สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชื่นเจริญสุข
 
1. นางสาวนันทพร  มีฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเบญจรัตน์  นิยบุญ
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงปาณิษฐ์สร  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จิ๋วแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพรพิมล  เพ็งเภา
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  เถียรทวี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวทิพย์วารี  อุ่นเรือน
 
1. นางสาววิณี  มั่นกลัด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวศรัณยา  เทวสุคนธ์
 
1. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวน้ำฝน  ปรีดาประเสริฐ
 
1. นางรัตติยา  บุญศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวสุทธิดา  สุริยวงษ์
 
1. นายวิศิษฐ์  มีศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชนมภูมิ  ประจันพล
 
1. นางสิริรัตน์  ครามวิชิต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวปฏิญญา  บุญชู
 
1. นางสาวนวพร  โปรานานนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงนภสพร  สมิทธากร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขเรือง
 
1. นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม
2. นางสาวสุพัตรา  ไพบูลย์วัฒนกิจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณิศรา  ชาติชาญชัย
2. นางสาวรุจิรา  สงวนจีน
 
1. นายพรเทพ  บุญวงษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายกฤตณัฏฐ์   กลั่นสนิท
2. เด็กหญิงธิติพร   ปรึกษา
 
1. นางรัชณี   เนาวรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวศรากร  ภูมิถาวร
 
1. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง 10 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายภาสวี  ตรีราภี
 
1. นายวันชัย  ดวงแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายพงศธร  บัณฑิตภูวนนท์
 
1. นายรังสรรค์  ทองสุกนอก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายนรากรณ์  ธนิกกุล
2. เด็กหญิงพัชรพร  จิตติราช
3. เด็กหญิงมนชิตา  กิจภัทรวิทย์
 
1. นายฐากร  แดงสงฆ์
2. นางปทุมมา  กอแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกุลจิรา  จันทร์ผ่องใส
2. นายภูรินทร์  และล้ำเลิศ
3. นายเอกพจน์  ปานบ้านเกร็ด
 
1. นายไพบูลย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นางสาววิไลวรรณ  คู่บุญประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 58.25 เข้าร่วม 44 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กัณหา
2. เด็กหญิงนภที  คุ้มแพร
3. เด็กหญิงพรรณปพร  ทองกลับ
 
1. นางสาวนฤมล  โก้เครือ
2. นางสาวลดา  มนตรี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวกนกวลัย  ปานน้อย
2. นางสาวณัฐชา  ทองอยู่
3. นางสาวปณิดา  แป้นเม้า
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  มีรักษา
2. นางจีรวรรณ  วรยศ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายพงศพัศ  ชายศรี
2. เด็กหญิงอัญญฎา  คุ้มรักษา
 
1. นายธีราพัฒน์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาววิไลวรรณ  คู่บุญประเสริฐ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายณัฐพล  วิลัยพิศ
2. นายอนันตชัย  สิงใส
 
1. นายพิชนันต์  เเตงอ่อน
2. นางสาวดุษณี  ทองประศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 33 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายธนภูมิ  กลิ่นแพทย์กิจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  จันทร์อำพร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายณัฐดนัย  นาควงศ์วานกุล
 
1. นางสาวนฤมล  ถิรวัลย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  สิทธิคุณ
2. เด็กหญิงเวรุวรรณ  เมยแล
 
1. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
2. นางสาวจุรีรัตน์  เล็กจินดา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ   บุญชัย
 
1. นางสาววิลาวรรณ   บัวจูม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 29.59 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 1. เด็กชายถิรายุทธ   เปลี่ยนสันเทียะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  บุญสิทธิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 53.01 เข้าร่วม 38 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาววิศุรตา  พจนสัจจะ
 
1. นางกันทิมา  ถิระศักดิ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายอัครชัย  สวัสดีจุ้ย
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คู่บุญประเสริฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายธนภัทร  สหบรรเทิงศิลป์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  อิงสุรารักษ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  เลขพัฒน์
 
1. นายสรศักดิ์  งามสง่า
2. นางสาวภัทรา  ใจบุญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกุลนันท์  แก้วเกตุ
2. นายธนวินท์  นาทีเพราะ
3. นายปัณณวิชญ์  โชคประเสริฐ
 
1. นางสาวบัว  จรเข้
2. นางสาวดุรงค์รัตน์  ภู่ใหญ่
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงญนันทพร   บุญจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   เชยกิจ
3. เด็กหญิงอาโนเณะ   -
 
1. นางสาวทัศนีย์    ศรีสวัสดิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 14 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวนิจจารีย์   สิทธิอมรคุณ
2. นางสาวน้ำทิพย์   ศรีต่างวงษ์
3. นายภูวภัท   เตชธรธนาคูณ
 
1. นางสาวทัศนีย์    ศรีสวัสดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณัฐธีร์  รุจิพงษ์รัตน์
2. เด็กหญิงนนท์ปวิช  พุ่มม่วง
3. เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม
 
1. นายวิธวินท์   ทองมังกร
2. นางสาวสาลินี   เจริญศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 31 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  รัศมีฤกษ์ชัย
2. นายปพนธีร์  ฟักศรีเมือง
3. นายไชยชาญ  สุทธิชาติ
 
1. นางสาวอนุรี  โพธิสุทัศน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.4 ทอง 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เตชะสมิทธ์
2. เด็กชายภัทรพล  พ่วงบุญปลูก
3. เด็กหญิงวาโย  สุขสาคร
 
1. นายวินัย  ศรีภักดิ์
2. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 17 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐภัทร  รัตนวณิชกุล
2. นางสาวณัฐหทัย  อรรจนสุพพัติ
3. นางสาวณิศวรา  ศิลปเจริญ
 
1. นายวินัย  ศรีภักดิ์
2. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายธนชาติ  รังษีสุริยันต์
2. เด็กชายโชคชัย  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นายดวงอนุชา  บัวงาม
2. นางสาวพัสตราภรณ์  บัญชรมาศพรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นายธนวัฒน์  บุญพิทักษ์
2. นายพิพัฒน์  พลพวก
 
1. นายแสวง  ทองปาน
2. นางปทิตตา  อากาศฤกษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 29 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกัณฑ์ธณาสิทธิ์  จันทร์เทียน
2. เด็กชายพงษ์บริพัตร  จางนอก
 
