งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดวงใจ    อ่อนคำสี
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    เครือศรี
3. เด็กหญิงญาณี    นาแข็ง
1. นางสาวพรรณิภา    สุขแสน
2. นางสาวอัปสร    ชัยเภรี
2 2 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัณณิดา    ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร    บุญเชิด
3. นางสาววิภาดา    วงษ์แดง
1. นางภัทรนิดา    แสงรัตน์
2. นางสาวมุขรินทร์    พึ่งตน
3 3 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัญชิดา    บุญขันธ์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    ภู่ทอง
3. เด็กหญิงปรียาพร    คงเทียน
1. นางกรองทิพย์    เถิ่งอุดม
2. นางสาวศิรวดี    ศรีนวล
4 5 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว    เถาว์โท
2. เด็กหญิงรุ้งทิพย์    นุชประภา
3. เด็กหญิงปัทมนันท์    ตาลทอง
1. นางถวิล    เกตุแก้ว
2. นางสาวพีรวรรณ    แก้วสุกแสง
5 6 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์    เชียงต้น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    จันทร์ภักดี
3. เด็กหญิงปัณฑชนิตา    ชะเทียนรัมย์
1. ส.ต.ต.พัฒนพงษ์    นามบุญเรือง
2. นางเอมิกา    สีสมดี
6 7 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณะ    ยงยุทธ
2. เด็กชายจักรกฤษ    มะลิทอง
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา    เขียวสะอาด
1. นางสาวกรองทอง    เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายณรงค์วิทย์    ชั่งใจ
7 8 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวิสรา    คชพงศ์
2. เด็กหญิงกัลญา    ขุนทอง
3. เด็กหญิงณัฐพร    พรรษา
1. นายจำนงค์    คล้ายเครือ
2. นางสาวทักษญา    เณรตาก้อง
8 9 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาลิสา    แสงทับทิม
2. เด็กหญิงปาณิสรา    จิตอารีวงค์
3. เด็กหญิงศศิธร    ก้อนเพชร
1. นางสาวสาวิตรี    วงษ์สวรรค์
2. นายสิโนทัย    เพนเทศ
9 10 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิรีพัชร    ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงสิริกร    วงษ์โกย
3. เด็กชายณัฐพล    พลจันทึก
1. นางสาวกรองทิพย์    เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา    เพียรพิจิตร
10 11 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันต์กวี    ยิ่งยง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุญวิเศษ
3. เด็กหญิงณิชกานต์    หนองแพ
1. นางภัทรพร    อาษาดี
2. นางรัชนี    ศิลอาสน์
11 12 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    บุญกลัด
2. เด็กหญิงฐฺิติภาภัทร์    บวรธีรศาสนติ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา    กาจหาญ
1. นายพิพัฒน์    นาขามป้อม
2. นางสาววิสุทธร    คุณรักษา
12 13 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษฎา    โกษาผล
2. เด็กหญิงพัณณิตา    ศุขสมบัติ
3. เด็กหญิงเต้าฮวย    เดชเจริญ
1. นางสาวทิพย์สุรางค์    พึ่งนิ่ม
2. นางสุชาดา    กุฎีพันธ์
13 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชนันท์    แสงกล้า
2. เด็กหญิงนันทพร    แสงทอง
3. เด็กหญิงถาวรีย์    จรัสโรจน์
1. นางจิณห์นิภา    สิงห์ชัย
2. นางสาวสุวิมล    นิทรัพย์
14 15 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติพร    การินตา
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร    จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงปิยธิดา    สุริยันต์
1. นางสาวอัญชลี    แก้วน้อย
2. นางสาวเพียงฤทัย    ฉิมถาวร
15 16 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรืศรา    แจ้งเนตร
2. เด็กหญิงกาญจนา    แจ่มศรี
3. เด็กหญิงพรไพลิน    นิลประดับ
1. นายชำนาญ    แก้วกำเนิด
2. นางทิพย์วัลย์    กรแก้ว
16 17 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรัญญา    ปานเขียว
2. เด็กชายอารักษ์    เทียมสมชาติ
3. เด็กหญิงพุทธมาศ    พูลสุวรรณ
1. นางสาวกรกช    สุภาเนติรัตน์
