สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มานหมัด
 
1. นางทิพวรรณ์  บุญมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวธนัชชา   หึกขุนทด
 
1. นางนุชจรินทร์  มหันตวารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์   ปาริยา
 
1. นางนุชจรินทร์  มหันตวารี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวจันทรัสม์  ฮงพานิชตระกูล
 
1. นางสาวลำใย  อภิบาลศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  นามสุขี
 
1. นางมัณฑนา  ทวีผล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 21 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ  สังวราภรณ์
 
1. นางมัณฑนา  ทวีผล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 36 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวธฤดี  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 43 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงอาริสา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางพรสวรรค์  อภิรักษ์ตระกูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายสมศักดิ์  สายเล็น
 
1. นางสุพัตรา  บุญรอด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 29 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  โลหิตา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   นามวิเศษ
 
1. นางสาวลักขณา  วุฒิเขตต์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 58.8 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวชญานิศ   เรืองฤทธิ์
2. นางสาวอรอนงค์  ใจรักษ์
 
1. นางสาวลักขณา  วุฒิเขตต์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.1 ทอง 15 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์เสน่ห์
2. เด็กชายศุขพิมาย  พงษ์หิรัญ
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
2. นางบานชื่น  ประไพ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายประจักษ์  เงินดี
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายธีรภพ  อุปเท่ห์
 
1. นางสาวจันทิมา  แตงทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 24 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธนาวุฒิ  เศษนิยม
 
1. นายเจษฎา  แม้นชื่น
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  เสือสกุล
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริรูป
3. เด็กหญิงปอรชต์  สร้อยแสง
 
1. นางสาวธัญญธร  อนันต์
2. นางลัดดาวัลย์  กินนารัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 13 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนัดดา  เปรมปรี
2. นางสาวบงกช  อภัยรัตน์
3. นางสาวปิยวรรณ  พิมพา
 
1. นายไพฑูรย์  กองคำ
2. นางสาวเบญจพร  สาคเรศ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 56.25 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกมล  ไชโย
2. เด็กชายเชฏฐพฤนท์  เลี้ยงถนอม
3. เด็กชายเดชาวัต  อ้นชัยยะ
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
2. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67.88 ทองแดง 20 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  สุขะ
2. นายนวพล  เลื่อนลอย
3. นายวัชรภูมิ  กั้งปู่
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
2. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายกฤตมุข  บัวคำ
2. เด็กชายปกาศิต  สุทธิผลิน
 
1. นางกาญจนา  รองสกุล
2. นางปิยนุช  อรุณรัตนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกุลจิรา  งาเจือ
2. นางสาวณัฏฐธิดา  ธรรมนาวรรณ
 
1. นางขวัญใจ  งาเจือ
2. นางสาวชมพิชาน์  กฤษฎิ์ธนกาญจน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกฤตา  บัวผัน
 
1. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวนุชจรี  มณีโช
 
1. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขุยขำ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีวงค์
 
1. นายวันชัย  พละราด
2. นางวาสิฐฐี  เจริญผล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวล่า  ยืน
 
1. นายวันชัย  พละราด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51.07 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงวรรณวดี  นราธาวา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ปิดทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 29 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 1. นางสาวมนวิภา  พันธ์นิยม
 
1. นายอธิพงษ์  วรสิงห์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกัญญาภัค  มหิงชลา
 
1. นางสาวธัญญธร  อนันต์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวญานิกา  พรมชัย
2. นางสาวธัญธิตา  ป้อไชยยะ
3. นางสาวปภาวรินท์  วนะบดีนิมิต
 
1. นางภิบาล  มุตะพัฒน์
2. นางสาวสุพรรณี  ปราศราคิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 17 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกฤติเดช  เกิดเกรียงไกร
2. นางสาวชิดชนก  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวธนัชพร  สถิตย์เสถียร
 
1. นางวรรดี  บุญทวีวรเดช
2. นางมณีรัตน์  กินนารัตน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงวรันธร  เมืองจินดา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  น้อยสำราญ
3. เด็กหญิงไอรดา  สุนทวนิค
 
1. นางสาววรรณภา  บุญธรรม
2. นางสาวกรรณิการ์  ขุนสนธิ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 20 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายธนภัทร  ยี่หวา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ชูพันธ์
3. นางสาวนวพร  ตั้งมั่น
 
1. นางสาววรัญญา  โพชนะจิต
2. นางสาวพนิดา  อภิบาล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กชายวิรัตน์  เกณพล
2. เด็กชายอนุศิษฏ์  ทะวัน
3. เด็กชายอภิธาร  สุวรรณ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  ประสานวงษ์
2. นางกาญจนี  จำนงค์พล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 25 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกิตวรุตม์  ลิมปณะวัสส์
2. นางสาวบุญนิชา  ชาติทัต
3. นางสาวปฐมาวดี  นกน้อย
 
1. นายเอกพงศ์  บัวพูล
2. นางสาวญาดา  โพธิ์สิงห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 46 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พูลสระคู
2. เด็กหญิงพิณเพ็ชร  เข็มดี
3. เด็กหญิงแพรวา  เพชรสังข์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  จันทพรม
2. นางสาวชลกร  มีกูล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 10 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  ยิ้มเจริญ
2. นางสาวธนวรรณ  หอยสังข์
3. นางสาวปริศนา  ใสสีสุข
 
1. นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย
2. นางสาวกันยารัตน์  จันทระ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 16 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์
2. เด็กหญิงสริตา  วิจิตรธรรมภาณี
 
1. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
2. นายสัญรัฐ  แพทย์พิทักษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายปิติพงษ์  มาสม
2. นายพุทธิพงศ์  วงษ์วารี
 
1. นายระพี  ทองอินทร์
2. นายประยุทธ  เกตุบรรเทิง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กชายพชร  เจริญผล
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สุดชู
 
1. นายกิจจีพงษ์  กุลนอก
2. นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  จินดาสี
2. เด็กชายโอปอล  รื่นสุคนธ์
 
1. นายกิจจีพงษ์  กุลนอก
2. นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายชัยอานันท์  ชูช่วย
2. นายธีรดนย์  ไชยพิณ
3. นายเฉลิมวุฒิ  สันติมิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
2. นายชูศักดิ์  วังเรียง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พราหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงธนัชชา  ผูกสิน
3. เด็กชายนิพนธ์  อยู่สวัสดิ์
4. เด็กหญิงพราวณภัค  ทับมะโรง
5. เด็กหญิงลลิดา  นิ่มมาก
 
1. นางสาวพชรพรรณ  วุฒิพรประเสริฐ
2. นายชาญสิทธิ์  เงางาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.3 ทอง 25 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฏฐนิชา  ภู่มณี
2. นางสาวณัฐธิดา  ประสพสวัสดิ์
3. นางสาววีรยา  สังข์สุวรรณ
4. นางสาวศิรัณยา  รัตนเพ็ญ
5. นางสาวเณีย  เจริญสุข
 
1. นางยุพเยาว์  พิมพ์พาศรี
2. นางสมพิธ  ติวสันต์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 44 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สินพันธุ์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ถิระเสถียร
3. เด็กหญิงลักษพร  พาทีทิน
4. เด็กหญิงสุชาฎา  ศรีษะเนตร
5. เด็กหญิงอภัสรา   สิงหพันธ์
 
1. นางยุพเยาว์  พิมพ์พาศรี
2. นางสมพิธ  ติวสันต์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 17 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนนทพร  มาสรวง
2. นางสาวผิวไผ่  เทียนชัย
3. นางสาวเจนจิรา  ทั่งทอง
4. นายเอกมันตร์  ถนอมวงษ์
5. นางสาวแก้วกมล  ฐิติญาณ
 
1. นางยุพเยาว์  พิมพ์พาศรี
2. นางสมพิธ  ติวสันต์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 15 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพิมพ์สุภา  สุขสะอาด
2. เด็กชายวศิน  ตรีประเสริฐศักดิ์
3. เด็กชายศิฐา  รุ่งเรือง
4. นายสมชาย  อินคำ
5. เด็กชายเนตร  สาวุฒิ
 
1. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
2. นายศุภกิตติ์  ศรีบุตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 47 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายจิรภัทร  จันทร์ทอง
2. นายดนุสรณ์  เพิ่มพูล
3. นายทรงพล  นิตยวัน
4. นายนพดล  เติมแต้ม
5. นายศักรินทร์  บุญสุข
 
1. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
2. นางสุภาภรณ์  ทวีผล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.8 ทอง 39 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกมลชนก  ปัญญานะ
2. นายกฤษฎา  หาญเหี้ยม
3. นางสาวกานต์ธิดา  โภคสมบัติ
4. นางสาวจินต์จุฑา  เงางาม
5. นายณฐพล  สุขสวัสดิ์
6. นางสาวณัฐนพิน  สุนทรจิรกาล
7. นางสาวธิดารัตน์  สงวนหงษ์
8. นายธิติวัฒน์  ทวีสุขคณาสิทธิ์
9. นายธีรภัทร์  วรรณรัตน์
10. นางสาวน้ำฟ้า  บุญรีย์
11. นายปฏิพัทธิ์  ศิริ
12. นายประกายเพชร  อัจฉริยรักษ์
13. นางสาวลดารัตน์  เรืองกระบี่วิทย์
14. นายวีระพัฒน์  ศรีพาพงษ์
15. นางสาวสุธินี  อุดมโชค
16. นางสาวสุพัตรา  จันทรวัฒน์
17. นายอนณ  เพชรสังข์
18. นางสาวเจนจิรา  สัมโย
19. นายเมธัส  ชมเชย
20. นางสาวไข่มุก  บุญสัจจา
 
1. นายประทีป  นิ่มมาก
2. นายปัญญา  วันตา
3. นายสมพิศ  บุญทูล
4. นายณัชพล  กระเบา
5. นายจิราวัฒน์  เขียวชะอุ่ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง 8 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้องออม  นอย
 
1. นางสาวกรวิภา  สนิทพจน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 41 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  วัฒนาราม
 
1. นางจันทิรา  ผาสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  สุทธิวารี
2. เด็กชายภูมิ  ธนประสิทธิ์พัฒนา
 
1. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ปรานนิธิวัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.1 ทอง 35 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวศศิกานต์  ทองประสาร
2. นายอติเทพ  โอภาสสุริยัน
 
1. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
2. นางจันทิรา  ผาสุข
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.8 ทอง 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวขวัญฉัตร  เผื่อนพันธุ์
2. เด็กหญิงณัชชา  นาควิเชตร์
3. นางสาวปพิชญา  ประชุมแพทย์
4. นางสาวพิมพ์ธิดา  อุปโคตร
5. นางสาวภรณ์พัทธ์  ศักดิ์สมบูรณ์
6. นางสาวศรีอารยะ  โคนา
7. นางสาวศิริญญา  ทองสม
8. นางสาวศิริวรรณ  ศิลาอาสน์
9. เด็กหญิงสุริสา  วงษ์พยัคฆ์
10. เด็กหญิงไพรินทร์  สังข์ทอง
 
1. นางกรรณิการ์  ทองแผ่น
2. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  โล่กันภัย
3. นางมณฑา  วัฒนาราม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73.2 เงิน 28 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจันที  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  โรจนศิลป์
3. นางสาวยีง  นาง
4. เด็กหญิงลี  ชุน
5. เด็กหญิงวรรณภา  สุขสวัสดิ์
6. นางสาววารี  บุญลา
7. นางสาวศิริรัตน์  สังข์ทอง
8. นางสาวสังใอ  อ็อก
9. นางสาวเกศินี  รัตนวาลย์
10. เด็กหญิงเพีย  วิภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  บรรดาศักดิ์
2. นายดิเรก  ขนรกุล
3. นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.75 ทอง 11 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายจิน  เฮง
2. นายจุมภฏ  แขถนอม
3. เด็กชายณฤทธิ์  สุภาพ
4. นายธนชล  สุธรรมมา
5. เด็กชายธนภูมิ  ปรุงผล
6. เด็กชายพงศกร  อร่าม
7. เด็กชายพีระสันต์  นอย
8. เด็กชายวัฒนา  ปาสาจะ
9. เด็กชายสมชาย  เอิบสุกิม
10. เด็กชายสมยศ  ปรุงผล
 
1. นายวัชระ  สวัสดี
2. นายอาทิตย์  ประทุมทอง
3. นายสักรินทร์  นาคินทร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพรรณภัทร  ฉายแสง
2. นางสาววิมลศิริ  สืบสอน
 
1. นางสาวประเทือง  เย็นฉ่ำ
2. นายธนุส  เดชกัลยา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายปฐวี  ประพฤติดี
2. นางสาวปานิสา  ระงับโสตร์
 
1. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
2. นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวอคิราภ์  วิสัยงาม
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายโบว์  หอยสังข์
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 47 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวธนัชชา  จำลองศรี
 
1. นายเชาวลิต  สมรรถการ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวศิริวรรณ  วิสัยงาม
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มิ่งไม้
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 28 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิรภิญญา  เบญจพรม
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. นายนัย  เกษี
 
1. นายพันธวุฒิ  มีบุญ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวณัฐวรา  โหรคำนวน
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ใบสูงเนิน
2. เด็กชายรพีภัทร  รัตนวาร
 
1. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
2. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายบรรเลง  กิม
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวชมัยพร  ขานดอน
 
1. นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกรรญาภรณ์  ภูมิมาโนช
2. เด็กชายกิตติธร  อนันท์
3. เด็กชายสิปปวิชญ์  สร้อยมาลา
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
2. นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สิมทะราช
2. นางสาวปาริชาติ  โตสุข
3. นายอนุพงษ์  ใจซื่อ
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
2. นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายสุจินต์  ธรรมโภชน์
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. นายศิลา  สีแสง
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กชายวริทธิ์ภัทร์  วรรณฤดี
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวมีนา  ทองแสง
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ภู่ทนิน
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสารภี  ซอยฮะ
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงวัลลพา  นิลทะการ
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวทิพาพร   ทั่งทอง
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 12 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นางสาวหลี่จู  เพ้ง
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 9 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นางสาวบุญยานุช  สร้อยสน
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กชายอนิรุจ  มัชยามาศ
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 24 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พาระกิจ
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพิสมัย  สุริยจันทร์
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงเสาวธาร  แก้วคูณเมือง
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 8 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสหภาพ  แก่นหิรันต์
 
