สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงสุประวิญ  มั่นคง
 
1. นางสาวปัญญาภรณ์  สบายใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวรพีพรรณ   พันสูงเนิน
 
1. นางสาวสุพาพร   แซ่ฮึง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทวีผลจรูญ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  แซ่กี้
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวชุติญา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกาญจนา  นาถวิทยาคุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณัฐกร  โชคชัย
 
1. นางสาวจินตนา   เรืองศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1. นางสาวกิลตา  เทพฉิม
 
1. นางฐิตาภัสร์  นิธิมณีสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงชนัญญา  กิจเจริญการกุล
 
1. นางสาวจินตนา   เรืองศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวปาริชาต  เรียบร้อย
 
1. นางสาวภัทรรมณ  ทองลิบ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 39.2 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวเพชรลดา  โลกนิยม
 
1. นางสาวกานต์มณี  ปัทนาถา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนฤมล  ชุ่มรอด
 
1. นางสาววิชุดา   พุทธวงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 44 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  สัมพันธมิตร
2. เด็กหญิงเบญญาดา  ชำนาญไพร
 
1. นายศิรวินทร์   ฉินเฉลิมวงศ์
2. นายธนกฤต  เส็งหู้
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกชกร  โพธิ์เย็น
2. นางสาวซาฟานา   บราฮิม
 
1. นายพนมพร   ทิมอ่อง
2. นายสิทธิพล   พฤทธิพงศ์กุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.7 ทอง 18 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายปภังกร   ศรีระษา
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  โอภาสตระกูลภวัฐ
 
1. นางผกาวัลย์  เเทบประสิทธิ์
2. นางสาวทิพย์ภาวรรณ  คำซองเมือง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายกฤษกร  วิชิตจิตรกุล
 
1. นางสาวอรณี  ขวัญตา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง 11 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายก้องภพ  ปิยะกมลานนท์
 
1. นายภัทรศักดิ์  มนุญโย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายพงศภัค  พูลทัศฐาน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชื่นอารมย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.17 เงิน 35 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายนรากรณ์  ดีเย็น
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองแย้ม
 
1. นายอนุพงศ์  สุขเกษม
2. นายธีระพงศ์  บัวทุม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 30 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวสิริกัญญา   คงสวัสดิ์
2. นางสาวอรณิชา   ปะลิเตสังข์
3. นางสาวอาทิตยา   เรืองรายวัน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   กล้าผจัญ
2. นางสาวสุพรรษา   แก้วศรีวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พลกลางศรี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ไร่ทับทิม
3. เด็กชายอิทธิกร  แซ่อื้อ
 
1. นางสาวนิราวรรณ  ศรีสุพรรณ์
2. นางสาวสิตานันท์  ท้าวคำลือ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.38 เงิน 8 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธนกฤต  สินธุสิงห์
2. นายนิธิ  มุณีแนม
3. นายพีรวัส  หลิมวงศ์
 
1. นายบัณฑิต  ปาริฉัตรกานน
2. นางสาวกานต์ธนาภา  พัฒน์ธนเศรษฐ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจิรฑภูมิ   ดอนคำไพร
2. เด็กชายจีณานนทน์   ทวีธนวิชญ์
 
1. นายศุภกร  อัครกมลาภากุล
2. นางณัฐณิชา   แก้วสาคร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายรัชชานนท์  สมาชิกธรรมคุณ
2. นางสาวสิฎาฐา  จันทะคุณ
 
1. นางสาวตวงพร  พุ่มเสนาะ
2. นางสาววรารัตน์  แสงสุข
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสลิลรัตน์  กุลชัยไพบูลย์
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณัฐวดี  อัศวพนากิจ
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แสงฉาย
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  คณานุรักษ์สกุล
 
1. นายสมยศ  สุมาลัย
2. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 20 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายณัฐเดช  มหาสุรเดช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มะละกา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82.82 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธัมคูณ  นิธีกุลวัฒน์
 
1. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70.37 เงิน 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวสุพัชณี  ไชยศรี
 
1. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 12 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1. เด็กหญิงกุลกันยา  ชินพานิช
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ทรงทัน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายกฤษฏิวัส  ธนกำธร
2. นายภูริภัทร  เพ็งคำปั้ง
3. เด็กชายเขมณัฐ  สุทธิชูไพบูลย์
 
1. นายสุวัฒน์  ตามสันเทียะ
2. นางสาววิสาร์  สาลีรูป
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายก้าวชัย  สันทัดวัฒนา
2. นายชิษณุพงศ์  วารินทร์ศิริกุล
3. นายณฐนนท  โตงามรักษ์
 
1. นายณัฐพงศ์  แซ่หลี
2. นางสาวพรพิมล  โถบำรุง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยิ้มกุ่ย
2. เด็กหญิงอริสรา  ภูงามเงิน
3. เด็กหญิงอลิชา  มาดี
 
1. นางสาวสุพรรณี  เเผ่นทอง
2. นางสาวรสมา  ลำพุทธา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.4 เงิน 47 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นายธนเดช  แจ่มสว่าง
2. นางสาวสมฤทัย  อ่อนละมุน
3. นายอภิสิทธิ์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวเกษรินทร์   ไทยแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ภูจอม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 23 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงธนภร  มีบุญมี
2. เด็กหญิงอริสรา  อมาตยกุล
3. เด็กหญิงอารยา  สินไชย
 
1. นายวรยุทธ  ยอดบุญ
2. นายกิตติธัช  เสืองาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 51 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวณัฐริกา  สุขนิรันดร์
2. นายพันฤทธา  ลาภภัทรานนท์
3. นางสาวรัฐิตา  นาคคำ
 
1. นายภัทรธร  นาคะโยคี
2. นายอนุสรณ์  อรุณสวัสดิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 35 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายชนุตม์  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงธนนันท์  ตันตระกูล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อุบลอ่อน
 
1. นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์
2. นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 47 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวญาตาวี   แสงมาศ
2. นางสาวนิลเนตร   ชาติไทย
3. นางสาวรมิตา  อุดม
 
1. นายทศพล   ธรรมวงศ์
2. นางสาวพรหทัย   ขำพรมราช
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายธนภัทร  เกตุเหล็ก
2. นายเมธา  ทองนพรัตน์
 
1. นางนงลักษณ์ แพรศิลป์  วัฒนเสาวลักษณ์
2. นางสาวสุภาพร  รักด้วง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณัฐปภัสร  ผ่องหทัยกุล
2. นางสาวอนัญญา  จงเจริญกมล
 
