สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชวิศา  สาโรจน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  สีลารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนพเก้า  จุไรรัตน์พร
 
1. นางธัญธารีย์  สินศักดิ์โค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงเอริ ทัตสดา  โคคูบุน
 
1. นางสาวจิรสุดา  ด้นประดิษฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสโรชา  แซ่ภู่
 
1. นายชนะชนม์  สวัสดิ์นุชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  นามโมรา
 
1. นางนุกูล  งามละมัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  แจ่มจันทร์
 
1. นายวีรยุทธ์  ประสมพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 46 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุปรียา  สิริพรหมสมบัติ
 
1. นางสาวกุสุมา  งามละมัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายอัครพันธ์  ทวีศักดิ์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 44 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ตามไป
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญจมณี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัชยาภรณ์  พึ่งสว่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกฤษฎิ์  เชาวนะเลิศ
2. เด็กหญิงอันนา  วัธนวิสูตร
 
1. นายวสุธร  บุตรจันทร์
2. นางธัญธารีย์  สินศักดิ์โค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 11 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  ยุนสระน้อย
2. นางสาวพฤษา  ทองสุข
 
1. นางสาวปัทมพร  ไกรนิยม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.7 เงิน 40 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนลินภัสร์   พรสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุญญิสา  เหาตะวานิช
 
1. นายนพพล  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์แดง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79 เงิน 26 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นางสาวนัชนชา  อารักษ์ประชาดี
 
1. นางเบ็ญจมาศ  บุณยะกาญจน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง 14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายภาสวุฒิ   ณ นคร
 
1. นางวิภาพร  ฉัตรทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวฐิตารีย์  บุญนิธิพันธุ์
 
1. นางกฤติยา  ปิยะแสงทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 46 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายภูริณัฐ  พลอาสา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร
3. เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาลีผล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวพรรณ  กองพิมพ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 23 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายก้องภพ   โชคสถาพร
2. นางสาวดุสิตตา   คิดเจริญ
3. นายปฐวี  แสงขุรัง
 
1. นายณัฎฐณภัทร   ศรีจงใจ
2. นางสาวไพลิน  ธัญญเจริญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 26 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฏฐพิชา  พงศ์พรหม
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หวังดี
 
1. นางสาวสุชาฎา  รถทอง
2. นางสาวเรณุกา  ทองวงษ์เพ็ชร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.75 เงิน 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนิสารัตน์  เนียมบุญเจือ
2. นายภานุพงษ์  ศรีปานวงษ์
3. นายสิริภิญโญ  เที่ยงบางหลวง
 
1. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
2. นางสาวจำเนียร  กลัดเกิด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ประชิดเขตต์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติ์จิตรเวชกร
 
1. นายวันชนะ  เกิดบัว
2. นางวิภาพร  ฉัตรทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชิดชนก  สมาธิ
2. นายธนภัทร  เชื้อโตหลวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นายอำนาจ  เปรมบางเขน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายนันท์ธน  เลิศนิบุนะ
 
1. นายนิคม  อาศัยนา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายธนธรณ์  เภาพันธ์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  จันทนา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายวัชรพล  สุบุญสันต์
2. เด็กหญิงอรกัญญา  ใจมั่น
 
1. นางสาวศวิตา  ดนตรี
2. นายกฤตชาญ  เสาเวียง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวน้ำทิพย์  พันสาย
 
1. นายกฤตชาญ  เสาเวียง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74.22 เงิน 7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์
 
1. นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85.19 ทอง 12 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวสิมิลัน  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวเบ็นจา  อับดุลฟาก๊ะ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 19 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงมณีพร   จันทร์ลอย
 
1. นางตติพร   เล่ห์กล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เอกอำนวย
2. เด็กชายปยุต  ทรัพยอาจิณ
3. เด็กหญิงสิริกานต์  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวศิราณี  โชติงาม
2. นางสาวไปรยา  บุญโพธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชัยชนะ  พันตัน
2. นายธนวินท์  ดวงจันทร์
3. นายภาณุพงศ์  หอมไกร
 
1. นางศตพร  ชาญชัยสิทธิ์
2. นางสาวศิวนาฎ  ฉวีจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายบัณฑิต  สีเสงี่ยม
2. เด็กหญิงสุธิตา  ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  เปรมประเสริฐ
 
1. นางสาวทองใบ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวชัญญานุช  เมฆาวัชร์
2. นายธีร์ธัช  ภัทรวโรดม
3. นางสาวภาพร   ศรีสันติสุข
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 41 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายก้องภพ  สมดี
2. เด็กชายธราธิป  แสงอรุณ
3. เด็กชายพลาจักษณ์  ปานเกษม
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 16 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวธิมาพร  อุบัติ
2. นายวรเมธ  กรรณสูตร
3. นายอัครพล  สารีกุล
 
1. นางอุษณีษ์  บุญทัศโร
2. นางสาวชฎาภรณ์  ชัยมาด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงธนพร  อุดมพัฒน์
2. เด็กชายพิพัฒน์ชน  เนยโอชา
3. เด็กหญิงสุรดา  กมลสินธุ์
 
1. นางสาวสาวิณี  ปิ่นคล้าย
2. นายณฐกร  สุทธิวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 8 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวปัณฑารีย์  เต่าทอง
2. นางสาววรินธร  กรอบสนิท
3. นางสาวอรกานต์  เหลืองอร่ามจิตร
 
1. นางสุพรรณนี   เจนจิตต์
2. นางสาวกมลชนก  กระแสแสง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรณัน  พันธุ์ไพโรจน์
2. เด็กหญิงวริษฐา  ป้อมน้อย
 
1. นางสาวนาตยา  เวชมุข
2. นายอนันต์  ศรีปัญญา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายภูมิ  ไกรสัย
2. นางสาวรุ่งทิวา  สะตะ
 
1. นายธงชัย  ควรคนึง
2. นางรุ่งทิวา  ค้ำคูณ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายดรัณภพ  นาจรูญ
2. เด็กชายปภินวิทย์  เมนกูล
 
1. นายพิพัฒน์  สอนศรี
2. นางสาวจิรนันท์  ตันตระกูล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.63 ทองแดง 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  ทองนิ่ม
2. เด็กชายสพลดนัย  วงษ์กวน
 
