สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงศตายุ  ขันอุย
 
1. นางสาวธีรพร  บุตราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวภูษชญา  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชนชน  วงค์ฉายา
 
1. นายระดมโชค   ปวงบุผา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวอภสร  จันทร
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  แสงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 30 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงสลิณา  จินตวิจิต
 
1. นางสาวเอมิกา  สุวรรณหิตาทร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวธนภรณ์  ประจันพล
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ทองดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงภริดา  ปริยวาทกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  คำชาลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายเจษฎากร  อัครทรัพย์สกุล
 
1. นางณัฐยา  อาจมังกร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สืบมา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายอดิศักดิ์  ใจภักดิ์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 13 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กชายประภาส  เศษมา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  วงค์แก้วเมือง
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นายนพคุณ  เกตุคำขวา
2. นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 20 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงเมธิดา  จันทร์ใด
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์รักษ์
2. นางสาวดุษฎี  นันทะสิทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวธิวารัตน์  บุญวงษ์
 
1. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายไชยสรรค์  พิมพ์สมาน
 
1. นายปรเมศร์  ลิ้มสกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายปฐมทัต  พจมานพรชัย
2. เด็กชายภาคิน  เอี่ยมสมบูรณ์สุข
3. เด็กชายศุภรัชฎ  โชติมณี
 
1. นางสาวจินรีย์  ตอทองหลาง
2. นายธนวัฒน์  พรามนาค
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวธนัชพร  ทัศนวุฒิกุล
2. นางสาวประภัสสร  ปานสวัสดิ์
3. นางสาวปารัช  คงเจริญสุขสันติ
 
1. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
2. นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 12 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ฐานะสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉัตรพิมลกุล
3. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธิติธนากร
 
1. นายเสรีรักษ์  สร้างไร่
2. นางสาวสมใจ  ธนเกียรติมงคล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 69.63 ทองแดง 15 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวจิตินันท์  ศุภวิทยานุสรณ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีน้ำเงิน
3. นางสาวศุภนาถ  เต็มรัตน์
 
1. นางอิสรีย์  สง่า
2. นางสาวอารี  บัวศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  โรจน์บัณฑิต
 
1. นางสาวสุนิสา  ชาวขมิ้น
2. นางสาวสถาพร  คำหวล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวนันทิกานต์  อึงคณิตานนท์
2. นางสาวศศิมา  อุดมนพวงศ์
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนันทิศา  สมุทรวณิช
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวศิริภัสสร  ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์
2. เด็กชายธรรมสรณ์  ฉัตรชยานุสรณ์
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  อยู่เจริญ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุดแสวง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 28 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายนรวีร์  คำแดงสด
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ปิ่นเกตุ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67.78 ทองแดง 12 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายเสกสรร   เจริญกิจมงคล
 
1. นางสาวพรรณิตา    บุญกล้า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83.1 ทอง 15 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวกันตา  คงวัฒนานนท์
 
1. นางสาววิยะดา  ขยันเขตการ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายสิรภพ  บัวเพ็ชร
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อาจเจริญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 7 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ค้าธัญญมงคล
2. เด็กหญิงปารพิม  อัตตาหกุล
3. เด็กหญิงภิญญดา  วงศ์อาษา
 
1. นางสาวเยาวรี  หน่อนาคำ
2. นางสาวชมธิษา  ภัทรกุลธนิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวพรพรรณทอง  เติมธีรพร
2. นายศักดิ์โชติ  วชิรภูษิต
3. นายสุพงศ์  ปลั่งโสธร
 
1. นางสาวไพลิน   สร้อยจิต
2. นางสาวจริญญา  เดือนแจ้งรัมย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 28 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงธนาพร  วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุกฤตาภา  แซ่เอี้ยว
3. นางสาวสุธิวัน  ธรรมพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวแสนดี  ว่องวุฒฺ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.2 เงิน 10 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวขวัญปีใหม่  อินทศร
2. นางสาวภัททิรา  อนุศาสน์อมรกุล
 
1. นายปราโมทย์  น้ำยาง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 11 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  นิธิพูนโชค
2. เด็กหญิงศศิภา  นีรพัฒนกุล
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 25 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  ลือวนิชกุล
2. นางสาวหทัย  เชาวน์วาณิชย์กุล
 
1. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
2. นายปราโมทย์  น้ำยาง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 51 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. เด็กชายกฤษณ  รักเกียรตินักรบ
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุดตา
3. เด็กชายปฐมพงษ์  แก้วกอง
 
1. นายชนม์นิธิศ  เที่ยงภิญญานันท์
2. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 48 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวชญาดา  อินทรมหันต์
2. นายธนาวิน  ทองภู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คำเกตุ
2. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 16 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงภัสนันท์  บวรไกรเลิศ
2. เด็กหญิงแพรวริน  พังจุนันท์
 
1. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
2. นายโกเมน  ปาปะโถ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวณัสริน  สายสอน
2. นางสาวธัญชนก  ชนะชาญวงศ์
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางสาววิภาชดา  มีอำมาตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ   กล้าหาญ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  พรหมชนะ
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
2. นางสาวชาลินี  คุ้มพูล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 8 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายพศทรรศน์  ใยเพชร
2. เด็กชายรัฐเขตต์  จันทร์เพ็ง
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
2. นางสาวขวัญฤดี  ภูชะธง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชนชัย  ดุษฎีปรีชา
2. นายธนวัฒน์  ปิยเลิศรังสรรค์
3. นายพิทยา  โชติถนอมกิจ
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ๋จั่น
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.4 เงิน 41 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กั้วศรี
2. เด็กหญิงพัชราวดี  ยิ่งทวีศักดิ์
3. เด็กหญิงพัชรี  อรรครน้อย
4. เด็กหญิงรมิตา  บุญช่วยชู
5. เด็กหญิงลภัสรดา  แสงชาติ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ริยาพันธ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ชนะพลชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.3 ทอง 12 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สุพรรณวิวัฒน์
2. นางสาวชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม
3. นางสาวฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์
4. นางสาวณัฐชยา  ทิมคล้าย
5. นางสาวนรกมล  ตรีตรง
 
1. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
2. นางสาววิภาจรีย์  โฆษิตกิตติวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิชญาภา  พลวัฒน์
2. เด็กหญิงภคพร  ปิตินวกรม
3. เด็กหญิงลักษณาวดี  สนั่นก้อง
4. เด็กหญิงลักษิก์กานต์  ด่านพิธพร
5. เด็กหญิงวาสินา  คู่โพธิ์
 
1. นายโสภณ  ศรีคำภา
2. นางรจรินทร์  ริดจันดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 30 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  ชาลีฟอง
2. นางสาวสุวนันท์  วิมลแก้ว
3. นางสาวอรัญญา  สมานทอง
4. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุรินทร์
5. นางสาวโสธญา  สง่าศรี
 
