งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุธิดา    สาริยาชีวะ
2. เด็กหญิงชาลิสา    เข็มเพชร
3. เด็กหญิงอโรชา    ขุมทอง
1. นางสาวกชนิภา    ลายพยัคฆ์
2. นางสาวมารี    ชุมฤทธิ์
17
2 2 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 0 1. เด็กชายสิงหราช    เที่ยงตรง
2. เด็กชายเกริกกรรชัย    สวัสดิ์วงค์
3. เด็กหญิงอินทิรา    เงินใส
1. นางสาวกัญญาพัชร    ทองเศรษฐี
2. นางนวลจันทร์    นารีรัตน์
13
3 3 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    คงคาลัย
2. เด็กหญิงณิชารีย์    อักษร
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา    บุญขุนยัง
1. นางสาวจุฑามาฒย์    นิยม
2. นางสาวพิมพ์ประไพ    มนฑิราไลย
6
4 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฌญากาญ    อ้นอยู่
2. เด็กหญิงวลีรัตนา    สุขใส
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ขันทะสีมา
1. นางสาวรวินท์นิภา    กลิ่นด้วง
2. นางสาวสไบทิพย์    เลิศวัฒนเรืองชัย
12
5 5 โรงเรียนบางกะปิ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปาลิดา    สระแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา    กระหนาย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์    จิตต์เวทกุล
1. นางสาวจิรสุดา    อิ่มอ้วน
2. นายสุริยันต์    ใหม่โสภา
9
6 6 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    ดอกเตย
2. เด็กหญิงพรชิตา    เบ้าเจริญ
3. เด็กหญิงอธิตยา    วิสุทธิ์
1. นางสาวชนภรณ์    หวังสุขกลาง
2. นางสาวชไมพร    น้อยศิริ
46
7 7 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพีวิชญ์    ทับสิงคลา
2. เด็กหญิงศุภณัฐฎา    เปกสันเทียะ
3. เด็กหญิงนฤมล    แสงบัวเผื่อน
1. นางณัฐฐินันท์    หอมจันทร์
2. นางนุชนาท    จั่นทอง
37
8 8 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสาธินี    ศรีสารากร
2. เด็กหญิงรติมา    บัวดี
3. เด็กหญิงสวรรยา    เตโช
1. นางพัทธนันท์    มาลีพันธ์
2. นางสมคิด    จ้อยสำเภา
48
9 9 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทรายขวัญ    สัตตารัมย์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    วังทสี
3. เด็กชายรัฐนนท์    เกิดทอง
1. นางวิมลพรรณ    รักทอง
2. นางสุพรรณี    เณรตาก้อง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 10 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ผลดี
2. เด็กหญิงอริสรา    คงประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรพิมล    บุญเฟื่องฟู
1. นางศศธร    ทองจันทร์
2. นางสาวใจภักดิ์    ไชยวัฒน์
30
11 11 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตะวัน    เกตุคำรณ
2. เด็กหญิงวิชุดา    ศิริเมือง
3. เด็กชายมารุต    ลี
1. นางสาวชนนิกานต์    บุญเพ็ง
2. นายชัยมงคล    ป้อมเปี่ยม
ชนะเลิศ
12 12 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนันตญา    จารุจินดา
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา    เข็มกลัด
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    เนตรจินดา
1. นางสาวธนัญญา    สุหา
2. นางสาวศิรินันท์    จรตระการ
18
13 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนาบุญ    คิดการ
2. เด็กหญิงชนากานต์    สีน้ำเงิน
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ดาจง
1. นางสาวนารีรัตน์    เวชการ
2. นางสุรีย์พร    ปานศรี
5
14 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยศรดี    สายพิณ
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์    เดชตานนท์
3. เด็กชายจักรดุลย์    แช่มช้อย
1. นางสาวนัฐพร    ภูวงษ์
2. นางสาวอริยา    กันทะวงค์
6
15 15 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ชัยวิชิต
2. เด็กหญิงพิชญานิน    ชัยวิชิต
3. เด็กหญิงชลณีย์    เงินวิลัย
1. นางสาวดวงสุดา    ผาติอภินันท์
2. นางสาวพิณทกานต์    นิมมานุทย์
10
16 16 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    เภานิรีบ
2. เด็กหญิงจิตติญาพร    ไชยนาพงษ์
3. เด็กหญิงปิยะพร    ตาละลักษณ์
1. นางอภิรัสมิ์    ศรีชาติ
11
17 17 โรงเรียนประชินนุสรณ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    วิเศษชิต
2. เด็กหญิงกุสุมา    แซ่ตัน
3. เด็กหญิงนุชณัฐ    พงษ์ศิลา
1. นางระพินทร์    มณีประเสริฐ