1. นางสาววรรษมล  เสนาะคำ
2. นางสาวจุไรรักษ์  บุทธิจักร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรพรรดิ  ทองฉิม
2. นายชนแดน  อินทรศรี
3. นายธนพ  อัมพะวัต
 
1. นายฤทธิรงค์  สวากัลป์
2. นางภคพร  จิตตรีขันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 51 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกานดา  โรจนพนิตพันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  วงษ์จันทะ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ธีระวิภา
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีสอน
5. เด็กหญิงวีนัส  วิโรจน์รัตน์
 
1. นางภาวิดา  มานะอด
2. นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวญาตาวี  ปฐพีอาภา
2. นางสาวนนท์ธิชา  เคียงแก้ว
3. นางสาวบุญญาดา  บุญจวง
4. นางสาวมิ่งกมล  ศิริถิ่นพยัคฆ์
5. นางสาวอทัยวรรณ  ตวงทอง
 
1. นางลักขณา  นิยม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 27 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงณัชชา   จิตตรีพรต
3. เด็กหญิงภัทรภา  ศรัณยาภินันท์
4. เด็กชายศรัณย์ภัทร   รักกุศล
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ผลเหม
 
1. นางสุภาพร  วงค์สุพชัย
2. นางสาวแสงจันทร์  ยืนยาว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  เกียเต๊ะ
2. นางสาวธัญรดา  พวงทอง
3. นายธีรภัทร  พินิจการ
4. นายพีรวิชญ์  คำแดง
5. นางสาววิลาสินี  ทองมีเอียด
 
1. นางสาวสมฤทัย  ด้วงภู่ทิม
2. นางสาวสุวรรณรัตน์  จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 43 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   เทพพิบาล
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   หนูน่วม
3. เด็กชายวัลลภ   ทำแนบ
4. เด็กชายศิวัฒน์   หงษ์ทอง
5. เด็กชายเจษฎา   ส้มหวาน
 
1. นายสุขสวัสดิ์  มณีโสม
2. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.8 เงิน 14 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจิรัชยา   จันทร์เเบบ
2. นายณัฐพล   จูฑะเศรษฐ์
3. นางสาวรุจิรา  ยอดนุ่น
4. นายวริทธิ์   ดียิ่ง
5. นางสาวสุปรียา  เข็มทอง
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกัณภิรมย์  ทรัพย์มี
2. นายจิรเมธ  อินทร์พลับ
3. นางสาวจุฑาทิพย์  และนุช
4. นางสาวชนากานต์  ปิยะธรรมสถิต
5. นางสาวชุติมา  แสงกลาง
6. นายธนกฤต  มหาชัย
7. นางสาวธัญนิกา  ใจปิง
8. นายบรรณพร  กองทิพย์
9. นายปรัชญา  ยาเขียว
10. นายปริญญา  พูลสวัสดิ์
11. นายปารมี  สมศรี
12. นางสาวปิยาพัชร  อ่วมทร
13. นางสาวพิมพ์ชนก  เฟื่องฟอง
14. นายภานุวัฒน์  กฤษล้วน
15. นางสาวมัจฉา  พุ่มหริ่ง
16. นายวรากร  สอนทอง
17. นายศุภกร  จิตรดี
18. นายสรพล  สิงหเสนี
19. นางสาวสิริยากร  ไม้แก้ว
20. นางสาวอาฐิติญา  โพระกัน
 
1. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
2. นายกันต์ณะภัทร  นานอก
3. นายขจรศักดิ์  แมลงภู่
4. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
5. นางสาวสมฤทัย  ด้วงภู่ทิม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกัลยา  ลมลอย
2. นางสาวจิรัชญา  ชาวโพนทัน
3. นายจีระศักดิ์  พรหมทา
4. นางสาวชนากานต์  มาสุข
5. นายณัฐพล  พรรณหาญ
6. นายนราวิชญ์  วัฒนกุล
7. นางสาวนิดาภา  เกิดวงษ์
8. นายบุญฤทธิ์  ขำมณี
9. นายปัญญากร  หยงสตาร์
10. นายปัณณวิชญ์  คงศักดิ์ไพบูลย์
11. นายพงศธร  ถาวิกุล
12. นางสาวพัชรินทร์  นามเสนาะ
13. นายพีระกานต์  นุ่มนก
14. นายพุทธิวัฒน์  สังฆกรณ์ธนา
15. นายวีรภัทร  วีระศร
16. นายสัญลักษณ์  วิริยธรรมเจริญ
17. นางสาวสุภาวดี  ศรีจันทร์
18. นายอติวิชญ์  วายุโชติ
19. นายอัคคเดช  สมพร
20. นายเจษฎาพันธ์  ธรรมจารี
 
1. นายสุขสันต์  เทียววัน
2. นายวัชรพงษ์  อุปโคตร์
3. นายโสรัช  พรหมอักษร
4. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
5. นายปรีดา  พุ่มอุไร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง 7 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร
 
1. นางสาวฟารีดา  มะหะหมัด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 30 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  สิทธิการนา
 
1. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายภควัต  ธำรงค์อนันต์สกุล
2. นางสาวอริสา  กฤตฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ปัญญาสืบ
2. นางสาวสุรภา  เพิ่มพูล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายรชตพล   เทียมทัน
2. นางสาวอรุโณทัย  วิชัยพรม
 
1. นางสาวภีญาณัฎฐ์  ปาโท
2. นางพลอยพิไล  ทิพยสิริ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.2 ทอง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายกฤษดา  เดชมี
2. เด็กชายณภัทร  คำดี
3. เด็กชายธนดล  ชัยวิชู
4. นางสาวธนัชพร  แท่งทอง
5. นางสาวนันทนา  นนทวิศรุต
6. นางสาวปลายฟ้า  โพล้งอยู่
7. เด็กชายพิพิธพงษ์  แสนสุข
8. เด็กชายภรัณยู  รูปไธสง
9. นางสาวภัทรวรินทร์  ศรีชัย
10. เด็กหญิงสวิตตา  ลาวเนือง
 