2. นางสาวปานจิต    ใจเปี่ยม
17 18 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิภาพร    แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา    รักน้อย
3. เด็กหญิงอาทิตา    เจียงวงศ์
1. นางสาวทวีพร    แก้วบัวดี
2. นางพาวิณีย์    ปิยะพันธ์
18 19 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนงนภัส    จงไพศาล
2. นางสาวพรนัชชา    ขันทะสีมา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    เปไธสง
1. นางสาวจารุวรรณ    บุตรสนม
2. นางสาวมุทิตา    อินกล่ำ
19 20 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายทีปกร    เนตรสงคราม
2. เด็กหญิงวิชญาดา    เจิดเจนการ
3. เด็กชายชิติพัทธ์    โรจน์วัชรทร
1. นางอภิญญา    ทับทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชิษฐา    สุรฐากูร
20 21 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณิสา    เปียโชติ
2. เด็กชายพลอธิป    พาป้อง
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์    ประสงค์
1. นายวัชรศักดิ์    ลัดดาแย้ม
2. นางสาวสุกัญญว    ก๋าใจ
21 22 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรจิรา    เขียวสวัสดิ์
2. เด็กชายจิรภัทร    บัวบาน
3. เด็กหญิงชนาภา    กลีบสัตบุตร
1. นายภาณุพงศ์    เสือมี
2. นางสาวอินทิรา    อินทะเเสน
22 23 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรารัตน์    ดาวนวม
2. เด็กหญิงจุฬารักษ์    ละมุด
3. เด็กหญิงจรรยารักษ์    ละมุด
1. นางสาวนพพร    ปรีชา
2. นางสิรินารถ    โภคเตชสกุล
23 24 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายปุณณวิทย์    บัวแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ตระกูลวิวัฒน์
3. เด็กหญิงวิลาสินี    วิบูลย์ชาติ
1. นางถนิมพร    เปรมปราศัย
2. นางสาวเสาวนิตย์    ศรีวงษ์อยู่
24 25 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    เอี่ยมสุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงปัญญมล    ศรีอำไพวิวัฒน์
3. เด็กหญิงนริศรา    บุตรเพียร
1. นางสาวสุจิตรา    ปัญญาวรพศ์
2. นางสุมารยาท    จันทรวงส
25 26 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    ชนะเกตุ
2. เด็กหญิงปราณปริยา    มีคำ
3. เด็กหญิงปาณเกษ    วรมาลี
1. นางสาวพิมพ์พรรณ    รัจรัญ
2. นางวิสุดา    กฤษวงษ์
26 27 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญชนก    อ้นปันส์
2. เด็กหญิงสุกัญญกิตติ์    อุบลจินดา
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ลือคำงาม
1. นางธัญฐิรัตยา    ปานนุ่น
27 28 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    ประยูรอนุเทพ
2. เด็กหญิงอุษา    ฤกษ์พุฒ
3. เด็กหญิงณัฐชยา    มั่งคั่ง
1. นางพัชรี    บุญโพธิ์
2. นายสุเทพ    ซิวประโคน
28 29 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพศวีร์    แสงค้อม
2. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์    ศักดิ์กาญจนเดช
3. เด็กหญิงฮาวา    นพพันธ์
1. นางสาวฉันทนา    สมบัติ
2. นางสาววิภารัตน์    จันทร์ฤทธิ์
29 30 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธิตา    มงเรียน
2. เด็กหญิงวริษา    ประเวระไพ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    สวัสดี
1. นางลำไพร    นาคสุข
2. นางสาววาสนา    ชื่นมะดัน
30 31 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิมลสิริ    มูลทองชุน
2. เด็กหญิงสุชานาฎ    ศรีวิเศษ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ราศรีจันทร์
1. นางสาวพจนีย์    ยางเอน
2. นางศรีสุภรณ์    มงคลชาญศักดิ์
31 32 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุลีพร    ทองหล่อ
2. เด็กหญิงรัชรินทร์    ปันเงิน
3. เด็กหญิงพิชญาภา    ศาลา
1. นางสาวพรรษภรณ์    สุขผล
2. นางสาววงเดือน    อุปชัย
32 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิกานต์    อ่อนไม้
2. เด็กหญิงภาวดี    สินประสพ
3. เด็กหญิงปรายฟ้า    ชินขุนทด
1. นางวาสนา    กระแสร์
2. นางอนงค์    มีปัญญา
