือง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวภควดี  คำสิงใส
2. นายสหรัฐ  คุณลักษณ์
 
1. นางสาวพจีกานต์  หว่านพืช
2. นางรุ่งนภา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.3 ทอง 16 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกันธิชา  แสงทอง
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ศรีสุขใส
3. นางสาวชญาณินฐ์  อดิเรกวุฒิกุล
4. นางสาวทักษพร  มีหมก
5. เด็กหญิงผาณิต  ทองแท่งใหญ่
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีสัตย์
7. นางสาวรัตติกาล  ศาลาคำ
8. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สุขพร
9. เด็กหญิงอริสา  คงศิล
10. นางสาวอัญชิสา  วุฒิสม
 
1. นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา
2. นางสาวสมรัตน์  มาเอี่ยม
3. นางสาวพิชญา  ชาญณรงค์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงณัฐมล  ฟ้าแสนสุข
3. นางสาวณิชกานต์  อักษร
4. นางสาวดวงกมล  สุภาพ
5. นางสาวพรรษา  สีเรือง
6. นางสาววรัญญา  สุขไชยะ
7. เด็กหญิงศศินิภา  โม่งเป้า
8. นางสาวสลิลทิพย์  วันทอง
9. นางสาวสุชาดา  ลำใย
10. นางสาวเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายสมเจตน์  บุญมี
2. นายประวิทย์  ไทยพุทรา
3. นางสาวอารีรัตน์  วิธีพล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกชพรรณ  โชขุนทด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หมดทุกข์
3. นางสาวผกาวดี  บุญเผื่อน
4. นางสาวลักษิกา  นามศักดิ์
5. นางสาววิภาดา  สิทธิศักดิ์
6. นางสาวอรณี  เหมือนทัด
7. นางสาวอริษา  เนียมหอม
 
1. นายอนุชา  รัศมี
2. นายวินสัน  ชาน
3. นายศักดินนท์  อ่อนสลุง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนัชชา  โพธิทอง
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สวัสดี
 
1. นางสาวศิริพร  เฉลิมชันวินิจกุล
2. นายกรวิก  เอ็นดูรัศมี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวพัชรพร  ฉัตรปั้น
2. นางสาวพิริยาภรณ์  ทับทิม
 
1. นางสาวศิริพร  เฉลิมชันวินิจกุล
2. นายกรวิก  เอ็นดูรัศมี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวรรณพรรธน์  จันทรมงคล
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายณัฏฐพล  ครองพื้นพิมาน
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงมนัญญา  สุรวงค์
 
1. นางสาวกฤตศิกาญจน์  อินมี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวนวรัตน์    แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวประภัสสร  วงษ์สนิท
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ญาณะณิสสร
 
1. นายอดิศร  นิยมรัตน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายจิรสิน  เหลืองชัยพร
 
1. นายนภปฎล  เงินบาท
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 38 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวปาณิศา  ยิ่งภิญโญ
 
1. นายนภปฎล  เงินบาท
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวสุชาดา  เที่ยงธรรม
 
1. นายนภปฎล  เงินบาท
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายพุทธ  คุณาวนุวัฒน์
2. เด็กหญิงอพิชญา    พงษ์ศักดิ์
 
1. นางสาวกฤตศิกาญจน์  อินมี
2. นายภัทราวุฒิ  อะโน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์  วัฒนา
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวพัชราพร   สืบดา
 
1. นางสาวประภัสสร  วงษ์สนิท
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ถิ่นเจริญรุ่งเรือง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญเปรื่อง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พงษ์แสงจันทร์
 
1. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ
2. นายนเรศ  แสนสอาด
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายคามิน  เจริญชัย
2. นางสาวธัญชนิดา  จานทอง
3. นายสรรเพชญ  มางาม
 
1. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ
2. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายแทนคุณ  ธัญธาดาพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  ทัพวเศษ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.33 ทอง 26 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
 
1. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาววารี  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อาษาภักดี
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวอนัญญา  อ้นเชิด
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายวิทวัส  ใจอดทน
 
1. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธนัชชา  พรชุติพันธ์ุ
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญจันทร์
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายชวัล  สุขกลม
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 19 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประทุม
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 27 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  เหมือนชู
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงธนัฐฎา  รัตนา
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.3 เงิน 38 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  หอมชื่น
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายกฤตภาส  มีหกวงศ์
2. เด็กชายชวัล  สุขกลม
3. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญจันทร์
4. นายศุภกร  ทิมทอง
5. นายศุภสัณฑ์  จันทรวงศ์
6. นางสาวสุชัญญา  บวรอัศวิน
7. นางสาวสุพิชชา   บวรอัศวิน
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ประทุม
9. เด็กหญิงแพรชมพู  สุรศรี
 
1. นางสาวณิชารีย์  ศรีสม
2. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
3. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.8 ทอง 7 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนแสน
3. เด็กชายกิตติ์รวี  จิรารักษ์วัฒนกุล
4. นางสาวคงคา  เพชรนิล
5. เด็กชายจิรวัฒน์  ชีพนุรัตน์
6. เด็กหญิงชลดา  แจ่มศรี
7. นายปฏิภาณ  อารีรักษ์
8. นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง
9. เด็กชายพัชรพงศ์  ต้นทอง
10. เด็กหญิงวริษา  เนียมใย
11. นางสาววารี  เพชรนิล
12. นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
13. นางสาวสุขเกษม  บ่อผล
14. นายสุภกฤษ  อยู่เย็น
15. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
3. นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล
4. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.6 ทอง 10 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์
2. นางสาวคงคา  เพชรนิล
3. นายคมสันต์  ดาวแสง
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ชีพนุรัตน์
5. นายปฏิภาณ  อารีรักษ์
6. นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง
7. นางสาววารี  เพชรนิล
8. นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
9. นางสาวสุขเกษม  บ่อผล
10. นายสุภกฤษ  อยู่เย็น
11. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
2. นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล
3. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
4. นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายกฤษดา  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายฐานพัฒน์  ทานิสุทธิ์
3. เด็กชายรัตนพล  กำแพงแก้ว
4. เด็กชายสรยุทธ  ศิริบุตร
5. เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำสิงใส
 
1. นายเอกสิทธิ์   จิตเที่ยง
2. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72 เงิน 41 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกฤติกา  ตุงคะบูรณะ
2. นายธรรมวัฒน์  แสนยาธรรมโฆษ
3. นายนิติวัฒน์  แสงแก้ว
4. นายภานุวัฒน์  แม้นน้อย
5. นายรชต  ศรีอินทรสุต
 
1. นายเอกสิทธิ์   จิตเที่ยง
2. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80.2 ทอง 27 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นางสาวคีตพัชร  คงแท่น
2. นายจักรพันธ์ุ  ยอดปัญญา
3. เด็กชายจักริน  วงศ์สุริยะรัศมี
4. เด็กหญิงชลลดา  ครุฑวงศ์
5. เด็กชายณัฐดนัย  สิทธิสม
6. เด็กชายณัฐภัทร  ทุมสุริวงศ์
7. นางสาวณัฐวดี   จันโทมา
8. เด็กชายธนากร  แจ่มถนอม
9. นายธวัชชัย  มาพุก
10. นางสาวนภัสสร  วัฒนสิน
11. นางสาวปัญญารัตน์  สุขสถาพรชัย
12. เด็กชายพงศกร  จันทร์สอาด
13. เด็กหญิงพิชญา  จันโทมา
14. นางสาวพิชญา  ทะรารัมย์
15. นายพิชิตชัย  แซ่เล้า
16. นางสาวภัทชริดา  จรรยา
17. นายมงคล  บุญเส็ง
18. เด็กชายรพีภัทร  สุพรรณคำ
19. นางสาวรมิดา  วณิรฐากุล
20. เด็กชายรัฐพงษ์  วังมะนาว
21. เด็กชายรัฐภูมิ  วังมะนาว
22. นางสาวศศิธร  อุตขุจันทร์
23. นางสาวสมฤทัย  วารีประกอบกิจ
24. นายสหรัฐ  จุฬา
25. เด็กชายสุทิน  ปิ่นแก้ว
26. นางสาวสุภัชชา  วงษ์ษา
27. เด็กชายสุเทพ  เมืองเก่า
28. นางสาวอดิศา  ผาภูมิเกริก
29. นางสาวอนงค์พร  คุณากรดุษิต
30. เด็กชายอนุชา  สุวรรณอัมพร
31. นางสาวอัจจิมาพร  อินสมนึก
32. นางสาวอัญธิชา  ประสิทธิ์สิงห์
33. นายอาทิตย์  ประเสริฐจันทร์
34. นางสาวอารดา  โพธิ์ใบ
35. นางสาวอาริตา  ทาสี
36. เด็กชายเกษมพัฒน์  เพชรกุล
37. นางสาวเพชรรัตน์  เขียวเหลือง
38. นายเอกอนันต์  ทองเมือง
39. นางสาวแพรวมณี  สิงหา
40. นายโยธิน  เลิศสุทธิไกรศรี
 
