สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนสีจันทร์
 
1. นางริ้วทอง  จันทราสินธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  โฉมงาม
 
1. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงคาเปไร   ปทาน
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวอรณิชา  ตระกูลเอี่ยมศิริ
 
1. นางสาวอธิศา  สังฆสุบรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงชญาดา  สุขรัตน์
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวพัชรียา  เพ็ชร์รุ่ง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีสิทธิกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณโครธ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยวงสอาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  ตรีเนตร์
 
1. นางสาวจรีรัตน์  ธุระกิจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์พาสกลาง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  คนเสงี่ยม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์มาศ  บำรุงสุข
 
1. นายธีระศักดิ์  นามบุรินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 49 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยินดียม
2. เด็กหญิงปพิชญา  สอาดขาว
 
1. นางสาวดลพร  คำรักษ์
2. นายนัฐพล  จันทร์งาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 28.8 เข้าร่วม 49 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  ห้วยมะโกก
2. นางสาวอารียา  รุ่นประพันธ์
 
1. นางสาวนันทนา  อินทมานะ
2. นางอุไรวรรณ  ศรีสุระ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรติมา  กลจักร์
2. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  นงค์พยัฆ
 
1. นายสุทิวัส  แก่นสารี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธัชนนท์  หอมอ้ม
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  สุขเกิด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายลัชชา   มาประเสริฐ
 
1. นางสาวณีรนุช  ทองเติม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวสิริกร  อาจิตปุญโญ
 
1. นายกิตติพนธ์  เพื่อนงามพงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.17 ทอง 11 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงธนพร  งามสุด
2. เด็กหญิงนันทิยา  เฮ้งบุญธง
3. เด็กชายภูฤทธิ์  ภูษิตตระการ
 
1. นางสาวสุทธินี  ทองหล่อ
2. นางสาวฤทัยทิพย์  พัดทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 49 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  หมุนพิม
2. นายทัตเทพ  ขาวโอภาส
3. นางสาวปิยาภัสร์  เทพโภชน์
 
1. นายชวนากร  ชาติชาญณรงค์
2. นางสาวศศิวิมล  คนเสงี่ยม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 56.75 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ศร
2. เด็กหญิงวรรณชนก   ทองอร่าม
3. เด็กหญิงวรรณภา  สิมัยนาม
 
1. นางสาวนารีรัตน์   อินอิว
2. นางสาวนฤมล  พิมมณี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 14 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวณัฐพร  สมจิตร
2. นางสาวบัณฑิตา  ยอดจะโปะ
3. นางสาวสุวรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสุรางคนา  ยาหยี
2. นางญาติมา  เผือกวัฒนะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  พระเจริญ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญมี
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  พัดทอง
2. นางสาวสุทธินี  ทองหล่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวนิรันชรา  ศิรินารถ
2. นางสาวมุทิตา  อินทรกำแหง
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  พัดทอง
2. นางอุบล  ร่วมชาติ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงณัทญาภร   สมตัว
 
1. นางสาวเพ็ญวดี  ปัตนัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายณัฐพงษ์   สุขชื่น
 
1. นางสาวเกศินี   เพ็ชรรุ่ง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงณัฐพร  ถือมั่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   เลิศณรงค์
 
1. นางกฤษณา   บำรุงกิจ
2. นางสาวกานต์วลี   อ่ำประเวทย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 41 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. นายกฤษณะ   ประทุม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายทิพย์วดี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 42.24 เข้าร่วม 36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษรา  กุดบ้านหนอง
 
1. นายศิลาเทพ  โพธิ์ศรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83.19 ทอง 14 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภา  พานโน
 
1. นางสาวศิฬารัตน์  จันทร์สอน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 18 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายกีฏ  ชูเกียรติศิริ
 
1. นางสาวนัฏภัฏ  โสภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันดา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉายาพงษ์
3. เด็กหญิงสิริกร  พุมมา
 
1. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุสม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายนพรุจ  สุวรรณบูรณ์
2. นางสาวบุริมนาถ  ชาญสิกขกร
3. นางสาวเกศราพร  ขวัญสุข
 
1. นางสาวธนพร  วีระเจริญกิจ
2. นางสาวทิพย์สุดา  กวีวัจน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกรชนก   แสนสี
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สมบูรณ์คงศักดิ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์   ศรีสองคอน
 
1. นายวันชัย   นราวงษ์
2. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.8 เงิน 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวสุชีรา   ฉลาดถ้อย
2. นางสาวหทัยกาญจน์   แซ่ล้อ
3. นางสาวอัฐนิยา   เปรมเกิด
 
