งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกชกร    อยู่เลี้ยง
2. เด็กหญิงวิชุดา    รักษา
3. เด็กหญิงศศิกานต์    ศรีชมภู
1. นายจรัสรวี    พรมทองดี
2. นายพลภัทร์    ปานเพชร
2 2 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    คุสนั่น
2. เด็กหญิงอภิรดี    จำปาบับ
3. เด็กหญิงขนิษฐา    สิงห์ลา
1. นายชนินทร์    วงษ์สกุล
2. นายอำนาจ    เพลาะกระโทก
3 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอาลี    อาระซาด
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์    แสนสอาด
3. เด็กชายอนวัช    บำรุง
1. นางสาวลำแพน    คำเฉียง
2. นายโชติวัตร    ศิริโวหาร
4 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณกานต์    เทนสุนา
2. เด็กหญิงวรรณวนัฐ    สนิท
3. เด็กหญิงพรรพษา    มะลิวัลย์
1. นายชาญ    นรากล่ำ
2. นายมนตรี    น้อยท่าทอง
5 5 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์    บุญบางเก็ง
2. เด็กหญิงปุณยาพร    เหล่าลูกอินทร์
3. เด็กหญิงชวิศา    เกิดเนตร
1. นายชลชาติ    สายมาตร์
6 6 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดุษฎี    บุญสอาด
2. เด็กหญิงพิชชาภา    ถาวงษ์เพีย
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา    จำปา
1. นางนันทนา    เวียงคำ
2. นางสาวสมนึก    ทับทิม
7 7 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรวิชญ    พรหมอารีย์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    โหนา
3. เด็กหญิงสุชาดา    วิทูรสัญจร
1. นายธานี    สุจริตจันทร์
2. นางแสงระวี    แก้วดี
8 8 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดลญา    ท่านกเอี้ยง
2. เด็กหญิงธันยพร    อินเหมรา
3. เด็กหญิงสมฤดี    ปานณรงค์
1. นางสาวปิณฑิรา    ห้วยหงษ์ทอง
2. นางภัคพิมล    มาศภากร
9 9 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรพล    คงไสยะ
2. เด็กชายกชพัฒน์    ศรีภิรมย์
3. เด็กชายธัชพล    จิตรจำลอง
1. นางสุภาภรณ์    มิตรสมหวัง
10 10 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายวันชนะ    งามสุวรรณ์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์    เสนารักษ์
3. เด็กหญิงนววรรณ    อายุโย
1. นางสาวจุฑามณีสิน    สนิทพิทักษ์สินธุ
2. นายธีรชัย    ชุ่มชื่น
11 11 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายมนัส    ผลาเกตุ
2. เด็กชายสรศักดิ์    จันมี
3. นายนุ    บุญรักษา
1. นายกฤษณะพงศ์    สงคง
2. นางอุบลรัตน์    ถึกสุวรรณ
12 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทัดตา    ขุนหอม
2. เด็กชายปฏิภาณ    คุ้มกัน
3. เด็กหญิงภัครมัย    พวงทอง
1. นายสาโรช    คุ้มครอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย    ชวนดี
13 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลนัน    ทนคำดี
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์    มณีโชติ
3. เด็กชายเขตรอุดม    เติมทานาม
1. นายกันย์    วงษ์พานิช
2. นางสาวสุนีย์    ยิ้มใย
14 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงระพีพัฒน์    อุดหนุนเผ่าพงษ์
2. เด็กชายศุภโชค    เมฆกระจ่าง
3. เด็กชายธนากร    ดวงจินดา
1. นายฉัตรชัย    ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุ    ศรีสุวรรณ์
15 15 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    บุญยะเกตุ
2. เด็กหญิงขิมทอง    จันทร์ปราณี
3. เด็กหญิงฉัตรพร    คำชู
1. นายสิทธิไชย    นุชผดุง
16 16 โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมุก    พันธุ์มณี
2. เด็กหญิงสุมาลี    กลิ่นรัน
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    ธนูทอง
1. นางปนัดดา    จันทร์เฮ้า
2. นางสาวพรพรรณ    อุนันทชัย
17 17 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สายสมบัติ
2. เด็กหญิงพรรยุภา    เชื้อพันธุ์
3. เด็กหญิงนฤพร    ตันเต๋
1. นายกลางชล    จันทร์กระจ่าง
2. นางสาววีรินทร์    จั่นทอง
18 18 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภสร    โพธิ์หอม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    กุจะพันธ์
