สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรลิดา  ศุภศรีอิสระ
 
1. นางประภาศรี  แสงทองอรา่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกรองกาญจน์  มั่งมี
 
1. นางสาววิชุดา  กลิ่นจงกล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณณรัตน์  ผสมทรัพย์
 
1. นางสาวกันยกานต์  จันชนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงสุรภา  ปานทอง
 
1. นายภูวดล  จินดาละออง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวทัศนวรรณ  รสจันทร์
 
1. นายสายันต์  เดชสายบัว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารินทร์  ยิ้มใหญ่
 
1. นางณัฐิกา  ปัตยุรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวภัทรายุ  พันปี
 
1. นางสิริรัตน์  วิริยาภรณ์ประภาส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ขุนไชย
 
1. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 48 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พลเคน
2. เด็กหญิงนวนันท์  รสจันทร์
 
1. นางสาวอาทิตยา  กลั่นยิ่ง
2. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  งามกระจาย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 44.6 เข้าร่วม 42 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  เวนะ
2. นางสาวฌานิกา  พิณคง
 
1. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
2. นางสาวกุลภัสสร์  พะวงผล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงกันยกร  งามเลิศวิบูลย์
2. เด็กชายอสิณชัย  ถิรพร
 
1. นางสาวพิชญ์ธิดา  ศรีนาค
2. นางสาวสุนิสา  ยิ้มน้อย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัฏฐ์ชุดา  วุฒิพันธ์ุธนากุล
 
1. นางสาวอรวรรณ  กลิ่นกลุ่น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 34 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพร   ธีระเดชานนท์
 
1. นายณัฐภูมิ  เลิศวิทยาวิวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 24 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวณิชา  สำเนียงดัง
 
1. นายสมบูรณ์  ดิษฐ์บุตร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงมธุริน  ภูมิโยชน์
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  เสี่ยงเคราะห์
3. เด็กหญิงวรัญญา  พรมฉิม
 
1. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
2. นางสาวปัทมา  สุวรรณนัง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 4 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวปวีณา  มีมุสิก
2. นางสาววันวิสา  ชูรัตน์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์บัว
 
1. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
2. นางสาวปัทมา  สุวรรณนัง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 8 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงดาราวลี  พลจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ยศธแสน
3. เด็กหญิงศริญญา  น่วมอ่อน
 
1. นางอนุชธิดา  ชูชื่น
2. นางสาวทิพย์เกษร  จันทร์แจ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62.88 ทองแดง 38 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัฐนันท์  เสนารัตน์
2. นางสาวศรีนารี  ภาสดา
3. นางสาวอาริษา  ชัยยะปราบ
 
1. นางสาวลลิตา  ตุ้มสี
2. นางสาววันดี  ทองนวลจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 44 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายชัชพงศ์  ฤทธิ์บัว
2. นางสาวปวิมล  สุขโต
 
1. นางเกศินี  แสงฉัตรแก้ว
2. นางสาวเสาวนีย์  วิจิตธนาการ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกชวรรณ  แซ่ตั้ง
2. นางสาวปิยฉัตร  หาญศึก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์แก้ว
2. นางอัมพร   เจียรโณรส
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายแสน  วิสาละ
 
1. นายธนิต  พงษ์รอด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนหัวหิน 1. นายศักดินันท์  พราหมณี
 
1. นายธนิต  พงษ์รอด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายปิยณัฐ  โรจน์เจริญทรัพย์
2. เด็กชายโยธิน  ฉิมมณี
 
1. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
2. นางเอื้อมพร  นารโท
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 40 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ขนันไทย
 
1. นางสาวนงค์นุช  สุกใส
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 39.38 เข้าร่วม 41 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงเกตุวดี  ลีนานนท์
 
1. นางสาวเกวลี  ตระกูลสุขทรัพย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80.32 ทอง 17 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวศรสวรรค์  สันตะวา
 
1. นางสาววาสนา  เปล่งปลั่ง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ทองคำ
 
1. นายณัฐภูมิ  เลิศวิทยาวิวัฒน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงคัทลียา  ศิริไพรทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   มังคสิงห์
3. เด็กหญิงอรธิดา   จับจัด
 
1. นางสาวสุทธิกานต์   เหรียญทอง
2. นายณัฐวุฒิ   วรรณโชติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหัวหิน 1. นายธันวา  เพชรน้อย
2. นางสาวธิชา  ยิ้มรอด
3. นางสาวศิวพร  สุวรรณศิริ
 
1. นายธาดา  ดอกไม้กุล
2. นางสาวกรรณิการ์  ขวัญมิ่ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 47 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงดวงใจ  น่วมอ่อน
2. เด็กหญิงวรรณพร  มิตรดี
3. เด็กหญิงอาริตา  มโนทัยภูมิ
 
1. นางสาวหฤทัย  ยอดแก้ว
2. นางสาวสาริณี  คงนุ่ม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.6 เงิน 48 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  ธรรมเนียม
2. นางสาวธิดารัตน์  ชินรัมย์
3. นางสาวอัญชิษฐา  เทพทอง
 
1. นางสาวชนาธิป  เจ๊ะสะตำ
2. นางสาวปิยะพร  โหรชัยยะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 36 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายดลณภัทร   เรือนนา
2. เด็กหญิงปภาดา   ตั้งจริงใจ
3. เด็กชายศรัณย์   สาหร่าย
 
1. นายสุพจน์  สุขพัฒน์
2. นางจันทร์เพ็ญ   ศรีภุมมา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 8 โรงเรียนหัวหิน 1. นายนพกร  วิจิตรพันธ์
2. นางสาวระพีพัชร  อินทรโชติ
3. นางสาวสิริพัชร์  อิ่มเพชร
 