1. นายนิรนาม  ชื่นบัวอินทร์
2. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 41 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายกรณิศ  เหนียนเฉลย
2. เด็กหญิงจิดาภา  ดิษฐ์กระจัน
3. เด็กชายธนกฤติ  ไกรสีห์
4. นางสาวธนพร  พิศวงค์ขวัญ
5. นางสาวยุพารัตน์  เครือคล้าย
 
1. นายวิทยา  ไชยศรี
2. นางสาวเกณิกา  เพชรเจริญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.8 เงิน 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายฐานันดร  สินธุไชย
2. นายพชรพล  ดนตรี
3. นายภาณุพงษ์  โชคอนันต์ชัย
4. นางสาวรามาวดี  วัฒนจริยา
5. นายศุภณัฐ  สุราภา
 
1. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
2. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายกฤษกร  เทียมเลิศ
2. นายกฤษดา  เหล่ามา
3. นายจิตติพงษ์  สวนทอง
4. นางสาวชญานิศ  ธำรงรักษ์
5. นางสาวชลธร  เวินสันเทียะ
6. นายชลันธร  ชนะกุล
7. นางสาวณัฐนรินทร์  มารวยธนสาร
8. นายณัฐพล  บุญยะ
9. นายทวีทรัพย์  นวลศรี
10. นางสาวธัญญาเรศ  พรมเสนา
11. นายธีรศักดิ์  ปงรังษี
12. นางสาวนันท์ชพร  บัวนาค
13. นางสาวปาณิสรา  พุทธศรี
14. นายผ่องทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
15. นายพัณณกร  เส็งสมาน
16. นางสาวศรัญญา   กองสีหา
17. นายศุภมงคล   โชคจรูญพันธ์
18. นางสาวสุชาดา  ดวงจินดา
19. นางสาวเพ็ญพิชชา  น้อยสกุล
20. นายไกรวิชญ์   สิมเกิด
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นายนาวี  ศรสำเร็จ
3. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
4. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
5. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.1 ทอง 13 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวญาณภา  หุ่นนาค
2. นางสาวญาดาวลี  คงจาย
3. นางสาวดาราวลี  ศรีสรินทร์
4. นางสาวธัญจิรา   ผึ่งผาย
5. นายนรินทร์  ทรงจำรอง
6. นางสาวนันท์นภัส  ขวานทอง
7. นายนาราธิษณ์  ประถมกรึก
8. นางสาวปณิตา  ศรีวรขัน
9. นายปัณณ์  อำไพรัตน์
10. เด็กหญิงพรชนก  อิ่มแสง
11. นายพสธร  พันธ์เพ็ง
12. นายพิชาภพ  ภัทรวิรากานต์
13. นางสาวพินทุสร  นวกิจรังสรรค์
14. นายภาคภูมิ  ชมภูนุช
15. นางสาวรวงข้าว  วุฒิเรืองกุล
16. นางสาวศศิกร  ลิ่วเฉลิมวงศ์
17. นางสาวศิวพร  อุ่นศิริ
18. นางสาวสาธินี  สร้างนอก
19. นายสิรวิชญ์  แว่นแก้ว
20. นายเจษฎา  เพิ่มพรสันติ
 
1. นายโอภาส   ชาญนอก
2. นางสาวพรชนิตว์  เรืองบุตร
3. นายอนุวัตร  บุญเพิ่ม
4. นางสาวปุณณมา  บุญเบญญา
5. นายจักรกฤษ  เทพประเสริฐ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 40 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. เด็กชายเจษฎากร  นิธิสีลตานันท์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กำยาน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 33 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวณัฐชลิตา  นิลเขียว
 
1. นางสาวณัฐพร  จตุรัส
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พรกิตติกร
2. เด็กหญิงเมขลา  เจริญผล
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำภาพักตร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 20 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายจอมพล  สมบัติไทย
2. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.6 ทอง 20 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีราช
2. เด็กหญิงชุติกาาญจน์  ไชยเพชร
3. เด็กหญิงนริศรา  สุภาพันธ์
4. นางสาวพจนารถ  วงษ์ชัย
5. เด็กหญิงพนิดา  นิลแสง
6. เด็กหญิงพรชิตา  สอนนนฐี
7. เด็กหญิงวริศรา  เดชโกพรม
8. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ลาภทรงสุข
9. นางสาวศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
10. เด็กหญิงสุภิญญา  ขำพุก
 
1. นายคนึง  เดชแสงศรี
2. นายพิสิทธิ์ศักดิ์  กิติราช
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญปลิก
2. เด็กหญิงชลนิชา  ศิลาไสย
3. เด็กหญิงชาลิสา  ลายเครือวัลย์
4. เด็กหญิงณัฐอร  กระโจมทอง
5. นางสาวทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
6. เด็กหญิงทิพเนตร  บุญอนันต์
7. เด็กหญิงนัฐชา  บูรณะโต
8. เด็กหญิงมณฑิตา  สุขศรี
9. เด็กหญิงลัลนา  มุขชาติ
10. เด็กหญิงอรณิชา  แสงเพ็ชร
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
2. นางสาวกัลยา  คงศรีวิลัย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.25 ทอง 8 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวกชวรรณ  ปาละดี
2. นางสาวจุฑามาศ  สายศักดิ์
3. นายธีระพันธ์  มงคลอมรศรี
4. นางสาวบุษกร  รัศมีทอง
5. นางสาวรัตติยา  นิงคะลี
6. นางสาวศศิวิมล  สุทธิพงษ์
7. นายอภิวัฒน์  สุวรรณรัตน์
8. นางสาวอรจิรา  โก้กระโทก
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
2. นายชาญวุฒิ  นิโรรัมย์
3. นางสาวทัศนีย์  ตระกูลศุภชัย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายกิรติ  เปียนุ่ม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ชมมอญ
3. เด็กชายธีรโชติ  ใจบุญ
4. เด็กชายนฤการณ์  ศักดิ์สนธ์
5. นายพงศธร  ปราสาทหินพิมาย
6. เด็กชายพนมกร  ภารจินดา
7. เด็กชายวันชัย  -
8. เด็กชายอชิระ  อิ่มสะอาด
9. นายอนุวัตน์  แจ่มประโคน
10. เด็กชายอานนท์  เช้านิมิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นายศักดา  พึ่งเจียม
3. นางสาวจุทามาศ  ฉุยฉาย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายธนพงษ์  แก้วกองทรัพย์
2. นายนรินทร  ไชยสี
3. นายประวิทย์  ยิ้มวิชา
4. นายภูบดินทร์  ธันยคุณพงศ์
5. นายวรพล  ศรุตปิติวัต
6. นายวิศรุฬห์  เนตรสุวรรณ
7. นายวีรภัทร  นุชกูล
8. นายสิทธิโชติ  เงาศรี
9. นายอนุวัฒน์  ศีลาไลย
10. นายอานนท์  ภูมิจารย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นายศักดา  พึ่งเจียม
3. นายรามณรงค์  โภควิบูลย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายกิตติทัต  หงษ์สัจจากุล
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ดาวไธสง
 
1. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
2. นางปรีดา  จุลปาน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวธนพร  บัวพัฒน์
2. นายสุพงศ์  ปลั่งโสธร
 
1. นายกฤษดา  แก้วแดง
2. นางวริษา  พุทธรักษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปรีชา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวเบญจวรรณ  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงรินรดา  ยอดไม้
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวธัญญภัทร   มานะสาระกุล
 
1. นางสาวสุภิญญา   แซ่เซียว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  อึ้งตระกูล
 
1. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์
 
1. นายจีรวัฒน์  วิริยะอุดมเสถียร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายพัศวุฒิ  ว่องวัฒนาการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขบรรเทิง
 
1. นางสาวพัชรี  บุตรพรม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวนภัสสร  ไตรภพ
2. นางสาวอัจฉริยา  แก้วนรา
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
2. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  สังข์แก้ว
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 13 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวพรธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นายสุรนนท์  คงกระจง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สุภารัตน์
2. เด็กหญิงสุภิสา   ก่อเจริญ
3. เด็กหญิงอภิญญา   หงส์วิมลสกุล
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
2. นายขจรศักดิ์  รุ่งสุริยัน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
2. นางสาวภูรี  ตั้งจิตเอื้อวิทู
3. นายภูวศักดิ์  ชลมุกข์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
2. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   สุวรรณนิกวณิช
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 11 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายภัทรพงษ์  อินนวล
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายพงศกร  พูลเอม
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศรัณย์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 14 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุวรรณสุข
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 15 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวชนันท์กานต์  พลัดเชื้อนิล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงปฐมพร  จันทอง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายธนะพัฒน์  ฐานิตสรณ์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กชายรวิพล  แสงอภัย
 
1. นายภาคภูมิ  เพียรภูมิพงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 19 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายกิตติยา  บัวผลิ
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เชื่อมวราศาสตร์
 
