งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์    กาฬภักดี
2. เด็กหญิงชลิดา    กาฬภักดี
3. เด็กหญิงมิรันตี    กาฬภักดี
1. นางสาวธัญญาเรศ    สุวัฒนมงคลชัย
2. นายสรยุตต์    จุลปานนท์
2 2 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    ชาญฉลาด
2. เด็กหญิงอรอนงค์    สารสุวรรณ
3. เด็กหญิงปองกานต์    บุญจันทึก
1. นางสาวศมลวรรณ    รสหอม
3 3 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    เหรียญเจริญ
2. เด็กหญิงเปมิกา    พันสุดน้อย
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ    แก้วบัวดี
1. นางกรองทิพย์    เถิ่งอุดม
2. นางสาววราลักษณ์    อินทร์ศวร
4 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภินันทน์    กล่อมบาง
2. เด็กหญิงอรนุช    โมกขศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ตรีทอง
1. นางสาวชนิศา    สุขเกษม
2. นางธัญญ์นภัส    ภู่พงษ์ไพบูลย์
5 5 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรชิต    สุดจินดา
2. เด็กหญิงธัญสุดา    แก้วทอง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ทองนาค
1. นางสาวกาญจนัญถ์    ไตรถาวร
2. นางสาวทิพวรรณ    จันทร์โม้
6 6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    บมตะคุ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ    ทาบล
3. เด็กหญิงธนิฐา    แสงสุข
1. นางรุ่งนภา    พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวศศิธร    พรหมฉิน
7 7 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุมาลี    แจ้งกระจ่าง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    จันทร์แก้ว
3. นางสาวณัฏฐณิชา    ประสงค์ผล
1. นางมาลัย    กลิน ณ ศักดิ์
2. นายสหพล    นุ่มพินิจ
8 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    วัฒนะโรจน์
2. เด็กหญิงรัตติกานต์    จีบฟัก
3. เด็กหญิงพัชรพร    ชาวเกาะ
1. นางสาวปัทมาวรรณ    เกิดแก้ว
2. นางสรัญญา    สุทธิสุคนธ์
9 9 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนพร    พรมทา
2. เด็กหญิงดวงใจ    สุขพินิจ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ฉัตรสอน
1. นางเเพรวพรรณ    ชุ่มชื่น
10 10 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    กัญญาสาย
2. นางสาววราภรณ์    พึงตัว
3. เด็กชายธนภัทร    สุ่นสี
1. นายกิตติพิชญ์    มั่งสุข
2. นายพงษกร    บุญต่อ
11 11 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทรรษนนท์    วิจิตรสมบัติ
2. เด็กหญิงวรลักษณ์    วัจวาทิน
3. เด็กหญิงสุพรรษา    บัวบก
1. นางภัทรพร    อาษาดี
2. นางรัชนี    ศิลาอาสน์
12 12 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรพศ    แซ่หลุ่ย
2. เด็กหญิงพัชชาภรณ์    พลทอง
3. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์    พลทอง
1. นางสาวนิรมล    พรรัตนกำจาย
2. นางสาวพรหมพร    เพิ่มพูล
13 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทองยอด
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ตันภักดี
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี    เวียงสงค์
1. นางประเทืองทิพย์    สังข์ทอง
2. นางอรวรรณ    ฟักสังข์
14 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริตานันท์    เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงสุธารส    ฤกษ์ธิศรี
3. เด็กหญิงบุญยาพร    ร่วมรักบุญ
1. นางปิติพร    ธรรมวิชา
2. นางภารดี    ช่วยนา
15 15 โรงเรียนท้ายหาด สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวจรรยพร    สังขวร
2. นางสาวภัทรสุดา    อินกับจันทร์
3. นายภัทรพล    คลองประเสริฐ
1. นางยุวรีย์    สุธานนท์
2. นายอภัยภัทร    พัชราภา
16 16 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรวิภา    หน่อทิม
2. เด็กหญิงพีรดา    รวดเร็ว
3. เด็กหญิงฐิติญา    แก้วกระจ่างกุล
1. นายชานนท์    สุทธางคกูล
2. นายวรุฒ    ไข่ชัยภูมิ
17 17 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    นราแก้ว