1. นางสาววิมล  คล้ายฉิม
2. นางภวันรัตน์  อินทรโชติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 28 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงอรญา  แซ่อิ้ว
2. เด็กหญิงอารีญา  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงโสภิดา  จำนงรัตน์
 
1. นางสาววิดาด  หะยีตาเฮร์
2. นายวรากร  พลสุรินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัฐนันท์   อุนารณ
2. นางสาวณิชชา  ธำรงคณานนท์
3. นางสาวธันย์ชนก  มะโนรมย์
 
1. นางกันยารัตน์   ดอกไม้กุล
2. นางสาวจารุณี  ใจงาม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 46 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กชายรักชริน  บานเย็น
2. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายธาตรี  ชีถนอม
2. นางสาวปาริฉัตร  บุญต้อม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 9 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นายกฤษณะ  ศิริสวัสดิ์
2. นายสันติราช  จงรักษ์
 
1. นายธาตรี  ชีถนอม
2. ว่าที่ร้อยเอกภวัต  เขียวหวาน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 28 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร  ช่างเพียร
2. เด็กหญิงสุตานัน  อยู่ดี
 
1. นางสาวอรทัย  เสนาธรรม
2. นางสาวณัฏยา  เทศลำลึก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 26 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรฉ่ำ
2. เด็กชายพงศรินทร์  สิทธิวีระกูล
 
1. นางสาวอรทัย  เสนาธรรม
2. นางสาวณัฏยา  เทศลำลึก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  เมฆขยาย
2. เด็กหญิงธนารีย์  คงเหมาะ
3. เด็กหญิงปราณปริยา  ภู่ระย้า
4. เด็กหญิงพริริสา  เกตุอุดม
5. เด็กหญิงเอมอร  มองเพ็ชร
 
1. นางสาวสาวิณี  อ่วมเจริญ
2. นางสาวจตุพร  พึ่งพงษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.1 ทอง 40 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์นาค
2. นางสาวดวงจันทร์  พาป้อ
3. นางสาวปภาวดี  วรรณอุดม
4. นางสาวสุภัทรา  อุไรรัตน์
5. นางสาวอิสริยา  หาทรัพย์
 
1. นางสาวกนกพร  บุปผาชาติ
2. นางสาวกาญจะนี   เนียมจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 13 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองสุข
2. เด็กชายปฐมพร  เรืองแดง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพชรประดับ
4. เด็กหญิงรวิภา  หนวดพราหม
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เฮ่งมี
 
1. นางจารุวรรณ  มังคสิงห์
2. นายอำพล  จันทร์แจ้ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  เหนี่ยวผึ้ง
2. นายทรงวุฒิ  สงชาติ
3. นายธีรวุฒิ  ลิ้มวสุรัตน์
4. นายธีระพงศ์  สุขเจริญ
5. นายสุรพงศ์  บัวล้อม
 
1. นายสุระศักดิ์  ด้วงขวิด
2. นายอนันต์  ชูช่วย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายภูริบุญศักดิ์  ปิ่นเทียมธนกุล
2. เด็กหญิงลลิตา  แก้วทองแดง
3. เด็กหญิงวรัญญา  อิ่มทั่ว
4. เด็กชายอนุชิต  ทองทัพ
5. เด็กชายไพชยนต์  สาริกา
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  ใจงาม
2. นายสงบ  สอนสาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.8 เงิน 14 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายจิรายุ  นีระกุล
2. นายธนาธิป  รักษา
3. นางสาวปิยธิดา  ดวงวิเชียร
4. นางสาวมุขรินทร์  วิชชุตเวส
5. นายเสฎฐวุฒิ  เขาทอง
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  แปงต่อม
2. นางสาวพรทิพย์  แดงชาติแท้
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  พรหมรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วมาก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 10 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจารุวรรณ   สีครอบ
 
1. นายเพทาย  เฟื่องฟู
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 34 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ใจดี
2. เด็กชายภัทรกร  อุ่นเรือน
 
1. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.4 ทอง 42 โรงเรียนหัวหิน 1. นายธนพล   โพธิ์เหลือ
2. นางสาวอาทิตยา  สิงห์โตแก้ว
 
1. นางสาวณัฐชวัล  ไชยคำ
2. นางสาวเบญจพร  นิลวดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.5 ทอง 22 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกนกกานต์   สมบุญจร
2. เด็กหญิงกัลยกร   ปานเนียม
3. นางสาวชนิดาภา   หาญธงชัย
4. เด็กหญิงบุณยนุช   ทองไกรทิพย์
5. นางสาวฟ้าใส   มังสา
6. เด็กหญิงภัสสร   ไชยอินทร์
7. นางสาวยศวดี   แสนกลม
8. นางสาวสุกัญญา   สุกสี
9. เด็กหญิงสุรัมภา   โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงอัยยาวีร์   พรมวงค์
 
1. นางศศิเพ็ญ  วิมุกตานนท์
2. นางพัทธนันท์  เปลี่ยนศรี
3. นายธีระพล  เข่งวา
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 67.6 ทองแดง 39 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวชญานันท์  พีรัชโภควินท์
2. นางสาวชนิกานต์  บุญลือ
3. นางสาวณัฐกมล  คุ้มเขตต์
4. นางสาวณัฐกานต์  ศรีคำมา
5. นางสาวณัฐวดี  นันกลาง
6. นายณัฐวรา  ประดิษฐ
7. นางสาวลักษิกา  โปธาสินธุ์
8. นางสาวอมราลักษณ์  ใกล้ชิด
9. นางสาวอรกช  อรชร
10. นางสาวแก้วกาญจน์  แก้วฉวี
 