1. นางพัชรี   ช้อนแก้ว
2. นายวิวัฒน์  อุทัชกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายธีรภัทร   แหยมนุช
2. เด็กชายภาสกร   แพทย์เจริญ
3. เด็กชายอภิเทพ   ศรีพุทธา
 
1. นางสาววันทนี  ทาทอง
2. นางสาวบุศราภรณ์  จิตรวัฒนะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 41 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  เพาะบุญ
2. นางสาวดวงสถาพร  เปรมปิยะกิจ
3. นายธันย์ศรุต  วิทวัสไพศาล
 
1. นายนพดล  แกมเพชร
2. นางสาวปัญชรี  ดอกจันทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 35 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์พร   โชคอภินันท์ธนา
2. เด็กหญิงศดาภัชรฆ์  ศาตมานนท์
3. เด็กหญิงสุชาดา  จำนงค์คำ
 
1. นายวรพล  อารีวงษ์
2. นางสาวยลดา  ลาหอม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชลธาร  กลิ่นหอม
2. นายพักต์ภูมิ  จีรประภาพันธ์
3. นางสาวศิริเพชร  หิรัญชาติ
 
1. นางสาวกาญจนา  คุ้มวงษ์
2. นางศรีผกา  จันทร์ศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายนราวิชญ์   มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงพรนภา   ใจบุญ
 
1. นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
2. นางสาวบุศราภรณ์  จิตรวัฒนะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 31 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายชิเนศร์  กนกวรรณากร
2. นายอภิลาภ  เผ่าวณิชย์
 
1. นายปรีชา  กนกวรรณากร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชญาภา  จิตต์ดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายพชรพล  แสงอินทร์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองมาก
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.1 เงิน 21 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แจ่มปัญญา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  อ่ำเรีย
 
1. นายวัลลพ  แดงน้อย
2. นายสิทธ ิ์ประภาน  ไทยเขียว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายตรัยรัตน์  ดำคลองตัน
2. นายธนกร  แก้วประพันธ์
3. นายสันดุษิต  รอดวัด
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
2. เด็กหญิงพัทธรินทร์  เปล่งศรียศภัทร
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เอี่ยมละออ
4. เด็กหญิงสโรชินี  ใจดี
5. เด็กหญิงอัจฉริยวรรณ  คำชุ่ม
 
1. นายสุขุม  จันทสุข
2. นางสาวอนงค์พนัช  ยังฤทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.9 ทอง 34 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธิดารัตน์   ฉันทกุล
2. นางสาวปณาลี   จำปาทอง
3. นางสาวพรรณพษา    บุตรศิริ
4. นางสาวลีลาวดี    สิงหะ
5. นางสาวสวิตตา   เปลี่ยนศรี
 
1. นางกิตินัทธ์   ขันอาษา
2. นายอำนวย   พะโยโค
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 42 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองประสม
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  ลิขิตวงษ์
3. เด็กชายปัณณธร  ปัสสาราช
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ช่วยประดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ชัยเลิศ
 
1. นางจันทร์ประภา  สิทธิพรหม
2. นางสาวน้ำค้าง  แปลงกาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.2 เงิน 39 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกุลสตรี   เลิศไธสงค์
2. นางสาวชลธิชา  พ้นภัย
3. นายปฐมฤกษ์   อุดมทรัพย์
4. นายปรเมษฐ์   ศรีพา
5. นางสาวสมปอง   มนต์มีศีล
 
1. นางสาวอรฤทัย  ปานทอง
2. นางสาวชาริณี   โกกสูงเนิน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 58.25 เข้าร่วม 49 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  ศิริประทุม
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  เกิดผล
3. เด็กชายพงศภัค  พูลทอง
4. เด็กชายภูวดล  รอดสั้น
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจสุจริต
 
1. นายอภิรักษ์  รัตนโชติ
2. นายพิชัย  ผ่องจิต
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายณัฏฐพล   วระสาตร์
2. นางสาวทิพวัลย์   ชาญวนิชชากุล
3. นายวัฒนศักดิ์   กิตติวาณิชวงศ์
4. นายอภิสิทธิ์   รูปสม
5. นางสาวเพ็ญพิชชา   ขวัญพะงุ้น
 
1. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
2. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ไสยศาสตร์
2. นายชณนบ  ลิมเมธาพงศา
3. นางสาวชนากานต์  ขวัญวงษ์
4. นางสาวชลิตา  อิบรอฮีม
5. นางสาวณัฐญา  อิ่มพร
6. นางสาวธิดารัตน์  อินอร่าม
7. นายประสิทธิชัย  ปล้องสอง
8. นางสาวปุณญาพร  ทองดวง
9. นายพงศกรณ์  พุ่มพวง
10. นางสาวพิมพ์วิรัตน์  จันทร์นิเวศ
11. นางสาวพุธิตา  เสกเหมาะ
12. นางสาวภัทรินทร์  ยอดแสง
13. นายมนพัทธ์  ทรงมงคล
14. นายวศิน  สุวรรณอ่อน
15. นางสาววาสนา  บุญญฤทธิ์
16. นายวีรภัทร  ภูมิราช
17. นางสาววีรยา  อิ่มเจริญ
18. นางสาวสุกัญญา  ออมสิน
19. นางสาวสุชัญญา  แตงอ่อน
20. นายอนุพงศ์  เม่งศิริ
 
1. นางสาวณัฐชยา  ครองหินลาด
2. นางนุตนรินทร์  ศิริอารุณปัญญา
3. นางสาวญาโนทัย  คงคาทิพย์
4. นางทวีพร  จารุกิตติคุณชัย
5. นางสาวศุภรัสมิ์  วิชัยรัตน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  อังอินทรสงฆ์
2. นายกิจณัฐพงศ์  โพธิ
3. นายกิตติพงษ์  ปาจันทร์
4. นายชัยมงคล  วังยายฉิม
5. นางสาวฐิตาภรณ์  เพาะบุญ
6. นางสาวธนัชพร  คนมั่น
7. นายธีระเทพ  โชติชื่น
8. นายนครินทร์  แทนเครือ
9. นายนรเศรษฐ์  เจริญศรี
10. นางสาวนวรัตน์  หาคีรี
11. นางสาวปรียานันท์  เนื่องจากเดียว
12. นายปิยวุฒิ  วัฒนวิเชียร
13. นายพีรณัฐ  ชูใจ
14. นายภาณุพงศ์  คังคายะ
15. นางสาวรัชนาธรณ์  ถาวรเจริญ
16. นางสาววันวิสา  ดีวาจา
17. นางสาวสุธาสินี  หอมดอกไม้
18. นางสาวอภิญญา  สมตน
19. นายอภิวัฒน์  เพียรพิทักษ์
20. นางสาวเจสซิกา ซาร่า  ออกเดนน์
 
1. นายณรงค์ชัย  โล่ชัยยะกูล
2. นางสาวกนกอร  ไชยชุน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 26 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาพร  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวสุภาธินี  ชนะมาร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 47 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวทยิตา  คำวิจารณ์
 
1. นายอาริช  วีรเจริญรุ่งเรือง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายชาตินนท์  ชาญสิกขกร
2. เด็กหญิงตติยา  พุฒพันธ์
 
1. นายฐานพัฒน์  พรมทา
2. นางพิทยาภรณ์  สิทธิสงวนไทย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.4 เงิน 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายนราวิชญ์  ปรีสมัย
2. นางสาวปภาวิชญ์  กัณหา
 
1. นางพิทยาภรณ์  สิทธิสงวนไทย
2. นายฐานพัฒน์  พรมทา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.4 ทอง 33 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ผลไพร
2. นางสาวฐานิศร์  ชูอาวุธ
3. เด็กหญิงณัชษามล  คุณา
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำเวียงจันทร์
5. นางสาวภัทรพรรณ  อัฑฒพงศ์
6. เด็กหญิงรัศรินทร์  ศรีสุขกุลวัฒน์
7. นางสาววรรณษา  เหรียญทอง
8. เด็กหญิงวิภาวดี  เชิดชู
9. เด็กหญิงสุวิตา  สารศาสตร์สุนทร
10. เด็กหญิงสุวีรยา  ไพโรจน์
 
1. นายสมบูรณ์  พันเคลือ
2. นางสาวฐิติมา  เอี่ยมสะอาด
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.2 ทอง 11 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกันต์ธิมา  อาจเลิศ
2. นางสาวฑิฆัมพร  จันทร์คล้อย
3. นางสาวปิยฉัตร  งามเฉลียว
4. นางสาววรันธร  ซิเซ็ง
5. นางสาวศศิกานต์  พรานเจริญ
6. นายสิทธิกร  โภคา
7. นางสาวสุพิชญา  รังสิกุล
8. นางสาวอภิญญา  หนูสุข
9. นางสาวเดือนชนก  กตัญญู
10. นางสาวเมธิณี  สุขวงษ์ศา
 
