สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกันต์  มาแจ้ง
 
1. นางสาวนันทนา  ช้างหัวหน้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวอมรรัตน์  บุญวาส
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนทกานต์  ภูษิต
 
1. นางสาวจารุณี  กัณหา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชฑาวรรษ  คนซื่อ
 
1. นางเพ็ญพรรณี  สุวรรณาลัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเปรมยุดา   เกตุดี
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวเบญญาภา  เอมอ่อง
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์  สีปิ่นเป้า
 
1. นางขวัญนาค  แสงประชุม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 16 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวสุรัตนา  ใจงาม
 
1. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 32 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรัชญา  แสงสิมมา
 
1. นางทิพวัลย์  ผุดผ่อง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  รักกสิวิทย์
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายธนบดี  โตแฉ่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ใบตองอ่อน
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 20 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวณภัทร  ภัทรธรรมพงษ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ใจเอี่ยม
 
1. นายฉลวย  อ่วมสุข
2. นางสาวพรทิพย์  ทับเพ็ชร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภัฏ  กลัดเจริญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวพัชชา  พลโคตร
2. นางสาวชัชฏาพร  จันทรา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวสิตานันท์  ทองมี
 
1. นางสาวพัชชา  พลโคตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99.2 ทอง 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิริเขต
 
1. นางปุญยนุช  เอกศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายศุภกร  โชติศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์  เอกศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.17 เงิน 38 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพวงเพชร  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงพุดน้ำบุศย์   วงศ์เหลือง
3. เด็กหญิงอารยา  กำจาย
 
1. นางอรพรรณ  สุคลธา
2. นายกิตติคม  ชูชีพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 39 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายรวิวิชญ์   บุญเสริม
2. นางสาวศศิ   หอมรส
3. นางสาวอรวรรณ   เกตุถิน
 
1. นางศิริวรรณ   หอมรส
2. นางสาวกิตติมา   กิจเวชกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณวพร   บำรุงอินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ม่วงขวัญ
3. เด็กหญิงเบญญาพร  แสงเขียว
 
1. นางอรพรรณ  สุคลธา
2. นางสาวอรณัส  เอ่งฉ้วน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเพ็ชรัตน์
2. นางสาวจิราพรรณ  เหม็นเณร
3. นางสาวสุภาธินี  จิตรดา
 
1. นางสาวธัชฌาธิณี  แสงทอง
2. นางสาวภัสรา  เพ็งใย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน   บุญยะโท
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์   น้อยแก้ว
 
1. นางสาวลักษณา  ทับบุรี
2. นางสาวศิริรัก   อินทร์ไทยแสง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายปรินทร  พรมจาด
2. นายพิมุกข์  โมรา
 
1. นางสาวศิริรัก  อินทร์ไทยแสง
2. นางสาวลักษณา  ทับบุรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญิศา   ปฏิภาภรณ์
 
1. นางศมาพร   เทียมโคกกรวด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวธิดาทิพย์  ลิ้มบุญเจริญ
 
1. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล
2. เด็กหญิงลลิตา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ด้วงกลัด
2. นางสาวฤดีภรณ์  อรรคพันธุ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 34 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายปรนัย  มนัสสิงห์
 
1. นายอุทัย  มีสิทธิกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 16 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณรดา  การภักดี
 
1. นายอิทธิพล  สามสี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 84.49 ทอง 13 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายวีรยุทธ  กิตติธีระกูร
 
1. นางสาวอุบล  มะนาวหวาน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ถมสุวรรณ์
 
1. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  เกิดผลวัฒนา
2. เด็กหญิงสิริกร  อินทรเกษตร
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เถาปินตา
 
1. นางอรชุมา  พรหมทับทิม
2. นางจันทนา  คงฤทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายจิรภัทร  วังกะ
2. นางสาวตติยา  ช่างเกวียน
3. นายเสฏฐนันท์  พรประเสริฐสินธุ์
 
1. นางสาวภัสสร์สิรี  บุญเสริมรักษ์
2. นายวิศรุฒม์  เอมสมบูรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายฑีฆายุ   เดชครุฑ
2. เด็กหญิงณัฐชยา   หยวกแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา   กุลที
 
1. นางสาวกนกวรรณ   นรสิงห์
2. นางนิษฐิ   โพธิ์ตุ่น
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 34 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธิตินันท์   พงษ์เกตุ
2. นางสาวปิยะณัฐ   เทียนงาม
3. นางสาวสุชญา   ชูมก
 
1. นายอำนาจ   หรุ่มรื่น
2. นางสาวอรทัย  บุญถวิล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 25 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายชยทัต  ธูปทอง
2. เด็กชายพสิษฐ์  ท่าแค
3. เด็กชายศุภณัฐ   แสงยนต์
 
1. นางสาวปทุมทิพย์  อินทร์เอก
2. นางสาววรรณพร  ยิ้มฉาย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวบุรัสกรณ์  ยันเยี่ยม
2. นายปฏิมากร  กันเขียว
3. นายสัตบุรุษ  มีทอง
 
1. นางสาวณัฐฤทัย  คงไกรฤกษ์
2. นางสาวมนัสนันท์  สิทธิศักดิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 32 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงศ์  แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงพวงชมพู  พลายงาม
3. เด็กหญิงภูริชญา  ทองมี
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พึ่งพิทยานันต์
2. นางณิชชยานันท์  อุดมศักดิ์ศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 38 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายณัฐพงศ์  แขกอ่อน
2. นางสาวอณัฐศร  พุ่มจำปา
3. นางสาวอนิสรา  การภักดี
 