1. นางสาวนฤมล  บวบหอม
2. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
3. นางสาววรรณิกา  เพชรคง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76.25 เงิน 28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  สระทองรอด
2. นางสาวจุฑารัตน์  โสภา
3. นายธนดล  แจ้งจิตต์
4. นายนรเทพ  กลิ่นลำภู
5. นายนิพล  สุดกระแสร์
6. นายปฏิภาณ  หมวดทองแก้ว
7. นายภัทรดนัย  รสชุ่ม
8. นายวัฒนาพร  ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอมิตตา  ไพรพฤกษ์
10. นายอวิรุทธิ์  เคหะ
 
1. นายกาจสุภัท  รื่นแก้ว
2. จ่าสิบเอกสมชาย  บัวอำไพ
3. นางสาวพิชญ์ธิดา  ศรีนาค
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายคุณานนต์  สุขศรี
2. เด็กชายจิรายุ   แสงนาค
 
1. นายปิยะพงษ์  นิลเถื่อน
2. นายดนัย  ปั่นเทพ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัฐณิชา  กลมกูล
2. นางสาววัลย์ลดา  แสงนาค
 
1. นายอิสระ  ทัศน์แก้ว
2. นายศิระ   มีประมูล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายกิตติกานต์  แซ่ตั้ง
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 50 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวบุญยวีร์  เพ็ชรโยธิน
 
1. นางสาวปรียาภร  หมื่นหาญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงวริษฐา  คะนึงคิด
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญสุข
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ทองคง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงประวีณา  รินรัตน์
 
1. นางกัลยา  รัศมีเพ็ญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 34 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวปรีณ์นุช   ฟีสันเทียะ
 
1. นางกัลยา  รัศมีเพ็ญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนหัวหิน 1. นายภานุวิชญ์  นำชัย
 
1. นางสาวอโณทัย  อ่วมเนตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวกุลปริยา  ทับชัย
 
1. นางสาวปิยะนันท์  เส็งประชา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงชมพูนุท   เศรษฐี
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ทับทิมทอง
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
2. นางจันทิมา  ชื่นชม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายจันทการต์  ประพันธ์ศิริ
 
1. นายสุเนตร  จันทร์สว่าง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายตะวัน  แสงทอง
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงวิภาพร  พุ่มศรีเมือง
2. เด็กหญิงอชิรญา  สงสัย
3. เด็กหญิงอรปรียา  พาบัวพา
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
2. นางจันทิมา  ชื่นชม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวญาดา  วงศ์ศรีนาค
2. นางสาวธนัสรา  ชนะภัย
3. นายสุนทร  เชิงหอม
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
2. นางสาวดวงธิดา  ทองรุ่งเปลว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายปภินวิทย์  สูงตรง
 
1. นายปณิธิ  คุ้มทรัพย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายจรัลชัย  เกิดโพชา
 
1. นายปณิธิ  คุ้มทรัพย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.66 เงิน 40 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  อาร์เทอร์
 
1. นายเทอดเกียรติ  สถานสุข
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายอภิเษก  เกิดมงคล
 
1. นายพิษณุ  กุลภัทรสกุล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์แจ้ง
 
1. นายจักรพันธ์  สุวรรณเกิด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายธันยบูรณ์  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นายปณิธิ  คุ้มทรัพย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ใจตรึก
 
1. นายจักรพันธ์  สุวรรณเกิด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายอภิเษก  เกิดมงคล
 
1. นายพิษณุ  กุลภัทรสกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
 
1. นายปณิธิ  คุ้มทรัพย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 19 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวพัชรินทร์  เย็นเปิง
 
1. นายนิพนธ์  วรรณศรีเพ็ชร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายศิวาพัชน์  หงษ์ทรวง
 
1. นายเทอดเกียรติ  สถานสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวชนนิกานต์  แซ่แต้
 
1. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 15 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
 
1. นายปณิธิ  คุ้มทรัพย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวชนิกานต์  เกตุอินทร์
 
1. นายนิพนธ์  วรรณศรีเพ็ชร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นางบังอร  ชิตวิลัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 36 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
 
1. นางบังอร  ชิตวิลัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานี  บัวล้อม
 
1. นางสาวกรนันท์  กลิ่นสละ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 39 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงวาสนา  ประการะนัง
 
1. นายนิพนธ์  วรรณศรีเพ็ชร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 31 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวศลักษณ์พร  ธิริ
 
