สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงอณัฐชา  เงางาม
 
1. นางดวงทิพย์  พุ่มเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายภานุพงศ์  สลักคำ
 
1. นางสาวภัสสร  ลามื่อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  กาญจนภู
 
1. นางสาวจุฑามาศ   สุวรรณมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายกิตติพัช   ชิดสิน
 
1. นางสาวสุธิดา   สุดดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอมล  โพธิบาย
 
1. นางณัฐกาญจน์  แต่งตั้ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวนฤมล  พรศิริ
 
1. นางสาวนิภาพร   แก้วศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกานดารัตน์   สุขประสงค์
 
1. นางสาวสุณิสา   ศิรินวล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  มงคลรัตน์
 
1. นางสาวชนาพร  คงชาติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 22 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมรัศมี
 
1. นางวิรัช  ไชยเขตต์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวมณฑิรา   ครอบกระโทก
 
1. นางสาวสุธิดา  สุดดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 17 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 1. เด็กหญิงรติมา  ตุงคะมาลี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  รุ่งศรี
 
1. นางไพเราะ  ทำพนม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 38.8 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาวปิยารัตน์  สนิทม่วง
2. นางสาวอริสรา  มาตา
 
1. นางสาวกมลชนก  ม่วงศรีจันทร์
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  แผ่นดินสวรรค์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  สถิรธรรมนาถ
2. เด็กหญิงวรากร  วัฒนวิจารณ์
 
1. นางวิรัช  ไชยเขตต์
2. นางสุพรรณี  เพชรคง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาวนิศาชล  ใกล้กลาง
 
1. นางสาวณชนก  โพธิ์พินิจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายปราบดา  วัฒนาวรสกุล
 
1. นางสาววิจิตรา  สว่างศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวณิชาภา  ฐานิตธนกร
 
1. นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงณฐมน  บุญสัย
2. เด็กหญิงอรปรีญา  จงเพียร
3. เด็กหญิงอารียา  รุ่งชลชวลิต
 
1. นางสาวอรนิภา  หมื่นสายญาติ
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 44 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวขนิษฐา  อาทิเวช
2. นางสาวดวงกมล  บุญมั่งมี
3. นางสาววิไลลักษณ์  ยงควิสัย
 
1. นางสาวปิยพร  ต่ายตระกูล
2. นางวราภรณ์  แสนเสนาะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงณัฏนรี   ไหลนานานุกูล
2. เด็กหญิงณัฐชยา   สราญฤทธิไกร
3. เด็กหญิงปนัดดา   ฉายวัฒนา
 
1. นายศรัณย์   เสถียนจารุรัตน์
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57.38 เข้าร่วม 44 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัท  มารศรี
2. นายมงคลชัย  ขันทองดี
3. นางสาวสุวนันท์  ธรรมซุย
 
1. นางวิภารัตน์  ยิ้มใหญ่
2. นางสาวปรัชญา  ชีสังวรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กิจวรเกียรติ
2. เด็กหญิงสุธัญญา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  คำโท
2. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายธนบูรณ์  ชัยชนะพงศ์พันธ์
2. นางสาววรรณกร  ทองศรี
 
1. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
2. นางสาวกานต์ธีรา  คำโท
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงทิพย์อำภา  รามัญ
 
1. นางวราภรณ์  แสนเสนาะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายวีรพัฒน์  เรืองบุญสุข
 
1. นายพิมพ์พันธุ์  หอมแก่นจัน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 49 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายบรรณวัชร  แนวหล้า
2. เด็กชายศุภกร  ซู
 
1. นายไพรินทร์  ละครเขต
2. นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายภัทรพล  เกตุทรัพย์
 
1. นางสาวฉัตรพิรุณ  กาศเกษม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 59.19 เข้าร่วม 17 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงปณาลี  วุฒิอนันต์ชัย
 
1. นางโรจนาพร  เป๊กต๊ะวงศ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69.21 ทองแดง 23 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวศุภาวรรณ  หลิว
 
1. นางประภาพรรณ  ลีลาวัฒน์ศรีชัย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงชลดา  อินทนิล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีอินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีไชย
2. เด็กหญิงญาดา  ไชยสุวรรณากรณ์
3. เด็กหญิงอพัชชา  เอี่ยมประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เยาวลักษณ์โยธิน
2. นางสาวเบญจมาศ  ณ นากูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวจิรวรรณ  ตามพะกุล
2. นายธนกรณ์  กลิ่นหอม
3. นางสาวนภัสญาณ์  ศิวเสนาวัฒน์
 
1. นางสาวสุรัจชา  แก้วรุ่งเรือง
2. นางสาวกนกพร  สุดหาญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายภัทรกร  แสวงศรี
2. เด็กชายภัทรดนัย  ยารังษี
3. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วใหญ่
 
1. นางสาวภรณ์ภัสสรณ์  จ่าชัยภูมิ
2. นางสาวอัญชลี  บุศราคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 16 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาพร  สิทธิบุญ
2. นายณัฐพงศ์  น้อยสว่าง
3. นางสาวศิริรัตน์  เขียวระยับ
 
1. นางสาวพิชานันท์  จักรแก้ว
2. นางสาวปิยะธิดา  ช่ำชอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 23 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงธนัชพร  ทองศรี
2. เด็กหญิงมณีวรรณ   แสงหนู
3. เด็กหญิงสตพร  ฟักน้อย
 
1. นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
2. นายวัชรกรรณ  ธรรมกูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  แสงสุทธิ
2. นายณัฐวุฒิ  รัตนสุข
3. นางสาวสริตา  แป้นเกิด
 
1. นายธนาวุฒิ  บุญวรรณ
2. นางสาวชาลิณี  สุทธะมี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 41 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรัชยา   น้อยชิน
2. เด็กหญิงชลากร   ใสสอาด
3. เด็กชายชวกร   เพ็ชร์วงษ์
 
1. นางอารีรัตน์  อินทรชิต
2. นางสาวรุ้งตะวัน  สุขสวัสดิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวชลธิชา  บุญชัยศรี
2. นางสาวศุภจิรา  ใหม่ยะ
3. นางสาวอภิญญา  ภิญโญยิ่ง
 
1. นางสาวภัทรสุดา   หาดขุนทด
2. นางสาววรรณวิมล  บรรลือ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 31 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  ขำบางพูน
2. เด็กชายเดชเดชา  สำราญราษฎร์
 
1. นางจินตนา  สุขขี
2. นายอังกฤษ  ไกรดัด
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกานต์  ดีมั่น
2. นายธนันวิชญ์   ชื่นตะโก
 
1. นางปุณยานุช   มัฆนาโส
2. นางสาวอรรถกานท์   ทองแดงเจือ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายภูริณัฐ  ปวารณา
2. เด็กชายภูริภัทร  เพ็งสกุล
 
1. นายกิตติพงษ์  คุณกัณหา
2. นายนัฐวุฒิ  สลางสิงห์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 16 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายคิรินท์  ผาสุข
2. เด็กชายปราณรวัฐ  ปูนจันตัง
 
1. นางสาวธัญรชนก  บุญส่ง
2. นางสาวรุจิรา  สารพล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธีรวัต   อุไรกุล
2. นายมณฑลทร   แถวรัมย์
3. นายอมเรศ   นาดี
 