1. นายสรายศ  จันโทมา
2. นายประมาณ  บุญเส็ง
3. นางทัศนีย์   จันโทมา
4. นางสาวมณีกาญจน์  เพียชัย
5. นางสาวจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
6. นางสาวศิวาพร  แก้วเกิด
7. นายพนัส  ประกายวิชากุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.5 ทอง 9 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤตวัฒน์  โกมลสุทธิ
2. เด็กชายกุลพัชร  พิทักษ์สินธ์
3. เด็กชายจิรายุ  พุ่มน้อย
4. นายจิรายุวัฒน์  ช่างยืนยง
5. นายจิราวุฒิ  คงคา
6. นายฉัตรมงคล  นาคน้อย
7. นางสาวชลดา  แจ่มศรี
8. นางสาวชลิดา  บุญพูล
9. เด็กชายชัชชัย  วินิจ
10. นายญาณภัทร  ครองระวะ
11. เด็กชายฐาปัตย์  ทองอินทร์
12. เด็กชายณรินทร  ก๋งพิ้ว
13. เด็กหญิงณัฐนิชา  นิสสัยดี
14. เด็กชายธนวัฒน์  กันยามา
15. นางสาวธัญวรัตน์  ชาวนาคาด
16. นายธีรวัฒน์  พินิจรอบ
17. เด็กชายนันทิพัฒน์  มีจั้นเพ็ชร
18. เด็กชายปฏิพนธ์  กำเนิดรัตน์
19. เด็กชายพชร  วิถีประดิษฐ์
20. นายพุฒิสรรค์  ปิ่นตุรงค์
21. นางสาวมานิตา  แสงนิล
22. นายวรชิต  แผนคง
23. เด็กหญิงวราภรณ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
24. นายศตวรรษ  เสนนันต๊ะ
25. เด็กหญิงศิรประภา  ภู่สุวรรณ
26. นายศิวดล  โพธิ์ศรี
27. เด็กหญิงสิณิฌา  วิเศษสิงห์
28. เด็กชายสิทธิพร  แซมรัมย์
29. นางสาวสุทธิดา  สาระสาริน
30. นางสาวสุธินี  เผื่อนโชติ
31. นางสาวสุพิดชา  ทองนุ่ม
32. เด็กหญิงอนัญญา  เมือบสน
33. นายอาทิตย์  เผือกแก้ว
34. เด็กชายเกิดกาญจน์  เดชธนสถิรนันท์
35. เด็กหญิงเมธาวี  คำภิมาบุตร
36. นางสาวแพรวา  ว่องประเสริฐ
37. นายโกสินทร์  ไสยะหุต
38. เด็กชายไตรภพ  น้ำทิพย์
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
2. นายอภิชาติ  ทัพวิเศษ
3. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
4. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
5. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
6. นางสาวเพ็ญพลอย  ก้านเหลือง
7. นายสิทธิชัย  บวบทอง
8. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.26 ทอง 30 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอัษฎา  จันทร
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชัญญพัชญ์  ทองสุพิมพ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ   เขียวเจริญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 46 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวรสธร  ละเอียดสิริเลิศ
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 34 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายกฤตภัทร  กันตะ
 
1. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน
 
1. นายเอกสิทธิ์   จิตเที่ยง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวศศิธร  จิระอนุกูลชัย
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายธนะพัฒน์  พงศ์พัฒนรัฐ
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน
 
