สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมจันทร์
 
1. นางสาวปวีณา  ยอดลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวศวิตา  วศินปัทมชาติ
 
1. นายภานุพงศ์  ใจเยือกเย็น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายปูติน  หนูแดง
 
1. นางสาวบุญสิตา  ธำรงวีระชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  พันธุ์เดช
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ธนธีระอมร
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 44.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง
 
1. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงชนิดา  สมแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วประสิทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 28 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวพัชราภรณ์  ไชยเวช
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลาวงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ปานประไพ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แป้นทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายภานุพงศ์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวหทัยชนก  ปกป้อง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปารเมศ  ปิยะธนะศิริกุล
2. เด็กชายสิริชัย  ยิ้มเจริญ
 
1. นายนัฐพงศ์  สีนวล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกันตวิชญ์  สุนทรา
2. นายชยุต  บุญเอกรัตน์
 
1. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
2. นายอธิวัฒน์  วังกาวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายณรงค์รัชช์  เลี้ยงชีวสุนทร
2. เด็กชายธนพพัฒน์  แก้วพฤกษ์
 
1. นายเอกชัย  จำปาขีด
2. นางวโรบล  ไทยภักดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายณัฏฐนันท์  ปกรณ์เลอสิริ
 
1. นายเอกชัย  จำปาขีด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายวิษณุพร  พรหมสิรินิมิต
 
1. นายเจนวิทย์  หนองโกมล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนา  สมศิริวัฒนา
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายกฤติน  วามานนท์
2. เด็กชายต้นกล้า  วิบูลย์เลิศวัฒนะ
3. เด็กชายเมธาวิน  พูลเพิ่ม
 
1. นายจักรพล  สาใจ
2. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายจิโรตม์  ไพโรจน์มหกิจ
2. นายธนัท  เลิศวรชัย
3. นายรฐนนท์  กิตติคุณ
 
1. นางสาวพัชราวดี  สายทองแท้
2. นางสาวศจีกาญจน์  ศิรทรัพย์ไพสิฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 51 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายชยุตพงศ์  ตระการศุกล
2. เด็กชายพสิษฐ์  วงค์สวัสดิ์
3. เด็กชายภากร  สหพัฒนา
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
2. นางสาวนภา  สุขสาสตร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายธีรนท  วิมุตติสุข
2. นางสาวนมิดา  ฉายเจริญสุขสกุล
3. นายพีรภัทร  มั่นศิลป์
 
1. นางสาวพฤกษา  มัญจกาเภท
2. นางสาวพรพิมล  จุตตะไร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายนาวิน  แซ่เฮ้ง
2. เด็กชายสุรชัย  ฉัตรปทุมทอง
 
1. นายธนวัฒน์  รักษ์เกร็ด
2. นางสาวอรณี  อิ่มพิทักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายจิรภาส   บุญสม
2. นายถิรธวัช   จันเสรีกร
 
1. นายอนุชิต  โฉมศรี
2. นางสาวมนต์วลี   สิทธิประเสริฐ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ
 
1. นางสาวภาภัสสร  พัฒนรักษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายจักรพรรดิ   เทพผ่องศรี
 
1. นายวิชัย  พรสิริโฃคฃัย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายประสิทธิ์  สุขเจริญ
2. เด็กชายวิธวินท์  เต่าทอง
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
2. นางชญานิศ  รุ่งเรือง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพิริยพล  วังพลับ
 
1. นางสาวมณฑิชา  ศิริรัตน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 53.7 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายณฐภัทร  วิจิตรฐากูร
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายสิรวิชญ์  พูลเขตร์กิจ
 
1. นายศราวุฒิ  รัตนกุล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงโชติกา  พัฒนาวิจิตร
 
1. นางสาวสุภัค  ขันทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิติสัณ  สังข์ทอง
2. เด็กชายปภิณวิช  อนันตะเศรษฐกูล
3. เด็กชายปุณณวิช  ธุวจิตต์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ตาปนานนท์
2. นางสาวภัทรา  อินทร์ธูป
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายณัฐวงศ์  สุขสวัสดิ์
2. นายธนกฤต  จารุบัณฑิตย์
3. นายภูมิพัฒน์  เดชชาญชัยยุทธ
 
1. นายสาริน  ผดุงสวัสดิ์
2. นางสาวกรกนก  ศรีมันตะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายกิตติพศ  วรรณภานุปทีป
2. เด็กหญิงพิสุทธินี  ผลวินิจ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  นาคชุมนุม
 
1. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
2. นางศรีสุดา  สุขชุม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤษณะ   สังข์ศิริ
2. นายภัทร์ดนัย   ธัญญะกิจไพศาล
3. นายอรรคพล   พันธ์ขาว
 
1. นายณัฐพงศ์   นพโลหะ
2. นางสาวปุณยาพร   พลายงาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปุญญาณุช   ชื่นชนม์
2. นางสาวศุภิสรา    เลิศพิริยพงศ์
3. นางสาวสุภาวดี    บราชสันต์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งบุญโสม
2. นางสาวชณชนก   นามโสม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายธนทัต  แซ่โค้ว
2. นายธนทัต  สินเจริญ
3. นายวรรธนะ  แซ่ลี้
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวอัญธิชา  เมฆชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายสมปราชญ์  เจริญดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วาสนารุ่งเรืองสุข
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   วิริยะบำเพ็ญกุล
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายภัทรพล  เทพังเทียม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 1. นายธนบดี  วัฒนชัย
2. นางสาวภัสสิรี  แก้วโกย
3. นางสาวรุจิภรณ์  ขำเลิศ
 
1. นายอานนท์  ธิติคุณากร
2. นายวีรพล  ธรรมรักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงประภาพร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงอรนันต์  ชยาภัม
 
1. นางศิวิไล  พรหมดำ
2. นางสาวจีราพร  เหมือนประสาท
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายชินดนัย   อุปนิตย์
2. นายนาธร   พรมมงคล
 
1. นายธรรมรงค์ศักดิ์   ราชเดิม
2. นายชาญวิทย์    ชูพล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายสิปประภาส  ราชปรีชา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  สุวรรณรัศมี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายวีระชัย  คุณเมือง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.46 ทองแดง 27 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายฐิติพงษ์  หมื่นพันธ์
2. เด็กชายวสุพล  เพ็งพุ่ม
 
1. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
2. นายยุทธศาสตร์  โสดวิลัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายธนสิน  กีรติวิทโยฬส
2. นายปริชญ์  มหันตมรรค
3. นายไวยวิทย์  พันธ์ศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายสมศักดิ์  เทวปฎิคม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.2 เงิน 45 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สถาพรพิพัฒน์กุล
2. เด็กหญิงน้ำฝน   มีสังข์
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  จำรัสเลิศตระกูล
4. เด็กหญิงศุภาวรรณ  รอดสดใส
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  สกุลชาติ
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธรรพ์ณธร  นามีผล
2. นายปุญญาวัฒน์  เจริญศิริพงศ์
3. นายภาณุพงศ์  พุ่มพวง
4. นายศรัณยภัทร  พุ่มพวง
5. นายอรัญญ์   อัศวสืบสกุล
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎาวุฒิ  ปัดมะลิด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองนาค
2. เด็กหญิงพันธิกานต์  พูนสินรุ่งโรจน์
3. เด็กชายภูรี  ลิ้มกัลยากร
4. เด็กหญิงวริศรา  สิงคิบุรินทร์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  กุมภกาญจน์
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  อรรคมุต
2. นางสาวกรนภา  กองเป็ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 7 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายธนาบัติ   วิภาชนม์
2. นายธีรุตม์   วีรเวสน์
3. นายพุฒิเมธ   ทัพไชย
4. นายภรัณยู   ศรีงามผ่อง
5. นายเกียรติศักดิ์   ศรีเมือง
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวณัทชลิดา   ตันสุวรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 33 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 1. นางสาวขวัญพิชชา  โพธิ์คำ
2. นายบัญญวัต  คำเขื่อน
3. นางสาวรวิวรรณ  สงศรี
4. นางสาววริศรา  โสภณ
5. นายอรุณโรจน์  สิทธิผล
 
1. นางสาวสุนืษา  โพธิ์ชนะ
2. นางสาวพิมพ์ณภัส  เพ็งคาสุคันโธ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายจารุพล  เจริญพิเชฐ
2. นายบุลากร  หลิวนำชัย
3. นายภัทรกร  จันทดวง
4. นายรวิพล  เส็นยีหีม
5. นายอภิสิษธ์ชัย   กิจเจริญค้า
 
1. นายพนธกร   สุขประเสริฐ
2. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกุลธิดา  วิชาชัย
2. นางสาวชลลดา  ลำมะนา
3. นายณิชานาฎ  ทองเลี่ยมรัตน์
4. นายธนธรณ์  ชนะพาห์
5. นายธนาคร  การประกอบ
6. นางสาวธีตารัตน์  พงษ์สวรรค์
7. นางสาวนงนภัส  เนืองผล
8. นายนพคุณ  แซ่ฉั่ว
9. นางสาวนันท์นภัส  เสรีเชษฐพงศ์
10. นายปฏิภาณ  เจริญสุข
11. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคสุข
12. นายพีรภัทร  รสจันทร์
13. นายพุฒินาท  เจริญวิกภัย
14. นางสาวภาวิดา  เบื้องกลาง
15. นางสาววิชุดาพร  ปิ่นประดับ
16. นายวิศณุชา  เลิกสันเทียะ
17. นายศิวัช  กรมพะไมย
18. นายอนุชา  สีพลเรือน
19. นายอิทธิกร  ศิรินา
20. นางสาวโดริซ  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
2. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
3. นางสาวยุคลธร  แสงชัยศรียากุล
4. นายสมชาย  ยิ่งเจริญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.2 ทอง 10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายจตุพร  อิ่นแก้ว
2. นางสาวจิตรวดี  คำนวณอินทร์
3. นางสาวจุฬาลักษ์  สุภมงคล
4. นางสาวดรุณี  รัตนวงศ์
5. นายธนกฤต  กิจพนาพร
6. นายธนโชติ  บุญย้อย
7. นางสาวธัญญาลักษ์  กาวไธสง
8. นางสาวนันทิกานต์  ตันตระกูล
9. นางสาวนัยน์ปพร  โพธิ์ศรีมาศย์
10. นายภูริวัฒน์  พรมศร
11. นายมนตรี  พิเคราะห์
12. นางสาวมนัสนันท์  ยอดขาว
13. นางสาววิชญาดา  ใจเจริญ
14. นายศรศักดิ์  ศรีสันจันทร์
15. นางสาวศศิกานต์  ทรัพย์ชื่นสุข
16. นายสมรภูมิ  จันทร์นาคา
17. นายอภิสิทธิ์  โคกศรี
18. นายเบญจธร  สวรรค์เพชร
19. นายโชตนาการ  สาทิพจันทร์
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
2. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
3. นางสาวยุคลธร  แสงชัยศรียากุล
4. นางสาววันธินี  บัวหอม
5. นายนายศิวกร  โรจน์ขจรนภาลัย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 16 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงอภิสมัย  มะโนทน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หฤทัยสิริรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายชยุต  อู่ทรัพย์เจริญชัย
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง 9 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงสิริมน   สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุปรียา   ปัญจะมะ
 
1. นางสาวนฤมล   ประสิทธิศักดิ์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.4 ทอง 11 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 1. นางสาวชนัญชิดา  สันติปาตี
2. นายมิ่งขวัญ  บุญมี
 
1. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
2. นางสาวพิมพ์ณภัส  เพ็งคาสุคันโธ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.7 ทอง 11 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กันฉลาด
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เกษขุนทด
3. นางสาวบุญนภา   เรืองจันทร์
4. เด็กหญิงพาวรีย์   ทองพูล
5. นางสาวภณิดา   วรโชติศักดิ์ดากร
6. เด็กหญิงลักษมี   กันฉลาด
7. นางสาววาสนา   แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงศศิธร   โยยรัมย์
9. เด็กหญิงสุรางคนา   ตั้งอนุรัตน์
10. นางสาวสโรชา   นาคสนอง
 
1. นางโกสุม   สัมพลัง
2. นางสาวสรญา   มุทะธากุล
3. นางสาวนภัสรพี   เขมาชีวะ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณ์วิภา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  หล่องกุล
3. เด็กหญิงนฤภร  จิตหนักแน่น
4. เด็กหญิงพิชาดา  เศวตวงษ์
5. เด็กหญิงมาลัยพร  ทนงูเหลือม
6. เด็กหญิงวราพันธ์  แสงมาลาธนวัจน์
7. เด็กหญิงวีรภัทรา  ทิพย์ธารา
8. เด็กหญิงสิริรักษ์  วัลย์จิตรวงศ์
9. เด็กหญิงอนันธารา  บุญโรจน์
10. เด็กหญิงเนตรดาว  เพริศพิริยะวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทร  สังสดมภ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดา  เลงัง
3. นายวัลลภ  ใสรัมย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นายคุณานนท์  ภักษา
2. นางสาวจินดารัตน์   จิตต์พานิชย์
3. นางสาวญาณภา  อภิรมย์ภิญโญ
4. นางสาวญาณิณี  อภิรมย์ภิญโญ
5. นายภรัญยู  ศิลาทอง
6. นายภักดี  ภูมมะภูติ
7. นายรัชพล  สิงห์เรือง
8. นางสาววลินดา  ขวัญทอง
9. นางสาวไก่  สุดหล้า
10. นางสาวไปรยา  เปรมสมิติ
 