1. นางสาวนพมาศ  แย้มเจิม
2. นางสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 11 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาญจนวิกัติ
 
1. นายกิตติชัย  อุดมศักดิ์ศรี
2. นายพงศ์สิทธิ์  พินิจวรานนท์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. นายชูชีพ   เพชรประดิษฐ์
2. นายธนพล   ประมาณ
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเกตุ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 46 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายธนพล  สุ่มเมือง
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ปัญญาพร
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นางลักขณา  กสิกรรม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.7 เงิน 25 โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กชายฐนพล  โพธิ์เพชร
2. เด็กชายพิพัฒน์  โพธิ์เกิด
 
1. นางสาวพิกุล  แย้มเจิม
2. นางนงนุช  อินมณี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร   แก้วนิ่ม
2. เด็กหญิงณิชารีย์  พุทธสุภะ
3. เด็กหญิงนัชชา  เสนกรุง
4. เด็กหญิงวริศรา  ฮวบสวรรค์
5. เด็กหญิงวริษฐา  ฮวบสวรรค์
 
1. นายอาทิตย์  เทียนยวง
2. นางเทพี  เขียนสาร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 30 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ภูเดชกล้า
2. นายศุขสิษฐ์  นักกรองดี
3. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ชะฎา
4. นางสาวสุรัมภา  พุ่มจำปา
5. นางสาวสุวพัชร  พุ่มจำปา
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีโมรา
2. นางสาวสาวิตรี  พุ่มสุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 27 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  ปานดำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เปี่ยมแก้ว
3. เด็กชายพศิน  เผือกคง
4. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  ลัทธิเดช
5. เด็กชายศดานันท์  สุวิลัย
 
1. นางอิสยาภรณ์  ทับสกุล
2. นางสาวสุพิชญา  แป้นพยอม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวชนาพร   มรสุม
2. นางสาวชุติมา   แก่นมั่น
3. นางสาวฐิตาภรณ์   ภู่ขวัญ
4. นายธนดล   อินโต
5. นายวัชรากร   บุญสุภากุล
 
1. นางบุษกร   สมัครเขตการณ์
2. นางสาววันทนีย์   ดีขุนทด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะลาคำ
2. เด็กชายชญานิน  คำเหมือง
3. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กาวิชัย
5. เด็กหญิงเณตรตญา  ขุนจง
 
1. นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก
2. นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 32 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธิดารัตน์   เชื้อน้อย
2. นายนิติภูมิ   สุระโชติ
3. นายปรมัตถ์   คำพุด
4. นายอภิสิทธิ์  เดือนเพ็ญ
5. นางสาวอรษา  สกุลงาม
 
1. นางสาวนิตยา   ราชประสิทธิ์
2. นางสาวอตินุช   สงวนวงศ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.2 ทอง 22 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช
2. นางสาวจันทรัตน์  พาอ่อน
3. นางสาวจิรวรรณ  เณรน้อย
4. นายชญานนท์  ฟักขาว
5. นายซาโตชิ   อิโทอิ
6. นางสาวณัฐนิชา  ประสพเนตร
7. นางสาวธัญสินี  คำจันทร์ดี
8. นายธิติพัทธ์  ไล่กสิกรรม
9. นางสาวบัญฑิตา  จันทุดม
10. นางสาวปฏิมาพร  ปฏิการสุนทร
11. นางสาวประภานิช  อยู่กลัด
12. เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน
13. นายพงษ์สกุล  บุญรับ
14. เด็กชายภูริวัจน์  จิรวัชระวงศ์
15. นายรัชชานนท์  มณฑา
16. นายวัชรากร  จันทิ
17. นายวิริยะ  อ่อนไม้
18. นายวิโรจน์  แก้วมูล
19. นางสาวศรีไพรศาล  เพ็ชรนิล
20. นางสาวสุปรียา  ไชยสุรัตนานนท์
 
1. นายนิรัติศัย  ช่วงโพธิ์
2. นางวรนุช   เจริญสุข
3. นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
4. นางสาววรัญญาภัทร์  วรัญญ์วัฒนชัย
5. นายนิทัศน์   เรืองศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 74.1 เงิน 24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกฤตญพร  เหรียญทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  สาสะ
3. นายณภัทร  จันทร์หอม
4. นางสาวณัฐวรรณ  ปานโต
5. นางสาวธนกร  พินแสง
6. นางสาวธันยา  รัตนพันธ์
7. นายธิติพัฒน์  อินทร์เมือง
8. นายธีรโชติ  แถมสุข
9. นายนิธิวิชญ์  พันธุ์วงศ์ราช
10. นางสาวปริชญา  อังธนากุล
11. นายปารเมศ  ศรีฟัก
12. นางสาวปาลิตา  พัฒนานุกูลพงษ์
13. เด็กชายพงสกร  เปี่ยมเนตร
14. นางสาวภัคจิรา  สอนเถื่อน
15. นายรชต  บานเย็น
16. นายวิษณุ  สุขรักษ์
17. นายศรุฑพงศ์   สิทธิโฉม
18. นางสาวศิรประภา  โลณานุรักษ์
19. นางสาวศิริวรรณ  เสริมสุขต่อ
20. เด็กหญิงสุภชา  ปล้องมาก
 
1. นายสุนทร  ยองจา
2. นายวิษณุ  ประสิทธิกสิกร
3. นางสาวรัชดาพรรฬ์  กรุณา
4. นางสุชาดา  จ๋วงพานิช
5. นางสาวชลีรัตน์  แสงเจริญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 35 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กชายธนเทพ  เปี่ยมท่า
 
1. นางสาวรัตนา  ไพศาล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 33 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวยุพาพิน  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสาวชลีรัตน์  แสงเจริญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณษร  อินทร์แสง
2. เด็กชายสุภณัฐ  กวางแก้ว
 