1. นางอังคณา  พรของอินทร์
2. นายรุ่งโรจน์  อภัยโส
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.63 ทองแดง 38 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  ศูนย์วงษ์
2. เด็กชายธนภณ  อารมณ์
 
1. นางปิยนุช  ลอยเลิศหล้า
2. นายธีรวัฒน์  สุดมณี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สงแจ้งใหญ่
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยฤทธิ์
3. เด็กหญิงพรณิชา  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงวนิดา  บุปผา
5. เด็กหญิงอารียาถาวร  อ่อนอิน
 
1. นายภัสร์จิรกิตติ์  ดวงจันทร์
2. นายปฏิชัย  โพชฌงค์เดช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 28 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกรกนก  แถมใหม่
2. นางสาวพิยดา  สุวรรณสายะ
3. นางสาวสายธาร  ตันสงวน
4. นางสาวสุพิชญา  แร่ทอง
5. นางสาวโอปอ  พงศ์ดารา
 
1. นายอุกฤต  เสมจันทร์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดำพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรรษมน  พรหิรัญรัตน์
3. เด็กชายศุภกร  กลั่นตระกูล
4. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ละอองแก้ว
5. เด็กหญิงแพรวา  คำผอง
 
1. นางสาวศิรประภา  จังพานิช
2. นางกานดา  พิมใจใส
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายกฤษฎา  บุญปองหา
2. นางสาวณิชากร  เฉยฉิน
3. นางสาวธิญาดา  โพธิ์ประสิทธิ์
4. นางสาวนาง  อาหลง
5. นายเอกราช  ศรีจงใจ
 
1. นายคชพล  เชษฐ์ชาติพรชัย
2. นายกันตภณ  ชื่นกลิ่นธูป
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.4 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มูลทองเนียม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงวนชื่อ
3. เด็กชายต่อยอด  นาคเจือทอง
4. เด็กชายธนาสิน  ทองอินทร์
5. เด็กหญิงนภสร  เอื้อสุนทรพานิช
 
1. นายเผด็จ  แป้นกลม
2. นางกรรณิการ์  แป้นกลม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.8 เงิน 10 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพิทยา  เลินไธสง
2. นายมนตรี  ชูถนอม
3. นายรัฐพล  ชาภักดี
4. นางสาวศศิวิมล  วงษ์เอก
5. นายสหรัฐ  เลื่อนลอย
 
1. นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร
2. นายณัชมน  ดำสะดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง 27 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์    ใจดี
2. นายกษิภัท   แก้วชมเชย
3. นายงามพล   ตาทิ
4. นางสาวณัฐธิดา   ทองสุวรรณ์
5. นางสาวณิรัญญา   เจริญยศ
6. นายธนาคาร   ไม้ตะเภา
7. นางสาวธัญชนก    เจริญพงศ์
8. นายนพดล    ไสวอุดมวงษ์
9. นางสาวนิธิพร   รัตนวัน
10. นางสาวนิศากร   อ่อนทา
11. นายปกรณ์    หิรัญพงษ์
12. นายภาคย์พงศ์   กุลจารุอภิชาติ
13. นายภาณุวิชญ์   จันทคาม
14. นายสุรวิทย์   ทองไทย
15. นางสาวอภิวรรณ    ผิวขำ
16. นางสาวอรพรรณ   ศรีภักดี
17. นางสาวอังคณา   อาจหาญ
18. นางสาวไอรดา    รอดเทศ
 
1. นายบุญนิกร   คำกองแก้ว
2. นายสามารถ    สมประชา
3. นายธนกร   ม่วงศิริ
4. นางสาวสุภาวรรณ   จิตทะเน
5. นางสาวศกลวรรณ    อุ่นคง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง 5 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  สุวรรณคำ
 
1. นายภัสร์จิรกิตติ์  ดวงจันทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 14 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายแบงค์  คู่แก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  สีกะสังข์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 23 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายปุณณ์ธนิก  วิมุตตานนท์
2. เด็กชายพิชญุตม์  กุลบุตร
 
1. นายกัปปิย  เล้าเจริญ
2. นางสาวจิราพร  โบสิทธิพิเชฎฐ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 32 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายนราวิชญ์  นวลเนือง
2. นางสาวอมรรัตน์  ชิวค้า
 
1. นางอำไพ  กิตติรพีโชติ
2. นางสาวสมจินต์  กลิ่นถนอม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เชิดสกุล
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  พลเรียง
3. เด็กหญิงณิชมน  ศรีสอาด
4. นางสาวนคนันท์  คะราณรัมย์
5. เด็กหญิงนันทการ  ขาวขำ
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ญาณสูตร
7. นางสาวพงษ์นภา  นาอยู่
8. นางสาววริศรา  พึ่งบ้านเกาะ
9. นางสาววิลาวัณย์  อ่อนโยน
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  สังขพันธ์
 
1. นางหัสยา  อุสาหะ
2. นางสาวจารุพร  รุ่งสินเกษม
3. นายสุรเดช  ธรรมประโชติ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.2 ทอง 8 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงจิฬาภร  เกิดจาด
3. นางสาวชนาธินาถ  รูปสม
4. เด็กหญิงชัญญานุช  พลายละมูล
5. เด็กหญิงวรรณพร  แดนแก้ว
6. นางสาวสุภลักษณ์  ยอดแก้ว
7. นางสาวสุรีพร  จิตต์มั่นการ
8. นางสาวอลิสา  ประเสริฐสุข
9. เด็กหญิงเกศิณี  อินแช่มช้อย
10. เด็กหญิงเทียนทอง  มูลทองน้อย
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เธียรสุทัศน์
2. นายฉลอง  ดอนมูลไพร
3. นางสาววรนุช  จิตรมณี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.5 ทอง 15 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงจินดาหรา  หมายใหญ่กลาง
3. นางสาวจิรนันท์  สุขแสงศรี
4. นางสาวทิพย์อักษร  พลมุธ
5. เด็กหญิงนฤภร  นามมูล
6. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  จอมคำสิงห์
7. นางสาววิชุภรณ์  ไชยโนฤทธิ์
8. นางสาวสิราวรรณ  ไทรแก้วดวง
9. นางสาวสุจิระพร  ธรรมสอน
10. เด็กหญิงสุธิศา  ลอยนอก
 