1. นายนักรบ  ฤทธิสาร
2. นายชัชชัย  ชูชิด
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 68.8 ทองแดง 38 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกุลธารินท์  กลิ่นขจร
2. นางสาวณฐพร  รักสุวรรณนิมิต
3. เด็กหญิงณัชชา  มีชัยอุดมเดช
4. เด็กหญิงธชา  วุฒิวสุธร
5. เด็กหญิงนลพรรณ  เกษรบัว
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองประเทศ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  รอดทิม
8. เด็กหญิงสุชาดา  มุสิกศรี
9. เด็กหญิงหทัยกานค์  ชื่นทรัพย์กุลเดชา
10. เด็กหญิงเตชินี  ขวัญช่วย
 
1. นางสาวพรทิพย์  แก้วรัตนะสกุล
2. นางสาวพรชีวัน  ทัฬหิกรณ์
3. นางปานใจ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 77.75 เงิน 27 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายฐานทัพ  คำงาม
2. นายธนเทพ  ปรียากร
3. เด็กชายภคพงษ์  อ่ำกรด
4. นายภูเบศร์  แก้วกลม
5. เด็กชายรัฐพงษ์  สายแวว
6. เด็กชายวุฒิชัย  ราชสัก
7. เด็กชายศิวัฒน์  ขุขันธิน
8. เด็กชายสืบสกุล  บุญญศิริโชติ
9. นายสุธีกานต์  สนุกล้ำ
10. เด็กชายอิทธิพล  พืชโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  หลวงยศ
2. นายอนุพล  บัวบาน
3. นายชาญณรงค์  จันทร์หอม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 93.2 ทอง 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจันทมณี  เหมือนจันทร์
2. เด็กหญิงณัชมลพร  พรหมลิ
3. เด็กหญิงธนัญญา  สายสุด
4. เด็กหญิงนภัสกร  แสงอร่าม
5. เด็กหญิงปรัญญา  ผลดา
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเจริญ
7. เด็กหญิงลลิตา  โคกเสือ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  รงค์ทอง
9. เด็กหญิงสุนิสา  ภู่สำอางค์
10. เด็กหญิงสุรินทร์นาท  ศิลปยวง
 
1. นางสาวดารัตน์  หาสุนทรีย์
2. นายภานุพงษ์  คงเลิศ
3. นางสาวกุลดา  ยิ้มสีมา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณหทัย  เฉิดมงคล
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  มีสกุล
 
1. นายปัณณวัตน์  วีระพงษานันท์
2. นางสาวนิพาดา  ธนวัฒนพงศ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกมลชนก  ผาสุข
2. นางสาวสริตา  ใจอารีย์
 
1. นางชนกพรรณ  ชำนาญวาด
2. นางสาววีณา  เหล่ากุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงอริยา  ปัญมณีโชติ
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  ศุกลรัตน์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  โตบัว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผ่านคำ
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจิญฌญา  สีดอกพุด
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงฤาษิณี  มณีช่วง
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 46 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาววรรณิกา  พิลาสุข
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายวิสุทธิ์  สร้อยฟ้า
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกรศิวะ  เชื้อนิล
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  ทันวงษา
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
2. นางสาวกาญจนา  สุขมามอญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชญา  เถาพิมาย
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ศิลวิรัตน์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงมุฐิตา  เล็กทับ
2. เด็กหญิงรัศมี  ชิปะปา
3. เด็กหญิงอรินญา  ทองสุก
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
2. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวกัลยรัตน์  ยินดี
2. นายก้องภพ  เจริญสุข
3. นายสุทธารักษ์  เป็งผัด
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายศุภกฤต  จันทร์ยวง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิจ  เกษรมาลี
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวอารียา  ดุริยะพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 13 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชาย ธีรโชติ  พวกดี
 
1. นายธวัชชัย  พวกดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวอารียา  ดุริยะพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาววรางคณา  ปิ่นภู่
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวอัจฉรา  การภาพ
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายจิรเมธ  จุ้ยกำจร
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวพิไลพร  จันทร
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กองกูล
 
1. นายกำพู  อักษร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวพัณณิตา  เพ็ชรอาภรณ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 35 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาววาสนา  คำใบใหญ่
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินทรีย์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 22 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายวีรยุทธ  คนคล่อง
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัญญาวีร์  หนูแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สายรัตน์
2. เด็กหญิงทิพปภา  อุ่นทรวง
3. เด็กหญิงทิพรดา  จีนสุข
4. เด็กหญิงธันยมัย  จรรโลงศิลป์
5. นางสาวพัณณิตา  เพ็ชรอาภรณ์
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินทรีย์
7. เด็กหญิงพุทธินันท์  ดาวดาษ
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ผลงาม
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
2. นายณัฐวุฒิ  พูลทวี
3. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 77.2 เงิน 29 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
2. เด็กหญิงกัญยาณี  ไวยวรรณ์
3. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
4. เด็กหญิงปพิชญา  ชานุชิต
5. นายปัจจกำพล  เลไธสง
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  หลวงน้อย
7. นายพณิสร  สร้อยแสงทอง
8. เด็กชายพัชรพล  ประดับเพ็ชร์
9. เด็กชายพีรพัฒน์  กองกูล
10. นายภัครพงษ์  นุ่มโต
11. เด็กชายวศิน  กลับเจริญ
12. เด็กชายวีรยุทธ  คนคล่อง
13. นายศักดิพงศ์  อนุภาพ
14. เด็กหญิงศิริประภา  พงษาเทศ
15. เด็กหญิงศุภัชญา  เศษพรม
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
2. นายมนตรี  เฉยดี
3. นายกำพู  อักษร
4. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 71 เงิน 31 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
2. เด็กชายณัฐกิจ  เกษรมาลี
3. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
4. เด็กหญิงปพิชญา  ชานุชิต
5. นายปัจจกำพล  เลไธสง
6. นายภัครพงษ์  นุ่มโต
7. เด็กชายวศิน  กลับเจริญ
8. เด็กชายวิรนนท์  จิตรักมั่น
9. เด็กชายวีรยุทธ  คนคล่อง
10. นายศรราม  ยอดมะลิ
11. นายศักดิพงศ์  อนุภาพ
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
2. นายมนตรี  เฉยดี
3. นายกำพู  อักษร
4. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
2. เด็กหญิงชลิดา  ศรีสกุลเดโช
3. เด็กหญิงฐิติมา  ทองสุวรรณ
4. เด็กหญิงธนิศรา  ชูเรือง
5. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
6. เด็กหญิงปพิชญา  ชานุชิต
7. เด็กหญิงปวิชญา  แก่นแก้ว
8. นายปัจจกำพล  เลไธสง
9. เด็กหญิงปารีณา  เกื้อกูล
10. เด็กหญิงพัชรมัย  ฮ่องสกุล
11. นายภคพล  โคเต็ม
12. นายภัครพงษ์  นุ่มโต
13. เด็กหญิงวีรญา  เกื้อกูล
14. นายศรราม  ยอดมะลิ
15. เด็กหญิงศศิธร  นงค์บาง
16. นายศักดิพงศ์  อนุภาพ
17. เด็กหญิงศิริประภา  พงษาเทศ
18. นางสาวศุภกานต์  นิรกิจ
19. เด็กชายศุภณัฐ  วรรณา
20. เด็กหญิงอรปรียา  คำงาม
21. เด็กหญิงอัมชนิกา  แสงสีนิล
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
2. นายมนตรี  เฉยดี
3. นายกำพู  อักษร
4. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
5. นายพิสิษฐ์  สมใจ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายนิชฌาน  ปราโมชวงค์เจริญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  นิ่มไพบูลย์
3. เด็กชายพัตชรพล  ธนโชติคณาทิวัตถ์
4. เด็กชายพิชญุตม์  แสงแก้ว
5. เด็กชายภูริช  ปานเกศรินทร์
6. เด็กชายศิรวิชญ์  นรากุลสุขพิภัทร์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
2. นายสายัญ  อนุวัฒนา
3. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกมลรัตน์  บัวทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ประทุมศรี
3. นางสาวตมิสา  ทรงทวีโชค
4. นางสาวรตนพร  ชมภูอ่อน
5. นางสาววริศรา  โคตรทิพ
6. นายอัครเดช  ภู่ระหงษ์
 