1. นางสาวแก้วกัลยา  สังขมุรินทร์
2. นางสาวสุพิชญา  แป้นพยอม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.3 ทอง 29 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายคมสัน  ช่ออ่อน
2. นางสาวรัตติกานต์  จันทร์น้อย
 
1. นางขวัญเรือน  ซื่อดี
2. นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.8 ทอง 39 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สีสุก
2. เด็กหญิงกัลยกร  สุนันทศักดิ์
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เทียมทัน
4. เด็กหญิงชนัญญา  หาญยุทธ
5. นางสาวธัญสุดา  ผ่อนตาม
6. เด็กหญิงธันยพร  พักแพรก
7. นางสาวปิยะนันท์  ขันติวงษ์
8. เด็กหญิงพรรษา  รักลาย
9. นางสาววาสินี  อินทรวาริช
10. นางสาวเสาวภาค  ท้วมลำยอง
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ใหม่ชัย
2. นางสุชาดา  จ๋วงพานิช
3. นางสาวรัชดาพรรฬ์  กรุณา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72.4 เงิน 29 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวชญาภา  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูมินัทธี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์สุขเนตร
4. เด็กหญิงณัฐหทัย  ผู้แสง
5. นางสาวธุนาภรณ์  อนันตโสภณ
6. นางสาวนิตา   ปีชื่น
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูนพ่วง
8. นางสาวพัชราภา  รวงผึ้ง
9. เด็กหญิงวิมลนาฏร์  เล่าใจ
10. นางสาวศุภกาญจน์  เดชอุดมสุทธิ์
 
1. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
2. นางสาวสวรส  แตงโสภา
3. นายคมกริช  ยังอภัย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 69.75 ทองแดง 42 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  กรัดทรัพย์
2. เด็กหญิงชลิตา  กวางทอง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  นุ่มรุ่ง
4. เด็กชายธวัชชัย  อ่อนเหลือ
5. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เชิดชู
6. เด็กหญิงมัณฑณา  สังขลักษณ์
7. เด็กหญิงวริศรา  ทองอ่ิม
8. เด็กชายศักดิณา  มีจันทอง
9. เด็กหญิงศุภวรรณ  แป้นโพธิ์
10. เด็กหญิงสิดาพร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  สรสิทธิ์
2. นายจักกฤช   ตรีวิชา
3. นางนุสรา  เหลืองศุภบูล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ลายิ้ม
2. เด็กหญิงแก้วภู  ว่องวิการณ์
 
1. นายสามารถ  ฮวบสวรรค์
2. สิบโทประทีป  ทองเอม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวพรรณพร  คงฤทธิ์
2. นางสาวพัชราภา   เสริฐพรรนึก
 
1. นายบารมี  คงฤทธิ์
2. นายไพฑรูย์  อินโท
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ยาโส
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวชัชชญา  จันทร์ชื่น
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชามญธุ์  ธูปอ่อน
 
1. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวสรัลนุช   แจ่มนิยม
 
1. นางสาวกมลทิพย์   เข็มเพชร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษิกา  แช่มธูป
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 46 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  ทับทอง
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพรดา  วงศ์สมุท
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวหทัยภัทร  กาฬภักดี
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายจักรี  นักกรองดี
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ชุ่มมา
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวพิศ  ศรีสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายทิวากร  พลีใส
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  โตกุล
 
1. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายกรตะวัน  จันทร์หนู
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อมรจรัสแสง
3. เด็กชายสรัช  คำสงค์
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
2. นายพิภพ  พานิชย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวขวัญแก้ว  เหมือนงาม
2. นายนพรัตน์  เสาร์สุข
3. นายเดชาวัต  เผือกเพ็ง
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
2. นายพิภพ  พานิชย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวร  อินหนาม
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์  ประเสริฐ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวสิริพร  เที่ยงทางดี
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวิชญ์   จันดา
 
1. นายจิรวัฒน์   รอดย้อย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายธนา  แก้วทอง
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชนก  บัวผัน
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา   ด้วงเพิ้ง
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายทยากร  โง้วมงคล
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 10 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายศราวุธ  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 25 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  พงษ์เกตุ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายสพลดนัย  เทพคำ
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. นายวิศณุ  พานจันทร์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ศรีวิลัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 56.2 เข้าร่วม 36 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชนก  บัวผัน
2. เด็กชายณัฐวร  อินธนาม
3. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  จำบุญ
4. เด็กหญิงดาปนีย์  ลาภสวัสดิ์มงคล
5. นายทัศน์พล  โตจีน
6. นายธนา  แก้วทอง
7. เด็กหญิงธีร์ริศรา  กลัดอิ่ม
8. เด็กหญิงพิชญาดา  ชี้แจง
9. เด็กชายศรัณย์  ประเสริฐ
10. เด็กหญิงสุนิษา  อินสุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
2. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนฉ่ำ
2. เด็กชายจิรายุ  ต๊ะตัน
3. เด็กชายจุทาทิป  น้อยกมล
4. เด็กชายณรงศักดิ์  คล้ายหัด
5. เด็กชายดนุนัย  รอดพูล
6. เด็กชายวริษฐ์  บัวเทพ
 
