งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายนพดล    มีปราง
2. นางสาวนวลจันทร์    ขำเขียว
3. นางสาวธนัชยา    ภุมมานุลาภ
1. นางสาวสุนัน    กลำพะบุตร
8
2 2 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวปัทมาวดี    บุญธรรม
2. นางสาวชลันดา    สมสกุล
3. นางสาวพัชรพร    พันธ์ุเอก
1. นางศิรินันท์    ยันอินทร์
2. นายสุริยาคาร    ยันอินทร์
13
3 3 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    ซิ้มสื่อ
2. นางสาวภาธีตา    ปรีเดช
3. นางสาวศุภสุตา    บุญเรือง
1. นางสาวจุฑามาฒย์    นิยม
2. นายสมประสงค์    จำปาทอง
4
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปาณิสรา    ฤทธิ์ทอง
2. นางสาวพลอยไพลิน    เมธาวิริยะวณิช
3. นางสาวมัทรีรา    ดิษเจริญ
1. นางสาวจิตลดา    ตันธะสินธุ์
2. นางดวงฤทัย    ชะดี
15
5 5 โรงเรียนบางกะปิ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญาภัค    แก้วใจ
2. นางสาวกุลธิดา    เอื้ออรุณชัย
3. นางสาวธันยมัย    แฝงสกา
1. นางสาวฐิตาภรณ์    เอี่ยมรัมย์
2. นางสาวศรวณีย์    มณีศรี
22
6 6 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอารีญา    สุขปัญญา
2. นางสาวกิ่งฟ้า    ศรีทามะณี
3. นางสาวพรรณวษา    นาจำปา
1. นายธนกฤต    สุกเขียว
2. นางสายธาร    สุขทวี
47
7 7 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอสมา    เอี่ยมสอาด
2. นางสาวอินทิรา    สมงาม
3. นางสาวชนิสรา    ปัสกุล
1. นางสาวนภาพร    ถนอมศิลป์
2. นางสาวปภัสรา    มีรอด
37
8 8 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิทยารัตน์    เกลี้ยงเกลา
2. นางสาวนิภาภัทร์    แก้วแสง
3. นางสาวธันย์ชนก    พิบูลสวัสดิ์
1. นางสิริพร    ขจรผล
2. นางเพ็ญศรี    จันหอม
44
9 9 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชฎาภา    อุ่นอ่อน
2. นางสาวสุฤทัย    เมล็ดแตง
3. นางสาวจุรีรัตน์    ปลอดโปร่ง
1. นางสาวปทุมพร    แก้วสวัสดิ์
2. นายโชคดี    พัฒเชียรทอง
31
10 10 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวิมล    เหรียญทอง
2. นางสาวมธุสร    เจริญยิ่ง
3. นางสาวปริยากร    บานชื่น
1. นายกิตติพิชญ์    มั่งสุข
2. นายพงษกร    บุญต่อ
35
11 11 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวเสาวรส    ใหญ่ยอด
2. นายกริชชัย    พรรคพล
3. นางสาวธนารีย์    ญาติพิบูลย์
1. นางสาวเสาวคนธ์    หงษ์กลาย
34
12 12 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวยุวธิดา    หรั่งชะเอม
2. นางสาวเกษรา    พรมรักษา
3. นางสาวปธาทิพย์    พูลทรัพย์
1. นางสาวขวัญฤทัย    รัตนวาณิชกุล
37
13 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิณรัตน์    นิลโท
2. นางสาวช่อผกา    มากเพ็ชร
3. นางสาวภักตร์ภิมล    อัครสินนิธิกุล
1. นางสาวพรสุดา    บุญอยู่
2. นางสุรีย์พร    ปานศรี
30
14 14 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกิ่งกาญจน์    เนียมหอม
2. นางสาวพรพรรณ    ศิริพันธ์
3. นางสาวทิพวรรณ    ก้อนทอง
1. นายสุชีพ    เสือจำศีลป์
2. นางสาวอารมณ์    เหล่าศิริวัฒนา
42
15 15 โรงเรียนท้ายหาด สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญเรศ    เดชบุญ
2. นายณัฐภาส    อยู่ประเสริฐ
3. นางสาวศิริพร    เนตรสุริวงศ์
1. นางยุวรีย์    สุธานนท์
2. นายอภัยภัทร    พัชราภา
25
16 16 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวข้าวหอม    ปัญญาหาญ
2. นางสาวมณฑิตา    ดวงจันทร์
3. นางสาววรัชยา    อมัยภักดี
1. นางปริญดา    ศรีอาจ
2. นางสาวหฤทัย    ยอดแก้ว
48
17 17 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ    เผือกเล็ก
2. นางสาววชิราภรณ์    สุขนพกิจ
3. นางสาวศศิวรินทร์    พรมตื้อ
1. นางสาวสุทธิดา    เสือสะอาด
2. นางสุภาพร    กมล
6
18 18 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรี    อู่อรุณ
2. นางสาวณัฐธิดา    อยู่เกตุ
3. นางสาวกรรณิกา    ปทุมสูตร
1. นายประเมิน    โพธิ์หอม
2. นายอมรเทพ    ภัทรสุวรรณกิจ
16