1. นางพิศสม  พงษ์สวัสดิ์
2. นายสุพรชัย  เงี่ยมจื๊อเกร็ด
3. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกฤษณะ  เรืองยุทธิ์
2. เด็กชายกิตติธัช  ตีรถะ
3. เด็กชายจาฎุพัจน์  อิ่มประสิทธิชัย
4. นายชิษณุชา  โตเร็ว
5. นายธนัท  จักษ์เมธา
6. เด็กชายธีรสิทธิ  เฮี้ยนชาศรี
7. เด็กชายวีร์วัสส์  สุวรรณนที
8. เด็กชายศุภเศรษฐ์  จันทร์สมบูรณ์
9. นายสหพัฒน์  ฉิมกล่อม
10. เด็กชายสาริน  ปาณิวรรณ
 
1. นายสิทธา  ประมวลทอง
2. นายณัฐพล  แข็งขัน
3. นายราเชนทร์  ประกอบพร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 10 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายจาฏุพัจน์  โหรสกุล
2. นายจีรพงษ์  สุกระวัน
3. นายทศพล  เหรียญประชา
4. นายธนวัฒน์  ภูมิถาวร
5. นายธนาดล  ผิวเกลี้ยง
6. นายบัณฑิต  กลิ่นจันทร์
7. นายพงศกร  ทองเงิน
8. นายศุภโชค  เชื้อสาย
9. นายอธิปัตย์  รัตโน
10. นายเดชาวัต  ดวงบุบผา
 
1. นายวิศวะ  ภุมมา
2. นายสุพรชัย  เงี่ยมจื๊อเกร็ด
3. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายดรัณภพ  ปัญจกะบุตร
2. เด็กหญิงรัตนสิริ  ประทุมมา
 
1. นางสาววราภรณ์  ตั้นเหลียง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินทร์ศรี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 51 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายชนะภูมิ  พาทีไพเราะ
2. นายศุภวิชญ์  จันทร์รงค์
 
1. นางบุศญาพันธ์  ทิพาชยาจิณณ์
2. นายนัสรีย์  ตามาต
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเมลิสสา  มีป้อม
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายชวิน  สื่อมโนธรรม
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นินนาท
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวไอรดา  รุ่มนุ่ม
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   อนุวรรณ์
 
1. นายชวลิต   ทัพเครือ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐกานต์  เขียวงามดี
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  รุ่งเรืองประสิทธิ์
 
1. นางสาวธนกาญจน์  เอี้ยวรัตนวดี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวศิริกานดา  ฝอยเงิน
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณา  พุกบ้านยาง
2. เด็กหญิงวสมนต์  อินทุประภา
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ชูกลิ่น
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวภูสุดา   ทองสมบุญ
 
1. นางอัจฉรากุล   ศรีทองอินทร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   เบญจทรัพย์
2. เด็กชายนครินทร์   พิศแลงาม
3. เด็กหญิงพรรณิภา   ปิ่นแก้ว
 
1. นายชวลิต   ทัพเครือ
2. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา   นกแสง
2. นางสาวมาวดี    ดีฉ่ำ
3. นางสาววรรณนิศา   นงคะวาส
 
1. นายชวลิต    ทัพเครือ
2. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายพุทธเนตร  ศรีเอียด
 
1. นางสาวสุวนันท์  คำทองดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายวิชญ์รัตน์  สร้อยฉวี
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79.33 เงิน 30 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กชายชัยภัทร   หลงสมบุญ
 
1. นายจารุภัทร    เวียงแก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนโชติ  หลีล้วน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปิยฉัตร  วัฒนสกุล
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงปวริศา  อินเลิศ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวภควดี  พวงดอกไม้
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 14 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  นันทวิสุทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาววรรณพรรณพร  คำขะ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายภัคพล  ตราทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวคัมภีร์พรรณ   เก้งโทน
 
1. นายไพฑูรย์    บุญพึ่ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายพชร  บานเย็น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติภูมิ  ประสิทธิ์ชัยพันธ์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 71 เงิน 36 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กชายกมลชาติ  ดิษฐสอน
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเรือง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 79 เงิน 14 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายศุภวิชญ์  วงษ์สัจจานันท์
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  พันผูก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กชายเมธี   สิงห์โต
 
1. นายบุญเกิด   กลิ่นถือศีล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายวรรธนะ   ฝูงชมเชย
 
1. นายบุญเกิด   กลิ่นถือศีล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงยูง  ทองดี
 
1. นายฐิติพงค์  ธเรษตรีศวร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวระวินันท์   อัครวรวัฒน์กุล
 
1. นายบุญเกิด   กลิ่นถือศีล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกนกพร   อุ่นเสือ
2. นายชลชาติ   วัฒนศิริ
3. เด็กชายชลทิตย์   ทองใบ
4. นางสาวณฐพร   ระรื่นรมย์
5. นางสาวณฐวรรณ   ระรื่นรมย์
6. เด็กหญิงพุฒธิดา   โคจรานนท์
7. เด็กหญิงวิภาพร   มีจำรัส
8. นางสาวสาลินี   หนูเงิน
 
1. นายธนะสิทธิ์    ฐิติสุจริตกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์   ทองอุดม
2. เด็กหญิงชลิตา    ชุมถนอม
3. นางสาวณัฐกานต์   แก้วคุ้มครอง
4. เด็กชายณัฐปกรณ์   ขุนพรมมา
5. นายธนากร   ธนธนานนท์
6. นางสาวนันทิยา   หนูกระโทก
7. นายบัญญัติ   พึ่งพเดช
8. นางสาวปาริฉัตร   มีถาวร
9. เด็กชายปิยะชัย   แซ่ลิ้ม
10. เด็กชายพงศธร   ศรีวสุนธรา
11. เด็กชายฤทธิชัย   รังมูล
12. นางสาวลภัส    โยยิ่ง
13. นางสาววนิดา   ทองเกตุ
14. เด็กหญิงอพิชยา   พงษ์ปันแก้ว
15. เด็กชายเจษฎา   มนอิ่น
 
