สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา   กันตวรวัฒน์
 
1. นางสิริลักษณ์   บุญเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวบัวชมพู  บุญช่วย
 
1. นางปนิดา  ชูแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 46 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไหมทอง
 
1. นางจีรนันท์  เกตุแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนงชนก  ศรีจันทร์
 
1. นางศุภมาศ  ดิลกศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกมลกาญจน์   สุดสวาท
 
1. นายจักรกฤษณ์   บัวลอย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงนาถศิตา    ฐิติกรทับทอง
 
1. นางสาวณรัก  ดิษยธนางกูร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 19 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาววริสสรา   คุ้มน้อย
 
1. นางสาวณรัก  ดิษยธนางกูร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 49 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายมินทดา  บุญยศ
 
1. นางรัชดาวัลย์  วงษ์ชื่น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวบุญชนก  พุ่มพฤกษา
 
1. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นาคมาศ
2. เด็กหญิงปัทมพร  อยู่ญาติมาก
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นางสาวจารวีย์  คีรีนิล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาภัค  กลิ่นหอม
2. นางสาวกัลยรัตน์  นวมเจริญ
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นางสาวจารวีย์  คีรีนิล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.3 ทอง 21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยภัทร  ขำนวนทอง
2. เด็กหญิงทัศษนันท์  จุ้ยนคร
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นางสาวจารวีย์  คีรีนิล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายสมัตฐา  ถนอมรอด
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  จงรักษาวงศ์กุล
 
1. นายชิติพัทธ์  บูรณประเสริฐกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 20 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายชนาธิป  อโนทัยประสพสุข
 
1. นางสาวเพ็ญพิศ  อาจสัญจร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายชนาธิป  ปานยิ้ม
2. เด็กชายธีรภัทร  พรรณา
3. เด็กชายเดชสิทธิ์  โกวิทย์ศิริกุล
 
1. นางสุชามนตร์  จินดาไทย
2. นายสมศักดิ์  จินดาไทย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 45 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกวีวรรษ  สมพงษ์
2. นางสาวณัฐวดี  บุญทองจันทร์
3. นางสาวปิยนันท์  อ่องผู้ดี
 
1. นางสาวสินี  ตันประเสริฐ
2. นางจริยา  จันทร์เรือง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 8 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ตั้งเขาทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สง่าจารีย์
 
1. นางสาววารีน่าร์  ณ หนองคาย
2. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 18 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวมนทกานติ์  เสนาโลหิต
2. นางสาวมัชฌิมา  ปิโคทัง
3. นางสาวโชติกา  สายโพธิ์ทอง
 
1. นางจีรภา  ดุงศรีแก้ว
2. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรพล  สุขห้วยพระ
2. เด็กชายเขมนันท์  มณีศรี
 
1. นายณัฐพงษ์  กอสวัสดิ์พัฒน์
2. นางราตรี  มณีโชติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  เพชรดี
2. นางสาวพิชญาภา  ขระณีย์
 
1. นางสาวปัทมา  ปุริสังข์
2. นางสาวกนกวรรณ  มีชัยผาสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุรีย์เหลืองขจร
 
1. นางสาวกิตติยา  เกศเทศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวสุชัญญา  สุวรรณวัฒนา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิงหาศร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายรวิช  ซิงห์
2. เด็กชายรัฐวุฒิ  พรมเมศ
 
1. นางสาววราภรณ์  คนึงคิด
2. นางฐิตาภรณ์  เชียงทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 94 ทอง 6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายวิศรุต  เด่นจารุกูล
 
1. นางสาวสินี  ตันประเสริฐ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56.8 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายธีร์ธวัช  หอมแม้น
 
1. นางสาวจิราพร  สวัสดิภาพ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54.63 เข้าร่วม 37 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวไอลดา  ประสงค์
 
1. นางสาวสายพิณ  เมืองนก
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูดีหิน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิงหาศร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรัสยาภรณ์  รัศมี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์คำ
3. เด็กชายอริย์ธัช  สังข์ด้วง
 
1. นางพัชรี  ประมงค์
2. นางรุ้งเพ็ชร  สีลิ้นจี่
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมล  พนาพิทักษ์กุล
2. นางสาวพิมพ์นิภา  แก้ววงษา
3. นายภูริภัทร  คล้ายหงษ์
 
1. นางนิษานาถ  บุญยิ้ม
2. นางสุขุมาล  บุญมาก
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  จินดาวัฒนวงศ์
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  ภิญโญวัย
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ  คงวัฒนา
 