1. นายอัศวิน  สาสิงห์
2. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
3. นายฉลอง  นุชอยู่
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 29 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายกิตติภพ   แพ่งกลิ่น
2. นางสาวชุติกาญจน์  ณรงค์มี
3. นางสาวธิตินันท์  คงเจริญ
4. นายนิรันดร์  รอดรัตน์
5. นางสาวศศิญาพร  บุญมี
6. นายอภิรักษ์  อ่อนคงทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคุณากร  ปกป้อง
2. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
3. นายฉลอง  นุชอยู่
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.7 ทอง 8 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา   อินทร์คล้าย
2. เด็กหญิงขวัญชนก   ทัศนธรรม
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ภู่เหล็ก
4. เด็กหญิงชลิตา   โกศัยสุข
5. เด็กชายชัยพร   จั่นน้อย
6. นายชาคริต   เปี่ยมห้อย
7. เด็กชายชิษณุพงศ์    เพ่งสุข
8. เด็กหญิงชุติมา   คำหลง
9. เด็กหญิงชุติมา   สงทิม
10. นางสาวณัฎฐา   น้อยจาน
11. เด็กหญิงทัชชา   วานิช
12. นายธเนศ  ภู่ปรางค์
13. นายนรุตม์ชัย   ข้องพูล
14. เด็กชายนันทพงษ์  อินทร์วารี
15. นางสาวนาฏอนงค์   โพธิ์พล
16. นางสาวน้ำเพชร   น้ำจันทร์
17. เด็กหญิงปริยาภัทร   เกตุนวม
18. เด็กหญิงปวีนุช   ศรีสว่าง
19. นางสาวปิยพร   เลิศล้ำ
20. นางสาวปิยาภรณ์   สายสังข์
21. นางสาวผกามาศ   สาริสาย
22. เด็กหญิงพรทิพย์   ทิพย์ชาติ
23. เด็กหญิงพรสวรรค์  ขำน้ำคู้
24. เด็กหญิงพัชรพร   กิตติสินแสน
25. เด็กหญิงภคนันท์   ทองมี
26. เด็กหญิงภัคนันท์  ธรรมมามูล
27. เด็กหญิงภัควดี   จันทร์อำนวย
28. เด็กหญิงลักษิกา   ลิมตราจตต์
29. เด็กชายวงศธร  สมศรี
30. เด็กหญิงวิราวรรณ   กลึงในเมือง
31. นายศรราม   คงจ้อย
32. นางสาวศศิธร   นุชอยู่
33. นางสาวสุชานันท์   เอี่ยมวิลัย
34. เด็กหญิงสุพัตรา   จันสด
35. เด็กหญิงสไลลา   ยิ้มเยื้อน
36. นายเกษมศักดิ์   หอมงาม
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์   บ่วงเพ็ชร์
38. เด็กชายเทวราช   สุชาการ
39. เด็กหญิงเบญญาภา   จันทร์หอม
40. เด็กหญิงเบญญาภา   มีนนท์
 
1. นางคนึง  รักสันติศานติ
2. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวน้องใหม่  แสงสว่าง
4. นายสายชล  โพธิ์ตุ่น
5. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
6. นายสำเนียง    แจ้งอุบล
7. นายสุรพงษ์   ปิ่นแก้ว
8. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.8 ทอง 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายกรกฤต  จันทร์ฤทธิ์
2. นายกรนารายณ์  มาภักดี
3. เด็กชายกรวิชญ์  มีสุข
4. นางสาวกีรติกา  เดชพุ่มไสว
5. นายคณวัฒน์  ขวัญค้างพลู
6. เด็กชายจานุทัศน์  จำปาทอง
7. นายจิรายุ  เนียมสวน
8. เด็กชายชญช์ตะวัน  ล้อจงเฮง
9. นายชุมพล  ปานม่วง
10. นางสาวญาณิกา  นิติวนิชชา
11. เด็กชายณภัทร  สงวนวงษ์
12. เด็กหญิงณัชชา  วิเชียรวรรณกูล
13. นายณัฐนันท์  ขุนสิงห์
14. นายณัฐพล  รอดเผื่อน
15. นายณัฐสิทธิ์  บุญเสริม
16. เด็กหญิงธนิตศรา  สงใย
17. นายธีรภัทร  หนูแก้ว
18. เด็กชายธีรเมธ  พลับจีน
19. นายนรวิชญ์  มุขแก้ว
20. นายนิติกรณ์  บุษดี
21. นางสาวประภัสสร  ทำบุญ
22. เด็กหญิงปลายกมล  อุตอามาตย์
23. นายปวริศ  บุญปั้น
24. นางสาวปิยพัชร  เพ็ชรสุวรรณ์
25. นางสาวปิ่นมาตุ  อินทร์ธรรม
26. นายพชร  จันทร์งาม
27. เด็กชายพรณรงค์  ทองอินทร์
28. นางสาวพัชรมัย  เงินช้าง
29. นายพิทักษ์  หมู่คนทา
30. เด็กชายภูริภาคย์  หิรัญปาน
31. นางสาวรัตนาวดี  สุขจอย
32. เด็กหญิงวรรษา  ไหลรุ่งเรือง
33. เด็กชายวัชรกร  บุญผล
34. นายสมาธิ  มาแจ้ง
35. นางสาวสิริวรรณ  เงินอ่อน
36. เด็กหญิงสุกัญญา  พยุงกิจ
37. นายอนุวรรตน์  ปรีเปรม
38. นายอภิสิทธิ์  พลรัตน์
39. นายเจตน์ธิติ  แก้วเขียว
40. นายโรส  อ่อนฉิม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
2. นายสาธิต  ชื่นเมือง
3. นางพอใจ  บุษบงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  บุญเสริม
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ทิพย์ชาติ
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 38 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวรัตติยากร  มารักษา
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจานุทัศน์  จำปาทอง
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 43 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัฐพล  รอดเผื่อน
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 41 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิชญาวี  เวียงจันทร์
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 38 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  เต็งมิ่ง
 