1. นางสาวกรนันท์  กลิ่นสละ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุนทรศุภกิจ
2. นายจรัลชัย  เกิดโพชา
3. เด็กหญิงชญานี  บัวล้อม
4. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
5. เด็กหญิงญานิศา  เกษตรสินสมบัติ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำปาทอง
7. นายธันยบูรณ์  อภิรักษ์ชัยพร
8. เด็กชายปภินวิทย์  สูงตรง
9. นายพชร  พุทธลำรึก
10. นายภานุวัฒน์  มูลทองชุน
11. นางสาวศลักษณ์พร  ธิริ
12. นายสุทธิการ  สุกิจปาณีนิจ
13. นางสาวสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
14. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
15. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นางสาวกรนันท์  กลิ่นสละ
3. นางดาวรุ่ง  เย็นใส
4. นายปณิธิ  คุ้มทรัพย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 18 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงดารินทร์  มังสา
2. เด็กหญิงพัณณิตา   โก้สันเทียะ
3. เด็กชายพัสกร  กลีบโกมุท
4. เด็กหญิงศวิตา  เกิดโภคา
5. นายสุรชัย  วีระปรีชา
6. เด็กหญิงอภิชญา  มหากาฬ
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ภูพะเนียด
2. นายชัยลักษณ์  อิ่มชู
3. นายณัฐภัทร  หินแก้ว
4. นายนรเทพ  กลิ่นลำภู
5. นายรัตนชัย  กลิ่นลำภู
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
2. นายถิรพงษ์  ทิพวัน
3. นายทศพร  วรเดชากุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.6 ทอง 23 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เตียงพานิช
2. นายกิตติธัช  นิลเถื่อน
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สังข์บัว
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  หัสจรวย
5. นางสาวจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
6. เด็กชายชวลิต  พยัพพฤกษ์
7. นางสาวชิดชนก  เขียวมุ่ย
8. เด็กชายณัฐพล  โสภา
9. เด็กหญิงณิชารีย์  คลังแสง
10. เด็กหญิงดวงใจ  เหล่าเกษม
11. เด็กชายนนทกร  อิ่มทั่ว
12. เด็กหญิงนรกมล  สังขบุตร
13. เด็กหญิงนฤมล  เขียวมุ่ย
14. นายนฤเบศร์  เจริญผล
15. เด็กหญิงนิดานุช  เกิดสมจิตร
16. เด็กหญิงปทุมมา  วิชิตกูล
17. เด็กหญิงปภาดา  เหลืองวัฒนพานิช
18. นางสาวปัญจพร  อิ่มทั่ว
19. นางสาวผุสดี  ไกรทอง
20. นางสาวพริมา  สลับศรี
21. เด็กชายพศวัต  เงากระจ่าง
22. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศิริพานิช
23. เด็กหญิงพีรดา  สุขประเสริฐ
24. เด็กชายรพีภัทร  แสงโพลง
25. นางสาวรัชนี  แอม
26. เด็กหญิงวนิดา  อิ่มใจ
27. นางสาววรฤทัย  แสงโพลง
28. เด็กชายวรากร  มาลี
29. นางสาววริยา  มหาพ่วง
30. เด็กชายวรุตม์  มีเย็น
31. เด็กหญิงวิภาดา  รังวัด
32. นางสาวศุทหทัย  เกิดสมจิตร
33. เด็กชายศุภสิทธิ์  เชียงใต้
34. เด็กชายสุกัลย์  แซ่ใหล
35. เด็กหญิงสุจิรา  สุขสงค์
36. เด็กชายสุวสัญ  ใจตรง
37. เด็กหญิงอทิตยา  เรืองรอด
38. เด็กหญิงอนัญตญา  ศรีบุญเรือง
39. เด็กหญิงอรอมล  นาคเกษม
40. เด็กชายไชยพศ  หอมหวาน
 
1. นางสาวอังคณา  ปานประเสริฐ
2. นายอิศรา  เอมกมล
3. นายอนุชิต  รุ่งภาษา
4. นายทนง  ชัยหัน
5. ว่าที่ร้อยตรีบังอร  แผ่นไธสง
6. นางสาวสิริกานต์  แก้วนุ่น
7. นายบัญชา  สุขแสน
8. นายทรงพล  ไชยคชบาล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 69.2 ทองแดง 33 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวกันย์สินี  ทองแท้
2. เด็กหญิงจนิตชญา  คีรีวัฒน์
3. นางสาวจุุฑารัตน์  ชนะภัย
4. นางสาวชนานาถ  เชียงฉิน
5. นายชนินทร์  สุขโต
6. นางสาวชลธิชา  ขุนทอง
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  พันธ์รัมย์
8. เด็กชายณภัทร  มณีแดง
9. เด็กชายณัฐภัทร  เพลาขำ
10. นายณัฐวุฒิ  ชั้นกลาง
11. นายธารา  แสนสุด
12. เด็กชายนิธิกร  รังวัด
13. นายบุญฤทธิ์  มหาพงษ์
14. นางสาวประภัสสร  วรรณสวาท
15. นายประสิทธิชัย  ใจชื่นบาน
16. เด็กชายพงศกร  บุษบา
17. เด็กหญิงพฤกษา  มีทอง
18. เด็กหญิงพัฒนรี  อนุหนายนต์
19. เด็กชายภัทรพงศ์  ศศิธร
20. เด็กหญิงภาวินี  รากทอง
21. นายวิศาล  นอนันต์
22. เด็กชายวุฒิชัย  ยอดเมือง
23. เด็กชายวุฒิชัย  สำแดงเดช
24. นางสาวศศิธร  บุญลือ
25. นางสาวศิริวรรณ  ยางน้อย
26. เด็กชายสันดุษิต  จ้อยสองสี
27. เด็กหญิงสุชานาถ  ขันน้อย
28. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ทุมชาติ
29. เด็กหญิงหทัยภัทร  คงกระพันธ์
30. เด็กชายอภิเดช  สมบูรณ์
31. นางสาวเกตศิณี  ศรีประวัติ
32. เด็กหญิงเนาวรัตน์  สุขสนั่น
33. เด็กหญิงเบญจมาพร  ภู่ทอง
34. นางสาวเมสินี  จันทยงค์
35. เด็กชายโสภณ  ญาณทัศนา
 
1. นายสุุุชาติ  ปรีดิ์เปรม
2. นายวรายุทธ  ทะสีพรม
3. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
4. นางสาวจิรัฐิติกาล  ใจบุญ
5. นางสาวมลิตา  อัจกลับ
6. นางสาวปัณฑิตาดา  ปรียะธีรา
7. นางพรพิมล  สุขนิมิตร
8. นายอธิวัฒน์  พูลเพิ่ม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กชายนิติพัฒน์  ศรีขาว
 
