สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สารก๋อง
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงชูทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวอัฐญา  นุชพันธุ์
 
1. นางสาวสิรี  เขียวนิล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงกชมน  มณีชัย
 
1. นายพลวัต  ทองไทย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวมัณฑณา  อินทพงษ์
 
1. นางสาวภัคชนัญ  ศรีจ๊ะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงวิยะดา  เตสยานนท์
 
1. นายธนพล  เพ็งแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวชนิสรา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวอิริยาภรณ์  นิโรรัมย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงธชษร  ประชุมวรรณ
 
1. นางสาวสุวดี  นาสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 19 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายนิชนนท์  ชาวเรา
 
1. นางสาวภาวินี  แอสมรัง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 21 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงภัทรณัน  ศรีวะรมย์
 
1. นางบุญหยาด   พื้นทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิดาภา  ลัดดี
 
1. นางสาวรักษ์ศิริ  ดำริห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลังกาเปี้ย
2. เด็กหญิงศศิปภัสร์  สินขจรภิรมย์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ปัญยาง
2. นางพนิดา  เกษมสินธ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 9 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวณิชากร  พลบุญ
2. นางสาววชิรญาณ์  ทองสีอ่อน
 
1. นางสาวปานรดา   ชัยชญานันท์
2. นางสาวอรินยา   สถิรชาติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายพลเอก  คงคาลัย
2. เด็กหญิงพัชธร  เมฆวิเชียรเจริญ
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
2. นางรัตนาวลี  แก้วเอี่ยม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พึ่งโพธิ์สภ
 
1. นางชลกร  ชาครอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99 ทอง 7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก
 
1. นายชาคริต  แจ่มศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธรภูมิ  หงษ์อินทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วารีสระ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ประเสริฐอำนาจ
2. เด็กหญิงศิริธร  เมฆลอย
3. เด็กหญิงอริสรา  แกล้วทนงค์
 
1. นางสาวรุ่งนภา   โสพะบุญ
2. นางสาวเมธิกา  แสวงพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 45 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวณัฐธยาน์  สิทธิเมธาวี
2. นายธนภูมิ  ลือชาเกียรติศักดิ์
3. นางสาวอภิญญา  พุฒิปัญญากุล
 
1. นางสาวมัณฑนา  พรมรักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. เด็กหญิงจิดาภา   แสงทองไทย
2. เด็กหญิงพิมตะวัน  ปราบสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรธิชา  โพธิจักร
 
1. นางสาวรุ่งนภา   โสพะบุญ
2. นางพรทิพย์   เม่นบางผึ้ง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.75 เงิน 4 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวจันทิรา   ภูทะราช
2. นายพิเชษไชย   สุทธิสน
3. นางสาวรัชนีกร   พรมพุ้ย
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ   เก่งการ
2. นางสาวพรนภา   วงศ์สวัสดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพรวลัย  เฉลิมวัฒนไตร
2. เด็กชายรัตตภูมิ  เพชรภูทอง
 
1. นางสาวปาทิตตา  จันทร์ไพสนธิ์
2. นางสาวนฤมล  อบสุวรรณ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายชนเมธ  บุญประมุข
2. นายปุรเชษฐ์  งานเจริญกุล
 
1. นางสาวกันยา  ปาทาน
2. นางรุ่งรัก  รุ่งรัตนเสถียร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  วณิชชากร
 
1. นางสาวปิติยา  ญาณรัตน์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นายรณฤทธิ์   คูศิริรัตน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ศรีแสนตอ
2. เด็กชายศรนรินทร์   มาสเสมอ
 
1. นางสาวนัดธิดา   นวลศรี
2. นางสาวศากุน  เทียนทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายพงศธร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44.87 เข้าร่วม 34 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายพิชญพงศ์  บุรกสิกร
 
1. นางสาวจริยา  นาทมพล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58.56 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิชญ์สินี  แซ่จัง
 
1. นางจีระพรรณ  คีลาวงษ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายวรโชติ  คงสกุล
 
1. นางสาวสุนิสา  เถาจำปา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายนิสสรณ์  กินร
2. เด็กหญิงปุญญิสา  หาญกิจรุ่ง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แพร่เกียรติเจริญ
 
1. นายปัญญา  ธงเสนา
2. นางสาวเอมอร  พูลสวัสดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายกิตติธัช  ไมตรีเวช
2. นางสาวจิตรลดา  ธนะนู
3. นางสาวภวรัญชน์  อัครประสิทธิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  สมเขาใหญ่
2. นายนพคุณ  สุขสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายชินมิษ  ครองพลขาว
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ผิวเอี่ยม
3. เด็กหญิงสรัลชนา  ปิ่นงาม
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวพัชรียา  ไชยบุรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 50 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวน้ำฝน  ส่องแสงจันทร์
2. นางสาวบุญรักษา  พงษ์คำพรรณ
3. นายภควัฒน์  คุณล้าน
 
1. นางสาวนิศากร   เลาหเรืองรองกุล
2. นางสาวอัญทิรา  วาดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กหญิงณฐภัทร   ศรีไทย
2. เด็กหญิงนฤมล  เดือนเด่น
3. เด็กหญิงอรรถมาตร   ชอบทำกิจ
 
1. นายพงศ์นที   คงถาวร
2. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 49 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวชนิดา   ชูทอง
2. นางสาวชัญญานุช  กิจอำนาจสุข
3. นายศิริภูมิ  กุศลส่ง
 
1. นางสาววิชชุตา   ประดิษฐ์
2. นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 41 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงอรปรียา  ขวัญเผือก
3. เด็กหญิงอโณชิญา  ประทับใจ
 
1. นางสาวน้ำรินทร์  ก้อนเพชร
2. นางสาวประโลม  สอประโคน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 15 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวชุติกาญจน์   สิงห์โตทอง
2. นายปิยชาติ   เปรมบางเขน
3. นางสาวพรปรางค์ทิพย์  ศรสิทธิ
 
1. นางสาวนันทวัน  เชิงหอม
2. นายอนันต์   เชื้อชีลอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 23 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายปฐมพัฒน์  ศรีไหม
2. เด็กชายวชิรวิทย์   จาลา
 
1. นางสาวประภัสสร  จันทร์พูล
2. นางสาวพรตรียา  กมุดรัตน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 26 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวธัญพร  วรรณเจริญ
2. นายภู  จองสารทิศ
 
1. นายพงษ์ณกิจ  ปริกเพชร
2. นางสาวศรัญยา  ทวีชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 38 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายกฤษฎา  โสภณพุทธพร
2. นายภูริภัทร  ประทีปฉาย
 
1. นางสาวปิยดา  โขมณี
2. นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 51.06 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  โกษารัตน์
2. เด็กชายสรยุทธ  ฮวดจำปา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองอรุณ
2. นายไพศาล  แสนพันดร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนภัทร  จันทะรัก
2. นายพิศวัส  ทักข์พิมาน
3. นายอภิชัย  อยู่กล่ำ
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  แสงงาม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 16 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วีระสกุลทอง
2. เด็กหญิงศลิษา  มานะศิลปพันธ์
3. เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์
4. เด็กหญิงอรยา  ปานนุ้ย
5. เด็กหญิงใบหม่อน  นาพงษ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   ทองนำ
2. นายอมร  หินไธสง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกชนันท์  กิ่งดอนนอก
2. นายจีรภัทร  เชี่ยวเชิงงาน
3. นางสาวจุฑาภรณ์  แบรอฮิม
4. นายณัฐวัตร  แซ่อื้อ
5. นางสาวไอลีน  แสงจันทร์
 