1. นางสาวกัญญาภัสส์  รัตนสิทธิ์เมธี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 37 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายยศพร  ห้วยคต
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 19 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายจักรกริช  อิ่มรัง
 
1. นางสาวกัญญาภัสส์  รัตนสิทธิ์เมธี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 44 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนันชนก   ทองสายออ
 
1. นางสาวณัฐพัชร์   พวงมาลี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 26 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวเบญจวรรณ  จูงาม
 
1. นางพอใจ  บุษบงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 33 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายโอกาส  พึ่งพวก
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  พุ่มจำปา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 43 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวมลธิรา  ฉิมแป้น
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงคัมภีพรรณ  แจ่มจำรัส
2. เด็กชายจักรราช  เทพพันธุ์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทวีวงศ์เจริญ
4. เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมสอน
5. เด็กหญิงณิชชาภัทร  นิลเนตร
6. เด็กหญิงธัญชนก  ปิยะปัญญาพงษ์
7. เด็กหญิงนพวรรณ  เกิดพิทักษ์
8. เด็กชายวรากร  ศรีอุดร
9. เด็กชายวัชรกร  บุญผล
10. เด็กหญิงศิรินันท์  ปะลาซิโก
11. เด็กหญิงศุทธินี  เทพสุรินทร์
12. เด็กชายอัฐกรณ์  บุษดี
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
2. นายสาธิต  ชื่นเมือง
3. นางพอใจ  บุษบงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายคงกะพัน  แตงสุข
2. นายชัยพร  อินสว่าง
3. นายชินวัตร  อยู่ศรี
4. นางสาวนริศรา  มูลทา
5. นายนัสนัย  คำภิรมณ์
6. นายพงษ์ธนา  เทียนพิทักษ์กุล
7. นายพิทยา  จำปาทอง
8. นายรัฐนนท์   เกิดนุสา
9. เด็กหญิงวรัญญา  วงทันนะกร
10. นางสาววิรดา  ลีจ้อย
11. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์กลอง
12. นางสาวอรปรียา  เอี่ยมจุ้ย
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
2. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
3. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
4. นายพิภพ  พานิชย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   เสือทอง
3. เด็กหญิงนันทิดา  จันทกรณ์
4. เด็กหญิงปทุมรัตน์  คำหอม
5. เด็กชายปราชญา  กัณหหิรัญ
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  รอดสาย
7. เด็กชายพงษ์พันธุ์  บุญศาสตร์
8. เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กลม
9. เด็กชายวัศพล  ศิลลา
10. เด็กชายสันติสุข  อินทรานนท์
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
2. นายกีรติ  จุลเนตร
3. นางบุญเลี้ยง   สงล่า
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง 8 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายณฐพัชร   โมรา
2. นางสาวณัฐกุล   ยอดดำเนิน
3. นายณัฐพงศ์   ชูมก
4. นางสาวบัณฑิตา   คงมะกล่ำ
5. นางสาวพรรณิภา   ชมมะลิ
6. นายพลากร  เบ้าเหมือน
7. นายศุรวุธ  ศิลาวิลัย
8. นางสาวสุชาดา   ทับบุรี
9. นางสาวอังสุมากร   ไข่กลิ่น
10. นายเกียรติศักดิ์   แป้นพันธุ์
 
1. นางนิรัชรา   คำพุด
2. นางสาวศุถิกา   เชตนุช
3. นายสมยศ   ภู่สุวรรณ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.6 เงิน 25 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิญาดา   ยอดเมือง
2. เด็กหญิงนรินทร   เจียมพัว
3. เด็กหญิงพลณิศา   พลแสน
4. เด็กหญิงพิชญาวี   ขำหล่อ
5. เด็กหญิงอมรนิภา   อินทร์สา
6. เด็กหญิงอมรประภา   อินทร์สา
 
1. นางสาวศุถิกา   เชตนุช
2. นายสมยศ   ภู่สุวรรณ
3. นางสาววรรณนิสา   ขัดศรี
4. นางรัชต์ดา   กล่ำรักษ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ทาแดง
2. นางสาวจารุวรรณ  พิมเสน
3. นางสาวทิพาพร  ราศรี
4. นางสาวบงกชพร  นาคบัว
5. นางสาวพิรามญช์  ศิลประเสริฐ
6. นายภัทรพงษ์  บุญมา
7. นางสาวภานุมาศ  เบ้าทุ้ม
8. นางสาวรักษิณา  คล้ายชู
9. นางสาวสุนันทา   ปราณีตพลกรัง
10. นางสาวสุนันท์  แหล่งสนาม
11. นางสาวสโรชา  ดอนเขียวไพร
12. นางสาวอมรรัตน์  ทองใบ
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายพรชัย   กสิกรรม
3. นางเตือนใจ  แสวงสุข
4. นางลักขณา  กสิกรรม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 31 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพร  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายปราชญา  กัณหหิรัญ
4. เด็กหญิงพัทธนันท์   นาคบัว
5. เด็กหญิงลักษิกา  คอนหาญ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  บุญอินทร์
7. เด็กหญิงวรรณา  พิพิธ
8. เด็กหญิงวริษฐา   สิงห์กลม
9. เด็กชายวัศพล  ศิลลา
10. เด็กหญิงศิรภัสสร   คำสุนา
11. เด็กหญิงสุภชา  จันทร
12. เด็กหญิงเกษรากร  วงษ์เสนา
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
2. นายกีรติ  จุลเนตร
3. นางเตือนใจ  แสวงสุข
4. นายพรชัย   กสิกรรม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวกรรณิการ์   น้อยสุทธิ
2. นางสาวกฤษณา  ทาวิสูตร์
3. นางสาวกัณฐมณี  อินทร์อ่อน
4. นางสาวพัฒนี  หารสุนทร
5. นางสาวอมราพร  ฤกษ์โชคดี
 
