สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เมืองหงษ์
 
1. นางสาวภัณฑิรา  แก้วงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวปาณิสรา  แสงกล้า
 
1. นางวัชรี  แสงกล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 40 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นอ่อน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ป้องปิด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกวินภัค  ยังเจริญ
 
1. นางสาวสุวิมล  สาวะภู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 45 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายอภิเดช  มหาโคตร
 
1. นางจันทรา  กิจแสงทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 18.75 เข้าร่วม 45 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนัฐธิดา  หลวงแนม
 
1. นางสาวอัญธิษฐา  กาญจนไพโรจน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดอกสวย
 
1. นางนันทนา  จันทร์อุฏฐานะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวปาริฉัตร  ภู่อร่าม
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธิดาษ์  หวลหอม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนัฐธิดา  สืบสกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณรรฐวรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวแก้วตา  พลนงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 17 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1. เด็กหญิงจัสมิน  มะลิสด
2. เด็กชายภูริพัฒน์  บุญมาเลิศ
 
1. นางสาวสายฝน  ชื่นชม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 23 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกิตติพันธ์  บุบผานนท์
2. นางสาวจิราวรรณ  ชัยสมิต
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
2. นางสาวจันทร์จรัส  ศิริวาลย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายประกาศชัย  เรืองลือ
2. เด็กชายรณรต  แทนบุญ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นายพงศธร  ห้างวงศ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  กานิล
 
1. นางละมัย  รัตนธารี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกิตติภัฎ   บัวบุตร
 
1. นายชาคริสต์  ทองรักชาติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพลพรรธน์   ห้าวหาญ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   บุตรแสงดี
3. เด็กชายภูดิศ   ตันสกุล
 
1. นายสุนทร  พริกจำรูญ
2. นางสาวธัญญธร  พงษ์สุระ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายบุญรักษา  บัวรักษา
2. นายวรายุส  สุนทรานันทกิจ
3. นายอารีฟ  ตั้งศิริชัย
 
1. นางสาวธัญญธร  พงษ์สุระ
2. นายสุนทร  พริกจำรูญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกีรติ   ยุบลมาตย์
2. เด็กชายภคิณ   จู้จินดา
3. เด็กชายศุภกร  ตันสกุล
 
1. นางสาวทรรศนพรรณ  พิทยาพละ
2. นายสุนทร  พริกจำรูญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 9 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวนันทพร  บุญพุกคะนะ
2. นางสาวรุ่งราวรรณ  อุ่นผ่อง
3. นางสาวสุนิสา  เทพอวยพร
 
1. นางสาวภาวดี  ต่ายตะเวน
2. นางสาวปรียารัตน์  ฉิ่งเล็ก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายนพนนท์   นิภานันท์
2. เด็กหญิงวริศรา   รักมนุษย์
 
1. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
2. นางสาวกิริยา  กองชุน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณัฐวัตร  ตรีเสถียรไพศาล
2. นายณิชภัทร  เกริกกิตติกุล
 
1. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
2. นางสาวกิตติยา  มุสิกะสังข์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงศศินิภา   บุรวัตร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พิบูลย์สังข์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฐจรีย์  นครราช
 
1. นางสาวเตือนตา  สุพรรณทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพล    รุ่นประพันธ์
2. เด็กชายสานันท์   ไทยวงศ์
 
1. นายธวัชชัย   ธีรอาภรณ์
2. นางสาวจิรภัทร   ดวงอุประ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72.5 เงิน 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวชณชนก   บุญยกิจสมบัติ
 
1. นายสมหมาย  ป้องสวย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงศรีไพร  สิงห์ทอง
 
1. นางสุภวรรณ  บุญประเสริฐ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89.35 ทอง 6 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวอรนิชา  สิงห์ทอง
 
1. นางสุภวรรณ  บุญประเสริฐ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงมิณธัณภัฐ  มาภัธ
 
1. นางบัณฑิตา  พันนารัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ล้อวชิระวัฏฏ์
2. เด็กชายธราเทพ  นาคสุข
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  กิ่งเพ็ชรพรกุล
 
1. นางสาวสุพัตรา  อุ่นทอง
2. นางสาวปรางทิพย์  นันทนา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกนกชัย  ตลอดกาล
2. นางสาวฐานิดา  เกษวิเศษ
3. นางสาวพชรพร  เดชภิรัตนมงคล
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ด้วงนคร
2. นางวาสนา  พันธุมะเกียรติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จูงวงษ์สุข
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  เรืองสุวรรณ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ภู่แย้ม
 
1. นางสาวจิราพร  คำภา
2. นางสาวสุวิมล  อนันต์ทวีรัขต์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 24 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  จเรสิทธิกุลชัย
2. นางสาวพลอยตะวัน  เงินจันทร์
3. นางสาวภาสิณี  อุ่นสกล
 
1. นางกิตติมา  ธีรสรเดช
2. นายนาวิน  มดตะน้อย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกีรติติ์  ปัญญาคำ
2. เด็กชายธนพงศ์  ปัทมาคม
3. เด็กชายปกรณ์  จิตรรังศี
 
1. นางสาวสุฌาภัทร  กันพรม
2. นางสาวลักษิกา  พวงสวัสดิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 38 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณัฐมน  นันตา
2. นายอนุชา  สวนทรัพย์
3. นายเขมณัฏฐ์  ภูมิพฤกษ์
 
1. นางสาวพรพิมล  ณัฐสิฐโสภณ
2. นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายณัชพล  งาใหญ่
2. เด็กหญิงศิริธรานนท์  อรรควัฒน์เดโช
3. เด็กชายสิรภพ  ทับสุข
 
1. นางสาวอัฉราพรรณ  นิลเถื่อน
2. นางสาวปรางทิพย์  สิงห์ทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณัฏฐ์กชพร  นิภาสเตชสิทธิ์
2. นางสาวปรางระวี  พรหมเจริญ
3. นางสาวลลิตพธู  ฤกษ์โอภาส
 
1. นางสาวจิณณ์ณณัช  บัวชุม
2. นางสาวกนกนันท์  ก้านทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงสตางค์  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงอรนลิน  ดวงพิมต้น
 
1. นางสาวพัชรินทร์  หยกพิทักษ์โชค
2. นายจักรกฤษณ์  พัดปุย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 24 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายธีรวัฒน์  ท่าจีน
2. นายภูริภาคย์  บุญสม
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บุณยทรรศนีย์
2. นางสาวธิตินันท์  นาจาน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  โพธิ
2. เด็กชายปิติลาภ  วสุวัต
 
1. นายเอกชัย  อุ่นเรือน
2. นางสาวปนิฏฐา  แสงทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายจิรครินทร์  จิระโกศลวงศ์
2. เด็กชายชนารัท  ทองอินทร์
 
1. นางมีนา  สุขชุ่ม
2. นายดนัย  ศรีเกตุสุข
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายจิรภัทร  สุขสมบูรณ์
2. นายบุญกร  บุญชักนำ
3. นายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง
 