1. นายรอฟา  สามะแอ
2. นางสาววัชรี  แก่นจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 23 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนประกรณ์
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  คุณธรรม
3. เด็กชายนนทพล  คำกัญญา
4. นางสาวภัทรวดี  ปุณญิสาภัส
5. เด็กชายสัณห์ประวีณ  พิพัฒน์เจษฎากุล
 
1. นางสาวสุนันทา  ยาคำ
2. นายชัยณรงค์  ลำไธสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.8 เงิน 43 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวกฤติพร  ศรีแจ่ม
2. นางสาวณัฐณิชา  ไชยนิคม
3. นางสาวณัฐพร  ใจช่วง
4. นางสาวบุหลัน  วรรณโพธิ์
5. นางสาวศรีพิมพ์  นามแสง
 
1. นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน
2. นางสาววรปภา  ริญญาธนันท์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ธิติวุฒิกร
2. เด็กชายศราวุธ  คุณมาศ
3. นางสาวอัญชิสา  คำกวาว
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ตั้งศักดาดิษฐ์
5. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปัญญามณี
 
1. นายนพรัตน์  ฝ่ายเคนา
2. นางสุนิตา  พิทักษ์วงศ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.2 เงิน 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. นายกฤษณะ  ดวงใจ
2. นายนนทกร   รักสันชาติ
3. นายพิชญุตม์   พุงไธสง
4. นายศักราช   มะลา
5. นางสาวเอื้อมพร   คำมา
 
1. นางสาวชมนภัส   อุบลเจริญ
2. นางสาวดวงกมล   ตระกูลพัว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.8 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวชนันท์ยา  มีกรงาม
2. นายฐิติพงศ์  ยิ้มจินดา
3. นางสาวณฤดี  ขวัญกิจไสว
4. นางสาวธัญญาภัทร์  ตาดชื่น
5. นายธิตะ  คณะเจริญ
6. นายนัฐวุฒิ  สุทธิเลิศ
7. นางสาวนิศรา  รอดไพรสม
8. นางสาวบวรรัตน์  แซ่ซิ้ม
9. นายปรินทร์  โชติกะ
10. นายยศภัทร  เหล่าอัจฉริยะพร
11. นางสาววราภรณ์  เฟื่องจันทร์
12. นายวุฒิชัย  มณีฉาย
13. เด็กชายศักรินท์  ไวยลาพี่
14. นายศิวกร  ประถมชาติ
15. นายสัณหรัชต์  พรมอิทร์
16. นางสาวสุกฤตา  สมจิตร
17. นางสาวอทิตยา  กลีบลำใย
18. นายอนุชาต  ไรยวงษ์
19. นางสาวอภิญญา  เข็มทอง
20. นางสาวอารยา  จุตาทิศ
 
1. นางสาวจินตนา  ปานเถื่อน
2. นางสาวพิมพ์สิริ  พันธ์เตี้ย
3. นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน
4. นางจำเนียน  มหาวัฒนะ
5. นายณรงค์ฤทธิ์  ศักดิ์แสน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวขนิษฐ  อภิชยนุกูลกิจ
2. นางสาวจิรัชญา  ปานดำ
3. นายจิรายุ  ปล้องใหม่
4. นายชิษณุพงศ์  โพธิละเดา
5. นายณพวุฒิ  ทาสระคู
6. นายธนัช  แต่มีบุญ
7. นางสาวพัชรพร  วงศ์รวิ
8. นางสาวพิชญาภา  เทียนแดง
9. นายพีรศิลป์  บุญนาค
10. นายภคพงศ์  จิตตรัตน์เสนีย์
11. นายภาสวุฒิ  จันทรดี
12. นายภูมิพิสุทธิ์  จิตติพัทธพงศ์
13. นางสาววริษฐา  ชูศรี
14. นายวัชรากร  เครือบุดดี
15. นางสาวสาริศา  สงแป้น
16. นายสุทธินันต์  สุขศรี
17. นางสาวอภิปภา  ฉันทนาสกุล
18. นายอานนท์  อ่อนศรี
19. นายอิศเรศ  สุขสมถิ่น
20. นายเพชร  ฉายอรุณ
 
1. นางสาววชิรา  มาศิริ
2. นางสาวษมาภรณ์  ศรีใสคำ
3. นายสุภกิจ  แก้วดวงดี
4. นางสาววิลาวัลย์  วิโค
5. นายชยพัทธ์  วงศ์ชาญโชคชัย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงเนื้อทอง   พงษ์พิษณุ
 
1. นางสาวสุมาลี   อรุณศรีสุวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 29 โรงเรียนบางกะปิ 1. นายจิตฐากูร   ดีสิน
 
1. นางสาวชนกพร   ยอดดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 23 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  จาดเจริญ
2. เด็กหญิงแพรพกานต์  คงเนียม
 
1. นางสาวนลัทพร  จูฑะเตมีย์
2. นางสาวสินีนาฏ  วชิรธานินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 40 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวพรนภัส  เขียวอิ่ม
2. นายศราวุฒิ  พรายพรรณ
 
1. นายวรวิทย์  ประทีป ณ ถลาง
2. นายจุฑา  สิงหาคำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.7 ทอง 41 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงจรัสรัตน์   จุ้ยปราง
2. เด็กหญิงธิดา   คณะวาปี
3. นางสาวนันธมล   กัดสูงเนิน
4. นางสาวพนิดา    สุวรรณกาญจน์
5. เด็กหญิงมนัสนันท์   จรรยาจารุกร
6. เด็กหญิงรพินท์นิภา  แซ่ลี
7. เด็กหญิงวริสา   แท่นจิรวัฒนา
8. นางสาวศิริลักษณ์   สถิตย์กุลรัตน์
9. นางสาวอรวรรณ  คงคารัตน์
10. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ   อินคาคร
 
1. นางสาวปัตติมา   หนูรุ่น
2. นายประเสริฐ   สุไลมานดี
3. นางสาวนิศารัตน์    มงคล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 79.4 เงิน 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงกนกพร  ผึ้งหวาน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จารุวนากุล
3. เด็กหญิงปนัดดา  มุ่งจูงกลาง
4. เด็กหญิงพรเพชร  ทันเพราะ
5. เด็กชายพศิน  ก๋งอุบล
6. เด็กหญิงรยาพร  ปานกระโทก
7. เด็กหญิงอริสรา  สกุลรุ่งอรุณ
8. เด็กหญิงอัญธิกา  สังข์กระจ่าง
9. เด็กหญิงเนตรนภา  จั่นบุบผา
10. นางสาวเบญญาภา   ไชยสงค์
 
1. นายสุวิทวัส   หิรัญสินสุนทร
2. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง
3. นายวรกุล  นนทรักส์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวจิราพร  อินมาเมือง
2. นางสาวชลากร  ดีช่วย
3. นางสาวญาดา  นามโคตร
4. นางสาวธนชล  โพธิ์แย้ม
5. นางสาวบุษกร  ปัตตังเวสา
6. นางสาวภัทรานิษฐ์  ทั่งสุวรรณ
7. นางสาวสุภาพร  ทองมีศรี
8. นางสาวอรพรรณ  สุวโท
 
