สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอโรชา  เหมือนดาว
 
1. นางสาวธนัญญา  บัวชุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวอรชา  โชคนิรันดรสุข
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 31 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงปาลิดา  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวนริศรา  ชยธวัช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 44 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชรินรัตน์  ภัทรสารโสภณ
 
1. นางนิตยา  พ่วงเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงพาฝัน  วงศ์บุตร
 
1. นางสาวศุจิกา  พรมรักษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 24.25 เข้าร่วม 38 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวพรศิริ  พานาเรียง
 
1. นางวรรณี  สระทองแขม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงอพัชชา  บุญสว่าง
 
1. นางสาวไพเราะ  เพ็ชรดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวพิชญธิดา  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวศิริญา  อยู่สุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชรพร  พันสมุทร
 
1. นางสุดารัตน์  ชิณณะพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวเอื้องอารีย์  ทองดอนอ่อน
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  ร้อยไพ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 47 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปาลมี  พละสกุล
2. เด็กหญิงอภัสรา  มากหนู
 
1. นางสาวนัฒริยา  ปิ่นทอง
2. นางสาวอำภาพร  ระนาฏศิลป์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 37.6 เข้าร่วม 46 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายชัยธวัช  ปู่น้อย
2. นางสาวสุจิตตรา  พฤกษ์ร่มเย็น
 
1. นายปัญญา  ทองคำเภา
2. นางสาวกิตติยา  สุทนต์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 22 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวมณฒากาญจน์  ปานศรีแก้ว
2. นางสาวโสภิดา  รักประทุม
 
1. นางสาวจันจิรา  ศรีเอียด
2. นางสาวปาจรีย์  ทองน้ำวน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพิมพกานต์   พรมประสิทธิ์
 
1. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรลภัส  วิสุทธิกุล
 
1. นายพีระพงศ์  สิรสุนทร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายทักษ์ดนัย  ปัญญาคารวะ
 
1. นางสาวลลิตา  จำปาทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณย์  วสนาท
2. เด็กชายคณานนท์  กีรบุตรสุวรรณ
3. เด็กชายภูบดินทร์  ทองคง
 
1. นายตันติกร  สว่างศรี
2. นางวนิดา  ศิริโภคา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุฑามาศ  วัชนุภาพร
2. นางสาวฐิตารีย์  ห้วยหงษ์ทอง
3. นางสาวศรัณณีญา  วัชนุภาพร
 
1. นายเมธาสิทธิ์  ธัญรัตนศรีสกุล
2. นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมลำน้ำ
2. เด็กหญิงรมณ  วิศาลวณิชธัญ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ปฐมสุนทรชัย
 
1. นายตันติกร  สว่างศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  แสงส่องฟ้า
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 34 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวจิราภัทร   สุขเกษม
2. นายตันติกร   พวงกุหลาบ
3. นายพงศกร   ปานดี
 
1. นายสุเมธกฤต   นำลาภสุขพิพัฒน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 26 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายชนพัทธ์  บุรินทร์รัมย์
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  มงคลลักษมี
 
1. นางเฉลิมขวัญ  สุขโยธิน
2. นางสาววิลาภรณ์  ตันทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นสุนทร
2. นางสาวสุนิกา  พิพัชญากรณ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาโณทัย  เปี่ยมเพ็ง
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายทรงพล  อินทนชิตจุ้ย
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 30 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจิมเกิด
2. เด็กหญิงฑิติญาพร  สังข์พิทักษ์
 
1. นางจินตนา  หงษา
2. นางสาววรรณวิษา  จีนไฝ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวนพนภัส   หันตุลา
 
1. นางสาวดวงพร  ชุนฟ้ง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58.23 เข้าร่วม 19 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายภาณุวัฒน์  โตอาจ
 
1. นางสาวสุวรรณา  สืบกลั่น
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92.82 ทอง 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวปกติยา  บุตรอ่ำ
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายวรภัทร   จิตติชานนท์
 
1. นางสาวสุคนธา   ทองรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพักตรสรณ์  เล้าทรัพย์ทวี
2. เด็กชายพีรณัฐ  แสไพศาล
3. เด็กชายเจตรวัฒน์  หอมตะโก
 
1. นางสาววลัยวรรณ  พูลสุขโข
2. นายประกิต  อนุมาศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวพัทธมน  อุทัยกร
2. นางสาวอภิชญา  พิทักษ์ชื่น
3. นางสาวเพชรลัดดา  บุดดี
 
1. นางสาวสุนิสา  ทับแสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คนยงค์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็กจำลอง
3. เด็กหญิงปุณิกา  ราวียา
 
1. นายพสุ  โพธิ์มั่น
2. นางสาวพรทิพย์  รอดพลอย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 31 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โชติวุฒินิรันดร์
2. นางสาวบุลพร  ศรีสุพพัตพงษ์
3. นางสาวเมธาวี  บุญนิมิตร
 
1. นางสาวออนจิลา  บัวประเสริฐ
2. นางสาววนาไพร  ชัยณรงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์   มณีบุตร
2. เด็กหญิงพัชราภา   แจ่มเสมอ
3. เด็กหญิงสุชาดา   สามฉิมโฉม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์   โสเสมอ
2. นางสาวภัททิยา    โสมภีร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 44 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวนฤภร  ศุภเอม
2. นายปรเมศร์  สีพันทะ
3. นางสาวศศิกานต์  โตอ่อน
 
1. นางขนิษฐา  วรฮาด
2. นางมัทนี  เสียงเสนาะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 33 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณิศวรา  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ฮวดเจริญ
3. นางสาวสุรัตน์ดา  มณีโชติ
 
1. นายเอกพล  แก้วกันทะ
2. นางเกตกนก  เอี่ยมสอาด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายชัยธวัช  แซ่ลี้
2. นายพิทักษ์  เยื่อแม้นพงศ์
3. นายอภิราม  แสงขำ
 
1. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
2. นายอภิชาติ  ทองดอนน้อย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จ้อยร่อย
2. เด็กหญิงจิราภา  รื่นนุสาร
 
1. นางศิรประภา  รัตนบุษย์
2. นางสาวจารุวรรณ  เลื่อนแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 38 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวฐิติพรรณ  ยะวังพล
2. นายณัฐพล  สีนินสิทธิ์
 
1. นางสาวนริศรา  บุญเชื้อ
2. นางสาวปิยรัฐ  จันซางเพ็ญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 19 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภัค  เสถียรธีราภาพ
2. เด็กชายก๊อต  พมจัน
 
1. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
2. นายนพรัตน์  ทรัพย์พงษ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.9 เงิน 14 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายกันตภน  พรหมทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนาจิระกุล
 
1. นายอัครพล  สุวรรณธัย
2. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชยะนันท์  ศรีเพียงจันทร์
2. นายญาณกร  แจ่มจำรัส
3. นางสาวณัฐนารี  ซิ้มเจริญ
 
1. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
2. นางสาวพรรณระพี  คูธนะวนิชพงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำกองแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  พิณทอง
3. เด็กหญิงนันทริกา  มณูเลิศ
4. เด็กหญิงบุษบง  ดีจิตร์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรพา
 