1. นายธิติพงษ์  โกสุม
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.4 เงิน 35 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวณัฐริชา  อุดมสุข
2. นางสาวนันธิตา  สายสิญจน์
3. นางสาวยศวดี  แสงเจริญภัทร
4. เด็กหญิงอริศา  คงทรัพย์
5. เด็กหญิงเยาวรัตน์  ไชยพารา
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  เพ็ชรพราว
2. นางสาวกัญญารัตน์  แหยมแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.7 ทอง 20 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชมพูนุท  ยอดระบำ
2. นางสาวประสิตา  ไชยสงค์
3. นางสาวพรทิพย์  รุกขเจริญ
4. นางสาวพรไพลิน   พันธ์มณี
5. นางสาวสุชัญญา  เมืองโคตร
 
1. นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
2. นางสาวสายสุนีย์  หนูแสง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 34 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชิญอักษร
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์   คุ่ยต่วน
3. เด็กหญิงนุชณิชา  สิงห์แก้ว
4. เด็กหญิงรุจิดา  บุญเพิ่ม
5. เด็กหญิงสิรีวิมล  เชื้อทอง
 
1. นางสาวจินตนา  เตชะชมภูเวทย์
2. นางสาว อุไรลักษณ์  สาตรศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 46 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา   สุขโกกี
2. นางสาวทานตะวัน  สังคโห
3. นางสาวนาตาชา  ร้อยกรอง
4. นางสาวสุชาดา  แดงกระสัน
5. นางสาวเกศินี  จุ้ยศรีแก้ว
 
1. นางสาวมิลินทร์   กองมาก
2. นางสาววันทนา  สังพยัคฆ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.4 เงิน 27 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจริญญา  คำหอม
2. เด็กหญิงณัฐกมล  คงเปี่ยม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจนะ
4. เด็กหญิงวรัญญา  วิชาสุ
5. เด็กหญิงไปรยา  สนธิลัคณากุล
 
1. นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ
2. นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 50 โรงเรียนธัญบุรี 1. นาย พิมุกต์   อาจหาญณรงค์
2. นางสาวชุลิตา   แฟงรอด
3. นายนัฐวุฒิ  ระเบียบดี
4. นางสาวน้ำฝน    นามเนียม
5. นายสิทธินันท์    เสมอสาย
 
1. นางสาวเขมจิรา   ด่านขุนทด
2. นายพงศ์ประชา   คงนอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.7 ทอง 14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวฐิติชญา  ปัญญาดี
2. นางสาวณจินันต์   ผลเจริญ
3. นายณฐกร  สอนวงค์ษา
4. นายณัฐพล  เล้าประเสริฐ
5. นางสาวตรีรินทร์  ธัญญเกียรติโภคิน
6. นายตะวัน  รูปต่ำ
7. นายธนธรณ์  เกียรติมงคล
8. นายนิรวุฒิ  โท้เหิมกิจ
9. นายปวริศ  สมันเอี่ยม
10. นายภาคภูมิ  รุ่งศรี
11. นายมณฑล  วินิจฉัย
12. นายมนัสชนันท์   แสนวงศ์
13. นายวิวัฒน์  นามจำรัส
14. นางสาวศศินิภา   โสมะมี
15. นางสาวศุภภร  นันท์ธนภูมิ
16. นายสรัณ  สงสุรินทร์
17. นางสาวอณัฐตา   บุญพิทักษ์
18. นางสาวอภัสรา  ธรรมทวี
19. นางสาวอาริษา  มุสิกชาติ
20. นางสาวเอมอร   เทินสะเกษ
 
1. นายอภิชาติ  อินกัน
2. นางสาวทัศนีย์  ทุมกิ่ง
3. นายปัถย์  มะยาระ
4. นางสาวปวีณา  แก้วประเสริฐทอง
5. นางสาววรัญญา  พันธ์แก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 71.2 เงิน 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายจักรพงศ์   กรุตทอง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ยังกอบศิล์ป
3. นายชยพัต  เหวชัยภูมิ
4. นายฐาปนพงษ์   เกื้อกูลสกุลกิจ
5. นายณัฐพล   ทรัพย์พืช
6. นายทองพันชั่ง   นามโพธิ์
7. นายธนบดี   ยศกระโทก
8. นายธนวัฒน์   เผือกผ่องใส
9. นายธนวัฒน์  ศรีวิไล
10. นายธีรภัทร   หกทรัพย์
11. นายธีระวัฒน์   บัวงาม
12. นายนักรบ  สะมะแอ
13. นายภูมิพัฒน์   เอื้อบุญประดิษฐ์
14. นางสาววรกานต์  สนธิคุณ
15. นายศิริโชค  เกิดสันเทียะ
16. นายศุภกฤต   มุ่งพูนกรม
17. นายสพลดนัย   ไทยยัง
18. นายอนุวัฒน์  สมาน
19. นายเต็มฟ้า   สุตะพรม
20. เด็กชายเพิ่มทวี   วาจาจรัส
 
1. นายอภิชาติ  อินกัน
2. นายนิพนธ์   อำพัฒน์
3. นางอารยา  พิสุทธิพงษ์
4. นายยศ  สายจันดา
5. นายไกรสิทธิ์    รัตนกันทา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 46 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงศศิธร  เมยประโคน
 
1. นางสาวสุรินทร์  ศรีอินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. นางสาวธนานันต์  พรกมลจงวัฒน์
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  นัยเจริญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 26 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายญาณกร  สุวพร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริคำ
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  เถื่อนมูลละ
2. นางธนาภา  คุ้มมงคล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง 9 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  เจริญผล
2. นายศิริชัย  ศรีพรรณ
 
1. นางอุทัย  ลิ้มอรุณ
2. นางสาววิภาพร   เบี้ยมุกดา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.4 ทอง 49 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ลักษวุธ
2. นางสาวชลธิชา  ลาดำ
3. เด็กหญิงญาณภัทร  ธาราวร
4. เด็กหญิงธัญปภัทร  นิ่มนวล
5. เด็กหญิงธานิยา  กิจวรเกียรติ
6. เด็กหญิงนันทิภัคค์  หิรัญวิศิษฏ์
7. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีขจรลาภ
8. นางสาวอนัญญา  สวัสดี
9. เด็กหญิงอนาสตาเซีย  กวิตานนท์
10. นางสาวอรวรา  รัตนปทุมวงศ์
 
1. นางชนิชา  เฉิดจินดา
2. นางสาวอัญชลี  วิณวันก์
3. นางสาวชลนิชา  บุญเพ็ญ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาวคณภรณ์  ทับทิม
2. นางสาวจีรภัทร  กำลังมาก
3. นายณัฐพงค์   เกตุสุวรรณ
4. นางสาวมัฑณา   พันธ์คำ
5. นางสาวลักษณพร  เนตรลักษณ์
6. นางสาววิภาวดี  สรรพนิล
7. นางสาวสุกัญญา  จันทร์หอม
8. นายอานนท์   คล้ายคลึง
 