1. นายอนุชา  ส่งแสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงภัทรพร  นินทยักษ์
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.3 ทอง 24 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. นางสาววิชุดา  ชัยยันโต
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกิมเลียง  เจริญผล
3. นายทาย  ผลาเกตุ
4. นายธนกฤต  ฉากเขียน
5. นายนภจร  วงษ์สกด
6. นางสาวน้องแหม่ม  ดี
7. นางสาวปู  ประ
8. นางสาวลลิตา  เจง
9. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นายอังคาร  ลัดลอย
3. นางสาวคณภร  อัตจริต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81.8 ทอง 26 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายกฤตยชญ์  วงษ์สำราญ
2. เด็กหญิงกิตติมา  เสียงเพราะ
3. นางสาวจิตรา  เหมาะขลุง
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สงวนพงษ์
5. นางสาวทิพาพร   ทั่งทอง
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ห้าวสุด
7. นางสาวพิมพกานต์  วะนา
8. นางสาวพิสมัย  สุริยจันทร์
9. เด็กหญิงมินตรา  ฤทธิ์ศิลา
10. นางสาวมีนา  ทองแสง
11. เด็กหญิงละดาวัลย์  อัญมณีทวีทรัพย์
12. นางสาววาสิตา  จรัสแสง
13. นางสาวสารภี  ซอยฮะ
14. นางสาวสิรภัทร  อ่วมอำพันธ์
15. เด็กชายอนาวิน  จริตซื่อ
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
2. นางพรภิมล  ศรีโมสาร
3. นางณัฏฐนิช  เอี่ยมอมรนิพิท
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 76.2 เงิน 22 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายกฤตยชญ์  วงษ์สำราญ
2. นางสาวจิตรา  เหมาะขลุง
3. เด็กหญิงณัฐพัชร์  วิจิตรสมบัติ
4. นางสาวทิพาพร   ทั่งทอง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ห้าวสุด
6. นางสาวพิมพกานต์  วะนา
7. นางสาวมีนา  ทองแสง
8. นางสาววาสิตา  จรัสแสง
9. นางสาวสารภี  ซอยฮะ
10. เด็กชายสุจินต์  ธรรมโภชน์
11. เด็กชายอนาวิน  จริตซื่อ
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
2. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
3. นางกรรภิรมย์  ชะเอม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พาระกิจ
2. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ดียม
3. เด็กชายกิตติพศ  ใจเย็น
4. เด็กหญิงจ๋า  นะ
5. นายธนวุฒิ  สุทธิธรรม
6. นายธนากร  ศรีวิชา
7. นางสาวพรรณภา  ทวาเรศ
8. นายพลพล  สังขรัตน์
9. นายพิชิต  ลาชสุวรรณ์
10. นางสาวพิมพ์ลดา  โกษากุล
11. นายรณกฤต  รัตนพันธ์
12. เด็กชายวริทธิ์ภัทร์  วรรณฤดี
13. นางสาวศิรินทรา  กัญจะนา
14. นางสาวสุพรรณิภา  ยานไกล
15. นางสาวสุภาพร  สุขหร่อง
16. นายสุวรรณศักดิ์  เจนจัดการ
17. เด็กชายอนิรุจ  มัชยามาศ
18. นายอภิรัตน์  เนินนอก
19. นายอารักษ์  กูลนรา
20. เด็กหญิงอารียา  ชาภักดี
21. เด็กหญิงอุรัสยา  วิสุทธิแพทย์
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นายวริทธิ์ธร  สนิทพันธ์
3. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
4. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
5. นางสาวกิตติยา  บุญเผย
6. นายกลินท์  ภานุมนต์วาที
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  แสงทอง
2. เด็กหญิงดารารัตน์  บาทจิต
3. เด็กชายมนต์ธวัช  แสนสวัสดิ์
4. เด็กชายวรชาติ  มณีงาม
5. เด็กชายศุภวัฒน์  สออนงศ์
6. เด็กหญิงแสงดาว  กิจนุเคราะห์
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
3. นายสปันญ์ยุทธ  พัชรภูเบศร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.8 ทอง 8 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายคมสัน  ทัฬหะ
2. นายคุณานนต์  เฉลิมโรจน์
3. นายวิทธวัช  ชำปฏิ
4. นายศรัณย์รัฐ  รุ่งศรี
5. นายสหัสวรรษ  เฉลิมโรจน์
6. นางสาวเจนจิรา  สัมโย
 
1. นายกรกิจ  หินอ่อน
2. นายรติรัตน์  แสงสาคร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.1 ทอง 18 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ศรีดา
 
1. นางสาวศุภชัย  กินนารัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 21 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 17 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงไอรินทร์  ศิริกันยา
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง 6 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนวงษ์
 
1. นายกลินท์  ภานุมนต์วาที
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 14 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายนิธิกร  สายสังข์
 
1. นายครรชิต  แดงศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 13 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 16 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงมุกษิตา  ใหญ่ชุก
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนวงษ์
 
1. นายกลินท์  ภานุมนต์วาที
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 37 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายบริรักษ์  รุ่งอุทัย
 
1. นางมุกรินทร์  พันธุ์พิริยะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 23 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายไพชยนต์  ประคอง
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง 6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนวินิน
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 18 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนวงษ์
 
1. นายกลินท์  ภานุมนต์วาที
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 17 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ศรีดา
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.3 เงิน 32 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายไพชยนต์  ประคอง
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 34 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงมุกษิตา  ใหญ่ชุก
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  หอม
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 23 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กชายกิตติคุณ  การย์ไพโรจน์
2. เด็กชายชิติพัทธ์  แสงอรุณ
3. เด็กชายชินวุฒิ  ศรีชัยมุล
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยิ่งประเสริฐ
5. เด็กชายณัฐภรณ์  ปฏิทิน
6. เด็กหญิงบุษญา  บุญปาน
7. เด็กหญิงวลัยรัตน์  บัวตรี
8. เด็กชายวัชรพล  บุญครอง
9. เด็กชายวันทกาน  เทพประดิษฐ
10. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สายรัตน์
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  แดนเมือง
12. เด็กชายเกียรติกานต์  สังข์ทอง
 