1. นายรณชัย  วชิรธานินทร์
2. นางสาวพิศมัย  ทิพยนันท์
3. นายจาดานัย  ศุภรักษสกุล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  พิมไพร
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาคเล็ก
 
1. นางสาวสุวิมล  สุขสอาด
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธนเมธา  ศรีแสน
2. นางสาวรัชนีวรรณ  เลขพัฒน์
 
1. นายประสิทธิชัย  เกตุไทย
2. นายกัณนุพัฒน์  รัตนโชติ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สินทรัพย์เกษตร
 
1. นายตรีเพชร  บำรุงจิตร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายบริพัฒน์  จำสัตย์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  กาหล่ำ
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เกียรติสูงส่ง
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ประทุมเลิศ
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  บุรีวงค์
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงดลนภา  บุญสมบัติ
 
1. นางสยุมพร  ไพเราะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายกฤษณ์ติพงศ์  ระษารักษ์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ใยแสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเจริญ
 
1. นายตรีเพชร  บำรุงจิตร
2. นางสาวฐิตินันท์  มิตรทวีสุข
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 42 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  แดงโสภา
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธนพล  อิ่มรส
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายทรรศนกร  อยู่เย็น
2. เด็กชายสมภพ  พรปกเกล้า
3. เด็กชายอานนท์  พรปกเกล้า
 
1. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายผดุงเกียรติ์  ทรัพย์ศรี
2. นายวรรณพล  ทองทรัพย์
3. นางสาววรรณิษา  ยะลาทรัพย์
 
1. นายบารมี  ซุ้ยวงค์ษา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายอนุภัทร  ระโหฐาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำวัจนัง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญเจริญ
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายมณต์มนัส  ลือชัย
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายประกิต  ทดไธสง
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวรติ  รุ่งกลิ่น
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  พูลเขต
 
1. นายฐิติพล  ดงเรืองศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70.6 เงิน 45 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นายพีรพัฒน์  ภู่โต๊ะยา
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ช่องาม
3. นายศุภฤกษ์  พวงมะสิมา
4. นายอธิวัฒน์  แก้วบุญตรี
5. นางสาวอภิชญา  เข็มทอง
6. นายอลงกรณ์  รอดเฉย
 
1. นายธงไชย  ใจผดุงวงษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.7 ทอง 26 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  นูปกรณ์
2. นายกฤษนัส  วิหคทอง
3. นายกำพล  บุญชิต
4. เด็กชายกิตติทัต  น้อยลา
5. เด็กชายจิรภัทร  หรั่งกรุ่น
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  คุ้มสมบัติ
7. นางสาวจุฑาธิป  จากเทียม
8. นางสาวชนัญชิดา  บุญเพ็ชร
9. นางสาวชลทิชา  นุ่มนวล
10. นางสาวชลธิชา  นิลสูตร
11. เด็กหญิงชลธิชา  อภิชาติสิทธิพร
12. เด็กชายชลภัทร  เมฆสุวรรณ์
13. เด็กชายญาณพัฒน์  มานา
14. นายธนธรณ์  สงปรางค์
15. เด็กชายธนานันต์  ตันประเสริฐ
16. นางสาวนนทินันท์  เผือกผ่องใส
17. นางสาวนวลทิพย์  มาหา
18. เด็กหญิงบุษญานันท์  คูณหอม
19. นายปภังกร  สามะศิริ
20. นางสาวปรมาภรณ์  รังสิกุล
21. เด็กหญิงปรียานุช  นิลบุตดา
22. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ศิริ
23. เด็กชายปวีร์  บุญยะสิทธิ์
24. เด็กหญิงปัณฑิตา  พาสร้อย
25. นางสาวปานฤทัย  ประจำสาคร
26. เด็กหญิงพัชราพร  วิจิตรโท
27. นายภควาน  เอี่ยมสะอาด
28. เด็กหญิงภัทรวดี  ธูปาดิลก
29. เด็กชายภูมิภัทร์  โทแก้ว
30. นางสาววนิดา  สายจันทร์
31. นายวัทยา  ชาสงวน
32. นายศิวัช  ปานอ่ำ
33. นายศุภกิตต์  ปัญญาสาร
34. เด็กชายศุภชัย  สกลนุรักษ์
35. นางสาวสุกัลยา  สายสุวรรณ
36. เด็กหญิงสุจิตรา  วงษ์พระจันทร์
37. นางสาวสุภาวดี  เกษทอง
38. เด็กชายสุวิวัฒน์  ในระหว่างพิมพ์
39. นายอนันตพงษ์  ขาวเผือก
40. นายอรรถพร  นาคละไม
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
2. นายบารมี  ซุ้ยวงค์ษา
3. นางสุคนธา  เสียงเย็น
4. นายภาคภูมิ  พรหมชา
5. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
6. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 14 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายสรายุทธ  พังสอาด
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. นายจารุวัฒน์  ตันติกร
 