1. นางวราภรณ์  บุญศรี
2. นางสาวพิชยา  ขันตีเรือง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกชกร  แสงรีย์
2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศกุนตนาค
3. เด็กหญิงจิดาภา  ศกุนตนาค
4. เด็กหญิงณภัทร  อุดมศรีพิบูลย์
5. เด็กหญิงตวรรณฉาย  มีปัต
6. เด็กหญิงพรรณษา  โป๊ะแก้ว
7. เด็กหญิงพีรดา  สุขสารดิษฐ
8. เด็กชายภูวนัย  คำบุบผา
9. เด็กหญิงรัตนามณี  จำปาศรี
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุยา
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงขาว
2. นายธนชัย  สืบมาก
3. นางอัจจิมา  ้เถาสุวรรณ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กชายกิติธนธัช  ติ๊บน้อย
2. เด็กหญิงแพรวไพลิน   สุดจิตต์
 
1. นางนันทพร  อินพุ่ม
2. นายอนันตชัย  เงางาม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวจักขุมา  ศรีมงคล
2. นางสาวพลอยทิพย์  คล้ายโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  มุสิธรรม
2. นายโกมนต์  สรวลใจชื่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายสาฬห  จิตรนวกานต์
 
1. นายสงกราต์  เอื่ยมรอด
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 51 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวพิมพ์ตานนท์  ธรรมสร
 
1. นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงศิริบุญ  สิทธิบูรณ์
 
1. นายสงกราต์  เอื่ยมรอด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชนัญชิตา  ขันหาญศึก
 
1. นายธนากร  กุลสิริธน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงแพรวา   ดำรงค์ไชย
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 28 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวอรชพร  พร้อมสัมพันธ์
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายจิรายุส   ภูวกุล
 
1. นางสาวตรีนภา   กิตติวาณิชวงศ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวศศิประภา   ประทุมทอง
 
1. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงวศินี  เขียวสะอาด
2. เด็กหญิงศศินา  ตั้งสกุล
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
2. นายสงกรานต์  เอื่ยมรอด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายลาภวัต  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายณัฐพนธ์  สดมณี
 
1. นายธนากร  กุลสิริธน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายวายุ  เหลืองอล่าม
3. เด็กชายเจษฎา  รุดบุญ
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
2. นายสงกราต์  เอื่ยมรอด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายจักรราช   แก้วจันทร์
2. นายนทีธร   อ่างยานต์
3. นายวรากร  สีดา
 
1. นางสาววจี  วจนศิลปี
2. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.66 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนศักดิ์  สีหะวงศ์
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายสิทธิเดช   พัทธเสมา
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายพงศพัศ  พุฒผึ้ง
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายศิริศักดิ์  เชยสกุล
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  พุฒผึ้ง
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายวุฒิชัย  จิววะสังข์
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 24 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกัลยกร  อ่อนศิลา
 
1. นายเจษฏา  ออกกิจวัตร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชพรรณ  ศิลาอ่อน
 
1. นายวีรวุฒิ  หอยสังข์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพงศ์พล  บุตรสีมาตย์
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายปิยะวัฒน์  ฟองน้อย
 
1. นายอนุกูล  แว่นประโคน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 42.6 เข้าร่วม 28 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสุพิชญา  หวลคะนึง
 
1. นายอนุกูล  แว่นประโคน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวไอริน  พงเกตุกรณ์
 
1. นายสมบุญ  ทัพทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 24 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงภัณฑิรา   นรากรณ์
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 20 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวรินรดา   คุชิตา
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายอัครเดช  พูนพิมาย
 
1. นายสมบุญ  ทัพทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  มะณู
 
1. นางศศิพันธุ์   ทศราช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายจุฑาภัทร  บุญศรี
 
1. นางศศิพันธุ์   ทศราช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกัญณัฏฐ์   พูนพาณิชย์
2. นางสาวจิดาภา  แว่นตา
3. นายจิรัฏฐ์   แป้นทอง
4. นายธันวา  ดวนสิงห์
5. นายปิยะวัฒน์  ฟองน้อย
6. นางสาวพัสตราภรณ์   อินทรชิต
7. นายพิทยุตม์   บุตรละคร
8. นางสาวสิริภาพร   พั่วทัด
9. นายเมธิส   พึ่งแสง
 
1. นายอนุกูล  แว่นประโคน
2. นางสาวภัทชริตา  พานแก้ว
3. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.6 ทอง 13 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกชกร  แตงนุ้ย
2. นายกิตติธัช  เปี่ยมใจชื่น
3. นายจุฑาภัทร  บุญศรี
4. นางสาวจุฑารัตน์   ศรีปฐม
5. นางสาวชลิดา  สุวรรณศรี
6. นายชิษณุพงศ์  ทับใหญ่
7. เด็กชายณัฐภูมิ  แผ่ผลศิริ
8. นายธนพล  วรรณศิลปิน
9. นายนาคิน  ดาวันนา
10. นายปัญจพล  หนูเรียง
11. เด็กหญิงพรสวรรค์  เกตชาด
12. เด็กหญิงพิชญ์นรี  วงศ์ยานนท์
13. นายรัญวรัชญ์  สุขสวัสดิ์นำโชค
14. นางสาวสุนิสา  จันทร์เมือง
15. เด็กชายอภิเศรษฐ์  ทิพย์อรัญ
 
1. นายธรรมศิริ  จิตต์มั่น
2. นางสาวปลายฝน  หุ่นทอง
3. นางศศิพันธุ์   ทศราช
4. นางสาวกมลภา  ทองคำ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   ดำพลงาม
2. นายจิรายุทธ   ประสมสี
3. นายณัฐวุฒิ   ประสมสี
4. นายธีรภัทร   สังข์อ่ำ
5. นายวันชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
6. นายวีรภัทร   หอมสนั่น
7. นายวุฒิชัย   จิววะสังข์
8. นายศิริศักดิ์   เชยสกุล
9. เด็กชายศิลปะ   ประคำทอง
10. นายศิวกร   มานุมูลัด
11. นายศุภกร   เทศขันธ์
12. นายสิทธิเดช  พัทรเสมา
 
1. นายศักดิพจน์   วุฒิหทัยโชติ
2. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
3. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
4. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาศัยสงฆ์
2. นางสาวชลลดา  แก้วคำลา
3. เด็กหญิงชาลิดา  รักษาธรรม
4. เด็กหญิงฐานิดา  วงษ์เหมือน
5. เด็กชายฐิติพันธ์  คุ้มฤทธิ์
6. เด็กหญิงดวงทิพย์  ผลธรรม
7. เด็กหญิงตรีภัทร  คำแก้ว
8. เด็กชายทัตเมธา   โพธิ์ทอง
9. นายธีรวัฒน์  แสนยากร
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงโพนทอง
11. เด็กหญิงพารินธร  บุญสวน
12. เด็กหญิงภคพร  กลั่นผักแว่น
13. เด็กชายรัรชพล  ตุงคะบูรณะ
14. เด็กชายวาที  วิเชียร
15. เด็กหญิงศุลีพร  อ้นสืบสาย
16. เด็กชายอัครเดช  พูนพิมาย
17. เด็กชายอิศม์เดช  ทองคลี่
18. เด็กชายโกมลฐิติกรณ์  จรรยา
19. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
20. นางสาวไอริน  พงเกตุกรณ์
 
