งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายพิสิษฐ์    นุ่มทรัพย์
2. นางสาวดวงมณี    วรรณชนะ
3. นางสาวธัญลักษณ์    หาญกล้า
1. นางสาวชลธิชา    ร่มโพธิ์รี
2. นางสาวอัมพร    วรรชะนะ
5
2 2 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภลักษณ์    ลบบำรุง
2. นางสาวศศิธร    เทียมมิตร
3. นางสาวไอยญดา    ชาษิต
1. นางสาวมณีศร    สมใจสระแก้ว
2. นางอินทรา    นันตา
6
3 3 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพรรษา    ศรีแนน
2. นางสาวมลิวัลย์    คุ้มม่วง
3. นางสาวชัชฎาภรณ์    รุ่งเรือง
1. นางบุปผา    ตันตะราวงศา
2. นางอุบล    บูรณะศรีศักดิ์
6
4 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธันย์ชนก    สัมมาเพ็ชรัตน์
2. นางสาวณัฐฐินันท์    พึ่งนุ่ม
3. นางสาวธัญญาพร    ฮะซังจู
1. นางนิธินันท์    โควินท์ทวีวัฒน์
2. นายรังสรรค์    เเจ้งจงดี
6
5 5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวไอรดา    ชินเมืองน้อย
2. นางสาวนนทินี    ใบเหลือง
3. นางสาวประภากร    แฝงจัตุรัส
1. นางปราณี    ฤทธิชัย
2. นางสาวสุกัญญา    สาวัตถี
10
6 6 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิภารัตน์    ใกล้บุผา
2. นางสาวสิราวรรณ    พูลเจริญ
3. นางสาวสุภาพร    โปร่งสูงเนิน
1. นายธนกฤต    สุกเขียว
2. นางสายธาร    สุขทวี
13
7 7 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายนัฐพงศ์    มีแก้ว
2. นางสาวชนัญญา    ไทรแช่มจันทร์
3. นางสาวดนุนุช    ครองศิริจิตต์
1. นางสาวนวรัตน์    คงมีทรัพย์
2. นางเบญจมาศ    บัวนวล
16
8 8 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ภวิษย์    โชคชัยชาญ
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์    โชคชัยชาญ
3. นางสาวสุธารส    ซิบเข
1. นางสาวณัฐานันท์    สมถวิล
2. นางสาวทักษญา    เณรตาก้อง
10
9 9 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกุศิมา    จันทร์เสนา
2. นางสาวรังสิมา    พลับงาม
3. นางสาวธาราลักษณ์    ครุฑสิงห์์
1. นางยุพา    แดงฉ่ำ
2. นางสาววราภรณ์    โตโสภณ
26
10 10 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวสโรชา    เหลืองอ่อน
2. นางสาวพรพิมล    อ่อนระเบียบ
3. นางสาวพิยดา    ชวนชื่น
1. นางสาวจุฑารัตน์    เบญจามฤต
2. นางเบ็ญจพร    สัตย์อุดม
25
11 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวรรณรัตน์    พิละมาตย์
2. นางสาวนิชนันท์    หมื่นสุข
3. นางสาวสุพัฒตรา    จุลพระทัย
1. นายบรรณกร    วงศ์แขกหล้า
2. นางวิไลวรรณ    พิกุลทอง
16
12 12 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทมล    เพชรยอด
2. นางสาวอมิตา    บรรณทิพย์
3. นางสาวมุขมณี    บุญทรัพย์
1. นางสาวกฤติกา    ไหวพริบ
2. นางศศิพงษ์    แจ่มปัญญา
ชนะเลิศ
13 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายภูวิศ    ศิริรัตนกุลชัย
2. นายธเนศพล    ปนานนท์
3. นางสาวยลพักตร์    ขุนทอง
1. นางสาวสิริพร    นาคเนียม
2. นางสาวสุภาวดี    อุปพงษ์
21
14 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยา    ขันทรูจี
2. นางสาวชลธิชา    มูณีรัตน์
3. นางสาวกุลปริยา    พรมนิ่ม
1. นางสาวญดา    แก้วพาณิชย์
2. นางสาวอริยา    กันทะวงค์
4
15 15 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญชุลีพร    คเชนทร
2. นางสาวชลธิฌา    ทองหิน
3. นางสาวมุตา    เจนจบเขตต์
1. นายสถาพร    โคตรพรม
2. นางสาวสุพัตรา    อินหอม
13
16 16 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอารี    นกทอง
2. นางสาวรัตนาภรณ์    แดงประดับ
3. นางสาววิภาดา    หนูแก้ว
1. นางอภิรัสมิ์    ศรีชาติ
9
17 17 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวผไทมาศ    โชคบริบูรณ์
2. นางสาวชญาภา    เกิดประสิทธิ์
3. นายฐิติพงษ์    เพ็งจันทร์
1. นางสาวกัลยรัตน์    ชนะปัญญา