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์    โพธิ์หอม
1. นายประเมิน    โพธิ์หอม
2. นายอมรเทพ    ภัทรสุวรรณกิจ
19 19 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิราภัทร    มิ่งแม้น
2. เด็กหญิงวรรณรดา    ไทรราตรี
3. เด็กหญิงพัชชา    แสงงาม
1. นางชันญานุช    ขุนสอาดศรี
2. นายบุญเชิด    คำงาม
20 20 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา      อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสุนิตา      ศักดิ์ประศาสตร์
3. เด็กหญิงปัญฑารีย์    เจริญศิริโสภาคย์
1. นายจิรวัฒน์    สิทธิพานิช
2. นายวิชาญ    จินดาพงษ์
21 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายไกรวิชญ์    คามรักษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์    ทับทิมทอง
1. นายกิตติพงษ์    สงวนใจ
2. นางสาววรรณวณัช    ฉาบเพชร
22 22 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    แช่มละออ
2. เด็กหญิงธันยพร    พรมแก้ว
3. เด็กหญิงกิตติยา    คำเบ้าเมือง
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ลักขณาพินิจ
2. นางเวชิตา    บางแก้ว
23 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิชิตพงษ์    ยางทอง
2. เด็กหญิงวรรณษา    ชูเชิด
3. เด็กหญิงพรพิมล    อินทวงศ์
1. นางสาวศันสนีย์    เกียรติสถิตย์
2. นางศิริลักษณ์    ยวงเกตุ
24 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุภาพ    ขาวสำอางค์
2. เด็กหญิงปรียานุช    จูคง
3. เด็กหญิงกชนิภา    ทองสิมา
1. นางสาวธัญญารัตน์    วงษ์สวัสดิ์
25 25 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์    รสชุ่ม
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์    พรมเมตตา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แฉล้มนงนุช
1. นายจำลอง    อ่องวงศ์
2. นางมารยาท    อ่องวงศ์
26 26 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบวรรัตน์    สุทธิพันธุ์
2. เด็กหญิงกิตติธรา    ศรีรมย์รื่น
3. เด็กหญิงพัชรี    ศิลปศร
1. นายนรินทร์    นครจันทร์
2. นางสาวอารีรัตน์    สายพรหม
27 27 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุุชาวลี    วรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงดวงพร    ขุนศรี
3. เด็กหญิงกรรณิกา    ดอกบัว
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์    สหะวิริยะสกุล
2. นางอุษมา    สหะวิริยะสกุล
28 28 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัฐฐา    กาฬภักดี
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    วิบูลย์เจริญสุข
3. เด็กหญิงสิรินทรา    บัวรัตน์
1. นางฐานิพรรณ    อรจุล
29 29 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    พรานไพร
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    เจริญมโนพุทธิ
3. เด็กหญิงวรรณชนก    เพียรทอง
1. นางสาวจำปี    เอกฉันท์
2. นายวิชัย    ประเสริฐสุข
30 30 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภาพร    จอมไธสง
3. เด็กหญิงศศินา    วงศ์มณี
1. นางธิดารัตน์    ไชยศาสตร์
2. นายอานนท์    ไชยศาสตร์
31 31 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณิดา    สมประยูร
2. เด็กหญิงวรัญชนา    พิทักษ์วศิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา    สุขวงศ์
1. นายประกิจ    ผสมทรัพย์
2. นางสุมาลี    ผสมทรัพย์
32 32 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัญญาพร    วงษ์ภู่
2. เด็กหญิงกมลพิศุทธิ์    พุ่มเรืองนาม
3. เด็กหญิงอริสา    พรหมพันธกรณ์
1. นางนฤมล    แดงสอน
2. นางสาวสุพรรณดา    แสนบุญ
33 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญชนิต    ชุมคง
2. เด็กหญิงอรปรียา    ถิ่นโสภณ
3. เด็กหญิงอัญชลี    มณีคันธวงศ์
1. นายชานนท์    แสงโสด
2. นางสาวเกศินี    ผาสุข
34 34 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    โรจนกุล
2. เด็กหญิงอุบลวรรณณา    พุฒิเอก
3. เด็กหญิงรัตนา    แซ่ม้า
1. นายประเทือง    พรพุทธศรี
2. นางสาวภรณภา    ตะกรุษ