1. นายเอกสิทธิ์   จิตเที่ยง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชลลดา  นันทตา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายนิพล  ปานพวง
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายหัสฎี  มณฑา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจินห์วรา  หนูทองแก้ว
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวศศิธร  จิระอนุกูลชัย
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไกรสร
2. เด็กชายจงรัก  แจ่มสี
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สีทา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม้าแก้ว
5. เด็กหญิงนิชกานต์  กรวยทอง
6. เด็กหญิงบุณยานุช  คุ้นเคย
7. เด็กชายประกาศิต  ปานแย้ม
8. นายพิชิตชัย  โพไพเจริญ
9. เด็กชายพีรพัฒน์  วิเศษสิงห์
10. เด็กหญิงอารยา  หมื่นจิตร
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
3. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายกฤษณะ  กิ่งแล
2. นายจตุพล  ผิวชะอุ่ม
3. นายธนพัฒน์  ละว้า
4. นายพงศกร  วรรณศิริ
5. นางสาวภคนันท์  ปานประเสริฐ
6. นางสาววรรณิสา  พุกประเสริฐ
7. นางสาวสุภาษิณี  ศรีสว่าง
8. นางสาวอัจฉริญา  ปุยชัยภูมิ
 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงฐิติภัทร์  ไชยศรี
2. เด็กหญิงพุทธิชา  มฤคลักษณ์
3. เด็กหญิงภัทรมน   ขุนเที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงวราภรณ์   พึ่งบุญ ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงสิริกร  รอดด้วง
6. เด็กหญิงสุธามาศ  ไทยล้วน
 
1. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
2. นางสาวเพ็ญพลอย  ก้านเหลือง
3. นางสาวฐาปนี  มามุกดา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญฐิพร  จงสุข
2. นางสาวกุลณัฐ  จิณแพทย์
3. นางสาวนันทกา  เรืองอุไร
4. นางสาวปิยวรรณ  เทพพิทักษ์
5. นางสาวมณีกาญจน์  หัวเมืองราช
6. นางสาวยลดา  เหมือนปอง
7. นางสาวสริตา  ละครสี
8. นางสาวสุธินี   เผื่อนโชติ
 
1. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางศิรินารถ  เหลืองสด
4. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทาติด
3. เด็กหญิงธัญสินี  แอตาล
4. เด็กหญิงนฤดี  พงศ์จิระเสฎฐ
5. เด็กหญิงนวพร   แซ่เฮ้ง
6. เด็กหญิงพัสตร์ชิตา  นิธิภพอังกูร
7. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ภู่ทอง
8. เด็กหญิงภาวิดา  อาจชัยศรี
9. เด็กหญิงสิราวรรณ  แพงแซง
 
1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
4. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  สุภาพ
2. นางสาวณัตินี  เหลืองต้นตระกูล
3. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรทอง
4. นางสาวนันทวัน  นิลบุตร
5. นางสาวรวีวรรณ  บุญรอด
6. นางสาววรันธร  ศรีพรม
7. นางสาวสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
8. นางสาวเกศชริน  ศรีมูล
 
1. นางณปภัช  สนธิสว่าง
2. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายก้องปฐพี  วันทอง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา   ภูผันผิน
3. เด็กชายธีรภัทร  ด้วงพิมพ์
4. เด็กชายปริทัศน์  รักดี
5. เด็กหญิงปาริฉัตร   เกตุมี
6. เด็กหญิงภัทรวดี  โปร่งทองคำ
7. เด็กหญิงมลฤดี    สุวรรณสุข
8. เด็กหญิงมัณฑนา   รักขุมแก้ว
9. เด็กหญิงลภัสรดา   แดงจันทร์
10. เด็กหญิงวรัญญา  ดอกมะลิ
11. เด็กหญิงศศิกานต์   วิเศษศรีสิริกุล
12. เด็กหญิงศศฺิวิมล   ศิริพิมพ์
13. เด็กหญิงสุธารัตน์   อินต๊ะโน
14. เด็กหญิงสุพิชญา   รวบรวม
15. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญสมปอง
16. เด็กหญิงอภิรดี   บัวคำ
 
1. นายนเรศ  แสนสอาด
2. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
3. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์  รักพวก
5. นายวิศิษฏ์  เตชะนิติ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 17 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวจิราภรณ์  สัพวะ
2. นางสาวชนกานต์  นิลแก้ว
3. นางสาวทยิดา  ทองดอนพุ่ม
4. นางสาวธิดารัตน์  อ่อนจงไกร
5. นางสาวนริชา  กระต่าย
6. นางสาวนัทธกานต์  ภารตรัตน์
7. นางสาวปรียานันท์  ภู่ทอง
8. นายภพสรรค์  เปรุนาวิน
9. นางสาวศิรประภา  เงินทอง
10. นางสาวสมพิศ  สกุลสวนดอก
11. นางสาวเจนจิรา  ปั่นปี
12. นางสาวแป้ง  -
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
4. นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด
5. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 33.33 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แดงเจริญ
2. นายทีฆทัศน์  พลอยไพศาลแสง
3. นายภูธเนศ  สมพันธ์
4. นายสถาพร  ปลูกฝัง
5. นายสุทธิรัตน์  ชื่นอารมณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ   เขียวเจริญ
2. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่างพูด
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ราศรี
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
2. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงเกื้อกูล  เจริญลาภนพรัตน์
 