1. นายสุทธิพันธ์  เพิ่มพูน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 49 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  ชะรอยรัมย์
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวภัทราพร  นุ่มเกิด
 
1. นายอภิวิชญ์  ดียิ่ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  จำปาทอง
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนองครักษ์ 1. นายสุทัศน์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำวัจนัง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ขวัญสุข
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 44 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวรมย์ลักษณ์  พังสอาด
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 35 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่างเพชรผล
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายสมชาย  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นายอภิวิชญ์  ดียิ่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมูล
 
1. นายวรกานต์  จุลกนก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 35 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีสุระ
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง 6 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายณัชพล  ชัยจรินันท์
 
1. นางสาวธัญรดี  วิชาจารย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชชาภัท  แสนเลิศ
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 41 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวพรรณธิภา  แสงทอง
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 54.8 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คนซื่อ
2. เด็กชายธนบัติ  จันทะโชติ
3. เด็กชายนนทปรีชา  หาดเจียง
4. เด็กชายภาราดร  สอนแสง
5. เด็กชายวรเวศ  โพธิทอง
6. เด็กชายวิทยา  นิมิตรมาลา
7. เด็กชายศักดิ์รินทร์  กรายกร
8. เด็กชายเกรียงไกร  ร้อยทอง
 
1. นายจเร  แดงโสภา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 31 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นายกฤชมงคล  พลโสภาพ
2. นายธนกร  จ้ามา
3. นายธนพล  ศรีกุลวงค์
4. นายนพวัฒน์  จันทรเสนา
5. นายวรภัณฑ์  ร่างสม
6. นายวรวิชญ์  จันทร์ตรง
7. นายวิสุวัตร  เดชศักดา
8. นายศุภวิชญ์  กองบุญเรือง
9. นายอลงกรณ์  จิตรแข็ง
 
1. นายจเร  แดงโสภา
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 20 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยงค์ทรัพย์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชุตินทร
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ภูดาย
4. เด็กชายนนท์ทิชา  เอกศิริ
5. เด็กชายพจนารถ  สุขใส
6. เด็กหญิงรุจาภา  เพาะบุญ
7. เด็กชายสุชาครีย์  ไชยกุล
8. เด็กชายเจษฎา  กันทรัพย์
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวอรทิภา  แทงทอง
3. นางสาวศศิกมล  แตงแก้ว
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 31 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวกนกพร  ท้วมลี้
2. นางสาวกันยารัตน์  เสาะแสวง
3. นายคมกริช  พูลสวัสดิ์
4. นายปาฏิหารย์  จันทร์มีทรัพย์
5. นางสาวภัณฑิรา  โชติยเวชวัฒน์
6. นางสาวสุวรรณี  ภูมิเสมอ
7. นายอรุณ  หอมดอกไม้
8. นายเกริกพล  แสงมณี
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวอรทิภา  แทงทอง
3. นางสาวศศิกมล  แตงแก้ว
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 16 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวณัฐพร  กล่องแก้ว
2. นางสาวนฤมล  แก้วสุก
3. นางสาวรัตติกาล  โกศิลทร์
4. นางสาวสุภาวณี  ธงแถว
5. นางสาวอัญชลี  ศรีรุ้ง
6. นางสาวอารียา  มณีวงศ์
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวอรทิภา  แทงทอง
3. นางสาวศศิกมล  แตงแก้ว
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 15 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  บุญมี
2. เด็กหญิงมินตรา  อ่อนละออ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ทองกร
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เพาะบุญ
5. เด็กหญิงวัลลภา  เพาะบุญ
6. เด็กหญิงสรรคสิรี  ปัทมาสศนุพงศ์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  กล่องแก้ว
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวอรทิภา  แทงทอง
3. นางสาวศศิกมล  แตงแก้ว
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวกัลย์สุดา  พิณแพทย์
2. นางสาวพรวิวัฒน์  พ่วงชื่น
3. นางสาววรรณวิษา  ทองมี
4. นางสาววิมลวรรณ  สีชมภู
5. นางสาวสตรีรัตน์  มีสัตย์
6. นางสาวสุทธิชา  ผู้เลื่องลือ
7. นางสาวสุนิสา  พัฒนวีนากุล
8. นางสาวอัยลดา  จำปาโอ้ก
 