1. นายชาญวุฒิ  ช้ำกล่ำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 30 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายอภินัทธ์  วงค์เณร
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 47 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงศิวปรียา  ทองพร้อม
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.1 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวสิรินภา  ใหมเกิด
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 26 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายวิศวะ  จับจัด
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 45 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงพัณณิตา   โก้สันเทียะ
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 45 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวเบญจพร  จารัตน์
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. เด็กชายสหรัฐ  เล่งฮ้อ
 
1. นายภูธายุทธ  เงินยวง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 31 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายเอกณัฐ  โสภณวัฒนาสิงห์
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง 8 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมณีกานต์  คาวตัน
 
1. นางสาวนุชนาถ  ภู่เนตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นางสาวสิริกานต์  แก้วนุ่น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  มณีวัธน์
 
1. นายชาญวุฒิ  ช้ำกล่ำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 42 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวศิรภัสสร   ทองไทยจรูญ
 
1. นางสาวศริญญา  จันทร์จินดา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงชนิสรา  คงกระพันธ์
2. เด็กชายธัชนนท์  ทองประดิษฐ์
3. เด็กชายนฤเบศ  แย้มดี
4. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนกลม
5. เด็กหญิงวิลาสินี  รุ่มรวย
6. เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณรัตน์
7. เด็กหญิงสิริมาส  สิงห์ทอง
8. เด็กชายสุภกร  จันทร์พ่วง
 
1. นายทวี  พุฒใหญ่
2. นางชุติมา  ประโยชน์มี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 21 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวชลธิชา  ขุนทอง
2. นายธนโชติ  นกน้อย
3. นางสาวนรีกานต์  มีล้อม
4. นายบุญฤทธิ์  มหาพงษ์
5. นายสหรัฐ  แซ่ลิ้ม
6. นายสุวรรณรัตน์  ขำจริง
7. นางสาวเกตศิณี  ศรีประวัติ
8. นางสาวเมสินี  จันทยงค์
 
1. นางอัมพวัน  เลี่ยมนาค
2. นางสาวสุรางค์รัตน์  มาลี
3. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 18 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวนิรัญญา  ภูใบบัง
2. นางสาวนุตประวีณ์  พตด้วง
3. นางสาวมัชฌิมาภรณ์  วีระปรีชา
4. นางสาวสายรุ้ง  เคลือบอาบ
5. นางสาวอรณี  ยังมีมา
6. นางสาวเจนจิรา  แก้วลอย
 
1. นางโชติกา  สมพงษ์
2. นางสาวชมพูนุท  ภู่สกุล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง 9 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกมลชนก  มะลิโชติ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิติภัทรบดินทร
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เพ็งเกษม
4. เด็กหญิงภาวิดา  บุญปก
5. เด็กหญิงรัตนธาร  ด้วงทอง
6. เด็กหญิงวรัญญา  เกษตรสุนทร
7. เด็กหญิงอรนิตรา  แก้วใสย์
8. เด็กหญิงเฉลิมเกด  พิมสุภาพ
 
1. นางโชติกา  สมพงษ์
2. นางสาวชมพูนุท  ภู่สกุล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 8 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  หนองมีทรัพย์
2. นางสาวฐานิสา  คงกระเรียน
3. นางสาวณัฐธิดา  ไทรน้อย
4. นางสาวธัญชนก  เพ็ญจำรัส
5. นางสาวนภัสสร  เล้าทองเผ่า
6. นางสาวบุศรินทร์  สมปรุง
7. นางสาวพีรดา  โพธิรัชต์
8. นางสาวอารียา  สร้อยดาว
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  เย็นใส
2. นางบังอร  ชิตวิลัย
3. นายตฤณ  คงอยู่สุข
4. นางสาวกรนันท์  กลิ่นสละ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลเฉลียง
2. เด็กหญิงชนิกา  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เกษมสุวรรณ
4. เด็กหญิงประภานิส  ก้อนคำ
5. เด็กหญิงพรรณนิษา  เฮงฮู้
6. เด็กหญิงภัทราวดี  ลิมาคม
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลศักดิ์
8. เด็กหญิงศรีสุจิน  สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ฤทธิ์จีน
10. เด็กหญิงสิริโรจนา  นาคสิงห์
11. เด็กหญิงอารดา  ทองทา
12. เด็กหญิงเรณุกา  เวียงสิมา
 
1. นายวุฒินันท์  เพชรเชนทร์
2. นางสาวปุณยากร  เชื้อสนิท
3. นางสาววรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์
4. นางสาวปิยะนันท์  เส็งประชา
5. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  เย็นจัตุรัส
2. นางสาวธัญญา  มูลสาร
3. นางสาวปัณฑิตา  ลาภหลาย
4. นางสาวลีลาวดี  มะหะหมัด
5. นางสาวศิริพร  แคล้วคล่อง
6. นางสาวสิริมา  พันธ์บุตร
7. นายอมตะ  ผิวเหลือง
8. นางสาวอมรกานต์  บรรเทิงใจ
9. นางสาวอรปรียา  ทองขาว
10. นายเสกสรรค์  ยมจะบก
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  รัตตนวิเชียร
2. นางสาวณัฐมน  โสประโคน
3. นางสาวสุนิสา  อัมพรวรรณ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 32.99 เข้าร่วม 27 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กชายนทีภัทร  มิ่งแม้น
2. เด็กหญิงมสฤณา  พรหมเชื้อ
3. เด็กหญิงศุภรัต   สุระพินิจ
4. เด็กชายอธิศ  ฤทธิ์น้อย
5. เด็กหญิงไอริน  จิตรศิลา
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
2. นายวันกวี  อาริยะ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 17 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สุยะลา
 