1. นายอัยยรัชต์  คุณมาศ
2. นายศรัญญู  ขันฑบัณฑิตย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.1 ทอง 7 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกรณิศ  ศรีสนอง
2. นายกุณศุวัติ  จันทร์พ่วงผล
3. เด็กชายจรินทร์  ใยสามเสน
4. นายจิรภัทร  พึ่งฤทธิ์
5. เด็กหญิงจิรภัทร์  หงันเปี่ยม
6. นางสาวจิรัชยา  ปานประเสริฐ
7. เด็กชายจีรวัฒน์  เข็มทอง
8. เด็กหญิงจุฑามณี  จิราพงษ์
9. เด็กหญิงชนิศา  ทวีสิน
10. นางสาวชลณิชา  นพพรพรหม
11. นางสาวชลธิชา  พิลาวรรณ
12. นางสาวฐิตินันท์  เสนาโกฎิ
13. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บรรเทิงใจ
14. เด็กหญิงณัฐริดา   บรรเทิงใจ
15. นางสาวณิชากรณ์  ชาติรัตน์
16. นายนพชัย  ขาวแดง
17. นางสาวนวพร  พรมแก้ว
18. เด็กหญิงบุษบา  คำแจ่ม
19. นายปณิธาน  ชั่งโต
20. นางสาวพรนัชชา   สีพลี
21. นางสาวพัชราภรณ์   เข็มทอง
22. นายมานนท์  รอดกันภัย
23. นางสาวลูกแก้ว  ทาศรีภู
24. นายวัชสัณห์  ริยาพันธ์
25. เด็กหญิงวันลดา  พรมทอง
26. นายวันใหม่  ติคำรัมภ์
27. นางสาววิมลวรรณ  พึ่งสว่าง
28. นางสาวศิยากมล  ป้อมเกิด
29. นางสาวอพิณญา  ตรัสรู้
30. นายอพิรเดช  อรุณแจ้ง
31. นายอภิสิทธิ์  สุดสะอาด
32. เด็กหญิงอยูมิ  ทะคะโนะ
33. เด็กหญิงอัมรา  ปุ่นจุ่น
34. นางสาวอาภาศิริ  แจ้งกระจ่าง
35. เด็กชายอโนชา  เจตมณี
36. เด็กชายเตชพัฒน์  แก้วกล่อม
37. นางสาวเนตรชนก  ทองสีกัน
38. นางสาวเบญจวรรณ  พันธุ
39. นางสาวเพชรสี  จันทะพระวัน
40. นางสาวเมธาวี  เมฆพยนต์
 
1. นางรัตนา  ฟักแฟง
2. นางสาวชลธาร  นิยม
3. นายกมล  โกมลพันธ์ุ
4. นายสมนึก  คำมีวัด
5. นางสาวชมพูนุช  ทองคำ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.8 ทอง 5 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายก้องภพ   สุจิตต์อมรพันธุ์
2. นางสาวขวัญฤดี  จิตรทะยาน
3. นางสาวขวัญฤทัย  ล้อยลาย
4. เด็กหญิงจารุวรรณ   ตับหุ่น
5. เด็กชายชัยรัชย์   กริชเพ็ชรัตน์
6. นางสาวชุติมา   คชฤทธิ์
7. นางสาวญาณิศา   หัตถ์ชนะ
8. นายฐานันดร   เเววมณี
9. นายณธัชศักดิ์   ตันกุระ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  เงาภู่ทอง
11. นายณัฐนันท์   อินโต
12. นางสาวณัฐนิชา   สายรัตน์
13. นายณัฐพล   ดนมินทร์
14. นายธนภัทร  อยู่รอด
15. นายธนากร   คำแพง
16. นางสาวธนิกา   ท้าวศิริกุล
17. นายธนเทพ   มากบุญ
18. นางสาวธัญวรัตม์   จ้อยจิตต์
19. นายธีระชัย   ขํากล่ำ
20. นายธีระยุทธ   สมพล
21. เด็กหญิงนฤมล   ทองคำ
22. นายนวดล   อัตสาร
23. นางสาวน้ำทิพย์   ปานมณี
24. นางสาวปทุมทิพย์   คมวิชายั่งยืน
25. เด็กหญิงปุญยนุช   เรือนใจมั่น
26. เด็กชายพิพัฒน์   หวลคิด
27. นายพิสิษฐ์   แซ่คู
28. นายพีระพัฒน์   ฝางแก้ว
29. นายภัทรพงศ์   ชัยคํา
30. นางสาวภัทรวดี   จันทร์ศรี
31. นายภูบดินทร์   หย่ำวิลัย
32. นางสาวมณีรัตน์  ศรีมาตร์
33. เด็กหญิงรสธร   อ่อนมา
34. นายวชิรพงศ์   นินขลัง
35. นายสุรัตน์   จันทร์ทอง
36. นายหิรัณย์   กายเพ็ชร
37. นางสาวอภิญญา  ผานามอญ
38. เด็กหญิงอริสา   สุขุม
39. เด็กหญิงอรุโณทัย   คำรักษ์
40. นางสาวใบเตย   ขำใจ
 