1. นางชนัญชิดา  ท่าน้ำตื้น
2. นางสาวสุพรรณี  ทองขาว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  กุหลาบแก้ว
2. นางสาวพฤศจิกา  ลิ้มทอง
3. นางสาวพิมรภัสก์  เจริญจิตต์
4. นางสาวอรปรียา  เทียมทอง
5. นางสาวอรยา  ทองเมือง
 
1. นางสาวพรศิริ  ลีคำงาม
2. นายรพีภัทร  ตาหล้า
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทรัพย์ประสม
2. เด็กหญิงชนิกานต์   โตทัพ
3. เด็กหญิงปริยาภัทร   พวงสร้อย
4. เด็กหญิงวราภรณ์   นาคคำ
5. เด็กหญิงวัชรภัสร์   เกษม
 
1. นางปารีญา   ว่องพัฒนวงศ์
2. นางสาววริศรา   เกษนาวา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.6 เงิน 44 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐณิชา  จยาวรรณ์
2. นางสาวธนภรณ์  จั่นเศรณี
3. นางสาวธิดารัตน์  สุทธิประเสริฐ
4. นางสาวบุษยา  สุขศรี
5. นางสาวสุพิชญา  สิขัณฑกสมิต
 
1. นายวุฒินันท์  สมคะเณ
2. นางสาวณัฏฐพร  หมั่นผดุง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรายุ  สายสวาท
2. เด็กหญิงญาธิกาญ  เอกจิตต์
3. เด็กชายณัฐจิรพัส  จิราพิมุกต์กุล
4. เด็กหญิงธนพร  ใจดี
5. เด็กชายพชร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางเพียรพันธ์ุ  กิจพาณิชย์เจริญ
2. นางสาวสุนิชา  จำเหล่
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายกฤษดา  กลางดงทอง
2. นายจิรพัฒน์  แก้วโหมดตาด
3. นายณัฐภัทร  ทองดี
4. นายยุทธภูมิ  ชูช่วย
5. นายอัฐพล  หอมศรีประเสริฐ
 
1. นายมนต์ชัย  เจริญนิติกุล
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายจิรวัฒน์   ใจหลัก
2. นายจิรานุวัฒน์   เจเถื่อน
3. นายณัฐนันท์   เทียนดอนไพร
4. นายธนณัฐ   ทองเต่าอินทร์
5. นายธนวัฒน์   แหวนวิเศษ
6. นายธนะพงษ์   บุญธรรม
7. นายธนากร    จ้อยร่อย
8. นางสาวปริฉัตร   กองเกตุใหญ่
9. นายพันธกร    ผิวเผือด
10. นายภัทรพงศ์  รัชตะนาวิน
11. นางสาวมุกดา   ใจตรง
12. นางสาวรจนา   อรชร
13. นางสาวรัดเกล้า   แสนหาญ
14. นายราเมศวร์    โอฬารพัฒนพงศ์
15. นายวรวุฒิ    ป้อมสุวรรณ
16. นางสาววิภาดา   ตระกูลรัตนโชค
17. นายวีรชัย   ทองเหมือน
18. นางสาวศุภานัน   มีกลิ่นหอม
19. นางสาวสุนิสา   วรรณะ
20. นายเรวัต  เรียมลิว
 
1. นางสายพิน   ทองจุลย์
2. นางปัฐตา   แก้วเกตุมณี
3. นางวัลย์ธนา   สมุทรักษ์
4. นายประณิธาน   จรัญญา
5. นายณัฐพงษ์   แก้วกำเหนิด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายฉันทพัฒน์   แสนชื่นสกุล
2. นางสาวญาณิน   ทองห่อ
3. นายณัฐวุฒิ   ดอนจิ๋วไพร
4. นางสาวธนัตดา    เอกเผ่าพันธุ์
5. นางสาวธนารีย์  เอกเผ่าพันธุ์
6. นายธรรมศักดิ์   คำวัตร์
7. นายธิทเดช    สระทองอุ่น
8. นายนราพงษ์   วสุวิวัฒน์
9. นายนฤพนธ์    มาลัย
10. นายปวริศร์  จิรพัฒน์ดำรงกุล
11. นายพัฒนพงษ์   ผิวขำ
12. นายภัควัฒน์  วงศ์ประเสริฐ
13. นายภัทรกฤต   อร่ามศรี
14. นายยศวริศ   ปานเสียง
15. นายศุภเชษฐ์   รื่นนุสาร
16. นางสาวอัจจิมา   สีโสภา
17. นางสาวอาทิตยา    เอกปัชชา
18. นายอารักษ์   แม่นหมาย
19. นางสาวเปรมจิรา   อินทร์แสง
20. นายแทนตะวัน   ปานดียิ่ง
 
1. นางสายพิน  ทองจุลย์
2. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
3. นายสุพจน์  ฉายสิน
4. นายภานุพันธ์  สารรัมย์
5. นางสาวทิพยสุดา  ปู่ไทย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงธนิตา   แร่มี
 
1. นายอานันท์   เจริญสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายปิติณัฐ  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ปทุมารักษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทรามะ
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุณยะมาน
2. นางสาวปรีชญา  เถาเปียง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.4 เงิน 49 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายรัตนพล   ผลอินทร์
2. นางสาววันวิสา   ศิลมั่น
 
1. นางสาวนภาพร   พลอยบ้านแพ้ว
2. นางสาวสุพัตรา   มั่นคง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เต็มอุดมทรัพย์
3. นางสาวณัชชา  เฮงราย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุณหกิจ
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  จิรวัฒนกร
6. เด็กหญิงวันวิสา  คมปาน
7. นางสาวศศิวิมล  ลิ้มฮวด
8. เด็กหญิงอัญญาวีร์  รุ่งนิธิฐานนท์
9. เด็กหญิงอิสรีย์  สุริยฉาย
10. เด็กหญิงเอม  ภัยสูญสิ้น
 
1. นายวิสิทธิ์  พูลดี
2. นางสาวยศวีร์  สุขสุไนย์
3. นางสาวฉัตรทอง  จุมพลเดชาพันธ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พรเดชาวุฒิ
2. นายปิยทัศน์  สุวรรณดี
3. นางสาวพจนา  อังศุภากร
4. เด็กชายวีระชัย  แซ่อึ้ง
5. เด็กชายศักรินทร  เกิดทรัพย์
6. เด็กชายสุทธิพจน์  ปานเสียง
7. เด็กชายอรรถวัฒน์  ชอลี
8. เด็กชายอัญญาฤทธิ์  อรุณรัตน์
9. นายอิทธิชัย  ผมหอม
10. นายเรวัต  จันทร์ดี
 
1. นางสาวสุนิสา  ขาวเอียด
2. นายมีชัย  ปานอำพันธุ์
3. นายธนวันต์  พูนวศินมงคล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญา  หลวงศรี
2. นางสาวณญาดา  โขวุฒิธรรม
3. นางสาวณัฐชา  ขำญาติ
4. นางสาวภาวิดา  คชอ่วม
5. นางสาวลฎาภา  อ้นเพ็ชรกุล
6. นางสาวลลิตา  ชอ้อนชม
7. นางสาววริษฐา  มลคล้ำ
8. นางสาวสิริรัตน์  ดอกยอ
9. นางสาวสุธิตา  พานิช
10. นางสาวเพชรรี  สมเพชร์
 