1. นางสาวชลธิชา  ทรัพย์รังสี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวสุธิมา  สุทธาทรัพย์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เอี่ยมนุช
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธนากร  มงคลวรกุล
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 6 โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวชลทิชา  โยธานันท์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
2. เด็กหญิงนภัทร  สุดประเสริฐ
3. นางสาวบุญญิสา  อ่องบางน้อย
4. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
5. นางสาวปิยธิดา  ใจเดิม
6. เด็กหญิงรสนันท์  บุญลือ
7. เด็กหญิงลักษิกา  อนะมาน
8. นางสาวเบญญาภา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นางสาวธันยพร  นุรักรัมย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.8 ทอง 8 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงฉัตรธิดาพร  ปนสันเทียะ
2. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
3. นางสาวธันยธรณ์  ไฉยชาติ
4. นางสาวบุญญิสา  อ่องบางน้อย
5. เด็กหญิงปราณปริยา  หอมหวล
6. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
7. นางสาวปิยธิดา  ใจเดิม
8. เด็กหญิงพิมดาว  อินทะวงษ์
9. เด็กหญิงภัทรียา  สมประสงค์
10. นางสาวมิลานี  ถาวรวัตร์
11. เด็กหญิงวิภาดา  สุรวัฒนานนท์
12. นางสาวอรนลิน  วัฒนากูล
13. เด็กหญิงอัญธิดา  ธรณีสุวรรณ
14. เด็กหญิงอัญธิตา  ธรณีสุวรรณ
15. นางสาวเบญญาภา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นางสาวธันยพร  นุรักรัมย์
4. นางสาวอศัลยา  ศักดิ์สิทธิ์ภากร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายกันตภณ  เกริกเทมินทร์
2. เด็กชายกิจภูมิ  ฉัตรเจริญวัฒน์
3. เด็กชายชานนท์  สวยสุมาร
4. เด็กหญิงธนิตา  แพงศรี
5. เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษยรักงาน
6. เด็กชายศรอนันต์  มนุญพานิชย์
7. นายศรัณย์  เปรมปรีดิ์
8. นายสหพัฒน์  สอนบาล
9. เด็กชายอภินันท์  เครือวัลย์
10. เด็กชายอิศวพงศ์  เสาวณีศิริ
11. เด็กชายเสนีย์  ศรีตะวัน
12. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
2. นายวิชานาถ  เพลิดภูเขียว
3. นางสาวศิตาพร  งามชมจันทร์
4. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ป่าเขตต์
2. เด็กหญิงฐิติกัลยา  แจ่มศรี
3. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
4. เด็กชายธนะสิทธิ์  จำเริญอยู่ปรีดา
5. เด็กชายธรธเนศ  วัจนะประพันธ์
6. เด็กหญิงธันยมัย  รุ่งเรือง
7. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
8. เด็กชายธีระชัย  ของเดิม
9. เด็กหญิงนฤมล  จันทนะผะลิน
10. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชอบอาษา
11. เด็กหญิงบุญยารัตน์  อยู่ฤทธิ์
12. เด็กหญิงพรเพ็ญ  มากดี
13. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
14. นายพัลลภ  นาคประพันธ์
15. เด็กชายวราเมธ  พรประทาน
16. เด็กชายวิชชุเดช  พรรณทรัพย์
17. เด็กชายศิรายุ  แสนชัย
18. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพย์นงค์
19. เด็กหญิงอนุธิดา  วาศภูติ
20. เด็กชายอภิเชษฐ์  พรหมเลิศ
21. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุวรรณสุข
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
2. นายนัฐชา  โพธิ์ศรี
3. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์
4. นางสาวศุภรัศมิ์  ทองทา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กชายธนกร   ยาน้ำคำ
2. เด็กชายศิวัช   ศรีสงคราม
3. เด็กชายสหรัถ  สามขุนทด
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  วันเจียม
5. เด็กชายอาทิตย์  สำอางค์อินทร์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
2. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
3. นางสาวณฐพร  วิพณิชกรกุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 34 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวกมลพรรณ  คงอินทร์
2. นางสาวชนมน  จิตทส
3. นางสาวฐิติรัตน์  แซ่แต้
4. นางสาวภัณฑิรา  หุตะเมขลิน
5. นางสาววรรณพร  อินทร์สว่าง
6. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นายพรรณวัฒน์  สุกระสูยานนท์
2. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
3. นายศรัณย์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.8 ทอง 9 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายคุณานนต์  ครุธสำอางค์
2. เด็กหญิงจริยา  จันทร์หอม
3. นายจิรายุ  นาวิชิต
4. นางสาวจุฑาทิพย์  กรรณิกา
5. นางสาวชิสาพัชธ์  งดกระโทก
6. นางสาวญาณิน  เริ่มกลาง
7. นางสาวณัฐชา  ละมูลน้อย
8. นายณิชพล  จันผาย
9. นางสาวตรีทิพย์  ช้างแดง
10. นางสาวธนวรรณ  วิยานนท์
11. นายธนาภัทร  เหลืองทองคำ
12. นางสาวธัญจิรา  ผึ่งผาย
13. นางสาวธันยธรณ์  อารีมา
14. นายธีรนัย  กางโสภา
15. นางสาวนารี  อ่อนสี
16. นางสาวนิตยา  โกมินทร์
17. นางสาวบัวชมพู  พฤฒิสิริกุล
18. เด็กหญิงประวีณา  ไข่กลิ่น
19. เด็กชายปวรุตม์  บุญเส็ง
20. เด็กหญิงปุณยวีร์  บัวมัน
21. นางสาวพรจิรา   ชูชาติพิชัย
22. นางสาวพัฒน์ฐิกา  แสนศรีใจ
23. นางสาวพันธิตรา  ดินแดง
24. นายภัทรภณ  พรมสีใหม่
25. เด็กชายภูรินท์  จันทะพิทักษ์
26. นางสาวมีนลดา  พรหมนิมิตร
27. เด็กชายวงศธร  นิลเขตร์
28. เด็กชายวรากร  ผดุงทศ
29. เด็กชายวรินทร  พงศ์มี
30. นางสาวศศิกร  ลิ่วเฉลิมวงศ์
31. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วจรวย
32. นางสาวสมกลกันต์  โต๋วชากร
33. เด็กชายสุทธิภัทร  ทองทวี
34. นางสาวอรศิริ  มาลัยศรี
35. นายอัครพล  วงศ์มา
36. นางสาวอังคณา  เบ็ญจมาด
37. เด็กหญิงเบญจพร  หลิมตระกูล
38. เด็กชายเบญจพล  รอดอารีย์
39. นางสาวเพ็ญประภาดา  อิ่มในสุข
40. นายโชคชัย  ผาสุข
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
3. นายชูชาติ  สมัย
4. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
5. นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ
6. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
7. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
8. นายศรัณย์  วงศ์จาตุรนต์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.8 ทอง 4 โรงเรียนนาหลวง 1. นางสาวกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
2. เด็กหญิงกรรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
3. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
4. นางสาวจัณธาทิพย์  ทองประเสริฐ
5. เด็กหญิงจีรนันท์  วัฒนวงษ์คีรี
6. นางสาวชิดชนก  เงินเจริญรุ่ง
7. เด็กชายณวพล   จึงเจริญ
8. นางสาวณัฐชา  บารอเฮม
9. นายณัฐฐา  ศรีจูมพล
10. นายธนกฤต  รักษ์ลาเมือง
11. นายธนดล  ธิติธาตรีนนท์
12. นายธนภัทร  สมพงษ์
13. นายนภัทร  อนวัชกชกร
14. นางสาวนภัสสร  เจียรพงศ์พิสุทธิ์
15. นายนรพนธ์  เกษหอมเลิศ
16. นางสาวนวรจน์  วงศ์ศิลป์
17. นายนันทภพ  ฮาสูงเนิน
18. นางสาวนารีรัตน์  แหวนวงษ์
19. นายปกรณ์  อนวัชกชกร
20. นางสาวปรินดา  ซื่อสัตย์
21. เด็กหญิงปรีชญา   ไชยปัญญา
22. นายปรเมศวร์  บุญศรีทุม
23. นางสาวพรทิพย์  บูรณ์รัตน์ธรรม
24. เด็กชายพรหมมินทร์   อุทิศธรรม
25. นางสาวพัชริดา  บุญศรีทุม
26. นายพิษณุ  สุขปราการ
27. เด็กชายภูวฤทธิ์  วงค์นางาม
28. นางสาวลดาวัลย์  ธนกิจชัยสิทธิ์
29. นายวนิชคุณ   สระทองมี
30. เด็กชายวิศรุตน์  มิตย์ชัยภูมิ
31. เด็กชายศิวัช  ปิ่นทอง
32. นางสาวสกานตา  มัสพันธุ์
33. นายสิทธิพร  พิมาร
34. นายสุกฤษฎิ์  ช้างขาว
35. นางสาวสุดารัตน์  นพรัตนาวงศ์
36. นางสาวอภิญญา  อาสนาทิพ
37. เด็กชายอัครชา  เดชโฮม
38. นายอานนท์  ปลุกใจ
39. เด็กชายเทพเทวัญ  ทองพันธ์
40. นายไกรศักดิ์  บัญชามณีโรจน์
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
2. นายอริย์ธัช  จันทรักษ์
3. นางอมร  นิตย์ภักดี
4. นายอัครเดช  จำนงค์ธรรม
5. นางพัชรินทร์  หงษ์ทอง
6. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
7. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
8. นายศักดิ์สมเนียร  ชูกำแพง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.56 ทอง 39 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. เด็กชายจิรา  สุขุมาลปิติ
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายอดิศักดิ์  ใจภักดิ์
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.1 ทอง 5 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 16 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายชนะชัย  ใหม่น้อย
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายกฤติธี  แซ่เอี้ย
 
1. นางมรกต  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นายภควัต  อุ่นกาย
 
1. นางสาวระพีพร  แก้วพลอย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 28 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 1. เด็กหญิงปรัชญา  สุวนานันท์เจริญ
 
1. นายญาณพันธ์  สุขเกษม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวอรณิชา   เจือแก้ว
 
1. นายพงศ์วิทย์   เสาวรส
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กชายกฤษณ์  ศรฟ้า
 
1. นางสาวสุนันทา  วงษ์อิศเรศ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 26 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายณพวิทย์   ทองทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 18 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวจันทิมา  ดวงจินดา
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แซ่โค้ว
2. เด็กชายกิตติราช  ขันอาษา
3. เด็กชายชนกนันท์   เพชรน้อย
4. เด็กหญิงชลกร  ขันทอง
5. เด็กหญิงชลิดา   พิทักษา
6. เด็กหญิงธีรยา   คลี่วงศ์
7. เด็กชายนนทกร   ดงจารย์
8. เด็กชายนิติภาส  วิริยคุณาภรณ์
9. เด็กชายปรเมษฐ์   ซื่อตรง
10. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ศรีบรรเทา
11. เด็กหญิงศศิกาญจน์   ศรีชนะ
12. เด็กหญิงเกศเกล้า  ชัชวัสวิมล
 
1. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
2. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
3. นายนรวิชญ์   เจตนากุล
4. นายณัฐนนท์  นาคประดิษฐ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวกตัญชลี   เมฆฉายจรัส
2. นางสาวกัญญ์วรา  เอี่ยมเอก
3. นางสาวจีรนันท์  กันทเนตร
4. นางสาวชิสาพัชธ์  งดกระโทก
5. นางสาวชุติกาญจน์  คณานุรักษ์
6. นายณฐคุณ   สมสิทธิ์
7. นายธนกฤต   ปฐมนิมิตร
8. นางสาวนาขวัญ  สร้อยสุมาลี
9. นางสาวนารี  อ่อนสี
10. นายศาศวัต  โดดดารา
11. นางสาวอรวรา   กุฬานุวัฒน์
12. นางสาวโศภิสรา   ฤทธิ์เดช
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
2. นางสาวภัทรริญญา  พรมผอง
3. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
4. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กหญิงกมลาลักษณ์  ธัญย์วรางค์กุล
2. เด็กหญิงกุลนัฐศิฌา  อารีวนิช
3. เด็กหญิงชมณดา  ชุ่มเมือง
4. เด็กหญิงชยิสรา  ลิ่มปรัชญา
5. เด็กหญิงญาดา  ปิยะวัฒน์กูล
6. เด็กหญิงญาดา  อุ่นเจริญ
7. เด็กหญิงณัชชา  บ่างพัฒนาศิริ
8. เด็กหญิงณัฐญาภา  ลีลาวัฒนานันท์
9. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยสิทธิพร
10. เด็กหญิงณัฐวิภา   นทีวีระกิจ
11. เด็กหญิงณีรนุช  ณ น่าน
12. เด็กหญิงธัชนันท์  วิโรจน์จุลศักดิ์
13. เด็กหญิงธัญรัศม์  ทิพย์ชัยภัทร์
14. เด็กหญิงนวรัตน์  จิตตขจรเกียรติ
15. เด็กหญิงประถมาภรณ์   นกแสง
16. เด็กหญิงปริณดา  มิ่งขวัญ
17. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ศรีแก้ว
18. เด็กหญิงพิชชาพร  ชมชื่น
19. เด็กหญิงภาวินี  โอ่งเพ็ชร
20. เด็กหญิงรวิกานต์   จิวิศิษฎ์กระจ่าง
21. เด็กหญิงรุุ่งนภา   วงษ์รักษา
22. เด็กหญิงวรวลัญช์  เจตน์ภักดิ์ไทย
23. เด็กหญิงวสุ  สุวพานิช
24. เด็กหญิงศกุนิชญ์  เอี่ยมจรัส
25. เด็กหญิงสุกฤตา  ณ ระนอง
26. เด็กหญิงสุทันษา  สาครธีรวัฒน์
27. เด็กหญิงอชิรญา  อิงคนันทสิทธิ์
28. เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์วานศรีสุข
29. เด็กหญิงอมิตา   แสงไกรรุ่งโรจน์
30. เด็กหญิงเขมจิรา   ไคร้งาม
31. เด็กหญิงเจียนี่  ฉิน
32. เด็กหญิงไข่ ผิง  โม่
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ   โอปนายิกุล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นางสาวชนรธิดา  มาศขาว
2. นายณัฐนนท์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นายทวิชัย  บุญเลิศ
4. นางสาวธิดาภรณ์  ดวงแก้ว
5. นายนเรศ  แซ่ลี้
6. นางสาวน้ำฝน  การุณบริรักษ์
7. นายปิติกานต์  พันธ์วิไล
8. นางสาวพรนภัส  กิจไพบูลย์เลิศ
9. นางสาวพิชญา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
10. นางสาวพิมพ์ประภัทร  ไตยราช
11. นางสาวภัทรกร  มงคล
12. นายภัทรศักดิ์  รักษณรงค์
13. นายภานุวัฒน์  ตะใคร่เสน
14. นายมานัส  เบเซกู่
15. นางสาวรดา  มิ่งพิพัฒน์
16. นางสาวรติมา  แสนศิริ
17. นางสาววราภรณ์  มูลพัน
18. นางสาววาลิณีย์  เเซ่หลอ
19. นางสาววาสนา  แซ่ย้า
20. นายวิทวัส  ทองแถม
21. นายวิรัตน์  แซ่หลอ
22. นายวีรภัทร  แซ่สง
23. นางสาวศิรินภา  ไม่โศรก
24. นางสาวศิริโสภา  จันทาทอน
25. นางสาวสุขฤดี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
26. นางสาวสุดารักษ์  แซ่ว่าง
27. นางสาวสุนิสา  เบทูชา
28. นายอนิรุธ  มอาดเลิศ
29. นายอนุสรณ์  ชาววิวัฒน์
30. นางสาวอรอนงค์  ทองบ่อ
31. นายอัครพล  อัศราดร
32. นายอานนท์  โว่ยยือ
33. นางสาวเมย์ริสา  ชูรัตน์
34. นางสาวโยชิตา  วงษ์คําน้อย
 
1. นายจิโรจ  จิรวนิช
2. นางเบญจา  สุขจันทร์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายกันตภณ  ทองคำเภา
2. เด็กชายกิตติภพ  โลกวิสัย
3. นายตฤณ  ชูแก้ว
4. นายพิธิวัฒน์  ตันลิ่มสุน
5. เด็กหญิงภคพร  อัชชะ
6. เด็กหญิงวริษา  แจ่มกระจ่าง
7. เด็กหญิงสิดรินทร์  สีวัน
8. นายสิธร  โพธิปฐม
9. เด็กหญิงอรนุช  บุญครอง
10. เด็กหญิงอาทิตยา  วิชิตแย้ม
 
1. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
2. นายมนัญชัย  ปิยะรัตน์
3. นายนราวิชญ์  สระสรง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 17 โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายจักรพงษ์  คงสวัสดิ์
2. นางสาวชนาทิพย์  ยวงเพชร
3. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
4. นางสาวนภัสนันท์  พันพูล
5. นายวิชญ์ภาส  เขียวหวาน
6. นายสรรชัย  จันทร์บำรุง
7. นายอนุพล  ศรีชุมพล
8. นายอมรเทพ  ปังตระกูล
9. นางสาวอรุณรัตน์  คงกะพันธ์ุ
10. นางสาวอิงเดือน  บัวเเย้ม
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาววิไลวรรณ  พิมพสุทธิ์
3. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร   เตชจรูญจิตร
2. นางสาวญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา   เเซ่เตียว
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ถนัดกิจ
5. เด็กหญิงธนวรรณ   ปัญญามิตร
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   สุพัฒน์อาภรณ์
7. เด็กหญิงลัลน์รัตน์   พิศาลก่อสกุล
8. นางสาวอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวนันทปาลี  แสงหิรัญ
4. นางสาววิภาดี  ตะวังทัน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 15 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวนภาวีร์  เมฆรัตนวิวัฒน์
2. นางสาวนวลนภา  ธนะภูมิชัย
3. นางสาวพรรณอร  จันทรุคานนท์
4. นางสาวภัทรวรรณ  ผุดผ่อง
5. นางสาวอุราวัลย์  วงศ์มยุราฉัตร
6. นางสาวอโนชา  พลอยศรีนนท์
 