1. นายไพฑูรย์   บุญพึ่ง
2. นายวีระวัฒน์  พิมพ์ตะคลอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 76.4 เงิน 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์  จันทรพิมล
2. นางสาวชัญญารัสมิ์  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล  นุ่นโฉม
4. นางสาวนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
5. นางสาวปภาสินี  เต็งทอง
6. นางสาวปิยฉัตร  วัฒนสกุล
7. นางสาวพิชญามัย  กิจพิบูลย์
8. นางสาวภควดี  พวงดอกไม้
9. นายมงคล  ดำริสินชัย
10. นายวิชญ์รัตน์  สร้อยฉวี
11. นางสาวสุทธิญาณ์  แตงหนู
12. นางสาวแพรวา  แก้วเงิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
3. นายมงคล  ดำริสินชัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกนกพร  แสงใส
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญสวัสดิ์
3. นายกิตติพงษ์  จันทรพิมล
4. นายกิตติภูมิ  ประสิทธิ์ชัยพันธ์
5. นางสาวชัญญารัสมิ์  ปิ่นแก้ว
6. เด็กชายณัฐพล  นุ่นโฉม
7. นางสาวนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
8. นางสาวปภาสินี  เต็งทอง
9. เด็กหญิงปวริศา  อินเลิศ
10. นางสาวปิยฉัตร  วัฒนสกุล
11. เด็กหญิงพรรณชลัยย์  พจนานุภักดิ์
12. นางสาวพลอยพิศุทธิ์  หงษ์ทอง
13. นางสาวพิชญามัย  กิจพิบูลย์
14. นางสาวภควดี  พวงดอกไม้
15. เด็กชายรวินท์  อ่อนภักดี
16. นางสาววรรณพรรณพร  คำขะ
17. นายวิชญ์รัตน์  สร้อยฉวี
18. เด็กหญิงศิรินธรา  วกสุดจิต
19. เด็กชายศิวัจน์  พิศาลดำรงสิทธิ์
20. นางสาวสุทธิญาณ์  แตงหนู
21. นางสาวแพรวา  แก้วเงิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
3. นางณัฐฤทัย  พลอยหิรัญ
4. นายมงคล  ดำริสินชัย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.4 ทอง 4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกฤชสร  พรลภัสชลกมล
2. เด็กชายกฤตพล  นิติธัญกุล
3. เด็กหญิงฆรวัณน์  น้อยพิทักษ์
4. เด็กชายณัฏฐ์ชนม์  รุจินานนท์
5. เด็กชายปณัยกร  แผนใหญ่ชาดา
6. เด็กชายภาสกร  ศิริเฑียรทอง
 
1. นายรัฐพงษ์  กูลกิติโกวิทย์
2. นายธเนศ  ทิพย์สุมาลัย
3. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกวิสรา   มาสอน
2. นายณัฐพล   สง่าศรี
3. นายทักษิณ   รัตนพลวชิร
4. นายสุธี   สุนทรสุวรรณ
5. นายเอกวัส   จึงเจริญ
 
1. นายวิม  คงภาคเพียร
2. นางสาวอนงค์รัตน์  ร่มโพธิ์ชี
3. นายเอกอุดม  ทองเกษม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกมลพร   น่วมแหวว
2. นางสาวกวิสรา   มาสอน
3. นางสาวกัลย์สุดา   สายตำ
4. เด็กชายก้องภพ   คำชวนชื่น
5. นางสาวชนกนาถ  ไทรชมภู
6. เด็กหญิงชรินรัตน์   ทรงทรัพย์
7. นางสาวชัญญานุช   รัตนภิรมย์
8. นางสาวชื่นกมล   บุญปริอาทร
9. นางสาวณัฎฐภรณ์   โพธิ์สวรรค์
10. นายณัฐพล   สง่าศรี
11. นายณัฐวัตร   เขียวงามดี
12. นายดิชพัทร   จันทเขต
13. นางสาวถาวรีย์   ชินวิกกัย
14. นายทักษิณ   รัตนพลวชิรวดี
15. นายธนากร   แซ่อึ้ง
16. นางสาวนภัสวรรณ   มณีใส
17. นายนันทพงศ์   แซ่ลิ้ม
18. เด็กชายปัญญวัฒน์   สุขใจธรรม
19. เด็กหญิงพนิดา   สมดวงศรี
20. นางสาวพรรณรัตน์   ออกหาญ
21. นางสาวพราววดี  ไชยขาว
22. เด็กหญิงพิชญา   นิ่มนวล
23. นางสาวภัทราภรณ์   จิตติเวทย์กุล
24. เด็กหญิงวรัญญา  ชัยวรวิทย์กุล
25. เด็กชายวราวุฒิ   ธรรมบูรณะวงษ์
26. เด็กหญิงศิริมาศ   มากพุ่ม
27. เด็กชายศิวกร   พิมสาร
28. นายศิวกร   แก้วเขียว
29. เด็กชายสรวิชญ์   ภาษีรอด
30. นายสิทธิ์ศกะ   กล้าอยู่
31. นางสาวสุชานันท์   ชูเพียร
32. นายสุธี   สุนทรสุวรรณ
33. นางสาวอัจฉรา   พงศ์ภพไพบูลย์
34. เด็กหญิงเปรมยุดา   โรสทิพย์
35. นายเอกวัส   จึงเจริญ
 
1. นายวิม  คงภาคเพียร
2. นางสาวอนงค์รัตน์  ร่มโพธิ์ชี
3. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
4. นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู
5. นายธนวรรธน์  สว่างดี
6. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
7. นายเอกอุดม  ทองเกษม
8. นายธีรเสฏฐ์  ธนปัญญาทิพย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.73 ทอง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายสราวุธ  ชมปรารภ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายนิวัติ  ชื่นชมน้อย
 
1. นายอนุชาติ  บุญไพศาล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 28 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช  วรรณประเสริฐ
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง 23 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาววิพิชชญาณ์  อริยชาติเมธี
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 18 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายปวริศ  นาคสงวน
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายพายัพ  จิรเชฐพัฒนา
 
1. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  สมใจ
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 27 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวภัสพร  จูกุล
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายภูมิธัช  อัษฎมงคล
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายหฤษฎ์  มนัสศรีสุขใส
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.3 เงิน 38 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  สมใจ
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 44 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ลักษณะฉิมพลี
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุขสิริพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 47 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายภวัต  ชาติอนุลักษณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  สมใจ
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพรรณรัตน์  ออกหาญ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 33 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชยุตม์  ริ้วทอง
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เหล่าจุมพล
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทักขิญานันท์
4. เด็กหญิงติณณภรณ์  เวชอาภรณ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  พรของอินทร์
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เอื้อสรรเสริญ
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีธีรวงศ์
8. เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณประภา
9. เด็กหญิงลักษิกา  เบาเนิด
10. เด็กหญิงวิลาสินี  ฮวบบางยาง
11. เด็กหญิงเข็มหอม  เบาเนิด
 