1. นางสาวรวิวรรณ  บุณยเสนา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 21 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายคุณากร  ดวงศรี
2. เด็กชายณัฐภูมิ  พวงมะรัง
 
1. นายสว่าง   พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสาวพรรณี  บุญพิทักษ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 17 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขแสวง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ตั้งกิตติมศักดิ์
 
1. นางสุดา   พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสุรินทร์ภรณ์  แสนหลวง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายณัฐพล  ทับจันทร์
2. นายนนท์ปวิธ  สุขแสวง
3. นายพงศภัทร  เชียงทอง
 
1. นายสว่าง   พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสุดา  พฤทธ์พาณิชย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 28 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงทักษพร   บัวรอด
2. เด็กหญิงปิยรัตน์   ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชราพร   ดำเนินเกษม
4. เด็กหญิงมณีภัสสรณ์   สิริสรรเพชญ
5. เด็กหญิงโสพิชา  หล่อเจริญผล
 
1. นายวสันต์   ภายไธสง
2. นางสาวสุรีพร   ไชยฮัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 23 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายกิตติกร   สาลี
2. นายธนกฤต  บุญเศรษฐ์
3. นางสาวน้ำผึ้ง  แสงสุวัน
4. นางสาววัลยา   แก่นอ้วน
5. นางสาวสรัลพร  เครือคำอ้าย
 
1. นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน
2. นางสาววิไลวรรณ์   รัตนะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชณิดาพร  สังข์ทอง
2. เด็กชายธรรมสรณ์   โตนน้ำขาว
3. เด็กหญิงธัญญ์นรี   คงมุสิก
4. เด็กชายนันทพัฒน์   ภูด่านงัว
5. เด็กหญิงอารยา   จันทร์รุ่งอนันต์
 
1. นางสาวประภัสสร   แจ่มจำรัส
2. ว่าที่ร้อยตรีธันย์   สุวรรณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวกฤติมาภรณ์  ไม้จันทร์
2. นางสาวชัญญานุช  วิริยะลัพภะ
3. นางสาวณัฐญา  พลพุทธา
4. นางสาวมะลิวัลย์  คำมานิตย์
5. นายสุธิชัย  ทองพันธ์
 
1. นางสาวปริณดา  แป้นแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  จักราบาตร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กฤษณะสมิต
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กรีดกราย
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  จัดวงษ์
5. เด็กหญิงพรนัชชา  วิวัฒน์บุตรสิริ
 
1. นายตั้งสิทธิ์  บัวขาว
2. นายธนพล  คุรุวัฒนสกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 44 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชฎาพร   มีไพศาล
2. นางสาวธนพร   อนันตรกิตติ
3. นางสาวพีรดา  ชะรา
4. นางสาวศิริพัฒน์   พิศิษฐ์จริง
5. นางสาวอารีรัตน์   ทองอร่าม
 
1. นายบุญเลิศ   ชัยเดช
2. นายชะเลงศักดิ์   เชื้ออรวรรณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.6 ทอง 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายกฤษณ  ทิมรักษา
2. นางสาวกัญญารัตน์  ประเจริญ
3. นางสาวจิรวรรณ  บุ้งทอง
4. นายชยางกูร  สาลีทอง
5. นางสาวณัฏฐริณีย์  ฝุ่นทอง
6. นายณัฐษธร  มูฮำหมัดซอและ
7. นายธนพล  กลิ่นสุคนธ์
8. เด็กชายธนภูมิ  ชูสนิท
9. นางสาวธันยรัตน์  พันธุ์นายัง
10. นายปัญญาวุฒิ  พุ่มแจ่ม
11. นางสาวพรชนก  บุญสอน
12. นางสาวพัณณิตา  สุธรรมราษฎร์
13. เด็กชายภูมิใจ  โตชูวงศ์
14. นายวรายุทธ  พรมพาดี
15. นางสาววรารัตน์  เกตุแก้ว
16. นางสาววฤณฎา  ชมแก้ว
17. นายสรายุทธ  หมายมี
18. นายอชิตพล  ถนอมแหยม
19. นายเติมศักดิ์  แดงโชติ
20. นายไตรวิทย  ทรงเจริญ
 
1. นายกฤษฎา  สังวรณ์
2. นายพชร  สายรัตน์
3. นางสาวดวงใจ  เพชรสารพรม
4. นางสาวธิดารัตน์  มีเพียร
5. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกษมา  เส็นสมเอียด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วงค์ชมภู
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง 13 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวปานไพลิน   จิตต์ฉายา
 
1. นางมาลัยวรรณ  จันทร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  เจริญพัฒนะ
2. เด็กหญิงปภัสสรา  บุญเลิศอุทัย
 
1. นางสาวสโรชา  ภาระจ่า
2. นางสาวจุฑาภรณ์  วรรณบวร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายณัฐพงศ์  ป่งแก้ว
2. นางสาวเสาวณิตา  สมัชชัย
 
1. นายเอกภพ  สาเหล่
2. นางสาวพิมพ์พร  สีขาว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 38 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวชโรธร  ดีประสิทธิ์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทะเสน
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  บุณยบุตร
4. นางสาวทิพย์สุดา  ชารีอัน
5. เด็กหญิงพิมรัมภา  จิดา
6. นางสาวภัณฑิรา  บริบาล
7. เด็กหญิงสุนิสาน์  จาบกระโทก
8. นางสาวสุรีรัตน์  ทองดอนเหมือน
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พุมมา
10. เด็กหญิงไปรยา  เหลือคณานันต์
 
1. นางสาวสาวดี  บุญโท
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณชัย  ค่าม่วง
3. นายธนภูมิ  ทองเพียรพงษ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.2 ทอง 5 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่ซื้อ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ณรงค์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  รวมวงค์
4. เด็กหญิงญานินี  สิงหนาท
5. เด็กหญิงฐิชานนท์  บทมาตย์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  นพคุณสวัสดิ์
7. เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีมุทริกานนท์
8. เด็กหญิงศุภสุตา  ไผ่งาม
9. เด็กหญิงสโรชา  ชมชื่น
10. เด็กหญิงแสงดาว  สัตตัง
 