1. นายสมบุญ  ทัพทอง
2. นางสาวโสภิตา  รัตนพันธ์
3. นางสาวภัทราพร  พืชจันทร์
4. นายสุริยะ  วรรณบวร
5. นายชัยสิทธิ์  โฉมไสว
6. นายธงชนะ  หวานชิต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กชายนฤปนาท  สัตยาภรณ์
2. เด็กชายปิยะณัฐ  นุชนา
3. เด็กหญิงภัทรศยา  จินดาไตรรัตน์
4. เด็กชายรพีวิชญ์  ริดำรงค์
5. เด็กชายวนันต์ชัย  ศิริเวชพันธ์
6. เด็กหญิงเฮลี่ โจ  ลอยด์โรเบิร์ต
 
1. นายพนม  สีปานาค
2. นายสมชาย  จิตตสุข
3. นายภัทรพล  ริจนา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายนัทธวัฒน์  ไทยสิทธิพงศ์
2. นายพงศ์รชตะ  ไชยศิวามงคล
3. นางสาวพิมพ์ลดา  กุลชาชัยสวัสดิ์
4. นายพีระพัฒน์  บุญวรรณ
5. นายภานุเดช  พันธนาม
6. นายเบญจมินทร์  เหล่าตระกูลงาม
 
1. นายชญานิน  คำสองสี
2. นายธนศักดิ์  มหานิยม
3. นายวรชน  รัตนมาลี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.6 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกฤติมา   มาเสนาะ
2. นางสาวกัณฐิกา  วาริคิด
3. เด็กหญิงจุฑาวรรณ   ทองจันทร์
4. นางสาวฉัตรทริกา   ศรีผุย
5. นางสาวชลนิชา   หุมอาจ
6. นายชลสิทธิ์  มะลิวัลย์
7. เด็กชายณวธร  สมศรี
8. เด็กหญิงณัฐธิดา   หอมหวล
9. เด็กชายณัฐภัทร   ผดุงเกษมสุทธิ
10. นางสาวดลพร   ชาวบล
11. เด็กชายทักษ์ดนัย   สินงาม
12. เด็กหญิงทิพรัตน์   ทองคำดี
13. เด็กหญิงธนัชชา  รอดไพฑูรย์
14. นางสาวนพภัสสร   จำปาขาว
15. นางสาวนารีรัตน์   สงสี
16. นายบริภัณฑ์  บุญเผือก
17. เด็กชายบัญชา  ตระหง่านภูผา
18. นางสาวปรียาภรณ์   บุญร่วง
19. เด็กชายพงศพัส  สุทัศน์วัฒนะ
20. นางสาวพัชรินทร์   วิสัชนาม
21. นางสาวพิญวดี  ถนอมวงษ์
22. นายพีระพงษ์  จั่นช้าง
23. เด็กชายภูธเรศ   มะลิซ้อน
24. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองทาบ
25. นางสาวมินทร์ธิดา   รอมาลี
26. นางสาวรุ่งทิวา   ภมรภูเบศวร์
27. เด็กหญิงวริศรา   ศรีจันทร์
28. เด็กหญิงวิลาสินี  สมพงษ์
29. เด็กชายวุฒินันต์  สุขเผือก
30. นางสาวศรสวรรค์   ยวงโป่งแก้ว
31. เด็กชายศรัญญู  เพ็ชรอินทร์
32. นางสาวศุภิสรา  ไวยวิชา
33. นางสาวษมาวรรณ  แก้วเขียว
34. เด็กชายสิทธิชาติ   ทองนุ่น
35. เด็กชายสิปปกร   มาลาคำ
36. นางสาวหทัยชนก  บุญช่วย
37. เด็กหญิงอภิสรา  นุตาลัย
38. เด็กชายอภิเดช   เปรมอยู่
39. เด็กหญิงอัญชลิกา   บัวพลอย
40. เด็กหญิงอารยา  เกลี้ยงขาว
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
2. นายมนัส  จันทร์กำเนิด
3. นางศรมณีย์  สุขสุมิตร
4. นายพิทยชัย  กงอิ่ม
5. นางสาวมทนาลัย  วงศ์แสนสุข
6. นางสาวจีราพร  สุดเต้
7. ว่าที่ร้อยตรีจรัส  ผิวดี
8. นายชัยวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.8 ทอง 23 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกฤชมน  นพกนกรัตน์
2. นางสาวกฤตภัค  สำราญจิตต์
3. เด็กชายกฤษฎา  อุบลเม้า
4. นางสาวกานดาภร  สำราญจิตต์
5. นางสาวกุลิสรา  ภาชนะวรรณ
6. นางสาวจิตธนา  ดีสีแก้ว
7. นายจุฑาภัทร  บุญศรี
8. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีปฐม
9. นางสาวชาลิสา  บัวคลี่
10. นายชิษณุพงศ์  ทับใหญ่
11. นางสาวดวงกมล  บุญฤทธิ์
12. นางสาวทิพย์สุวรรณ์  สุเทวพร
13. นายธนภัทร  เต็งการณ์กิจ
14. นางสาวธาดารัตน์  แตงใหญ่
15. นางสาวนภัสนันท์  บุญประกอบ
16. นางสาวบุญญขวัญ  คำใฮ
17. เด็กชายปฏิภาณ  ยิโก
18. เด็กหญิงประดับดาว  ไวภูษา
19. นางสาวประสิตา  วังมะนาว
20. เด็กชายปรัชญา  ชุ่มสนธิ์
21. นางสาวปวีรา เอเซีย  เจริญภูมิ
22. นายปัญจพล  หนูเรียง
23. นายพรพิพัฒน์  เจือจันทร์
24. นางสาวพิมพ์ชนก  ภักดี
25. นางสาวภัทรสร  ภควัตวัฒนา
26. นางสาวมนัสชนก  พรมมา
27. นางสาววบุศรินทร์  ใจเทียมศักดิ์
28. นางสาววิมลมณี  วิเชียร
29. นายศุภณัฐ  พรอุไร
30. เด็กชายศุภมงคล  ใจเทียมศักดิ์
31. นางสาวสิดารัตน์  ราชวงษา
32. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงสว่างวัฒนะ
33. นางสาวอชิรญาณ์  กระแสร์ภาค
34. นางสาวอดิภา  โป๊ะแก้ว
35. เด็กหญิงอนงค์พร  นาน้ำ
36. นางสาวอมลวรรณ  บุญน้อม
37. นางสาวอารีรัตน์  ศรีเกตุ
38. นางสาวเนตรน้ำทิพย์  บูรณะ
39. นายเอกนรินทร์  ลายเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข
2. นายโชคชัย  ไกรยศ
3. นางศศิพันธุ์   ทศราช
4. นางสาวจุฑารัตน์   ดวงเทียน
5. นายสิงหนาท  บุญขวัญ
6. นางสาววนิชญา  เครือแดง
7. นางสาวกมลภา   ทองคำ
8. นายวิทวัส  อรน้อม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.86 ทอง 25 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติทัด  โคกสูง
 
1. นายไพรวัลย์  เจริญผล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายศุภกร  พูลเผ่าว์
 
1. นายจิราวัฒนา  ศรีสว่าง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงภัครดา  สุภาสูรย์
 