1. นายสมบูรณ์  กล่อมจิต
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 25 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกิตติยา  พลเยี่ยม
2. นางสาวฉัตรตราภรณ์  มากรักษา
3. นางสาวณาฬิษา  เปรมเดช
4. นางสาวตมิสา  ธรรมจินดา
5. นางสาวบุษยวดี  สุภาพ
6. นางสาวปัทมาพร  เฟื่องทิพย์
7. นางสาวพิชญา  ลิมปิโชติพงษ์
8. นางสาวอารยา  ศรีสนิท
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แข่งเพ็ญแข
2. เด็กหญิงกัญญณัช  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงจังคนิภา  รอดเรืองสันต์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อิศรเมธางกูร
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  ภุชชงค์
6. เด็กหญิงชนิดา  งามสิริศักดิ์
7. เด็กหญิงชวิศา  ปิยะรัตนวัฒน์
8. เด็กชายชัยพิชิต  บัวโอภาส
9. เด็กหญิงฐิติพร  บุญปรีชา
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุฒิกิจภิญโญภาพ
11. เด็กหญิงณัฐนันท์  สวัสดี
12. เด็กหญิงธนพร  บางสว่าง
13. เด็กหญิงธันยนันท์  เพียรพิทักษ์
14. เด็กหญิงนวินดา  ทุคล้าย
15. เด็กหญิงบงกชรัตน์  พุ่มพยอม
16. เด็กหญิงบุณณาพร  เกตุแก้ว
17. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีเกษม
18. เด็กหญิงปาณิสรา  อินทราเวียง
19. เด็กหญิงปารีณา  อ่อนผุย
20. เด็กหญิงพลอยณิชชา  อัครโชคกุลพัชร์
21. เด็กชายพสภัค  นุชเพนียด
22. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทองเทพ
23. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีนาค
24. เด็กหญิงภัทรศยา  อินทราเวียง
25. เด็กชายภาคภูมิ  วรรณวงศ์สิริ
26. เด็กหญิงภิรดา  มีวัฒนะ
27. เด็กหญิงมณีเนตร  ปิ่นปฐม
28. เด็กหญิงมนัสนันท์  เลียวกิตติกุล
29. เด็กหญิงมลธิฌา  สาขา
30. เด็กหญิงรมณ  สูงกิจบูลย์
31. เด็กหญิงรุจิระธิญา  พิมพิเศษ
32. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จำเริญดี
33. เด็กหญิงศรุดา  จันทะวงษ์
34. เด็กชายศุภเศรษฐ์  จันทร์สมบูรณ์
35. เด็กหญิงอนัญญา  อินทร์บำรุง
36. เด็กหญิงอริสรา  ดำคลองตัน
37. เด็กหญิงอาทิมา  วงศ์จิรไพฑูรย์
38. เด็กหญิงอินทุอร  รักมั่น
39. เด็กหญิงเนติญากร  ศรีเอียด
40. เด็กหญิงเพชรไพรรินทร์  เซี่ยงฉิน
 
1. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
2. นางสาวศศินันท์  วิภูษิทิมากูล
3. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
4. นายทินกฤต  พณิชยกุล
5. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
6. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
7. นายธนิต  พณิชยกุล
8. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทิมทอง
2. นางสาวกาญจน์นิชา  คล้อยสวาท
3. นางสาวกิตติ์ธีชา  กิตติพิบูลย์
4. นางสาวญาตา  เลี้ยงรักษา
5. นางสาวฐิติมาพร  สมบัติไพศาล
6. นายณดล  ศรศรีวิชัย
7. นายณภัทร  จารุกิตติภัค
8. นางสาวณัฐณิชา  เกิดคล้าย
9. นายณัฐดนัย  เซี่ยงผุง
10. นายตะวัน  เทาศรีดี
11. นายธีรเทพ  หอมขจร
12. นายนกร  นิสยันต์
13. นางสาวนภัสนันท์  ชีวะธรรม
14. นายนิติธร  วราสินธุ์
15. นายปรัชญา  อภิรักษ์ขิต
16. นางสาวพรจิรา  จรดล
17. นางสาวพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
18. นางสาวพัฒนวดี  สรโยธิน
19. นายพุทธชน  ศุภารักษ์สืบวงศ์
20. นางสาวภัทรภร  เพ็งปรีชา
21. นายภาสกร  เอี้ยงปาน
22. นายวรกฤษณ์  จิตตวิสุทธิกุล
23. นางสาววรรณพร  สมชัยอยู่เจริญ
24. นางสาววัชรี  เกิดศรีพันธ์
25. นางสาววันวิสา  คล้อสวัสดิ์
26. นายวีรยุทธ  กิจบญชู
27. นางสาวศรุดา  ไชยปรีชาวิทย์
28. นางสาวศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
29. นางสาวสมัชญา  สุขเกษมสุนทร
30. นางสาวสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
31. นางสาวสุธาศินีย์  นิลรักษา
32. นางสาวสุพรรษา  ชูเจริญผล
33. นายอธิกวัฒน์  สกุลตันเจริญชัย
34. นางสาวอนัญญา  ไร่เหนือ
35. นายอภิวิชญ์  ภัยสูญสิ้น
36. นางสาวอารียา  ฉิ่มกล่อม
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
4. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
5. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
6. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
7. นางสาวศศินันท์  วิภูษิทิมากูล
8. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 32 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ระหงษ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศุภวิโรจน์เลิศ
3. เด็กชายดนุเดช  แสงศรี
4. เด็กหญิงธันวา  กายชัยภูมิ
5. เด็กชายนราวิชญ์  ไชยป่ายาง
6. เด็กชายปรินันท์  ชินชานาญ
7. เด็กหญิงศรัณณัชช์  สุบิน
8. เด็กชายศรัณภณ  วิเศษ
9. เด็กหญิงสุชาดา  เหรียญประชา
10. เด็กหญิงสุชาดา  กลิ่นพยอม
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 43 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐิตาภา  อ่ำโต
2. นางสาวณัชชา  เหลืองดำรงค์
3. นายณัฐภัทร  ศรีสุดใจ
4. นายธนภัทร  ทองใบ
5. นางสาวนิศารัตน์  ไทรทอง
6. นายพชรพล  บุญเรือง
7. นางสาวพีสญาณัฏฐ์  ชีเจ็ดริ้ว
8. นายภัทรวรรธน์  นามวงศ์ษา
9. นายวุฒิพงษ์  โมครัตน์
10. นางสาวสุวภัทร  คุณสุข
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.8 เงิน 26 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก   ผลธัญญา
2. นางสาวจ้าวขา   ทองนวล
3. นางสาวณภัทร  สินปี
4. นางสาวธัญญารัตน์   ริยาพันธ์
5. นางสาวธารารัตน์   อินกอง
6. นางสาวนวภรณ์   ขุนพรมมา
7. นางสาวภัทรวดี  บำรุงกิจ
8. นางสาวยงยุดา   สินปรุ
 