1. นายกลินท์  ภานุมนต์วาที
2. นายวริทธิ์ธร  สนิทพันธ์
3. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
4. นางสาวกิตติยา  บุญเผย
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 44 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัชชา  โฉมทอง
3. เด็กชายปีใหม่  สุขศรี
4. เด็กชายพรภวิษย์  ศรีทอง
5. เด็กชายมีลาภ  ชิณโสม
6. เด็กหญิงรวีวรรณ  ประคอง
7. เด็กชายสุขสันต์  ราชคม
8. เด็กหญิงสุนันทา  หอกลอง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  หุ่นดี
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมตน
 
1. นายสุธิศักดิ์  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวปวีณา  อังติกุล
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา  สีบุตร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 22 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ช่างตกแต่ง
2. นางสาวกัณห์สิภัทร  มั่งมีมั่นคง
3. นางสาวกัลย์สุดา  บุญญากรณ์
4. นายชนินทร  อยู่พรมชาติ
5. นายชินวัตร  ศรีชัยมุล
6. นางสาวฐิติภัค  สติมานนท์
7. นายธนสรณ์  วรรณสิน
8. นายนพดล  เติมแต้ม
9. นางสาววาสนา  ชุมประสงค์
10. นายศุภณัฐ  สร้อยทอง
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นางสาวกิตติยา  บุญเผย
3. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 24 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  สายสุด
2. เด็กชายธาดาพงศ์  แก้วชาวนา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประสารอนุรักษ์
4. เด็กหญิงบุญญาภา  โกฐสอน
5. เด็กชายวิษณุ  เจือพงษ์
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองมงคล
7. เด็กชายสุริยวัฒน์  สกุลกลาง
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ชวนอยู่
 
1. นายสุธิศักดิ์  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวปวีณา  อังติกุล
3. นางสาวสนธยา  ใจลังกา
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา  สีบุตร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 30 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  แซ่เตื้อง
2. นางสาวปิ่นนภา  พลอยชาติตระกูล
3. นางสาวลัดดาวัลย์  ฉายศิริ
4. นางสาวอรวี  ขนอน
5. นางสาวอัมพร  เจริญสุข
6. นางสาวเบญญา  เมฆทา
 
1. นายจตุพร  พุ่มเรียบ
2. นางสาวภัทราภรณ์  อินทสุวรรณ
3. นางสาวสุนทรา  ฝอยทอง
4. นางสาวนัยนา  มานะสิริ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 39 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พาลึก
2. เด็กหญิงปพิชญา  เป็ดแก้ว
3. เด็กหญิงปุณญิศา  สุเนตร
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผิวสะอาด
5. เด็กหญิงพิชญดา  พรมเมืองยอง
6. เด็กหญิงอภิชญา  มิ่งจันทร์
7. เด็กหญิงอินทิรา  กิจวิรัตน์
8. เด็กหญิงอุดมพร  นามซุย
 
1. นางสาวระพีพร  เชวงชุติรัตน์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 19 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกานต์พิชชา  เพียรประเสริฐ
2. นางสาวณัฐมน  ศิลาอาศน์
3. นางสาวดารารัตน์  ศรีจันทร์
4. นางสาวธีรดา  คันทรง
5. นางสาวนันทริกา  จันแดง
6. นางสาวอริศรา  วรรณศิลป์
 
1. นางพรภิมล  ศรีโมสาร
2. นางสาวณัฏฐนิช   เอี่ยมอมรนิพิท
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทุมราชา
2. เด็กหญิงกันยาพร  พันธุเดช
3. เด็กหญิงดลยา  ประวาศวิล
4. เด็กชายนภัส  ไทรทอง
5. เด็กหญิงปลื้มใจ  ระยับศรี
6. เด็กชายพงศภัค  ม่วงคำ
7. เด็กชายมารุต  ลี
8. เด็กหญิงมีนา  ประสงค์ชัย
9. เด็กหญิงยศวดี  ศรีลาวงศ์
10. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สุขขัง
11. เด็กหญิงวราภรณ์  ขำสม
12. เด็กหญิงวิชยาดา  สระจูม
13. เด็กหญิงอุษณีย์  เกตุแก้ว
14. เด็กหญิงแพรวพราว    แสงโรจน์
 
1. นางสาวดวงเนตร  ริมชลา
2. นายพันธวุฒิ   มีบุญ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 23 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวชลทิชา  เนื่องกันทา
2. นางสาวญาณิศา  ขันธประภา
3. นางสาวณัฐมน  แก้วขาว
4. นางสาวดวงฤทัย  เหมือนรอดดี
5. นายทวีศักดิ์   ดิษฐเสถียร
6. นางสาวนารีรัตน์  ฆ้องแสนลา
7. นางสาวปพิชญา  กาแดง
8. นางสาวผไทมาศ  ขันแก้ว
9. นางสาวรัชนีกร  เรือกิจ
10. นายสมพงษ์  ดาวัลย์
11. นายอภิชาติ  ชุ่มเกลี้ยง
12. นางสาวอริสรา  มะวัน
13. นางสาวเกศนภา  วรสิงห์
 
1. นายภุชงค์  จุลปานนท์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 32.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนพดล  ขาวมงคล
2. นางสาวนัยนา  หอยสังข์
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายอภิรักษ์  บุญนาค
5. นายเอก  เพียง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นางสาวคณภร  อัตจริต
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 25 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวนวรัตน์  หาญพล
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  ธรรมวรางกูร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวภัทรวดี  กอบพึ่งตน
 