1. นางสาวกัลยา  ทองโชติ
2. นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์
3. นายนันทกรณ์  หนูดี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 16 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  พรมสอน
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงจุฑามณี  เรืองศรี
4. เด็กชายธนัญชัย  ใจดี
5. เด็กชายธีรภัทร  ศิริเวช
6. เด็กหญิงปฐวีกรานต์  เวชโช
7. เด็กชายภัทรษกรณ์  อินทร์ใหญ่
8. เด็กหญิงศาวิตรี  รุ่งโรจน์รัศมี
9. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดโภคา
10. เด็กหญิงเมธาวี  ตันเรือง
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายสมพงศ์  พรพงศ์วิทย์
3. นายธีรภพ  บัวสิม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 72.5 เงิน 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกนกพร  จริยานุวัฒนกุล
2. นางสาวกัลยทรรศน์  น้ำจันทร์
3. นางสาวกุลภัสสร์  สุวรรณบุตร
4. นางสาวธันยชนก  จริยานันทพงศ์
5. นางสาวนฤมล  โทนะหงษา
6. นางสาวปภาดา  ศิริพงษ์ไพบูลย์
7. นางสาวปิยะนุช  บุญญดิษฐ์
8. นางสาวพลอยชมพู  นิลละออ
9. นางสาวลภัสดา  พลเทพ
10. นางสาวอัจฉรา  มาแดง
 
1. นายอดิศร  โตดิลกเวชช์
2. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
3. นายวัลลภ  โพธิ์อบ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันทน์   สถิตธรรมจิตร
2. เด็กหญิงศศิกรานต์  ปัญจอุดมรัตน์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวชุดวิชา  แก้วมีศรี
2. นางสาวรมย์ธีรา  ธนะปรัชญานันท์
 
1. นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์
2. นายราวี  กลิ่นหอม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวปีติญา  สุขใส
 
1. นายธเนศ  ดิ้นสกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวบุญญินท์   ลุจินตานนท์
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรกช  ชัยชนะ
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวมธุมาส   ยะสุรีย์
 
1. นายชัยพร  ม่วงปรางค์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวสวิตตา  ศิรินาม
 
1. นายกิตตินันทน์  บุตะเคียน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายชวิน  เหล่าอนันต์ชัย
 
1. นายจักรี  แสวงศรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พิดา  วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวจีรนันท์  บุญประสม
2. นางสาวสิริรัตน์  กิตติพงศ์ยิ่งยง
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
2. นางสาวกรภัทร  ดิษยมนตรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  จุ้ยรอด
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สวัสดี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ทัดธสอย
3. เด็กหญิงอนุสรา  เพชรแก้ว
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวพรนิภา  กิรานุชิตพงศ์
3. นายศิริชัย  วีระสุข
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายเนติธร   ปริยกร
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพัชนิดา  บูรพงศ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกรธวัช  ตันสุธรรม
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.67 ทอง 5 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนารัตน์  ธงชัย
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวพรชิตา  ศรีมูลเมือง
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เชิงหอม
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายลัทธวิทย์  เปรื่องวิชา
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.3 ทอง 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายสิปปภาส  ชวนเชย
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.3 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวฟ้างาม  บัวลอย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกลันทิกา  อมรวรสิน
2. นายกิตติพงศ์  ธนากาญจน์
3. นางสาวชนาธิป  ปีตวัฒนกุล
4. นางสาวณัฐชนัน  เกษธำรง
5. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
6. นางสาวทรรศญา  ตลับเพ็ชร
7. นางสาวพัดชา  มหาวินิจฉัยมนตรี
8. นายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
9. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายทรงเกียรติ  เทพประเสน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกิตติภพ  พินิชการ
2. นายจิรายุ  มีศรี
3. เด็กชายธนกฤษ  บุญจันทร์
4. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
5. เด็กชายธรรศ  จักษา
6. นายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
7. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
8. เด็กชายภวัต  บุญจันทร์
9. เด็กชายภาวัช  ศิลป์จารุ
10. นายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
11. นายสิทธา  โสรีกุล
12. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
13. นายอภิวัฒน์  ทองขยัน
14. นายอัษฎาวุธ  ชูวัน
15. เด็กชายอิทธิโชติ  ศรีบาง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายคณิศร  ลำพัชวา
2. เด็กชายธนกฤษ  บุญจันทร์
3. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
4. เด็กชายธรรศ  จักษา
5. นายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
6. นายพัทธวีร์  หาญสิทธิสุนทร
7. นายพาสุข  แววศรี
8. เด็กชายภวัต  บุญจันทร์
9. นายสิทธา  โสรีกุล
10. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
11. นายอัษฎาวุธ  ชูวัน
12. เด็กชายอิทธิโชติ  ศรีบาง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กชายจักรี  กรุมรัม
2. เด็กชายจัตุพงษ์  แสนตา
3. เด็กชายชัยชนะ  ทานพรม
4. เด็กหญิงธรรญภัทร  พรมมานอก
5. นายธีระวัฒน์  เยี่ยมญาติ
6. นายนวมินทร์  บุราคร
7. เด็กชายนิวัฒน์  เพชรงาม
8. นางสาวปิยฉัตร  พันสมบัติ
9. เด็กชายพรหมรักษ์  หอมหวล
10. เด็กหญิงพลอยนิล  บุตรดี
11. นายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
12. เด็กชายพิริยะ  รัตนพลแสน
13. เด็กชายพีรพล  พลายเพ็ชร
14. นางสาวภัทรวดี  โชฎก
15. นายศิวพงศ์  พานิชยนนท์
16. นายสถาพร  พงศ์สีทอง
17. นางสาวสาวิภา  มุขมนตรี
18. นายสุชาติ  พลเสน
19. นายอภิสิทธิ์  คำสุข
20. เด็กหญิงอรจิรา  พาหวาย
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤต   พึ่งสังวาลย์
2. เด็กชายณัษฐภัทร์  คุ้มเมธา
3. เด็กชายธาวัน  ตันติวัฒนาศิริกุล
4. เด็กชายปฐพี  ชำนาญกิจ
5. เด็กชายภคิน  เนียมสอน
6. เด็กชายยศกร  โพธิ์อ้น
 