1. นายอานุภาพ  จันทรา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.16 ทอง 36 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวษมาวรรณ  แก้วเขียว
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 27 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายยงยุทธ์  ขันฤทธิ์
 
1. นางสาวอิสรา  โรจนบุรานนท์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายอิสรภาพ  เผือกพงษ์
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  สุขมอน
 
1. นางสาวอิสรา  โรจนบุรานนท์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาววนารัตน์  ฉิมพานัง
 
1. นายไพรวัลย์  เจริญผล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กระต่ายแก้ว
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  เพี้ยวสำอางค์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายณัฐนันท์  อ่ำพรม
 
1. นายธีรพล  สมจิตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. นางสาวนุสุบา  แสงมาน
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กชายอธิน  สุบรรณา
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 28 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายชนินทร์  มีเฒ่า
 
1. นายโชคชัย  ไกรยศ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงมุทิตา  ถนอมกุลบุตร
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวสุภัทรา  ผลัดมณี
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  ตั้งจิตเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิเลิศ
3. เด็กชายณัทกฤช  อธิชัยธนกุล
4. นายธนากร  ปิ่นนิล
5. เด็กชายธีรนัย  กำจัดภัย
6. เด็กชายนที  นักฟ้อน
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีเพ็ง
8. เด็กหญิงนวพรรษ  เลิศศิริ
9. เด็กหญิงฟ้าใหม่  เเถนสีเเสง
10. เด็กหญิงภาสศิริ  วงศ์วิเชียร
11. เด็กชายภูวิศ  ดีสิริกุล
12. เด็กหญิงอริศรา  พรหมสูตร
 
1. นายศรัณยู  ปรีชา
2. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
3. นางสาวอัจฉรา  เรืองอนันตไพศาล
4. นายณัฐพล  พลอยประดิษฐ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายจักรกฤษ  สำราญรมย์
2. นางสาวชญาดา  ชาคริตนิรันดร์
3. นางสาวฐิณชา  พระจันทร์
4. นายณัฐวุฒิ  เรืองสวัสดิ์
5. นายธนเทพ  สิทธิพันธ์
6. นายพงศกร  พงษ์พิทักษ์
7. นายพันธวัช  แก้วจรูญ
8. นายภัคพล  วิทยาภา
9. นายวงศธร  รอดสวัสดิ์
10. นายวัทธิกร  ดิบประโคน
11. นายสมิทธิ์  ชูกระโทก
12. นายสุธี  ชูกระโทก
 
1. นายศรัณยู  ปรีชา
2. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
3. นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ
4. นางสาววิรัญญา  คล้ายอุบล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 11 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุตรท้าว
2. เด็กชายกฤตณัฐ  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงคณัสนันท์  โพธิ์ประยูร
5. เด็กหญิงคติยา  จันทร์ตา
6. เด็กหญิงชฎาพร  วิมลสุข
7. เด็กหญิงฌัชชา  ทองนุช
8. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หลีลำยอง
9. เด็กหญิงณรัตติยากร  ซ่อมเเก้ว
10. เด็กหญิงณัฐจีรา  ป๊อกหลง
11. เด็กชายดลนที  อินธูป
12. เด็กหญิงดาราวรรณ  ขวัญทอง
13. เด็กชายทวิภัทร์  คงเพชร
14. เด็กชายทัศน์พล  เกษร
15. เด็กหญิงธนภรณ์  วงนคร
16. เด็กหญิงธีรตี  เภรีประยูรพร
17. เด็กหญิงบุญญวีร์  บุญขวัญ
18. เด็กหญิงปกิตา  รักกลางใจ
19. เด็กหญิงปลายฝน  เรียมริมมะดัน
20. เด็กหญิงปานวาด  สันดี
21. เด็กหญิงพณิชศรา  เชาวลิต
22. เด็กหญิงพนิตษา  ดอมไธสง
23. เด็กชายพัฒน์สกรณ์  มั่งสกุล
24. เด็กชายภูวเมศฐ์  ศรีพัชรวัฒน์
25. เด็กชายรชต  เพ็ชรเพ็ง
26. เด็กหญิงรัตนากร  น้อยเตี้ย
27. เด็กชายวิษณุ  ไพนอก
28. เด็กชายศราวุธ  วงษ์ศรี
29. เด็กหญิงศศิญดา  คงแก้ว
30. เด็กหญิงสุธิดา  สุขสำราญ
31. เด็กหญิงสุพัชญา  ชูนาม
32. เด็กหญิงอทิตยาพร  อริยพฤกษ์
33. เด็กชายอธิชา  ชูเลิศ
34. เด็กชายอภิรักษ์  เที่ยงศรีเกลี้ยง
35. เด็กหญิงอรพรรณ  เชียงเเมน
36. เด็กหญิงอังคณา  ยศทัพ
37. เด็กหญิงอัมพิกา  รุ่งรส
38. เด็กหญิงอุรวี  ทองประสงค์
39. เด็กหญิงเกวลิน  เชิดชู
40. เด็กหญิงเจนจิรา  สาใส
 
1. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ผมทอง
2. เด็กชายชัยลักษณ์  สีเสนาะ
3. เด็กชายณัฐวัตร  ฟูคำ
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  เชื้อลิ้นฟ้า
5. เด็กหญิงภัสดาภร  ฮวดสวัสดิ์
6. เด็กชายภาคิน  อริยมาธากุล
7. เด็กหญิงวิไลพร  บุญสวาสดิ์
8. เด็กหญิงสลิตา  ศรีโสภา
9. เด็กชายอนุเทพ  แสงนิล
10. เด็กหญิงโอลิเวีย  ทับทิม
 
1. นายจิราวัฒนา  ศรีสว่าง
2. นายขจิตพัฒน์  แสนโพธิ์
3. นายปฐมฤกษ์  ทรัพย์สถิตย์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง 8 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายจักรพนธ์  จิ้นสุริวงษ์
2. นางสาวฐิตินันท์  จันทร์ประเสริฐ
3. นายธนวินท์  ฐานันดร
4. นายนัฐนันท์  ฉายแสง
5. นางสาวนิดารัตน์  ไชยเสนา
6. นายปฐมพร  เต้มีย์
7. นางสาวพัชนิตา  เผือกทอง
8. นางสาวรัชกร  ภู่นพคุณ
9. นายสยามรัฐ  ทองรุ่งงาม
10. นางสาวสุนิษา  สุปินะ
 