2. เด็กหญิงแพรวา    เกษสังข์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เจริญสุข
1. นางสาวกรกช    สุภาเนติรัตน์
2. นางสุภาพร    กมล
18 18 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิลวรรณ    สุขสม
2. เด็กหญิงสุพรรณวะษา    คำหรรษา
3. เด็กชายธราศรัย    ศิริสุข
1. นางสาวกาหลง    บูชา
2. นางนารีวรรณ    ธนสมบัติวิวัน
19 19 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ    เทพณรงค์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    ทรวงชัย
3. เด็กหญิงเบญญา    ทองกล่อมศรี
1. นายกรกช    ธรรมกุล
2. นางสาวจินตนา    สุขเจริญ
20 20 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ประทีปอุรโณทับ
2. เด็กหญิงสุภิญญา    ภู่งาม
3. เด็กหญิงวรางคณา    เสาวรส
1. นางสาวธิดารัตน์    กรรณิการ์
2. นางอติพร    คงใหญ่
21 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสวนีย์    พวงแย้ม
2. เด็กหญิงอนุสสราณ์    โชติพนัส
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    นาคศรี
1. นายปรีชา    เทศทอง
2. นายสนอง    โกสุมา
22 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันยพร    แจ้งจิตร์
2. เด็กหญิงนภัสสร    วงศ์แสน
3. เด็กหญิงโฟกัส    แสงศรี
1. นายธิติพันธ์    สุภาพ
2. นายสุรศักดิ์    ใจหาญ
23 24 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    กองสินป์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    จินดามรกฎ
3. เด็กหญิงกีรติกา    ประเสริฐสังข์
1. นางสาวสุคนทิพย์    เทศทำ
24 25 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิโรธร    ชูขจร
2. เด็กหญิงพรไพลิน    ธัญญเกษตร
3. เด็กชายเธียรธุช    ยุตยาจาร
1. นางสาวกาญจนา    สายลาด
2. นางสาวสุวิมล    เชียงทอง
25 26 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษภาภรณ์    สว่างกุล
2. เด็กชายจักรพันธ์    วงษ์ไทร
3. เด็กหญิงธิญาดา    อุ้มวารี
1. นางสาวชรินรัตน์    ถิ่นสุข
2. นายไผ่ภิรมย์    พรหมอนันต์
26 28 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรวนิษฐ์    ติดหงิม
2. เด็กหญิงวนาริน    เทพจันทร์
3. เด็กหญิงสุปราณี    กาฬภักดี
1. นางสาวชณัญธิดา    เสสตะญาติ
2. นายลักษณ์    กลั่นสุคนธ์
27 29 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปพณธีร์    ใจดีสกุณี
2. เด็กหญิงอธิชา    หงส์รำเเพน
3. เด็กหญิงรินรดา    พงษ์เรือง
1. นางสาวฉันทนา    สมบัติ
2. นางสาวพัชรี    หรีหร่อง
28 30 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิตควัฒน์    พิมยงยาง
2. เด็กชายณัฐพร    คำชนะ
3. เด็กชายอัตตะพล    สัตตะบุตร
1. นางลำไพร    นาคสุข
2. นางวาสนา    ชื่นมะดัน
29 31 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภูวนิดา    แพงไพรี
2. เด็กหญิงปุณนุช    เพ็ญจันทร์
3. เด็กหญิงวันฤทัย    วงษ์แสงทอง
1. นางสาวปรีญาณัฐ    พนาสิทธิ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์    ศรีขจร
30 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวา    ตรีสิน
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ศุภโชคดำเกิง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ศรีษะธาตุ
1. นางสาวทิวาพร    ประเสริฐประศาสน์
2. นางสาวสุธินี    ศรีชน
31 33 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์    ดิลกเรืองพงศ์
2. เด็กหญิงปริชญา    ทองชุบ
3. เด็กหญิงปวริศา    มั่นสน
1. นางสาวจันทภา    จันทร์ลอย
2. นางสาวภัคปภา    บัญญัติ
32 34 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายศตวรรษ    ลี่รื่อ
2. เด็กชายพงศกร    สำเร็จกิจ
3. เด็กชายสมศักดิ์    แซ่ซ้ง
1. นางสาวพนิสา    สระทองแห่ว
2. นางสาววิไลวรรณ    สมบูรณ์
33 35 โรงเรียนอุทัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุรัณญา    ขันเดช
2. เด็กหญิงมนัสวี    วงศ์สำราญ
3. เด็กหญิงสุนิตา    ทองศรี
1. นางนงคราญ    ลาภอารมณ์
2. นางสาวมนชยา    จิตตรีงาม
34 36 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    น้ำจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาดา    ดวงจินดา