1. นายวิศรุต  ศรีนวล
2. นายสิทธารักษ์  เขียนศิริ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   อุปเทพ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คล้ายวงษ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี   นาคบุญยงค์
4. เด็กหญิงสุธิตา   พานทอง
5. เด็กหญิงเกวลิน   การอ้วน
 
1. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์
2. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวกรกมล  บัวชมภู
2. นางสาวธัญศิริรักข์  ศุภสินสิริวัฒนา
3. นางสาวนาตยา  ปวงนิยม
4. นางสาวมัณฑนา  ศิริฟอง
5. นางสาววรรณรักษ์  จิตร์เฉย
 
1. นางสาวปพิชญา  จีนอิ่ม
2. นางสาวจิรา  ตลึงจิตร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 34 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวกวิสา  จรัสกุลถาวร
2. นางสาวณัฐจรี  เจริญสุข
3. นางสาวดาว  จรรยาธนวัฒน์
4. นางสาวมินตรา  สุขลักษณ์
5. เด็กหญิงสกุณา  นนท์ชาลี
 
1. นางชนากานต์  เพชรส่งศรี
2. นางมณฑิรา  ตีรนานุกูล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.8 เงิน 34 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายจารุวัตร  ปัญญาฟู
2. นางสาวบงกชธร  วงษ์ศิริ
3. นางสาวมัทนา  ดอกสุข
4. นายวราเทพ  สุขสมัย
5. นางสาวศิริรัตน์  ไชยรัตน์
 
1. นางสาววิภาดา  เกตุลอย
2. นางสาวกันยารัตน์  ธารีรักษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 35 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงทิม
2. นายกันติทัต  ถาน้อย
3. นายธนพล  เฉื่อยฉ่ำ
4. เด็กหญิงมธุรดา  วรรณเวช
5. เด็กหญิงศุภากร  มากดำ
 
1. นายทศวรรษ  โตเสือ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. นายชานนท์  บุญประสิทธิ์
3. นางสาวณัฐพร   แตงเย็น
4. นายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
5. นางสาวเยาวมาลย์  วงษ์วิลาศ
 
1. นายสุวิชัย  เวทย์โส
2. นางจตุพร  ปุกิจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.4 ทอง 37 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายกฤตยชญ์  เนียมกลาง
2. นายกฤษณ์เดช  บุญรอด
3. นางสาวกัญญานัฐ  ไชยบุญเรือง
4. นางสาวกันต์กมล  แก้วแพงมาก
5. นางสาวชนกานต์  พีระสวัสดิ์
6. นายชวัลวิทย์  ทวานนท์
7. นางสาวชุตินันท์  ยงยืน
8. นายณภัทร  พงศาปาน
9. นางสาวณัฐกรณ์  ทองอนันต์
10. นายตฤณ  ธนาวุฒิมงคล
11. นางสาวธนัญรัตน์  วุฒิพงศ์วรโชติ
12. นางสาวธวัลรัจน์  ธรรมสีหา
13. นายปรินทร์  วงษ์เพ็ง
14. นางสาวภัญฑิรา  แพร่งสวัสดิ์
15. นายภูสิทธิ  คำกุล
16. นายศุภกร  มีกำไร
17. นางสาวสุมณฑา  ชิวปรีชา
18. นายอชิตพล  คำมี
19. นางสาวอภิชญา  สังขทิน
20. นายอาชวิน  นิ่มเจริญ
 
1. นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์
2. นางสาวกฤติญา  ธนภัทรวุฒิกุล
3. นายนัทธพงศ์  รัตนศรี
4. นางสาวชุติกาญจน์  จำปาเงิน
5. นางสาวณัฐปภัสร์  พาที
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกัลยมน  บางนนท์
2. นางสาวชนิดา  ศิริวัฒน์
3. นายชาคร  แสงทองสุข
4. นางสาวญาณิชา  วงศ์คำภา
5. นางสาวณัฐวรรณ  อดกลั้น
6. นายธนาทร  ช่างเกวียน
7. นางสาวธัญพิชชา  พิทักษ์โสภณ
8. นางสาวปภาวี  ยินดีสิงห์
9. นางสาวพรสุดา  โนนตระการ
10. นายพลภทธ์  บุตละคร
11. นางสาวพันธ์ระวี  ทองเจริญ
12. นายพิชญพงศ์  ภาณุไพศาล
13. นายภีมภัช  พจน์สุนทร
14. นายวิชญ์พล  ลูกอินทร์
15. นายศุภโชค  อัตตธรรมรัตน์
16. นางสาวสุชาดา  แซ่โค้ว
17. นางสาวอรปรียา  เกษอินทร์
18. นายเตชินท์  ศรีเบญจโชติ
19. นางสาวเพ็ชรรุ่ง  อร่ามเจริญ
20. นางสาวเมธาวี  จงรักแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  นอบน้อม
2. นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์
3. นางสาววิลาวัณย์  สงขำ
4. นายปฏิวัติ  รวยรื่น
5. นางสาววิไลวัลย์  มาลาคีรีกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 32 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุวรีย์  จรัสจงดีพงศ์
 
1. นางณัฏฐ์หทัย  พุทธรังษ๊
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 30 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายชลสิทธิ์  ชอบกิจ
 
1. นางลักษณา  ดลเสถียร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง 13 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายกนก  เพ็งพูลเดช
2. เด็กหญิงอนัชชา  หล้าล้ำ
 
1. นางณัฐมน  พึ่งอาศัย
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วคำรอด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 48 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวภัทรกุล  บุตตะวงษ์
2. นายอดิเทพ  แย้มเมืองไชย
 
1. นางประทิน  พ่วงแพ
2. นางสาวชนันญา  อุ่นใจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.4 ทอง 15 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมเผือก
2. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนสอาด
3. เด็กหญิงพ.ฤทัย  จันทร์มิตร
4. นางสาวพิมพ์ชนก  คลับคล้าย
5. เด็กหญิงลลิตา  จิตรกะทิน
6. นางสาวลลิลทิพย์  ถาวรตระกูลสุข
7. เด็กหญิงวิชญาดา  นุ่มพุ่ม
8. นางสาวสุนิตา  อุดมพืช
9. เด็กหญิงอรจีรา  ม่วงศิริ
10. นางสาวโชติภัทร  ประทุมวี
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ทองจันทร์
2. นางสาวน้ำอ้อย  มีแสน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
2. นางสาวชนิกานต์  คงอ่อน
3. นางสาวณัฐวศา  สายด้วง
4. นางสาวดารินทร์  สายชนะ
5. เด็กหญิงนราภัทร  มีบุญ
6. นางสาวนันทเลิศ  รักเย็น
7. เด็กหญิงปิยภัทร  ภิรมย์คช
8. เด็กหญิงวรัญญา  สาตรอด
9. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คลองบาง
10. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางสาวปุณญานิดา  กุลจันทร์ไพบูลย์
2. นายประสาน  ปิ่นนิล
3. นางสาวสมพร  พรมรักษา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงกวางแก้ว  บุญทศ
2. นางสาวจณิสตา   สุนทรไชยา
3. เด็กหญิงทิวาพร   ทองดี
4. นางสาวธิดารัตน์  ประยงแย้ม
5. นายปุณยวีร์   จันทร์แจ่มใส
6. เด็กหญิงพิมพ์พิฬา  อัญทปัญญา
7. นายวรกฤช   หัตถีนาโค
8. นางสาววิรงรอง  วงศ์ษา
9. นางสาวศิริพร   มีแก้ว
10. นายอนันต์  ใจศรี
 