1. นางสาวกัญญกร   โปร่งใจ
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
3. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
4. นางสาวรุ่งนภา   เมืองสุข
5. นายบุญเลิศ   รอดทอง
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิยากัญฐพร   ผ่องใสธิยกุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง 11 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายกฤษกร  พื้นม่วง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายเจษฎา  ศรศรี
 
1. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ขาวผ่อง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  คันธมาลา
 
1. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายธนพล  แก้วแสง
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ขาวผ่อง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวรามาวดี  โชคมานุสรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 35 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายอธิวุฒิ  กระแสโสม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  จิตต์กระจายแสง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวปวีกรณ์  เถรแก้ว
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายปวรภัทร  เพียรวรรณวณิช
 
1. นางอรอนงค์  เอี่ยมมิ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายยูตะ  โมจิดะ
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงแสงระวี  อินทร์กลัด
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 35 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวณัฏฐา  ภาภิรมย์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจรัญญา  โวหาร
2. เด็กหญิงฑิตยา  ทองใบศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  เทศขำ
4. นางสาวณัฐวรา  เสริมสิน
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  เสมแย้ม
6. นางสาวธมลวรรณ  กลับสงวน
7. เด็กหญิงธีร์จุฑาพรรณ  สีระแก้ว
8. เด็กหญิงนวนันท์  จันทร์เต็ม
9. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  เกตุพืช
10. เด็กหญิงอนุสรา  ขุมนาค
 
1. นายอัยยรัชต์  คุณมาศ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 9 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายณธัชศักดิ์  ตันกุระ
2. นายณัฐนนท์  อินโต
3. นายณัฐนันท์  อินโต
4. นายธนกรณ์  ทองธนะเศรษฐ์
5. นายธีระชัย  ขำกล่ำ
6. นายนวดล  อัตสาร
7. นายรัชชานนท์  ปานคง
8. นางสาววัชราพร  อ่อนละมูล
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
2. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงกรรวี  สุกสนอง
3. เด็กชายกฤตยากร  ปรัชญาอภิบาล
4. เด็กหญิงกฤษณา  นุชชัยภูมิ
5. เด็กชายกิตติพัฒน์  มะลิลา
6. เด็กหญิงกิตติยา  ใจเที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงจันทกานต์  แคนติ
8. เด็กชายจีเติ้น  ฮาว
9. เด็กชายฉัตรชัย  คงแสงพันธ์
10. เด็กหญิงชัญญา   ทรัพย์ใหญ่
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สัตตบุศย์
12. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สีดาสอน
13. เด็กหญิงณิชากร  เหมือนเมือง
14. เด็กหญิงธนวนิดา  การวิริยะไพบูลย์
15. เด็กหญิงนฤมล  สวนสิน
16. เด็กหญิงนุ๊ก  พงษ์กะฐิน
17. เด็กหญิงปพิชญา  เด่นชลชัย
18. เด็กชายปัณณธร  ขำเขียว
19. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
20. เด็กหญิงพิรดา  แก้วพรม
21. เด็กชายภูวเนตร  จำปา
22. เด็กชายภูเดช  เย็นใย
23. เด็กหญิงลดาพร  ยศวันทา
24. เด็กชายวรรณชนะ  เอี่ยมอ้น
25. เด็กหญิงศรัณย์พร  เสือจำศิล
26. เด็กชายศรายุทธ  สารศิริ
27. เด็กชายศิรวัฒน์  ภักดี
28. เด็กชายศุภเดช  อุทัย
29. เด็กหญิงสมนึก  บางใย
30. เด็กหญิงสุชาวดี  นาน่องโกรน
31. นายสุวิจัก  ถิ่นพายัพ
32. เด็กชายอนุชา  มาคำพันธ์
33. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
34. เด็กหญิงอรวรรณ  รังสรรค์
35. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
36. เด็กชายเขมรัตน์  เภาพันธ์
37. เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา
38. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ส่องสว่าง
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่เอีย
40. เด็กหญิงไอรินลดา  นาพรม
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายธนากร  ลาวเนือง
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
4. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวกมลชนก  ธาราไพศาล
2. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
3. นางสาวกัลย์สุดา  กัลยา
4. นางสาวจีรนันท์  รักษากลิ่น
5. นางสาวชัญญานุช  เสวตวัน
6. นายชาญวุฒิ  ชาบัวน้อย
7. นายชินวัตร  ซินฮาด
8. นางสาวฐิติรัชช์  ยอดมณี
9. นางสาวทิพภาวรรณ  แสนดวง
10. นางสาวธนพร  ยะวงษา
11. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
12. นางสาวธมลวรรณ  สีหบัณฑ์
13. นางสาวธัญญลักษณ์  ผองจันที
14. นางสาวธัญลักษณ์  รูปไธสง
15. นางสาวธันยพร  เที่ยงธรรม
16. นายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
17. นางสาวนภสร  มหาทรัพย์
18. นางสาวนภัสนันท์  เพ็งพิพาทย์
19. นางสาวนาตาซา  ชัยมงคล
20. นางสาวนิญาดา  สอนมาลา
21. นางสาวปภัสสร  จาลินวงค์
22. นางสาวปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
23. นางสาวพัชรี  เกษสัตถา
24. นายพูลพิพัฒน์  ดวงกระจาย
25. นายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
26. นางสาวยุพาวรรณ  ทองประกอบ
27. นายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
28. นางสาวฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
29. นายวาที  พรทิพย์เทวา
30. นายวุฒิโรจน์  เสนาะจำนงค์
31. นางสาวศศิภา  เทียนแจ่ม
32. นายสิทธิพล  รวมแก้ว
33. นางสาวสุจิตรา  บุญแหลม
34. นางสาวสุนิสา  เสือป่า
35. นางสาวสุมินตรา  คำอั่น
36. นางสาวอรทัย  จินะป๊อก
37. นางสาวอรสา  จองคำ
38. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
39. นางสาวเบญญาภา  ว่องพิชิตกุล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายธนากร  ลาวเนือง
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
4. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.2 ทอง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปลีหจินดา
2. เด็กหญิงชมนภัส  เลิศปรีชา
3. เด็กชายทันกาล  อุดมกิจ
4. เด็กชายธนชานนท์  เวชสันดรพงษ์
5. เด็กหญิงธารินันท์  รชตะนาวิน
6. เด็กชายนัทธพงศ์  วิรัชโชติเสถียร
7. เด็กหญิงพนัชกร  แท่นรัตนกุล
8. เด็กชายมันตา  สืบวงษ์
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
2. นางสาวบุรฉัตร  สัมมากิจ
3. นายปวริศร  ฉันท์ทอง
4. นางสาวพชรพร  รัตน์พรพงศ์
5. นายภคพล  งามศิลป์
6. นายศักย์ศรณ์  จันทร์เพ็ญ
7. นางสาวศิรภัสสร  ใยสุ่น
8. นางสาวศิริวิมล  บุดดาห์
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงจริญญา  บำรุงพงศ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
3. เด็กหญิงญาณิศา  ทรภีสิงห์
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  วุฒิมานานนท์
2. นางสาวณัฐชยา  อ่อนโพธิ์เอน
3. นางสาวปรีญารัตน์  จ่าทอง
4. นางสาวปวีนา  กุฎีศรี
5. นางสาวละอองดาว  แต่งทรัพย์
6. นางสาวศศิธร  ทับมณี
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
3. นายณัฐพล  ภาษิต
4. นายณัฐพล  เกิดเอี่ยม
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนฤทธิ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรศักดา
4. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
6. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ตรีศักดิ์
7. เด็กหญิงวรรณษา  กรองกรุด
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภูเจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
3. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
6. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
7. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 11 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกชกานต์  ไกรวาส
2. เด็กหญิงกนกอร  วงศ์ประยูร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒนจรสโรจน์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเดช
5. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นโมรา
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนทรบุระ
7. เด็กหญิงปนิดดา  ภูกลิ่นหอม
8. เด็กหญิงปารมี  บัวสด
9. เด็กหญิงพรนภัส  มีดำ
10. เด็กหญิงพัชริน  รอดนุช
11. เด็กหญิงภัททิรา  มณีอินทร์
12. เด็กหญิงภัทรนันท์  เรืองศรี
13. เด็กหญิงวริศรา  วัฒนะ
14. เด็กหญิงสิรีธร  เทศสวัสดิ์วงศ์
15. เด็กหญิงสุพรรณษา  นิเวศน์
16. เด็กหญิงอรวรา  พลอยเเก้ว
 