1. นางสาวคุลิกา  ขันชู
2. นายวีระศักดิ์  สำนักวังชัย
3. นายจารุเดช  สุทธิบุตร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 10 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกุลวดี   ไทรประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   จะอื่อ
3. เด็กหญิงบุญตา   ชมภู
4. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ช้างทอง
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บัวสร้อย
6. เด็กหญิงวดีพร  ชัยรัตน์
7. เด็กหญิงศรุดา  มีทรัพย์มั่น
8. เด็กหญิงศศิวิมล  พลนำ
9. เด็กหญิงอรยา   เมฆสง่า
10. เด็กหญิงอุทัยวรรณ์   ไชยสิทธิ์
 
1. นายพัชรพงศ์  เหลืองพุทธชาติ
2. นายธณวรรษ  อรชร
3. นางสาวกรณิการ์  สังกะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวคำนวณ   ลุงเมิง
2. นายจิรวัฒน์   ปิ่นสากล
3. นางสาวณัฐพร   ชาวนาหุบ
4. นายธีรศักดิ์   สงค์ทอง
5. นายธีรเมธ   เชื่อมบางแพ
6. นายภูมิพัฒน์   วิเศษชุมพล
7. นางสาววรรณภา   สามบุญลือ
8. นายวัชรพงษ์   บุตตะ
9. นายวิสุทธิ์   เหลืองทองวัฒนา
10. นางสาวสุชาดา   เปลี่ยนแก้ว
 
1. นายกิติศักดิ์  สิมะกุล
2. นางปารณีย์  สิริวาเสฏฐาเมธา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงประดิลักษณ์  วรประเสริฐสกุล
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีสงวน
 
1. นางสิริรัตน์  ทวีตั้งตระกูล
2. นางสาวอำไพ  อุ่นศิริ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวณัชตา  จินดาเงิน
2. นายสหรัถ  ชาวด่าน
 
1. นางกมลทิพย์  ดาผิวดี
2. นางสาวกรณัฏฐ์  จินดาโสม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษรา  เทพแสน
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวณัฐนิชา  ขุนบ้านฆ้อง
 
1. นางสาวสมหญิง  แข็งขัน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒิวิริยโรจน์
 
1. นางภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวพรไพรินทร์  ศรีมันตะ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ศรีมกุฎพันธุ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจิราภา  เต่าทอง
 
1. นางสาวนงนภัส  วงศ์พานิช
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวภาณิดา  ช่างสาน
 
1. นายธนาวุฒศ์  เทศทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิ์จุ้ย
 
1. นายธนาวุฒศ์  เทศทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวระพีพร   คุ้มพะเนียด
 
1. นายสมเจตน์   โพธิ์อุบล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑณา  สังข์อยู่ดี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  วิราทวีถัสร์
 
1. นางสาวสมหญิง  แข็งขัน
2. นายปรมะ  ประยูรหงษ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  บุญตา
 
1. นางสาวสมหญิง  แข็งขัน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวบุปผารัตน์  บ่อคุ้ม
 
1. นางสาวสมหญิง  แข็งขัน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายนธกรณ์  สิทธิบุ่น
2. เด็กหญิงปริณดา  จงสถาพรยิ่ง
3. เด็กชายศุภกร  ปรางค์ธวัช
 
1. นายสุพจน์  ฉายสิน
2. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  อินแสน
2. นายธีรภัทร์  ปักวี
3. นายศิริมงคล  อ่อนสด
 
1. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
2. นางสาวสมหญิง  แข็งขัน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนันท์ธพัทธ์  เจริญสุขข์
 
1. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมจร
 
1. นายสาธิต  กุยเช็ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 20 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมจร
 
1. นายสาธิต  กุยเช็ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
 
1. นายกฤษฎา  สิมบุตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายธีรพัฒน์   ยอดสะอาด
 
1. นายสุทธิพงศ์   แก้วอิ่ม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธนากร  ทองดอนเหมือน
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรวัฒน์​  จันชัยชิด
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  จันทร์แผ้ว
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 25 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขมนรากร
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  สังข์ลาว
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพ็ชรดำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 18 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรวัฒน์​  จันชัยชิด
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 53.6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  สระทองล้วน
 
1. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์สินธุ์
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 74 เงิน 30 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวภัคจิรา  ศรีสาครสุข
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเจนชินี  ลอยความสุข
 
1. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายสิปปภาส  แก้วมา
 
1. นางสาวอาริยาพัชร์  ทรัพย์สมใจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.3 ทอง 9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรหมศรี
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวนิธาวัลย์  ทองดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขมนรากร
2. เด็กหญิงงามสิรี  ไฝ่เมตตา
3. เด็กชายธีรวัฒน์  จันชัยชิด
4. เด็กชายธีระ  อินทิม
5. เด็กชายนัฐพงศ์  ทองเงิน
6. นางสาวปณิตา  อ้นคง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองศิริ
8. เด็กหญิงเจนชินี  ลอยความสุข
9. นางสาวแพรวา  พลับลัดโพธิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
2. นายถาวร  หวานชะเอม
3. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 77.4 เงิน 28 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกานต์พิชชา  การดำริห์
2. นางสาวจารุภา  ตระการธงชัย
3. นางสาวณัฐธิดา  สิริวัฒฑโน
4. นางสาวปรัชญาภรณ์  พัฒนพร้อมสุข
5. นางสาวพจนา  รัตนพงศ์
6. เด็กหญิงพรประภา  สังขมาลัย
7. นางสาวพรรวษา  มุ้ยมี
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พร้อมมงคล
9. นางสาวภัสสมล  มากมีทรัพย์
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  เสรีธวัช
11. เด็กหญิงรัตตินันท์  โรจนจีรวัฒน์
12. เด็กหญิงศิรินภา  จาตุรัตน์
13. เด็กหญิงสาวิตรี  พรมมืด
14. เด็กหญิงสุวภัทร  อินทร์รจนา
15. นางสาวเฉลิมศรี  ทิมแจ
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 78.8 เงิน 17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกฤษชนก  เสรฎฐวงศ์
2. นายจิรนุวัฒน์  สิทธิธนีนันท์
3. เด็กชายชยกร  ทรงพินิฐกุล
4. นายธนกฤต  กำปั่นทองคำ
5. เด็กชายธนัญชัย  อยู่เย็น
6. นางสาวนิธาวัลย์  ทองดี
7. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมจร
8. เด็กชายวงศกร  บัวแก้ว
9. เด็กชายวราวุฒิ  แก้วบูชา
10. เด็กหญิงสิรินภา  ระวังคดี
11. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
12. เด็กชายเตชวัต  ทามารัตน
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
2. นายสาธิต  กุยเช็ง
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
4. นายกฤษฎา  สิมบุตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 22 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายคณิตศร  สมบัติวงศ์ขจร
2. เด็กหญิงพรรณิฌา  เขียวมัจฉะ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญจสุธารส
4. เด็กหญิงมนัสพร  แสนคำ
5. เด็กชายอุกฤษฏ์  จันทร์ทา
 