1. นางสาวภัครินทร์  อะโรคา
2. นายสนอง  คุณมี
3. นางสาวผุสดี  ขำทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 71.5 เงิน 40 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  คู่แก้ว
2. นางสาวชลิตา  จันทร์วังโป่ง
3. นางสาวณัฏฐธรรญ  โยทองยศ
4. นางสาวณัฐชยา  อยู่กลุด
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสือหล้า
6. นายนริสร  อ่วมศิริ
7. นางสาวนรีพัฒน์  วัชรบุญประเสริฐ
8. นางสาวปนัดดา  อินทริง
9. นางสาวพิมพ์วรีย์  ทามูล
10. นางสาวอาริษา  ศรีอ่ำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายไหม  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวกาญจนา  อรุณไพร
3. นายศิรวิทย์  เชื้อสูง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายชาญประยุทธ  ช้างทองแดง
2. เด็กชายธีรพล  รองหมื่น
3. เด็กชายธีรพัฒน์  แช่มมา
4. เด็กชายนพณัฐ  อยู่แจ้ง
5. เด็กชายพงวัต  ออละวัลย์
6. เด็กชายพฤทธพันธ์  พิเศษฤทธิ์
7. เด็กชายยศพนธ์  แมนไธสง
8. เด็กชายวงศ์วริศ  บกคำ
9. เด็กชายหฤษฏ์  เต่าทองคำ
10. เด็กชายเจริญศักดิ์  มานะเฝ้า
 
1. นายสิทธิเดช  บัญติ
2. นายนิติพงษ์  ค่าม่วง
3. นายจตุพล  พยุหะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณฐพร  รำขำ
2. นางสาวดรุณี  ท้วมจอก
3. นางสาวปริชาติ  ธรรมพาเจริญ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  พุทธธรรม
5. เด็กหญิงปิยนุช  ขันทอง
6. นางสาวมิทรียา  เปอาทริส ปาริทรา โฮเซนซาเดซัดดิกี
7. เด็กหญิงอาทิตยา  บุดดาโจม
8. นางสาวอิงลดา  บุญภาพ
9. เด็กหญิงเยาวมาลย์  ตั่นวัฒนะ
10. นางสาวแพรวพรรณ  ปานมงคล
 
1. นายสนอง  คุณมี
2. นายณัฐภัทร  จันทยา
3. นายนาวิน  บัวถาวร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ชูโชติ
2. เด็กหญิงรสิตา  นวลย่อง
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ไพรวัลย์
2. นางสาวจิตรลดา  สุขสวัสดิ์รัตนา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวสวิชญา  และใจดี
2. นางสาวสุธินี  ศรีนุเคราะห์
 
1. นายเสนีย์   คงประโคน
2. นางสาวจิราภรณ์   นุจร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนลาซาล 1. เด็กชายกฤษณ  สว่างแจ้ง
 
1. นางสาววรดา  ธารารัชต์ธงชัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวเมย์ธาวี  พันธ์ศิริ
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายสุภัควี  แซ่อั้ง
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายคเณศ  เหลืองบริบูรณ์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  นวกุลกิจ
 
1. นายเกรียงไกร  ตาลทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาววาริน  ไชโย
 
1. นางสาวปวรวรรณ  สีนาคล้วน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายภูริภัทร  ภูหมื่น
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  บัญชาอิทธิวัฒน์
2. นางสาววันใส  เทพรัตนพานิชย์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ธีระวัฒนา
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  เตชะรุ่งโรจน์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวธันยรัศมิ์  ดาราทิพย์
 
1. นางจุไรัตน์  เล็กเจริญศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำนาญจิตร์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีไชย
3. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายกณวรรธน์  ม่วงช่วง
2. นางสาวธนบงกช  แสนสนิท
3. นางสาววชิราภรณ์  จงสวัสดิ์ทิศา
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายภูเบศ   คมนา
 
1. นายเมธัส  มาสูงทรง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนราชดำริ 1. นายรุทชกร  โกมลวิริยะกุล
 
1. นายสมศักดิ์  ชะวาลา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงปณิดา  สอนสุภาพ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวปณิดา  บุตรดี
 
1. นางสาวปนัดชนก  ปัญญาธร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายณัฐภาพ  โฉมศรี
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายจุลจักร  ไชยจักร
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นายธนพล  เชื้อเพ็ชร
 
1. นายภูมิชาย  บุญมา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายปัณณทัต  นราแก้ว
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวเกวลี  คำพิภาค
 
1. นางอุทุมพร  จิตรแสวง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายติณห์  แถวพินิจ
 
1. นางสาวธนภัทร  สุนพะวงษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงณพิชยา  ธรรมาธิวัฒน์
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวธนพร  ถนอมพุดซา
 
1. นางสาวทิพาภรณ์  ศรประสิทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างเรือนกุล
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 11 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. นางสาวพชรพร  วิสุทธิไพฑูรย์
 
1. นางสาวนาฏยา  งามเสงี่ยม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายชยพัชร์  เสริมรัฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีบูลย์  นามแสน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายวริศ  ลุยะพันธุ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายายนต์
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 25 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นางสาวธนภร  ภูสีฤทธิ์
 
1. นางสาวธนภัทร  สุนพะวงษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
3. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
4. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
5. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
6. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
7. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
8. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นายสวิต  ทับทิมศรี
3. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  รักสอน
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
4. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
5. เด็กหญิงนิรชารัตน์  สุธีรพรานนท์
6. เด็กหญิงปนัดดา  มุระดา
7. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
8. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
9. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
10. นางสาววรธนา  สงวนทรัพย์
11. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
12. เด็กหญิงสิรัญญา  ทิวธง
13. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
14. เด็กหญิงอรกมล  สากลวารี
15. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นายสวิต  ทับทิมศรี
2. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
4. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.2 ทอง 12 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตย์ขจร  สรโยธิน
2. เด็กชายชัยวัฒฆ์  เฮงเจริญ
3. นายธนธัช  ภู่เผ่าพันธ์
4. นายธนัชคง  ราญรอน
5. นายปราชญาพล  ตันติวรรณศีล
6. เด็กชายภูเบศ  คมนา
7. นายฤทธิรงค์  เหมือนทองจีน
8. นายวรพล  แสนกล้า
9. นายวิศรุต  ภู่นาค
10. เด็กชายสิปปกร  หิริกุล
11. เด็กชายเดชายุทธ  ปัญญาวุธวรกุล
12. เด็กชายเตชินท์  เย็นสุขสรรค์
 