1. นางสาวผาณิตา  ผาสุข
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงอัญชลี  คาร์
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 36 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนิสา  เจียมกุล
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวเมลิซ่า  โออาโอ่
 
1. นางสาวจรรยวรรธน์  พิมหะศิริ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 24 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวอารติ  อังคณานนท์
 
1. นางสาวสินีณัฏฐ์  ฝักเครือ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.167 เงิน 25 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  รอดพิเศษ
2. เด็กหญิงศิริพร  พูลเกษม
3. เด็กหญิงสิรินยา  เรืองงาม
4. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงไทย
5. เด็กหญิงสุธาสินี  พรหมสัมฤทธิ์
 
1. นายวิชิต  จำรัส
2. MissMaria Corazon  Mendoza
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 25 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์แขวง
2. นางสาวภูษิดา  ลัยนุชพงศ์
3. นางสาวระพีพร  ฉิมมานิตย์
4. นางสาวอริสา  สมิท
5. นางสาวเพชรลดา  สุขรมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  เอิบสภาพ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์  ดิษโสภา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง 19 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกรรณติมา  วุฒิเขตต์
2. เด็กหญิงนาราภัทร  ไวทยะชัยวัฒน์
 
1. นางสาวดุสิตา  เลาหพันธุ์
2. นายวัลลภ  พัฒนผล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 42 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวจิตสุภา  หงษ์เงิน
2. นางสาวณัฐธิดา  นพเก้า
 
1. นางสาวพิมพ์ประไพ  ซุนตระกูล
2. MissLiu  Yi
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 28 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงดลฤดี  โพธิมณี
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  มุสิกรัตน์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  วงศ์คำ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.67 เงิน 31 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  รัตนแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์  จั่นผาด
 
1. นายยุทธนันท์  แสนมนตรี
2. นายนิคม  กงนะ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77.5 เงิน 17 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนฤมล  ใยแก้ว
2. นางสาวปนัดดา  สารพงษ์
 
1. นางสาวทราวดี  ภูสีน้อย
2. Mr.Ryan Mark Aquino  .
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  มากประยูร
2. นางสาวมากีต้าร์  แสนสุภา
 
1. นางสาวดุสิตา  เลาหพันธุ์
2. Miss Marife  B.Lagumbay
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.8 เงิน 26 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพลอยชมพู  สุเมธวรรณ
2. นางสาวศิริวรรณ   ดาแอร์
 
1. นายยุทธนันท์  แสนมนตรี
2. นายนิคม  กงนะ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.3 เงิน 11 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวผกาพันธุ์  จันทะศิริ
2. นางสาวอภัสสร   อาสน์สถิตย์
 
1. Mr.Kwak  Min Chuel
2. Mr.Gerald Dela  Cruz Ellasus
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73.67 เงิน 32 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนิภาพร   โชติเสวตร
2. นางสาวปิยาภรณ์  เสงี่ยมสุข
3. นางสาววรัญญา  สุภารัตน์
4. นางสาวอติกานต์  โต้โล้ง
5. เด็กชายอาทิตยา  พินทุวาด
 
1. นายวัลลภ  พัฒนผล
2. นางสาวดุสิตา  เลาหพันธุ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.25 เงิน 32 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนิด  เหือน
2. นางสาวภาวนา  ทาหุ่น
3. นางสาวสุชัญญา  ศาลางาม
4. นางสาวอรปรียา  สาคเรศ
5. นายเกิดเกล้า  เขตสว่าง
 
1. นายยุทธนันท์  แสนมนตรี
2. นายนิคม  กงนะ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.3 ทอง 12 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวธัญรัตน์  นพปิยะชัย
2. นางสาวศรุตรา  ละม่อม
3. นางสาวสองเมือง  ประสานศรี
4. นางสาวอริสรา  กฤษเกล้า
5. นางสาวอุ่นไอรัก   จันทร์ตรี
 
1. นางสาวทราวดี  ภูสีน้อย
2. นางหทัยรัตน์  เจริญผล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจุไรรัตน์  ทวาเรศเรืองคาม
 
1. นางสาวรดาการ  ต๊ะแก้ว
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.25 เงิน 30 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสาธินี  เชื้อประทุม
 
1. นายนิคม  กงนะ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพิยดา  แสงจำรัส
 
1. Mr.Kwak  Min Chuel
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.45 เงิน 41 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายปธานิน  จันทร
2. เด็กชายสุภกิจ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
2. นางธีรกานต์  กุมภะ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.19 เงิน 39 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจำเนียร  หงษ์วิเศษ
 
1. นางธีรกานต์  กุมภะ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  แซ่อื้อ
2. เด็กชายชุติพงษ์  แก้วเกิด
3. เด็กชายธนพล  บุญอุบล
4. เด็กชายปฏิภาน   กระจ่างกลาง
5. เด็กชายมะนีฉาน  เกาะสอด
6. เด็กชายวันดี  นี
7. เด็กชายสุทธี  นี
8. เด็กชายอนิวัชร  รัตนมูล
 