1. Mr.Amir  S.R.Madani
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 36 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวปวริศา  ว่องวรพรกุล
 
1. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.5 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกฤตเมธ   ว่องวรพรกุล
 
1. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 26 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวบุศยา   ยินดีทรัพย์
 
1. นางสาวจิตติพร   ใจคำ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงนิตินุช  ก้องประเสริฐกุล
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ลิ้มสินโสภณ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64.34 ทองแดง 27 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวแจสมิน เปรมลิกา  ฟุท
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาลาพงษ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 13 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายปัณณ์  ยอดวงษ์กอง
2. เด็กชายพรหมมินทร์  กาญจนภวนาถ
3. เด็กหญิงพิสชา  เนตรสว่าง
4. เด็กหญิงวรรณวลี  นพรัตน์
5. เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง
 
1. นางสาวอจินไตย  พวงทอง
2. นางสาวพัชรี  ศรีนิล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.4 ทอง 8 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวฐิตารีย์  กสานติกุล
2. นายธนดล  ศรีพานิช
3. นางสาวฟ้าชาลี  แซมมณี
4. นางสาววริสสรา  เลาหเธียรประธาน
5. นางสาวสินรินทร์  จินดาโชติ
 
1. Mr.Ian Erasmo   Sumalinog
2. Mrs.Glenda  Sumalinog
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์
2. เด็กหญิงลภัสรินทร์  เจริญสุข
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
2. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวธณัญญา  แม้นทิม
2. นางสาวเพชรลดา  เหตะโยธิน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ร่มเกตุ
2. MissLiu  Silin
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 12 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงเนติมา  จันทบูรณ์
 
1. นางสาวมัทนิน  เจริญพร
2. นางสาวนันท์นรี   ศรีสุขคำ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง 13 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวธันยพร  เกษสยม
2. นายธิติวุฒิ  ศุภวรกุล
 
1. นางสาวมัทนิน  เจริญพร
2. นางสาวนันท์นรี  ศรีสุขคำ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76.67 เงิน 18 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนรพร  บุญเลิศ
2. นางสาวอลิชา  ฉัตรเตี้ยม
 
1. นายอานนท์  ไชยลังการณ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจินดา  คำชื่น
2. นางสาวเบญญทิพย์  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุภัทริภา  ทองจีน
2. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ศรีสังข์
2. นางสาวชนนิกานต์  เหลืองชัยพร
 
1. นางสาววิรัญดา  รัตนวิเชียร
2. นางสาวติณนภา  เสน่หา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชมพูนุช  แซ่โกว
2. นางสาวญาณภา  สืบดี
 
1. นางสาวลาวัณย์  เนตรสว่าง
2. Mr.LIU  ZHEN
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.4 เงิน 18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจิตราภรณ์  อนุศรี
2. นางสาวพชรพร  ภูชัยสินธุ์
 
1. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา
2. นายภพธรรม  สุขเจริญ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวขนิษฐาพร  คนสันต์
2. นางสาวจิรัชญา  ยิ่งนอก
 
1. นางสาวสุภัทริภา  ทองจีน
2. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.33 เงิน 15 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายณรงค์ศักดิ์  ต้นสกุลไพศาล
2. นางสาวทัศนีย์  พันธ์พร้อม
3. นางสาวธมลวรรณ  พวงแก้ว
4. นางสาวธัญญาพร  เกิดพร้อม
5. นายวีรเทพ  สุนทรโอวาท
 
1. นางสาวอารีวัล  ศิริวัฒนธนา
2. Mr.Shih  Ying Chin
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.75 ทอง 19 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายฉัตรเชาว์  สุดยอด
2. นางสาวณัฐปภัสร  ชุ่มเกษร
3. นางสาวธัญกาญจน์  ปวุตตานนท์
4. นางสาวนวพร  กาญจนโชติช่วง
5. นางสาวเกตน์สิรี  ดียิ่ง
 