1. นางสาวษิญาภา   อ่ำประชา
2. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 19 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สถิรพันธุ์
3. เด็กหญิงธนพร  บุญชัย
4. เด็กหญิงปุณณิศา  ธนพรอุดม
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หู้เต็ม
6. เด็กหญิงพันธ์หยก  สงวนสัตย์
7. เด็กหญิงพิชชากร  ฐิติถาวรวงศ์
8. เด็กหญิงมณทิชา  คานงอน
9. เด็กหญิงวนัสการย์  ธนาอัครไพศาล
10. เด็กหญิงศศินิภา  บุญเฉลิม
 
1. นางสาวฐิติมา  เนี๊ยะอั๋น
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจิดาภา  ปฏิญญาเลิศ
2. นางสาวณัฐธยาน์  เกตุแก้ว
3. นางสาวธนัชพร  เทียมสอน
4. นางสาวปิยาพัชร  อบเชย
5. นางสาวพนิดา  จาบถนอม
6. นางสาวรวิสรา  สุขสาคร
7. นางสาวอภิสรา  นาคสงวน
8. นางสาวเหมวรรณ  สุวรรณมณีเภสัช
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 21 โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรสุวรรณวุฒิ
2. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ศิลปักษา
3. เด็กชายกัญจน์รัตน์  เตชะเพิ่มผล
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  รัดรอดกิจ
5. เด็กหญิงชนิดาภา  สระทองพูล
6. เด็กชายฐิติศักดิ์  จารุพุทธิศิริพจน์
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มีผิวหอม
8. เด็กหญิงวนัชพร  เจริญศิริ
9. เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มกุมาร
10. เด็กหญิงวริศรา  บรรเทาวงษ์
11. เด็กหญิงวิภาพร  บุญทองเนียม
12. เด็กหญิงหทัยภัทร  คำโสมศรี
 
1. นายสัญญา  ใยยนต์
2. นายวัชรพงษ์  ม่วงไหมทอง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 63.34 ทองแดง 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อิ่มปรีชา
2. นายนาบุญ  จิตต์เอื้อเฟื้อ
3. นายปองคุณ  นิลเกาะ
4. นายมงคล  จีนสุขประเสริฐ
5. นายอิทธินนท์  กิจภัทรวิทย์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
2. นายอุกฤต  เสมจันทร์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พัฒนไพรสณฑ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีแก้วช่วง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพฤกษา  พฤกษากร
 
1. นางรัชนี  รัตนะ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงอภิสรา  รัตนิพนธ์
 
1. นางสาวสมพิศ  บัวงาม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 42 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวจิ๊พฟี่   พ่วงทองคำ
 
1. นางสาวณัฐดา  ลพสถิตย์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79.66 เงิน 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงภาณุชญา  สมิธานนท์
 
1. นางสาวสิรินทร์  ปานแม้น
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายปารนัท  จันทร์ตรี
 
1. นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายกิตติภพ  กิจเกษมสิน
2. เด็กหญิงนิชานันท์  มานินปารีรัตน์
3. เด็กชายนิธิศ  บุตรดา
4. เด็กชายนิธิโชติ  แช่มช้อย
5. เด็กหญิงภัทรนัน  สุขสมปอง
 
1. นางชญาดา  สุวรรณาลัย
2. นายณัฐวุฒิ  ขวาลำธาร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 22 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวชนกนันท์  ตั้งพิพัฒนพงศ์
2. นางสาวฐิติกา  วังศานุตร
3. นางสาวฐิติมาพร  สมบัติไพศาล
4. นางสาวปภา  กวีกิจวณิชย์
5. นางสาวมนัสวี  โพธิ์ชื่น
 
1. นางกฤษณา  มั่นวศิน
2. นางสาวอัญชลี  ศรีแก้วช่วง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  พัชธนกิจการ
2. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  วรานนท์วนิช
 
1. Mr.LAN  GUI
2. นายอนุชาติ  เตาะเจริญสุข
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 31 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  ไชยมาศ
2. นางสาวสไบทิพย์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นางสาวอรชา  เทพจินดา
2. นางสาวฐิตามร  ไชยศักดา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74.5 เงิน 19 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวกาญจภา    พัชรวรกุลไชย
2. นางสาวณภัทร    มากกลิ่น
 
1. นายอภิวัฒน์   หลีแจ้
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.33 ทอง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวฑิตยา  คำแป้น
2. นางสาวสุภาพรรณ  ว่องพานิช
 
1. นางมุกดา  พูลศรี
2. นางสาวณัชชารีย์  ร่มโพธิ์ธารทอง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวชื่นกมล  บุญปริอาทร
2. นายณัฏฐพีร์  สิทธืวุฒิ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ราชบวร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. นางสาวชวัลนุช  หะลีบุตร
2. นายธนวัฒน์  จารุพุทธิศิริพจน์
 
1. Mr.WANG  ZHIYU
2. นางสาวประไพพรรณ  เพ็ชรภา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79.3 เงิน 10 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวปลายข้าว    ดอนกลอย
2. นางสาววิชญาพร    โพธิวัฒน์
 
1. นายอภิวัฒน์   หลีแจ้
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายธีรวัฒน์  บวรเจิดพงศ์
2. นายปฏิพาน  ขาวค้า
3. นายพงศกร  คีรินทร์
4. นางสาววชิรญาณ์  ธาตุอินจันทร์
5. นางสาววาสนา  ยุทธเก่ง
 