1. นางสาวกาญจนา  เพชรมณี
2. นายสารัช  ชำนิศาสตร์
3. นายประพันธ์  เอื้อประเสริฐ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงจุทามาศ  สุขเจริญ
2. เด็กชายธนพล   แดงทุ่ง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  พรมโสภา
4. เด็กหญิงวรนิษฐา  ฉายแก้ว
5. เด็กหญิงศิรดา  บุษย์ศรี
6. เด็กหญิงศุทธาพร   สาเหง้า
7. เด็กหญิงสิริรัตนา   นิธิสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุภามาศ   นภีตะภัฏ
9. เด็กหญิงสุวิมล   กลั่นเนียม
10. เด็กหญิงอิสริยา   สุขประเสริฐ
 
1. นายเจตนิพัทธ์  หวังชอบ
2. นางสาวนันทิภา  แสงทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธิติกร  กฤษดี
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  เครือแก้ว
 
1. นายนวพล  รัตนรัตน์
2. นางกาญจนา  จำเนียรพันธุ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนสารวิทยา 1. นายชยุต์  เพียรชัย
2. นายนรินทร์  ละออพันธุ์สกุล
 
1. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา
2. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจำปา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์   บุญลาภ
 
1. นายปฏิภาณ  เคี่ยมทองคำ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาววลาวัณย์  วชิระชัยวัชร์
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 45 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กหญิงศศิพิม  พงษ์กันทา
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ธำรงเวชช
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนวนันท์  จิตตะยโศธร
 
1. นางสาวเจนจิรา  จำปาบุญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  โคตนนท์
 
1. นายพลากร  พงศพุธ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวภัณฑิรา  กำเหนิดโทน
 
1. นางสาวเจนจิรา  จำปาบุญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงวรารัตน์  รังกลิ่น
 
1. นายธรรมรงค์   เอียดรอด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายภูบดี  อยู่ทิม
 
1. นายไตรภพ  สุทธกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงฐานิตา   ถารีพันธ์
2. เด็กหญิงสุญาณี  เทพกันไชย
 
1. นางสาวขวัญชนก   ภิญโญทรัพย์
2. นายปฏิภาณ  เคี่ยมทองคำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวมนิชญา  ศิริวัน
 
1. นางสาวลวิตรา   วรวาท
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาววิลาสินี  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวเจนจิรา  จำปาบุญ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชาลิสา   แซ่เฉ่า
2. เด็กหญิงนัทธ์ศลิษฏา   เศวตภาณุวงศ์
3. เด็กหญิงอินธิรา   ทองวิเศษ
 
1. นางสาวขวัญชนก   ภิญโญทรัพย์
2. นายปฏิภาณ  เคี่ยมทองคำ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นายณ นคร  แตงเพียร
2. นางสาวพิชญานิน  ศักดิ์กิจจรุง
3. นางสาวเปรมวดี  สมบัติแก้ว
 
1. นายณัฐพล  เชยเอม
2. นายวัชรพงษ์  วงษ์สอาด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายรัชชานนท์   บุญผาสุข
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนฤมล  สีแล
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กหญิงวิจิตรา   ปัญจากุล
 
1. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกิตติ   พูลสาริกิจ
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายไกรวิชญ์    จงใจ
 
1. นายวันชนะ  ฤกษ์สมุทร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณัฐนิช  อนุถาวร
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายภาณุทัช   แก่นวงศ์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ   ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธฤตมน   บูรณวัฒนาโชค
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนหอวัง 1. นายสรสิช  แจ่มอัมพร
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 11 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายอิศวะ  โนนทิง
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.3 ทอง 5 โรงเรียนเทพลีลา 1. นายจิรายุ  สีชัง
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  พฤกษ์พงศ์สุข
 
1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อูเอกิ
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวนคนันทินี   ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คนราม
 
1. นายดลวาการ  ลิ้มระหงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.3 ทอง 16 โรงเรียนหอวัง 1. นายพุฒิพงศ์   อนุเคราะห์ดิลก
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนหอวัง 1. นายฉัตรชัย   เทียมเเสน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา   ทิปตานนท์
3. เด็กหญิงธฤตมน   บูรณวัฒนาโชค
4. นางสาวนคนันทินี   ตันหงวน
5. เด็กหญิงภูษณิศา  ช่อฉัตรมงคล
6. นายระพีพัฒน์   ฟักสุขจิตต์
7. เด็กชายลภน  ศรีบานแจ่ม
8. เด็กหญิงวสมน   พัฒโนภาษ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
2. นายวรปรัชญ์  ทองหล่อ
3. นายนัฐวุฒิ   สืบสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.6 ทอง 18 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพ  ขันธวิสูตร
2. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วีเซนติน่า
4. เด็กชายธราเทพ   อินสว่าง
5. นางสาวธัญสิริ  แป้นเกิด
6. นายพรพรหม  บุญศรี
7. เด็กชายภาณุทัช   แก่นวงศ์
8. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ศรีชู
9. เด็กหญิงลักษณ์นารา  เอกอัครอัญรัชต์
10. นางสาวศศิญาณี  น้อยยม
11. นางสาวศิรินภา   วงศ์คำภู
12. เด็กหญิงศุจีภรณ์   แป้นเกิด
13. นางสาวสโรชา  เจริญจิตต์
14. เด็กชายอัฏฐพล   สมบัติบริบูรณ์
15. นายไอศูรย์   คำดวง
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
2. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
3. นางสาวอุษา  ขุนทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายกฤษพล  ยะราช
2. เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม
3. เด็กหญิงธนวดี  ทองทา
4. เด็กหญิงนภสร  เสริมสุขประดิษฐ์
5. นางสาวพิมพ์ชนก  อูเอกิ
6. เด็กชายพีรธัช  ด้วงช่วย
7. นางสาวมัฌชิมา  บุญปลูก
8. เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์
9. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงหรัตน์
10. เด็กชายศิรฐาป์  บุญปลูก
11. เด็กชายสรวิศ  ธงชัย
12. เด็กหญิงอิสรีย์  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
2. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
3. นางสาวภัทรี  ชุมช่วย
4. นายมณเฑียร  สุขสวัสดิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกรวิชญ์  รินนายรักษ์
2. เด็กชายกริช  รัตนชัยวรวุฒิ
3. เด็กชายชัชวัสส์  สุริยะชัยวัฒนะ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รตนบุญโท
5. เด็กชายณัฐพันธุ์  เชื้อตาพระ
6. เด็กชายธนาวุฒิ  ปรีเปรม
7. เด็กหญิงนวนันส์  แก้วคำ
8. นางสาวนัท  ทองแสง
9. เด็กหญิงบุษราคัม  เชื้อประสาท
10. เด็กชายปวเรศ  จันทรมี
11. เด็กหญิงพนิดา  ม่วงศรี
12. นายพิสิษฐ์  ลดามณี
13. เด็กหญิงมาริษา  บุณฑริกนววิธ
14. เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วละมุล
15. เด็กหญิงลลิดา  ลดามณี
16. เด็กชายวงสวัสด์  สุริยะชัยวัฒนะ
17. นายวชระ  สิงหนารถ
18. นายสิทธิชัย  มิตรชู
19. เด็กหญิงสุนิษา  ห้องชา
20. เด็กหญิงหทัยชนก  ทับชุม
21. เด็กชายอิศวะ  โนนทิง
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิชายา
3. นายโกญจนาท  วิบูลย์เพ็ง
4. นายภัทรภพ  ศรีเนตร
5. นายพลวัชร  สำเรียนรัมย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายคุณาวุธ  ชัยกิตติศิลป์
2. เด็กชายนิพพิชฌน์   ทรัพย์แตง
3. เด็กชายปรัชพล   อินทน้ำเงิน
4. เด็กหญิงพิชญา   ชนะมาร
5. เด็กหญิงสุชาวดี   แสงพวง
6. เด็กชายเสฐฐวุฒิ   รุมพล
 