1. Mr.Carlo  Jerwin Bagundang
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 8 โรงเรียนหัวหิน 1. นายจอร์ช  ฮั้นท์
 
1. Mr.Bhabok   Kupar Dohling
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 34 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชรินพัชร  แซ่เฮง
 
1. นายณัฐพล  บุญเสถียร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 19 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจิรพัชร   โป๊ะฮง
 
1. MissCarla   Burke
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.66 เงิน 16 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กชายToby Richard  Bassett
 
1. นางสาวกันทิมา  สังข์ทอง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1. นายNathan James  Malet
 
1. นางสาวกันทิมา  สังข์ทอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.667 ทอง 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิธาดา  อู่เงิน
2. เด็กชายศุภโชค  ลาภก่อเกียรติ
3. เด็กหญิงสาธิตา  ปานเจริญ
4. เด็กชายสิทธินนท์  บุญภิมุข
5. เด็กชายเตชินท์  ส่งแจ้ง
 
1. นายภาณุชิต  ศิลาศรี
2. Ms.Nerissa  J. Denilla
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 26 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายกฤษฎี  เผื่อนพิทักษ์
2. นายกฤษฏิ์  ลาภอาภารัตน์
3. นายธนพล  โกมนมล
4. นางสาวธนัฐชญา  ธนพิสิษฐ์กุล
5. นางสาววราลี  จ้อยร่อย
 
1. นายภาณุชิต  ศิลาศรี
2. Mr.Julius  Cano Pacheco
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง 5 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพิชา  สีเมฆ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รุจีนิธิโรจน์
2. MissZhang  Na
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.66 ทอง 6 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัชริกา  คำมัน
2. นางสาวนภสร  แซ่โง้ว
 
1. นางศุภลักษณ์   ฐิตะฐาน
2. MissZhang  Na
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เมฆหมอก
2. เด็กชายภานุพล  เส็งคิศิริ
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
2. นางสาวรัตนา  มีประวัติ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.67 ทอง 17 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัชชา  ทัดเที่ยง
2. นายธราเทพ  กำจัดภัย
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
2. นางสาวศิรภรณ์  ศักดิ์ทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวณชา  ประจวบเหมาะ
2. นางสาวมาลินี  เมฆเปี่ยม
 
1. นางสาวสุชีรา  เครือพันธ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สงวนสิทธิ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกษมา  สุรพล
2. นางสาวโนรีน  ยูเซฟดารี
 
1. นางสาวศิริอำไพ  สุธีเจริญกุล
2. นางสาวสุชีรา  เครือพันธ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวชนิษฎา  รอดสำราญ
2. นางสาวชรินรัตน์  เภานิรีบ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รุจีนิธิโรจน์
2. นางศุภลักษณ์  ฐิตะฐาน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวธนธรณ์  วิเชียร
2. นางสาวธนพร  วิเชียร
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
2. Mrs.Seika  Pongsa-ard
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวฐิติชญา  มาเกิด
2. นางสาวธัญรดา  สังข์บัว
 
1. นางสาวสุชีรา  เครือพันธ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สงวนสิทธิ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกานต์มณี  เจียมแพ
2. นางสาวชลธิชา  วิเชียรเพริศ
3. นางสาวฐิตินันท์  ร่วมชาติ
4. นางสาวลักษิกา  พุ่มนก
5. นางสาววราลักษณ์  เยือกเย็น
 
1. นางศุภลักษณ์   ฐิตะฐาน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  รุจีนิธิโรจน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 28 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวนพมาศ  พุงไธสง
2. นางสาวบราลี  ไชยมิ่ง
3. นายวันนิวัติ  รอดเพชร
4. นายเทวัญ  ชูคง
5. นางสาวเวณิกา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวศิริอำไพ  สุธีเจริญกุล
2. นายณัฐพงศ์  จอมงาม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวจิรัชญา  ร้อยแก้ว
2. นายธนาดล  รอดจากทุกข์
3. นายมิณธฎา  ศรีจันทร์
4. นางสาวศุภวรรณ  พุ่มพวง
5. นางสาวสุชาดา  เกิดรอด
 
1. นางสาวสุชีรา  เครือพันธ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สงวนสิทธิ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 16 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวดรุณี  สง่าศรี
 
1. นางศุภลักษณ์  ฐิตะฐาน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.75 ทอง 6 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายปฐมพงษ์  แจ่มสว่าง
 
1. นายณัฐพงศ์  จอมงาม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.83 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายธีรนันท์  สุดยอด
2. เด็กหญิงนวรันต์  สมบูรณ์อยู่กมล
 
1. นายปัญญา  พานศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  กิมเล็ก
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายณัฐนนท์  ลิ้มทองคำ
 