19 19 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายสหัสวรรษ    คงเมือง
2. นางสาวสุธิดา    ทิพย์โสดา
3. นางสาววริษฐา    ฤกษ์พิจิตร
1. ว่าที่ร้อยตรีธีร์    ปัญญาตระกูล
2. นางสาวโสภา    แซ่ลี
21
20 20 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    เมืองกลาง
2. นายวัทธิกร    แย้มเพชร
3. นายปรัชญา    หันชะนา
1. นายสมเกียรติ    อินศิริ
2. นายเดชณรงค์    พักพา
26
21 21 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายวีระเทพ    โอชะฏิน
2. นางสาวณัฐพร    พงษ์เผือก
3. นางสาวนัฐยา    มากศรี
1. นางภาราดา    เอมอินทร์
2. นางสาวอภิรดี    ธูปหอม
26
22 22 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายธัญพิสิษฐ์    พูลเมือง
2. นางสาววิลาวัณย์    ทินรุ่ง
3. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์    พูนทอง
1. นายธเนศ    เหมือนว้า
2. นางสาวพรปวีณ์    ชโยทิต
39
23 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวชมษร    วงษ์คล้อย
2. นางสาวอรวรรณ    ทองประสม
3. นางสาวศิรินภา    ขำประสาท
1. นายธิติ    พันธุ์ศุภผล
2. นายบูรฉัตร    เร่งเทียน
13
24 24 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายวิชัย    แก้ววิลัย
2. นายก้องสกุล    พลายบุญ
3. นางสาวภีมสินี    จิรฐาทวีวัฒนกุล
1. นายธีระ    ทองยี่สุ่น
2. นางสาวสุพัตรา    เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ชนะเลิศ
25 25 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    ไชยวุฒิ
2. นางสาววันดี    ทองทับทิม
3. นางสาวปวีณ์ธิดา    สมจิตร์
1. นายชาคริตย์    แก้วใส
2. นางวริษฐา    เอี่ยมอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 26 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    ชยานันท์กุล
2. นางสาวนิสา    ไกรวิจิตร
3. นางสาววรรณวิษา    ศรีวิเชียร
1. นางพเยาว์    จันทร์จารุภัค
2. นางวิจิตรา    งามวิชา
20
27 27 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภรณ์    สายแจ่ม
2. นางสาวชุติมา    ยืนสุข
3. นางสาวสุจิตรา    พุฒชา
1. นางกาญจนา    ผ่องแผ้ว
2. นางสาวสุริยาพร    สังข์สี
44
28 28 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    จันโทวาท
2. นางสาวชาลินี    ทรัพย์สุทธิ์
3. นางสาวลภัสรดา    สกุลรัตน์
1. นางสาวดวงใจ    คุณะจันทรื
2. นางหทัยทิพย์    ศรุติสุต
46
29 29 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสรา    สิงห์สี
2. นางสาวณัฐฐินันท์    สีทองสุก
3. นางสาวอรณี    หนูขาว
1. นายส.สยมภู    จุ้ยทอง
2. นางอัญชัน    เดชมา
12
30 30 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวชมพูนุช    มีสะอาด
2. นางสาวเพชรรัตน์    ผิวเอี่ยม
3. นายอนิวัตติ์    แซ่ลิ้ม
1. นางสาวปธิญยา    สีหะนันท์
2. นางโสภิต    มูลดามาตร
43
31 31 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจรัตน์    อำนวยศิลป์
2. นางสาวเบญญาภา    สถิตโชติคุณ
3. นางสาวภัทราภรณ์    บำรุงศิลป์
1. นางสาวปรีญาณัฐ    พนาสิทธิ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์    ศรีขจร
51
32 32 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิมา    ศรีทองดี
2. นางสาวกัญจนพร    ศรีสวัสดิ์
3. นายเกียรติศักดิ์    ปราบทมูล
1. นางสาวจรรญา    ด้วงชาวนา
2. นางวิบูลย์ศิริ    ทับสุข
49
33 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาพรรณ    ฆังโฆษิตวงศ์
2. นางสาวศิริกันยา    จันทร์สม
3. นายจุลดิษฐ์    อรัญสาร
1. นางวาสนา    กระแสร์
2. นางอนงค์    มีปัญญา
18
34 34 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายมนัส    วรประเสริฐ
2. เด็กชายชัยวัฒน์    ไทยทศวงษ์
3. นางสาวพิชญ์สินี    ราชไชยา
1. นางกาญจนา    ยศตระกูล
2. นายภูมิศักดิ์    พิศูจน์
7
35 35 โรงเรียนปากกรานพิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    ยิ้มละมัย
2. นางสาวสรัลพร    คันธมาร
3. นางสาวสายทิพย์    สาลีผล
1. นางสาวจินตนา    มะหมัดซอและห์