1. ดร.เมธิกานต์  นนทะสร
2. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
3. นางสาวดนุชภร  ยังดี
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 18 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นายคมสัน  สาอุตม์
3. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
4. นายธนาวรรธน์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นางสาวนรินทร  ฤทธิคง
6. นางสาวปัญจพร  เงินเรืองโรจน์
7. นายปิยะฤกษ์  ทองทา
8. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
9. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
10. นายภูมิ  บุญเหลื่อม
11. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
12. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
13. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
14. นายสุริโย  ภิรมย์พร้อม
15. นายอมรศักดิ์  สมบูรณ์ศิลป์
16. นายอาทิตย์  สาสิทธิ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
4. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
5. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายกษิติศักดิ์  อิงคสัมพันธ์
2. เด็กชายธนาสิทธิ์  เรืองมนตรี
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชมประเสริฐ
4. เด็กชายสุรนนท์  พร้อมสิน
5. เด็กหญิงอาภัสรา  นนท์แก้ว
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงสิรยากร  กุลสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกนาค  แสงรัสมี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.8 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวปัทมาพร  ปานแย้ม
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  ผ่องใส
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 34 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงประภัสสร   ตระกูลสกุลเลิศ
 
1. นางสมาพร  พิพัฒน์ชลธี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวพรหมพร   พรมจิ๋ว
 
1. นางสาวปฬาวาญ  พรหมคุณ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83.34 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงมะเคล่า  คาแวน
 
1. นางดวงใจ  ผิวสานต์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายภาณุวิชญ์  เชื่อมไธสง
 
1. นางณัฐกาญจน์  เกิดศรีทอง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.833 เงิน 16 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงณิชา  คงเพชรศักดิ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  แจนดอน
3. เด็กชายธรรมชาติ  สระแก้ว
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  เปรมทอง
5. เด็กหญิงไปรยา  สุมาลัย
 
1. นายพลรบ  พรายรักษา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 12 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวดิษอติกานต์  ตรัสศรีศิริ
2. นายธนวัฒน์  หงษ์ทอง
3. นางสาวพัฒน์นรี  ชนะภัย
4. นางสาวมิ่งกมล  โอฬาริกโยธิน
5. นายอภิสิทธิ์  จันทขัมมา
 
1. นางสาวกรกมล  มงคลแก่นทราย
2. นางสาวภรัณยา  เมืองมา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนิกา  ธิติธรรมนาคกุล
2. เด็กหญิงฐิติภัทรา  บัวบานพร้อม
 
1. นางสาวประภา  พิทักษ์ตติวงศ์
2. MissNiu  Hanyu
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.83 ทอง 18 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชนาพร  รักษ์มณี
2. นางสาวพรรพษา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวประภา  พิทักษ์ตติวงศ์
2. MissNiu  Hanyu
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกันติศา  ลุ่มนอก
2. เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนสุนทร
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังข์วรณ์
2. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  นวลใย
2. นางสาวณัฎกฤตา  พุทธเสน
 
1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
2. นางสาวไอรดา  เขียวขำ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาววรกมล  โชติพรหม
2. นางสาวอรวี  เงินทอง
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
2. นางสาวอมริษา  มณีกัลย์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวธิติมา  บุญช่วย
2. นางสาวยอดหญิง  จารุสิน
 