1. นางสาวปานตา  ศรีคง
2. นายเดชทฤทธิ์  แก้วพวง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 14 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  วิริจิตร
2. เด็กหญิงชนม์นิภาท์  ลภน
3. เด็กหญิงฐิติพร  เหมือนมาตย์
4. เด็กหญิงนฤกานต์  อินชา
5. เด็กหญิงภัทริยา  สุประการ
6. เด็กหญิงวรรัตน์  ปู่โชติ
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
3. นายพงศกร  ซ่องสกุล
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา  ผาสุข
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีโพธิโต
3. นางสาวพิมพ์ชนก  นิรันพันธ์
4. นางสาวลลิตวดี   คามะวาสีกุล
5. นางสาววิภาวี  บุญรอด
6. นางสาวสุพรรณิการ์  พรรณบุบผา
7. นางสาวสุภาวดี  ชาติชำนิ
8. นางสาวสุวารี  พานิคม
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
3. นายพงศกร  ซ่องสกุล
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 16 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกนกรดา  อนุกูลชัยสกุล
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  หงส์สำโรง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดำรงค์ฤทธิ์
4. เด็กหญิงชุติญาดา  นัยเนตร
5. เด็กหญิงณัฐมณ  ปั้นสนธิ
6. เด็กหญิงพชรวรรณ  กองสุผล
7. เด็กหญิงพรพรหม  มะพุก
8. เด็กหญิงสิริพิมพ์  เพ็ญดารา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ดวงเทียน
2. นางสาววนิชญา  เครือแดง
3. นายสิงหนาท  บุญขวัญ
4. นางสาวอันดามัน  สุทธิธรรม
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวชนากานต์  พานิชวัฒน์
2. นางสาวธัญชนก  พุทธาภิวัฒน์
3. นางสาวนภัสวรรณ  คำม่วง
4. นางสาวยุพินทร์  ชาติมนตรี
5. นางสาวสุกฤตา  เสาะทอง
6. นางสาวอรทิชา  ศรมาลา
7. นางสาวอาทิตยา  พยัคมาก
8. นางสาวเปี่ยมรัก  พันธ์ประสิทธิ์เวช
 
1. นางเสาวณีย์  เพียซ้าย
2. นายเทียนชัย  นาคแผ่น
3. นางสาวณัฐริกา  ตันติวงษ์
4. นางสาวลักษณ์นารา  ท้วมนิ่ม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชวรรณ  ศรีสร้อย
2. นางสาวณัฏฐธิดา  ยาคำ
3. นายธีรภาดา  ธรรมบำรุง
4. นางสาวนลิน  มาลีแย้ม
5. นางสาวพรปวีณ์  บุญยงค์
6. นายพีรภาส  รอดไพ
 
1. นายณัฐพัชร์  ชนะพันธ์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายญาณเดช  คชพันธ์
2. นายนัฏฐวัฒน์  ภูชำนิ
3. เด็กชายพีรพัฒน์   สังข์นุช
4. เด็กชายภิญญพัฒน์  เเช่มช้อย
5. นายภูมิพัฒน์  ยินดีวงษ์
 
1. นายต่อศักดิ์  กฤษดาโอภาศ
2. นายภูก้องพบ  อุ่นที
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 8 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงญดา   โรจน์เจริญชัย
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  เจือจันทร์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาววรณัน   มีนาราฎร
 
1. นางพิมพ์อร  เสรีพัฒนานนท์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงเด็กหญิงณิฐชมนต์ เจนนี่   เวอร์นิก
 
1. นางสาวพัชรี  งามเหมือน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวพจน์จรี  บางวิเศษ
 
1. Mr.Signor Rinno  Danao Montales
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงสิริโสภา   เอกรัตนวงศ์
 
1. นางสาวณัฐพัชร์   ชัยศรีรัมย์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 34 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวแพรวพรรณ  แสงกนึก
 
1. Mr.Rory  Anthony Berrill
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกษิรา  ฤกษ์ชัยดี
2. เด็กหญิงชญานิน   คิม
3. เด็กชายชิษณุพงษ์   นภาเพชรรัตน์
4. เด็กชายศุภกร  สุทโท
5. เด็กชายเตชิต   เขมิกกานนท์
 
1. Mr.Andrew Thony L.  Miralles
2. นางรุ่งนภา   โชติกรณ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกฤดิ์ทรัพย์   สิริปัญจนนท์
2. นายฉัตรดนัย   อินทรประสิทธิ์
3. นางสาวพัชรมัย   โสภา
4. นางสาวภัทราพร   หลักคำ
5. นางสาวอาภานุช   รมณีปูชนียะ
 
1. Mr.Andrew   Thony L. Miralles
2. นายจีระศักดิ์   ศรีจันทร์แก้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง 16 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงปรวีร์  เมืองราช
2. เด็กหญิงภัคมณี  ศรีโพนสา
 
1. นางสาววิมลวรรณ  แก้ววิลัย
2. นางสาวธันยพร  เทพวงศ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวปิรันยา  แสงสว่าง
2. นางสาววรรณฤดี  สาวงาม
 
1. นางสาวสุจิตรา  นวลสินธุ์
2. นายวิภัทร์  สุทธิจักร์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74.25 เงิน 24 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เชิดชู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บำรุงศรี
 
1. นางสาวจันจิรา  จันทา
2. นายสิทธิโชค  สูงเลิศส่งฟ้า
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.83 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทิพันธ์
2. นางสาวปัญญพร  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวสมสมัย  มณีใส
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.33 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวจิติมา  มาสม
2. นางสาวมัณฑนีย์  ฤทธิ์บุรี
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  ปินตา
2. MissJung  Nuri
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 23 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวชญาภา  กงใจ
2. นายมงคล   หงษ์ทอง
 
1. นางบังอร  ปัสมะริสสา
2. นายธนพงศ์  ปิ่นอินทร์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวปริยฉัตร  ไกรทิพย์
2. นายองอาจ  เกตุเปี่ยม
 
1. นายวิภัทร์  สุทธิจักร์
2. นางสาวสุจิตรา  นวลสินธุ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวกัลยกร  ชมจันทร์
2. นายบุญวัฒน์  บานเย็น
 
1. นางสาวจันจิรา  จันทา
2. นายสิทธิโชค  สูงเลิศส่งฟ้า
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวสาวิกา  คงสุวรรณ
2. นางสาวอทิตญา  ชนาพงษ์จารุ
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  ปินตา
2. MissJung  Nuri
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวสิรินทร์โญ  ธีระกำแหง
2. นางสาวอินทิรา  นวลอินทร์
 
1. นางบังอร  ปัสมะริสสา
2. นายธนพงศ์  ปิ่นอินทร์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.67 เงิน 26 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ   เดชพละ
2. นายธนกฤต   แก้วเกิดมี
3. นางสาวพิชญานิน   ชูสมบัติ
4. นางสาววรณัน   ยอดพะเนาว์
5. นางสาวเรืองรัตน์   เขจรดวง
 
1. นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ
2. นางสาวขวัญหทัย  ฟูเตฟ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.5 ทอง 27 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  จั่นเพ็ชร์
2. นางสาวพรนภา   ใจสม
3. นายพุฒิพงศ์  พิพัฒน์ธิติพงศ์
4. นายภูริพัฒน์   สิงห์สาธร
5. นางสาวลลิดากร  ธนะนิมิตร
 
1. นางสาวพรพิมล  อ่อนศรี
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวณัฐพร  ทองม่วง
2. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วไพฑูรย์
3. นางสาววรินทิรา  ถาวรนาน
4. นางสาวศวิตา  พงศ์พัทธนันท์
5. นายสูตรธาเทพ  สิงห์ทองห้าว
 
1. นายธนพงศ์  ปิ่นอินทร์
2. MissHeloise  Selma Sangan
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.7 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวนพวรรณ  สมบุญสา
2. นายภวัต  สุวันชัย
3. นางสาวรวิสรา  สมานพงษ์
4. นางสาวศุภรัตน์  คละวงศ์
5. นางสาวสิรีธร  พรมน้อย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  ปินตา
2. MissJung  Nuri
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 26 โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวศศิวิมล  อินทร์ชู
 