1. นางสาวสมพร  พรมรักษา
2. นายเสรี  อุส่าห์ดี
3. นายนพวัฒน์  ศิขรินทร์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 17 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงกวางแก้ว   บุญทศ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สาระพันธ์
3. เด็กหญิงทิวาพร   ทองดี
4. เด็กหญิงนภัสสร   นิลอาชา
5. เด็กหญิงนิจฉรา  ก้านทอง
6. เด็กหญิงนิรัชพร   โนวัง
7. เด็กหญิงวรรณี  ตามชั้น
8. เด็กหญิงสู่ขวัญ   นิลกำแหง
9. เด็กหญิงเกษมณี  ยุตพงษ์
10. เด็กหญิงเกษศิริ   วงศ์สม
 
1. นางสาวสมพร  พรมรักษา
2. นางสาวปนัดดา  กรุมรัมย์
3. นางสาวลักขณา  หงษ์คำมี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายภูเวียง  หาญสุข
2. เด็กชายหรรษธร  เปรมปรีดิ์
 
1. นางจุฬาพร  ดีสมจิตร
2. นางสาววรรณี  นุ่นแก้ว
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวชัญญา   พึ่งมา
2. นางสาวศศิญา​  ตานีเทพ
 
1. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
2. นางสาวนิธิดา  พลายแก้ว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  ขุนบุญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายนวพล  ชูคำ
 
1. นายประมวล   พ่วงหงษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพลอธิป  ทองพฤกษาลัย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. นางสาวกิติยาพร  ศรีกำแหง
 
1. นายภิญโญ  อภิญญาพิพัฒน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชโยกิจเจริญ
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกฤตภาส  สุริยะวงค์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มุทธากาญจน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวเกสรา  บางพิเชษฐ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  เพ็ญไชยา
2. เด็กหญิงโสรยา  ภู่เกลี๊ยะ
 
1. นางสาวนัยนา  ชูเทียน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงหทัยพร  บุญธรรมเจริญ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 13 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. นางสาวรติญาติ์  เมืองใหญ่
 
1. นางอรทัย  คันศร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐิติพร  ธาระนารถ
2. เด็กชายภูริช  ไพศาลเจริญพงศ์
3. เด็กหญิงอาทิมา  อิ่มจันทร์
 
1. นางสาวสุพาสนา  ศิริเลิศ
2. นายประมวล  พ่วงหงษ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายจิมมี่  ทองพิละ
2. นายพศิณ  สุยะนา
3. นางสาวศศิวิมล  กะสวยทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
2. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1. เด็กชายภฤศ  อึ้งอัจจิมากูล
 
1. นายยศสรัล  พึ่งรุ่ง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายศิวกร  บัวดำ
 
1. ดร.ธนาเศรษฐ์   อภิจิรนนท์ชัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงวัลยา  เพียรดี
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายพงศกร  บุญมี
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายวรภัทร  ธำรงพงศกร
 
1. นายสุนทร  เลี้ยงนิรัตน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายภัทรภูมินทร์  สำเภาแมน
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงนาตาลี  โชติกุล
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายทศวรรษ  รู้บุญ
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปรียขนิษฐ์  อยู่จู
 
1. นางสาวฉัตฑริกา  จันทร์กระจ่าง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกานดาภร  ยังดี
 
1. นางสาวฉัตฑริกา  จันทร์กระจ่าง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวพรรณี  ลออทรัพยภัทร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.3 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กระจ่างแพทย์
 
1. นางสาวฉัตฑริกา  จันทร์กระจ่าง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวปริยาภัทร  ฟุ้งเกษร
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายธีรพงศ์  วิจารณบุตร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวมัชฌิมา  ฤกษ์พุฒิ
 
1. นางสาวฉัตฑริกา  จันทร์กระจ่าง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 33 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วล้วน
 
1. นางสุภัทรา  พรหมทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.8 ทอง 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษณพล  ชวศุภกุล
2. เด็กหญิงกานดาภร  ยังดี
3. นางสาวชัญญานุช   สามวัง
4. นางสาวชาณิฐาน์  รักษาเพ็ชร
5. นางสาวณัฐธิดา  จิตงามประเสริฐ
6. เด็กชายธนบดี   มีสมสิบ
7. นางสาวปพิชญา  วุฒิกร
8. นางสาวปาณิศา  ขำสุวรรณ
9. เด็กชายปุณยวีร์   นาทีกาญจนกุล
10. นางสาวมัชฌิมา  ฤกษ์พุฒิ
11. เด็กชายศักดิพงศ์   คงพันธุ์วิจิตร
12. เด็กชายศิริชัย  เชิดชูชัย
13. นายศิวกร  บัวดำ
14. เด็กชายอภิรักษ์  อุณารัตน์
15. นายเอกวัสส์   ยิ้มสมบูรณ์
 
1. ดร.ธนาเศรษฐ์   อภิจิรนนท์ชัย
2. นางสาวฉัตฑริกา  จันทร์กระจ่าง
3. นายจิตรทิวัช  พลอยแดง
4. นายอุดม  หาเลิศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สุขคร
2. นางสาวชาณิฐาน์  รักษาเพ็ชร
3. เด็กชายธนบดี   มีสมสิบ
4. นางสาวปพิชญา  วุฒิกร
5. นางสาวปาณิศา  ขำสุวรรณ
6. เด็กชายปุณยวีร์   นาทีกาญจนกุล
7. นางสาวมัชฌิมา  ฤกษ์พุฒิ
8. เด็กชายศิริชัย  เชิดชูชัย
9. นายศิวกร  บัวดำ
10. เด็กชายอภิรักษ์  อุณารัตน์
11. นายเอกวัสส์   ยิ้มสมบูรณ์
 
1. ดร.ธนาเศรษฐ์   อภิจิรนนท์ชัย
2. นายจิตรทิวัช  พลอยแดง
3. นางสาวฉัตฑริกา  จันทร์กระจ่าง
4. นายอุดม  หาเลิศ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวกฤติญา  สุดตะนา
2. นางสาวกิ่งกนก  เลิศฟ้า
3. นางสาวจรรยพร   ลุนลา
4. นางสาวจุติมา  โสมเกษตรินทร์
5. นางสาวณัฐธิดา  หาบุบผา
6. เด็กชายทีฆวัตน์   ทองสุข
7. นางสาวนัสวี   วงษ์หวังจันทร์
8. เด็กชายปรมินทร์  ใจงาม
9. นางสาวปริมประภา   พ่อครวงค์
10. นางสาวรวิภา  เขียวสังข์
11. นางสาวรัญชนา  บุตรเพ็ชร์
12. นางสาวละอองดาว  เสริฐประสงค์
13. นางสาวลำไพ  อาจนนลา
14. นางสาววิชุดา  พุทธปัญโญ
15. นางสาวศรัญญา  คำมันตรี
16. นางสาวศศิธร  พลเยี่ยม
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  ว่องไวหวังดี
18. นางสาวอภิชญา  ศิลป์สวัสดิ์
19. นางสาวเจนจิรา  มณีวงศ์
20. เด็กชายเจษฎา  เสือน้อย
 