1. นางสาวธนนันท์  วิจิตรประชา
2. MissMinami  Ogawa
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 10 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ปัถวี
2. นายธีรภัทร  จันทร์คง
3. นางสาวพรทิพย์  รักวิชาชัย
4. นางสาวศิริพร  พักน้อย
5. นายอธิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
2. นางสาวชนิกา  ศรศักดา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.75 ทอง 10 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายธนดล  กมลรักษ์
2. นางสาวปรียากมล  สำราญจิต
3. นางสาวปิยะฉัตร  กุลสงฆ์
4. นางสาววาสนา  ธรรมสิงห์
5. นายสหัสวรรษ  กุศลส่ง
 
1. นางสาวฐิติมา  แจ้งอารมณ์
2. นางสาวกรรณิการ์  แสนกลางโรง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 33 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  จันทรผลหอม
 
1. MissJiang  ge
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวอภิรดี  สิตรังสี
 
1. Mr.Tsuruishi  Tatsu
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 35 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  สันติสถิตพงศ์
2. เด็กชายชลชาติ  เทียนขาว
 
1. นางจุฑาภรณ์  กิตติอุดมพร
2. นางสาวอาจรีย์  พันธุ์บัวสกุล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนัฐกาญจน์  นาเมือง
 
1. นางจุฑาภรณ์  กิตติอุดมพร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.85 ทอง 26 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายณันทพิพัฒน์  เซี่ยงอึ๋ง
2. เด็กชายธนพงษ์  โวหาร
3. เด็กชายนักรบ  ประสาทสิน
4. เด็กชายปัฐวี  คงวุธ
5. เด็กชายพยัคฆภูมิ  นิลเอก
6. เด็กชายสิทธิโชค  ขันติคำ
7. เด็กชายอานันท์  ศรีขาว
8. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  จินตนา
 
1. นายปัณณทัต  ใจดี
2. นายภานุ  เผื่อนงูเหลือม
3. นายสมชาย  กิจสุวรรณ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.45 ทอง 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายณัฏฐชัย  ศรีเรือนสร้อย
2. นายณัฏฐชานนท์  เสนาะศัพย์
3. นายณัฐดนัย  แก้วจันทร์
4. นายธนวันต์  ตาดอยู่
5. นายมนต์ไทย  แดนกมล
6. นายวชรินทร์  บัวเหล็ก
 
1. นายธานันทร์  ศูนย์กลาง
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
3. นายเอนก  เนื่องเสวก
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  แก้วเสลา
2. นายนรภัทร  สุพรรณพานิชย์
3. นายบารมี  พรหมหาราช
4. นางสาวบุณยาพร  ลาฝอย
5. นางสาวรสสุคนธ์  ศรีทิม
6. นางสาววิภา  วงษา
7. นางสาวศศิธร  นาลาด
8. นางสาวสุพรรณี  สุครีพ
9. นางสาวสุพิณญา  คล้ายเชียงราก
 
1. นายวสันต์  เปรมทวี
2. นายวีรชน  เสมือนใจ
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสระน้อย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เรืองทิพย์
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ดงพระจันทร์
3. เด็กหญิงนิรามัย  ธาระทรัพย์
4. เด็กหญิงรักษ์จิรา  เดชะเทศ
5. เด็กหญิงอรนุช  วงศ์วี
 
1. นางสาวจิราภา  กาฬษร
2. นางภัทรกันย์  อักษร
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  อยู่สุข
2. นางสาวรัชภร  สิงห์ปี
3. นางสาวสุพิชญา  เจริญชีพ
4. นายอภิวิชญ์  เสติ
5. นางสาวเพลินตา  ผัดผ่อง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณเรือง
2. นางสาวฟารีด้า  สีเด็น
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงถาวรีย์  เดชคช
2. เด็กชายพัสกร  จุลกะเศียน
3. เด็กหญิงอรุชา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นางวรรณา  ปันส่วน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชลิสรา  ชัชวาลภิญญา
2. นางสาวลักษมี  เจริญศรีเมือง
3. นางสาวศิรดา  แซ่อึง
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
2. นางสาวนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปภัสร  หวง
2. เด็กชายปวรปรัชญ์  เปรมบุตร
3. เด็กหญิงวรุณกาญจน์  จรัญวรเศรษฐ์
 
1. นางสาวอภันตรี  กระต่ายทอง
2. นางสาวรจรินทร์  หอมหวล
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายวรณัช  เสียงเพราะ
2. นางสาวศศิวิมล  เรืองนิล
3. นายสุนันท์  อ่วมทรัพย์
 
1. นางพรรณี  พลาชัย
2. นายวรัญญู  ทองวัง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกฤตากานต์  ยวงนุ่น
2. เด็กหญิงสุปรียาพร  แป้นคุ้มญาติ
 
1. นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล
2. นางสาวสุธาสินี  บุญสุข
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงศศิธร  พุ่มพวง
2. เด็กชายสุรศิลป์  หินแสงไสย์
 
1. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
2. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 21 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายชนม์ธนา  เหมือนนาค
2. เด็กชายอดิศร  กอบทองสกุล
 
1. นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร
2. นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายอนาวิล  เคลือบหมื่นไว
2. นายโสภณวิชญ์  เนียมศรี
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายณรชต   ศรีสุข
2. เด็กชายรัชภูมิ   นกน้อย
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายพิริยะ  โอภาสยานนท์
2. นายเศรษฐพงศ์  พันธ์ชัย
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นายอภิเดช  กุลบุตร
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 72.8 เงิน 16 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  แก้วพุฒ
2. นายธนายุทธ์  จำนงค์เวช
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.6 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธัชนนท์   ชินบุตร
2. เด็กชายอภิชา  ฉัตรใจดี
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.8 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชนาธิป  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวมัณฑกา  โนนทะเสน
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายพันธุ์ธัช  สิริประภาอนันต์
2. นายเธียร  ธิมา
 
1. นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรพัตฒ์  พิกุลแย้ม
2. นายแสนยากร  เสียงเสนาะ
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  สูงห้างหว้า
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คมขำ
3. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สำราญวงค์
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนลัทพร  คุณาลัย
2. นางสาวสิริกร  ธีระประภา
3. นายเตชัส  ศรีสำราญ
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายศักดา  ทวิลา
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 33 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวรตนพร  จิโน
2. นายสุรยุทธ์  คล้ายบุตร
 
1. นางสาววาสนา  ล่าลับ
2. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายพุฒิเมธ  แสงแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ  โพธิ์เขียว
3. เด็กชายภูผา  งามละมัย
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกายกาญจน์  จันทร์วงศ์ไพศาล
2. นางสาวจิรนันท์  อ่อนโนนเขวา
3. นายสิรภพ  พยัคฆรักษ์
 