33 34 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิสิทธิ์    บุญยืน
2. เด็กหญิงศีตภา    เที่ยงทิส
3. เด็กชายสิทธินนท์    สกุลวรภัทร
1. นางสาวพนารัตน์    กาฉลาด
2. นางสาววิไลวรรณ    สมบูรณ์
34 35 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญณัช    บุญประสิทธิพร
2. เด็กหญิงมลธิตา    กิจวัฒน์
3. เด็กหญิงรุจิรา    พุ่มพิกุล
1. นางขนิษฐา    จำปาทอง
2. นางสาวนัฐชานันท์    เครืออนุกูล
35 36 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโสภณัฐ    แจ่มศรี
2. เด็กหญิงกรกนก    นูมหันต์
3. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์    ทับไทย
1. นายวสันต์    ศรีมณฑา
2. นางสาวสุกัญญา    นภาพรเกษม
36 37 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฟ้าพราว    พิมพ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงรัตนาวลี    จันทรรัตนะ
3. เด็กหญิงหยาดฝน    นวมสุข
1. นายสถาพร    ดีหอม
2. นางสมจิตร    วาดวงศ์
37 38 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    ปลื้มคณะ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    เมโฆ
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ปลื้มสำราญ
1. นางสาวกัญญาภัค    สิทธิบุศย์
2. นางสาวสุธินี    บุญล้อม
38 40 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    ใจรัตนหลวง
2. เด็กหญิงศศิพรรณ    น้อยสง่างาม
3. เด็กหญิงจันทรรัตน์    สืบวิสัย
1. นางสาววิรศรา    เทียบแก้ว
2. นางสาวเนตรชนก    เอกนก
39 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุศราพร    มิทธิศร
2. เด็กหญิงณัฐชยา    เนตรสุพรรณ์
3. เด็กหญิงฐิตาภา    ตึกสุอินทร์
1. นางณภัทรพรรณ์    ภูมิเรศทศสุนทร
2. นางบุณย์เรือง    เกตุอุไรพัชร
40 42 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุดมพร    คำเจริญ
2. เด็กหญิงจีรนุช    เผือกพยุง
3. เด็กหญิงธีรพร    มูลผล
1. นางสาวมณีวรรณ    จันทร์ตรา
2. นางสิตา    บัวขาว
41 43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    พลเสน
2. เด็กหญิงจิรัญญา    ได้เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุกัสสรา    สุขสุชีพ
1. นางณัฐหทัย    เรือนทอง
2. นางอรนุช    ซาบุตร
42 44 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุขชุ่ม
2. เด็กหญิงสุธาสินี    ชูอำไพ
3. เด็กหญิงวีรภัทรา    จำนงค์คิด
1. นางสาวณัฐพร    อ้วนลำ่
2. นางสาวมวารี    ใจชูพันธ์
43 45 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิษา    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงชาลินี    พร้อมสระน้อย
3. เด็กหญิงจตุพร    สร้อยโสม
1. นางดวงแก้ว    เฉยเจริญ
2. นางสุมาลี    รามฤทธิ์
44 46 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    นาคดี
2. เด็กหญิงสุภัคชา    ทุมมาโต
3. เด็กหญิงศราวดี    ยิ้มไพร
1. นางสาวพูนพิสมัย    มีลาภ
2. นางสารี่    เบ็ญจชาติ
45 47 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริศา    วงศ์ศิริ
2. เด็กหญิงปพิชญา    หุ่นทอง
3. เด็กชายวชิรวิทย์    เศษรินทร์
1. นางสาวศิวพร    สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์    ไชยชาญรมย์
46 48 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรภัทร์    วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงทีมทัย    ทาทอง
3. เด็กหญิงวรัชยา    กะพงษ์ทอง
1. นางสาวพัชมน    ธำรงเวียงผึ้ง
2. นางอมรรัตน์    เกตุมณี
47 49 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์    อนันต์สลุง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์    แดงช้อย
3. เด็กหญิงรุจิรา    พูลหลำ
1. นางสาวอุไร    จิตรพรหมมา
2. นายไพโรจน์    สมสุข
48 50 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนันทพร    กมลแสงมณี
2. เด็กหญิงมาริสา    บุญเผือก
3. เด็กหญิงนาตลดา    ชูนพรัตน์
1. นางสาวธิติมา    อู่พิทักษ์
2. นางสาวศศิธร    มีคุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................