1. นายเมธัส  มาสูงทรง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เรืองไพศาล
3. นางศิริมา  เพียรพงษ์
4. นายวิบูลย์ธรรม  เพียรพงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  รักสอน
3. เด็กหญิงฐิติชญา  จันนวล
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
5. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
6. เด็กหญิงนิรชารัตน์  สุธีรพรานนท์
7. เด็กหญิงปนัดดา  มุระดา
8. เด็กหญิงประกายเนตร  ชาวนาฮี
9. เด็กหญิงปิยนันท์  จิตรวิภาค
10. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
11. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
12. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
13. เด็กหญิงรุ้งนภา  ใจฉลาด
14. นางสาววรธนา  สงวนทรัพย์
15. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
16. เด็กหญิงสราภา  สงวนทรัพย์
17. เด็กหญิงสิรัญญา  ทิวธง
18. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
19. เด็กหญิงอรกมล  สากลวารี
20. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นายสวิต  ทับทิมศรี
2. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
3. นางณัฏฐกัญญา   เดชชนาพรสิทธิ์
4. นางวไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธรรมลักษณ์   บุญทัน
2. เด็กชายพนธกร  กาญจนสันติศักดิ์
3. เด็กชายพุฒิเมษ  ชาวกงจักร์
4. เด็กชายรักษ์  เจนร่วมจิตร
5. นางสาวสุชานันท์  วงเครือวัลย์
6. นางสาวเเพรวา  รัตนา
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
2. นายณัฐสิทธิ์  สุสวัสดิ์ทองคำ
3. นายสุรพิชญ์  ขอจุลซ้วน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายชารีฟ  ยังเจริญ
2. นายณัชพล  กิริวรรณา
3. นายณัฐนันท์  เกิดวัฒนะ
4. นายธนากร  สงจันทร์
5. นางสาวเเอนนา อนิสา  กร้านท์
6. นางสาวโชติกา  เหลืองกังวานกิจ
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
2. นายณัฐสิทธิ์  สุสวัสดิ์ทองคำ
3. นายสุรพิชญ์  ขอจุลซ้วน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายกษิดิ์เดช  สีหอน
2. นายกีรติ  เลขาวิจิตร์
3. นางสาวจตุรพร  ทวีรุ่งศรีทรัพย์
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สีนวน
5. นางสาวชนิกานต์  ประทุมติง
6. เด็กชายชลสิทธิ์  เปรมปรู
7. เด็กชายชัยรัชต์  ภักดีผล
8. เด็กหญิงฐิติมา  รักษี
9. เด็กหญิงณัฐฐากร  ยุดสูงเนิน
10. นายณัฐพร  ภูเหมือนบุตร
11. เด็กหญิงทิพย์ภากร  สุรุ่งรัตนมงคล
12. นางสาวธนพร  เสาเปรีย
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิศิษฐ์ดุลรัตน์
14. นางสาวนงนภัส  สุขสบาย
15. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหัน
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเลิศ
17. นางสาวปภาดา   โอแสงใส
18. นางสาวปานจรินทร์  แคธคาร์ที่3
19. นางสาวพิทยารัตน์  ปัดซัง
20. นางสาวพิมพ์มาดา  แขนนาค
21. เด็กชายพีรภัทร  ศรีหนองแสง
22. เด็กหญิงภัคสิตา  บุญกลาง
23. นางสาวภัณฑิลา  ทองประดับ
24. เด็กหญิงภิญญาดา  สุภาฉิน
25. เด็กหญิงมินท์ธิตา  ศิริวิภาโรจน์
26. เด็กหญิงมุฑิตา   โทสวัสดิ์
27. นางสาวรตนพร  จันทร์บำรุง
28. นางสาวระพีพร  พิลาโสภา
29. นางสาววิลาสินี  ม่วงเจริญ
30. นายศราวุธ  ฤทธิ์สุวรรณ
31. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ศรี
32. นายศิริชัย  เจียมแพ
33. เด็กหญิงศิริพรพรรณ  พุ่มไสว
34. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเกิด
35. นายสพลดนัย  ดีงาม
36. นางสาวสุกัญญา  โทนทอง
37. นางสาวสุวัจนี  เป็งคำ
38. นางสาวอธิฐาน  อนุรักษ์
39. นางสาวอรอุมา  ลุงไธสง
40. นางสาวแพรวา  แจ้งคำ
 
1. นายภัทรพงษ์  จิตบรรจง
2. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
3. นางวิรัลรุ้ง  ไชยเลิศ
4. นางสาวภัสสร  หมั่นตะคุ
5. นางสาววณิชวรรณ  รัตนจารุพิทักษ์
6. นายสุรเกียรติ  สโรบล
7. นายคำรพ  ผลถาวร
8. นายปองพล  ทิพย์สันเทียะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กชายศุภสัณห์  คำจริง
 
1. นายบรรเจิด  อิ้วอำพันธุ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายศุภกร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสาธนี  ศรีอร่าม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 46 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  น้อยไพลิน
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.26 ทอง 9 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนฤมล   ชุ่มรอด
 
1. นางสาวสุณีย์   วาจาสุวิมล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 12 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายคณนาถ  ปุเลนเต
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นายณภัทร  สุจินดามณีชัย
 
1. ดร.กุลธิดา   นาคะเสถียร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตาอำไพ  ม่วงมณี
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1. นางสาวนฤทัย  เรืองไพศาล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สงวนทรัพย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 25 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายเชน  มิลลา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธันวา  บุญเต็ม
 
1. นางจิราภรณ์  อิสสะอาด
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 10 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงสริตา  ศรีสัมพันธ์
 
1. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวประภาศิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. ดร.กุลธิดา   นาคะเสถียร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กชายศุภสัณห์  คำจริง
 
1. นายบรรเจิด  อิ้วอำพันธุ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายชิติสรรค์  ร่มเย็น
 