1. นางสุขุมาล  บุญมาก
2. นางสาวสุภาวดี  ดีคล้าย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.8 เงิน 40 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  ทับทอง
2. นางสาวกิตติกุล  ขวักไขว่
3. นางสาวนัทธมน  มหาลาภก่อเกียรติ
 
1. นายพลวิชญ์  อังสวัสดิ์
2. นายวงศ์วุฒิ  เตี๊ยบทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 50 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงปัญชิกา  สมรูป
2. นางสาววันทนีย์  สิบธง
3. เด็กหญิงศตพัชร  ปานเกลียว
 
1. นางสาวสุทธาภา  พรมสะอาด
2. นายกิจจา  กิจหงวน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 36 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจิราพัชร  พรมศิริกรรณ
2. นางสาวธัญพิชชา  สว่างอารมณ์
3. นางสาวนภัสนันท์  สืบพันธ์
 
1. นายวิริยะ  มาสวัสดิ์
2. นายเกริกฤทธิ์  วงเติม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 44 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายคมน์กวี  โชติพันธ์
2. เด็กหญิงปวริศา  ไชยโย
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  ภักดีชาติ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  เล็กมาก
2. นางสาวกริชนาฎ  สมพงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 18 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นายทวีศักดิ์  แป้นอ้อย
2. นางสาวภิพิชชา  ยาวุฒิ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  รอดเขียว
 
1. นางสาวดารา  คงกระพันธ์
2. นางสาวอรนุช  เรียงแหลม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 44 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ทวีศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  คุ้มวงค์
 
1. นายวานิช  น้อยแสง
2. นางสาววราวรรณ   มุ่งหมาย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกนกพิชญ์  รสชุ่ม
2. นางสาวปาณิสรา  เผ่าสิหา
 
1. นายวิริยะ  มาสวัสดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 22 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายพลวิทย์  นิลอ่อน
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ปานศรี
 
1. นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์
2. นางสาวอัยลัดดา  ตองอ่อน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.03 ทองแดง 45 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายพุทธา  บัวทอง
2. เด็กชายสุรบดินทร์  สุคลธา
 
1. นายพีรพันธ์  ม่วงงาม
2. นางธัญญพัทธ์  ม่วงงาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 28 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  เมืองดำรงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงพัชญาภา  น้อยผา
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  จานแก้ว
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  กิตตินนท์
 
1. นางเตือนใจ  เทียมทัด
2. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.9 ทอง 44 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวลลิตา  มูลผล
2. นางสาวลักขณา  ภักดีโยธา
3. นางสาววาสนา  พิมพา
4. นางสาวอมรรัตน์  แซ่ส่วน
5. นางสาวอุไรพร  ทองอยู่
 
1. นายธันวา  จิตรวัตร
2. นางฐิติกาญจน์  โกณฑา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงจริญา  ระดาดก
2. เด็กหญิงนภัสธิดา  ภูศรีเทศ
3. เด็กหญิงพิชญา  แอบทิพย์
4. เด็กหญิงรัฎฎาภรณ์  สุขเฟื่องแสง
5. เด็กหญิงเอมฤดี  คำโสภา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์
2. นางสาววิมล  รอดสุกา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์    ชูเมือง
2. นางสาวกัญญาพัชร   อนุรัตน์
3. นางสาวประภัสสร   วงษ์นวล
4. นางสาวปริยาภรณ์   พัฒเชียรทอง
5. นางสาวสุวนันท์   จันทร์วงศ์
 
1. นายภาสกร  ชาวเกาะ
2. นางสาวสุภานัน  เบญจมังคลารักษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 40 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เปรียบปราง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สายน้อย
3. เด็กชายปวริศร  บูชา
4. เด็กชายสุธารักษ์  แซ่เอีย
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ชมสิน
 
1. นายกฤษกร  ชุมดี
2. นางสาวศิริมล  กุลชัยกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.2 เงิน 18 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวชัญญานุช  มูสิกิ้ม
2. นางสาวชิดชนก  แตงอ่อน
3. นายธีรพล  แห้งสะอาด
4. นางสาววารุณี  จินดาแดง
5. นายเทพประทาน  แซ่อั้ง
 
1. นายโอม  อ่อนน้อม
2. จ.ส.อ.วิวัฒน์  ไตรยุทธชัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 51 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เทียมปาน
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  เกาะเกตุ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.4 เงิน 50 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธนชิต  พลับนิ่ม
 
1. นางสาวสุนันทนา  หมั่นพลศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 25 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวินทราดา  จั่นเพชร
2. เด็กชายธนภัทร  วงศ์เศรษฐโชติ
 
1. นายศิทชา   สังข์แก้ว
2. นางสาวดวงพร    ดำมณี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 17 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายพัชรพล    พิฆเนศวร
2. นางสาวยุวดา   ยิ่งเกียรติกุล
 