1. นายชาติชาย  ชาญกล
2. นายนพดล  โถวิเชียร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวณิชกานต์  นภจร
2. นางสาวธิติญา  ปะชัยภูมิ
3. นายปรัญชัย  สวัสดี
4. นางสาวปราวีณา   รอบคอบ
5. นางสาวรอยพิมพ์  ศิริพุฒ
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
2. นายสมชาย  คงเสน่ห์
3. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สงวนวงษ์
2. เด็กชายกฤษกร  นามประสิทธิ์
3. นายกฤษพล  ยะราช
4. นางสาวกานต์ญาดา  คำมูล
5. นายกิตติณัฐ  พรมแสง
6. นางสาวกุลจิรา  สุริยา
7. เด็กหญิงชฎาวีร์  กั๋ว
8. เด็กหญิงชนกานต์  เกษรมาลา
9. เด็กหญิงชลดา  หัตถบูรณ์
10. นางสาวชลธิชา  มาลาเล็ก
11. เด็กชายณรงค์ธร  สังขวรรณ
12. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
13. นางสาวณาจารีย์  ดวงบุปผา
14. เด็กหญิงณิชกมล  วงษ์ศรีแก้ว
15. เด็กหญิงทัศญาพร  เห็นสมัคร
16. นายธนภัทร  เรืองยิ่ง
17. นายธนิน  ฐิติวัสส์นิพัทธ์
18. นางสาวธันยพร  คำพิชัย
19. นายธีรดนย์  คลังบุญครอง
20. นางสาวธีระรัตน์  เสาะซิ้ว
21. นางสาวนรินทรา  สายแก้ว
22. นายนวพล  สมบัติทา
23. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วแดง
24. นางสาวปัณณ์  ธีระคำครี
25. นางสาวปัทมา  มารศรี
26. เด็กหญิงปานชนก  ปานสูงเนิน
27. นายปุรเชษฐ์  เพราะสุนทร
28. นางสาวพิมพ์ชนก  อูเอกิ
29. นางสาวพิลาวรรณ  จันทเชิต
30. เด็กชายภคพล  มาศรี
31. นางสาวภาวิดา  จันทร์แรม
32. นางสาวมัฌชิมา  บุญปลูก
33. นางสาววัลย์ลดา  วรโชติธนากุล
34. นายสร้างภูมิ  ศรีนคร
35. เด็กชายอนุทัต  ปานพ่วง
36. เด็กชายอภิสักข์  สุภวราหะสุนทร
37. เด็กหญิงอัญชิสา  คำบุดดี
38. นางสาวอุรชา  อภิวิศาลกิจ
39. เด็กหญิงเกวลี  กุนา
40. นางสาวไอรดา  เลิศนา
 
1. นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ
2. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
3. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
4. นายคมเดช  พรมนาค
5. นายพิษณุ  เพชรน้อย
6. นางสาวกนกพิชญ์  วันนำ
7. นางสาวจุฑาภรณ์  ทิมธนสาร
8. นายธัชชา  เทศน์ธรรม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกฤติกา  มุมทอง
2. นายกิตติภูมิ  ก้อนเพชร
3. เด็กหญิงขนิษฐา  คงพารา
4. นางสาวจิดาภา  ถาวร
5. นายจิรวัฒน์   ฉิมพาลี
6. นางสาวจุธาทิพย์  ห้อยโหน
7. นางสาวณภัทร  ณะศรี
8. เด็กหญิงณลินพรรณ  รัตนเดชพงศ์สิน
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  แน่นอุดม
10. เด็กชายต้นธันวา  วงศ์อภัย
11. นายนภัสกร  พัฒปาน
12. นางสาวนภัสสร  เขม้นกิจ
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนังเจริญสุข
14. นายนาธาน  กุรุง
15. นางสาวบุตรี  กัลย์จารึก
16. นางสาวพรนัชชา  ไชยธงรัตน์
17. นางสาวพัชรา  งามยิ่ง
18. เด็กชายพัฒนะ  อุดมพรวัฒนะ
19. นายพิรภพ  ศรีตะปัญญา
20. นายภาตา  อึ้งวานิช
21. นางสาวภิรมณ  ลานตวน
22. นายภูมิศักดิ์  ดอกบัว
23. นางสาวรสกร  ดินขุนทด
24. เด็กหญิงราเชล  ศรีชัย
25. นายวรยุทธ  แก้วไทรเกตุ
26. นายวรากร   พันธุ์เสือ
27. เด็กหญิงวลัญช์รพี  วรวุฒิเกษม
28. เด็กหญิงวิณารัตน์  วงศ์ธนาวัฒนกิจ
29. เด็กชายศรัณย์พร  อาษา
30. นางสาวสิริกร   อุดมผล
31. เด็กหญิงสิริมนพินญ์  ทีปต์สิริ
32. นางสาวสิริยาภรณ์  แซ่ย่าง
33. เด็กหญิงสุพรรษา  ศักดิ์ทอง
34. นางสาวหญิงรัตตะ  สอนจันทร์
35. นายอภิชาติ  พลรักษา
36. นางสาวอริสา  โสหินกอง
37. เด็กหญิงอัญชนานนท์  มุ่งกลาง
38. เด็กหญิงอิสรีย์  ดำขำ
39. เด็กชายอุกฤษฏ์  นามเสนา
40. นายเวหา  ศิริเทพ
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ธำรงเวชช
2. นายเจตสิทธิ์  สว่างเอี่ยม
3. นายดนุพล  พานทอง
4. นายประเวช  ผสมงาม
5. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
6. นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์หมุน
7. นางสาวสุคนธา  จันทร์ขาว
8. นายบัญชา  วอทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.167 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายอธิป   โสดา
 
1. นางสุวรรณี  แย้มศิริ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 6 โรงเรียนสารวิทยา 1. นายภรันยู   นักทำนา
 
1. นายณัฐพล  มั่นเรือง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง 18 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวหทัยกาญจน์   กล้าหาญ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  มากเจริญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายกฤตณัฐ   ปุณณโอภาส
 
1. นายชูชาติ  อุ้ยหา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกฤชสิริ  สิริภัคธร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วบุตรดี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 7 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกชนันท์   กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาววรพร  โล่สถิตย์มณฑล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายคีตะ   อิสมาแอน
 
1. นางสาววรพร  โล่สถิตย์มณฑล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบางกะปิ 1. นายณัฐพล   พรมหู
 
1. นางสาวนฤมล   คลังสินค้า
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกฤชสิริ  สิริภัคธร
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกชกร   ลำพูล
 
1. นางสาวนฤมล   คลังสินค้า
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง 4 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายณฐนน  กปิลกาญจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  วงษ์ปัญญา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แสงอาภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร   วงษ์ปัญญา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง 14 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวชินานาฏ  ทานงาม
 
1. นายยุทธศักดิ์   โพธิรุกข์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายกนกภัณฑ์   กนกเภตรา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิลัย
3. เด็กชายจตุเทพ   เทศชื่น
4. เด็กชายชิณณาณุ   รัตนแย้ม
5. เด็กหญิงณาณิชา   พรหมศรี
6. เด็กหญิงภูริชญา  ธัญญจิตต์โรจน์
7. เด็กหญิงสลิลทิพ   แหยมบุญ
8. เด็กหญิงสลิลรัตน์   แหยมบุญ
9. เด็กหญิงสุจิตรา   กิตติเจริญตระกูล
10. เด็กชายเกรียงไกร   ประสารพวง
11. เด็กหญิงไอรัก   รักไทย
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
2. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ
3. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวกชพร   ทามโคกสูง
2. นายกรวิชญ์   บำรุงศรี
3. นางสาวบุญสิตา   พุกบ้านยาง
4. นางสาวปาณิสรา  กิตติไพบูลย์
5. นายผจงพงศ์   ลิ่มศิลา
6. นายภาณุพงศ์   เงินสลุง
7. นายยุทธนา  หลักคำศรี
8. นายศิรัณฐ์  อ่อนพร้อม
9. นายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร
10. นางสาวอรวรรณ  เกตชมภู
11. นายเจษฎาภรณ์   เงินสลุง
12. นางสาวเพียงออ  พูลเจริญ
 
