งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทราพร    กาฬภักดี
2. เด็กชายนรเทพ    คำพงพีร์
3. เด็กชายพีระพงษ์    สุทธิสา
4. เด็กชายเศรษฐพล    ลิ้มตระกูล
5. เด็กชายเกริกชัย    แปลนาค
6. เด็กหญิงกวินทิพย์    อาจธัญญกรณ์
1. นางสาวบาหยัญ    นันทา
2. นายเอกรัตน์    นกแก้ว
2 2 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ทองชู
2. เด็กหญิงธิติพร    เสวันนา
3. เด็กหญิงอุธิตา    ช่างคิด
4. เด็กหญิงจีราภรณ์    รักศรี
5. เด็กชายณัฐปคัลภ์    สมสุข
6. เด็กชายถนอมพงศ์    กรวดนอก
1. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ    ประภากร
2. นางสุรัตน์    อุดแก้ว
3. นายอิทธินันท์    พันธ์รัตน์
3 3 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารียา    มณีศรี
2. เด็กหญิงนาถตยา    พรหมนัด
3. เด็กชายศักดิ์ดา    ยังโหมด
4. เด็กหญิงธนภรณ์    สิญจวัตร์
5. เด็กหญิงกัญญานัฐ    อภัยโส
6. เด็กชายชานน    ภุมมาลา
1. นางสาวกัญญพัชร์    เหรียญเพ็ชรสุข
2. นางสาวชุติมา    สิทธิประเสริฐ
3. นางสาวรุ่งนภา    วิจิตรวงศ์
4 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาวิณี    ดีสมชื่อ
2. เด็กหญิงดาราวรรณ    มีทิศ
3. เด็กหญิงวรัญญา    สุกจั่น
4. เด็กหญิงนิสิตตา    มะลิหวน
5. เด็กหญิงนาราภัทร    เพ็ชรดี
6. เด็กหญิงชนิกานต์    งามดี
1. นายฐสิษฐ์    วังทะพันธ์
2. นายภานุฉัตร    เผืองผ่อง
3. นางสุภาภรณ์    อินทร์เชื้อ
5 5 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายชาคริต    ประกอบชีพ
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์    บุญส่ง
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ถวิลไพร
4. เด็กหญิงพรรษา    พัวพันหงษ์
5. เด็กหญิงอุษณี    วรวงศ์
6. เด็กหญิงอมิตา    วาระดินันท์
1. นางสาวกัญญา    บุญเจือ
2. นางสาวพิมพ์ชนก    แก้วใส
3. นางสุนทรี    กาญจนะวสิต
6 6 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกมลภพ    วิชาพล
2. เด็กชายรุ่งเพ็ชร    ชี้แจง
3. เด็กชายวรรณะ    นัด
4. เด็กชายวรรณะ    นัด
1. นางสุชาลินีณ์    ด่านเจ้าแดง
2. นางสาวสุภาพร    บัวสุข
7 7 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์    ราศรี
2. เด็กชายเจนณรงค์    จันทวี
3. เด็กหญิงวรัญญา    แสวงผล
4. เด็กหญิงชลธิชา    พยานใจ
5. เด็กชายจิตติพงษ์    นาสารีย์
6. เด็กหญิงพรหมพร    ขาวนวล
1. นางปัญลักษณ์    วงษ์สนอง
2. นายรัตนพล    แก้วผลึก
3. นางสาวสุทธินันท์    เกิดแก้ว
8 8 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมนรดา    ยุพาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัณฑาภรณ์    เทียมทิพาบุญกร
3. เด็กหญิงสัจจพร    ชุนวิเชียร
4. เด็กหญิงเกวลี    ดีฮู้
5. เด็กหญิงดวงฤทัย    แสนเทศ
6. เด็กหญิงเอมมิกา    มีแก้ว
1. นางสาวลักขณา    บุญจันทร์
2. นางศรีรัตน์    วุฒิโช
3. นางสาวอุบล    เจตสิกทัต
9 9 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิสา    พิทักษ์ครุฑ
2. เด็กหญิงปราณปรียา    ชูช่วย
3. เด็กหญิงอรอนงค์    ลาพัง
4. เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ    สุขพล
5. เด็กหญิงดวงกมล    หงส์ทอง
6. เด็กหญิงณัฐนิชา    ทองมา
1. นางสาวประนอม    หุ่นเก่า
2. นางสาววรลักษณ์    จันทร์ประยูร