1. นายสุรศักดิ์  คำปูน
2. นายชัยศิริ  ขันทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายณัฏฐ์  สระเพิ่มพูล
2. นางสาวณัฐรดา  รุ่งอรุุณขจรเดช
3. นายพิตรพิบูลณ์  แก้วกุมาร
4. นายสุชาครีย์  เยสูงเนิน
5. นางสาวอมาวสี  อัครสุธีชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  คำปูน
2. นายชัยศิริ  ขันทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.9 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาวีร์  จูคำ
2. นางสาวกิตตญา  พูลสุขโข
3. เด็กหญิงจิดาภา  สุนทรวิภาค
4. นางสาวจิรชญา  จำปาเวียง
5. เด็กหญิงจิรัชญา  โถทอง
6. นายชนภัทร  นุชพุก
7. นายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
8. เด็กหญิงชนัญธิดา  จิระมานิตย์
9. นายชโยธิน  ชัยชาญพนธ์
10. นางสาวฐาปนี  กือเย็น
11. นายณัฐภัค  จันทร์ทูล
12. เด็กหญิงธนัชญา  แซ่เฮง
13. นางสาวธันยพร  เรืองเดช
14. เด็กชายธีระพัฒน์  คาทาสี
15. นางสาวนภสร  กุลกรรณ์
16. นายบารมี  สุขหงษ์
17. นายปรัชญา  ประทุม
18. นางสาวปิยะฉัตร  สอดสุข
19. นางสาวพรทิพย์  พรมกระทุ่มล้ม
20. นางสาวพรนภา  เอี่ยมทิพย์
21. เด็กหญิงพรรษมล  แซ่เอี้ยว
22. นางสาวภานรินทร์  อยู่อินทร์
23. เด็กชายภูริภัทร  เฉลิมแสน
24. นายภูวนาท  อิศรเมธางกูร
25. เด็กชายยุทธภูมิ  จันทร์ชาวนา
26. นายราชัณย์  ปิ่นจ้อย
27. นางสาวรินรดา  จรสัมฤทะิ์
28. เด็กหญิงรุ่งระวี  ขวัญศิริมงคล
29. นายวรพล  ถิ่นโพธิ์วงษ์
30. นางสาววราภรณ์  จันทร์ครบ
31. เด็กชายวริศ  ลาวรรณา
32. นางสาววัลลภา  ศิริสม
33. นางสาวศรัญญา  กุลรัตนาวิจิตรา
34. นางสาวสุทธิชา  สายทอง
35. นางสาวอภิญญา  เบ็ญจพาด
36. เด็กหญิงอรปรียา  กลิ่นชาติ
37. เด็กหญิงเกศณัชชา  เกิดฤทธิ์
38. นายเตชินทร์  วงษ์วรรณวิทย์
39. นายเศรษฐวุฒิ  มะปะเม
40. นางสาวเอมยุภา  มาคงกุล
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
2. นายสิทธิพงษ์  ลพานุวรรตน์
3. นายสมาน  แตงวงศ์
4. นางเพลินพิศ  ลพานุวรรตน์
5. นายเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์
6. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
7. นายสมาน  บรรสาร
8. นางสุดารัตน์  ชิณณะพงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.1 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  สุจจิตรจูล
2. นายกฤติเดช  จารุพันธ์
3. นายกิตติพศ  หลากสุขถม
4. นายจุฑาทัศน์  เหลืองยั่งยืน
5. นางสาวจุฑามาศ  กัลยาณพงศ์
6. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
7. นางสาวณัฐฐา  ณัฐธำรงกุล
8. นายณัฐดนัย  สายทอง
9. นายทิเบต  ทรัพย์สิน
10. นายธนดล  แซ่เหล่ม
11. เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์เรณู
12. เด็กหญิงธิฌา  พชระพิสุทธิ์
13. นางสาวนฤดี  มาโต
14. นายนันทภพ  สุนทรศารทูล
15. นางสาวนันท์นภัส  กมลวุฒิ
16. นางสาวบุษกร  ยาวิชัย
17. นางสาวปกิตตา  ปานชู
18. นายพรภวิษย์  เอกรัตนวัฒน์
19. นางสาวพิชญาภัค  ไชยสถาน
20. นายภัทรดนัย  สันตนิพัทธ์
21. นางสาวลันตา  สมบูรณ์
22. เด็กหญิงวงศ์ชนก  คะมนตรี
23. นายวรปกร  จารุศิริพจน์
24. นางสาววรรณภา  เจริญศรี
25. นางสาววรรณิศา  ทองเกษม
26. เด็กหญิงวรัญญา  ปลาทอง
27. เด็กหญิงวริษฐา  วิโรจน์รัตนกุล
28. เด็กหญิงวีณา  สุดหล้า
29. นางสาวสินีนาฎ  เชียงกา
30. นางสาวสิริณลภัส  สุรรัตน์
31. นางสาวสุกัญจนา  บูรณะกุล
32. นางสาวสุจารี  ขุนคำ
33. นางสาวสุนารี  สังขประมุท
34. นางสาวสุภาวี  แก้วน้อย
35. นางสาวอชิรญา  ทัพศรี
36. นางสาวอภิชญา  เซี่ยงอึ๋ง
37. เด็กหญิงอรกนก  เทพพรม
38. เด็กหญิงเมธาพร  อารมณ์ดี
39. เด็กหญิงเมย์ลภัส  จิตกล้าปิติพัชร์
40. เด็กหญิงใบหยก  แสงเพ็ญอ่อน
 
1. นายอนวัช  พวงสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิตินันท์  ธนธรณ์นรรัตน์
3. นายถาวร  หวานชะเอม
4. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
5. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.1 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรภัทร  เผือกเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิตินันท์  ธนธรณ์นรรัตน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 42 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  ศรส่ง
 
1. นางอรรถยา  ชายหอมรส
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 28 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวไพรินทร์  โพธิสาขา
 
1. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายระวีวัตติ์  เอี่ยมขจรชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิตินันท์  ธนธรณ์นรรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงแพรวา  ทั้งศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิตินันท์  ธนธรณ์นรรัตน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายปวริศร  เพชรต่อม
 
1. นางสาวประภัสสร  นิ่มละออ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 23 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรพล  พรศิริรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิตินันท์  ธนธรณ์นรรัตน์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายปวริศร  เพชรต่อม
 
1. นางสาวประภัสสร  นิ่มละออ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชัยณุวัฒน์  จิตระกูล
2. เด็กชายชินวัตร  ยินดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญจันทร์
4. เด็กชายธนธรณ์  พูพวงจันทร์
5. เด็กชายนันทกฤษฐ์  แก้วเกตุมณี
6. เด็กชายพงศกร  ปุริมาเต
7. เด็กชายพรศักดิ์  เจริญอดิศัย
8. เด็กชายวิทวัส  ชูเนตร
9. เด็กชายศิลป์ชัย  โพธิ์ทอง
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
2. นางสาวรังสิมา  มีพันธุ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพิชญ์  จันทร์ศร
2. นายกฤติเดช  จารุพันธ์
3. นายกิตติพศ  หลากสุขถม
4. นางสาวณัฐฐา  ณัฐธำรงกุล
5. นายธนดล  แซ่เหล่ม
6. นายนันทภพ  สุนทรศารทูล
7. นางสาวปกิตตา  ปานชู
8. นางสาวปฏิพร  โชติชื่น
9. นางสาววรรณภา  เจริญศรี
10. นางสาววริศรา  สิรินราพรรณ
11. นางสาวสิริณลภัส  สุรรัตน์
12. นางสาวอภิชญา  เซี่ยงอึ๋ง
 