1. นายปัญญา  พานศรี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.95 ทอง 11 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกฤษดา  ยุพงษ์
2. เด็กชายกิจนที  อิ่มเพชร
3. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พิชญศุภกิจ
4. เด็กชายธวัชชัย  เทศผ่อง
5. เด็กชายศุภชัจจ์   นิลประเสริฐ
6. เด็กชายสุกฤษฎิ์  คุ้มเมือง
7. เด็กชายอนุสรณ์  ญาติประชุม
8. เด็กชายเจษฎา  ฉ่ำชื่น
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นางรุ่งทิพ   ยงยืน
3. นางสาวจิตราภรณ์   ไกรวรรณ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.1 ทอง 13 โรงเรียนหัวหิน 1. นายจิรายุส  อึ่งขวัญ
2. นายนริศ  คำมูลเรือง
3. นายประวิทย์  กันธิยะ
4. นายพิเชษฐ์ชัย  ชาวเมืองโขง
5. นายรัชชานนท์  สุกิจปาณีนิจ
6. นายเรืองศักดิ์   ชวนจิตร
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นายสุรพงศ์   นามนัย
3. นายไพศาล  คิดอยู่
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.35 ทอง 21 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกรองทอง  สังข์ขรณ์
2. นางสาวกันยารัตน์  กังวล
3. นายณัฐกิตติ์  กลิ่นนิรันดร์
4. นางสาวธัญสมร  มาปัด
5. นางสาวนิชนันท์  ปุกไธสง
6. นายนิธิ  สุกิจปาณีนิจ
7. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงษ์คงคำ
8. นางสาวสุภชา  อยู่ชมบุญ
9. นางสาวอาธิติญา  นิลบรรพ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  วรรณโชติ
2. นางลดารัตน์  กิจคุณธรรม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 12 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกษิดิศ  ชำนาญเดชสกุล
2. เด็กหญิงนภสร   น้ำกลั่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั้นไทย
4. เด็กหญิงศรัณญา  แฮมเมอร์
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองแท้
 
1. นางสาววนิษา  ราชนิยม
2. นางสาววรรณา  นวมสุข
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 24 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกฤติมา  วณิชทรัพย์
2. นางสาวจิราพร  ทองนิ่ม
3. นายนรบดี  เนียมใหม่
4. นางสาวพนิดา  วรรณภูงา
5. นางสาวมยุรี  คนรู้
 
1. นางสาววนิษา  ราชนิยม
2. นางสาววรรณา  นวมสุข
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 47 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีวิเชียร
2. เด็กหญิงเขมิกา   ว่องศิวมงคล
3. เด็กหญิงแสงเดือน   ต้นสน
 
1. นางเยาวเรศ   ธุวะนาคะ
2. นางสาวกรกตพรม  ทรายแก้ว
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79.6 เงิน 28 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัฐวรา  อบเทียน
2. นางสาวธวัลพร  ศรีเกียรติณรงค์
3. นางสาวพรรวินท์   อยู่เชื้อ
 
1. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
2. นางสาวทัศน์วรรณ  กลิ่นอุบล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เบ็ญจมิตรกุล
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ก๋งแดง
3. เด็กหญิงณิดา  วิริยะธนวิโรจน์
 
1. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
2. นางเยาวเรศ   ธุวะนาคะ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.2 เงิน 19 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นายนภดล  ลากะสงค์
2. นางสาวปนัดดา  ชาวบางใหญ่
3. นางสาวมาลิตา  เชาวดี
 
1. นายณรงค์ชัย  ภัทรสกล
2. นางสาวอภิญญา  ประสมศรี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กหญิงญาดา  โสดามุข
2. เด็กชายนนทวัฒน์  คงนิล
 
1. นางสาวพรสุรีย์  ตามประดิษฐ์
2. นายศราวุธ  แสนสำราญ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงธนอาภา  ผาบุตรลา
2. เด็กหญิงสิรินญา  สำราญ
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 21 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงอิสริยา  สายตรง
 
1. นางวันเพ็ญ   แสงวิเชียร
2. นายประเสริฐ   กุสลางกูรวัฒน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 19 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายกณวรรธน์  ชูบ้านนา
2. นายณัฐภัทร  แพทย์พินิจ
 
1. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
2. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงจันทนา  เพ็งอุดม
2. เด็กหญิงเทียนแพร  หันเห
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 27 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายณภัทร  ทับเนียม
2. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์แดง
 
1. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
2. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75.4 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวกัญญาภัค  หอมขจร
2. นางสาวพัชรพร  บุตรโจ่
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73.6 เงิน 34 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  สองเมือง
2. เด็กชายเจษฎา  ดอกรัก
 
1. นายประเสริฐ    แดงอินทวัฒน์
2. นางสาวแก้วเพชร   พิมพ์สว่าง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.8 เงิน 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองคำ
2. เด็กชายเลิศภูมิ  ทองจำรัส
 
1. นายลิขิต  สาจันทร์
2. นายณรงค์วิทย์  อู่เงิน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  นิลดำ
2. นายรตน  เนตรภักดี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  บุญต้อม
2. นายไตรสิทธิ์  ตันตินิมิตรกุล
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35.4 เข้าร่วม 44 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายธนาดล  โกวิทย์ศิริกุล
2. นายวรุตม์  เพ็ชผล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์เถื่อน
2. นางสาวกัตติกา  หอมตลบ
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐสุภางค์  ประสพโชค
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ผสมทอง
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายนที  วิทวัสกุล
2. นายภาณุวัฒน์  สุขเมือง
3. นางสาวเสาวคนธ์  คุ้มเมือง
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวมัชฌิมาพร  พรมรักษ์
2. นางสาวศิริรัตน์  พรหมจันทร์
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เหมือนท่าไม้
2. เด็กชายวรโชติ  คล้ายจันทร์พงค์
3. เด็กชายอภินันท์  เปียรักไคร่
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นางเจนจิรา  โคตรวงค์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายคณิน  ชูสุวรรณ
2. นางสาวรภัสสา  รุ่งโรจน์วิริยจิต
3. นางสาวสุกัญญา  บุญประเทือง
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นางศรีไพร  แตงอ่อน
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกษิดิศ  จ่าปัน
2. เด็กชายธวัชชัย  นรสิงห์
3. เด็กชายธเนศพล   หีบแก้ว
 