2. นางนัดดา    เต็กจินดา
16
18 18 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    ตั้งทำนุ
2. นางสาวสุภัทรา    กังอำนวยชัย
3. นางสาววันวิสาข์    อ่ำชาวนา
1. นางสาวจุฑามาศ    ภาชนะกาญจน์
2. นางหทัยรัตน์    สุพรรณคง
16
19 19 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    พงศ์กำพุฒ
2. นางสาวกมลวรรณ    จันทร์ภิรมย์
3. นางสาวรัชนก    คล่องแคล่ว
1. นางสาวนุชนาฎ    เยียดยัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 20 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเกสรา    แซ่เตียว
2. นางสาวกนกชัยภรณ์    เสนาพล
3. นางสาวพิชชาภา    เชื้อสมุทร
1. นางจิระนันท์    ทองขาว
2. นางบุษบา    มานิตย์
16
21 21 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์มาดา    ด้วงนคร
2. นางสาวจินดารัตน์    เกิดเรือง
3. นายจิรายุ    เชาว์สุวรรณ์
1. นางกฤษณา    แป้นงาม
2. นายวินัย    แป้นงาม
21
22 22 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวชาลินี    แซ่เจว
2. นางสาวประกายแก้ว    ป้องฉิม
3. นางสาวรัตน์ชนก    อ่ำอ่อน
1. นางสาวปัทมาศ    เครือวงศ์
2. นางสาวสญามล    ศักดี
24
23 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญชุอร    อ่อนดี
2. นางสาวสุพิชฌาย์    แสนลือ
3. นางสาวภีมพิมล    คล้ายประยงค์
1. นายธิติ    พันธุ์ศุภผล
2. นางสาวพลอยไพลิน    ฮวบเจริญ
13
24 24 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    เส็งสมวงศ์
2. นางสาวสุธินี    อินศิริ
3. นางสาวอสมาภรณ์    แสงเพ็ชร
1. นางสาวผ่องศรี    เป้าเพชร
27
25 25 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวดีี    บุญมณี
2. นางสาวสุธิศา    แสนเวียง
3. นางสาววิจิตรา    กู่ทรัพย์
1. นางศุภานุช    ทองเจริญ
2. นางสาวเจียรนัย    หนุนภักดี
21
26 26 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชา    มหาดเล็ก
2. นางสาวศศิกานต์    จำเล
3. นางสาวณภัทร    แก้วสุโข
1. นายวาณุวัฒน์    คงเม่น
2. นางสมร    ฉายอรุณ
29
27 27 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชยา    สุขสมชิต
2. นางสาวกฤติยาณี    สมอทอง
3. นางสาวนรีกรานต์    มีตา
1. นางกาญจนา    ผ่องแผ้ว
2. นางสาวสุริยาพร    สังข์สี
33
28 28 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวศรัณยา    นวรัตนไพบูลย์
2. นางสาวพัทธนันท์    กิติเจริญศักดิ์
3. นางสาวมริษฏดา    ปัตพี
1. นางสาวกรรณิการ์    ผิวสะอาด
2. นางสาวพันธุ์ทิพย์    นิลพันธ์
30
29 29 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอนินทิตา    แซ่วุ่น
2. นางสาวทับทิม    สวัสดิ์นทีทอง
3. นางสาวสิริพร    วิลัย
1. นางสาวมณฑลี    เพิ่มทรัพย์
2. นางสาวหทัยรัตน์    งิ้วงาม
12
30 30 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งไพลิน    ชัยอุดม
2. นางสาวนิชชานาถ    ก้อนทอง
3. นางสาวธิติมา    ศรีเมือง
1. นางสาวปาณชีวัน    ธนวัฒนากร
2. นางศิริลักษณ์    ณะวงษ์
30
31 31 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชิตชนก    จิตนอก
2. นางสาวกัญญาณัฐ    สุกใส
3. นางสาวนพรัตน์    บุญช่วย
1. นางกัญญา    นวลตาล
2. นางสาวปัทมวัลย์    บุญถนอม
28
32 32 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    มณีชม
2. นางสาววิชญาดา    อัศดรศักดิ์
3. นางสาวเมธาวี    จุลลา
1. นายฤทธิกร    โยธสิงห์
2. นางสาวโสรยา    สุธาพจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายกนกพล    คุ้มศักดิ์
2. นางสาวพิณทิพย์    โพธารินทร์
3. นางสาวกฤติยา    กมลเดช
1. นางอนงค์    มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ    แสงสุริโยทัย
33
34 34 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวเมษยา    ภูคำภา
2. นางสาวพัชชายา    -
3. นางสาวศุภามน    ทองผาภูมิขจร
1. นางสาวพนิสา    สระทองแห่ว