1. นายอนวัช  พวงสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิตินันท์  ธนธรณ์นรรัตน์
3. นายถาวร  หวานชะเอม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 10 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คงอมรสังข์
2. เด็กหญิงกฤติมา  พงษ์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงกวินธิดา  นามวงศ์อภิชาติ
4. เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  อัศววรารัตน์
5. เด็กหญิงฉัตรทาริกา  คุตชัย
6. เด็กหญิงชญาน์นันท์  พาราพิชัย
7. เด็กหญิงชลีกร  เหลือบำรุง
8. เด็กหญิงณภัทร  สุวรรณ
9. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณโภคิน
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จั่นวิลัย
11. เด็กหญิงณัฐัชชา  ชนะเทศ
12. เด็กหญิงดิญานา  ปาละกะวงค์
13. เด็กหญิงธิดาพร  ชวนวิริยะฉันท์
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามบุญสี
15. เด็กหญิงนวิยา  หอมระหัด
16. เด็กหญิงบงกศเกศ  ฐิติวโรดม
17. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ห้วยหงษ์ทอง
18. เด็กหญิงปัณฑิตา  อมตเวทย์
19. เด็กหญิงปัณณพร  เจริญสุข
20. เด็กหญิงปุณยธิดา  บัวงาม
21. เด็กหญิงพจมาน  สีเขียว
22. เด็กหญิงพิชชากร  แตงจุ้ย
23. เด็กหญิงพีระศรี  ตะหน่อง
24. เด็กหญิงรัญชิดา  นุชเพนียด
25. เด็กหญิงวรปภา  แก้วไทรแย้ม
26. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญประสาน
27. เด็กหญิงวิลาสินี  สุขแก้วฟ้า
28. เด็กหญิงศิริยากร  นิ่มนวล
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  สร้อยทอง
30. เด็กหญิงสมิตา  รุ่งสว่าง
31. เด็กหญิงสุจิตรา  บุตรพา
32. เด็กหญิงสุธิดา  เปียสมุทร
33. เด็กหญิงสุธิดา  ดูวิเศษ
34. เด็กหญิงสุภาวดี  ลักษมีวิโรจน์กุล
35. เด็กหญิงหลินหลิน  ศิริธรรมพันธ์
36. เด็กหญิงอนัญชนา  สุนทรสารทูล
37. เด็กหญิงอันดา  จันทร์ลอยนภา
38. เด็กหญิงเจตนา  ทอมุด
39. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พรหมสุรินทร์
40. เด็กหญิงโสภิดา  สว่างเมฆ
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
2. นายจตุรนต์  ดังชัยภูมิ
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
4. นายวุฒิกร  อ๋องมณี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มูลทองย้อย
2. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นถือศีล
3. นางสาวจิรภัทร์  ตาทอง
4. นางสาวฉัฐสุดา  วรานุสาสน์
5. นางสาวชนกานต์  หลีล้วน
6. นางสาวชนนิกานต์  ชื่นชอบ
7. นางสาวชมพูนุช  มีอำพันธ์
8. นางสาวชลธิชา  กนกวรากร
9. นางสาวชุติกาญจน์  แซ่ก๊วย
10. นางสาวณัฐกานต์  ไกรลาศ
11. นางสาวณัฐชนา  แย้มสรวล
12. นางสาวณัฐธิดา  บัวเจริญ
13. นางสาวณัฐนิชา  จันทร์ทูล
14. นางสาวดวงกมล  น้อยยืนยง
15. นางสาวตะวัน  เดชาธนารุจิกร
16. นางสาวทิพยรัตน์   ปฐมอมรเลิศ
17. นางสาวทิพย์ทิยา  ชมเหิม
18. นางสาวธนัชพร  ถมยา
19. นางสาวธัญญาลักษณ์  ช้างโก
20. นางสาวธารทิพย์  ลิ้มประเสริฐ
21. นางสาวนฤมล  ชัยสนิท
22. นางสาวนัชชา  โสภา
23. นางสาวปวันรัตน์  พงษ์แสงสุริยะ
24. นางสาวปาริชาติ  นาคสิทธิ์
25. นางสาวปิยะธิดา  โพธิ์ทองนาค
26. นางสาวผกามาศ  มณีสุข
27. นางสาวพัชรนันธ์  ชื่นมีศรี
28. นางสาวพัฒนพร  ตรีโชติ
29. นางสาวภัทรพร  รักษาสุข
30. นางสาวรัชดาภรณ์  ขอนแก่น
31. นางสาวรัมภา  ลิขิตธนานันท์
32. นางสาวรุ่งอรุณ  บังคมเนตร
33. นางสาววัชรียาวรรณ  ฉวีแก้วดี
34. นางสาวศศิธร  เทียมสุวรรณ
35. นางสาวสมปรารถนา  ทองคงหาญ
36. นางสาวสุภาวดี  สนบ้านเกาะ
37. นางสาวสุวภัทร  ติกฤษณเลิศ
38. นางสาวอภิชญา  ขันทอง
39. นางสาวอริสา  เกตุแก้ว
40. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขเกิด
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
2. นายจตุรนต์  ดังชัยภูมิ
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
4. นายวุฒิกร  อ๋องมณี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงจอมสุดา  สิงกรณ์
2. เด็กชายชญานนท์  เสียงสมใจ
3. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ   สายทอง
4. เด็กชายณัฐชนน  สืบทรัพย์
5. นางสาวปภาวรินท์  จงฤาชา
6. เด็กหญิงพัชญานันต์   ดอนจันทร์ทอง
7. เด็กชายรติกร  แดงชอบกิจ
8. เด็กชายเทพพิทักษ์   พระแท่น
 
1. นางสาวอทิตา  กิรติรูปครุฑ
2. นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน์
3. นายอุกฤษ  จันทร์ตรี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ขำพินวงษ์
2. นายชนาธิป  ไกรธิราช
3. นางสาวทิพากร  เมฆปั้น
4. นายพัชรพล  จันทร์แจ่มหล้า
5. นายพิพัฒน์  ตวาธนานันท์
6. นายศักดิ์ดา  ภักดิ์อาสา
7. นายศิริโชค  เอี่ยมอ่อง
8. นางสาวสิริมาภรณ์  บุญมารุ่งโรจน์
9. นางสาวสิริรัสสา  บุญมารุ่งโรจน์
10. นางสาวสุภาพร  สำเนานวน
 
1. นายปรมะ   ประยูรหงษ์
2. นางสาวพัทธนันท์  ศึกษิต
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.6 เงิน 17 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงธัญรัศม์  สมมาก
2. เด็กหญิงนภสร  นิพิวรรณ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  คำยวง
4. เด็กหญิงพิชชาภา  ไทยแช่ม
5. เด็กหญิงภัทรพร  อยู่ประเสริฐ
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  เยื่องกลาง
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาวนฤมล  สุขใย
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวดวงพร  ตรีภพศรีสกุล
2. นางสาวปภัสรา  จันทร์เชื้อแถว
3. นางสาวปวริศา  พันตาวงษ์
4. นางสาวพิชชาพร  ไทยแซ่ม
5. นางสาวพิมพ์ชนก  คำยวง
6. นางสาวสิริวิภา  พังซา
 
1. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
2. นางสุเนตรา  เทศทอง
3. นางสาวนฤมล  สุขใย
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 44 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มาโต
2. เด็กหญิงจารุชา  เจนกิจณรงค์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปิ่นเวหา
4. เด็กหญิงปฐมพร  นุพิศรี
5. เด็กหญิงพรนภัส  อุ่นกงลาด
6. เด็กหญิงพรพิกุล  วุฒิพลสาร
7. เด็กหญิงสมิตานันท์  แซ่ซิ้ม
8. เด็กหญิงเพาวิธู  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาวนฤมล  สุขใย
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 42 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกชกร  ทองขำคม
2. นางสาวกนกวรรณ  พันธุลาภ
3. นางสาวจุฑารัตน์  ชมมณี
4. นางสาวณัฏฐธิดา  มณีโชติ
5. นางสาวทองกรณ์  อ่วมชม
6. นางสาวธิดามาศ  ศักดิ์ชัยพิพัฒน์
7. นางสาวเบญจพร  วรรณชาติ
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาวนฤมล  สุขใย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 27 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกุลณัฐฐา  ศรีเพ็ญ
2. เด็กหญิงชนกนันท์  สารสุข
3. เด็กหญิงนครินทร์ธร  ถิ่นวัฒนากุล
4. เด็กหญิงนพมาศ  บดีรัฐ
5. เด็กหญิงนฤมล  เจริญกิจวิทยากุล
6. เด็กหญิงบุษยมาศ  สุพร
7. เด็กหญิงปลายดาว  ศรีอนุชิต
8. เด็กหญิงพรชนก  แซ่ลี้
9. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตนาวิบูลย์พงษ์
10. เด็กหญิงสุชาวดี  พูนสุข
11. เด็กหญิงสุประวีณ์  เถาตะกู
12. เด็กหญิงสุพรรณษา  เก้าลิ้ม
13. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ใจเย็น
14. เด็กหญิงอุมาพร  ชัยหา
15. เด็กหญิงเปียนุช  ประทุมชมภู
16. เด็กหญิงไลลา  แสงทอง
 
1. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
2. นางสุเนตรา  เทศทอง
3. นางสาวนฤมล  สุขใย
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 28 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกชกร  ทองขำคม
2. นางสาวกนกวรรณ  พันธุลาภ
3. นางสาวจิตตกานต์  กิจเฉลา
4. นางสาวจุฑารัตน์  ชมมณี
5. นางสาวฉัตรพร  สุขสอาด
6. นางสาวณัฏฐธิดา  มณีโชติ
7. นางสาวณัฏฐา  รอดฮิน
8. นางสาวณัฐกานต์  เศรษฐสุข
9. นางสาวทองกรณ์  อ่วมชม
10. นางสาวธิดามาศ  ศักดิ์ชัยพิพัฒน์
11. นางสาวประกายแก้ว  ปานสกุล
12. นางสาวประพักร์ษา  เลาะเมาะ
13. นางสาวปริศนา  จันดา
14. นางสาวพรรณกาญจน์  ล้วนรอด
15. นางสาวศลิษา  ฐิติเบญจพล
16. นางสาวเครือวัลย์  รุ่งเรือง
 
1. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
2. นางสาวนฤมล  สุขใย
3. นางสุเนตรา  เทศทอง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  ตาลเจริญ
2. นายยุทธภูมิ  อาจหาญ
3. นายวิษณุ  ทองแดงเข็ม
4. นายสิทธิโชค  รุผักชี
5. นายสุรพศ  ภักดี
 
1. นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน
2. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสันต์ชัช  อินต๊ะ
2. นางสาวสุนิสา  พฤกษาอารักษ์
 
1. นางเพลินพิศ  ลพานุวรรตน์
2. นายเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 27 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พจนารถ
 
1. นายกิตติภพ  รัตนากรกุล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 19 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาววราภรณ์   จันทร์ครบ
 
1. นางอิศราวรรณ   พูลดี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชญานี  ฮวดหวัง
 
1. นางประพา  มฤคทัต
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 37 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวอรสิริวรรณ  อุปะละ
 
1. นายธีระรัฐ  ทองบุญมา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายธาวิน  แดงมั่นคง
 
1. ผศ.วิจิตตรา  จันทร์ศรีบุตร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70.67 เงิน 16 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายโจเซฟ ภัทรพล  แรนซ์
 
1. นายกุลภณ  วิภวานฤพร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกมล   ดวงแสง
2. เด็กหญิงจันทิมา   พรมแย้มใหญ่
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์   สุขสดเขียว
4. เด็กหญิงภัทรลภา   ศรีทันดร
5. เด็กหญิงโยษิตา   เชยสวาสดิ์
 
1. นางสาวนิศา   อินทา
2. นางสาวกัญญา  คงหมวก
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 36 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวชิดชนก  นามเจริญ
2. นางสาวณ มาดา  วิเศษวิทยเวช
3. นางสาวพัทธยา  อยู่ดี
4. นางสาวพัสตร์ชิตา  สิริพสุโชค
5. นางสาวภัทรนันท์  สืบสายเผ่าพันธุ์
 
1. นายทศพล  เปียแก้ว
2. นางสาวมัลลิกา  ตุ้มทอง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.67 เงิน 33 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญสิตา  สุขสมบัติ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สมบูรณ์กิจวัฒนา
 
1. นางสาวสินีนาฏ  ฉ่ำชะเอม
2. MissZhong  Lan
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.16 ทอง 36 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวปทิตตา  วรณันนัทธพงศ์
2. นางสาวรินรดี  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  โรจนพรประสิทธิ์
2. นายวิทยา  กาญจนามั่งศักดิ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวธัญกร  ศรีต่างวงศ์
2. นางสาววิรากานต์  บัวเจริญ
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวนพรดา  ฉายวิโรจน์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขวรกิจวนิช
 
1. นางสาวพิริยาพร  ค้าเจริญดี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.33 ทอง 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชนะโรจน์  เทียนธนะวัฒน์
2. นายธีรภัทร   วุฒิพานิช
 
1. นางสาวอารมณ์   มีทรัพย์อนันต์
2. นางสาวจรสพร  นาคปฐม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 79.25 เงิน 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวบัณยดา  สุดล้ำเลิศ
2. นางสาวพรทิพย์  ดวงศรี
 
1. นางสาวพิรุฬห์สิริ  แก้วรักษา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวนิชารัศม์  คชศิลา
2. นางสาววรดา  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นาวารัตน์
2. MissYang  Lina
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชนิตา  นวลสนอง
2. นางสาวพรพิมล  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 68.7 ทองแดง 16 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  ตะเนาศรี
2. นางสาวสุพัตรา  จิตต์งามยิ่ง
 
1. นางธนัยนันท์  ศรีอภัย
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชนุตม์ณัช   อินต๊ะ
2. นางสาวสุกฤตา   สุขกุมภาพันธ์
 