1. นางสาวมัทนิน  เจริญพร
2. นางสาวนันท์นรี  ศรีสุขคำ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 15 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญศิริ
2. นางสาวชลิตา  สมศรี
3. นางสาวชัชชญา   สุวรรณชื่น
4. นางสาวปวีนา  จันทร์แย้ม
5. นางสาวอนัญญา  เหลืองอมรศักดิ์
 
1. นางสาวสุภัทริภา  ทองจีน
2. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.7 เงิน 18 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนิรัชฌา   ยิ่งยวด
2. นางสาวพัชราภรณ์  คงนิ่ม
3. นางสาวพิยดา  ลิ้มเจริญ
4. นางสาวศศมนต์  พักต์เพียงจันทร์
5. นางสาวศิริวรรณ  บุญเลิศ
 
1. นายอานนท์  ไชยลังการณ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวสิตานันท์   ฉายอรุณ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.75 เงิน 20 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวอารีวรรณ  พวงแก้ว
 
1. นายภพธรรม  สุขเจริญ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 47 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  หร่ายซี
2. นางสาวนุชจรี  หล้าเครือ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70.7 เงิน 46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายจารุวัตร   พิมพ์สุวรรณ์
 
1. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.45 ทอง 7 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรภัทร  สุปลีนางกูล
2. เด็กชายชลธี  มีเกล็ด
3. เด็กชายณัฐภัทร  กุ่ยตระกูล
4. เด็กชายธนวัฒน์  เซี่ยงเจ๊น
5. เด็กชายปัญญา  แซ่อึ้ง
6. เด็กชายภานุวัฒน์  แดงพร้อม
7. เด็กชายภูเบศ  โพธิ์ศรี
8. เด็กชายอาทิตย์  เย็นกลม
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์
3. นางกานดา  ยศศักดิ์ศรี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายชลิต  สมคิด
2. นายพงศกร  มากมี
3. นายภานุวัฒน์  จิตรีญาติ
4. นายวุฒิชัย  นาคพงษ์
5. นายสินชัย  ทองแย้ม
6. นายอัครเดช  กัลปิยะภัณฑ์
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์
3. นางกานดา  ยศศักดิ์ศรี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกุลธิดา  บุตรพุ่ม
2. นายฉัตราภูมิ  จันทร์อินทร์
3. นายชุติเดช  กลัวผิด
4. นายณวัฒน์  จันทร์แย้ม
5. นางสาวธนัชพร  ทองสิทธิ์
6. นายนันทพัทธ์  ธนัตถ์สิษฐ์
7. นางสาววณิชญาพร  เครือพันธ์ศักดิ์
8. นางสาวศศิธร  บุญสวัสดิ์
9. นางสาวสิริกร  เศรษฐกร
10. นางสาวอัจฉริยา  นุชลำยอง
 
1. นายโกวิทย์  มีเย็น
2. นางสาวจันทนา  บุญญรักษ์ธัญญา
3. นางสาววันดี  เพชรสหาย
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.6 เงิน 36 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจริญมาก
2. เด็กหญิงพาฝัน  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โรจน์พวง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แช่มช้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  นาโคกูล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 48 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวปิยภรณ์  ท่าฉลาด
2. นางสาวสุกานดา  สุวรรณสิงห์
3. นางสาวหทัยภัทร  บุญศิริ
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.75 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนละมูล
2. เด็กหญิงวริศรา  แป้นปาน
3. เด็กชายเจษฎา  สดใส
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวสุชัญญา  ธูปผึ้ง
2. นางสาวเปี่ยมสุข  มณีนิล
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์  ยาทิพย์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ปิ่นเพชร
2. นางสาววริศรา  แย้มแก้ว
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงสินรดา  เกียรติอมรเวช
2. เด็กหญิงอัญชลีกร  ธรรมชัยชูศักดิ์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  จันทร์สวัสดิ์
2. นายสรยุทธ  พวงจำปี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 17 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัชชา   เชื้อวงษ์ดี
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์   เจริญวรรณ
 
1. นางสาวมลฤดี   โสภาพันธ์
2. นางสาวชนกชนม์   มีน้อย
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. เด็กชายวีรภัทร   เขียวแก้ว
2. เด็กชายสกีรีน   คล้ายก้าน
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
2. นางสาวภัททิรา  ศรีนครินทร์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายณัฐฏ์พล   เลาวัฒนารัศมี
2. นางสาวยุวดี   มีประสพ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายอลงกรณ์   สาเล็ก
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรประภา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายมฤทธิ์   สิทธิวะ
 