1. นางสาวแก้วใจ   เหมือนอินทร์
2. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ
3. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกนธิชา    บุญมี
2. เด็กหญิงกิตติภา   ศรีโกศล
3. เด็กหญิงชญานิศ  เก็งสุวรรณ
4. เด็กหญิงชญานิศ   ฆ้องนอก
5. เด็กชายชนกันต์    ชัยสุวรรณ
6. เด็กชายณัฏฐภัทร์    ชลากรทรัพย์รดา
7. เด็กชายณัฐวานนท์    บุญมาเปียง
8. เด็กชายธณกฤต   ศุภศิริ
9. เด็กหญิงธนัธฐา  เหมศิริรัตน์
10. เด็กหญิงธัญชนิต    ฮวดปากน้ำ
11. เด็กชายนภากาศ    ศิริตระกูล
12. เด็กหญิงนิตานุช  ธารณรักษ์
13. เด็กหญิงนุดี  เสาแก้ว
14. เด็กชายปรินทร    บดีศรีสกุล
15. เด็กหญิงปานดารี   บุญดำเนิน
16. เด็กชายพงษ์พฤทธิ์   ศรีเรืองหัตถ์
17. เด็กชายพศิน    โหมดนอก
18. เด็กหญิงภูริชญา    สุกันฑา
19. เด็กชายภูเกล้า    มีวรรณ
20. เด็กชายวรพจน์   ภักดีอุธรณ์
21. เด็กชายวรพล    ภักดีอุธรณ์
22. เด็กหญิงสุภัชชา    เคนไชยวงค์
23. เด็กหญิงสุภัชญา   จารุเพ็ง
24. เด็กหญิงอัยยาวีร์    กายาสมบูรณ์
25. เด็กหญิงอาณัญชา    พรรนธารางกูล
26. เด็กหญิงเกศสุดา   ปัดภัย
27. เด็กหญิงไรนะห์    มูฮะหมัด
 
1. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
2. นายอิทธินิพันธ์  ตันตระการอาภา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายกษิดิส  นามยันต์
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์ทอง
3. นางสาวชฎาภรณ์  สังข์สุวรรณ
4. นายชนินทร์  เชื้อรุ่งโรจน์
5. นายชัยพล  ปุ้ยทอง
6. นางสาวญาณภา  ปัญญาวงค์
7. นายณัฐพงศ์  ทองใบใหญ่
8. นายนฤบดินทร์  จันทะวัน
9. นางสาวพรปรียา  โทนรัตน์
10. นายภัทรภณ  เสียงล้ำเลิศ
11. นายภานุรุจ  แก้วเล็ก
12. นายภิเศก  อู่สุวรรณ
13. นายภีรพัฒน์  มากพิน
14. นางสาวมญีรัฐ  จันทร์คูณ
15. นางสาวมณีรัตน์  บุตรแก้ว
16. นายรัชตภูมิ  จารุสิทธางกรู
17. นายรัชพงศ์  ทับสมบัติ
18. นายรัฐพล  บุตรราช
19. นางสาวรุ่งนภา  นิลบุตรดา
20. นางสาววาสนา  คุุณทองคำ
21. นายวิทยาพร  อ่อนแก้ว
22. นายศิรวิชญ์  เอี่ยมสอาด
23. นายศิริพงษ์  ผ่องเลิศ
24. นายสิริธรรม  ผิวอ้วน
25. นางสาวสุภาวดี  คลังกลาง
26. นางสาวสุภาวิณี  คำวัง
27. นางสาวสุภาวิดา  คำหา
28. นายอภิสิทธิ์  อาลอ
29. นางสาวอมลวรรณ  พูนเพิ่มคล้าย
30. นางสาวอรวรรณ  เกียรติเวโรจน์
31. นางสาวอัญชิษฐา  จีนสุกแสง
32. นางสาวอาร์รียา  จรจันทร์
33. นางสาวอิงฟ้า  กูลประดิษฐ
34. นายเจนณรงค์  ถาวรศักดิ์
35. นายเมธี  เอกตาแสง
 
1. นายอภิสิทธิ์  กลิ่นหอม
2. นายดลวาการ  ลิ้มระหงษ์
3. นายวุฒิไกร  มาลา
4. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณดา  วัฒนะจันทร์
2. เด็กหญิงนริสรา  ปพรพันสี
3. เด็กหญิงพรประภา  ไวยารัตน์
4. เด็กชายภราดร  มุขวัฒน์
5. เด็กชายภูพดล  มลิวัน
6. เด็กหญิงวิกันตา  จันทร์ดวง
7. เด็กชายศรัณยู  ศรีเหรา
8. เด็กชายสหรัฐ  ศรีเเก้ว
9. เด็กชายอดิศร  แสงศรี
10. เด็กหญิงเบญจศิกาญ  เขียนเอี่ยม
 
1. นางสาววิลัลดา  มณีสม
2. นางสาววิราศินีย์   มณีสม
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวจิดาภา  ธาราไทย
2. นางสาวจิรดา  กาดำ
3. นายจิรายุส  ปัญญารอด
4. นางสาวดวงหทัย  ยาใจ
5. นายตรีภพ  ขำพวง
6. นายพชรพล  เกาะแก้ว
7. นางสาวพลอย  บุ้งทอง
8. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยพรมงคล
9. นายรณกร  ราศรี
10. นายสาทร  แก้วพวง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   รัตนประทุม
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกฤตชญา  วรรณมาศ
2. เด็กหญิงชนาพร  กาวาท
3. เด็กหญิงปาลิตา  แสงครุฑ
4. เด็กหญิงปุณณดา  ฤทธิเรืองเดช
5. เด็กหญิงพีรดา  ไหลวารินทร์
6. เด็กหญิงอรณิศวร์  เจียมศรีพงษ์
 
1. นางสาวนัจกร  ผู้ทรงธรรม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชาลิสา  นาชัยนาค
2. นางสาวณัฐพร  สาคร
3. นายพิชาภพ  คำหนาหนัก
4. นางสาวสุทธิกานต์  นุวงค์
5. นางสาวสุภนิดา  วิริยะ
6. นายอภิชัย  หนูโมระ
7. นางสาวอมรรัตน์  รัชตรังสี
8. นางสาวอรปรียา  บุญกล้า
 
1. นางสาวมุกดา  คุ้นประเสริฐ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 22 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงณศดา  โสภาธนากุล
2. เด็กหญิงณัชยา  สาขำ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองมีสุข
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงนันทกานต์  จันตา
6. เด็กหญิงปูรณ์ภัสสร  ภาพร
7. เด็กหญิงภควดี  พูลมา
8. เด็กหญิงสโรชา  บุญนิยมลักษณ์
 
1. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก
2. นางกนกอร  รื่นวุฒิ
3. นายพิชญ์ชากร  กุมมารสิทธิ์
4. นางสาววิลัยพร  พิณพงษ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 30 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ขาวงาม
2. นางสาวกันญารัตน์  มาโน
3. นางสาวชนาพร  ปริญญาสงวน
4. นางสาวชมพูนุท  พันถัน
5. นางสาวณัฏฐภาวินี  มากช่วย
6. นางสาวพิมพ์วิชยาพร  มณีวงษ์
7. นางสาวศศิชา  บัณฑิตภักดิ์
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์  สมรวิบูลย์
2. นางสาวปาฌิกา  พันธรักษ์กุล
3. นางสาวสุภัทรา  ยมตะโก
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  นิยมเยาว์
2. เด็กหญิงกฤษธีรา  กรินทสุทธิ์
3. เด็กหญิงกาญจนา  พึ่งพุก
4. เด็กหญิงจิตรลดา  เชื้อฉ่ำหลวง
5. เด็กหญิงณัฐนลิน  สุริยสกุลลาภ
6. เด็กหญิงธิชาดา  ปานเนาว์
7. เด็กหญิงนิตติยา  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงปกิรณัมณ์  เพ็ญแสง
9. เด็กหญิงพนิดา  งานกระโทก
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสียงเสนาะ
11. เด็กหญิงภัทรมน  พลนา
12. เด็กหญิงภาพิมล  แป้นน้อย
13. เด็กหญิงวรรณนิดา  จงชนะ
14. เด็กหญิงสายใจ  ยอดจันทร์
15. เด็กหญิงสิดาพร  เกตุการณ์
16. เด็กหญิงสุธิตา  บุญเกษ
 
1. นางสาวกรศศิร์  ดียิ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  ปิติภัทรภิญโญ
3. นายกฤษดา  ปัญญายิ่ง
4. นางสาวจิรชญา  สินธุชัย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกานตรัตน์  พุ่มโพธิ์
2. นางสาวคณกรณ์  ทรัพย์สุข
3. นางสาวจารุภา  ใจยาว
4. นางสาวธัญชนก  ชูทุ่ง
5. นางสาวธัญญารัตน์  กรุณา
6. นางสาวปาณมิตา  อิ่มโอชา
7. นางสาวพรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. นางสาวภุมริน  เขียดแก้ว
9. นางสาวมาริษา  มะโนวงค์
10. นางสาวสกุลหญิง  เฝ้ากระโทก
11. นางสาวอริศรา  อภิบาล
12. นางสาวเปมิกา  สมนึก
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายประเวช  ผสมงาม
3. นายบัญชา  วอทอง
4. นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์หมุน
5. นางสาวสุคนธา  จันทร์ขาว
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจิรวัฒน์  ศิลปักษา
2. นายฐิตญาธาน  ศิริเทศ
3. นายดิศรณ์  พรมดี
4. นายประเสริฐ  เมืองมั่น
5. นายสิทธินนท์  บุญพันธ์
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
2. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. นางสาวเจนจิรา  ซือตระกูล
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางอิสรีย์   บัวขม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายภูมิรพี  ศรีวิจิตร
 
1. นายชานนท์  แดงรักษ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวคัทรียา  บิวบี้
 
1. นางพรพิมล  เพ็ญจันทร์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 42 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เจนพิพัฒน์
 
1. นางสาววิลาสินี  ลิขิตชัยศักดิ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวมาริสา  หวังพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวจันทมาศ  ทิมโต
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงอีลานา  สงสมพันธุ์
 
1. นางจันท์สุดา  แก้วงามพรรณ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวคัทรียา  บิวบี้
 
1. นางสาวอนุสรา  คงเกต
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 10 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องฟ้า  นภาพรวงศ์
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  หมอยา
3. นายชาตรี  สระแก้ว
4. เด็กหญิงฐิติยา  เชือกรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐชา  บัวกลั่นหอม
 
1. นางสาวเขมัชฌา  นวลสะอาด
2. นางสาวศินิชา  ใจสมุทร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกรชนก   รื่นภาคพระคุณ
2. นายปณัยกร   ขันทอง
3. นายศุภโชค   รอดบาง
4. นางสาวอภิญญา  ดงประถา
5. นางสาวไอริณกมล   วรขัตร
 
1. นางสาวอัญชุลี   ทองสาลี
2. Mr.Franz  Andrew Lopez
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.17 ทอง 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงคินตามณี   สิริวิชชุพงศ์
2. นางสาวธนิษฐา  พัสดุรักษา
 
1. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ
2. นางสาวภาพิมล  ฐานะ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวพรีมา  เชื้อแดง
2. นางสาวรติมา   เชื้อแดง
 
1. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ
2. นางสาวภาพิมล  ฐานะ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายคณาพจน์  ตรีบุบผา
2. เด็กชายอนุชา  อาจหาญ
 
1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ
2. นายกอปรคุณ   ชุมวรรณศรี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง 20 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายฐาปกร  ทำบุญ
2. นางสาวพรนัชชา   อุ่นใจ
 
1. นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวณัฏฐธิดา   เย็นใจ
2. นางสาวพิชามญชุ์  รัตนสิริ
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.66 ทอง 18 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นายชินพัฒน์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวปิยะฉัตร  ศรีมี
 
1. นางสาวภาพินี  มหาโชคธรณี
2. นายกิตติก้อง  จันทร์แจ้ง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 82.75 ทอง 6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  หนูบุญมี
2. นางสาวพมภมน  วิวัฒนพน
 
1. นางสาวพัชรพร  พิมลภัทรกุล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 52.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวสุภาพร  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวธนิสรา  ภู่ไพบูลย์
2. MissXiaoxiu  Zhao
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.8 ทอง 5 โรงเรียนสารวิทยา 1. นายจอม  ณ ถลาง
2. นางสาวธิติมา   หนูเนียม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญขวัญ
2. นายเดียร์  สุขเพ็ชรี
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวพลอยชมพู   ธนูทอง
2. นางสาวเขมธิดา   เหลือทรัพย์
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายกฤษดา   หนูนันท์
2. นางสาวกุลธิดา   สีวันนา
3. นางสาวนภัสสร   สุขแสน
4. นายประจักษ์   เจริญลู่ลิขิตกุล
5. นางสาวสุชานันท์   ปัญญาฟู
 
1. นายกิจเกษม   อุปการะกิจ
2. MissChen  Bei
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวจิตปภัสส์  ศรีทอง
2. นายพลกฤต  พิมพ์เรือง
3. นายภาณุมาศ  กานต์สิทธิโชค
4. นางสาวสุภักดิ์   จริงเพชร
5. นางสาวเกศินี  ดีหล้า
 
1. นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 17 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายทัตเทพ  ศุภนคร
2. นางสาวพรลินี  แสงสาย
3. นายสราวุธ  บางวิเศษ
4. นางสาวอติกานต์  ผ่องท่าไม้
5. นางสาวอนันตญา  สินการทรัพย์
 
1. นางสมใจ  ศรีละมุล
2. นางสาวสุภาวดี  ทองงาม
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวนิชนันท์  ทิราชีพ
2. นางสาวรดา  มั่นต่อม
3. นางสาววรรณกานต์  หินอ่อน
4. นางสาวอริศรา  มารศรี
5. นางสาวเมสิยาห์  เนื้อไม้
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายจิรพัช  พึ่งสมวงศ์
 
1. นางสาวสุภิสรา  กุลวิภากร
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนหอวัง 1. นายนภฑริญ  ชิระนุรังสี
 
1. นางสาวอัยลดา  แสนอินทร์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวพรเบญญา   คุ้มถิ่นแก้ว
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.54 ทอง 11 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายชยณัฐ  ตันจริยภรณ์
2. เด็กชายศุขภวิชณ์  กฤชศุภากรณ์
 