1. นายประเสริฐ   กุสลางกูรวัฒน์
2. นางสาวจิตราภรณ์   ไกรวรรณ์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกุลธิดา  แซ่ลี้
2. นางสาวชัญญานุช  นิลเลิศ
3. นางสาวสวิตตา  ทนงค์
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นางเจนจิรา  โคตรวงค์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนหัวหิน 1. นายณัฐพล  คล้ายแก้ว
2. นายภาณุพันธุ์   ดวงขยาย
3. นายสินธร  วิลเค่
 
1. นายประเสริฐ   กุสลางกูรวัฒน์
2. นายสุวัสส์  สุขมี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายชานนท์  จังพานิช
2. นายณัฐกิจ  ทองเหง้า
3. นายถาวร  ศิริวงศ์
 
1. นายสุวัสส์  สุขมี
2. นางสาวแก้วเพชร   พิมพ์สว่าง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนหัวหิน 1. นายคมสันต์   สังข์ประเสริฐ
2. นายณัฏฐพล  ถาวร
3. นายวัชระพล   ทองเหี่ยง
 
1. นายสุวัสส์  สุขมี
2. นางสาวแก้วเพชร   พิมพ์สว่าง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  สมประสงค์
3. เด็กหญิงวรรณ์วิษา  เพชรสงคราม
 
1. นายชำนาญ  แก้วกำเนิด
2. นางทิพย์วัลย์  กรแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 43 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อุ่นอบ
2. นางสาวรุจิเรข  มีนา
3. นางสาวอรอุมา  ซังยืนยง
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีราย
2. นางสาวพิศมัย  หยุดแก้ว
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มะณีฉาย
2. เด็กหญิงธันยชนก  ลำไย
3. เด็กหญิงนัยนา  นิตยานนท์
4. เด็กหญิงภัชราวดี  คล้ำนุช
5. เด็กหญิงศิริญาลักษณ์  ทองเหี่ยง
6. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีนุช
 
1. นางรัชนี  อินทร์เนตร
2. นางบุษรินทร์  พรมทา
3. นางสาวมยุรีย์  ปุณยปรรณานนท์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายตะวัน  จันทร์ดี
2. นางสาวธัญธิดา  น้อยสงวน
3. นางสาวรพีพร  รุ่งรัศมี
4. นางสาววาริณี  หนูพรม
5. นางสาวอนุธิดา   ภักดี
6. นางสาวอรพรรณ  คำคงเกลี้ยง
 
1. นางรัชนี  อินทร์เนตร
2. นางบุษรินทร์  พรมทา
3. นางสาวมยุรีย์  ปุณยปรรณานนท์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรวิภา  หน่อทิม
2. เด็กหญิงฐิติญา  แก้วกระจ่างกุล
3. เด็กหญิงพีรดา  รวดเร็ว
 
1. นายวรุฒ  ไข่ชัยภูมิ
2. นายชานนท์  สุทธางคกูล
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 48 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวข้าวหอม  ปัญญาหาญ
2. นางสาวมณฑิตา  ดวงจันทร์
3. นางสาววรัชยา  อมัยภักดี
 
1. นางปริญดา  ศรีอาจ
2. นางสาวหฤทัย  ยอดแก้ว
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 24 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงมุก  พันธุ์มณี
2. เด็กหญิงสุมาลี  กลิ่นรัน
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ธนูทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ   อุนันทชัย
2. นางปนัดดา  จันทร์เฮ้า
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.4 ทอง 33 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  แผ้วลุ่มแฝก
2. นายชัยชาญ  ปานรอด
3. นางสาวยศวดี  บุญเคลือบ
 
1. นายณัฐวุฒิ  จิราพัชรพิธากุล
2. นางปนัดดา  จันทร์เฮ้า
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงพรไพลิน  นิลประดับ
3. เด็กหญิงวรืศรา  แจ้งเนตร
 
1. นายชำนาญ  แก้วกำเนิด
2. นางทิพย์วัลย์  กรแก้ว
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.67 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวชรินทร  เกตุอุดม
2. นางสาวชิดชนก  พลอยม่วง
3. นางสาวสุภัสสร  แซ่แต้
 
1. นางอทิตยารัศมิ์  ทองเหี่ยง
2. นางสาวรสิตา  กลิ่นสุวรรณ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 11 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจิตติญาพร  ไชยนาพงษ์
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  เภานิรีบ
3. เด็กหญิงปิยะพร  ตาละลักษณ์
 
1. นางอภิรัสมิ์   ศรีชาติ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวรัตนาภรณ์  แดงประดับ
2. นางสาววิภาดา  หนูแก้ว
3. นางสาวอารี  นกทอง
 
1. นางอภิรัสมิ์   ศรีชาติ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 40 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจริญผล
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีพุทธา
3. เด็กหญิงสายป่าน  โพธิ์ป้าน
 
1. นางอภิรัสมิ์   ศรีชาติ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวนันท์นภัส  คงดำสวน
2. นางสาวอธิชา  กลิ่นประเสริฐ
3. นางสาวอรษา  ทนยิ่ง
 
1. นางอทิตยารัศมิ์  ทองเหี่ยง
2. นายพรชัย  ระวังวงศ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขวัฒน์
2. เด็กหญิงทวีทรัพย์  อยู่สุข
3. เด็กชายทัตพล  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกัณฑิมา  รอดสินธุ์
2. นางสาวศมน  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวศุภกานต์  ล้ำเลิศ
 
1. นางธัญญา  เข่งวา