1. MissJian  Hongli
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.5 เงิน 27 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวโยษิตา  แย้มนวล
 
1. นายไวกูณฐ์  มาลัย
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวศุภลักษณ์  แก้วมั่น
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  ปินตา
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.11 เงิน 42 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุรพิชญา   ทอดสูงเนิน
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   เชิดฉาย
 
1. นายปัถย์  มะยาระ
2. Mr.Eric  Agbor Ashu
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72.43 เงิน 42 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  สนเส็ม
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  โสภากุน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง 29 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ผลเจริญ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธารประกายแก้ว
3. เด็กชายธรรมนูญ  ปานเถื่อน
4. เด็กชายพิชิตพงษ์  ศรีสุข
5. เด็กชายสรศักดิ์   ไตรจักร
6. เด็กชายสหภาพ  เทียมธรรม
7. เด็กชายสุวรรณภูมิ  เจียมสง่า
8. เด็กชายอำพล  สาดา
 
1. นายวิบูลย์  เที่ยงธรรม
2. นายชัยยา  แอนดริส
3. นายสมหวัง  อิสมาแอล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.4 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกรชวัล  พวกรุ่งเรือง
2. นางสาวกัญญารัตน์   ปุ้งโพธิ์
3. นางสาวกัลย์สุดา   เอมสมุทร
4. นางสาวฐิดารัตน์   ธงสถาพรวัฒนา
5. นายธีธัช  กิตติภิวัฒน์
6. นายธีรดนย์  คำอาบ
7. นายธีระภัทร  มูลประถม
8. นางสาวพัชญา  โอษฐน้อย
9. นางสาวสิตางศุ์  สมวัน
10. นายอิทธิพล   บัวประพันธุ์
 
1. นายณัฐพล   อินทร์กลัด
2. นางสาวภัทรสุดา   หาดขุนทด
3. นางสาวพรพิมล  อาจชอบการ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกัลยาพรรณ  ศรีกนก
2. เด็กชายกิตตินันท์  พูนดี
3. นางสาวฐิตาภา  ศรีนาราง
4. เด็กหญิงรุจิรา  ผังคี
5. เด็กหญิงอภิญญา  คำฝอย
 
1. นางสาวศศิมาพร  คชาชัย
2. นางสาวพัชราภา  เกตวัลห์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวขนิษฐา  นามวงษ์
2. นางสาวณัฐภัชสร   แท่นทองธนวัฒน์
3. นางสาวศศิ  ประสงค์เงิน
4. นางสาวอาธิตา   โครตจันทร์
5. นางสาวอุมาพร   กลั่นใสสุข
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวสุพัตรา  เกตุสุข
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  คชสิทธิ์
2. เด็กหญิงรมณณัฏฐ์  สัจจะภัทรกุล
3. เด็กหญิงวรรณพร  วงค์สาโรช
 
1. นางสาวกรุณา  รามัญจิต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 50 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาวชลธิชา  อิสรัญ
2. นางสาวนันทญา  อิสรัญ
3. นางสาววันวิสา  เจิมจันทึก
 
1. นางสาวสรยา  เมฆมังกร
2. นางสาวปูริดา  ศิริพฤกษ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.25 ทอง 6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับทิมศรี
2. เด็กหญิงปาริณ  ทิพวรรณ
3. เด็กหญิงเสาวรัตน์  ป้อมทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาวกรุณา  รามัญจิต
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวนิรามัย  ใจเฝือ
2. นายพาทิศ  ยิ้มไทร
3. นางสาววันวิสา  มณีรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 48 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายชโยดม  เหมราช
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   จันทร์ทอง
 
1. นางสาวจตุพร  จันทร์เรืองศรี
2. นางสาวเเก้วทิพย์  วัฒนะโชติ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายปารเมศ  ประสงค์เงิน
2. เด็กหญิงรัตตญา  ขันทจร
 
1. นางสาวอรัญญา  หวังมีอาจ
2. นายเกริกชัย  มาสม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทิพยบุญนนท์
2. เด็กหญิงนภัสสร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวผ่องศรี  สามศรีทอง
2. นางสาววิลัยพร  วงศ์เชียงเพ็ง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายธีธัช  เจนพรกุล
2. เด็กชายนฤเบธร์  รวบรวมเลิศ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  หงส์สุนันท์
2. นางสาวอาทิตยา  วังคะออม
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายธนธัส  วิบูลย์ธนากุล
2. เด็กหญิงสุชาวดี  นนอาสา
 
1. นายธนากร  ไพบูลย์
2. นางสาววิลัยพร  วงศ์เชียงเพ็ง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายณัฐวุฒิ  วัฒนธรรม
2. นายเจษฎากร  ทองจีน
 
1. นางสาววาสนา  เเสงศรี
2. นางณัชชา  บุญประไพ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 51.8 เข้าร่วม 47 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวนฤมล  ทองเชื้อ
2. นางสาวพรทิพย์   ภักดีวิวัฒนกุล
 
1. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
2. นางสาวกนกพร  พิมพา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงทัศนา  กลิ่นทรัพย์
2. เด็กชายวทัญญู   ขำแจ้ง
 
1. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
2. นางสาววิมลรัตน์  ชื่นอารมณ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.4 เงิน 13 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1. เด็กชายพรรษกร  เสริมศรี
2. เด็กชายภิชากรณ์  เทพสำราญ
 
1. นางสาวพนิดา  พุฒซ้อน
2. นายชวภณ  บุญฐิติกุลชาต
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75.4 เงิน 8 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวภัสราภรณ์  ดวงสาพล
2. นายอรรถการ  ทองประมูล
 
1. นายเชาวลักษณ์  ชาวงษ์
2. นายศิรมณ์  เสถียรรัมย์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวสวริณ  พฤติสืบ
2. นางสาวเขมาพร  งามสิริเรืองสกุล
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  ลิ้มสงวน
2. นางสาวมนัสวีน์  อุดม
 
172 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 21 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงชนาภา  ณัฐวุฒิศักดิ์
2. เด็กชายธนพล  มูลชาลี
3. เด็กหญิงปภัสสรา  พึ่งเกษม
 
1. นางสาวจารุภา  ไชยนุรักษ์
2. นางสาววิมลรัตน์  ชื่นอารมณ์
 
173 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 18 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายกฤติน  กลิ่นแก้ว
2. นางสาวพิมพ์รติ  ลิมปนะวรรณ
3. นางสาวสุพรรณี  พงศ์ตระกูลเจริญ
 
1. นายภาสกร  ภาคอัต
2. นายจิรพงค์  อ่อนน้อม
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนภัทร  แสงเมือง
2. นางสาวพัชรินทร์  สายรัตน์
 
1. นายชนาธิป  เกษกิจ
2. นางสาวณัฐกานต์  ทองสุวรรณ
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายธีรดนย์  อุปมูล
2. เด็กชายปรม  จันทรทวี
3. เด็กชายเชี่ยวชาญ  ว่องไว
 