1. นายนพดล  ทมาภรณ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติชนม์   พงษ์สุพรรณ
2. เด็กหญิงญาโณทัย  ละมัยกุล
3. เด็กหญิงดลลดา   นนททรัพย์
4. เด็กชายนริศ  เป็นสุขเหลือ
5. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
6. เด็กชายอธฺิป  จันทร์สมบัติ
 
1. นายอุดม  หาเลิศ
2. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายณัฐณรงค์  บุณณรงค์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
2. นายจิรัฎฐ์  เลิศการค้าสุข
3. นายภานุวัฒน์  พวงยอด
4. นายภูมิภัทร  ผ่านสำแดง
5. นางสาวริญญารัตน์  วงษ์วสุโรจน์
6. เด็กชายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายอุดม  หาเลิศ
2. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายณัฐณรงค์  บุณณรงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.4 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์ผิว
2. เด็กหญิงกฤตยาพร  แพรกระทุ่ม
3. เด็กชายก้องภพ  วัชระพรกุล
4. นายขจรเกียรติ  นิ่มเอียด
5. นางสาวขวัญจิรา  ทับสี
6. นางสาวจิรวรรณ  เกตุสิงห์
7. นางสาวชนากานต์  ปิติสม
8. นายชยากร  จันทคมุด
9. นางสาวชุติกาญจน์  ดำรงชาติ
10. เด็กหญิงญาดาวดี  เดชฤดี
11. นายณภัทร  วฺุฒิภาสโภคิน
12. เด็กชายณัฐกร  ขุมทอง
13. นายณัฐนันท์  ทรัพย์ประเสริฐ
14. เด็กชายตะลุ่มทอง  เปลี่ยนสุภาพ
15. นายธนวัฒน์  ม่วงมณี
16. นายธรรมนูญ  ท้าวทอง
17. เด็กหญิงธัญจิรา  สุภาพรรณ
18. นายนนทพัทธ์  เพ็งพงษ์
19. นางสาวนันทิดา  นุตตโยธิน
20. นางสาวนุชนาฎ  สังขพงษ์
21. นางสาวปพิชญา  เหลือรัก
22. นายปราปต์  คำประเสริฐ
23. นายปาราเมศ  คำยนต์
24. นางสาวปิยะธิดา  ขุนทองแก้ว
25. เด็กหญิงปูริดา  จิราธนะธร
26. นายพฤฒิพงศ์  ผิวรักษา
27. นางสาวพิชามญชุ์  เกตุชูโชติ
28. เด็กหญิงภูริชญา  ทองสิงห์
29. นายภูวนัตถ์  สุขศรี
30. นายภูเบศวร์  พึ่งอุดม
31. นางสาวมาธินี  นวนเท่า
32. นางสาววรรณสุดา  แผ่นแก้ว
33. เด็กหญิงวารินทรร์วีร์  นิลพยัคฆ์
34. เด็กหญิงศุทธหทัย  ศรีสุข
35. นายสมิทธิ์  พฤกษธัมมโกวิท
36. เด็กชายสูไลยมาน  หะยีอาแว
37. นางสาวอนุษรา  โคกบัว
38. นางสาวอรวรรณ  ชนะสงคราม
39. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
40. เด็กหญิงแพรวา  บุญมาก
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
2. นายประมวล   พ่วงหงษ์
3. นายพงศ์พัฒน์  รอดเผือก
4. นายบุญฤทธิ์  ตันกุลรัตน์
5. นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ
6. นายสันติสุข  สุขสมัย
7. นายภิษัช  วรรณกิจ
8. นายชาญชัย  มุขพรหม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.83 เงิน 47 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1. เด็กชายรติภูมิ  สิริวาทิน
 
1. นายฤทธิ์นันต์  พงษ์สระพัง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายเกษมสันต์  ตรีเดชา
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 32 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงรัญชิตา  เผือกยิ้ม
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวขวัญจิรา  ทับสี
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายอัซรอน  ยูโซ๊ะ
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 43 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกฤตณัฐ  รัตนรังสี
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  ปัจฉิมนันท์
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปานไม้
 
1. นายเมธี  แปนเมือง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายธนาวุฒิ  อุ่นใจ
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 38 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กชายเกริกพล  แซ่ตัน
 
1. นายเมธี  แปนเมือง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายเกษมสันต์  ตรีเดชา
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เงินเลี้ยง
2. เด็กชายชานนท์  สุขสนิท
3. เด็กหญิงญาณิศา  ประสานเสียง
4. เด็กหญิงฐิตาพร  ชื่นวุฒิ
5. เด็กหญิงนิธิชญภา  สถิตพงศ์พิบูลย์
6. เด็กชายบุณยกร  โพธิืชูชัชวาล
7. เด็กหญิงรินรดา  ทองดี
8. เด็กหญิงลิเดีย  ศิลาอุปถัมภ์
9. เด็กชายศุภณัฐ  เชาวนเมธากุล
10. เด็กชายสิปปกร  กล่ำจันทร์
11. เด็กชายอัซรอน  ยูโซ๊ะ
12. เด็กชายเกรียงไกร  ปานรักษา
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
2. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
3. นายสิทธิชัย  จันทคาม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 18 โรงเรียนไทรน้อย 1. นายธนาวุฒิ  เมืองแสน
2. นายธวัช  มั่นเพียรจิตร์
3. นายนันทวัฒน์  ชัยทรัพย์
4. นายปราโมทย์  ทองพยงค์
5. นางสาวปิยชนก  สุวรรณไตรย์
6. นายพัฒนพงษ์  รุ่งธนพัฒน์
7. นายสมบูรณ์  ศรีสอาด
8. นายสุธีรินทร์  จันทร์กระจ่าง
9. นายสุวัฒน์  พลบนิล
10. นางสาวอัญมณี  ชากรณ์
11. นางสาวอารียา  ศรีสาคร
12. นางสาวอิสริยาภรณ์  ชากรณ์
 