1. นางสาวฐานิช  ภูศรี
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.54 ทอง 17 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวณัฐริณีย์  มีโชค
 
1. นางสาวพรสุดา  สุทธิชัยยา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.45 ทอง 36 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ครุฑสินธุ์
2. เด็กชายติณณ์  สาดแว
3. เด็กชายภทรพล  เมืองสง
4. เด็กชายวิศรุต  โทนผลิน
5. เด็กชายวีระกิตติ์  ฟักสุข
6. เด็กชายสหรัฐ  จันทร์เลิศ
7. เด็กชายอภิศิษฎ์  ไชยตะมาตย์
8. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  คล้ามแสง
 
1. นางสาวธัญชนก  พรรณวงษ์
2. นายจักรพงษ์  วงษ์ปี
3. นางสาวนฤภัทร  กุชวัฒนะ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.3 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชามาส  ทองมี
2. นายกรรวี  จันทร์โฉม
3. นางสาวกิรณา  หนูนันท์
4. นางสาวจุฑามาศ  ภูศิลา
5. นายณรงค์ชัย  มุ่งผล
6. นางสาวณัฐรมย์  น้อยนวล
7. นายธเนตร  ธรรมแก้ว
8. นางสาวนภัสวรรณ  พงษ์สมุทร
9. นางสาวพชรวรรณ  ยัญญพงศ์
10. นางสาวศศิธร  สิงหรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ไชยศร
2. นางจารุชา  ไชยศร
3. นายกิตติ  กรพรม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 8 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายฐากูร  บูชาธรรม
2. เด็กหญิงณฐา  เวชเดชานนท์
3. เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บุญลือ
4. เด็กชายวสวัตติ์  เปรมปรีจิรภาคย์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์  บำรุง
 
1. นางชินานาฏ  ปาณิกวงษ์
2. นางสาวปภานันท์  ฟักเจริญ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวกนกชล  เดชเส้งชูโรจน์
2. นายกรภัทร  จรุงศรี
3. นางสาวกฤติยา  ศรีทองสุข
4. นางสาวปภัสรา  ศรีอุดม
5. นางสาวศุภัชฌา  วัฒนเสน
 
1. นางสาวเมษา  แสงตรง
2. นางสาวชุติภรณ์  พัดเอี่ยม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.4 ทอง 8 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตาปนานนท์
2. เด็กหญิงทวิรัสมิ์  เจริญสาร
3. เด็กหญิงริสรา  วิเศษยิ่ง
 
1. นางมลิวรรณ์  มูลพรม
2. นางสาวมะลิสา  ศรีนอก
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวชุติกาญจน์  หาญสำฤทธิ์ผล
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  พงศ์เจตน์พงศ์
3. นางสาวพราวนภา  สถิรปัตติ
 
1. นางปิยะพร  สมบุญ
2. นางสาวมัณฑิกา  วิชัยดิษฐ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.63 เงิน 46 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  รัตนวิชา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณสูญ
3. นางสาวอภิญญา  ตั้งสันติภาพ
 
1. นางสาวเนียรนภา  คำภูเรือง
2. นางสาวจรรยา  หนูบุญรักษ์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.8 เงิน 15 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายกฤตยชญ์  สุพรรณ
2. นางสาวนงนภัส  ชัยทอง
3. นางสาวอุบลรัตน์  เฟื่องฟูลอย
 
1. นางสาวกุลวดี  นุ่มทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงศสิพัชร  ชรารินทร์
2. เด็กชายไชยสรรพ์  รินทะ
 
1. นางสาววิลาสินี  โกศิลป์สุข
2. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 8 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิงกัลยา  วิวัฒน์ชัยทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริอาภา  วงษาเภา
 
1. นางสาววิภาดา  คงเมือง
2. นายฤทธิพงศ์   คงอินพาน
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 21 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงรวิสรา  โปรมินทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  น้อยเวียง
 
1. นางสาวสุนันทา  กมลผาด
2. นางสาวศิริพร  พ่วงพิศ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนหอวัง 1. นายวิภูลภัส  พัวพลเทพ
2. นายสิรภพ  พลอยสุกใส
 
1. นายชำนาญ   เปตามะนัง
2. นางสาวพรพิมล   จารุอนันต์กุล
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายจักรภัทร  ช่อย
2. นายณัฐสิชณ์  เพ็ญกุล
 
1. นายลัทธพล  ด่านสกุล
2. นางสาวพิชญา  เขียดสังข์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 34 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายจักรพรรณ์  เวหานาวิน
2. นายจิรภาส  เสาะสมบูรณ์
 
1. นายพลกฤษณ์  เกิดคำ
2. นางฐาปนี  จรโคกกรวด
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกมลลักษณ์  จันทร์แก้ว
2. นายณัฐวัฒน์  จารุสิทธิ์รัตติ
 
1. นายอนรรฆ  สาสุข
2. นางสาวศิวนารถ  ชื่นตา
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายธณวันต์  วิชาผง
2. นายนราเทพ   หาญศึก
 
1. นางสาวยุวดี  แย้มเกษร
2. นางสาวอินทีวร   ชัยกูล
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงอิศวรา  คงศรีเจริญ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  แก้วเหมือน
2. นายพิสุทธิ์  แซ่อึ้ง
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายฤทธิไกร  กุลพัฒน์
2. นายอคิราภ์  สีแสนยง
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายฤทธิพงศ์   คงอินพาน
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 8 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายปุณยวุฒิ  โตมีบุญ
2. นายภพธรรม  เจริญแนว
 
1. นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ
2. นายพิชญเมธี  แสงดี
 
177 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 14 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤติธี  รัชชนันท์
2. เด็กชายกิจการ  นำสว่างรุ่งเรือง
3. เด็กชายภูริ  วิรการินทร์
 
1. นายลัทธพล  ด่านสกุล
2. นางสาวชลนิชา  โคตรสีหา
 
178 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายชาติกุล   รัตนฤทธิกุล
2. นายวีรวิชญ์   ศรีสันติคณาพร
3. นายอดินันท์   ตุ้มฉาย
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวปวีณา  หรั่งมา
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 36 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายชัยนนท์   เจริญชนม์
2. นายอธิคม    เพชรธำรงกุล
 
1. นางสาวณฐนน   รัตนศุภสิน
2. นางสาวกรรณิกา   ปิ่นเสา
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายบัญชา  เปลี่ยนศรีเพ็ชร์
2. เด็กชายภูมิพัทธ์  ตันวัฒนเสรี
3. เด็กชายแตงโม  -
 
1. นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์
2. นายมงคล  ประเสริฐสังข์
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวชลทิพย์   ทับหิรัญ
2. นางสาวณัฐวดี   ดาวเรือง
3. นางสาวนันวิภา   หล้าสุดตา
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นายกมลพัธน์   หลักหาญ
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายชัยนรินทร์  เขียวอรุณ
2. เด็กชายชานน  ครุฑพูล
3. เด็กชายพิชาญเมธ  มีตา
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายกฤษณะ  ศิวะมั่งมี
2. นายจิตรเทพ  โคมทอง
3. นายญาณกร  เชนประเสริฐ
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงมาลิสา  ศิวะมั่งมี
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุวรรณอุดมกิจ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  อาดี
 
1. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
2. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายณัฐภัทร  เศวตสุทธิสิริกุล
2. นายอภิสิทธิ์  แสงกระจ่าง
3. นางสาวัธัญชนก  เลิศเสถียรชัย
 