35 35 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัสราภา    งามสุทธา
2. เด็กหญิงวสิตา    บัววิจิตร์
3. เด็กหญิงนัทธกานต์    พลอยเพชร์
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ    รอดคำ
2. นายพนม    บุญมางำ
36 36 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายเอกภาพ    เพชรจั่น
2. เด็กหญิงนิตยา    ทิพย์สิงห์
3. เด็กหญิงสุธิดา    พุ่มจำปา
1. นางสาวณปภัช    กล้าสาริกิจ
2. นางณัฐณิชาช์    พุ่มจำปา
37 37 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภสุตา    บู่สามสาย
2. เด็กหญิงมาลัยมาศ    แม่นแท้
3. เด็กชายยุคันธร    ปานจุด
1. นางบุษยา    บุญนิยม
2. นางประดับศรี    สกิดใจ
38 38 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติภูมิ    แสงเพชร
2. เด็กชายรัฐภูมิ    ดอนชัย
3. เด็กชายกฤตภัค    สุดแสดง
1. นายเดชา    ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2. นางเสาวรีย์    โรจน์พานิช
39 39 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไปรดา    ปันจักร์
2. เด็กหญิงศศิธร    อิสริยวงศ์ปรีดี
3. เด็กหญิงนภัสกรณ์    บุญผูก
1. นางสาวจุฑามาส    บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์    รอดลอย
40 40 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญพิชช์    คลอดทองเพชร
2. เด็กชายชินดนัย    อิ่มพิชัย
3. เด็กหญิงณภัทธสร    แก้ววิเชียร
1. นายณพกฤษ    เอมศิริ
2. นายสมัย    นิลศักดิ์
41 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมา    ไทยถาวร
2. เด็กหญิงนภสร    ประเสริฐผล
3. เด็กหญิงวริศรา    ภานุวัฒนะรัศมิ์
1. นางพรทิพย์    จิตต์ธรรม
2. นางวรรณา    กันตะโสพัตร์
42 42 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรสุดา    พูลศิลป์
2. เด็กหญิงชนิกานต์    ลักขณาชมยิ่ง
3. นายพันธวัช    ระศรี
1. นางสาวมนัสชนก    คำรังษี
2. นางสาววรณัน    ยะนินทร
43 43 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภชนก    เปี่ยมสุข
2. เด็กหญิงสิริภัทต์    เพ็งจันทร์ดี
3. เด็กหญิงณัฎฐฌา    โพธิ์ไพจิตร
1. นางสาวติลนา    กล่อมนัทธี
2. นางสาวอัญชลี    เพ็ชรอ่อน
44 44 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรธร    น้อยบาท
2. เด็กชายจงชนะ    วรลักษณ์
3. เด็กหญิงอัคศราภา    ชะนวนรัมย์
1. นายศรันดร์    คำเรืองฤทธิ์
2. นางสิริกานต์    มายิ้ม
45 45 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรมน    วงศ์สีดำ
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ระวังงาน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    แซ่ตั้ง
1. นายสมชาย    เหลืองอ่อน
2. นางอลิตษา    ขวัญศิริ
46 46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายซูมูโจ    -
2. เด็กชายพริก    -
3. เด็กหญิงโพฉ่องเคล    -
1. นายฐธนกรยศ    พันธุ์คง
2. นายเฉลิมชัย    ใจ๋เหมย
47 47 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มณี    นามสงสาร
2. เด็กหญิงฐิติพร    ขจรรัตน์
3. เด็กหญิงสุชานาถ    อ่อนรักษา
1. นางภัทรนันท์    ทองสนิท
2. นางไพบูรณ์    วิเชียรรัตน์
48 48 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกา    เถาว์วรกูล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    บัวโทน
3. เด็กหญิงวราภรณ์    เทพสุดตา
1. นายกัมปนาท    พาดี
2. นายวีระชาติ    ชื่นตา
49 49 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติมา    บัวทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา    ผิวผา
3. เด็กหญิงมานิภา    ปราบคะเชนร์
1. นายธนพงษ์    วรรณมาตย์
2. นายเสกสรร    แสงแก้ว
50 50 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายณธรรศ    กังแฮ
3. เด็กชายสำราญ    โสภาแจ้ง
1. นายปฏิวัติ    บุญนะฤธี
2. นายศุภกร    สอนศรี
51 51 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรนัย    ฉลวยทรง
2. เด็กชายฐิติพันธ์    ฉิมกลีบ
3. เด็กชายธนภณ    ฉัตรวรวิช
1. นางสาวกนกอร    คงโพธิ์
2. นายกำธร    ดิษธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................