1. นางสาวอัมพร  หวานใจ
2. นางสาวณัฐรดา  จณินชวดลเดชา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกชกร  กสิกรรม
2. นายชนปิติ  ศรีแก้ว
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 59.8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชยนันต์  ลิ้มทวีโรจน์
2. นายนวพล  ณ พัทลุง
 
1. นางสาววัชรี  ทรัพย์พุ่ม
2. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 38 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกฤฎชนก  ศรีละมุล
2. เด็กชายจิรภิภัฐร์  ธนาภัทรชัยสิทธิ์
 
1. นายสุขุม  ดอกเข็ม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 38 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพลิศาน์  ธนาธีระไพศาล
2. เด็กหญิงสุนิสา  กลีบเมฆ
 
1. นายจีรพัฒน์  กุลธนวิวัฒน์
2. นางสาวพรทิพย์  ศีลแดนจันทร์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 58.2 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณภัทร  พรสี่
2. นายนันท์นภัส  ช่วงชัย
 
1. นายสุขุม  ดอกเข็ม
2. นายวีรพัฒน์  ไสยาวัน
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42.8 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายปรมรรค  ปฐมเพทาย
2. นางสาวใหม่  โคงะเนะซาวะ
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาววัชรี  ทรัพย์พุ่ม
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายธนภัทร  สมรูป
2. เด็กหญิงวิรชา  คำโทน
3. เด็กหญิงศุภสุตา  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
2. นางสาวเนาวรัตน์  จันทร์สวัสดิ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวนภัสสร  เจนอภิธรรม
2. นางสาววารินทร์  สุวรรธนะพาณิชย์
3. นางสาวอุษณียาภรณ์  ล่องลอย
 
1. นางสุปราณี  อุทยานวรรธนะ
2. นายปวร  บุนนาค
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายจักรภพ  ตระกูลแผน
2. นางสาวรัตติกาล  แสงไฟ
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
2. นายรุจิกร  โพธิ์ยวง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายติณณภพ   เจนสมบูรณ
2. เด็กชายนราธร   สารีวงษ์
3. เด็กชายพุทธคุณ   หอทอง
 
1. นายอลงกรณ์   สาเล็ก
2. นายพีระพงษ์  ประเสิรฐสังข์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวญาดา   ชาญวิทยา
2. นายธนวิชญ์   แซ่อึ๊ง
3. นายนรุตม์  จันทร์แย้ม
 
1. นายอลงกรณ์   สาเล็ก
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายตินภพ  สืบศักดิ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สกุลณี
3. เด็กหญิงอลิศา  รัตนกิตติกุล
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. นายจิณณวัตร  กันทะเนตร
2. นางสาวชนันดา  เชยโต
3. นายสหรัฐ  บุตรพิมพ์
 
1. นายสมปอง  ผ่องใส
2. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 29 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์   บุญชัย
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  โพธิ์กิ่ง
3. เด็กชายวุฒิพร  ใคร่ครวญ
 
1. นายสมปอง  ผ่องใส
2. นางสุกัญญา  โครพ
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. นายธีรยุทธ  บุตรพิมพ์
2. นายพรหมชนะ  อินทรักษ์
3. นายสุรวุธ  โตงาม
 
1. นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว
2. นายสมปอง  ผ่องใส
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตภาส   ตรีอินทอง
2. เด็กชายพันธ์ทัช   ศุภวัชรโยธิน
3. เด็กชายอโณทัย   โล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายปริญญา  เหลืองแดง
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวปุณยนุช   คงถาวร
2. นายศุภกร   แซ่โพ้ง
3. นางสาวอภิญญา   บ่อวารี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายปริญญา  เหลืองแดง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อักขะระ
2. เด็กชายนภดล  แน่งน้อย
3. เด็กชายรัฐพล  ชำนาญกุล
 
1. นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์
2. นายนคร  เรืองศรี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายกิตติศักดิ์  เหลืองเเดง
2. นางสาวณิชา  ช่วยขิต
3. นางสาวพัชรพร  เซี่ยงว่อง
 
1. นายส.สยมภู  จุ้ยทอง
2. นางสาวสุภาพร  พันธ์พุฒ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายชนัญชัย  ชำพาลี
2. เด็กชายพีรภัทร  คำหอม
3. เด็กชายภูเบศ  กลีบทอง
 