1. นายนพดล  เกิดโภคา
2. นายอธิวัฒน์   ไพโรจน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายจิรชาติ  สุขเจริญ
2. นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
3. นายถิรคุณ  มาศศรี
4. นายภูริ  สระทองเถื่อน
5. นายรัชพล  เฟื่องคอน
6. นายแดนสรวง  วงศ์สวรรคกร
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายทรงเกียรติ  เทพประเสน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.1 ทอง 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกนกนุช  ชินเจริญธรรม
2. นายกรชัย  คุณวุฒิรักษ์
3. เด็กชายกรวิทย์  กาติ๊บ
4. นางสาวกวินนาฏ  จาละ
5. นางสาวกษมา  ปฤษฎางค์กูล
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภิรมย์ปักษา
7. นายชยพัฒน์  จรกรรณ
8. นายชินวุฒิ  วาสนาพิตรานนท์
9. นายณัฏฐชัย  ติยะเกษตรวนิชย์
10. นายณัฐนนท์  ปานศักดิ์
11. นางสาวทิพวรรณ  สุขชูศรี
12. นางสาวธนัญญา  ราชบัวฤาษี
13. เด็กหญิงนงนภัส  วัฒนวิจิตร
14. เด็กชายนพสินธุ์  เกียรติสิริศรศรี
15. นายนราวิชญ์  เกษแก้ว
16. นายปฏิภาณ  เชยแสง
17. เด็กหญิงปนัดดา  จงกลาง
18. เด็กหญิงพนัชกร  ยงประยูร
19. นางสาวพรพรหม  เจริญรัตน์
20. นางสาวพลอยสวย  มากทรัพย์ศรี
21. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อัศวโชติการกุล
22. นางสาวภัณปภา  แท้เที่ยงสกุล
23. เด็กชายภูรินทร์   คนบำรุง
24. นางสาวมัทนพร  มงคล
25. นายรัฐถิพัฒน์  ตั้งสวัสดิพัฒน์
26. นายรัฐนันท์  หิรัญวงศ์
27. นางสาววราภรณ์  คำปุก
28. นายวุฒิวัฒน์  อภิรัฐชัยวงษ์
29. นางสาวศรสวรรค์  ตรวจมรรคา
30. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
31. นายสรพัฒน์  พรหมณี
32. เด็กหญิงสรัชชา  ธนาวินท์
33. นายสิทธิธร  ศุภสังข์
34. นางสาวสุกฤตา  เอื้อนพคุณ
35. เด็กหญิงสุลิสรา  วงค์ไพศาล
36. เด็กชายอภิชาติ  พ่วงสกุล
37. นางสาวอภิญญา  เถื่อนเหลือ
38. เด็กชายอัทธเมศร์  รุจิหิรัญธนณัฐ
39. เด็กหญิงเจรยา  สุธิกุลไพบูลย์
40. เด็กชายเพลงพัชร์  เกษีทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กลมเกลียว
2. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
3. นายปรเมศร์  ชะโลธร
4. นางสาวจลินรักษ์  บริบูรณ์
5. นายกวินตร์  มาเนตร
6. นายอาทิตย์  ภูมิพัตน์
7. นางสุชารัตน์  ดิสขำ
8. นายเฉลิมพันธ์ุ  ฤาวิชา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.2 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษติน  จันทรสุภานนท์
2. นายกัญจนพัฒน์  จันทราพร
3. เด็กชายจักกฤษณ์  กำลังเจริญ
4. เด็กหญิงจิดาภา  เกษมผลกูล
5. นางสาวจิตตรี  สุขใจ
6. เด็กชายจิรวัฒน์  เถื่อนคำ
7. นางสาวชฎารัตน์  นนศรีจันทร์
8. นางสาวชลดา  เนียมอ่อน
9. เด็กหญิงชไมพร  วิจิตรภิญโญ
10. เด็กชายฏัฐนันท์  บุญประกอบ
11. นายฐนกร  สัญญะโม
12. นายณภัทร  แป้นประเสริฐ
13. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรศรีงาม
14. นายณัฐพล  ราศรี
15. เด็กชายทีม  ฟักฟูญาติ
16. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปลุกเสก
17. เด็กชายนราธิป  พึ่งบุญญะ
18. เด็กหญิงนริศรา  ทองขันธ์
19. นายนวพล  บริบาล
20. เด็กหญิงปภิชญาภรณ์  แสงรีย์
21. นางสาวประภา  โตทรัพย์
22. เด็กหญิงปรายหนาว  แสนแก้ว
23. เด็กหญิงพิชชาภา  ณัฐประสิทธิกุล
24. เด็กหญิงพิมปริพัฒน์  ไชโย
25. เด็กชายพีรพัฒน์  ทิมาศาสตร์
26. นางสาวมณธิการณ์  แสงไข่
27. เด็กชายมะยม  อ่อนรัมย์
28. เด็กชายมาวิน  ไกรฉัตร
29. เด็กหญิงรัญชนา  วงศาโรจน์
30. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
31. นายสังข์สุวรรณ  สังข์โพธิ์
32. เด็กชายสิริพัฒ  รอดขำ
33. เด็กหญิงสุพรรณษา  เชียรประภา
34. เด็กหญิงสุพรรณเลขา  พรบุรุษานนท์
35. นางสาวสุมิตรา  คู่กระสังข์
36. นายอภิสิทธิ์  โชตะวัน
37. เด็กชายอัสนี  แสงกล้า
38. นางสาวอาทิตยา  รูปคุ้ม
39. นางสาวเมขลา  ดีรักษา
40. นายโบ๊ท  หาญกล้า
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
2. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
3. นายศราวุฒิ  มุสิกะ
4. นางสาวสมิตา  เมืองเกษม
5. นางสาวอาภาพร  วิเชียรฉาย
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐายินี  ฐิตะฐาน
7. นายธนาวัฒน์  ทองใบ
8. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.2 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายคุณากร  สุขขำ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.2 ทอง 19 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวจันทมนี  พันธ์เข็มทอง
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายนรนิจ  กออนุรักษ์
 
1. นายนพดล  เกิดโภคา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 26 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายกฤษฎา  ชมภูพาน
 