1. นางจิราภรณ์  อิสสะอาด
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาสุเทวี 1. เด็กหญิงภคนันท์  ซื่อสัตย์อุดม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ฉัตรสุภางค์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง 8 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1. นางสาวนฤทัย  เรืองไพศาล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สงวนทรัพย์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงกมลชนก  อลิซาเบท อิเบอาคามา
2. เด็กชายกิตติพงศ์  หอมชื่น
3. เด็กหญิงญาณิศา  ส่งแสงขจร
4. เด็กชายธนวิทย์   สมร่าง
5. นายนนท์  ทองแสน
6. เด็กหญิงพรรณปพร  สิงห์กูล
7. เด็กชายพิษณุ  มลิซึ่ง
8. นายพุฒิพงศ์  คัชมาตย์
9. เด็กหญิงภาวิดา  ชีวขนาน
10. นายวัชชิรพล  แสนโกศิล
11. เด็กหญิงวันฟ้าใส  มานพวงษ์
12. เด็กชายเอกฤทธิ์  สิงห์แก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์
2. นายรุ่งรดิศ  จันทร์จำปา
3. นายโสภณ  เติมโชคทรัพย์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกรนิษา  สุรพัฒน์
2. นายกิตติณัฐ  น้อยโตม
3. นายชนาธิป  มีสุข
4. นายธนัตถ์กรณ์  ดำเพชร
5. นางสาวธัญวรัตน์  ศรีทาน้อย
6. นางสาวนลินภัสร์  ธนพนธ์กิตติกูล
7. นายผดุงเกียรติ  ตั้งเจริญเกียรติ
8. นายพลากร  พันธ์สมบูรณ์
9. นายราชศิลป์  โศภิษฐ์กุล
10. นายวิทิต  ธนวุฒิพิศุทธิ์
11. นายศักดิธัช   หิรัญคุณกุล
12. นายอนวัทย์  ปานเขียว
 
1. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์
2. นายประยงฉัตร  ปรุรัตน์
3. นางจงกล  นุ่มไทย
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงจันทิมา  จิตรนุ่ม
2. เด็กหญิงชนาภา  ขันสิงห์
3. เด็กหญิงปทุมวดี  แก้วพิกุล
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ย่อมกลาง
5. เด็กชายวัชระ  แก้วงาม
6. เด็กชายสุธี  พีมะผล
7. เด็กชายหิรัญ  แก่นสาร
8. เด็กชายอธิป  เอกบัว
9. เด็กชายอมรเทพ  ใช้ปัญญา
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสอาด
 
1. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
2. นายวิทยา  พลาดอน
3. นางสาวชนากานต์  อ๋องแสง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  แย้มเดช
2. นางสาวณัฐพร  พลเภา
3. นางสาวมานิตา  สุภาพันธ์
4. นายรณกร  สุริด
5. นางสาวรัชนีกร  ปราเนตร
6. นางสาวศศิธร  นิตยะโรจน์
7. นายสุชาติ  มาเยอะ
8. นายอนันต์  ศรีพนา
9. นายอนุวัฒน์  คตภูธร
10. นางสาวอารียา  โพนหมั่น
 
1. นางสาวศิระประภา  มหาชัย
2. นางอธิชา  ปลื้มปรีชา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 15 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกัญญากร  บุญจูบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  นานาวัน
3. เด็กหญิงณฐิกา  มวยคล่อง
4. เด็กหญิงธารารัตน์  แจ้งจิตร์
5. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  ม่วงหีต
6. เด็กหญิงภฤศนี  รุ่งเรืองประเสริฐ
7. เด็กหญิงสุปรีย์  สาขันธ์โคตร
8. เด็กหญิงสุภาวดี  แดงเขียว
 
1. นางสาวกฤษณา   เพชรซ้อน
2. นางสาวกวีณา   สว่างพระศรีอารย์
3. นายบุญชนะ  ดิษฐนา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.2 ทอง 8 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวชมพูนุท  อิ่มอุรา
2. นางสาวชลธิชา  หาสนนท์
3. นางสาวธนิดา  สุวรรณจันทร์
4. นางสาวพรชนก  บุตรพรม
5. นางสาวภูริชญา  สมประสงค์
6. นางสาวศศินิภา  ชูเวช
 
1. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
2. นางสาวชนากานต์  อ๋องแสง
3. นายวิทยา  พลาดอน
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  แท่นมะณี
2. เด็กหญิงฐริญาดา  คงวัฒนาชัย
3. เด็กหญิงธนัฐชา  รุ่งอมรศิลป์
4. เด็กหญิงนริศรา  ศรีดาคำ
5. เด็กหญิงปนิตา  สุทธิมณีรัตน์เลิศ
6. เด็กหญิงปริณดา  พยนต์ภาค
7. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ปานประทีป
8. เด็กหญิงวิชญาดา  มณฑลจรัส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา  บุญวิก
2. นางสาวฐิตาภรณ์  เติมเกียรติเจริญ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวกรชนก  ระย้า
2. นางสาวชนิดาภา   เกาะกลาง
3. นางสาวณัชญา   วงค์ญาติ
4. นางสาวดรุณี  ศรีขุนทด
5. นางสาวนีรดา   งามโสภา
6. นางสาววรรณษา  สิงห์สีโว
7. นางสาวศิริวรรณ  ลักษร
8. นางสาวสุภาภรณ์   ไกรศรีวัฒนะ
 
1. นางสาวเมทิตา  ชัยมา
2. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงจั๊สมินทร์  อินทร์ดนตรี
2. เด็กหญิงชนิตา  ศิริวิทยากุล
3. นางสาวซาการีนา  แก้วกำพล
4. เด็กหญิงธันยพร  ประทุมแย้ม
5. เด็กหญิงนรภัทร  บุญคำภา
6. เด็กหญิงนัฐอนันตา  ฮวดพงษ์วิทย์
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  อ่อนคง
8. เด็กหญิงพรณภัส  ขวัญทอง
9. เด็กหญิงพรนภัส  กันนิยม
10. เด็กหญิงพีรยา  เกษรักษ์
11. เด็กหญิงวันวิสาข์  เอี่ยมอ่อน
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีตระเวร
13. เด็กหญิงอนัญญา  ซานอก
14. นางสาวอัญชลี  เมืองนุช
15. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพิ่มพานิช
16. เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  พงษ์เนตร์เตชากร
 
1. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
2. นางสาวมานิตา  ปานทอง
3. นางสาวพรหมภัสสร  ศิลปวัฒนโภคิน
4. นางสาวสกรานตา  ภูยาธร
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.32 ทอง 7 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธิติวุฒิ  ศรีทองกูร
2. นายบุญวัชร  สังข์เสวก
 
1. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์
2. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ปลั่งพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวอาจรีย์  มงคลสิทธิศิลป์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกวินทิพย์   ตติยวโรดม
 
1. นางสาวรัชฎา  ภุชงค์เจริญ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา   คำไทย
 
1. นางสาวพรมณี   โสดาดวง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนราชดำริ 1. นางสาวนาเดีย  มะยูมิง
 
1. นางสาวอโณชา  พงษ์แฉล้ม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงพิชชานภา  นุ่นโต
 