1. นายพงศกร  นิ่มเอี่ยม
2. นายยอดเพชร  น้อยสะอาด
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษฎ์   กุลลิ้มรัตนชัย
2. เด็กชายกิตติ์ชนม์   พงษ์สุพรรณ
3. เด็กชายจิรศักดิ์   รัตนรุจ
4. เด็กหญิงจิราพร   แข็งฤทธิ์
5. เด็กชายชยพล  สันติวัชราณุรักษ์
6. เด็กหญิงช่อชิชา  นาคอ่อน
7. เด็กหญิงญาดา   ภัทรพิทักษ์
8. เด็กชายฐาปกร   บุตรโก
9. เด็กชายณภัทร   นิยมสินธุ์
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   ช้างเเรงการ
11. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลลิตภัทรกิจ
12. เด็กหญิงณิชากร  กลิ่นมณี
13. เด็กชายธนวันต์  ปิยภานีกุล
14. เด็กหญิงนดา  กลั่นเชื้อ
15. นายนพปฎล  ลิ่มศิลา
16. เด็กชายบุณยวัฒน์  เลิศวัลลภาชัย
17. เด็กหญิงบุณยาพร  ฝันพิทักษ์
18. เด็กหญิงปณิดา  บุญมาก
19. เด็กชายปธาณิน   ประจำกิจ
20. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
21. เด็กชายปภพ   บุญยกิจสมบัติ
22. เด็กชายปวริศร์  สรโนทก
23. เด็กชายปาณภู   ศรีจันทร์
24. เด็กชายพลภัทร   มั่นรอด
25. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ   สุริยะโชติตระกูล
26. เด็กหญิงภัทรฑิรา  จิตประกอบ
27. เด็กหญิงภัทรริน  พรมโครต
28. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   แก่นมั่น
29. เด็กหญิงลภัสรดา   สุวบุญประภัทร์
30. เด็กชายวรปรัชญ์   อภิชนบุตร
31. เด็กหญิงวริศรา  รักสุวรรณนิมิต
32. เด็กหญิงศศิกานติ์   ตันสุวรรณ
33. เด็กชายศุภากร  เจริญธง
34. เด็กชายสิทธิกรกวิน  เศรษฐสิทธากุล
35. เด็กหญิงสุวิชญา  เลิศตระกูล
36. เด็กชายอรรฆพล   จันทร์อ้น
37. เด็กหญิงอังคณา  เลิศการค้าสุข
38. เด็กหญิงเปมนีย์  สระทอง
39. เด็กหญิงเพชรชมภู  สุนทรนันท์
40. เด็กหญิงแพรวา  การะเกตุ
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายอุดม  หาเลิศ
3. นายปิยะรัชย์  สุวรรณสิทธิ์
4. นายณัฐณรงค์  บุญณรงค์
5. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
6. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
7. นางวรุทัย  ญานะพันธ์
8. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกนก  แจ้งจุล
2. นายกฤตณัฐ  รัตนรังสี
3. นายกฤติน  กิจมงคล
4. นายกัณติทัต  เลิศภูริปราชญ์
5. นางสาวจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
6. นายจิรพัฒน์  สฤษฏ์พงศ์
7. นางสาวชัญญา  ขาวสำอางค์
8. นายณัฐกฤษ  ธาริธรรม
9. นายณัฐติ  วัฒนศักดิ์
10. นายทฤษฏี  ชูเกียรติศิริ
11. นายธีรพงศ  เภรีทัศน์
12. นายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
13. นางสาวปลายสน  ประจักษานนท์
14. นายปิยะ  แก้วเกษ
15. นางสาวปิยะสุดา  สีน้ำเงิน
16. นายพงศ์ณภัทร   ปั้นมณี
17. นายพลพรหม   พุ่มแก้ว
18. นางสาวพลอยพรรษา  มาตรา
19. นางสาวพิชญธิดา  กันเกลา
20. นางสาวพิรชา  มนต์ณัฐธร
21. นางสาวรวินันท์  เสนคราม
22. นายรัตน์ติกร  นราทอง
23. นางสาวริญญารัตน์  วงษ์วสุโรจน์
24. นางสาววรรณะษา  วงค์น้อย
25. นายวสุรา   อุทะพันธุ์
26. นางสาววิยะดา  สมบูรณ์
27. นางสาวศรัณย์พร  ภารา
28. นางสาวศรุตา  แสงลุน
29. นางสาวศศิกาญจน์  เจริญธง
30. นางสาวศิรภัสสร  ศิลป์ประกอบ
31. นางสาวศิลป์ศุภา  เสริฐสอน
32. นางสาวสวรรยา  รอบุญ
33. นางสาวสาริสา   เนตรสว่าง
34. นางสาวสุชานาถ  คุ้มบุ้งคล้า
35. นางสาวสุพิชญ์รดา  ณ คำพล
36. นางสาวอนงค์นาฎ  มีแจ้ง
37. นายอนุชิต  หาเลิศ
38. นายเบนยามิน  คติรัมย์
39. นางสาวแพรทอง  ควรมิตร
40. นางสาวแพรพิไล  คันธี
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายอุดม  หาเลิศ
3. นายณัฐณรงค์  บุญณรงค์
4. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
5. นายปิยะรัชย์  สุวรรณสิทธิ์
6. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
7. นางวรุทัย  ญานะพันธ์
8. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายกวีวัธน์  กวินกิตติพงศ์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์   วัธนปทีป
3. เด็กชายธนกฤต  ทับเกตุ
4. เด็กชายธาวัน   ศิริคะรินทร์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดทรัพย์
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  พานทองวิริยะกุล
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  ขุนคง
8. เด็กหญิงวาราดา  บุญสิทธิ์
9. เด็กชายศุภมงคล  แสงจันทร์
10. เด็กชายเบญจามฤต  พนอนุอุดมสุข
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
3. นางณัฏฐ์พัชร์  ธรรมศิริ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นายชัยพัฒน์  สร้อยทอง
2. นางสาวณัฐนันท์  อยู่นวล
3. นายธันวา  จันจิตคง
4. นายธาตรี  วชิรปราการสกุล
5. นางสาวภูรี  เกตุอินทร์
6. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนรัตน์
7. นางสาวรัมภา  อิ่มเขียน
8. นายศรายุทธ  อ่อนพุทธ
9. นายอโณชัย  ขาวบริสุทธิ์
10. นางสาวแพรวา  สุริวรรณ
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
3. นางณัฏฐ์พัชร์  ธรรมศิริ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชรินพร  เงินเจริญ
2. เด็กหญิงนันชนก   เอี่ยมฉัตร
3. เด็กหญิงพฤทธิพร  เชือกรัมย์
4. เด็กหญิงรุ้งเพชร  โตม่วง
5. เด็กหญิงอรอร  ประเสริฐแท่น
6. เด็กหญิงอิโลน่า  เวลช์
 
1. นางวรุทัย  ญานะพันธ์
2. นางนงลักษณ์  งามสูงเนิน
3. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
4. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
2. นางสาวพรนัชชา  ตากภิรมย์
3. นางสาวพิมพ์ณดา  คงสอน
4. นางสาวรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
5. นางสาวอรนุช  คงคล้าย
6. นางสาวอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มังคลา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกลัดหนู
3. เด็กหญิงณัฐภา  งามดี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภิรมย์ทอง
5. เด็กหญิงวิริญญา  ยะซัน
6. เด็กหญิงศรัญญา  ไทยใหม่
7. เด็กหญิงสรารัตน์  แซ่โง้ว
8. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวชลิดา  พนังวิเชียร
2. นางสาวณัฐนิธิ  ประเสริฐแท่น
3. นางสาวธนสิริธร  ประเสริฐแท่น
4. นางสาวพิมพิกา  เชือกรัมย์
5. นางสาวศิราภรณ์  จันทร์โปร่ง
6. นางสาวศุภิสรา  พรมพุทธา
 