1. นางสาวลภัสรดา   ไววิลา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาววรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายธันวา  เนตรไทย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์   ไพโรจน์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายภูมิ  แก้วฟ้าเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์   ไพโรจน์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.3 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรสุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายคุณากร  สุขขำ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 26 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวญานิกา  แกล้วกสิกรรม
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  เฉียบแหลมดี
2. เด็กชายกิตติธัช  อินทโชติ
3. เด็กชายชัดเจน  ยิ่งถาวรสุข
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สกุล
5. เด็กหญิงนิลุบล  เพียรเจริญ
6. เด็กหญิงรังสิดา  สายโสภา
7. เด็กหญิงลลิตา  ศรีจรรยา
8. เด็กหญิงสกุลวรรณ  ทองพิชิตกุล
9. เด็กชายสราวุธ  เพ็ชรกระ
10. เด็กชายอชิตพล  แสงจันทร์รุ่ง
11. เด็กหญิงอลิสา  อมรินทร์แสงเพ็ญ
 
1. นางวัชราภา  ทองมี
2. นายธวัชชัย  นิลประดับ
3. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายธีรวุฒิ  พรหมจินดา
2. นายนัปพพสุ  หนูณุรักษ์
3. นายนายทักษวรรษ  วิเชียรเกื้อ
4. นายพลเดช  นิลนาวี
5. นายภูริคร์  สุขเนตร
6. นายศุภฤกษ์  โพธิ์เงิน
7. นายศุภวุฒิ  แพร่แสงเอี่ยม
8. นายสรสิทธิ์  สุวรรณเศรษฐ
9. นายอภิสิทธิ์  บัวบาง
10. นายเทพทัต  ลักษณะเกียรติ
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
2. นายเตชิต  เอกรินทรากุล
3. นายจาตุรงค์  ดุษฎี
4. นายปาณพล  เภตรา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายกณวรรธน์  นาคสามัคคี
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  แก้วก่อง
3. เด็กชายกิติศักดิ์   สกุลพล
4. เด็กหญิงจตุรัตน์   ปรีชากุล
5. เด็กชายจิรทีปต์  หวานตะคุ
6. เด็กหญิงจิรนุช  ไทยสมบูรณ์
7. เด็กหญิงจิรัชญา  ทัพปรีชา
8. เด็กชายชยพันธ์  วิธูเรืองรอง
9. เด็กชายชิณณวรรธน์  ชำนาญจุ้ย
10. เด็กหญิงญาณิศา  เกียรติ์ศักดาวงศ์
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  คำพาบุดตา
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงพิทยาชัย
13. เด็กชายณัฐธัญนน   งิ้วงาม
14. เด็กชายณัฐพงศ์   กลิ้งที
15. เด็กชายติณณภพ   เติมมธุรพจน์
16. เด็กชายธนวินท์   ศิริสมบูรณ์ลาภ
17. เด็กหญิงนพชลัยย์  บูชา
18. เด็กหญิงนันทพร  ศรีสุวรรณ
19. เด็กหญิงนารดา   มณฑลวิทย์
20. เด็กชายนิติภพ  ผิวอ่อน
21. เด็กหญิงบุษบา  กรุดมินบุรี
22. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญประเสริฐ
23. เด็กชายพุฒิพงศ์   เจริญขำ
24. เด็กชายภูติ์คำ    ไชยแสง
25. เด็กหญิงมณีทรัพย์  ปุณประวัติ
26. เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วบุญมา
27. เด็กชายรัฐภูมิ   จันทร์ดี
28. เด็กหญิงวริศรา   ภู่เนียม
29. เด็กหญิงวันดี  ปลัดศรี
30. เด็กหญิงศวิตา   ยาทุม
31. เด็กชายศุภวิชญ์   ล้นสุขวงศ์
32. เด็กหญิงอนุธิดา  วิบูลย์วนิช
33. เด็กหญิงอนุสรา  ท่าสว่าง
34. เด็กชายเกรียงไกร  จิตสัจจพงศ์
35. เด็กชายเมษ   บุญพ่วง
36. เด็กหญิงโยษิตา   อมรสิทธิวงศ์
 
1. นายโชคชัย  กู้สกุลชัยธรรม
2. นายสุรพงศ์  โควงศ์
3. นายประชารัฐ  กนิษฐสวัสดิ์
4. นางสาวกฤษตรี  วีรวรรณวัฒนา
5. นายกิตติวงศ์  นาโควงศ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.6 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายกานต์พงศ์  มีอยู่เต็ม
2. เด็กชายกิตติกวิน  ดีไพศาลสกุล
3. เด็กชายกิตตินันท์  สังข์สีเหลือบ
4. เด็กหญิงชนิภรณ์  ภักดีสุจริตร
5. เด็กชายชวัลวิทย์  มากไอ
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เรืองกุล
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตาเเก้ว
8. นายพีรณัฐ  ปีนะเก
9. เด็กหญิงอารียา  อิ่มจันทร์
10. เด็กหญิงเขมิสรา  รัศมีจันทร์
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวชนากานต์  สุรพนาวัลย์เวช
3. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นายจักรพงศ์  อุนานุยา
3. นายธนธรณ์  เพชรสองเมือง
4. นางสาวธัญชนก  ชูแก้วไม้
5. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
6. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
7. นางสาวอติกานต์  ยอดแก้ว
8. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
9. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
10. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นางสาวชนากานต์  สุรพนาวัลย์เวช
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุขบุญสัง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ู่ภู่ผะกา
3. เด็กหญิงนาตาชา  คงอยู่
4. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ชอกลม
6. เด็กหญิงสุนิสา  แสงชา
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจิราภา  อินทบุหรั่น
2. นางสาวธัญรัศม์  บุรทัตเธียรพงษ์
3. นางสาวบัว  สินบัวทอง
4. นางสาวปานวาด  ขอเจริญ
5. นางสาวรมิดา  เราอุปถัมภ์
6. นางสาววรลักษณ์  ดีแว่น
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกานดา  เอลลาระวัง
2. เด็กหญิงจนิสตา  สอนวงค์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เปรมปรี
4. เด็กหญิงชลลดา  บรรจงทัด
5. เด็กหญิงทิพอาภา  พิมลศิริ
6. เด็กหญิงทิวมณีย์  งามหนองอ้อ
7. เด็กหญิงปานชนก  ยุติมิตร
8. เด็กหญิงวนัชพร  ภูไทย
9. เด็กหญิงศศิประภา  มหาชัย
10. เด็กหญิงอนันตญา  ใจเย็น
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
3. นายชยพล  น้อยบุญญะ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 26 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวกันตา  สุวรรณวงษ์
2. นางสาวณิชกมล  จงเจริญ
3. นางสาวประวินนา  ประดิษฐ์
4. นางสาวภาณุมาศ   แก้วใส
5. นางสาวยลนภา  ชื่นทองคำ
6. นางสาวสรัญญา  ใบยา
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุขบุญสัง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา
3. เด็กหญิงชญานิศา  ปาวรีย์
4. เด็กชายธนภูมิ  พืชสิงห์
5. เด็กหญิงนาตาชา  คงอยู่
6. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขบำรุง
8. เด็กชายภพนคร  อินทะชัย
9. เด็กหญิงวราภรณ์  ชอกลม
10. เด็กชายวีระศักดิ์  อ่อนปุย
11. เด็กชายศุภากร  โทขันธ์
12. เด็กหญิงสุนิสา  แสงชา
13. เด็กชายเจษศฎา  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
3. นางวัชราภา  ทองมี
4. นายวีระศักดิ์  วงศ์มโนธรรม
5. นายธวัชชัย  นิลประดับ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวกัลยารัตน์  มงคลเมือง
3. นางสาวจิตสุภา  อินทร์สุชาติ
4. นายธนธรณ์  เพชรสองเมือง
5. นางสาวธนพร  ไตรราษฎร์
6. นางสาวธัญชนก  ชูแก้วไม้
7. นางสาวปภาวิน  สรสิทธิ์
8. นายพงษ์ศักดิ์  กำลังรัมย์
9. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
10. นายภัทรพล  แตงอุไร
11. นางสาววิชิตา  ศรีด้วง
12. นางสาวสิริณญา  ปึกคม
13. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
14. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
15. นางสาวอรวรรณ  งอยผาลา
16. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
4. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
5. นางสาวชนากานต์  สุรพนาวัลย์เวช
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 38.01 เข้าร่วม 20 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงจีรนัน  จารัตน์
2. เด็กชายณฐกร  ดอนหอมตา
3. เด็กชายทองดี  พันจันทร์
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  พิมพกร
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สีรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นายประชารัฐ  กนิษฐสวัสดิ์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.67 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายนันทวัฒน์  สู้สงคราม
2. นางสาวสโรชา  มีวอน
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1. เด็กหญิงจำรัสลักษณ์  ภิญโญมงคล
 