1. นางสาวณัฐิญาภรณ์  หาญแก้ว
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 22 โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. นายเมธาสิทธิ์  ตั้งจิตอลงกรณ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  โพธิ์ทัย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายนครินทร์  โพธิ์แสน
2. เด็กหญิงปัณณพร  ใช้เทียมวงษ์
3. เด็กหญิงรวิพร  วัฒนา
4. นายวรภพ  ผลบัณฑิต
5. เด็กหญิงศุภนิดา  วิวัฒน์รุ่งเรืองดี
 
1. นางเกสร  แสงสุริยัน
2. นางสาวมนัสนันท์  ทองชุม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 38 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวธัญภัค  ผิวอ่อน
2. นางสาวธัญวลัย  มณีพันธ์
3. นางสาวนันทพร   คำแสนโคตร
4. นางสาวรุจิรภา  สุกุล
5. นางสาวศศิวิภา  ก้อนใจจิตร
 
1. นางสาวภาวิณี  แถบหอม
2. MissElizabeth   Lamprea
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 23 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงสิตานันต์   โยชน์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงเมธิรา   พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวนันทรัตน์   เจริญสุข
2. นางสาวสกุลทิพย์  สายสุด
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาว ณัฐชยา  มานะสัมภวงค์
2. นางสาวจันทร์พิชชา  วัลลภธารี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  งามทานตะวัน
2. MissLi  Fei
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.75 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกันตา  วงศ์แหลมทอง
2. เด็กหญิงปัญรส  วัดทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  ทองแก้ว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  รุ่งเรือง
2. นางสาวอิสราภรณ์  สกุลวงษ์
 
1. นางสาววันธิดา  สีหะวงศ์
2. นางสาวธัชมนต์  แพรแก้ว
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.33 ทอง 14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวมณฑิตา  หนูเงิน
2. นางสาวมณฑิรา  หนูเงิน
 
1. นางสาวณัชฌารีย์  ปิยะวัฒน์
2. MissMIN JI  KIM
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.66 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวณัฐณิชา   ตะกรุดแก้ว
2. นางสาวนิรมล  เตตะนัง
 
1. นายสรศักดิ์  เจริญการค้า
2. นางสาวนันทนา  นันทภัทรพานิช
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวอารียา  คำมะนาถ
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญมั่น
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร
2. MissJia Lu  Mao
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.6 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกัลยกร   วัชรสินธุ์
2. นางสาวปณิดา  ธัญญาสุทธิพันธ์
 
1. นางสาวจิตติมา  นุตะมาน
2. นางสาววิลิปดา  ศรีปัญญา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.7 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวปุณยวีร์  สอนสันต์
2. นางสาวศรกมล  โต๊ะวัน
 
1. นางสาวณัชฌารีย์  ปิยะวัฒน์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวภัทรวดี  ทับทิม
2. นางสาวอัญมณี  กลิ่นขวัญ
 
1. นายสรศักดิ์  เจริญการค้า
2. นายสรร  เจษฎาโชคอุดม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 31 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกมลชนก  มัณฑนานนท์
2. นางสาวณัฐิดา   ดุลย์แสง
3. นายพีรวิชญ์  สินธพ
4. นางสาวอริสรา  เจจือ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ  เนาว์สูงเนิน
 
1. นางสาวสิริพร  เฉลิมชุติเดช
2. Mr.Xie  Rungui
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.75 ทอง 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายจารุวัฒน์  ภู่ชาติ
2. นางสาวบุษยารินทร์  แก้วทอง
3. นางสาวพรหมพร  ตันธนสมบัติ
4. นายวทัญญู  ชีรานนท์
5. นางสาวศุภสุตา  วงศ์ไพรัตน์
 
1. นางสาวธนัญชนก  พลาวุธ
2. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นายธนภัทร  ส่งแช้ม
3. นายภัชรพงษ์  เมาหุตานนท์
4. นางสาวลักษิกา  เชื้อวงษ์
5. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นายศุภฤกษ์  เชื้อมั่น
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.7 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายก้องเกียรติ  สง่างาม
2. นางสาวธนิสร  คุ้มครอง
3. นางสาวพรสุรีย์  หงษ์สวัสดิ์
4. นางสาวพัชรีพร  ทองประสม
5. นางสาวภาคินี  ดวงศรี
 
1. นางสาวลาวัณย์  แสงเย็นพันธุ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายธนวิชญ์  อำนาจทอง
 
1. นางสาวกณิกนันต์  โยธานะ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.75 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวพศิกา  โสภณวสุ
 
1. นางสาววรานนท์   กำแพงแก้ว
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวอารดา   วงษ์มณี
 
1. นางสาวภัทร์ลภา   ฟักบาง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.11 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายปภังกร  ทรงไพบูลย์
2. เด็กหญิงปัญชิกานต์  ทรงไพบูลย์
 
1. นายนักรบไทย  วงศณรัตน์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88.17 ทอง 7 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายยศกร  คนบุญ
 
1. นางสาวสุนารี  สายสมบัติ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกมลชนก  นิ่มนวล
2. เด็กชายชนนพงศ์  สังวรณ์
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  สร้อยทอง
4. เด็กชายประวิช  อ่ำบำรุง
5. เด็กชายภูมิภัทร  พูลพล
6. เด็กชายรพีภัทร  ไชยศิริ
7. เด็กหญิงลักษิกา  เรืองศรี
8. เด็กชายวาคิม  แสงวงศ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
2. นายพชร  สายรัตน์
3. นางสาวมณีนุช  คำเพียร
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.25 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายชานนท์  อนุหนายนน์
2. นายทิพย์ไพศาล  หงส์ทิพย์วารี
3. นายธชสม  ตั้งเจริญ
4. นายนพรัตน์  บรรลือ
5. นายปัฐญา  มูเราะ
6. นายวีรพล  มงคลเกิด
 
1. นายวิศิษฎ์  หนาแน่น
2. นายกฤษฎา  สังวรณ์
3. นายปองพล  ทิพย์สันเทียะ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.95 ทอง 7 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวกุลธิดา  ผุดผ่อง
2. นางสาวจินดารัตน์  สิงห์ศรีนาท
3. นายชญานนท์  วัฒนะกิจ
4. นางสาวณัฏฐ์ชวัล  พรอัญชลี
5. นายณัฐิวุฒิ  ชะนำพร
6. นางสาววนัชพร  พรสรณคมน์
7. นางสาววรรณภา  เสาธงทอง
8. นางสาวอภิสรา  อ้วนแพง
9. นายอานันท์  แม้นนุสิท
10. นายอำนาจ  แซ่ลี้
 