1. นายพงษ์นรินทร์  เม่าทับ
2. นายการันต์  จันทา
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณกุล
2. เด็กหญิงนพัสสภรณ์  นกแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายกษิดิศ  ถนอมทอง
2. นายวัฒนา  เอกเอี่ยม
3. นางสาวสุรินทริยา  แจ่มแป้น
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายพุทธินันท์  ภาคแสวง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุทธิโสธร
3. เด็กชายอิทธิกฤต  กฤตเจริญนนท์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายทิตธวัช  ใจอู่
2. นายสิทธิภาคย์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวแพรวรุ่ง  ประทีป
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายณัฏฐพร  แก้วสว่าง
2. เด็กชายนภัส  กีรติวรนันท์
3. เด็กชายปฏิพน  มโนสุทธิสาร
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายกษิดิ์เดช  เขี้ยวเพ็ชร์
2. นางสาวชนัญญา  แจ่มแป้น
3. นางสาวติอาภา  ทองวัฒนา
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 45 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายนวภูมิ  มั่งม่วง
2. เด็กชายยุนด  -
3. เด็กชายอนุรักษ์  บัวสะเกษ
 
1. นายอภิชาติ  รักประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย  ปานดี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายปกรณ์  ภาจำรงค์
2. นายสดายุ  ขวัญยืน
3. นายอัมรินทร์  อำมาตย์
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางอุบล  ยิ้มถนอม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นอก
2. เด็กชายวิวัฒน์  กิตติธาดา
3. เด็กหญิงอริสรา  อารักคิด
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางมนัสนันท์  แสงนาค
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 17 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1. นางสาวนพเก้า  แก้วทับ
2. นางสาวนันทิกานต์  พึ่งเทียน
3. นางสาวรัตติกาล  แสงมาน
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางมนัสนันท์  แสงนาค
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วอรัญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เปลี่ยนดี
3. เด็กหญิงนาตาชา  มูลปราศัย
4. เด็กหญิงปณิสรา  บุญครอง
5. เด็กชายปริญญา  ดอกกระถิน
6. เด็กหญิงภภัสสร  สมศรี
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจุฑามาศ  สุดลาภา
2. นางสาวทิพย์รดา  เขียวขำ
3. นางสาวธัญภา  บัวก้านทอง
4. นางสาวปัญญารัตน์  อาชีวะประดิษฐ
5. นางสาวภัคคินี  คนหลัก
6. นายเฉลิมเกียรติ  ผลโชค
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา  มีชัย
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงรมณ  วิมลขจรกิตติ
2. เด็กหญิงศศิธร  ช้างทองคำ
3. เด็กหญิงศิรประภา  พฤษหอม
 
1. นางณภัทรพรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
2. นางสาวไชยยา  บัวเผื่อนหอม
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง 33 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาววริศรา  นาวาผล
2. นางสาวเมธาวี  ปัญญาฉลาด
3. นางสาวเมธาวี  อินต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวนุชศรา  เผ่าคง
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  วรรณศิริ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชุติมา  ไทยถาวร
2. เด็กหญิงนภสร  ประเสริฐผล
3. เด็กหญิงวริศรา  ภานุวัฒนะรัศมิ์
 
1. นางพรทิพย์  จิตต์ธรรม
2. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง 9 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวผกามาศ  อ่อนอึ่ง
2. นางสาวรัตติพร  ผาฤพล
3. นายสุเมธี  บุญอนันต์
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.2 เงิน 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ตึกสุอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เนตรสุพรรณ์
3. เด็กหญิงบุศราพร  มิทธิศร
 
1. นางบุณย์เรือง  เกตุอุไรพัชร
2. นางณภัทรพรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79.5 เงิน 25 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายณรงค์ชัย  ไกรวารี
2. นางสาวดวงสมร  ผลมะไฟ
3. นายธเนศ  ท้วมเทศ
 
1. นางสาวลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นางสาวสมพร  แผ่วจะโปะ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธนโชติ  คามีศักดิ์
2. เด็กหญิงปิติพร  ช่อลำไย
3. เด็กหญิงพิชญดา   ดุพงษ์
 
1. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
2. นางวรรณี  นาคหาญ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวนภาพร  บุตรสอน
2. นางสาวปณิดา  โพธิ์แย้ม
3. นางสาวรุ่งทิวา  จานทอง
 
1. นางภณภัญ  วงศาโรจน์
2. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 28 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันตาชา  ไทยวงศ์
3. เด็กหญิงมานิตา  น้อยนนท์
 
1. นายฉลอง  คุณประทุม
2. นางสาวทิวาวรรณ  เดชใด
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 47 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวทัดนภา   ทัศน์กระแสร์
2. นางสาวปิยวรรณ  คำตั้งหน้า
3. นางสาวแพรไหม  ใบพลูทอง
 
1. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
2. นางวรรณี  นาคหาญ
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงชญาลักษณ์  เกลียววงศ์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนา  สุขคำ
2. นายปัญณวิชญ์  พื้นม่วง
3. นายปัณณทัต  พื้นม่วง
 
1. นางสาววาสนา  การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง  ทับธานี
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายธนทรัพย์  ธรรมทรัพย์
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.5 ทอง 6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ภู่เพ็ชร
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพะกัน
3. เด็กหญิงวิสสุตา  นาคศรีทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
2. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กหญิงณัฐนารี   อินจะศร
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79.4 เงิน 13 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายปิยะชาติ  พงษหา
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.8 เงิน 10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เอี่ยมประพฤติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายสรัล  เกตุหิรัญ
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 17 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายอรรถพล  ขำประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   สุดแสง
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 79.67 เงิน 5 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวอมรา   ตามญาติ
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นายธีรภัทร   สำเภา
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวปิยสิริ  งามประหยัด
2. นายยศพนธ์  เกวียนสูงเนิน
 
1. นายธีรเชษฐ์  อรุณยมาตร์
2. นายนรายุทธ  คันทัพไทย
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.2 เงิน 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายพลวิช  ชูศรี
2. เด็กชายภูวเนศวร์  ตันมิ่ง
 
1. นายวชิระ  เกษตรเวทิน
2. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