1. นางสาวรัชดาพร  อิ่มวุฒิกุล
2. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 25 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมา   สงทิม
2. เด็กชายณัฐนันท์   เถื่อนกลีบ
3. เด็กหญิงดุริยนาฏ   ชี้แจง
4. เด็กชายทองแท้   รักษ์ศรีสุข
5. เด็กชายธนกร   ทวีผล
6. เด็กหญิงนภสร  จันทร์หอม
7. เด็กหญิงปุยฝ้าย   เรืองทอง
8. เด็กหญิงภคนันท์   ธรรมมามูล
9. เด็กหญิงภัทรธิดา   แสงไชย
10. เด็กหญิงมธุรดา   ทองดี
11. เด็กหญิงวรารัตน์   กันยาประสิทธิ์
12. เด็กหญิงวริศรา   คล้ายวรรณ
13. เด็กชายสุทธิศักดิ์   นรสิงห์
14. เด็กหญิงอัญชลี   ยำยวน
15. เด็กชายอานนท์   นันติ
16. เด็กชายเริงชัย   สงทิม
 
1. นายสำเนียง   แจ้งอุบล
2. นางสาวณัฐพัชร์   พวงมาลี
3. นายจิรวัฒน์   รอดย้อย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกิ่งทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
2. นางสาวชลิตา  ก๋ากาศ
3. นางสาวนงนุช  มนัสคีรี
4. นางสาวนิลาวรรณ์  แสงช้าง
5. นางสาวปิยรัตน์  มะละกา
6. นางสาวพนิต  แซ่ม้า
7. นางสาวพรพรรษา  ส่งผึ้ง
8. นางสาวพันธรัตน์  สุขแสน
9. นางสาวภัชรา  แซ่เล่า
10. นางสาวมยุรา  ศิริธนารันดร์
11. นางสาวมะลิ  สุวรรณทาน
12. นางสาวมาลีรัตน์  โกษา
13. นางสาวรัตญา  ทองทา
14. นางสาววรรณพร  รองศรี
15. นางสาววาสนา  แซ่ซ้ง
16. นางสาวสุวรรณา  คมสิทธิ์โสภณ
 
1. นางสาวพนิดา  คำสวัสดิ์
2. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
3. นางสาวสุรางค์  ทางดี
4. นางสาววรรณวิไล  ภักดีรักษ์
5. นายวีรภัทร  ราโช
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 29 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรกมล   ภู่สุวรรณ์
 
1. นางรัชฎาพร   อินทร์แสง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวพันธิตรา  อาสาสรรพกิจ
 
1. นางสาวจอมพร  ธนกีรติกุล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายธุวพัส   จิวรพันธ์
 
1. นางสาวพิกุล   คุ้มผล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายภูชงค์   คล้ายทอง
 
1. นางสาวปัทมา  อ่อนน้อม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 35 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ 1. เด็กชายพิชญุตม์  อยู่กรุง
 
1. นายอธิป  หลิมเจริญ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีณ์  เฉลิมชัย
 
1. นางสาววนภรณ์  ค้ำชู
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.167 เงิน 20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะภัทร์  รัตนเลขา
2. เด็กชายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี
4. เด็กหญิงศศิธร   สุขชื่น
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง
 
1. นางสาวพิมพ์อนงค์  ศรีเดช
2. นางสาวจินดา  ยามสุข
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 41 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พัวพานิช
2. นางสาวรัชณ์ชนก  สีเผือก
3. นางสาววรรณนิสา  เงินท้วม
4. นางสาวสรัลนุช  สุขพลำ
5. นายเป็นหนึ่ง  หงษ์โต
 
1. นางมนัสวีร์  สรรพชัยยุทธ์
2. นางณัฏฐ์พิฌา  พรมจาด
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69.17 ทองแดง 43 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุภมาส  รอดโพธิ์
2. เด็กหญิงอิสยาห์พร  ศรอินทร์
 
1. นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.5 เงิน 45 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. นางสาวบุษยมาศ   สวนบ่อแร่
2. นางสาวปวันรัตน์   ศรีรุณ
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ   ไทยน้อย
2. นางเพชรา   ขยันการนาวี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 31 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี   จุ้ยแก้ว
2. นางสาวพรกนก   ประจง
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  ไทยน้อย
2. นางเพชรา  ขยันการนาวี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 46 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  น่วมทิม
2. นายพงศธร  พลโคตร
3. นางสาววรรณพร  ชมจุรัย
4. นายอนุรักษ์  นิยม
5. นางสาวอารญา  โตศิลา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
2. Mr.You  Zhi
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายภัคพล  รัตนสัมฤทธิ์
 
1. Mr.You  Zhi
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.24 เงิน 26 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณฤทธิ์บดี  พลอยเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนัญญา  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวประเทือง  แย้มจันทร์
2. นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76.96 เงิน 33 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาววาสนา  แสงเขียว
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 41 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายชัยมงคล  สายสูญ
2. เด็กชายชูศักดิ์  รามขำ
3. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญไพร
4. เด็กชายวทัญญู  แจ่มจิตร
5. เด็กชายวีรศักดิ์  ทองเชื้อ
6. เด็กชายศิวกร  รอดตะเภา
7. เด็กชายสิรภพ   เทียนเงิน
8. เด็กชายอภิวัตน์  พุ่มอินทร์
 