1. นางสาวอลิษา  เกียรติประชา
2. MissXu Jia Zhe  -
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณัฐธิดา  ปรีดาพันธ์ุ
2. นางสาวณัฐวดี  ถินน้อย
3. นางสาวธัญภรณ์  ธัญพงศ์พฤฒิ
4. นางสาวภูษิตา  ไกรทุกร้าง
5. นางสาวศศิญาดา  หอมตลบ
 
1. นางมุกดา  พูลศรี
2. นางสาวณัชชารีย์  ร่มโพธิ์ธารทอง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. นางสาวกรกช  แซ่เหอ
2. นางสาวสุพัตรา  มูลทองน้อย
 
1. MissLIANG JING  WEN
2. นางสาวอังคณา  กองเกตุใหญ่
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70.25 เงิน 12 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวปภัสราภรณ์    สวัสดี
 
1. นายฟาริส    เจ๊ะอารน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.93 ทอง 18 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพุฒไทมาศ  ตาลเพชร
2. เด็กหญิงสิริยากร  ทองดี
 
1. นายคมสันติ์  กล่อมเมฆ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 71.2 เงิน 44 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายบรรณวัฒน์  ศรีเอี่ยมกุล
 
1. นางสาวพนิดา  ถวิลวิสาร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 9 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายคณาธิป  นวกวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตันเสถียร
3. เด็กชายธีรภัทร์  ตู้พิมาย
4. เด็กชายพงศธร  การะเกตุ
5. เด็กชายพศวีร์  อินเมืองแก้ว
6. เด็กชายศิปกรณ์  บุญชู
7. เด็กชายอนุวรรตน์  โกการัตน์
8. เด็กชายอภิรักษ์  บุุตรโสภา
 
1. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
2. นายธนาวินท์  ไกรกาศ
3. นายวินัย  ศรีภักดิ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 17 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกันตา  เจ็ดสี
2. นางสาวฐิติพร  แคล้วโรคา
3. นางสาวณัฐธิดา  เซ็งมณี
4. นางสาวณิชชา  สุวรรณวรรธ
5. นางสาวมัลธลิกา  เทียนทอง
6. นางสาวรุ่งรวี  มรกตจินดา
 
1. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
2. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
3. นางสาวบัว  จรเข้
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.85 ทอง 20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกัญญาภรณ์  อาจจิตต์
2. นางสาวกิตติยา  มั่นจิรังกูร
3. นายทศวรรษ  พูลสวัสดิ์
4. นางสาวธารใส  ภาคภูมิ
5. นางสาวพนัชกร  เจิ้ง
6. นางสาวพิยดา  พฤกษากิจเจริญ
7. นายภานุพงศ์  เพลินประภาพร
8. นางสาวรัสสิกา  ลวดลาย
9. นางสาวศศิธร  ปิ่นเกล้า
10. นางสาวศิริมณฑล   อินศิริ
 
1. นายศุภรัตน์  แดนโคกสูง
2. นายหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
3. นางสาวอุไรวรรณ  ภูมั่ง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.4 เงิน 35 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มณีศรี
2. เด็กหญิงวลีรัตน์  สุริยะ
3. เด็กหญิงสายชล  ไชยมูล
 
1. นางมธุรส  ต่วนเครือ
2. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.4 ทอง 18 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวลินนรัตน์  เพ็ชรสิมาลัย
2. นางสาววราศิณี  สิทธิอักษร
3. นางสาวศศิธร  พังจุนันท์
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  นามมูล
2. เด็กหญิงพัชราภา   เสียงใส
3. เด็กหญิงศศินา  ล้านทอง
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวบุษกร  สิงห์ครุธ
2. นายภูมินทร์  พ่วงทอง
3. นางสาวสุฐิตา  คุมพล
 
1. นางณัฐรินีย์   กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กชายพงศกร  พันทัพ
2. เด็กชายพีรพล  สารพัฒน์
 
1. นายอรรถพล  สร้อยจอม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 46 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายจิรโชติ  บุญมา
2. เด็กชายธนณัฏฐ์  สุริยกานนท์
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิภัสร์  พัฒนพร้อมสุข
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ปฐมพรวิวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
2. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายภพธร  พัดเจริญ
2. นายวุฑฒิชัย  อารยะสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
2. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 25 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสุภรภี  ศรีนาคเอี้ยง
 
1. นายญาณพัฒน์  ภัทรนวรุ่งโรจน์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธาราภรณ์  ใหม่เจริญ
2. นางสาวพนิดา  วงศ์ข้าหลวง
 
1. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76.4 เงิน 27 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายณชานน  ทองทับ
2. เด็กชายรัตนโชค  คล่องเชิงสาร
 
1. นางสาวนุชจรีย์  หวานตลอด
2. นางสาวณีรนุช  หวานตลอด
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 48 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงคำ
2. เด็กชายปณิวัฒน์   เลิศธนวงศ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา   วิริยะเกียรติกุล
2. นายอุดมโชค   ผลิศักดิ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70.4 เงิน 12 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายณัชพล  จิตตุรงค์อาภรณ์
2. นายสิริวัฒก์  ใจยั่งยืน
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายสหภูมิ  เกตุแก้ว
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพุฒิเมธ  วิวรรธน์ธรา
2. นายวิญญ์  ลดาวุฒิพันธ์
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แดง
2. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 33 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายจิรทีปต์  พวงเงิน
2. เด็กชายรพีพงศ์  ปิติจรูญพงศ์
3. เด็กชายเดโชดม  สมพงษ์
 
1. นางสาวทวิณา  ไชยยงยศ
2. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 41 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวฐานิดา  สวัสดิ์แดง
2. นายภูวนาท  วังมุก
3. นายรักชาติ  บุนนาค
 
1. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
2. นางสาวทวิณา  ไชยยงยศ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายยติภัทร  หงษ์ทอง
2. นายเมธานันท์  เกิดช่วง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
2. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกรัณย์ภัฏ  แก้วลภัสวงศา
2. เด็กชายพีรวัส  พจน์เลิศอรุณ
3. เด็กชายภาณุเมศ  พินิจรัตนพันธ์
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวณัฐชา  พันชาตรี
2. นางสาวพีระภรณ์  ทศพร
3. นางสาวริญญ์นภัส  วงศ์ทิพยโภคิน
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายณัฏชนน  วสุธวัช
2. เด็กชายธนดล  ดำเนินภัณฑ์
3. เด็กชายวิศรุต  เนตรประภา
 
1. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
2. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายชวการ  ยิ้มมาก
2. นายทนุพงษ์  แก้วบุบผา
3. นายไพศาล  ซีประเสริฐ
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายสหภูมิ  เกตุแก้ว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประกอบทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  กังวาลก้อง
3. เด็กหญิงอังคณา  ปราณี
 
1. นางสาววิรุณรัตน์  ศรีเหรา
2. นางนิต  สุวรรณเนตร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นายทรงวุฒิ  เขียวคดี
2. นายอนุสรณ์  คุ้มพะเนียด
3. นายเจตนิพัทธ์  นมนาน
 
1. นายวาทิต  บริสุทธิ์
2. นายทวีศักดิ์  ขำอิ่ม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญติยา  หอมดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เรไร
3. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยราช
 
1. นายศักรินทร์  บุญช่วย
2. นางสาวรัตติกร    ภิรมย์โคร่ง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 33 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  กิจเจริญ
2. นางสาวมาริสา  หม่องวิไล
3. นางสาวอรวรรณ  ทองคำ
 
1. นางกันศิมาลี  เทียนงาม
2. นางสาวปิยะมาศ  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูถุ
2. เด็กชายณัฐการต์  เกตุบุญลือ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรรณริลท์  สหวรรธนกรณ์
5. เด็กหญิงอติกานต์  นนทมาลย์
6. เด็กชายอมรเทพ  เผ่าผาง
 
1. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  คงทับทิม
2. นางสาวพุดพิชยา  ติดยงค์
3. นางสาวลักษิณา  ปิ่นทอง
4. นางสาววงศธร  วงษ์เส
5. นางสาวอชิรญา  ตู้สมบัติ
6. นางสาวอิสรีย์  อิทธิฤทธิ์มีชัย
 
1. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 15 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกีรติกา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงเกวลิน  กองสินป์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จินดามรกฎ
 
1. นางสาวสุคนทิพย์  เทศทำ
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายก้องสกุล  พลายบุญ
2. นางสาวภีมสินี  จิรฐาทวีวัฒนกุล
3. นายวิชัย  แก้ววิลัย
 
1. นายธีระ  ทองยี่สุ่น
2. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.2 ทอง 7 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกชนิภา  ทองสิมา
2. เด็กหญิงปรียานุช  จูคง
3. เด็กชายอนุภาพ  ขาวสำอางค์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวจันทร์ธิดา    ไสวอุดมวงษ์
2. นางสาวณัฐชานัน   ขำเข้ม
3. นางสาวบุณยานุช   เผือกนวน
 
1. นางสาวอิสรีย์   รัศมีพิมล
2. นางสาวพรทิพย์    ชลธี
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.4 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตระกูลวิวัฒน์
2. เด็กชายปุณณวิทย์  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงวิลาสินี  วิบูลย์ชาติ
 
1. นางถนิมพร  เปรมปราศัย
2. นางสาวเสาวนิตย์  ศรีวงษ์อยู่
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธีรดนย์  เฮงรักษา
2. นางสาวนภัสสร  ธาตุทองคำ
3. นางสาวสายทิพย์  แสงทอง
 
1. นางสาวสุคนทิพย์  เทศทำ
2. นางอัธยา  นนธ์พละ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก   สอนสิน
2. เด็กหญิงมณฑิรา    สาวงนาม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    น้อยพิทักษ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   สามบุญลือ
2. นางสาวพนิดา    เทียนเล็ก
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เส็งสมวงศ์
2. นางสาวสุธินี  อินศิริ
3. นางสาวอสมาภรณ์  แสงเพ็ชร
 
1. นางสาวผ่องศรี  เป้าเพชร
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 16 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  พนพิเชษฐกุล
2. เด็กหญิงวรรณพร  เกิดน้อย
3. เด็กชายวัชรพงษ์  หลีลำยอง
 
1. นางสาวรัตติกร    ภิรมย์โคร่ง
2. นางอัธยา  นนธ์พละ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ถมยา
2. นางสาวณัฐนิชา  ชาวเพชร
3. นางสาววิชญาพร  ทองม่วง
 
1. นายอดิเทพ  เรืองสม
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บางยาง
2. เด็กหญิงณัชชา  โป้สมบุญ
3. เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกานต์หทัย  กูเปี้ย
2. นางสาวกุลภัทร  โตสงวน
3. นางสาวดรุณี  สกุลณีย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงถิราวรรณ  วุฒินาม
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยภูมิ
 
1. นางวรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายภานุสรณ์   ระเจริญ
2. เด็กหญิงรัตติพร  ศรีสุรา
3. เด็กหญิงอุไร  การะเกด
 
1. นางปทิตตา  วรรณเอี่ยม
2. นางเรวดี  ณ พัทลุง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายคุณากร   พรมมี
2. นางสาวภคพัส   อิ่มใจ
3. นางสาวรัตติกาล   มุลินิล
 
1. นางรัชณี   เนาวรัตน์
2. นางสาวณัฏฐณิชา   พันธ์ขะวงษ์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ประสงค์เกื้อ
 
1. นางสาวชิชญาญ์  เซิบกลาง
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงยุวนิดา  ภูมิถาวร
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1. เด็กชายอนิรุธ  ไถ้บ้านกวย
 
1. นายสุธี  สุริยกานนท์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  พงษ์เขียว
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพย์สุมณฑา
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำรัสภูมิ
 
1. นางอัญธริยามน   เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายวรชัย  กันรฮาด
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธีรทัช  มาลัย
 
1. นางสาวดรุณี  ทรัพย์ผล
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวธนปัตติยา  กำริสุ
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81.75 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปัทมาภรณ์  เหมะธุรินทร์
 
1. นางสาวมนรวรรณ  มีครองแบ่ง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายหัสศวรรษ  กวีกิจเวที
 
1. นายธนะสิทธิ์  ฐิติสุจริตกุล
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธวัชชัย  แผงดา
2. นายปฐมพงษ์  แซ่ตัน
 
1. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
2. นายยศไกร  จีนประชา
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.4 เงิน 29 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  น้อยอำไพ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ปั้นมาก
 
1. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
2. นางสาวณัฏฐณิชชา  วรธนารัมภาสิริ