1. นายวิวรรธน์  อึ๊งพิมชยกุล
2. นายพิพัฒน์  ภู่ถาวร
3. นายชัยวัฒน์  สมสุข
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 26 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจิรชยา  จันทร์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงฉันทพิชญา  ผองมูล
3. เด็กหญิงภัทรา   กำทองดี
4. เด็กหญิงวรวลัญช์  จินดามณี
5. เด็กหญิงวีรภัทรา  สีอำพันธ์
 
1. นางสาวพรรวินท์    ชมภู
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิรนันท์   กุลหิรัณย์มณี
2. นางสาวจุฬาทิพย์   บุญศิริ
3. นางสาวชนากานต์   ไชยรังสินันท์
4. นางสาววัชรี  โฉสูงเนิน
5. นางสาวอินทิรา   บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวอรพรรณ   จิรธรรมกูล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.4 เงิน 45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธรรมารักษ์วัฒนะ
2. เด็กหญิงจณิสตา  กฤษณะประสิทธิ์
3. เด็กหญิงนารา   เปล่งสุริยการ
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุนทรมนูกิจ
2. นางสาวเรณุกา  มีสุข
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวธัญวีร์  แทนจะโป๊ะ
2. นางสาวภัทรวรรณ  พรมมี
3. นายวิษณุ  ชมภูราช
 
1. นางศิริพร  อนุกูลประโยชน์
2. นางเกศรินทร์  สุทธิรอด
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 39 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงกานจญ์ติมา  ไวยพัต
2. เด็กหญิงชลธิชา  โกฏสิทธิ
3. เด็กหญิงบิลินด้า  เบียเล็น
 
1. นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี
2. นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.2 เงิน 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวภัคธิมา  กาญจนบุตร
2. นางสาวภัทรานันท์  อนุวงศ์พินิจ
3. นางสาวมนัสนันท์  วัชรศิริธรรม
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุนทรมนูกิจ
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นคุณากร
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงอนัญญา  นาหัวคน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ
2. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสมสกุล  ปฤษฎางค์บุตร
2. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมหาดไทย  บุษยเหม
2. นางสาวลัดดาวัลย์   พิพิธกุล
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 51 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เชื้อกุศล
2. เด็กชายอนุชา  หมายสุข
 
1. นางสาวรัชนู  รุ่งเรือง
2. นางสาวคณิตา  รุ่งเรือง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายบารมี  บุญเพิ่ม
2. นายพุฒิพัฒน์  โตวันวิวัฒน์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ท้วมจันทร์
2. นางสาวเมตตา  ทองอ่อน
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายวงศ์วิวัธน์  เนียมอ่อน
2. เด็กชายเกียรติคุณ  ขวัญกิจวรุณ
 
1. นายสุริยา  ทรัพย์เฮง
2. นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 8 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายเจมส์  แอริค วีดีย์
2. นายเตชพัฒน์  ชินวราภรณ์
 
1. นายวิเชียร  พุ่มพวง
2. นายฐิติ  วงษ์ไพร
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 77.6 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวบุศรัตน์  เถรี
2. นางสาวอภิชญา  เมฆวัน
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ
2. นางสุนทรี  มนตรีศรี
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายชาติภูมิ  ชิดใจ
2. เด็กชายรัฐนนท์  โมทายน
 
1. นายณัฐสิทธิ์   ประจิม
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 51 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสิริยากร  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงสุภัชชา   วงษ์เปรม
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ตติยสกุลเลิศ
2. นางยุภาพร  บุษยเหม
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายทัสนัย  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอรวรา  กาญจนะ
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  มากโภคา
2. นางสาวสุธาทิพย์  นามเตี๊ยะ
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวพัชร์ธมน  พงศกรพิสิฐ
2. นายอภิวัฒน์  ซึ้งอดิชัยวิทย์
 
1. นางธันยธร   ตวงวาสนา
2. นางภาสินี  ลังประเสริฐ
 
174 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 43 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายปวิช   รุ่งฐานอุดม
3. เด็กชายรพีพัฒน์  บุญเปี้ยว
 
1. นางสาวปาณญดา  โมราวรรณ์
2. นายรัชพล  ไชยวงค์
 
175 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายธนกร  พุทธประเสริฐ
2. นายธัญพงศ์  พานิชรัมย์
3. นายสุกฤษฎิ์  ตรงจิตรจริง
 
1. นายรัชพล  ไชยวงค์
2. นายนิวัตร  ชูโชติ
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 26 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายภาคภูมิ  จันทรักษา
2. นายรัชชานนท์  ศรีสุข
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บรรจบ
2. นางสาวสุฑามาศ  แก้วมรกต
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุ่ยเฟือง
2. นายวุฒิชัย  จรุงกัน
3. เด็กชายอาจณรงค์  เต็มสุข
 
1. นายธเดช  ทิสานนท์
2. นางสาวภิราภรณ์  ฝ่นเรือง
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายพิชิต  มุนีวงศ์
2. นายวิชิต  ภูครองทอง
3. นายศุภกร  เขียวอุบล
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายพัฒนศิลป  สงคง
2. เด็กชายศราวุธ  นวลแหยม
3. เด็กชายสมิต  สอาดจิตต์
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นายพงศ์ธร  คูณสวัสดิ์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายณัฐกร  ไตรยะวงค์
2. นายธนัช  ชินบุตรานนท์
3. นายวศิน  เนตรนภาพร
 
1. นางสาวเพ็ญพิทยา  ทองรัตน์แก้ว
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายณัฐธเดชน์  พิทักษ์ศิลป์
2. เด็กชายวิธวินท์  ขำแจ่ม
3. เด็กชายเขฆทัต  นาคโชค
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายภูมิพัฒน์  พินธิตรารติบดี
2. นางสาวสวรรณ์รัศฐ์  ขำจำรูญ
3. นางสาวสุทธิรัตน์  เอกพงศ์บวรสิน
 
1. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล
2. นางปัทมา  รัตนจำนงค์
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายยสุตมา  ศรีตัมภวา
2. เด็กชายศุภกร  พิญญะพันธ์
3. เด็กชายอรรถพันธ์  นามไพร
 
1. นางสาวรัตนมณี  แสงอรุณ
2. นางสาวลินิน  แสนปลื้ม
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธนากร  จิรพิศาลกุล
2. นายปิยวัฒน์   นิตยกัญจน์
3. นายภัทร  ปลื้มปิติกุล
 