1. นายนวรัฐ  ทิพย์เเสง
2. นายอุดม  ประเดิมรัตนกุล
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายธนภัทร  ง้าวสุวรรณ
2. นายธีทัช  ประดิษฐสุวรรณ
3. นายวุฒิกร  ฮู้คี้
 
1. นายนวรัฐ  ทิพย์เเสง
2. นายอุดม  ประเดิมรัตนกุล
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายปภพ  สุรีชัยรัตนกุล
2. เด็กชายพีระแพทย์  พุทธเส็ง
3. เด็กชายศรัณยพัชร์  ยิ้มชัยประเสริฐ
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  ลิ้มสงวน
2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกุลธิดา  คล่องแคล่ว
2. นายชุติพันธ์  เขินไพร
3. นายปุณยวีร์  โพธิวรรณ์
 
1. นายมานัส  ชุติกุลวรนันท์
2. ว่าที่ร้อยโทพิชัยณรงค์   สุวรรณมยุร
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายณฐพงศ์   กุลแสง
2. เด็กชายณัฐวัตร  แสนบุตร
3. เด็กชายพุฒิพงศ์   วิเศษวงษา
 
1. นายณรงค์  รอดนิล
2. นางวนิดา  หวังวิวัฒนา
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนธัญบุรี 1. นายณัฐชนน  ไพบูลย์ธนะสิน
2. เด็กชายธิติกร  เอกพจน์
3. นายนิติภูมิ  มอญดี
 
1. นายอนุรักษ์  เตซะเถลิงผล
2. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายพงศกร  น้ำทิพย์
2. เด็กชายพฤกษทล  บางสาลี
3. เด็กชายวีรวัฒน์  วงค์มานิตย์
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  ลิ้มสงวน
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนธัญบุรี 1. นายนฤดล  ทองพูล
2. นายพีรพัฒน์  เนาวสัยสี
3. นายเทพทัต  ชูแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  เตซะเถลิงผล
2. นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กชายบูรพา  แก้วจ้อย
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  สมานมิตร
3. เด็กชายภูเบศร์  กลิ่นหอม
 
1. นายเกินศักดิ์  ศรีสวย
2. นางสาวสิริรตน์  กลิ่นจันทร์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายทินกร  กองเพียร
2. นายสุรศักดิ์  นุยภูเขียว
3. นายโยธกานต์  มาลัย
 
1. นายวีระยุทธ  ยอดมะลิ
2. นายนิธิพัฒน์  ปรีชาชาญ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณีรนุช  รวีรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงนาเดีย  หวังวิมาน
3. เด็กหญิงวรพรรณ  พันธุ์วิชัย
 
1. นางสิริลักษณ์  งามลักษณ์
2. นายชานนท์  แสงโสด
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวพรพรรณ  จันทราช
2. นางสาวลลิตา  วังงาม
3. นายศุภณัฐ  อินทร์พันงาม
 
1. นายชานนท์  แสงโสด
2. นางสิริลักษณ์  งามลักษณ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชุติมา  ศิริสำราญ
2. เด็กชายณัชชานนท์  ทศราช
3. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  เพชรไทย
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อาจวาที
5. เด็กหญิงศุภักษร  อาลัยสุข
6. เด็กชายสิทธิพร  สันต์เสริมสุข
 
1. นางสิริลักษณ์  งามลักษณ์
2. นายชานนท์  แสงโสด
3. นางสาวเกศินี  ผาสุข
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนธัช  กือสันเทียะ
2. นางสาวจารุวรรณ  เงาภู่ทอง
3. นายชินวัตร  มณีทับ
4. นางสาวญาณิศา  พลับลับโพธิ์
5. นางสาวธนภรณ์  เอี่ยมเดช
6. นางสาวศรีสุดา  ศรีอ่อน
 
1. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
2. นางนันธิดา  ยืนทน
3. นางสาวจุฑาทิพย์  รุ่งเรือง
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 44 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  ดิลกเรืองพงศ์
2. เด็กหญิงปริชญา  ทองชุบ
3. เด็กหญิงปวริศา  มั่นสน
 
1. นางสาวภัคปภา  บัญญัติ
2. นางสาวจันทภา  จันทร์ลอย
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายจุลดิษฐ์   อรัญสาร
2. นางสาววิภาพรรณ  ฆังโฆษิตวงศ์
3. นางสาวศิริกันยา  จันทร์สม
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางวาสนา  กระแสร์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญชนิต  ชุมคง
2. เด็กหญิงอรปรียา  ถิ่นโสภณ
3. เด็กหญิงอัญชลี  มณีคันธวงศ์
 
1. นายชานนท์  แสงโสด
2. นางสาวเกศินี  ผาสุข
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวจิตตา  ทองยืน
2. นางสาวรรรันด์  จันทร์อิ่ม
3. นางสาวเเสงรวี  เฉลิมช่วง
 
1. นางสาวนิภาพร  นนธิสอน
2. นางสาววรามน  บุญเจริญ
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อ่อนไม้
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ชินขุนทด
3. เด็กหญิงภาวดี  สินประสพ
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางวาสนา  กระแสร์
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวกานติมา  จันทร์มา
2. นายทรัพย์กมล  แสงบุญเรือง
3. นางสาวนิรัชชา  มณีแสง
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางวาสนา  กระแสร์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจันทิมา  น้อยสคราญ
2. เด็กหญิงสุณิษา  คงแตง
3. เด็กหญิงอารียา  คุณสัตย์
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายกนกพล  คุ้มศักดิ์
2. นางสาวกฤติยา  กมลเดช
3. นางสาวพิณทิพย์  โพธารินทร์
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงนงนภัส  จันทร์ไพศรี
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  แจ้งสวะ
3. เด็กหญิงแพรวพราว  รักษร
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายจิรเมธ  นิธิสุวรรณ
2. นายฐิติวุฒิ  ถิ่นโสภณ
3. นางสาวปณิตา  เพ็ชรผุดผ่อง
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  นนทนาคร
2. เด็กหญิงบุณยานุช  ศรีนาค
3. เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
2. นางวิไลพร  รื่นสุข
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 19 โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวทัศนพรรณ  ฉั่วศรีสกุล
2. นางสาวนภารัตน์  พวงมาลัย
3. นางสาวแพรนรินทร์  สิทธิรส
 
1. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
2. นางศรัณยา  ศรีจันทร์
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายนันทกร  แสงเทศ
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายณพวุฒิ  สุขสุเมฆ
2. เด็กชายธรเทพ  แซ่ลูุ
3. เด็กชายศุภกิจ  ร่มเย็น
 
1. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
2. นางกนกวรรณ  แสนจำหน่าย
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิเทพ  หอมเกษร
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายภควา  ศรีสว่าง
 
1. นางปุณยานุช  มัฆนาโส
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงพันธ์รัตน์  อำไพวรรณ
 
1. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายฤชรุจ  มารศรี
 
1. นางกนกวรรณ  แสนจำหน่าย
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 16 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายปิยพล  โต๊ะถม
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญิศา   สุมามาลย์
 
1. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 7 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายศุภวิชญ์  จันทะสอ
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.7 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกนก  ทรัพย์ทิม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เฉลยภาพ
 
1. นางณิชชาภัทร  ชัชวาลย์
2. นางสาวสุพรรณรัตน์  แสนบุตรดี