1. นางยศริตา  อัครวีรเศรษฐ์
2. นายธัญชนก  มาลากุล ณ อยุธยา
3. นายบัญชา  ชื่นค้า
4. ว่าที่ร้อยตรีพรพิพัฒณ์  ราชกิจกำธร
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร   เตชจรูญจิตร
2. นางสาวญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา   เเซ่เตียว
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ถนัดกิจ
5. เด็กหญิงธนวรรณ   ปัญญามิตร
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   สุพัฒน์อาภรณ์
7. เด็กหญิงลัลน์รัตน์   พิศาลก่อสกุล
8. เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาววิภาดี  ตะวังทัน
4. นางสาวนันทปาลี  แสงหิรัญ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวกันยกร   บ่อสุวรรณ
2. นางสาวธันยพร  ชนะพันธุ์
3. นางสาวธิดาภรณ์  ฉิมพลีกุล
4. นางสาวพิมพ์อร  จิระณรงค์ศิริ
5. นางสาวอรณิชา  มวลทอง
6. นางสาวอรนีย์   พูนดิษฐ์
7. นางสาวอริสรา  สงวนตั้ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวชนิสรา  ศรีพุ่ม
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร   เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชินเทพรัชชกิจ
3. นางสาวญาดา  จิโรปการ
4. เด็กหญิงฐิติพร  ธีรเจริญชัย
5. เด็กหญิงฑิตฐิตา   เเซ่เตียว
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ถนัดกิจ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณอุดมกิจ
8. เด็กหญิงณิชารัศม์  ศักดิ์เกษมรัตน์
9. เด็กหญิงดารารัตน์  พงละคร
10. เด็กหญิงทัชชญา  ลาภสุทธิเกษม
11. เด็กหญิงธนวรรณ   ปัญญามิตร
12. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   สุพัฒน์อาภรณ์
13. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จบดี
14. เด็กหญิงระกาแก้ว  สิงหจันทร์
15. เด็กหญิงลัลน์รัตน์   พิศาลก่อสกุล
16. เด็กหญิงอณิสตา  ตัง
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวนันทปาลี  แสงหิรัญ
4. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
5. นางสาววิภาดี  ตะวังทัน
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกนกนภัส   ภัทรมนันต์
2. นางสาวกรวรรณ  สภาวสุ
3. นางสาวณัฐฤทัย   ราชแผ้ว
4. นางสาวณัฐวรีย์  ฐิตวัฒนะสกุล
5. นางสาวปราญชลี  แซ่หลี
6. นางสาวพิชญา   พรหมนิยม
7. นางสาวพิชามญชุ์  บุญขันตินาถ
8. นางสาวพิมพ์มุก  อุฒมนตรี
9. นางสาวภคพร  รักชาติไทย
10. นางสาวมณฑ์สิริ  ชมภูนุช
11. นางสาววรรณิษา  เมืองโคตร
12. นางสาววศินี   อินทรีย์ทอง
13. นางสาววิมลิน  พลลาภานันท์
14. นางสาววีรินทร์   ภัทรพิทักษ์
15. นางสาวศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
16. นางสาวอภิชญา  เกตุพัฒนกุล
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาววิภาดี  ตะวังทัน
4. นางสาวนันทปาลี  แสงหิรัญ
5. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 26.99 เข้าร่วม 39 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นาคาวงศ์สกุล
2. เด็กชายจตุพร   พรมมาบุญ
3. เด็กชายจิรัฎฐ์   พรรัตนชัยชาญ
4. เด็กชายปวัฒน์พร   พรรัตนชัยชาญ
5. เด็กชายโรจนฤทธิ์   แก้วถึง
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
2. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81.34 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายกันตพัทธ์  บริสุทธิ์ธรรม
2. นายติณห์  หาญศิริสาธิต
 
1. นายวิสานต์  นะอ่อน
2. นายธวัชชัย  มากุล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายชินดนัย  พรสิงห์
 
1. นางสาวรพีทัศน์  ดวงแก้ว
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวศศิชา  โชติปรายนกุล
 
1. นายกิติกรณ์  จันพูล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 12 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายต้นกันย์  ณ ถลาง
 
1. นางสาวปิยะมาศ  สนั่นรัมย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวธัญชนก  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางสาวภัทรวัลย์  คงรัศมี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายธีร์  วัฒนารักษ์สกุล
 
1. นายสุทธิพันธ์  หิรัญพฤกษ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวนาร่า  เอี่ยมสกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  รักพงษ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 26 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   อ้นสำราญ
2. เด็กหญิงญาณิศา   คงพารา
3. เด็กหญิงนภสร   เก้าเอี๋ยน
4. เด็กหญิงรชาญา   สังขสัญญา
5. เด็กหญิงโยษิตา   ผดุงพจน์
 
1. นางนริศรา   มาลาธร
2. นางสาวศิริรัตน์   เลาหสกุล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 31 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชนิตร์นันทน์   เครือเถาว์
2. นางสาวพิรญาณ์   ดอนเหนือ
3. นางสาวภาพร   ธรรมาภิรัตน์ชัย
4. นางสาวสาธิดา   ลิเอกวรรณเจริญ
5. นางสาวไอริณ   ธุระมะฉายา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ขุนวงษ์
2. นางสาวกานต์ระวี  ช่วยหนู
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงนิชาภา   มงคลสกุลฤทธิ์
2. เด็กหญิงเกวลิน   บุญเทพประทาน
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissMarry  Rui
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง 11 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวณัฐณิชา   แก้วนิมิตร
2. นางสาวทวินันท์   สังสิทธิกุล
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissMarry  Rui
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.75 เงิน 19 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชยานิช  รักศรีอักษร
2. เด็กหญิงณรีกานต์  ชูสกุล
 
1. นางสาวพนิดา  สมัยคมสัน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวบุณยานุช  นรมั่ง
2. นางสาวสุชาดา  จิตเพียรธรรม
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.67 ทอง 7 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวจิดาภา  ละมุดทอง
2. นางสาวณิชาภัทร  เดชพรหม
 
1. นางสาวอรกูล  หาญกิจรุ่ง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.33 ทอง 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  วานสูงเนิน
2. นางสาววศินี   อินทรีย์ทอง
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายฉันทักษ์  ลิ้มจิระวัฒนา
2. นางสาวรดา  อัศวเดชเมธากุล
 
1. นางสาวอารีย์   ประภพรัตนกุล
2. นางสาวพิมพ์นรี   สองเมือง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายพฤทธิเมธ  สนธิพันธ์ศักดิ์
2. นางสาววันมิ่งขวัญ  กำเนิดรัตน์
 
1. นางสาวอัสมา  ทวีพงษ์ไพรัช
2. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวกาญจนา  อัศวเหล่าวรพงศ์
2. นางสาวธัญจิรา  ศรีกิจรุ่งเรือง
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นายกฤตวัฒน์   รัตนจีนะ
2. นางสาวทัตพร  จอมทอง
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissHyewon  Lee
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.75 ทอง 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวผุสดีย์  ประเสริฐวิทย์
2. นายเริงฤทธิ์  ตั้งตรงผล
 