1. นางนงลักษณ์  งามสูงเนิน
2. นางวรุทัย  ญานะพันธ์
3. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
4. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจิรญาภา  นนธิเสน
2. เด็กชายซัลมาน  ชอดก้า
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุทธาวาส
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองทรัพย์
5. เด็กหญิงมนธิดา  กี่สุ้น
6. นางสาวมัณฑนา  ทับสาย
7. เด็กชายระพีพัฒน์  เผือกฉุย
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  แสนสุข
9. เด็กหญิงศตพร  ชื่นจิตร์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงเจริญ
11. เด็กชายอธิป  เต่าทอง
12. นางสาวอารียา  เกิดน้อย
13. เด็กชายเธียรทิต  มณีอินทร์
14. นางสาวเบญญาภา  รัตนจีนะ
15. เด็กหญิงเพ็ญสิตานันท์  สิทธิตานนท์
16. เด็กหญิงแพรวา  หนูแก้ว
 
1. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
2. นางสาวศุกร์สิริ  วีรเดช
3. นางสาวณภัทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 11 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  จุลเกตุ
2. นางสาวกาญจนา  โพนะทา
3. นางสาวชุติมณฑน์  ม้วนเงิน
4. นางสาวณัฏฐิกา  อินทรชิต
5. นางสาวณัฐกมนต์  พุทธากูล
6. นางสาวณิชกมล  อุ่นกาศ
7. นายทัตเทพ  ฮ่วมแบะ
8. นายธนกร  ตั้งคีรีพิมาน
9. นางสาวธันยพร  เสาว์ภาคย์
10. นางสาวนันทิพร  มะยุรา
11. นายพลกฤต  อ่ำช้าง
12. นางสาวรมิตา  จรรยาไพศาล
13. นางสาววิชญาวีร์  ทองมา
14. นางสาวศิรินันท์  บุญศิริ
15. นางสาวศุภิสรา  กิตติจารุรักษ์
16. นางสาวสุภัสสรา  พึ่งสังข์
 
1. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
2. นางสาวศุกร์สิริ  วีรเดช
3. นางสาวณภัทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73.66 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  สุขวารี
2. นายชาคริต  สุริยะ
3. นายต้น  รัตนวิจิตร
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สาเพียร
5. นายพสธร  ถาวรภักดี
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายวินัย  จิตต์ชื้น
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1. เด็กหญิงวรรณธนาต์  ธนรัตนะพันธุ์
 
1. นางสาวกุลวดี  จองวรกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายฐิติพงศ์  มหัทธนะสิน
 
1. นางพัฒนดาว  วสุนทราธนาฉัตร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวภัททราณี  ผ่องถ้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพร  จ่าภา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวอัญฑิการ์  หล้าสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัชราภา  มณีวงษ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายสนิทัศน์  อวยจินดา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ดีศิริ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวอุษา  เอกลักษณ์รุจี
 
1. นางรมัณยา  วงศ์วรพิทักษ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.3333 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายถิรภัทร   ตันวิทยา
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ครองตน
3. เด็กหญิงลัลน์ญดา  ภะมะรินทร์
4. เด็กหญิงวินนี่ มาเรีย สมศรี   สตอลฟุสส์
5. เด็กชายวีรวงศ์  แช่มพงษ์อนันท์
 
1. นางสาวแก้วธิดา  คัมภิรานนท์
2. นางสาวปภิชยานันต์  จันทร์โฉม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 10 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฐวดี  ศรีหอมชัย
2. นางสาวณิชกมล  คำนนท์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยชาติ
4. นางสาวอรกช  มัจฉาฉ่ำ
5. นางสาวเอกนรี  กลิ่นเปี่ยม
 
1. นางสาวสุกัญญา  จงจิตต์สุข
2. นางสาวสุจินันท์  มณีวงษ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.67 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐปพน  ธนะโสภณ
2. เด็กชายต้นธาร  สายคำทอน
 
1. นางสาวสิริพรรณ   ถาวรจักร์
2. MissXiao Rui  Zhang
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง 26 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายชุติพนธ์  ยาวุฒิ
2. นายธีระรักษ์  มีเดช
 
1. นางชาลินี มุสตัง  ติงกี
2. นายณัฐพล  เพ็งโสภา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.25 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณัฐชญา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงพันธ์ลภัส  ทองเจริญ
 
1. นายวโรดม  กาญจนลาภ
2. Ms.Yasuda  kenta
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.67 เงิน 25 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัญญพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวเบญจพร  พุทธ์มีผล
 
1. นางสาวพิมชนก  วิริยจารี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวสุกุลสินี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอาทิตยา  รอดเมือง
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
2. นางสาวฐิติรัตน์  เกียรติสกุลขจร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.66 ทอง 4 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวพรธีรา  บุญพรวงศ์
2. นางสาวอารียา  เกรแฮม
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์   ซื่อตรง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวนภัสรา  ทศานนท์
2. นายปุราณ  กาญจนเทพ
 
1. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
2. นางสาววรีสรา  จารย์ปัญญา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวตระการตา  ศุภกรแพ
2. นางสาวปิ่นนภา  ฉุยกลม
 
1. นางสาวเพียงดาว  การสมัคร
2. นางสาวนันท์นภัส  นนท์ตานอก
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวดารินร์  นาสกาศ
2. นางสาวทิวากร  สาตรอด
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
2. นางสาวฐิติรัตน์  เกียรติสกุลขจร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวธนัญณัฐรพี  ถาวรหิรัณย์
2. นางสาวปภัสราภรณ์  ยิ้มพงษ์
3. นางสาวสุนิดา  แดงกรัด
4. นายอาคม  ผดุงพร
5. นางสาวเกตุแก้ว  แก้วกาล
 
1. นางสาวนุชจรีย์  เครือแก้ว ณ ลำพูน
2. นางสาวธนัฎฐ์ชนก  แก้วมีศรี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.25 ทอง 6 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายจักริน  โพธิกิตติพงศ์
2. นายชนม์พัฒน์  รุ่งสัมพันธ์
3. นางสาวทรวดี  เส็งสมาน
4. นางสาวธัญชนิต  บัวดัง
5. นางสาวพัชราภา  ละอองเภา
 
1. นางสาวพิมชนก  วิริยจารี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวชนากานต์  โพธิ์เจริญ
2. นางสาวพาขวัญ  ศรีผุดผ่อง
3. นางสาวพุธิตา  พงษ์กุล
4. นางสาววริน  อุตรชาติ
5. นางสาวอรรถวดี  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
2. นางสาวฐิติรัตน์  เกียรติสกุลขจร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนิตา  เกียรติเทเวศร์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  เครือแก้ว ณ ลำพูน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.5 เงิน 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายภาสกร  ปิ่นเกษ
 