2. นางสาวศุภพาวี    ชัยศรี
8
18 18 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติพรวรรณ    สายโท
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เรียนจันทร์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา    สายทะเล
1. นางสาวช่อลดา    ประไพ
2. นางสาวละออง    องค์วิมลการ
21
19 19 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภารดี    พรประภา
2. เด็กหญิงณหทัย    ปั้นสง่า
3. เด็กหญิงจิดาภา    เมืองแมลงภู่
1. นางนันทนาพร    เทศกรณ์
35
20 20 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    หมายแก้วกลาง
2. เด็กหญิงภัคพัชญ์    สิงห์กัลป์ธนา
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ปลูกบุญทรง
1. นางสาวฉัตรแก้ว    นามวงค์
2. นางสาวลักขณา    อุ่นจันทร์เงิน
31
21 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    โปร่งปาน
2. เด็กหญิงอริสา    อ่วมน้อย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ไถ้เงิน
1. นางมาลี    พรหมเพ็ญ
2. นางสาววรรณวณัช    ฉาบเพชร
23
22 22 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายอรรถพล    ไหลยิ้ม
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์    คนใหญ่บ้าน
3. เด็กหญิงกรวีย์    พัดไสว
1. นางสาวนภชนัตร    กีรติขัติยา
43
23 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษดนัย    เบิกบานดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา    เต็มเปี่ยม
3. เด็กหญิงรัชนีกร    น้อยเทียม
1. นางสาวพลอยไพลิน    ฮวบเจริญ
2. นายยุทธภูมิ    ไชยสิทธิ์
14
24 24 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    น้อยพิทักษ์
2. เด็กหญิงกมลชนก    สอนสิน
3. เด็กหญิงมณฑิรา    สาวงนาม
1. นางสาวพนิดา    เทียนเล็ก
2. นางสาวเยาวลักษณ์    สามบุญลือ
29
25 25 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    มุยเจริญ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    เท่าเทียมตน
3. เด็กหญิงวรรณพร    รักขุมแก้ว
1. นางกาญจนา    จันทรดาสุข
2. นางสาวจิตสุภางค์    ชมใจเลิศ
15
26 26 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรธิชา    ประเสริฐผล
2. เด็กหญิงเกษิณี    ทองเม้า
3. เด็กหญิงอัจฉริยา    หงษา
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสมร    ฉายอรุณ
4
27 27 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิฎามาศ    สมบูรณ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงพันธิสา    การณ์สุข
3. เด็กหญิงสุภาทิพย์    กำเนิดสาม
1. นางสาวกาญดา    โพธิ์สา
2. นางจุฑาธิบดิ์    ศรีวรัญญุตานนท์
45
28 28 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสโรชา    ปุณยสิทธากุล
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ    ทับเพชร
3. เด็กหญิงอภิศรา    แสงเจริญ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกมล    หุ่นอยู่
2. นางสาวหัทยา    จันทร
32
29 29 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุชนาฎ    ทิพย์ศักดิ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เนียมเกิด
3. เด็กหญิงโชติกา    ดีคำ
1. นางสาวพรพรรณ    ฉ่ำฟ้า
2. นางสาวพิกุล    วนาพิทักษ์กุล
32
30 30 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    พ่วงเจริญ
2. เด็กหญิงรัตติกาล    คำเติ๊ก
3. เด็กชายอนันต์    ฉันทศิริ
1. นางชรัมพร    ศรีงาม
2. นายลิขิต    จิตรขันตรี
42
31 31 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    คนกล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา    ราชภักดี
3. เด็กหญิงชิณษา    คนึงดี
1. นางกัญญา    นวลตาล
2. นางสาวปัทมวัลย์    บุญถนอม
16
32 32 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิธิพร    สุรทศพร
2. เด็กหญิงสุดาภัค    อัคนิบุตร
3. เด็กหญิงศศิกานต์    แก้วประเสริฐ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ    ธรรมสุวรรณ
2. นางสาวโสรยา    สุธาพจน์
44
33 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    น้อยสคราญ
2. เด็กหญิงสุณิษา    คงแตง
3. เด็กหญิงอารียา    คุณสัตย์
1. นางอนงค์    มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ    แสงสุริโยทัย
20
34 34 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนา    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงน้ำใส    พัชรกฤษฎิ์