3. เด็กหญิงนวรัตน์    วิรัชวงษ์
1. นางสาวกวินท์ภรณ์    สุวรรณสถิตย์
2. นายชิงชนะ    เบี้ยวเหล็ก
35 37 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนุธิดา    พึมขุนทด
2. เด็กหญิงสุวิมล    คงวัฒนา
3. เด็กหญิงสุนิสา    คงเจริญ
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร    ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์    วัชพัฒน์
36 38 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเขมจิรา    ชุมพล
2. เด็กหญิงเขมิกา    ชุมพล
3. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    คำเพ็ชร
1. นางสาวกัญญาภัค    สิทธิบุศย์
2. นางสาวสุธินี    บุญล้อม
37 39 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ชูสกุล
2. เด็กชายนรรณภพ    เพชรประดับ
3. เด็กหญิงตรีตาภรณ์    อุ่นโรจน์
1. นางบุษญา    ร้องขันธ์แก้ว
38 40 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สิริกลิ่น
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา    หารจันทร์
3. เด็กหญิงขวัญแก้ว    ถีระแก้ว
1. นางสาวปรียาภัทร    ปะโปตินัง
2. นายอภิชา    พุ่มพวง
39 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    ช้างทองคำ
2. เด็กหญิงศิรประภา    พฤษหอม
3. เด็กหญิงรมณ    วิมลขจรกิตติ
1. นางณภัทรพรรณ์    ภูมิเรศทศสุนทร
2. นางสาวไชยยา    บัวเผื่อนหอม
40 42 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิติยาพร    นุชธิสาร
2. เด็กหญิงมลฤดี    อู่ศิริ
3. เด็กหญิงปิยะพรรณ    วงษ์ยาแดง
1. นางสาวชนัฐกานต์    คงสมจิตร
2. นางสาวสำรวย    เครือหอม
41 43 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณยพัต    ทองศิริพันธุ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี    แก้วพรม
3. เด็กหญิงขวัญพิชชา    โพธิกุล
1. นางสาววรรณภรณ์    เฉิดฉวีวรรณ
2. นางสาวสุภาพร    มีบำรุง
42 44 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    พบไทรเย็น
2. เด็กหญิงปิยะนันท์    สะสมทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนิตา    ผะอบนาง
1. นายปรัชญา    อาภาวัฒนาสกุล
2. นางอมรรัตน์    ปรากฏผล
43 45 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจิตรตรา    จำรัส
2. เด็กหญิงชุติมา    บุญโกย
3. เด็กหญิงปภาวี    จันทร์พิลา
1. นายกฤษฎา    สกุลวิโรจน์
2. นางกาญจวรรณ    หงษ์ทอง
44 46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาณุรังษี    สีคำ
2. เด็กชายศักค์ชัย    -
3. เด็กหญิงกฤติยา    ผิวดำ
1. นางอรุณี    ศรีสิทธิชูชาติ
2. นายเฉลิมชัย    ใจ๋เหมย
45 47 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายทวีทรัพย์    สุนทอง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    เหรียญทรัพย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ฝึกหัด
1. นางสาวศิวพร    สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์    ไชยชาญรมย์
46 48 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนุสรา    มูลทอง
2. เด็กหญิงพัชรี    ภูมิสูตร
3. เด็กหญิงอุรัสยา    พันพุฒ
1. นางพัชรี    เที่ยงเจริญ
2. นางอุทิษา    อ่วมมั่น
47 49 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภสร    สินธุชัย
2. เด็กหญิงพรชิตา    ปุ้ยทอง
3. เด็กหญิงสุจินดา    ทิพราโค
1. นางเทพสุดา    เมฆวิลัย
2. นางเบญจางค์    เจริญสุข
48 50 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    ตะวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    รวมธรรม
3. เด็กหญิงอริสรา    นาดี
1. นางสาวภคพร    งามประเสริฐสิทธิ์
2. นายศุภกร    สอนศรี
49 51 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดาริกา    สำนักนิจ
2. เด็กหญิงมณฑาพร    ล้วนดี
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    แปลงโสม
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์    เพ็ชร์กุล
2. นายปรีตินัส    จันทรากานตานันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................