1. นางสาวมุทิตา  สุนทรวิภาต
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพริบพันดาว  เหล่าเจริญพรกุล
 
1. นางสุพินดา  ทิพย์เอียด
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 11 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. เด็กชายพงศธร  จันตาคำ
 
1. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวศศิกานต์  หันจางสิทธิ์
 
1. นางสาวสุพรพรรณ  ธีรวัฒน์วรกุล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 17.67 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายปูติน  หนูแดง
 
1. นางสุชัญญา  แสนสุมา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายปราบ  ศิริวัฒนอักษร
 
1. นายอดิศักดิ์  กิตติวรวิทย์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.167 ทองแดง 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายธนากร  จีนอยู่
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  เลิศภักดีทวีสิน
3. เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์เวชวิโรจน์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไตรปยุกต์เลิศ
5. เด็กหญิงวิศัลยา  ศรีวัฒนะ
 
1. นางสาวประภัสสร   องอาจ
2. นางสาวกัลยาณี  ศรีบุญเรือง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  รัตนพฤกษ์
2. นายปริตต์  เทพจินดา
3. นางสาวมาตฤกานต์  แก้วมณีโชติ
4. นางสาวสิรีน  กาญจนมณี
5. นายอิทธิกร  มะลิแก้ว
 
1. นายไผท  สะอาดยิ่ง
2. นางสาวภาวิณี  โสภารุณ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณวลัย  งามศรัทธา
2. เด็กหญิงอภินทร์พร  เลิศอารมย์รัตน์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
2. นางสาววิภาวี  อนุจาผัด
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกนกนารถ  ฤดีอมรเกียรติ
2. นายนวพล  มงคลธีระสกุล
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชติพันธุ์
2. นายกฤตพงศ์  มูลมี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.25 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พึ่งวรอาสน์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แนบเนียม
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.67 ทอง 7 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวนันทวรรณ  ยิ่งยวด
2. นางสาวพีรยา  แซ่จึง
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
2. MissYu  Narasaki
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพฤกษพร   ตันติพูลผล
2. นางสาวมนพฤกษา  ใจหาญ
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์ประเสริฐ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายนวิน  พรกุลวัฒน์
2. นางสาวพิชญา  หวังปรีดาเลิศกุล
 
1. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
2. นางสาววรณัน  ภักดีสุวรรณ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวธัญลักษณ์  ประสมทอง
2. นางสาวสุธินี  จ่างพิพัฒนวกิจ
 
1. นายชัชชัย  จิตต์ชุ่ม
2. นายชญศักดิ์  สนธิสกุล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวปิณฑิรา  ภาษีผล
2. นายสุรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุปรียา   สุดประเสริฐ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชติพันธุ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวศริยา  ศุภประวัติ
2. นางสาวอิษรา  ฮ้อศิริมานนท์
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
2. นางสาวสุวีนา  พันธุมี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.7 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เปล่งขำ
2. นางสาวสุภัสสรา  โพธิ์เย็น
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์ประเสริฐ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวมนนิชา  ลาภผล
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  เพชรสีช่วง
 
1. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
2. นางสาวปุณยวีร์  อินทร์คุ้มวงษ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจรินทร์ธร  ยิ่งยงเสถียร
2. นางสาววัลย์ชนก  ธกฤตกูร
3. นางสาวศรุดา   โอฬารธราดล
4. นางสาวอชิรญาณ์  แซ่โง้ว
5. นางสาวอติกานต์  พฤกษธัมมโกวิท
 
1. นายกฤตพงศ์  มูลมี
2. นางสาวสุปรียา   สุดประเสริฐ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายธาราพงษ์  เชื้อทอง
2. นางสาววนันต์ภัทร  ชาติประสิทธิ์
3. นางสาวศศิกานต์  ศิลปี
4. นายอนุภัทร  ยิ้มบุญลือ
5. นายเอกลักษณ์  อ่อนมิ่ง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นายอร่าม  ทองมี
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชลัญดา  ภาณุพินทุ
2. นายณัฐกิตติ์  นิ่มเนียม
3. นางสาวธนกร  สุทธิเรือง
4. นางสาวรมิตา  จุฑาสันติกุล
5. นางสาวศิรดา  คิ้วเจริญ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณัชชา  วสุวานิช
2. นางสาวณัฐพร  ชปิลเลส
3. นางสาวมาร์นี  แมคกี
4. นางสาวลภัสรินทร์  ศรีกุลกรณ์
5. นายสรณ์ก้องภพ  เชี่ยวประมงค์
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์ประเสริฐ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.17 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนวพร  แซ่เฮ้ง
 