2. นางภาวดี    รัมมะกรณ์
5
36 36 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวธนพร    แพ่งสุภา
2. นางสาวกัญญาพัชร    จอมสมสระ
3. นางสาวชัญญนุช    รุ่งสว่าง
1. นางกาญจนา    ศิลกุล
2. นางสาวพรพรรณ    ยอดเกิด
17
37 37 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจมาพร    เรืองอร่าม
2. นางสาวสุดารัตน์    วงศ์เขียว
3. นางสาวศศิวิมล    เงินอยู่
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพร    ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์    วัชพัฒน์
10
38 38 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภวิชญ์    บำรุงรัตน์
2. นางสาวพัทธนันท์    การเอนก
3. นางสาวธันยพร    พิริยะพรชัย
1. นางสาวกัญญาภัค    สิทธิบุศย์
2. นางสาวสุธินี    บุญล้อม
29
39 39 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิรภัทร    แสงรักษา
2. นางสาวณิชากร    เมืองเล็ก
3. นางสาวพิชชาภรณ์    ทองหลอม
1. นางวชิรา    เดชสำราญ
2. นางสาวศิริพร    สว่างพื้น
9
40 40 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุกัญญา    ปาสารักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์    สัญญา
3. นายอัคริณม์    รุ่งสว่าง
1. นางสาวธาริกา    ภูมิสถาน
2. นายวชิราวุธ    สอนโสภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 41 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    นาวาผล
2. นางสาวเมธาวี    ปัญญาฉลาด
3. นางสาวเมธาวี    อินต๊ะปัญญา
1. นางสาวนุชศรา    เผ่าคง
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี    วรรณศิริ
33
42 42 โรงเรียนเมืองนครนายก สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพัตรา    บุญสาลี
2. นางสาวธิติกานต์    สุขสำราญ
3. นางสาวณัฐกานต์    เจียมสกุล
1. นายธีรพงษ์    จันดีสา
2. นางไกรวัลย์    ศรีสิทธิกุล
50
43 43 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยรัตน์    คิดรอบ
2. นางสาวปาณิศา    สุกทัศ
3. นายสุชาติ    สุวรรณประทีป
1. นางสมจิต    ลาวัง
2. นางเบญจมาศ    มีชาวนา
39
44 44 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชศิกานต์    แก้วใส
2. นางสาวชนิสรา    ผดุงหมาย
3. นางสาวชลกร    เงินแจ่ม
1. นางณัฐวรรณ    ธรรมรักษ์
2. นางสาวนันทวัน    พูลกำลัง
32
45 45 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวปลายฝน    สุขชู
2. นางสาวพรนิภา    จันทร์แดง
3. นายณัฐวุฒิ    ปราณีตพลกรัง
1. นายชัชวาล    จันทรทีประ
2. นายแก้วนิมิต    ธนะพันธ์
22
46 46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิกานต์    กิจโชคประเสริฐ
2. นางสาววัศยา    นาสวนกิตติ
3. นางสาวจันทรา    แซ่ย่าง
1. นายทวีรัชต์    ปานน้อย
2. นางสาวปุณยนุช    บัวทอง
10
47 47 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก    บุตระ
2. นางสาวณัฐกมล    โพธิ์ศรี
3. นางสาววันวิสาข์    ศรีเสวก
1. นางสาวกุลวดี    พงษ์ชีพ
2. นางธัญวรัตน์    บุญสอน
22
48 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐริกา    รอดรักษา
2. นางสาวชฎาภรณ์    หมื่นมี
3. นางสาวพรนภัทร    ศรีผ่อง
1. นางธาริดา    น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์    พันกลั่น
26
49 49 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเพชรรัตน์    เรือนไทย
2. นางสาวอธิชา    แจ่มปัญญา
3. นางสาวศิรประภา    รักษาภักดี
1. นางศุภรดา    ปัญญาทอง
2. นางเรณู    โพธิ์นา
18
50 50 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปวีณา    จิตโกสุม
2. นางสาวภัทรา    ศรีราช
3. นายจัตวา    สระศรี
1. นางสาวภคพร    งามประเสริฐสิทธิ์
2. นายศุภกร    สอนศรี
35
51 51 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนภา    ทองเสวก
2. นางสาวเนตรนภา    บัตรวิเศษ
3. นางสาวทิวาพร    ปาระบับ
1. นางสาวพัชรินทร์    สมบูรณ์
2. นางสาวสมศิริ    ลิ้นลา
41
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................