1. นายจิราธิป  วรนุช
2. นายปฏิภาณ  ใจเพ็ชร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก   อาจจะ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พรามจร
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อินทะพันธ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ยิ่งยงยุทธ
2. นางวรางค์ภรณ์   พรหมชูวงศ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายนาคา  ไตรเวชย์
2. นายพัฒน์เดช  สาน้อย
3. นายอภิสิทธิ์  เอี่ยมรอด
 
1. นายทองแดง  วงษ์พินิจ
2. นางสาวปราณี  วางหา
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  เอมดิษฐ
2. เด็กหญิงนฤมล  จตุรวงศ์
3. นางสาวปณิดา  เสนาขันธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญผล
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอเตียวเจริญ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวชลธิชา  แดงชาติ
2. นางสาวนัฐชา  ใยดี
3. นางสาวสิรินทิพย์  สมจิตต์
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญผล
2. นางประนอม  โซ๊ะอาดำ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลบุตร
2. เด็กหญิงชลิตา  วิริยะ
3. เด็กหญิงปรียานุช  ดวงใจสดชื่น
4. เด็กหญิงภัชรภรณ์  อกนิตย์
5. เด็กหญิงมัลลิกา  แพงศรี
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญกลาง
 
1. นายปริญญา  คำภิวัลย์
2. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นายธนรัฐ  โพธิ์นิ่ม
2. นายนพรุจ  หอยสังข์
3. นางสาวลดาวรรณ  เสาทอง
4. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์หล้า
5. นางสาวอังศุมาลิน  แอลมีด้า
6. นายเจษฎากรณ์  คำเจริญ
 
1. นางสาวสาวิณี  ทีวงศ์
2. นางพรสุดา  คนตรง
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 11 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  สะสมทรัพย์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   พบไทรเย็น
3. เด็กหญิงสุนิตา  ผะอบนาง
 
1. นางอมรรัตน์  ปรากฏผล
2. นายปรัชญา  อาภาวัฒนาสกุล
 
192 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 32 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชนิสรา  ผดุงหมาย
2. นางสาวชลกร   เงินแจ่ม
3. นางสาวรัชศิกานต์   แก้วใส
 
1. นางสาวนันทวัน    พูลกำลัง
2. นางณัฐวรรณ    ธรรมรักษ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 21 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายจงชนะ  วรลักษณ์
2. เด็กชายธีรธร  น้อยบาท
3. เด็กหญิงอัคศราภา  ชะนวนรัมย์
 
1. นางสิริกานต์  มายิ้ม
2. นายศรันดร์  คำเรืองฤทธิ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.2 ทอง 38 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวกิตติมาพร  สิมแสง
2. นางสาวปณิฏฐา  จันวงเดือน
3. นางสาวเจนจิรา  เหล่าสุดโท
 
1. นางสาวฐิติมา  แทนกลาง
2. นางสาวศิริพันธุ์  มัครา
 
195 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.8 ทอง 8 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขชุ่ม
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  จำนงค์คิด
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ชูอำไพ
 
1. นางสาวณัฐพร  อ้วนลำ่
2. นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์
 
196 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวณัฐนันท์  บัวงาม
2. นางสาวประกายวรรณ  นุชเปล่ง
3. นางสาววีรภัทรา  ดอนเตาเหล็ก
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
2. นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 25 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงฐิติพรรณ  สุขเกษม
2. เด็กหญิงภูริชญา  ธนาจินตพร
3. นางสาวอรวรรณ  กาญจนวรดิลก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
2. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนราชดำริ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ยางเพ็ชร
2. นางสาวนารีรัตน์  ประชุมฉลาด
3. นางสาวมณทิรา  กันหาวรรณะ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แดนทอง
2. นางอรภาณีย์  จุรีพรทวีฤทธิ์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายธนกร  คะสะธรรม
2. เด็กหญิงสุชัญญา  หุ่นพานิช
3. เด็กหญิงสุวพักตร์  ชุมคำน้อย
 
1. นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี
2. นายศุภกิจ  หนองหัวลิง
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 23 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวกมลพรรณ  เจ้าส่ง
2. นางสาวภัทรวรรณ  ยอดรัก
3. นางสาวสุชานาถ  อินต๊ะ
 
1. นางพัชรา  ไตรยวงศ์
2. นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจเพียร
2. เด็กหญิงชนิสรา  แสงมิ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  อุมากร
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
2. นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 31 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวนวลพรรณ  วิสูตรสุวรรณ
2. นายภานุพงศ์  เสียงเสนาะ
3. นางสาวลดาวัลย์  อินทรีย์
 
1. นางรัตนาภรณ์  วชิรญานนท์
2. นางณิชาภา  หอมวิเชียร
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.25 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สารภาพ
 
1. นางสาวณุตตรา  ทองสา
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 22 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงอริสา  โชคกนกรัตน์
 
1. นางสาวอรอนงค์  เนตรวงศ์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.25 ทอง 5 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายทวีเกียรติ์  ทรงประดิษฐ์
 
1. นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เสรีเมธา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีสนิท
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
2. นางสาวศุภรดา  ภาสตโรจน์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ลอยลม
 
1. นางธัญดา  ศรีวิชัย
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชื่นจิตต์
 
1. นางสาวกลรัตน์  ศิริ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พงศ์เลิศวุฒิ
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่คู
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ชัยประเสริฐ
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญช่วย
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวณัฐฐิตา  พรหมละ
 
1. นางสาววันวิษา  เสนาแสง
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายชรินทร์  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 9 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายเอกลักษณ์  หนูนิ่ม
 
1. นายวีรสิทธิ์  ประกอบศรี
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 8 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัยยุทธ  ศรีอ่ำดี
 
1. นายรณชิต  ฤทธิ์สำเร็จ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายคชาธาร  นาคเฉลียว
 
1. นางอาภาภรณ์  อริวัน
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.6 ทอง 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชัชรินทร์  บุญสว่าง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เสาวภาคสุนทร
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
2. นางสาวอรอนงค์  เนตรวงศ์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 8 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายธนกร  โลยะนา
2. นางสาวเสาวคนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
2. นายกฤษณะ  ซื่อสัตย์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.6 ทอง 14 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัยยุทธ  ศรีอ่ำดี
2. นายวัฒนา  มูลทรัพย์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า