1. นางทับทิม  ศุภศิริ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 34 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  สุทาวัน
 
1. MissMaria  Gladys Racca Regua
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 63.1 ทองแดง 35 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวเปมิกา  บุญยะสิทธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญสุข
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 38 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  รื่นญาณ
 
1. Mrs.Araceli   Tongco
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวฐิตินันท์  ไปปลอด
 
1. นางสาวนันท์ณรัตน์  พันธ์สอาด
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กหญิงนัยนา  แก้วพวง
 
1. นางสมยงค์  พุฒตาล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 24 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. นางสาวเจนนิเฟอร์  เมเดเล่
 
1. นางสมยงค์  พุฒตาล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.333 เงิน 44 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงคิดชนก  คัมภีรกุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  พรหมรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญมีมนัสศิริ
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  ทั่งทอง
5. เด็กหญิงยิปซี  กล่ำคลัง
 
1. นางสาวพรศิริ  ผันนะรา
2. นางสาวชรินรัตน์  เพชรใหม่
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 43 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  ภักดีชน
2. นางสาวธิรารีย์  แสงอรุณรัตน์
3. นางสาวนวพร  โคกกรวด
4. นางสาวพิชชาพร  ยศเครือ
5. นายพีรวัส  แพงมา
 
1. นางสาวอนงค์พร  เทียนน้อย
2. นางสาวปฏิญญารัตน์  แทนลา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.67 ทอง 22 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีพานิช
2. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  วิทวัสไพศาล
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.16 ทอง 33 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวมิมินธร  นางงาม
2. นางสาวเสาวภาคย์  พาดี
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 29 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  ธีระชาติ
2. นางสาวนฤภร  แสงรักษ์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 19 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายจิรายุ  สิงหา
2. นายธนวุฒิธิ์  รุจิทิพย์
3. นางสาวนคนันธินี  สอนสร้อยทอง
4. นางสาวศิริญญา  โชคชัยวุฒิกุล
5. นายเทพทัต  สำราญกลาง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 18 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวธัญญพร  วิศิษฏ์เจริญ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62.42 ทองแดง 50 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงภานุสรณ์  แหยมศรีใส
2. เด็กชายสุเมธ  มั่งคั่ง
 
1. นางปาณิสรา  ประภา
2. นางสาวจารุณี  ช่างไม้
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80.53 ทอง 22 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวพัชรี  และคนาเว
 
1. นางพรพนา  เทียนทอง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง 29 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมพร
2. เด็กชายธีรภัทร  โซ๊ะเลาะ
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีเนาวรัตน์
4. เด็กชายวินทกร  แก้วศรีสุข
5. เด็กชายวีระชาติ  นากสุก
6. เด็กชายสุธา  ประชัน
7. เด็กชายอนุสรณ์  เสร็จธุระ
8. เด็กชายอภิวรรธน์  เพชรสุระ
 
1. นางสุภาณี  ขันตี
2. นางสาวกมลทิพย์  บัวแดง
3. นางสาวเกศรินทร์  เขียวไพรี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.8 เงิน 41 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวญาณิกา  งามวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ  เมืองสุข
3. นางสาวทักษิณา  ขันแสง
4. นายภูมินันท์  อุทัยวรรณ์
5. นายรัตณพงษ์  เจริญสุข
6. นางสาวศุภรดา   ยิ่งประเสริฐ
7. นายสหศวรรษ  จันทร์พวง
8. นางสาวสุจิตตรา  เหยือกเงิน
9. นางสาวสุพรรษา  พรหมมินทร์
10. นางสาวอัยลดา  จำปาโอ้ก
 
1. นายชัยรัตน์  อินทวงศ์
2. นางสาวนันทิกา  สระพรหม
3. นางสาวเบญจวรรณ  ลอยประโคน
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงนลิน  เอี่ยมถนอม
2. เด็กหญิงนิจวรรณ  แหยมประสงค์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ธรรมกิจนา
4. เด็กชายภาคภูมิ  รักสนิท
5. เด็กหญิงอริศรา  โพธิ์เย็น
 