1. นายพงษ์เทพ  สุพรรณพยัคฆ์
2. นางสาวสุกัญญา  สงวนหงษ์
3. นางสาวภคพร  ครสิงห์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.1 ทอง 19 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  แก้วพลอย
2. นางสาวนลธิชา  แซ่โค้ว
3. นางสาวน้ำทิพย์  ปกคลุม
4. นางสาวพิมพ์ชนก  คล้ายคลึง
5. นางสาวรวิภา  ภู่ทับทิม
6. นางสาวรัตติกาล  เกษมชัชวาลวงศ์
7. นางสาววิชุดา  วันชูเสริฐ
8. นายศักดิ์ชัย  ศักดิ์เพชรพลอย
9. นางสาวสุกันยา  แก้วบุตรดี
10. นายสุธานี  สลับศรี
 
1. นายสามารถ  มูลราช
2. นางสาวหยกหลิน  ศรีสวัสดิ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.4 เงิน 38 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจน์ระวี  พูลเกษม
2. เด็กชายสมศักดิ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ชุมพร
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.4 ทอง 22 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายณัฐภัทร  หล่อวิจิตร
2. นางสาวสุนิสา  เสนานุช
3. นางสาวอลิสา  คุ้มชนม์
 
1. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
2. นางน้ำจิตร  เสริมชีพ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.75 เงิน 34 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ปอกะเจา
2. เด็กหญิงกาญจนา    แสนสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชญานิศ  บรรจงการ
 
1. นางสาวจีราภา  อนันต์นาวี
2. นางยุพิน  วัฒนสุวรรณ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 34 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกุศลาภรณ์   ขาวขำ
2. นางสาวนภัสนันท์  ศรีประศาสน์
3. นางสาวเบญจาภา  ทองบางผึ้ง
 
1. นางสาวจีราภา  อนันต์นาวี
2. นางยุพิน  วัฒนสุวรรณ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 36 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เอมโอษฐ์
2. เด็กหญิงวลัยกร  อินทเกษร
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นางสาวกวินนา  และโวหาร
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายฐากูล  ท่าพริก
2. เด็กชายรัฐ  หัตถาพงษ์
 
1. นางชวลี  เจริญสมบัติ
2. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 29 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองฟัก
2. เด็กหญิงปิญาพัชร  ชำปฏิ
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นายธนการ  เทียนห้าว
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 20 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายณรงค์ชัย  แสงเหมาะ
2. นายอาณัฐพงศ์  มาชลิต
 
1. นางสาวใบเตย  เวชสิทธิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 1. เด็กชายคณัสนันท์  สงวนหงษ์
2. เด็กชายเพชร  ตัง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ทินกระโทก
2. นางสาวปลายฝน  อรุณรัตนา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสุรเชษฐ์  บุญครอง
2. นายอนุพงษ์  สงวนหงษ์
 
1. นายธนการ  เทียนห้าว
2. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 31 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกรองทอง  ดาราพงษ์
2. นางสาวณิชกานต์  สุนัติ
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายธนการ  เทียนห้าว
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 43 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทริสุข
2. เด็กหญิงพีรพรรณ   ศักดิ์เพชรพลอย
 
1. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายพลภัทร  เพ็ชรสินธพ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  หอมกลิ่นราตรี
 
1. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 16 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายศุภชัย  คุ้มปลี
2. นายไชยา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
2. นางมัทรี  ขนรกุล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 24 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายณัฐวุฒิ  รอดทอง
2. นายสิงหนาท  เหล็กเพชร
 
1. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
2. นายดำรัส  พลเมือง
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 8 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายชนพัฒน์  ปัญญาภู
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนชัย
3. เด็กชายรัฐกิจ  คชรินทร์
 
1. นางสาวนรีรัตน์  เจริญสุข
2. นางสาวชยารัตน์  อภิวาท
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 32 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจุติพร  เขมกรรม
2. นายชยังกูร  โทนทอง
3. นายอภิรักษ์  สมณา
 
1. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
2. นางสาววรรษมน  เฟื่องเกษม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายณัฐกรณ์  หัตถวิก
2. นางสาวนฤมล  ไชยวาที
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายตุลธร  สุริโย
2. เด็กชายธนภัทร  โตวินัต
3. เด็กหญิงแสนปลื้ม  พร้อมวงศ์
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นายสกล  มิ่งจันทร์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวญาดา  ชลาลัย
2. นางสาวศดานันท์  อุทุมโภค
3. นายสรศักดิ์  บุญวาที
 
1. นายสุกริช  บวรสถิตย์
2. นายปัญญา  บุญมิตร
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงวิชุอร  เจริญสมบัติ
2. เด็กหญิงเจสิตา  พูลเกษม
3. เด็กหญิงเพรียวรินย์  เมธีพันธพงษ์
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นางชวลี  เจริญสมบัติ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกานต์สินี  สังฆะมงคลกิจ
2. นางสาวตรีภาพร  นารถอุดม
3. นายภานุเดช  มนัสสนิท
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นายพชระ  เพชรรัตน์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงปริยากร  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงปีติภัทร  หัตถแพทย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  มหามาตย์
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวทิพย์วรรณ  เฟื่องเกษม
2. นายธนกฤต  จิตรสถาพร
3. นางสาวศุภิสรา  สุนทรศักดิ์ลาภ
 
1. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
2. นางชูเสริม  สิมสวัสดิ์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายกฤตภัค  ใจรักษ์
2. เด็กชายนนทวัช  รัตนโชติ
3. เด็กชายอิทธิกร  สัมมา
 
1. นายชุมแพ  แก้วใส
2. นายธนการ  เทียนห้าว
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายทวัต  สุริโย
2. นายธนากร  ประเสริฐผล
3. นายพีรพัฒน์  เยียรยงค์
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นายธนกร  รองสกุล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชัย  จันทษี
2. เด็กชายรัก  ลาด
3. เด็กหญิงสุชาวดี  พูนวิเชียร
 
1. นางสาวนภาวรรณ  วงศ์อินอยู่
2. นางลักษมี  พงศ์ถาวรภิญโญ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจิดาภา  สพโชค
2. นางสาวเปรมกมล  กองจินดา
3. นางสาวเอมอร  คีรีผกามาศ
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางสาวธนพร  พุ่มพวง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณธิการ์  เผือกรื่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิริมน  พันธุ์พิริยะ
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  หงษ์กลาย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 39 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. นางสาวศริญญา  เชวงศิลป์
2. นางสาวสุนทรี  มาตวงศ์
3. นางสาวอลิษา  ศรีพระยา
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนสุทธิ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ขันสาคร
3. เด็กหญิงวรรณษา  แก้วสุขแท้
4. เด็กหญิงสโรชินี  พิไลกุล
5. เด็กหญิงอารยา  พันธสอน
6. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรา
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสุภาภรณ์  ทวีผล
3. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวฐิติมา  ตันประเสริฐ
2. นางสาวธาวินี  สายสังข์
3. นางสาวพรรษา  ขวัญยืน
4. นางสาววรัญญา  วงษ์เกษม
5. นางสาวสโรชา  กลั่นมั่น
6. นางสาวอภิชญา  รัตนโสภา
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. ดร.ศุภวดี  มนต์เนรมิตร
3. นายดบัสวิน  จัตวาภักดี
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 41 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงทรรษนนท์  วิจิตรสมบัติ
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  วัจวาทิน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวบก
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 34 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายกริชชัย  พรรคพล
2. นางสาวธนารีย์  ญาติพิบูลย์
3. นางสาวเสาวรส  ใหญ่ยอด
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  หงษ์กลาย
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนุ  บุญรักษา
2. เด็กชายมนัส  ผลาเกตุ
3. เด็กชายสรศักดิ์  จันมี
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นายกฤษณะพงศ์  สงคง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายชาญเดช  แช่มช้อย
2. นายธีรพงศ์  สืบวงศ์
3. นายพงศ์ภัค  สถาการ
 
1. นายสกล  มิ่งจันทร์
2. นายพชระ  เพชรรัตน์
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.6 เงิน 16 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกันต์กวี  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   บุญวิเศษ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  หนองแพ
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลอาสน์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.33 เงิน 29 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกมลชนก  อยู่เล็ก
2. นางสาวนิภาพร  อยู่ละออ
3. นางสาวนิลฤดี  สุขวารี
 
1. นางสาวชบาไพร  บัวแก้ว
2. นางสาวกมลชนก  กำเนิดสินธุ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. เด็กหญิงตะวัน  เกตุคำรณ
2. เด็กชายมารุต  ลี
3. เด็กหญิงวิชุดา  ศิริเมือง
 
1. นายชัยมงคล  ป้อมเปี่ยม
2. นางสาวชนนิกานต์  บุญเพ็ง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 1. นางสาวนิชนันท์  หมื่นสุข
2. นางสาวสุพัฒตรา  จุลพระทัย
3. นางสาวสุวรรณรัตน์  พิละมาตย์
 
1. นางวิไลวรรณ  พิกุลทอง
2. นายบรรณกร  วงศ์แขกหล้า
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 33 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนัดดา  นัยพัฒน์
2. เด็กหญิงบุญศิริ  พงษ์สระพัง
3. เด็กหญิงลลิตา  เนินทรา
 
1. นางนุชนารถ  บัวพันธุ์
2. นางสโรชา  นพเวช
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 36 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  แซ่อ๋อง
2. นางสาวอาภาพร  เชาว์กบินทร์
3. นางสาวเกศรา  แก้วใสย์
 
1. นางศิริรัตน์  นำไทย
2. นางธนาภรณ์  ถัดหลาย
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  รำไพ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เพิ่มญาติ
3. เด็กหญิงรัศมิ์ลดา  หรี่จินดา
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางภาณีวรณ  เพชรรัตน์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 39 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฏยา  พราหมพิทักษ์
2. นางสาวทองดี   มั่งเฮง
3. นางสาวพิชญา  อรุณโชติ
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางภาณีวรรณ  เพชรรัตน์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มายัน
2. เด็กหญิงพวงชมพู  ศรีจันทร์
3. เด็กชายวรเมธ  แสนเสนาะ
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 32 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายชัชชัย  บุญรักษา
 
1. นายปฐมพร  ไหว้ครู
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 16 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เริ่มศรี
 
1. นางวิไล  กอบบุญวดี
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.8 ทอง 8 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายกมล  สุขประโยชน์
2. เด็กชายวัชรพล  สกุลดี
 
1. นางสาวอรสา  พานิชเจริญผล
2. นายธีรดิฐ  ยันต์โกเศศ