3. เด็กหญิงดรุณี    ไม่มีนามสกุล
1. นางสาวสุณิสา    อุดมสุข
2. นางสาวสุทิตา    ชมเชย
25
35 35 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    งามคณะ
2. เด็กหญิงจิตติมา    วรรณศิลป์
3. เด็กหญิงแพวา    ไวยบุญญา
1. นางสุชญา    ปิ่นมณี
23
36 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฟลดา    มโนมัย
2. เด็กหญิงอารีย์    แซ่ม้า
3. เด็กหญิงรดามณี    แซ่จ้าง
1. นางสมพร    ศิริเมือง
2. นางอัญพัชญ์    ภู่คำ
36
37 37 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันยรัตน์    เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายณัฐวัตร    สุขเกษม
3. เด็กชายวชิรวิทย์    เชื้อชาติ
1. นางสาวกัณฐิมา    เมธาประสิทธิ์
2. นางสาวณฐวรรณ    คูณทวี
27
38 38 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปณิธาน    ศรีมงคล
2. เด็กชายธนกฤต    จำปาจีน
3. เด็กชายภูษิต    ทองเปรม
1. นางสาวรัตนา    บุญพรม
2. นางอิชยนิติ    มูลชอบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
39 39 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิติพัทธ์    ดวงเดือน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    มะลิลา
3. นางสาวบัวบุษกร    ดีเด่น
1. นางบุญประคอง    บุญรอดน้อย
2. นางสาวสุกัลยา    บุญประเสริฐ
39
40 40 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    ลิมปะสุนทร
2. เด็กหญิงจันทรา    คำศรี
3. เด็กหญิงสุพิชฌา    บุตรวงษ์
1. นางพูนสุข    สืบเสนาะ
2. นายมนตรี    หิรัญสีทอง
34
41 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิติพร    ช่อลำไย
2. เด็กหญิงพิชญดา    ดุพงษ์
3. เด็กชายธนโชติ    คามีศักดิ์
1. นางสาวรติพร    ช่อลำไย
2. นางวรรณี    นาคหาญ
21
42 42 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรวิชญ์    วงษาเศก
2. เด็กหญิงณัติกานต์    มั่นคง
3. เด็กหญิงปทุมรัตน์    มูลเอี่ยม
1. นางสาวกันทิมา    สาดี
2. นางสาววรณัน    ยะนินทร
46
43 43 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    เลิศอนันต์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สอาดเอี่ยม
3. เด็กหญิงจีรนันท์    ศรีบุญเพ็ง
1. นางกัญญา    ธนะสมบัติ
2. นางสุวรรณา    สมัครวงษ์
48
44 44 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภูริชญา    ธนาจินตพร
2. นางสาวอรวรรณ    กาญจนวรดิลก
3. เด็กหญิงฐิติพรรณ    สุขเกษม
1. นางสาวคนัฑฐิณี    หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    สันติธรรมเมธี
25
45 45 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เพชรมะณี
2. เด็กหญิงกาญจนา    แดงน้อย
3. เด็กหญิงศศิธร    พรมเถื่อน
1. นางจิรฐา    วัฒนาพรไพศาล
2. นางสรัญญา    ถาวรกุล
50
46 46 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    จงจีรานนท์
2. เด็กหญิงลลิตภัทร    แสงทอง
3. เด็กหญิงพิริสา    ตะก้อง
1. นางอรอนงค์    ชัยประเสริฐ
2. นางสาวไพเราะ    กาฬภักดี
28
47 47 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    รู้ตั้งดี
2. เด็กหญิงธัญณิญา    เนินอุไร
3. เด็กหญิงประภัสสร    เจริญงามวงศ์วาน
1. นางพรรณี    กรุณานนท์
2. นางสาวภคภัทร    อิทธิศุภกุล
38
48 48 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    คำสุทธิ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์    สุขกำเนิด
3. เด็กหญิงพิริษา    สร้อยมณี
1. นางสาวฉัตรนภา    วรปัญญา
2. นายรังสรรค์    อินทรา
41
49 49 โรงเรียนยางรากวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจรรยา    ล้ำสันเทียะ
2. เด็กหญิงอัญชนา    ใจซื่อ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เคารพ
1. นางสาวธรณ์ภัคอร    กรอบทอง
2. นางสาวพนิดา    อาบสุวรรณ์
51
50 50 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยุพาพิน    วิเศษโวหาร
2. เด็กหญิงสิตานันท์    กรกนก
3. เด็กหญิงสุชญา    สมเพ็ชร
1. นางปณิธี    พัฒนธรรมคุณ
2. นางสำราญ    บุญนะฤธี
18
51 51 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    บุญชู
2. เด็กชายภณภัทร    ศรีวิรัญ
3. เด็กชายวีรภัทร    ชุณสนิท
1. นางปฏิมา    ศุภกิจพัฒนา
2. นางพรรณี    มนพัทธ์ปริพัตร
39
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................