2. นางสายใจ    จักขุพันธ์
33
35 35 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวธารารัตน์    แก้วกล่ำ
2. นางสาวจิรสุตา    สอนประสาร
3. นางสาวพุทธิดา    อิ่มเนตร
1. นางจันทนา    สิทธิรุ่งเรือง
2. นางธัญยธรณ์    ศรีวรมัยธนากุล
33
36 36 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวแสงรวี    คำนิล
2. นางสาวพัชรพร    สุขสบาย
3. นางสาวนิรัชพร    จิตตวิมล
1. นางสาวกรรธิมา    มะยุเรศ
2. นางนางสุธา    คงสนุ่น
33
37 38 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณพิชชา    คงกระพันธ์
2. นายศิริชัย    งามเลิศ
3. นางสาวสุภาภรณ์    เอี่ยมสอาด
1. นางสุปราณี    เหิดพุ่มนาค
2. นางสาวสุรีย์รัตน์    พูลทรัพย์
30
38 39 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรินภา    โพธิ์บำรุง
2. นางสาวปัญญาพร    กลิ่นนิรันดร์
3. นางสาวขวัญจิรา    ขำสวัสดิ์
1. นางจันทร์จรัส    บุญเลิศ
2. นางบุษยมาส    พื้นผา
33
39 40 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาภรณ์    เอมบางเมือง
2. นายศิริวัฒน์    บุญตา
3. นางสาวนลิตา    พุ่มอรุณ
1. นางสาววิรศรา    เทียบแก้ว
2. นางสาวสุนันทา    พรหมรัตน์
33
40 41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนภาพร    บุตรสอน
2. นางสาวรุ่งทิวา    จานทอง
3. นางสาวปณิดา    โพธิ์แย้ม
1. นางสาวทิพาพร    ประสิทธิ์
2. นางภณภัญ    วงศาโรจน์
33
41 42 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชริดา    ปานสี
2. นางสาวปาริชาติ    บุญต้อ
3. นางสาวฐิติพร    ตองชาย
1. นางกัญญาวรรณ์    รุ่งกำจัด
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ    ยังมี
33
42 43 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรวดี    อ่อนศรี
2. นางสาวชลิตา    พลายละหาร
3. นางสาวกนกพร    เนตรสว่างวิชา
1. นางสาวจริญญา    นาระกันทา
2. นางสุภัทรา    บุญญสิทธิ์
33
43 44 โรงเรียนราชดำริ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวนารีรัตน์    ประชุมฉลาด
2. นางสาวกานต์ธิดา    ยางเพ็ชร
3. นางสาวมณทิรา    กันหาวรรณะ
1. นางสาวพิมพ์ชนก    แดนทอง
2. นางอรภาณีย์    จุรีพรทวีฤทธิ์
33
44 45 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ต้นตาลน้อย
2. นางสาวยุภา    ถาวรชน
3. นางสาวธิญาพร    จำแปงตา
1. นางชลลดา    ชำนาญ
2. นางสาวราตรี    ลภะวงศ์
33
45 46 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐกานต์    ขอนเเก่น
2. นายวิทยา    วิลัยวรรณ์
3. นางสาวสุนิสา    วงศ์หงษ์ทอง
1. นายปรีชา    ร่มโพธิ์ชี
2. นางสาวอัญชลี    เจริญสุข
33
46 47 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรประภา    บุญโยธา
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์    ประพัฒน์
3. นางสาวกุศลิน    ธำรงลักษณ์กุล
1. นางสาวพัชรินทร์    เกื้อกูลราษฎร์
2. นางสมยศ    สกุลวงษ์
50
47 48 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐนิชา    คัมภิระ
2. นางสาวกมลวรรณ    อินจร
3. นางสาวนันทัชพร    พึ่งแก้ว
1. นางนางพรทิพย์    หนุนทรัพย์
2. นางอุษา    ตันติโภคา
46
48 49 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    งานสลุง
2. นางสาวจิตรกัญญา    เสนาะสลุง
3. นางสาวเก็จมณี    ป่าสลุง
1. นางสาวนันตพร    พิมทอง
2. นางสาวประพัฒน์ศร    อัญไชยศรี
49
49 50 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์วรรณ    น่วมสุวรรณ
2. นางสาววรรณิศา    ปัตยะโส
3. นางสาวอาทิตยา    ครุฑผาสุข
1. นางสาวธิติมา    อู่พิทักษ์
2. นางปณิธี    พัฒนธรรมคุณ
46
50 51 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสายวรุณ    แป้งนวล
2. นางสาวจารวี    พงษ์พานิช
3. นายรัตนชัย    ชนะการ
1. นายนิกร    ดิษธรรม
2. นางปฏิมา    ศุภกิจพัฒนา
48
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................