1. MissIto  Shimabukuro
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกณิศา   ราชมนตรี
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.64 เงิน 37 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จูงศิริ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมวงษา
 
1. นางสาวพรรณี  ศรีสุระ
2. นางกิตติมา  แจ้งคำขำ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80.44 ทอง 23 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายธนภัทร  กิตติฐิติกุล
 
1. MissApril  Diana G.Say-ao
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.65 ทอง 22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายคุณานนท์  อรรถาเวช
2. เด็กหญิงซากุระ  การเสนารักษ์
3. เด็กชายธณันชัยน์  ไชยรัตน์
4. เด็กชายธีรภัทร์  วิเชียรฉาย
5. เด็กชายธีรศักดิ์  เตชะมนูญ
6. เด็กชายปรัชญา  ปานกลับ
7. เด็กหญิงพุทธรินทร์  สมประสงค์
8. เด็กชายวรวงศ์  อภิบาลศรี
 
1. นายสุชิน   ฟักสังข์
2. นายสันติสุข  สุขสมัย
3. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  นอบน้อม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายฐิติ  สุจิมหันต์
2. เด็กหญิงธฤดี  พาสาลี
3. เด็กหญิงบูชิตา   พรมพันธ์
4. เด็กหญิงภัทรภร  พรหมปรีชาเลิศ
 
1. นายจักรเพชร  วรสินธ์
2. นางสาวกนกวนัช   ราชนานนท์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71 เงิน 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายจิรายุส  ไม้พันธุ์
2. นางสาวชนาธินาถ   พิศประเทือง
3. นายณัฐพันธ์   จันโทศิริ
4. นางสาววีนัสรา  สุธรรมมา
5. นางสาวแพรไหม  งามล้วน
 
1. นายจักรเพชร  วรสินธ์
2. นางสาวกนกวนัช   ราชนานนท์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนิตว์นันท์  สิริพิพัฒน์กุล
2. เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์  อนุราช
3. เด็กหญิงปัณณธร  ประทีปบุษกร
 
1. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐชยา  เขตภูเขียว
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.8 ทอง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวภัคณัฏฐ์  อภิชัยวณิชกุล
2. นางสาววินิทรา  เนตรแจ่มศรี
3. นางสาวเขมจิรา  บุญญานุวัตร
 
1. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐชยา  เขตภูเขียว
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.25 เงิน 12 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อุดม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูเมือง
3. เด็กหญิงเนตรชนก  เพ่งพิศ
 
1. นางพัชรี  เรือนเพ็ชร์
2. นางสาวกัญจนา  คชศิริ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.2 เงิน 25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวพิชญากร  ศรีทรัพย์
2. นางสาวภัทรวดี  ประสานสมบัติ
3. นางสาวสุพิชชา  ดวงเด่น
 
1. นางสาวณัชรัตน์  บุญชู
2. นางสาวสุจิตรา    การุณกิตติสาร
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุณยะพรรค
2. นางสาวศิรินญา  พัดปุย
 
1. นางสาวทิพย์วัลยา  มิทะนนท์
2. นางสาวนาฏยา  คงผอม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงนารา  หิรัญรักษ์
2. เด็กหญิงปัณณธร  สีลุน
 
1. นางสาววันวิสาข์  สงวนสัตย์
2. นางสาวพจรินทร์  เพาะบุญ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายกันตินันท์  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายวิศวะ  งานไว
 
1. นางสาวธาราทิพย์  บัวเหลา
2. นางสาวนุชจรินทร์  อุนิลคำ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 1. นางสาวชารีดา  สุลง
2. นางสาวอิสรียา  นาทอง
 
1. นายสันวิช  แก้วมี
2. นางสาวนุชจิรา  ซอแบน
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายกมลภพ  คันทรง
2. เด็กชายณัฐ  มากทองดี
 
1. นางสาวปิ่นปิณัฐ  ยนต์วงศ์จันทร์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณัฐกิตติ์  จิรายุธัญวัฒน์
2. นายภาคิน  ตลับเพ็ชร์
 
1. นายณัฏฐชัย  หอมบุญ
2. นางหทัยรัตน์  เชื้อโตเติม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนรกร  วนิชกุลพิทักษ์
2. นายสิทธา  อ่อนสะอาด
 
1. นางสาววันวิสาข์  สงวนสัตย์
2. นายณัฏฐชัย  หอมบุญ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81.2 ทอง 17 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1. เด็กชายณภัทร  ลิมโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงภิญฐ์สิตา   เนียมอินทร์
 
1. นายณรงค์  ถาคำมี
2. นางสาวปิยดา  บุญศักดิ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 50 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงปิยภัทร   จันทร์แปลง
2. เด็กชายราชภักดี   บำรุงภักดี
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์
2. นายชโลทร  เอี่ยมโวทาน
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายจารุเดช  เสนาะสังข์
2. นายมกรธวัช ยูจีน  เอเมอรี่
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นางสาววาสนา  โสภารักษ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 7 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นายกันตพัฒน์  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวชัญญา  แตงเงิน
 
1. นางสาวสุชาดา  จงจงประเสริฐ
2. นายปิยศักดิ์  แซ่อึ้ง
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายธนชัย  ประมวลวิจิตร
2. เด็กชายนพดล  นุชรอด
3. เด็กหญิงพัชราภา  ธนิสกฤษศิริ
 
1. นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร์
2. นางวดี  อิสลาม
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 16 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นายจิรกฤต  จิระพงษ์วนิช
2. นางสาวณัฏฐธิดา  ประกฤติกรชัย
3. นางสาวมณฑาทิพย์  ภูตะเวช
 
1. นางสาวศุภรัตน์  จามรมาน
2. นางชุติกาญจน์  เมตตาจิตร
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 34 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวน้ำฟ้า  แข็งพิลา
2. นายวิศรุต  ลีนานุรักษ์
 
1. นางสาวปาริชาต   เกษเจริญคุณ
2. นายสุภาพ  พฤกษสุวรรณ์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายประพันธ์  ปิ่นน้อย
2. เด็กชายปุระชัย  สีหาเสน
3. เด็กชายเบญจามฤต  พนอนุอุดมสุข
 
1. นายธเนศ  ศรีสวัสดิ์
2. นายนิชนันท์  บุญมาพิลา
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกฤษณ์  เพ็งประพันธ์
2. นายภีรภัทร  หนูสุคนธ์
3. นายอินทัช  จันคีรีเขต
 
1. นายสิรภพ  สมอุดร
2. นายนรนิติ  พรหมพื้น
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายจักพรรณ  ศรีรอดบาง
2. เด็กชายจารุต  นาคเปลี่ยน
3. เด็กชายภูรี  ภู่พวง
 