1. นายจักกฤช   ตรีวิชา
2. นางสาวสุริสา   สุขสำราญ
3. นางสาวนิตยา  รอดนวล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.15 เงิน 34 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิกา  สิงห์ทอง
2. นายธนกร  ไทยบัณฑิตย์
3. นางสาวปิยพัชร  เข็มทอง
4. นางสาวภานุชนาท  บุญสรรค์
5. นางสาวฤทัยทิพย์  จันอินทร์
6. นางสาววรรณรัตน์  สายขุนทด
7. นางสาววิมลณัฐ  สูนประหัตถ์
8. นายวุฒินันท์  สิงห์โตทอง
9. นางสาวสุปวีณ์  เสาน่วม
10. นางสาวอรวรรณ  ชาติสุวรรณ
 
1. นายอาทิตย์  เทียนยวง
2. นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม
3. นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 11 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทิรา
3. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พงษ์สำราญ
4. เด็กหญิงวีรันดา  สายสวรรค์
5. เด็กชายศุภกิจ  ศัยยกุล
 
1. นางสาวยุดาวดี  สุขมาก
2. นางสาวจันทนา  บรรณทอง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  สุชีวะ
2. นางสาวสาธิดา  ชื่นวงษ์
3. นายอรรถพล  อินคล้าย
4. นายเกีตรติภูมิ  เกตุฟัก
5. นางสาวเอลม่า  ดามิอาโนส
 
1. นายกำพล  อู่ดี
2. นางสาวสุพิชญา  แป้นพยอม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.2 ทอง 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สุขสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   สุขสูงเนิน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   ขำมา
 
1. นางสาวธัญสินี  ศรีทรง
2. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79.8 เงิน 26 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวจิตตมาศ   ศรีคำผ่อง
2. นางสาวณัฐณิชา   ตรีณาวงษ์
3. นางสาวระวีพร   ชนะกิจพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวธัญสินี  ศรีทรง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 28 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชมฉ่ำ
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวดสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  หลำฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
2. นางนัยนา  พรตด้วง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน 31 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายนฤพล  ศรีเมือง
2. นางสาวนารีรัตน์  สายแวว
3. นางสาวสิริประภา  สังข์ทอง
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
2. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 37 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศศินิภา   โสตฐิพันธ์
2. เด็กหญิงสุมาลี   บัวทอง
 
1. นางทยาพร   เอี่ยมงาม
2. นายวิโรจน์   พรมพัง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 19 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงภูริชญา  ทรัพย์พ่วง
2. เด็กหญิงวรัญญา  จุ้ยกระยาง
 
1. นางนิตยา  เพชรจั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ภัทรนานากุล
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนชัย  ศรีเดช
2. เด็กชายหงส์สุพรรณ  ขันตี
 
1. นางณัฐณิชาช์  พุ่มจำปา
2. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวชลธิชา  ศรีศักดิ์
2. นางสาววรรณวิษา  วงพิทักษ์
 
1. นางสาวสุภัค  พันมะลี
2. นางสาวนงลักษณ์  เนี่ยมมา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายภัทรพล  ภัทรวิทยา
2. เด็กชายสิทธินนท์  ไซรงามสม
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 29 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายทิณภัฏ  ภักดี
2. นายธงไทย  ทองสุพรรณ์
 
1. นางนิตยา  เพชรจั่น
2. นายปริญญา  ภัทรนานากุล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 54.2 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวญาณิศา  นุชน้อมบุญ
2. นางสาวภาวินี  บำรุงพานิชย์
 
1. นางสาวสุรีย์นิภา  เอี่ยมครอง
2. นางสาวชมพูนุช  เจริญพงษานนท์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 47.2 เข้าร่วม 49 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ไม้น้อย
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นุชภู่
 
1. นายบุญเหลือ   หอมเนียม
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ภิรมย์วัฒนา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 27 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายนนท์ธภัท  รักศรี
2. เด็กชายนิตินนท์  ทิพย์สิงห์
 
1. นางสาวสุนิษา  มณฑา
2. นางสาวพนัดดา  แพงดี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสุชานรี  จ้อยปาน
2. นางสาวสุภัสสรา  บางนิ่มน้อย
 
1. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
2. นายอุเทน  สุขสิงห์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50.4 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายมิตรภาพ  แสงสว่าง
2. นายอธิชา  พรมทอง
 
1. นางสาวมุทิตา   สำเภาเงิน
2. นายอานนท์  วัฒนานันท์
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 18 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจิรา  ขุนนางจ่า
2. เด็กหญิงวราภา  เปี่ยมห้อย
3. เด็กหญิงวันวิสาห์  โพธิ์อ่อน
 
1. นายสุเมธ  ราชประชุม
2. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกรรณิการ์  วุฒิยา
2. นางสาวชวิศา  เทียมจันทร์
3. นางสาวปัจจรี  บุตรปลายดี
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายณภัทร  ไทยลำปาง
2. นายอภิเดช  ไผ่เถื่อน
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. เด็กชายกิตติกวิน  จบศรี
2. เด็กชายทัศน์พล  อินทร์ฉาย
3. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วพรมตา
 
1. นายงามพล  คำแก้ว
2. นางพัชรี  คำแก้ว
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกิตติภณ  ใจแสน
2. นายปฏิภาณ  เสาธง
3. นายภัทรพล  อ่วมสอาด
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายปริญญา  ชื่นใบ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ปั้นปัญญา
3. เด็กชายรณกร   ฤทธิเรืองเดช
 
1. นายปรีชา  ตุ้มโท
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายทองธรรม  สุรพันธ์พิบูล
2. นายธนภัทร  เรืองมี
3. นายอัคคชัย  ชื่นใบ
 
1. นายปรีชา  ตุ้มโท
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายกริชติพันธุ์  เผือกกล่อม
2. เด็กชายธนากร  เล็กแข็ง
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ขุนเณร
 