1. นายนเรศ  คนรำ
2. นายวิสุทธิ์  เจียมธโนปจัย
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 30 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนกร  คำหอม
2. นางสาวนารีรัตน์  ผมฟ้า
3. นายนิติพงษ์  ชัยสิทธ์
 
1. นายนเรศ  คนรำ
2. นายวิสุทธิ์  เจียมธโนปจัย
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทร
2. เด็กหญิงกรวลัย  ใบบัว
3. เด็กหญิงณัฐวดี   ธรรมรจน์
4. เด็กหญิงธนวรรณ  คุ้มทองดี
5. เด็กหญิงนันภัทร์  สมบัติภูธร
6. เด็กหญิงสุภาพร  กุลไชยกุล
 
1. นางศุภวรรณ   แย้มมา
2. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
3. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายจิรายุส  แช่มเชียง
2. นางสาวชิดชนก  ปลาทองรุ่งเรือง
3. นายฐากูร  เกษมโสต
4. นายนพกร  สารัตน์
5. นายพลฤทธิ์  เชี่ยวชาญชัย
6. นายสุพิชญากรณ์  โพธิ์วงศ์
 
1. นางดวงพร  ใจรักษ์
2. นายวิสุทธิ์  เจียมธโนปจัย
3. นางพรรณี  เพ็งศาสตร์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 11 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายปพณธีร์  ใจดีสกุณี
2. เด็กหญิงรินรดา  พงษ์เรือง
3. เด็กหญิงอธิชา  หงส์รำเเพน
 
1. นางสาวฉันทนา  สมบัติ
2. นางสาวพัชรี  หรีหร่อง
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.3 ทอง 12 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  สีทองสุก
2. นางสาวอรณี  หนูขาว
3. นางสาวอริสรา  สิงห์สี
 
1. นางอัญชัน  เดชมา
2. นายส.สยมภู  จุ้ยทอง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  พรานไพร
2. เด็กหญิงวรรณชนก  เพียรทอง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เจริญมโนพุทธิ
 
1. นายวิชัย  ประเสริฐสุข
2. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.2 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวธณวรรณ  ชมชื่น
2. นางสาวพัทธนันท์  ธงทอง
3. นางสาวศรุตยา  อดุลยธรรม
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
2. นางสาวปวีณ์สุดา  ขยันการ
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71.6 เงิน 29 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายพศวีร์  แสงค้อม
2. เด็กหญิงฮาวา   นพพันธ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์   ศักดิ์กาญจนเดช
 
1. นางสาวฉันทนา  สมบัติ
2. นางสาววิภารัตน์  จันทร์ฤทธิ์
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73 เงิน 37 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยสงคราม
2. นางสาวปณิธิ  หมื่นอาจยิ้ม
3. นางสาวศุภรัตน์  แจ่มทองหลาง
 
1. นางศรีไว  มหาพรหม
2. นางสาววีร์สุดา  กองศรี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 32 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนียมเกิด
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  ทิพย์ศักดิ์
3. เด็กหญิงโชติกา  ดีคำ
 
1. นางสาวพิกุล  วนาพิทักษ์กุล
2. นางสาวพรพรรณ  ฉ่ำฟ้า
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นางสาวทับทิม  สวัสดิ์นทีทอง
2. นางสาวสิริพร  วิลัย
3. นางสาวอนินทิตา  แซ่วุ่น
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  งิ้วงาม
2. นางสาวมณฑลี  เพิ่มทรัพย์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อิ่มอาคม
2. เด็กชายธนวัฒน์  บรรจบปี
3. เด็กหญิงอธิศชญาน์  จานแก้ว
 
1. นางศุภวรรณ   แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวญานิกา  วรรณวงษ์
2. นางสาวพรชนก  เลื่อนพฤกษ์
3. นางสาวมัณฑิตา  สามงาม
 
1. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
2. นางสุรีรัตน์  ยอดทอง
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชินณะวงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  มะลิพุ่ม
3. เด็กหญิงธาวิณี   เสาสิม
 
1. นางสาวนันทวัน  รสหวาน
2. นายจอมพล  สังข์เงิน
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 30 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณัฐกานต์  กากะนิก
2. นางสาวณัฐชา  ราชมนตรี
3. นางสาวปรีณาภา  เกษมโสตร
 
1. นางดวงพร  ใจรักษ์
2. นางสาวพรทิพย์  ทองมาก