1. นางสาวสุชาดา  จงจงประเสริฐ
2. นายปิยศักดิ์  แซ่อึ้ง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธนวัฒน์  สมคะเน
2. นายพีรวัส  เขียวสนั่น
3. นายพีีรพัฒน์  สันติวงษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นางสาวสุพรรณี  เช่นพิมาย
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงภูสมิตา  เกตุศักดิ์
2. เด็กชายอัครชัย  เชื้อสำราญ
3. เด็กชายเมธิส  พาณิชยกิจธาดา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายชนาธิป  สุขเอียด
2. นายชิษณุพงษ์  ตั้งทิวาพร
3. นายณัทปวร  ยงวิกุล
 
1. นายณัฏฐชัย  หอมบุญ
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐดนัย  ขันนาค
2. เด็กชายธัชตะวัน  เฉลิมพรมงคล
3. เด็กชายโชติพัฒน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นางนุสรา  ฤกษ์สมโภชน์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธีรภัทร  เสาะแสวง
2. นายรัฐวินท์  พงษ์ปรีชา
3. นายอนวัช  ญาณประทีป
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นางหทัยรัตน์  เชื้อโตเติม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายฉลอง  มาเยอะ
2. เด็กหญิงนุสบา  กระบวนกล้า
3. เด็กหญิงแพรทอง  สังข์ประเสริฐ
 
1. นายนายสุชิน   ฟักสังข์
2. นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายพงษพัชร   มากจันทร์
2. นางสาวศศินิภา  เสรีนุกูล
3. นางสาวอารยา  สีม่วง
 
1. นายสุชิน   ฟักสังข์
2. นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงธีวัชราภรณ์  อนันต์
2. เด็กหญิงบงกชพร  แซ่ไต่
3. เด็กหญิงปณิตา  พริ้งพร้อม
 
1. นางทัตทยา  ผ่องพันธ์
2. นางสุรีย์พร  ปานศรี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นายอนาวิล  สุขวารี
2. นางสาวอังคณา  กากี
3. นางสาวแก้วระวิ  ทัพแสง
 
1. นางสาววรรณพร  สง่าเมือง
2. นายเสกสรรค์  น้อยเหนื่อย
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดสำราญ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หอมหวล
3. เด็กชายนนทกานต์  พงษ์วานิช
4. เด็กหญิงบัวชมพู  บังน่าน
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฉันวัฒนาชัย
6. เด็กหญิงลภัสรดา  เอี่ยววัฒนากุล
 
1. นางวราภรณ์  ตระยางค์กูล
2. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวจณิสตา  สุขระ
2. นางสาวชุติกาญจน์  บุนรสิงห์
3. นายธนยศ  สนใจแท้
4. นางสาวธนวรรณ  ทิพย์มณฑา
5. นางสาวมัลลิกา  มหาวงษ์
6. นายยุทธพิชัย  ม่วงไทย
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
3. นางสาวณัฐกฤตา  ปาลี
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองยอด
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตันภักดี
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เวียงสงค์
 
1. นางอรวรรณ  ฟักสังข์
2. นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.7 ทอง 30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวช่อผกา  มากเพ็ชร
2. นางสาวพิณรัตน์  นิลโท
3. นางสาวภักตร์ภิมล  อัครสินนิธิกุล
 
1. นางสุรีย์พร  ปานศรี
2. นางสาวพรสุดา  บุญอยู่
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลนัน   ทนคำดี
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  มณีโชติ
3. เด็กชายเขตรอุดม  เติมทานาม
 
1. นางสาวสุนีย์  ยิ้มใย
2. นายกันย์  วงษ์พานิช
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาววริศรา  นาคนาวา
2. นางสาวอันติมา  เชื้อผู้ดี
3. นางสาวอารียา  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พงษ์ลุน
2. นางสาวสุนีย์  ยิ้มใย
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  โกษาผล
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ศุขสมบัติ
3. เด็กหญิงเต้าฮวย  เดชเจริญ
 
1. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
2. นางสุชาดา  กุฎีพันธ์
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวกาญจนา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวชิดชนก  กันเจริญ
3. นางสาวพรรนิสา  เปลี่ยนศรีเพ็ชร์
 
1. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
2. นางสุชาดา  กุฎีพันธ์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์   สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดาจง
3. นางสาวรัตนาบุญ  คิดการ
 
1. นางสุรีย์พร  ปานศรี
2. นางสาวนารีรัตน์  เวชการ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธเนศพล  ปนานนท์
2. นายภูวิศ  ศิริรัตนกุลชัย
3. นางสาวยลพักตร์   ขุนทอง
 
1. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
2. นางสาวสุภาวดี  อุปพงษ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิฑูรย์พันธ์
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  แช่มสิงห์
3. เด็กหญิงอารยา  สินสุข
 
1. นายเสกสรรค์  น้อยเหนื่อย
2. นางสาวนารีรัตน์  เวชการ
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวชฎาธรณ์  มะลิวัลย์
2. นางสาวชฎาภรณ์  โสภณ
3. นางสาวณัฐฏนันท์  นกทอง
 
1. นายเสกสรรค์  น้อยเหนื่อย
2. นางสาวนารีรัตน์  เวชการ
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ชัยโย
2. เด็กหญิงนีรชา  แสงไกร
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนียมสาคร
 
1. นางวันพร  งามสุทธิ
2. นางสาวชนนิกานต์  บัวสุข
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายคมกริช  พวงพันธ์
2. นางสาวนลินนา   ชูโชติ
3. นางสาววราวรรณ  ภิญโญวิศาล
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปาลี
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายสุเทพ  แก้วโน
 
1. นางสาวดาว  ยังน้อย
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายจักรภัทร  นงนุช
 
1. นายจักรเพชร  วรสินธ์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายวรัชญ์  ม่วงศิริ
 
1. นางสาวกนิศนันท์  บุญสูงเนิน
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงสิรยากร  สุยกุล
 
1. นางสาวรุจินันท์  จันทร์ศรีเมือง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายศิวารักษ์  สุขวิวัฒน์
 
1. นางสาวชนกมณฐ์  แสงสี
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายชลกานต์  กลั่นจันทร์
 
1. นางกัลยา  มิงสะเมาะ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายอิทธิพล  จันทร์สมาน
 
1. นางสาวดาว  ยังน้อย
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายภาคิน  ทองภูธร
 
1. นางขนิษฐา  อินนา
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายกรัญรัตน์  เงินมา
 
1. นางสาวดาว  ยังน้อย
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวอัมพร  พละโพธิ์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายเมฆพรรดิ์  สุขวิทย์
 
1. นางจิตรลดา  เทศอ่ำ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวชมพูเนกข์   ภักดี
 
1. นางสาวสุชาดา  บรรณกิจ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 9 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวปนิสา  ไวยโพด
2. นางสาววิเนตตรา  อัษฎรัตน์
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
2. นางสาวกันยกานต์  สาริการินทร์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.6 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายชุติเดช  วัฒนจัง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประเสริฐศักดิ์ศรี
 
1. นายจักรเพชร  วรสินธ์
2. นางขนิษฐา  อินนา