1. นายปรีชา  ตุ้มโท
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายติณณภพ  บุญศาสตร์
2. นายธเณศ  อ่อนนวล
3. นายนครินทร์  สิทธิสาริกิจ
 
1. นายปรีชา  ตุ้มโท
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล   ปลูกงาม
2. เด็กชายธีรภัทร   พรมฮวด
3. เด็กชายวศิน   ขันนา
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกิตติพล  สาเอี่ยม
2. นายวิชยุตม์  กันภูมิ
3. นายเจษฎา  หมื่นกล้า
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  อันชัยศรี
2. เด็กชายนนทกร  อินทร์กลัด
3. เด็กชายอาทิตย์  บ่วงเพชร
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นายนายอรรถพร  พลับจุ้ย
2. นายวรปรัชญ์  ก้อนทองดี
3. นายศุภกร  นาคชุ่ม
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปิ่นมี
2. เด็กหญิงบุษญา  ศักดิ์ดารัก
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  มากุญ
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวขนิฐตา  แสนท้าว
2. นางสาวจิรายุ  แซ่ย่าง
3. นางสาวเจรจา  เจริญศิรินุกุล
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นายสมชาย  พันธ์ทรัพย์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงจันทวงศ์  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงซี  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงป้างจี  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงภัททิยา  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ม้า
6. เด็กชายโยธิน  ตามสีรัมย์
 
1. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
3. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  เพ็งภู่
2. นางสาวฐิติชญา  เชิดเมืองปักษ์
3. นางสาววนิดา  จ้อยจาด
4. นางสาววิยดา  สำอางค์
5. นางสาวสุมิตตา  กาญวรนสันติ
6. นายอภิรักษ์  จบศรี
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
3. นางสาวสุรัตน์  ธูปทอง
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  น้ำจันทร์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  วิรัชวงษ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  ดวงจินดา
 
1. นายชิงชนะ  เบี้ยวเหล็ก
2. นางสาวกวินท์ภรณ์  สุวรรณสถิตย์
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.6 ทอง 17 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  จอมสมสระ
2. นางสาวชัญญนุช  รุ่งสว่าง
3. นางสาวธนพร  แพ่งสุภา
 
1. นางกาญจนา  ศิลกุล
2. นางสาวพรพรรณ  ยอดเกิด
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 45 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิตยา  ทิพย์สิงห์
2. เด็กหญิงสุธิดา  พุ่มจำปา
3. นายเอกภาพ  เพชรจั่น
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นางณัฐณิชาช์  พุ่มจำปา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 16 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายณัฐวร  เทียนเบ็ญจะ
2. นางสาววาสนา  เทียนเบ็ญจะ
3. นางสาวอังควิภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71.2 เงิน 31 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  นูมหันต์
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทับไทย
3. เด็กหญิงโสภณัฐ  แจ่มศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  นภาพรเกษม
2. นายวสันต์  ศรีมณฑา
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77 เงิน 30 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรา   ทองหล่อ
2. นางสาวดวงหทัย   พุฒหอม
3. นางสาวปัทมวรรณ   สมศรี
 
1. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
2. นางวัชรินทร์  โมรา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงฟลดา  มโนมัย
2. เด็กหญิงรดามณี  แซ่จ้าง
3. เด็กหญิงอารีย์  แซ่ม้า
 
1. นางอัญพัชญ์  ภู่คำ
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวนิรัชพร  จิตตวิมล
2. นางสาวพัชรพร  สุขสบาย
3. นางสาวแสงรวี  คำนิล
 
1. นางนางสุธา  คงสนุ่น
2. นางสาวกรรธิมา  มะยุเรศ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 46 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงปวีณอร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงภควดี  พ่วงจาด
3. เด็กหญิงสุภัสสร  กองฤทธิ์
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  คุ่ยศิริ
2. นางสาวสุจิรา  ไกรรสธำรง
3. นางสาวอมรรัตน์  แซ่ตั้ง
 
1. นางพัชรินทร์  เอี่ยมรอด
2. นางอรัญญา  ภักดี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่จ้าง
2. เด็กหญิงสุวิรา  อำพลรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงอรจิรา  แซ่ม้า
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวอัมพร  แสนย้าง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวณัฐวดี  ผาทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  แซ่หว้า
3. นางสาววิรดา  ถนอมวงศ์ศรี
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวอัมพร  แสนย้าง
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร   จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช   คำทา
 
1. นางวัชรีย์   รัตโนทัย
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.99 ทอง 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายศรัณยู   แสงทอง
 
1. นางสาวธัญสินี   ศรีทรง
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายทวีชัย  สมหวัง
2. เด็กหญิงวัชรา  คงปลิก
3. เด็กหญิงสุธิดา   แสงคำ
 
1. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
2. นางสาวธัญสินี  ศรีทรง
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา   นาคดี
 
1. นางสาวน้องใหม่  แสงสว่าง
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  คงเกษม
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ใจแสน
 
1. นางวรัชยา  รัตนะนาม
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายกฤตยา   ดิษมา
 
1. นายเก่งกาจ   จริงจังชนังกูล
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. นายพงศ์ไพโรจน์  ธูปเพ็ง
 
1. นายอภิสิทธิ์  อ่อนฤทธิ์
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.8 เงิน 12 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายธีรพงษ์   เครือสอน
2. เด็กหญิงภาพิมล   พรมมา
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายมนุพัศ   เพชรประยูร
2. เด็กหญิงอัญชลี   เจียมจริต
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.1 ทอง 4 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หมวกทอง
2. เด็กชายภานุมาศ  นกไทย
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นางสาวสุนิษา  มณฑา