1. นางสาวอารมณ์  มีทรัพย์อนันต์
2. นางสาวจุไรพร   นิครหล่อน
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์   เอี้ยงเจียม
2. นายกิตติพงศ์   อ่องบางน้อย
3. นายชยพล   แนวแห่งธรรม
4. นายธนวัฒน์    รัตนกิจไพบูลย์
5. นางสาวเมทนี   เผือกแตง
 
1. นายประวิทย์    ต้องจิตต์เจริญ
2. นางสาวจุไรรัตน์    โชติพิเชฐ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจิดาภา  นิ่มเนียม
2. นางสาวธัญพร  ขาวอุไร
3. นางสาวพิยดา  สระทองคำ
4. นางสาวยศปรียา  นิลเพ็ชร
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  เกิดผล
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71.67 เงิน 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกนกบงกช  นิมมานรติกุล
2. นางสาวนิศารัตน์  ทองทวี
3. นางสาววริศรา  อ่อนละมูล
4. นางสาวสุนิษา  การะเวก
5. นางสาวเบญญา  ศรีกลัด
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
2. นายเกรียงไกร  ทองชื่นจิต
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.7 ทอง 11 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัฐวดี  จิมานัง
2. นางสาวธนวรรณ  ทองประเสริฐ
3. นางสาวนันทิพร  กองสีหา
4. นางสาวน้ำผึ้ง  กันทอง
5. นางสาวอรพิชชา  อาภรณ์อักษรกิจ
 
1. นางสาวพิริยาพร  ค้าเจริญดี
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.67 ทอง 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาววรรษวรรณ   มุ่งหมาย
 
1. นางสาวชิดชนา   ไทรชมภู
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.5 เงิน 26 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพชรา  จันทิพย์วงษ์
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 62.25 ทองแดง 15 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวพรรรณพษา  ทาแก้ว
 
1. นางธนัยนันท์  ศรีอภัย
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงณิชาภา  หิมารัตน์
2. เด็กชายนรินทร์  ลาภพิสมัย
 
1. นายกิติศักดิ์  ลลิตสุวรรณกุล
2. นางสาวปฐมรัตน์  จันทนนท์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.34 ทอง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวญาณภัทร  ภาณุภาส
 
1. นางสาวปวริศา  ดีอุดม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายตระกูล  ทองแพง
2. เด็กชายพัฒนภูมิ  ทองเชื้อ
3. เด็กชายวรปรัชญ์  พิพัฒพลกาย
4. นายวรพล  ทรัพย์วัฒนไพศาล
5. นายศิริชัย  ใจบุญ
6. เด็กชายศุภกร  แซ่ตัน
7. เด็กชายสหพล  ลีลา
8. เด็กชายเพชรปานศักดิ์  ทับทอง
 
1. นายณรงค์  ชูเชิด
2. นายปิยวิทย์  แก้วรักษ์
3. นายณัฐกร  ทองน้อย
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.75 ทอง 16 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  แก้วตวงทอง
2. นายกิตติพงศ์  ชินวงษ์
3. นางสาวณัฐวดี  แก้วพูล
4. นางสาวยุวดี  โก้เครือ
5. นางสาวรมย์ชลี  บุญสกุล
6. นางสาวศรัญญา  บุตรรอด
7. นางสาวสุชาดา  ใจภักดี
8. นายสุวิจักขณ์  สร้อยทอง
9. นายอดิสรณ์  เร็วรวด
10. นางสาวอนัญญา  ทองบ่อมะกรูด
 
1. นางสาวพนิตานันท์  อนุสรณ์ประชา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  วันสามง่าม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขุนจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาสินี  สุธราพนากิจ
4. เด็กหญิงสโรชา  บุญรักษา
5. เด็กหญิงเอกจิรา  ทองดี
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นางสาวนูรีดา  ยือโระ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวนภสร  สระเพิ่มพูล
2. นายนรินทร์ศักดิ์  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวศิราพร  พรมแสง
4. นางสาวศิริวรรณ  ขุนพิทักษ์
5. นางสาวศิริวิมล  จิ๋วแหยม
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นางจันทร์เพ็ญ  ปานชู
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.2 ทอง 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชชา   ใจเย็น
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  กิจเที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มณีวิหค
 
1. นางสุพิศ   กลิ่นบุปผา
2. นางสาวธนัญญา  บัวชุม
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวนฤมล  เกิดรื่น
2. นางสาวปาลิตา  พละมาต
3. นางสาวเจนจิรา  มูลคร
 
1. นางสาวไพรินทร์   ขุนศรี
2. นางสาวพรพรรณ  ถาวร
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.25 เงิน 31 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกัลยพร  ตันวัฒนเสรี
2. เด็กหญิงฉัตรวรุญ  บุญสี
3. เด็กหญิงพิชญ์ชา  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวขวัญแก้ว  มาลัยชัยสิทธิ์
2. นางสาววรรณภา  เรืองศรี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.2 เงิน 41 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวชลธิชา    เขียวอร่าม
2. นายธวัชชัย   อรเพชร
3. นางสาวพรชิตา   พ่ำรุ่ง
 
1. นางรวีวรรณ   มนต์ประเสริฐ
2. นางอรัญญา   สิงห์โต
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤตา   ปิยะทักษานนท์
2. เด็กชายธนารมย์  เผดิมปราชญ์
 
1. นางสุนิสา   ชุ่มมงคล
2. นางปรัชญาภรณ์   แตงอ่อน
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  แก้วมาตร
2. เด็กชายสหรัช  แย้มสรวล
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นางสาวณัฐกาญจน์  โตหริ่ม
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายธรรญธร  เกตุกินทะ
2. เด็กหญิงพัชรภา  พลายนุกูล
 
1. นางสาวภัทรจิตรา  ศรีแสงทรัพย์
2. นางสาววนิดา  อินสุวรรณ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวดุสิตา  สังข์กลิ่นหอม
2. นางสาวปรายฟ้า  ศรีแก่นแก้ว
 
1. นายธนาศักดิ์  กิติวงษ์ประทีป
2. นางเบญจวรรณ  จูยืนยง
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  บุญเรืองยศศิริ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เณรบางแก้ว
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายสถาพร  ทองดี
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 30 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายกนกพล  รื่นเกิด
2. นายเกรียงไกร  ชูราศรี
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายสถาพร  ทองดี
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 71.6 เงิน 18 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายคมสรรค์  สามงามตัน
2. นายนพดล  พันมี
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  แซ่ลี้
2. เด็กชายระพีพัทธ์  ชอบสูงเนิน
 
1. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
2. นางสาวชุติมา  คำเนียม
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนาวุฒิ  ยอดยา
2. เด็กชายสุชาครีย์  ยอดไกรศรี
 
1. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
2. นายไพศาล  ศรีจันทร์โฉม
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวธนัชชา   สิงคิบุรินทร์
2. นายธันย์ธำรง   จิรภัทรมณีโชติ
 
1. นางสาวนีรนา  แซ่เตียว
2. นางปรัชญาภรณ์   แตงอ่อน
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  ประเสริฐนพคุณ
2. นางสาวสุกัญญา  ชินวิชา
 
1. นายสราวุธ  เอี่ยมสวัสดิ์
2. นางสาวน้ำว้า  ลับจันทร์
 
178 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายภาณุ  แก้ววงษ์วาล
2. เด็กชายรัชชานนท์   เธียรประยูร
3. เด็กชายอัครวัฒน์  ศิวัฒน์พร
 