1. นางปาณิสรา  ศรีทอง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 30 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูกระเณร
2. นายครุฑาธง  ยอมิน
3. นายณัฐพล  อยู่ยง
4. นางสาววนิดา  ขันทอง
5. นายเขษมศักดิ์  หลงมัจฉา
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
2. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงจตุรพร  ทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงถลัชนันท์  เขมเกษม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อินพล
 
1. นางศิริพร  ชาติทอง
2. นางกิตินัทธ์  ขันอาษา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาววิทณีย์  เชฎฐวาณิชย์
2. นางสาววีรวรรณ  แซ่ตั้ง
3. นางสาวสโรชา  บุญประกอบ
 
1. นางศิริพร  ชาติทอง
2. นางกิตินัทธ์  ขันอาษา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 41 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญรอด
2. เด็กชายภูมิภัทร  ผดุงกิจ
3. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ทองใบ
 
1. นางอุไรวรรณ  แสวงผล
2. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.8 เงิน 42 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวณัฐชา  กาชู
2. นางสาวมนสิชา  ไตรผา
3. นางสาวเนปาล  โอ๊ะดำ
 
1. นางสาวอุษณีย์  โฉมฉิน
2. นายณัฎฐกรณ์  บุญประสิทธิ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 9 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรการ  สมนึกเจริญสุข
2. เด็กหญิงสิรภัทร  โควิน
 
1. นางสาวศิริพร  พันธ์ธรรม
2. นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 42 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายจีรพล  แข็งแรง
2. เด็กหญิงณภัทร  สำเภากิจ
 
1. นางสราพร  ช้างทอง
2. นางสาววรรณี  โคพิชัย
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 29 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณะ
2. เด็กหญิงสราลี  พรหมณี
 
1. นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง
2. นางสาวศิริพร  พันธ์ธรรม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  กลิ่นบุบผา
2. นายศุภวิชญ์  สุขพัฒน์ธี
 
1. นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง
2. นางรมิดา  มูลเทียม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ประจุ
2. เด็กชายกันต์กวี  บำรุงสวน
 
1. นายนวพัฒน์  เก็มกาแมน
2. นางสาวตุลารัตน์  แสนตอ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 9 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวศิรินภา  เทียนทอง
2. นางสาวศิโรรัตน์  แดงนวล
 
1. นายนวพัฒน์  เก็มกาแมน
2. นางวรรณภา  สมจิตต์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 48.4 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวสุพรรษา   คชวงษ์
2. นางสาวอาทิตยา   กงแก้ว
 
1. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
2. นางสุดารัตน์   สุขสมบูรณ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ด้วงเงิน
2. เด็กชายฟ้าสีทอง   น้ำทิพย์
 
1. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญเรือน
2. เด็กชายสุรชัย  อิ่มสมัย
 
1. นายปริญญา  ยวงทอง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ดีเยี่ยม
2. นายอเลค  กูท
 
1. นายจักรวาล  จันทร์เกตุ
2. นางสาวสุชิรา  มีอาษา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายกิตติพัฒน์   เพ็ชร์เรือง
2. นายปวริศร   วิทยา
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 39 โรงเรียนเมืองนครนายก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สะเภาคำ
2. เด็กหญิงวรรณภา  คงจินดา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โชติสวัสดิ์
 
1. นายมนต์เทพ  สุดใจ
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวนภศร   คงชุ่ม
2. นางสาวปนัดดา   มีทา
3. นางสาวเพียงเนตร   อินทร์ศิริ
 
1. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
2. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 39 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวจุฑามาศ  สมพร
2. นายบุญยรัตน์  อารีวงษ์
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  ศักดิ์รามินทร์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายภูชิต   เกตุสมบูรณ์
2. เด็กชายภูวาดล   มาลัย
3. เด็กชายอภิวิชญ์   ปาลิกา
 
1. นายศุภชัย   แตงอ่อน
2. นายอภิชาติ   ชัยชนะ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายณัฐพล  ผลดก
2. นายณัฐวุฒิ  พันธ์ศิริ
3. นายอนุชา  สืบสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรภร   มั่นเพ็ชร
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายคณิน  กสิกิจนำชัย
2. เด็กชายอภิรักษ์   รูปสม
3. เด็กชายเมธี   มีแสง
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร   บำรุงวงศ์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายรัฐพงศ์   พลศรี
2. นางสาวศมนีย์   สุขปลั่ง
3. นายอภิสิทธิ์   รูปสม
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายจิรายุส   ชูสุข
2. เด็กชายณัฐชานนท์    เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   สุขหอม
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
2. นางสาวภูณิษศา  วงค์ดวง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 45 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงพิมณพัฒน์  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายศุภกร  เขียวงาม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทิน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง
2. นางสาวอนงค์นาถ  สังคะรินทร์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญลือ
2. เด็กหญิงปวีณา  วันหวัง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สุภาพันธ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง
2. นางสาวอนงค์นาถ  สังคะรินทร์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนเมืองนครนายก 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทา
2. เด็กหญิงทิวารัตน์  อินทชิต
3. เด็กหญิงพรพรรณ  มูลสงวน
4. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศิริราช
5. เด็กหญิงสุภาวดี  นวนสำเนียง
6. เด็กหญิงโสภิตนภา  ปิ่นรัตน์
 