1. นางทัสณียา  แบบสังข์
2. นางสาวธีราภรณ์  จันทร์แฝก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.1 ทอง 48 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  พรมลี
2. เด็กหญิงจินต์ญาดา  จวงจอง
3. เด็กหญิงญาณิศา  ทรศัพท์
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  วินิจ
5. เด็กหญิงพัชราภา  ขาวพวง
6. เด็กหญิงภคพร  จีนสงวน
7. เด็กหญิงลักษมีกานต์  ผลพันธ์ทิน
8. เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์มี
9. เด็กหญิงสุทัตตา  ประสพโชค
10. เด็กหญิงอิงกมล  อดุลย์อารยะรังษี
 
1. นายจตุพล  ผลทวีทรัพย์
2. นางสาวดวงกมล  ศรีงาม
3. นายจีระศักดิ์  พระแท่น
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76.4 เงิน 23 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  สุวรรณ์พงษ์
2. เด็กหญิงนพเก้า  แก้วดี
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  เหมทานนท์
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขาวสอาด
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เหงาจิ้น
6. เด็กหญิงพิราอร  สุกรี
7. เด็กหญิงภานรินทร์  ทองบุญชู
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูทอง
9. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ล้ำเลิศ
10. เด็กหญิงเจตน์จิรา  พูนเจริญ
 
1. นายสุรินทร์  เอี่ยมผึ้ง
2. นายนิวัฒน์  ถือศิล
3. นายชยกร  บัวอำไพ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายคฤหาสน์  ศิริพรประสิทธิ์
2. นางสาวณัฐณิชา  เกิดเรียน
3. นางสาวดาวรุ่ง  แสงจันทร์
4. นายธีธัช  เพ็งน้อย
5. นายพงศธร  รัชตวิมล
6. นางสาวพัชลดา  เนตรสอน
7. นางสาวพัทธนันท์  สิทธิเชนทร์
8. นางสาวภารดี  ขุนนาพุ่ม
 
1. นายพงษ์ดนัย  เขียวไปรเวศ
2. นายอานนท์  สืบสังข์
3. นางกำไล  หนูมี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทัศเณร
2. เด็กชายกันติพจน์  สาลีวรรณ์
3. เด็กชายชญานนท์  มากประเสิรฐ
4. เด็กหญิงชลนิภา  เพ็งสำราญ
5. เด็กชายปัณณทัต  วงศ์สุวรรณ
6. เด็กชายพีรภาส  พ่วงพี
7. เด็กหญิงศวิตา  พรรณโรจน์
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กาวงษ์
9. เด็กชายสิรภพ  จิ้มลิ้ม
10. เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เณร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยศ
2. นางกำไล  หนูมี
3. นายพงษ์ดนัย  เขียวไปรเวศ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยา  พันธ์สว่าง
2. นางสาวณภัทร  โพธิ์เสือ
3. นางสาวพรสินี  พฤก์ปีติ
4. นายวัฒนา  โดดดี
5. นางสาวศศิธร  หอมจันทร์
6. นางสาวศศิธร  โทสุด
7. นางสาวสิมิลัน  ประสิทธิพร
8. นางสาวสุรภา  จินตรารักษ์
9. นายเกริกชัย  มุ่งเสริมกลาง
10. นางสาวโศภิตชา  บุญญานุพงศ์
 
1. นายอานนท์  สืบสังข์
2. นายธงชัย  จีบเจือ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยศ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญคง
2. เด็กหญิงวรรณพร  เสาร์ดี
 
1. นางอัธยา  อ่อนงาม
2. นายวศิน  กันยา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายรชต  เพียรเสมอ
2. นางสาวศศิกาญจน์  แก้วกระจ่าง
 
1. นางกำไล  หนูมี
2. นายอานนท์  สืบสังข์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐกุล  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 36 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนันท์นภัส  นาควงศ์วาลย์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เล้าฐานะเจริญ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมลานันท์  จงขวัญยืน
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงมินทิรา  พิณพรม
 
1. นายสมชาติ  คำเทียน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 19 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา
 
1. นางสาวจันทิมา  กลิ่นรัน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา   ศรีสง่า
 
1. นางสาวฐาวรดา  วิเชียรฉาย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  พุทธอินทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทนิน
2. เด็กหญิงภิญญดา  วงค์ทับแสงทอง
 
1. นางสาววรรณภร  ตรีอัมพร
2. นางอมรรัตน์  ประสิทธินาวา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงบุศยามาส  ลิ่มจู้หมึง
 
1. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวญาดา  พงษ์สว่าง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายทินภัทร  อ่อนทอง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  แย้มเปลี่ยน
3. เด็กชายรัฐนิกร  ประมงค์
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
2. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวจินตพร  สาบุตร
2. นางสาวพิมพ์นิภา  ไกรโรจน์
3. นางสาววงศ์รมัย  สังข์ทอง
 
1. นางสาวจินตนา  ธุระศรี
2. นางสาวกมลลักษณ์  วิริยะขันติพงษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายชนะชัย  นาคสอิ้ง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายวีระพัฒน์  ปานประชา
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายชนะชัย  นาคสอิ้ง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76 เงิน 28 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายจตุปกรณ์   มีเดช
 
1. นายภานุมาศ  รัตนพิทักษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คงด้วง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัทมพร  เดชโหมด
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคนึงพร  ชูใจ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายอรุณ  มาเมือง
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.3 ทอง 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  สนธิ
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวผาด
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกชนันท์  บัวบาง
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74.3 เงิน 36 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เพ็งน้อย
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กหญิงคนึงพร  ชูใจ
3. นายจิณณวัตร  ศรีฉ่ำ
4. เด็กชายฐิติพงศ์  คงด้วง
5. เด็กชายณัฐนันท์  สุนาโท
6. เด็กชายธำรงค์  สุวรรณบุตร
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  ผิวผาด
8. เด็กชายปฏิภาณ  บุญประกอบพร
9. เด็กหญิงปัทมพร  เดชโหมด
10. เด็กหญิงปาลินี  อ่อนเที่ยง
11. เด็กหญิงภคพร  บุญเตี้ย
12. นางสาวภัทรานิษฐ์  สนธิ
13. เด็กชายวีระพัฒน์  ปานประชา
14. เด็กหญิงสมฤดี  คีรีวัลย์
15. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
2. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกานต์ธิตา  ยิ้มบุญ
2. เด็กชายจิรายุ  แซ่เอี้ยว
3. เด็กชายชาตรี  ศรีจันทร์
4. เด็กชายณัฐกิตต์  อู่ทอง
5. เด็กชายธนศักดิ์  ตั้งพันธ์
6. เด็กหญิงอริษา  จีนตลับ
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายชัชวาล  มานพ
3. นายโอม  อ่อนน้อม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายจารุกิตติ์  พิมพ์ศรี
2. นายฐานันดร  อินทร์ทอง
3. นายธีรภัทร  ทองสุข
4. นายศักดินันท์  ไม้เกตุ
5. นายสมชาย  แซ่ลี้
6. นายอภิศักดิ์  จันทรมา
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายชัชวาล  มานพ
3. จ.ส.อ.วิวัฒน์  ไตรยุทธชัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.7 ทอง 22 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  เพียรประเสริฐ
2. นายคมกฤษ   วงศ์ปิ่น
3. นายจักกริช  อักษรศรี
4. เด็กชายจิระศักดิ์  ศรีวิชัย
5. นางสาวจุฑารัตน์  ทนทาน
6. นายชวัล  ศรีประสิทธิ์
7. นายธนภัทร  ทองน้อย
8. นายธนศักดิ์  ใจเพชร
9. นางสาวธีราพร  แดงโชติ
10. เด็กชายธเนศวร   อาจสัญจร
11. นายนที  รอดอยู่
12. นางสาวนภาภรณ์  คงศรี
13. เด็กหญิงนันทิชา  ฉัตรกรด
14. เด็กชายนิพัฒน์  สังวาลย์วงษ์
15. นายปรัญชัย  แดงโร่
16. นางสาวพรรณพสา   ศักดิ์ภิรมย์
17. เด็กชายพิพัฒน์  อยู่เย็น
18. นายภฤศ  ตังคณากุล
19. เด็กชายภูมินทร์  กรังพานิชย์
20. เด็กชายภูริพัฒน์  อนันต์ธโนดม
21. นายมงคล  ปานพรหม
22. นายมินทดา  บุญยศ
23. เด็กหญิงวรรณิดา   หงษ์หิรัญ
24. เด็กชายวัสวสันติ์  ชนะภัย
25. เด็กชายศิขริน  บัวถวิล
26. นายศิรวัต  จันทร์สุข
27. เด็กหญิงศิรินทิพย์  หมายดี
28. นายสรรธร  สมโภชน์
29. นายสราวุฒิ  วราพันธ์
30. เด็กชายสันติวัช  ชนะภัย
31. นางสาวสุทธิพร  สอดแสง
32. นางสาวสุวนันท์   ชนะภัย
33. นายอนุชา  ศรีประดู่
34. นายอนุเทพ  มุ่งเสริมกลาง
35. นายอภิรักษ์  โพโทเดิม
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชนะภัย
37. นางสาวอมรวดี  เดชอุดม
38. นายเกียรติศักดิ์  เกิดยินดี
39. นายเพชร   ศรีสุวรรณ
40. เด็กหญิงโมลีรัตน์  จัตตามาศ
 
1. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
2. นางมธุรส  เอียตระกูล
3. นายนินนาท  บุญยี่เซ่ง
4. นายวรศิลป์  ยนปลัดยศ
5. นางโสภา  ชวนวัน
6. นางศิรินา  ทองสุวรรณ
7. นายพิฑูร  พยอมหอม
8. นางสาวรฎาวดี  ศรีศิริเล็ก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 21 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นายมินทดา  บุญยศ
 
1. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 43 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 8 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสายธาร  ม่วงทอง
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 49 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพัชราภา  สนธิ
 
1. นางนุศรา  ลูกอินทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชลรัตน์อมฤต
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นายเทพทัต  จักษุสุริยสกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิรัชพร  แสงหว้า
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 20 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางนุศรา  ลูกอินทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 33 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายกชเมธ  เลิศภูรินทร์
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายก้องภพ  ไตรแก้ว
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพุธิตา  หวังดี
 
1. นายณฐกร  ชาติสุทธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 14 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวชนิศรา  ลิ้มศุภพิริยะกิจ
 
1. นายนรงค์ฤทธิ์  เกศวพิทักษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธิกร  จันทร์เปล่ง
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 30 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นายเทพทัต  จักษุสุริยสกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  รุ่งแจ้ง
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 43 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาววราพร  พิสุทธิ์กิจจากร
 
1. นางนุศรา  ลูกอินทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 24 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชาย กรีฑา   ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงกมลพร   ทินประยงค์
3. เด็กชายต้านตะวัน  กลิ่นชำนิ
4. เด็กชายธนภัทร   สำราญจิตต์
5. เด็กหญิงปพิชญา   ศรีจันทร์
6. เด็กชายพงศธร   หอมกลิ่น
7. เด็กหญิงภัทธราภรณ์  ผาดศรี
8. เด็กชายภูดิศ   เเสงอรุณ
9. เด็กหญิงยศสินี   กลีบสุวรรณ
10. เด็กชายศุภกฤต  เพ็งยอดวงษ์
11. เด็กชายสิทธิพร   บัวชุ่ม
12. เด็กชายเทพพิทักษ์  มีเลี่ยม
 
1. นายสมยศ  เรืองเนตร์
2. นางสาวภัทธริญา  ผาดศรี
3. นายฐิติกานต์  ทองเสภี
4. นางสาววิลาสิณี  โคมแก้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสงทอง
2. เด็กหญิงกานติมา  สุนทรโอวาท
3. เด็กหญิงกุลภัสสร์  จันทรนคร
4. เด็กหญิงขวัญชนก  บูชาบุญ
5. เด็กหญิงชนิดาภา  กันตวรวัตน์
6. เด็กหญิงณหฤทัย  ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงธนัชพร  โคกชู
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  แขวงรส
9. เด็กหญิงนงลักษณ์  แขวงรส
10. เด็กหญิงนฤมล  กลมเลื่อม
11. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อุทัยธรรม
12. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แกมนาค
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มจันทร์
14. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำสุรินทร์
15. เด็กหญิงภัททิยา  สิทธิโยธี
16. เด็กหญิงมธุรดา  เมธาวิชัย
17. เด็กหญิงมุกดา  เทียมพันธ์
18. เด็กหญิงลัคณา  ไข่สังข์
19. เด็กหญิงวริศรา  หัวนาค
20. เด็กหญิงวิชญาดา  ดอกจันทร์
21. เด็กหญิงศศิธร  มาเมือง
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  การะชัด
23. เด็กหญิงสุพาณี  ศรีลิ้นจี่
24. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุ่มทอง
25. เด็กหญิงสุภาพร  คงแท่น
26. เด็กหญิงสุวภัทร  สุวรรณชนะ
27. เด็กหญิงสุวรรณดี  สังข์งาม
28. เด็กหญิงอภิสรา  เรือนจันทร์
29. เด็กหญิงอรตรีญา  สุนทโรวิก
30. เด็กหญิงอังคณา  พยุงวงษ์
31. เด็กหญิงอัญชิสา  เส็งเจริญ
32. เด็กหญิงอาจารี  เข็มทอง
33. เด็กหญิงเมธินี  แก้วหาญ
34. เด็กหญิงเมวดี  จีระภิญโญ
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. นางสาวนวรัตน์  สังขฤทธิ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 37 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายธีรภัทร  รัตนพงศ์
2. นายวรนนท์  แตงชัยภูมิ
3. นายศุภกิจ  แซ่หลี
4. นายอุดมทรัพย์  บุตรเพียร
5. นายเดชพิสิทธิ์  เนตรคำ
 