1. นายหริดล  ปานรักษา
2. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
 
179 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวบุญบารมี  วานิชยานนท์
2. นายบุญรักษา  วานิชยานนท์
3. นางสาวศรัณย์ภัทร  จิระกุลสวัสดิ์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ศิวพรสกุล
2. นายจักรภพ  แจ่มจันทร์
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงณิชากร  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายยขจรศักดิ์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ฤาชา
 
1. นายมนต์ชัย  จันทร์เทพ
2. นายเรวัต  สระทองบุญ
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชนกนันท์  สระพังทอง
2. นางสาวเกสิรินทร์  จันทวงค์
3. นางสาวแพรวา  มีทรัพย์มั่น
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวหทัย  ชำนาญค้า
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจิราภร  เปี่ยมประยงค์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  กุ้ยสุข
3. เด็กหญิงมนัศญา  หอมระเหย
 
1. นางสาวจิราพร  อ่อนภักดี
2. นายปัญญา  ไขสี
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัฐพร  ชูศรี
2. นางสาวปณัฐศิตา  ตรีเดชา
3. นางสาวศรุดา  หิรัญภัคธาดากุล
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวหทัย  ชำนาญค้า
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณานนต์  วันเย็น
2. เด็กชายธนกร  เอี่ยมสวยงาม
3. เด็กชายสรธร  โพธิ์ระหง
 
1. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
2. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายณัฐชานนท์  มณฑีรรัตน์
2. นางสาวพิชชาพร  ยุตติโกมิตร์
3. นายแคน  คินซันมอ
 
1. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
2. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงดรุณี  สระทางจันทร์
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญประสาน
3. เด็กหญิงศิวธิดา  จันทร์สว่าง
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางเรณู  จำปา
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แซ่กี้
2. นางสาววธิดา  เทพทับทิม
3. นางสาวสุภัคค์จิรา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นายเทพสังวาลย์  ถนอมบุญ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสงจันทร์
2. เด็กชายจิรยุทธ  นิลอิ่ม
3. เด็กหญิงฐิดาพร  จึงเจริญ
 
1. นายรุ่งเรือง  วัฒนกุลมีชัย
2. นางบุรีรัตน์  วัฒนกุลมีชัย
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายชำนาญพัฒน์  กำมะณี
2. นางสาวรัตนากร  โก้เครือ
3. นางสาวศศิโสม  ดอนบุญไทย
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงต้นข้าว  เนตรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีสันทราย
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ค้าเจริญดี
 
1. นางสาววันดี  จิตอิ้ง
2. นางสาวนิตยา  สิงห์ทอง
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาววีรวรรณ  กัลยา
2. นางสาวศศินา  เจริญสุข
3. นางสาวแพแพ  ภักดีสมัย
 
1. นางสาววันดี  จิตอิ้ง
2. นางสาวอุไรรัตน์  ใสเอี่ยม
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว
2. เด็กหญิงธนิศา  ขำคง
3. เด็กหญิงธินิดา  คำติ๊บ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ยินดี
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์
6. เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว
 
1. นางสาวปนัดดา  หวานชะเอม
2. นางเรณู  อยู่เย็น
3. นางสาวสนุิษา  สุวรรณเนตร์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวญาวาริน  ตีวารี
2. นางสาวนิภาพร  พวงงาม
3. นางสาวนิยดา  ชุมพลปกรณ์
4. นางสาววรินทร  รอดจากภัย
5. นางสาวศรุตา  เขียวสอาด
6. นางสาวศศิธร  ม่วงไหม
 
1. นางวิภาดา  กลั่นหวาน
2. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
3. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
 
195 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรพันธ์   วงษ์ไทร
2. เด็กหญิงธิญาดา   อุ้มวารี
3. เด็กหญิงบุษภาภรณ์   สว่างกุล
 
1. นายไผ่ภิรมย์   พรหมอนันต์
2. นางสาวชรินรัตน์   ถิ่นสุข
 
196 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง 20 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ชยานันท์กุล
2. นางสาวนิสา  ไกรวิจิตร
3. นางสาววรรณวิษา  ศรีวิเชียร
 
1. นางวิจิตรา  งามวิชา
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติธรา  ศรีรมย์รื่น
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สุทธิพันธุ์
3. เด็กหญิงพัชรี  ศิลปศร
 
1. นายนรินทร์  นครจันทร์
2. นางสาวอารีรัตน์  สายพรหม
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาววิมลรัศมิ์  เกษตรไพสิฐ
2. นางสาวสุภาภรณ์  คำปก
3. นางสาวเบญจวรรณ  ขอนแก่น
 
1. นางสาวนารีรัตน์  รัชประภาพงษ์
2. นางสาวรัตนา  แก้วมณี
 
199 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.8 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ชนะเกตุ
2. เด็กหญิงปราณปริยา  มีคำ
3. เด็กหญิงปาณเกษ  วรมาลี
 
1. นางวิสุดา  กฤษวงษ์
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  รัจรัญ
 
200 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.67 ทอง 16 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  ราตรี
2. นางสาวฐิติมา  บุญพรม
3. นางสาวณัฐกานต์  พวงวัดโพธิ์
 
1. นางจินตนา  หงษา
2. นางชุดาภรณ์  จันทร์คามคำ
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรธิชา  ประเสริฐผล
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  หงษา
3. เด็กหญิงเกษิณี  ทองเม้า
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวณภัทร  แก้วสุโข
2. นางสาวศศิกานต์  จำเล
3. นางสาวสุพิชา  มหาดเล็ก
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 39 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ปุยะพันธ์
2. เด็กชายมนต์ชัย  ลิ้มเซ่ง
3. เด็กชายอุทัย  บู้ชวน
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายวัฒนา  จันทร์คามคำ
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายภูริวัจน์  ทองกองเตีย
2. นายศรายุธ  สามบุญศรี
3. นายสหรัฐ  ทินวงศ์ปาน
 
1. นางพรสินี  วงศ์หงษ์ทอง
2. นางอุไร  โมระมัต
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงวรรณษา  กลัดจ้อย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บู่สามสาย
3. เด็กหญิงอภิสรา  พูลขวัญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัฏฐสิริ  ศิลปประเสริฐ
2. นางสาวพีรยา  อาภานันท์
3. นางสาวอัญชลี  โพธิ์สอน
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.99 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายปราเปรม  ดิษฐ์ผักแว่น
 
1. นายชยพล  จันทราภาส
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  เพ็งกลัด
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขสงวน
3. เด็กชายนนทชัย  ประดิษฐ์ศรี
 
1. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
2. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เปาปราโมทย์
2. นายจักรินทร์  บุญญกานนท์
3. นายวิสุทธิ์พล  เนียมจีน
 
1. นางธิติยา  กวินเอกวรา
2. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ดีวงษ์
 
1. นายชยพล  จันทรภาส
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   บัวบุศย์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ   เกตุมาส
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 11 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภา   อรุณสวัสดิ์
2. เด็กชายอิทธิ์   มัตสรรกฤษณ์
 
1. นางวิมลพรรณ   จงสุขมีทรัพย์
2. นางกันต์กนิษฐ   ทองปฐมทรัพย์