1. นายธีรพงษ์  จันดีสา
2. นางไกรวัลย์  ศรีสิทธิกุล
3. นางสาวปิยฉัตร  โลไทยสงค์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นางสาวพิมพ์ประภา  ทึกทา
2. นางสาววิไลลักษณ์  บำรุงศีล
3. นางสาวสุดารัตน์  นิ่มเรือง
4. นางสาวสุนิสา  อุปถัมภ์
5. นายอำพล  ดีแล้ว
6. นางสาวเกศกนก  ศรีชาญ
 
1. นางสาวสำรวย  เครือหอม
2. นางสาวชนัฐกานต์  คงสมจิตร
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 26 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิติยาพร  นุชธิสาร
2. เด็กหญิงปิยะพรรณ  วงษ์ยาแดง
3. เด็กหญิงมลฤดี  อู่ศิริ
 
1. นางสาวสำรวย  เครือหอม
2. นางสาวชนัฐกานต์  คงสมจิตร
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 50 โรงเรียนเมืองนครนายก 1. นางสาวณัฐกานต์  เจียมสกุล
2. นางสาวธิติกานต์  สุขสำราญ
3. นางสาวสุพัตรา  บุญสาลี
 
1. นางไกรวัลย์  ศรีสิทธิกุล
2. นายธีรพงษ์  จันดีสา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 43 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ลักขณาชมยิ่ง
2. นายพันธวัช  ระศรี
3. นางสาวภัทรสุดา  พูลศิลป์
 
1. นางสาวมนัสชนก  คำรังษี
2. นางสาววรณัน  ยะนินทร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 49 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นายศุภกร  บุญสมบัติ
2. นายอรรถพร  ขวัญศิริ
3. นายอัษราวุช  แก้วพวงษ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  บัวแดง
2. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
 
153 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนุช  เผือกพยุง
2. เด็กหญิงธีรพร  มูลผล
3. เด็กหญิงอุดมพร  คำเจริญ
 
1. นางสิตา  บัวขาว
2. นางสาวมณีวรรณ  จันทร์ตรา
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  โภคสมบัติ
2. นางสาวสุทธาธิณี  วงษ์แตงอ่อน
3. นายอำนาจ  สายงาม
 
1. นางสิตา  บัวขาว
2. นางสาวมณีวรรณ  จันทร์ตรา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74 เงิน 46 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงณัติกานต์  มั่นคง
2. เด็กหญิงปทุมรัตน์  มูลเอี่ยม
3. เด็กชายวีรวิชญ์  วงษาเศก
 
1. นางสาววรณัน  ยะนินทร
2. นางสาวกันทิมา  สาดี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวฐิติพร  ตองชาย
2. นางสาวปาริชาติ  บุญต้อ
3. นางสาวพัชริดา  ปานสี
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นางกัญญาวรรณ์  รุ่งกำจัด
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 29 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขวัญสุข
2. เด็กหญิงวาริษา  กริ่มใจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญมี
 
1. นางสาววรณัน  ยะนินทร
2. นางสาวมนัสชนก  คำรังษี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 49 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวจิราภร  คงกระพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  มากเจริญ
3. นางสาวสุจิตรา  ฉวีวงค์
 
1. นางสาวเพชรัตน์  เชียงดา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงสุญาดา  สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
 
1. นางสุมล  โพธิ์พึ่ง
2. นางสาวสุธาทิพย์  พันธ์วัฒนะ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวพิชฌา  เข็มทอง
2. นางสาววรวรรณ  วันหวัง
3. นางสาววารี  สืบวงษ์
 
1. นางสาววราพร  ขนันไทย
2. นางสาวสุธาทิพย์  พันธ์วัฒนะ
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปัทมา  รักศิริ
 
1. นางวนิดา  เงาะเศษ
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นายสุทธิชัย  จีนคง
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นายปิยชนน์  ขันอาษา
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่