1. นายองอาจ  อยู่บรรยงค์
2. นางสาวสุดารัตน์  กุลฤทธิ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 39 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาววโรชา  ยนปลัดยศ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 49.4 เข้าร่วม 40 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  วสุเชษฐ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  สีนาค
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 45 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาววรินทร์  เส่งนวล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 35 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวรัชประภา  แท่นรัตน์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยแก้ว
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 43 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนภูมิ  ร่วมวงษ์
 
1. นางสาวสิริพร  พึ่งพรพระ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงจันทร์
2. เด็กชายคณนาถ  หอมทั่ว
3. เด็กชายจิรายุส  มณีจันทร์
4. เด็กหญิงนิชาภา  อุดมผล
5. เด็กหญิงปริชญา  แซ่ลี้
 
1. นางกัณนิกา  เกลื่อนพันธ์
2. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 46 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวจิรฐา  ศุภวิรุตม์
2. นางสาวธิดา  สร้อยคำ
3. นางสาวนิศารัตน์  น้อยผล
4. นางสาวปาจารีย์  ธรรมรงรัตน์
5. นางสาวหงษ์อุษา  อัตตะ
 
1. นางกัณนิกา  เกลื่อนพันธ์
2. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 45 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงภณารัตน์   น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ศิริไพบูลย์
 
1. นางสาวนันทิยา  ยิ้มรักษา
2. Mrs.Chang Mei  Liu
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 46 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนฤมล  ฝ่ายเดช
2. นางสาวแพรวพิมล  เกตุเกี้ยว
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทร์ประทับ
2. MissLi  Zhihui
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.83 เงิน 23 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยกร  วารีปาน
2. นายลัญฉกร  เมืองพันธ์
 
1. นางสาวปริญญา  ใจตรง
2. Mr.Mitsuhiro  Kikuchi
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวทิพวัลย์    แซ่ซัว
2. นางสาวมัชฌิมา    เดชคล้ำ
 
1. นางสาวศศิกานต์  สังสกฤษ
2. นางสาวMiaomiao  Xia
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.4 ทอง 17 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายชนินทร์  สังข์ทอง
2. นางสาวปฐวีกานต์  ทองขำ
 
1. นางสาวปริญญา  ใจตรง
2. Mr.Mitsuhiro  Kikuchi
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายกิตติพล   สุวรรณศรี
2. นายณัฐวุฒิ   พุ่มศรี
3. นางสาวนรากร   จันทรณี
4. นางสาวภคกุล   ปลอดโปร่ง
5. นางสาวสุพิชชา   สิทธินนท์วรกุล
 
1. นางสาวศศิกานต์  สังสกฤษ
2. MissMiaomiao  Xia
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาววรุณชุดา  เกษรบัว
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทร์ประทับ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.75 เงิน 25 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวอมราวดี  อาจสัญจร
 
1. นางสาวเจนวจี  ศิริสมบัติ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.01 เงิน 27 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  พยัพตรี
2. เด็กหญิงธัญรดา  อิงคามระธร
 
1. นางเรวดี  สินสุขอุดมชัย
2. นางจินตนา  ศิริสุทธิ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70.63 เงิน 47 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นายปรมี  สุวรรณลิขิต
 
1. นางชัชฎาภรณ์  ศรีสังข์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.65 เงิน 45 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายชยางกูร  ยุทธนาฤทธิไกร
2. เด็กชายชยาวัฒน์  วงค์ศรีทา
3. เด็กชายณัฐภัทร  ยอดเชื้อ
4. เด็กชายทรงพล  จิตร์เจริญ
5. เด็กชายธนพัฒน์  เจริญลาภ
6. เด็กชายบรรณวิชญ์  แดงประวัติ
7. เด็กชายภานุพงษ์  พุ่มพวง
8. เด็กชายวรพล  พิศุทธิ์กิจจากร
 
1. นายรัชกร  วชิระฉัตร
2. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.9 เงิน 30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายณรงค์ชัย  โพธิ์ศรี
2. นายต่อกมล  เดชทวีวัฒน์
3. นายธีร์ธวัช  ยาจันทรา
4. นายยสินทร  พุ่มสมบัติ
5. นายอธิพงษ์  ป้องขันธ์
6. นายเฉลิมพล  น้อมนอบ
 