1. นายสวัสดี  อรัณยะกานนท์
2. นางนลินาสน์  เข็มณรงค์
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายกิตติภณ  หลำพงษ์
2. เด็กชายพลพร   ชิณศรี
3. เด็กหญิงสุภัครัชด์   ศรีวโร
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวปวีณา  หรั่งมา
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนาดล  แสงสว่าง
2. นายศิริภูมิ  กุศลส่ง
3. นางสาวแอสวารยา  ตีวารี
 
1. นายสถาบัน  เกตวงษา
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปราณีจิต
2. เด็กหญิงทวิรัสมิ์  เจริญสาร
3. เด็กหญิงปลวัชร  เอกอุฬาร
 
1. นายทัชชกร  พวงพันธ์
2. นางสาวทิพย์สราวัลย์  หวังปรุงกลาง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบางกะปิ 1. นายณัฐนันท์    ทองคำ
2. นายภูรินทร์   มโนวัฒนันท์
3. นายวรินทร   ชาติชนบท
 
1. นายสุรศักดิ์   สังข์แย้ม
2. นางสาวศรวณีย์  มณีศรี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิง ชวิศา   ตันธีระพลชัย
2. เด็กหญิงนิพัชชา   บุญมีสนม
3. เด็กหญิงสุภัสรา   บุญรัตน์
 
1. นางสาวแววดาว  เขียวภา
2. นางสาวอินทิรา  ทรงรัฐ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 23 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นางสาวธนัตถ์พร  ทิพวงศ์
2. นางสาวปรียานุช   ลิ่มศิลา
3. นายสุทธิพงษ์   มาชมสมบูรณ์
 
1. นายจักรวัฒน์  ชุมแดง
2. นางสาวรัตนาพร  ประสมศรี
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายชาคริต  ประกอบชีพ
2. เด็กหญิงพรรษา  พัวพันหงษ์
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ถวิลไพร
4. เด็กหญิงศิริยากรณ์  บุญส่ง
5. เด็กหญิงอมิตา  วาระดินันท์
6. เด็กหญิงอุษณี  วรวงศ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
2. นางสุนทรี  กาญจนะวสิต
3. นางสาวกัญญา  บุญเจือ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวชญานี  รักษาพล
2. นางสาวทิพย์อักษร  โคตรเจริญ
3. นางสาวธีรพร  น้อยศรี
4. นางสาววารินทร์  สุพานโซ
5. นางสาวอารยา  บุญโพธิ์
6. นางสาวแคทชลีน่า  จงบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
2. นางสุนทรี  กาญจนะวสิต
3. นางสาวกัญญา  บุญเจือ
 
194 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงธัญสุดา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองนาค
3. เด็กชายวรชิต  สุดจินดา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์โม้
2. นางสาวกาญจนัญถ์  ไตรถาวร
 
195 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 22 โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกัญญาภัค   แก้วใจ
2. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออรุณชัย
3. นางสาวธันยมัย   แฝงสกา
 
1. นางสาวศรวณีย์   มณีศรี
2. นางสาวฐิตาภรณ์   เอี่ยมรัมย์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 51 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงชวิศา  เกิดเนตร
2. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  บุญบางเก็ง
3. เด็กหญิงปุณยาพร  เหล่าลูกอินทร์
 
1. นายชลชาติ  สายมาตร์
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 16 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นายณัฏฐกิตติ์  สิงหนาทไกรศรี
2. นางสาวเฉลิมศรี  จ่าสูงเนิน
3. นางสาวแสงตะวัน  อนุตรอริยกุล
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ช่วงโชติ
2. นางสาวไพลิน  ภิญโย
 
198 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เถาว์โท
2. เด็กหญิงปัทมนันท์  ตาลทอง
3. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  นุชประภา
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางถวิล  เกตุแก้ว
 
199 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวนริตา  จูโพธิ์แก้ว
2. นางสาวพรไพลิน  พักอยู่
3. นางสาวพลอยชมพู  สุนทรโชติ
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวผกามาศ  หมอกมัว
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงปาลิดา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา   กระหนาย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์    จิตต์เวทกุล
 
1. นายสุริยันต์   ใหม่โสภา
2. นางสาวจิรสุดา   อิ่มอ้วน
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวนนทินี   ใบเหลือง
2. นางสาวประภากร   แฝงจัตุรัส
3. นางสาวไอรดา  ชินเมืองน้อย
 
1. นางปราณี  ฤทธิชัย
2. นางสาวสุกัญญา  สาวัตถี
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงณิชกานต์   มารอด
2. เด็กหญิงสโรชา   มันฑะกะ
3. เด็กหญิงอังคนา   ประสพธรรม
 
1. นางสาวรัตนพรรณ  จันทร์ไผ่
2. นางศศิธร   ศรีทรัพย์
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 17 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชย  ภู่สำลี
2. นางสาวปุณยาพร  ปาโท
3. นางสาวสาธินี  ดวงแก้ว
 
1. นายปวรุฒม์  ระเบียบ
2. นางสาววันเพ็ญ  ธรรมจักร
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชฎาพร  สหายา
2. เด็กหญิงพศิกา  ไชยเวช
3. เด็กหญิงศิรประภา   จันทะลา
 
1. นางพรรณี  ศรีสยามไพศาล
2. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 28 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวณัฐพร  ทองลอย
2. นางสาวณัฐสวรรณ  อันโน
3. นางสาวประภัชศร  พนมสินธุ์
 
1. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
2. นายสุพัฒน์  กลัดสมบุญ
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.25 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายเรืองฤทธิ์  หุ่นโต
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประดับแก้ว
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   ปัทมพรหม
 
1. นางสาวนภสร  สิทธิไกรพงษ์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร์   อริยชัยสิริกุล
 
1. นางสาวดลพร   อาจนาวัง
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ฉัตตระ
 
1. นางสาววรางคณา  อันเวช
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญเจริญ
2. เด็กชายญาณวัฒน์  ขลากระโทก
3. เด็กชายศิวัช  บุษปวนิช
 
1. นายเชาว์วิช  มูลต้น
2. นางสาวนันทยา  ปามะ
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายจารุวิทย์  ภูติกิจเจริญ
2. นายจิโรดม  ไกรลาส
3. นางสาววิภาวี  กิจโสภี
 
1. นายพิชญ์  วรรณทวี
2. นางมนทพรรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  หุ่นทอง
 
1. นางสาวหัฏฐวรรณ  พรวนต้นไทร
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงริญญาภัทร์  โชติอนันต์วุฒิ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกิตติภัค  ล่ามละคร
 
1. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายญานาวัชร์   บุทราม
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ปะวันเณ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 76.67 เงิน 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ   แสนสัมพันธ์นพ
 
1. นางสาววิภาวรรณ   โคกมา
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายเกริกพล  บุญโก๊ะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริชัยอินทร์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวศุภลักษณ์   อินทรศรี
 
1. นายธวัช  สารบรรณ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายธีธัช  ทองมี
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  ประสิทธิ์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.2 ทอง 5 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงกวีกานท์  สุขดาษ
2. เด็กหญิงชยาพร  สูงดี
 
1. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร
2. นางจตุพร  เรืองมาก
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.4 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นายปัญญา   เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุพรัตน์  เรืองพล
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ศรี
2. นายสถาพร  มอญวัด
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องภพ  กาทอง
2. เด็กชายธนภัทร  โต๊ะมิ
 
1. นางวรัษฐา  กาวชู
2. นายเจตนิพัทธ์  โกวิทเทวาวงศ์