1. นายกฤตพงศ์  มูลมี
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายวรรณไวทย์  วรรณเวก
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวอัญญาดา   พรรศจักร
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 1. เด็กชายณัฐภัทร  นาคอินทร์
2. เด็กชายปภังกร  หวังชูเชิดกุล
 
1. นางสาวดวงกมล  เจียมเงิน
2. นายณัฐ  สิทธิกร
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวสุพิชญา  สุภาเพียร
 
1. นางสาวพรรษประเวศ  สัตตบุษย์วรกุล
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.85 ทอง 12 โรงเรียนวัดสระเกศ 1. เด็กชายการัณยภาส  เชิดศรี
2. เด็กชายขัตติยะ  พลายเดช
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  ภูทันทิวง
4. เด็กชายทินภัทร  เข็มทอง
5. เด็กชายบารมี  นามเหล่า
6. เด็กชายวรานล  สุธีรังสรรค์
7. เด็กชายวราภพ  ควินรัมย์
8. เด็กชายวีรภัทร  อาคมสรรเสริญ
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายสัมฤทธิ์  ชวาลวิวัฒน์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.45 ทอง 7 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายจตุพร  เจริญผล
2. นายมาโนช  ชูศรีจันทร์
3. นางสาววรรณศิลป์  สุรคัมภีรานนท์
4. นายวีรพล  ปฏิญญาเลิศ
5. นายสันทวุธ  เตชะการโยธา
6. นางสาวอรทัย  ศาลาทอง
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
2. นายชนินทร์  จันทรเพชร
3. นายทศพล  เวชกามา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.75 ทอง 28 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สิทธินันท์
2. นางสาวชลธิชา  ษมาพิสุทธิ์
3. นางสาวชวัลลักษณ์  ขุนรัง
4. นางสาวณัฐฐินันท์  คงคาโชติ
5. นายนิธิศ  สันติกุล
6. นางสาวปัณณพร  ทองรัศมี
7. นางสาวลภัสรดา  สุนทรโภคิน
8. นายศิริเดช  รื่นนุสาน
9. นายเรืองฤกษ์  ตันกิติถนอมกุล
10. นางสาวโชติกา  ใจธรรม
 
1. นายปราศรัย  เจตสันติ์
2. นางสาวลลิตา  บินรามัน
3. นางสาวศศิกานต์  ชาติสุวรรณ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงกรกมล  ขจร
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ยี่ภู่
3. เด็กหญิงพรนภัส  พิจาระณา
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ยีโกบ
5. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพร
 
1. นายชาญวุฒิ  รำไพ
2. นางสาวกุมารี  ไชยยะ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวจุฬาพร  ดอนเตาเหล็ก
2. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
3. นางสาวธนพร  ดามาพงษ์
4. นายธีรภัทร  เผ่ากันหา
5. นางสาวไพริน  บุญช่วย
 
1. นายชาญวุฒิ  รำไพ
2. นางสาวสุพิชญา  เทพวัลย์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.2 เงิน 19 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  เลิศภิญโญศิริ
2. เด็กหญิงภคพร  บุญนราสิริ
3. เด็กหญิงวรนุช  ป้องจิตร์
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
2. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.2 เงิน 37 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวนันทรีย์  สาตร์สาระ
2. นางสาววรรณรท  ยงทางเรือ
3. นางสาววราภรณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยมงคล
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวเขียว
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายนนทสุทธิ์  นาคคุ้ม
2. เด็กชายสิรดนัย  บูรณะเสน
3. เด็กชายเจษฎา  บุณยสิทธิ์พิชัย
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายปองภพ  ปะวันเนย์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 24 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายพรนที  ประกิ่ง
2. นายอรรถชัย  รอดสุโข
3. นางสาวอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายปองภพ  ปะวันเนย์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตภาส  คงวิจิตร
2. เด็กชายรังสิมันตุ์  จีรบรรเจิดชัย
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภพณิพิฐ  สิงห์ปรุ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกร  อู่ดาราศักดิ์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ณัฐวุฒิ
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายวิชญ์พล  อุทัยวิรุฬห์
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วมณี
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายคณวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
2. นายพิริยศักดิ์  ประเสริฐศิริโรจน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐพิพัฒน์  ดิสสรา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขโต
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางพรพรรณ  พุกชาวนา
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวนริศรา   ลิมปิศิริสันต์
2. นายภัทรพล   เลิศชัยศิริกุล
 
1. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
2. นายวรวุทธิ์  ล่านพญา
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78.8 เงิน 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ชุลวงศ์
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74.4 เงิน 32 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายวุฒิพร  ทัศนา
2. เด็กชายไกรยุทธ  จันทนะสุคนธ์
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.2 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  วงษ์อนันต์
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวปัณณภัสร์  เบี้ยวเก็บ
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 53.6 เข้าร่วม 33 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาววิชชุตา  พิภพภิญโญ
2. นางสาวอนัญญา  มูลไธสง
 
1. นายกิตติกร  บุญมา
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายพงศ์วิวัฒน์  ลิมปสุธรรม
2. นายอธิษฐาน  บัวเทพ
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
180 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 45 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  มณีเนตร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  หุ่่นวงศ์ธรรม
3. เด็กหญิงอภิสราวรรณ  ปะสาวะกา
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวปัณณภัสร์  เบี้ยวเก็บ
 
181 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 34 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายจิรภาส  บุญสม
2. นายถิรธวัช  จันเสรีกร
3. นายธนาวุฒิ  วัฒนศริ
 
1. นายนครินทร์  สุกใส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวกรณิศ  พิพัฒน์ประเสริฐ
2. นางสาวจิราพร  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงวรรษชล  เพ็ชรธงไชย
2. เด็กหญิงศดานันท์  เทศเจริญ
3. เด็กหญิงอิสรีย์  เลิศสุทธิผล
 
1. นายอภิชาติ  อินทนิน
2. นางสาวพัชนี  สหสิทธิวัฒน์
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนราชินี 1. นางสาวกัลยรักษ์  เดชปรีชาชัย
2. นางสาวณัฐธิดา  จันทร์ตรี
3. นางสาวปาลินี  นพวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายอภิชาติ  อินทนิน
2. นางสาวพันธวี  บุญยอม
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายกฤชภัทร  เดชะปัญจาภรณ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์กมล  ล้อมพงศ์
3. เด็กชายอธิษฐ์พัฒน์  ประทุมโทน
 