1. นายอานนท์  สืบสังข์
2. นางสาวณิศาบุษย์  ภัครพาณิชพงศ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 12 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายพัทธนันท์   แก้วบวร
2. เด็กหญิงยุวเรศ    แผ่นทรัพย์
3. เด็กหญิงรุ่งศิริ   สุขอุดม
4. เด็กหญิงอัญชิสา   นาวานุกุล
5. เด็กชายอานุพงษ์   วงษ์ฬา
 
1. นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี   พรหมพรรณ
2. นางสาววรศมล  สุรนิตย์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.2 เงิน 27 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายนันท์นภัส  ฤทัยคงโสภณ
2. นายพลวิชญ์  สร้างสกุล
3. นายวัชรพร  รุขะจันทร์
4. นางสาวสิริวรรณ  ชุ่มชื่น
5. นางสาวอรวรรณ  เสืออบ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  กุลฤทธิ์
2. นางสาวนงลักษณ์  โพธิ์สิงห์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรประภาวี  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  นามแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณพร  สร้อยนวม
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวสโรชา  ฉายตะวัน
2. นางสาวหฤทัย  นิลธนาเกียรติ์
3. นายเอกรินทร์  เฟื่องเนียม
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นางเตือนใจ  เทียมทัด
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  มานอก
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตร  ดำรงรัตน์นิธิโชติ
3. เด็กหญิงแสงแข  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
2. นางสาวนรินทรา  เดชครอบ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 38 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวชนินาถ   แซ่กอ
2. นางสาวปพิชญา   สลักคำ
3. นางสาวเบญญานุช   เชิดชม
 
1. นางนิตยา  สุวรรณหงส์
2. นางสาววิไล  ล้อมน้อย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 33 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  ล้อมน้อย
2. เด็กชายภาณุพันธ์  รักราษฎร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รัตน์พิทักษ์
2. นางสาววิมลมาส  อุดมสินธ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ลดา  กิ่งสามี
2. เด็กชายนที  ทองไทย
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์  จริตงาม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  สินวิบูลย์สุข
2. เด็กหญิงสัตตบงกช  วงศา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทองแดง
2. นางสาววิมลมาส  อุดมสินธ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายณัฐชนน  สร้อยมาลัยทอง
2. นางสาววนิดา  แก่นดำ
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นางอรุณรุ่ง  จีบจือ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกมลภพ  ตันประเสริฐ
2. เด็กชายธีรวัสส์  เดชประสาท
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์  จริตงาม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธนรรณพ  โหง้วหลี
2. นายยศภัทร  เกิดทรัพย์
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์  จริตงาม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 53.2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายวีรภัทร  ชื่นชอบ
2. นางสาวเก็จมณี  เจริญสุข
 
1. นายสรยุทธ   สนธิ
2. นางสาววิมลมาส  อุดมสินธ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86.6 ทอง 9 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายบดีศร  สิทธิคง
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  สังข์แดง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รัตน์พิทักษ์
2. นายสรยุทธ  สนธิ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์น้อย
2. เด็กหญิงพิยดา  แก้วขำ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รัตน์พิทักษ์
2. นางสาวณัฐนันท์  ทองแดง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 52.6 เข้าร่วม 37 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพัชร  ก้อนนิล
2. นางสาวนภสร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 49.8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายศักรินทร์  สิมมา
2. นายศุภกร  หุ่นงาม
 
1. นางสาววรรณิดา  จันทร์ณรงค์
2. นางสาวนิมิตรา  เจียมบรรจง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 23 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  พิมลรัตน์
2. นางสาวสุจิราภรณ์  สุดดี
 
1. นายสรยุทธ   สนธิ
2. นางสาวเบญจมาศ  รัตน์พิทักษ์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายพิจักษณา  ธูปทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนเจียรนัย
3. เด็กชายสรยุทธ  แจ้งสิน
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายมานะโชค  มานะกิจสมบูรณ์
2. นายวรพล  เจียรพันธ์
3. นายสุกนต์ธี  ประมงค์
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายภูมิรพี  มิ่งทองคำ
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  สินเธาว์
 
1. นายวีรพันธ์  พึ่งพรพระ
2. นางสาวขวัญจิรา  สดใส
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 31 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายวิชเกษม  สุทธิอำพัน
2. เด็กชายวีรเทพ  ชมชื่น
3. เด็กชายศิรวิชญ์  ศิริพันธ์
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  พวงแย้ม
2. นางสาวนุชจรีย์  แสงรัตน์
3. นางสาวพิจิตตรา  สนามทอง
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกษมา  ชูช่วย
2. เด็กหญิงภูษิดา  ภูสมนึก
3. นางสาววัลลภา  อุปริพุทธิ
 