1. นายสถาพร  เผือกมุ่ย
2. นางสาวกาญจนา  สุวรรณสุข
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชัชญาภา   โตเอี่ยม
2. นางสาวปิยะธิดา   ศรีวรรณ
3. นางสาววรินทร​   พิบูลย์​
4. นางสาวอภิชญา   ศรีนิธิชญานนท์
5. นางสาวอุบลวรรณ   วิบูลย์ทรัพย์ทวี
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissMarry  Rui
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง 15 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกชกร  กุลทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  ก๊กมา
3. นางสาวจิติมาภรณ์  ปักเคทาติ
4. นางสาวติยะภรณ์  สุคันธา
5. นางสาวสิรีธร  โล่กุลทรัพย์
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวณัฐธิดา   เรืองฤทธิ์
2. นางสาววรัตรา  วัฒนไกร
3. นางสาวอธิปภรณ์  ศรีเล็ก
4. นางสาวอิสริยะ  ศิริพรม
5. นายเมธานันต์  งามกิตติคุณ
 
1. นายสถาพร  เผือกมุ่ย
2. นางสาวกาญจนา  สุวรรณสุข
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชญาดา  ศรีสุวพันธ์
2. นางสาวณัฐณิชา  แสงเพชร
3. นางสาวพิรัลรัตน์  โชคโพธิ์สอาด
4. นางสาวสมิตา  ยังพะกูล
5. นางสาวอาลีญา  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวอรกูล  หาญกิจรุ่ง
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง 17 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นางสาวนภัสสร  แสงทอง
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง 13 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวณัชชา  ทวีศรีตระกูล
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวธนัชชา  เลาหะกังวาลวิทย์
 
1. Mrs.Jung Mi  Kim
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90.4 ทอง 5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิณณ์นิชา  บุญอยู่
2. เด็กหญิงพราวภัสส์ศา  พุทธิชัยธัมม์
 
1. นางสาวญาสุมินทร์  แสนวิเศษ
2. นางกนกวรรณ  จุนาศัพท์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80.3 ทอง 24 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ
 
1. นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายกฤษณะ  เพิ่มพูน
2. เด็กชายธชานนท์  ชาวโพงพาง
3. เด็กชายนบนที  อินทรบุญ
4. เด็กชายพีรวัช  มหาชัย
5. เด็กชายรชต  แสนกล
6. เด็กชายวันปี  เทียนกระจ่าง
7. เด็กชายวีรภัทร  คนดี
8. เด็กชายศตคุณ  อัจฉริยะอุสาห์
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นายภูธร  บ้านเนิน
3. นายจิตรกร  รัตนพันธ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.45 ทอง 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายคมสัน  สอนสี
2. นายชานนท์  ศรีทอง
3. นายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายนิติพล  ชุณหปัญญาเวช
5. นายปรัชญา  เอี่ยมแม้น
6. นายรพีพัฒน์  เครือเช้า
 
1. นายธิติวัตร  ภักดีสุวรรณ์
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายวิษณุ  เสือโต
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.65 ทอง 13 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชนัน   ภู่แส
2. นายณัฐพงษ์  ทาราพรม
3. นางสาวพิชญาภา  แย้มทุ่ง
4. นางสาวมนัสศิริ  คงยิ่งหาญ
5. นางสาวรัตติญาภรณ์  นาคค่อนอก
6. นายศราวุธ  พรหมมา
7. นางสาวศิริยากร  มโนขันธ์
8. นางสาวอนุสรา  กุหลาบศรี
9. นางสาวอังคณา  สรรพนา
10. นายอานนท์  พระเทศ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คำเกตุ
2. นายวิวัฒน์  ทัศวา
3. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายจิรายุ  ชมภูพื้น
2. เด็กหญิงนฤภร  สิงประโคน
3. เด็กหญิงปิยารัตน์  รักมั่น
4. เด็กหญิงวรรณยา  ประทุมมาลัย
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวทรายแก้ว  จันทร์แจ่มฟ้า
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวชลดา   ปราบนอก
2. นางสาวประภัสสร   อนุชัยกิจธรรม
3. นายพัทรศยา​   แซ่ตึง
4. นางสาวศุภรัตน์​   นาหนองบัว
5. นางสาวอรทัย​   ทองอนันต์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวทรายแก้ว  จันทร์แจ่มฟ้า
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.4 เงิน 23 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงกนกรดา  เปี่ยมใย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กรพันธ์
3. เด็กหญิงธนพร  หวังบรรจงกิจ
 
1. นางสาวกนกพร   จิตอักษร
2. นางสาวรัตนา  สุภาสอน
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.4 ทอง 22 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. นางสาวชนิตา  คำเจริญ
2. นางสาวธนภรณ์  โภคทรัพย์
3. นางสาวปณิตา  ต่างทอง
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ปิดตังถาเน
2. เด็กหญิงภัคนันท์  รักสอาด
3. เด็กหญิงสวรส  ดนัยวิทวัส
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 14 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  คงสินเฮง
2. นางสาวสมิตานัน  เทียนศิริ
3. นางสาวสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงวีรนันท์  คณโททอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมมี
 
1. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
2. นางกรรณพร  รอดสวัสดิ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 47 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มั่นทรัพย์เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณสาร
 
1. นายชาญวุฒิ  เหรียญปรีชา
2. นางศศิวิชชา  พุฒิสาร
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรงกลด
2. เด็กชายอรรถชัย  มูลรัตน์
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
2. นายธันยพงศ์  แหวนส่อง
 
1. นางสาวภานรินทร์  หวานชื่น
2. นางสาวดลญา  สดแสงจันทร์
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  สว่างศรี
2. เด็กหญิงพิจักขณา  กลิ่นพิพัฒน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 33 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายภาณุการ  อิ่มสมบัติ
2. นายหัสดิน  ขุนแสน
 
1. นายขวัญชัย  คุณหงษ์
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1. นางสาวประภาพร  ดวงเดือน
2. นางสาวปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพรธีรา  แก้วคำ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ตันมงคล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 46 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายจิตรกร  โชติชื่น
2. เด็กชายพีรสุทธิ์  โหนแหยม
 
1. นายธวัชชัย  ลุนศร
2. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายขจรพงษ์  พิมพ์ม่วง
2. นายอธิภัทร  ปานคง
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
2. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
 
179 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เครือแก้ว
2. เด็กชายนราธิป  ฉาบครบุรี
3. เด็กหญิงแพรทอง  เอื้อยสันเทียะ
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
180 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายพงศธร  จิตใจซึ้งธรรม
2. นายอาทิตย์  อุ่นใจ
3. นายเทวัญ  แจงบำรุง
 
1. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
2. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 36 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวเปรมศิรา  รักเรียน
2. นางสาวโซฟีแอนน์ ธมลวรรณ  อดัมส์
 
1. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายกฤตเมธ  นิติสาพร
2. เด็กชายคชา  ธนะพิทักษ์
3. เด็กชายรมย์นลิน  เปี่ยมเจริญ
 
1. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์
2. นายดนุภัทร  หงษา
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวกรชนก   ขุนดี
2. นางสาวชลธาร   ใกล้ชิด
3. นางสาวพิยดา   สุขนิมิตร
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาววรภร  ดวงแสง
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลอยสัมฤทธิ์
2. เด็กชายสาธิกิตติ์  ทัพบำรุง
 
1. นายปุณภณ  ธนัสนิธิกุล
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายทรรศภูมิ  คงนิธิเฉลิม
2. นายธนโชค  ศรียาภัย
3. นายสวิช  สุทธิจักร์
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายธนดล  วิจารณ์ปรีชา
2. เด็กชายนัธทวัฒน์  ปริมสิริคุณาวุฒิ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ใจทน
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายปณุชิต  ศักดิ์จินดารัศมี
2. นายภูพิรัฐ  ฤทธิ์แผลง
3. นายษณฑาลี  ปาละวงศ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยพุฒ
2. เด็กชายธนวัฒน์  พรมโต
3. เด็กชายปกรณ์  อินทกฤช
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
 
189 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายชวกรณ์  แก้วหิรัญ
2. นายณัฐวุฒิ  ยศสมศักดิ์
3. นายอังกูล  เกียรติรุ่งฤทธิ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงจิราภา  สายสาลี
2. เด็กชายพรภวิษย์  พรรณะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  วิณะรัตน์
 
1. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. นายกิตติธัช  มหาจันทร์
2. นายพูนที  หนูวอ
3. นายศุภณัฐ์  จิตรเหล่าอาภร
 
1. นายไชยวุธ  สุนทร
2. นางภัทรพิมนต์   ขันปาน
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  อุดมสุข
2. เด็กหญิงนพพร  สัตมิตร
3. เด็กหญิงพัชนัฐสุข  เจดีย์ศรี
 
1. นางสาวพิราวรรณ  หมู่ดี
2. นางสาวศิรินันท์  สุรสันติวรการ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 36 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวภคพร  อุดมโชคภิญโญ
2. นางสาวมณฑิรา  แดงสูง
3. นางสาวหงส์ฟ้า  สิริดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์กำแพงแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  พรมโชติ
3. เด็กหญิงรินรดา  อาจเอี่ยม
4. เด็กหญิงวราวรรณ  ภูมิไสย
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทับทอง
6. เด็กหญิงอิษฎาอร  พวงมาลา
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นางสาวสมาพร  นาคแดง
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวจีราพรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
3. นางสาวธิญาดา  จันทร์คล้าย
4. นางสาวนุชนาฎ  ช่างประดิษฐ์
5. นางสาวปาณิศา  นิมากรณ์
6. นายศิริวงศ์  วัฒนศิริ
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์
 
196 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.1 ทอง 8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรวนิษฐ์  ติดหงิม
2. เด็กหญิงวนาริน  เทพจันทร์
3. เด็กหญิงสุปราณี  กาฬภักดี
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
 
197 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 46 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวชาลินี  ทรัพย์สุทธิ์
2. นางสาวลภัสรดา  สกุลรัตน์
3. นางสาวสุดารัตน์  จันโทวาท
 
1. นางสาวดวงใจ  คุณะจันทรื
2. นางหทัยทิพย์  ศรุติสุต
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิบูลย์เจริญสุข
2. เด็กหญิงนัฐฐา  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงสิรินทรา  บัวรัตน์
 
1. นางฐานิพรรณ  อรจุล
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.4 ทอง 33 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวชุติกาญจน์  อุตตะมะ
2. นางสาวภควดี  บุญปกครอง
3. นางสาวอินทิรา  ชื่นชอบดวง
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
200 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 45 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงณัฐชยา  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ประยูรอนุเทพ
3. เด็กหญิงอุษา  ฤกษ์พุฒ
 
1. นางพัชรี  บุญโพธิ์
2. นายสุเทพ  ซิวประโคน
 
201 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 43 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก 1. นายกหาปณา   บัวคลี่
2. นายนิติพงษ์  ใจหาญ
3. นายสหรัฐ   สีบุตร
 
1. นายสุเมธ  พันกลิ่น
2. นางศุภรดา  ชัยวรวัช
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 32 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  ทับเพชร
2. เด็กหญิงสโรชา  ปุณยสิทธากุล
3. เด็กหญิงอภิศรา  แสงเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกมล  หุ่นอยู่
2. นางสาวหัทยา  จันทร
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 30 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
2. นางสาวมริษฏดา  ปัตพี
3. นางสาวศรัณยา  นวรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  นิลพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ผิวสะอาด
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 8 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ทองชุม
2. เด็กหญิงธนัชชา  มีคช
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ขำแป้ง
 
1. นางสาวชลดา  สว่างจิตร
2. นางรุ่งรวี  วิริยากุล
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 40 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวจิณณพัต  ทรัพย์ทวีวศิน
2. นางสาวอภิชญา  พิรุณอมรพันธุ์
3. นางสาวอัจจิมา  มุทธาประพฤทธิ์
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  นิลพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ผิวสะอาด
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชะอุ่มเกต
2. เด็กชายชาคริต  ชะเอม
3. เด็กหญิงเกศสิรินทร์   บูระพันธ์
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาวเสริมพร  ดวงจินดา
 
207 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 29 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวกัญญ์วรา   สุทธิ
2. นางสาวชวารักษ์   หนูก่ำ
3. นางสาวภิญญดา   ทองเต็ม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวอภิญญา  โพธิกุดสัย
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายศุภรา  โชติช่วง
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.75 ทอง 5 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายธนกร   ประไพวิทย์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายพรรธน์สิทธิ์  มีเอี่ยม
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.32 ทอง 12 โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายนฤภัทร  ลิลา
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 73.25 เงิน 9 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายณัชพล  เสถียร
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายกันต์กวี  แห่ล้อม
2. เด็กหญิงธันยพร  การพิธี
3. เด็กชายอาทิตย์  ทิพย์เสถียรกุล
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
2. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.5 เงิน 17 โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เสือแย้ม
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวนัฐริชา  หาตะ
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายคณัสนันท์  อภิวันท์สนอง
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 6 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญมีผล
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 17 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายธนกร  มีธวัช
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นางสาวณิชานุช  บุบผา
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายปฐมพงศ์  โรจน์กมลไชย
 
1. นางสาววิจิตรา  สวัสดิ์โรจน์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายกรรชัย  สังข์บุญชู
2. นายวชิร  ยุดรัมย์
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
2. นางสาวจุติพร  ปานา
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 18 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายชัยสืทธิ์  ฉันทกุล
2. เด็กชายชุมพร  พานพุ่ม
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
2. นางสาวจุติพร  ปานา