1. นายสุทธิเดช  ไกรนรา
2. นางชญานิศ  รุ่งเรือง
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายกษิต  เสลามาศสกุล
2. นายกันตินันท์  ฐิตยานันท์
3. นายกิตติฌาน  ศิริโสภณา
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายนครินทร์  สุกใส
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 31 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกนกพิชญ์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
2. เด็กชายจารุเดช  เจตนา
3. เด็กชายฑนวัฒน์  แสงมะลิ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นายชนาธิป  พุ่มพันธ์ุ
2. นายธนากร  คำมนตรี
3. นายภัคพล  พามา
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ
2. นายณรงค์  มาลี
 
189 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายณัชพล  สหัสสเนตร
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  ชื่นจิตร์
3. เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  สุริยะไกร
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
190 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวบุณยธร  พีรพิทักษ์กุล
2. นายสุกฤษฎิ์   ธีระประดิษฐผล
3. นายอภิสิทธิ์  ทาตะนาม
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ
2. นายณรงค์  มาลี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวจันทร์วิมล   มงคลเอกสิริ
2. นางสาวชรินพัชร   พรมรัตน์
3. เด็กหญิงณศนงค์จพร   คำมาพิวัฒน์
 
1. นางวรรณา   เทียมเมือง
2. นางสมจิตร  ศิริวิสูตร
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวชนาภา   พากันหา
2. นางสาววรวรรณ  วริวงศ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวอรนุช  ปัดศรีแก้ว
2. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ไวสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กล่อมบรรจง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ไพรรื่นรมย์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  แสงทอง
2. นางสาวชลธิชา  ขาวผิว
3. นายอนุพงษ์   สีหะวงษ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   มีนาคม
2. เด็กหญิงฉัฐม์ธนาพร  มีนาลุ่ม
3. เด็กหญิงชยุตรา  บัวปั้น
4. เด็กหญิงทัณฑิกา   อินต๊ะขัด
5. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
6. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญยิ้ม
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
3. นายธรรมนูญ  สอนสูงเนิน
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวกัลยกร  ชูแสง
2. นางสาวณภรณ์  ฤทธิ์นภาดุล
3. นางสาวมนัสชยา  วิวัฒนพน
4. นางสาวมัลลิกา  เลิศวิชโย
5. นางสาวสุภาวิณี  สุขสมชล
6. นางสาวเกวลิน  คำพระทิก
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อุปรา
2. นางนฤมล  แดงสอน
3. นายพลภัทร  ทรงศิริ
 
197 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศุภโชคดำเกิง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีษะธาตุ
3. เด็กหญิงแพรวา  ตรีสิน
 
1. นางสาวทิวาพร  ประเสริฐประศาสน์
2. นางสาวสุธินี  ศรีชน
 
198 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 49 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกัญจนพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวศศิมา  ศรีทองดี
3. นายเกียรติศักดิ์  ปราบทมูล
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงกมลพิศุทธิ์  พุ่มเรืองนาม
2. เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ภู่
3. เด็กหญิงอริสา  พรหมพันธกรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณดา  แสนบุญ
2. นางนฤมล  แดงสอน
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1. นางสาวชลธิชา  จิตรภักดี
2. นายนนทวัฒน์  โคตรวิชัย
3. นายภาณุพงศ์  พุฒหล้า
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
201 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ศาลา
2. เด็กหญิงรัชรินทร์  ปันเงิน
3. เด็กหญิงศุลีพร  ทองหล่อ
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางสาววงเดือน  อุปชัย
 
202 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายธนธรณ์  ชินรัตนา
2. นายธเนศ  ทรัพย์ธำรงค์
3. นายอนุพล  แก้วยา
 
1. นางสาวสุธาสินี   พรมทา
2. นายสุภวัช  เชาว์เกษม
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 44 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิธิพร  สุรทศพร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุดาภัค  อัคนิบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  ธรรมสุวรรณ
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนันท์นภัส  มณีชม
2. นางสาววิชญาดา  อัศดรศักดิ์
3. นางสาวเมธาวี  จุลลา
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายคุณากร  เสริมทรัพย์
2. เด็กหญิงช่อชมภู  เกิดนาค
3. เด็กชายภานุพงศ์  สารศิริ
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางพนาพรรณ  ช้างเจริญ
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวจิราภรณ์  ศาสตร์ประสิทธิ์
2. นายนราศักดิ์  ขวัญมณี
3. นางสาวภัณฑิรา  จิตราธิวัฒน์
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางสาววงเดือน  อุปชัย
 
207 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงคีตราภัทร  สร้างนา
2. เด็กหญิงปริภาดา  บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงลัดดาณัฎฐ์  ไตรวิทยคุณ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อุปรา
2. นางนฤมล  แดงสอน
 
208 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวกานต์ธีรา  ตวงสินทวีกุล
2. นางสาวการะเกด  สายหยุด
3. นางสาวธัญกมล  แก้วรอด
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อุปรา
2. นางนฤมล  แดงสอน
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาววราพร  พิมพา
 
1. นางสาวศิริขวัญ   แสงเพ็ชร
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กชายกิตติธร  ทองหลำ
 
1. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  หลั่งแพ
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อิ่มมีรัตน์
2. เด็กชายปิติภาคย์  มีแสง
3. เด็กชายพชร  สุรีย์สิทธางกูร
 
1. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
2. นางสาวกรุณา  พิทักษ์ทนต์
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายณัฐภัทร  กระต่ายจันทร์
2. นายสิทธิเดช  คงเดช
3. นายอัมรินทร์  จิตต์สว่าง
 
1. นายจารุวัชร  ภูมิพงศ์
2. นางสาวกรุณา  พิทักษ์ทนต์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวปวีร์ลดา  หาญรุ่งเรืองพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวนิภาภัทพ์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายศิวนาถ  บุญอรณะ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 76.2 เงิน 11 โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กชายธนมงคล  แก้วอินทร์
 
1. นางนริสรา  สว่างภูมิ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายบุรินทร์พศ  ล้ำวิริยะกุล
 
1. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 16 โรงเรียนสวนอนันต์ 1. นายภาสวิชญ์  พยัคฆเพศ
2. นางสาวรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
 
1. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา  เสาวรส
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวนวลกนก  นวลแจ่ม
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายนิธิศ  สุขอยู่
2. นายปุณณวัตร  วัฒนวงศ์
 
1. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
2. นางสาวศิริขวัญ   แสงเพ็ชร