1. นางสาววรารัตน์  นิมิตรภูวดล
2. นางสาวสุณี  เขตใหญ่
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวกัลญาภรณ์  พันธุ์บัว
2. นางสาวชลิตา  จรูญจิตปรีดา
3. นางสาวพิณยาวุธ  แสงมณี
 
1. นายรชต  ระไวกลาง
2. นายโชคดี  พัฒเชียรทอง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณี  อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยาณี   สุขชนะ
3. เด็กหญิงณฐมน   ศรีแดง
 
1. นางสาวโสภิศ   ทองอยู่
2. นางสาวกิ่งแก้ว   สุขชนะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 12 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวพัชมล  แก้วไทรนันท์
2. นางสาวพัชรวดี  กำลังงาม
3. นางสาววาสิฐี  ทองกล่อม
 
1. นายพีระพงษ์  สินสุขอุดมชัย
2. นางสาวนิมิตรา  เจียมบรรจง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองมา
2. เด็กหญิงดวงกมล  หงส์ทอง
3. เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ  สุขพล
4. เด็กหญิงนันทิสา  พิทักษ์ครุฑ
5. เด็กหญิงปราณปรียา  ชูช่วย
6. เด็กหญิงอรอนงค์  ลาพัง
 
1. นางสาวประนอม  หุ่นเก่า
2. นางสาววรลักษณ์  จันทร์ประยูร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  พันธ์ดี
2. นางสาวชนนิกานต์  ภูวรณ์
3. นางสาวปารีณา  โกยปฐม
4. นางสาวพิมพ์พิมล  จูงาม
5. นางสาววีราพร  ขันเงิน
6. นางสาวอรณิชา  วีระทัต
 
1. นางสาวประนอม  หุ่นเก่า
2. นางสาววรลักษณ์  จันทร์ประยูร
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 37 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงดวงใจ  สุขพินิจ
2. เด็กหญิงรัตนพร  พรมทา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉัตรสอน
 
1. นางเเพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 31 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวจุรีรัตน์  ปลอดโปร่ง
2. นางสาวรัชฎาภา  อุ่นอ่อน
3. นางสาวสุฤทัย  เมล็ดแตง
 
1. นายโชคดี  พัฒเชียรทอง
2. นางสาวปทุมพร  แก้วสวัสดิ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 24 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกชพัฒน์  ศรีภิรมย์
2. เด็กชายธัชพล  จิตรจำลอง
3. เด็กชายพัชรพล  คงไสยะ
 
1. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายมนัส  แซ่จู
2. นายวีรภัทร  ทองแท้
3. นางสาวอารีรัตน์  เปี่ยมญาติ
 
1. นางสาวสุณี  เขตใหญ่
2. นางสาวณัฐกฤตา  ทองชม
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.2 เงิน 15 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสงทับทิม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  จิตอารีวงค์
3. เด็กหญิงศศิธร  ก้อนเพชร
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงษ์สวรรค์
2. นายสิโนทัย  เพนเทศ
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.67 ทอง 16 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวสุนิษา  น้อยเมือง
2. นางสาวสุนิสา  เชาว์สุวรรณ
3. นายอนุเชษ  ซื่อตรง
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาววราภรณ์  โตโสภณ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงทรายขวัญ  สัตตารัมย์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วังทสี
3. เด็กชายรัฐนนท์  เกิดทอง
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวกุศิมา  จันทร์เสนา
2. นางสาวธาราลักษณ์  ครุฑสิงห์์
3. นางสาวรังสิมา  พลับงาม
 
1. นางสาววราภรณ์  โตโสภณ
2. นางยุพา  แดงฉ่ำ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 27 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิรัตน์
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ไพบูลย์อัตถกิจ
3. เด็กหญิงวิภาพร  มารุ่ง
 
1. นางน้ำผึ้ง  ชูสม
2. นางจิรสุดา  ทองเรือง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พันธ์เพ็ชร
2. นางสาวณัฐพร  คงเม่น
3. นายอดิศร  รักดี
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 48 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อาจสัญจร
2. เด็กหญิงชมีมา  อับดุลลา
3. เด็กหญิงวทันญา  วัชระ
 
1. นางพัชราภรณ์  ตระกูลไทยพิชิต
2. นางสุชาวดี  กุสาวดี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 47 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวพนิดา  พูสะดา
2. นางสาวรุ่งรัชนี  ส่งเสริม
3. นางสาวเกวลิน  เย็นทรวง
 
1. นางสาวประนอม  หุ่นเก่า
2. นางสาวเรวดี  นิลดำ
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ร่อนแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  ฉายน้อย