10 10 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    จันทร์ศรีละมัย
2. เด็กหญิงกิติยารัตน์    ไชยวัฒน์
3. เด็กหญิงวทันยา    ณ นคร
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ระวังผิด
5. เด็กหญิงนวรัตน์    สนิทเหลือ
6. เด็กหญิงรมิดา    ปัญโญ
1. นางศศธร    ทองจันทร์
2. นางสาวสมปอง    พรามเอก
3. นางสาวใจภักดิ์    ไชยวัฒน์
11 11 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    อินทรา
2. เด็กหญิงพรชิตา    ขันสาคร
3. เด็กหญิงอารยา    พันธสอน
4. เด็กหญิงสโรชินี    พิไลกุล
5. เด็กหญิงนิตยา    แสนสุทธิ
6. เด็กหญิงวรรณษา    แก้วสุขแท้
1. นางกัญญาภัค    ทองศรีสมบูรณ์
2. นายภาคิน    กุดแถลง
3. นางสุภาภรณ์    ทวีผล
12 12 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุมิตรา    แย้มกลิ่น
2. เด็กหญิงเกศริน    ชมเชียง
3. เด็กหญิงจิตตินี    จันทนา
4. เด็กหญิงศิรภัสสร    ประสาระเอ
5. เด็กหญิงยุวพร    คำสุนทร
6. เด็กหญิงสิริยากร    รุ่งวิสัย
1. นายณัฐพงษ์    บ่อสะอาด
2. นายปฏิญญา    กลิ่นหอม
3. นางสาววัชชรี    โชคปีติกุล
13 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัวชมพู    บังน่าน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    หอมหวล
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ฉันวัฒนาชัย
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    รอดสำราญ
5. เด็กชายนนทกานต์    พงษ์วานิช
6. เด็กหญิงลภัสรดา    เอี่ยววัฒนากุล
1. นายณัฐวุฒิ    เจริญสม
2. นางวราภรณ์    ตระยางค์กูล
14 14 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ปิติแสง
2. เด็กหญิงวาสนา    บุญเกิด
3. เด็กหญิงเกศชราภรณ์    บุญทอง
4. เด็กหญิงสุภัสสรา    สืบกระแสร์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เล็กผลา
6. เด็กชายธนนนท์    อ่อนอินทร์
1. นางนฤมล    กิจสมพงษ์
2. นางสาววริยา    แย้มสังข์
15 16 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัยนา    นิตยานนท์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    มะณีฉาย
3. เด็กหญิงธันยชนก    ลำไย
4. เด็กหญิงสมฤทัย    ศรีนุช
5. เด็กหญิงศิริญาลักษณ์    ทองเหี่ยง
6. เด็กหญิงภัชราวดี    คล้ำนุช
1. นางบุษรินทร์    พรมทา
2. นางสาวมยุรีย์    ปุณยปรรณานนท์
3. นางรัชนี    อินทร์เนตร
16 17 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริประภา    โอ้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงอัญชสา    เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงพิมลทิพ    แซ่ยี
4. เด็กหญิงพิมพ์วิไล    กุสารัมย์
5. นางสาววราภรณ์    สายแวว
6. เด็กหญิงจินต์จุฑา    จงประเสริฐ
1. นางยุพาพร    ชวลิตธาดา
2. นายสราวุธ    มุขโต
17 18 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เพ็งเทศ
2. เด็กชายอัจฉริยะ    แสงศรีจันทร์
3. เด็กชายศุภกร    หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กหญิงอัจฉรา    หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กหญิงธัญชนก    เอี่ยมศรีลา
6. เด็กหญิงปานระพี    คำตัน
1. นางวรรณิภา    เฉิดฉวีวรรณ
2. นางสาวสมหมาย    วิเชียรณรัตน์
3. นางสาวอัญชลี    เกรียวเงิน
18 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรี    พิเชฐธนาพัฒน์
2. เด็กหญิงทิตยา    แต้มสาระ
3. เด็กหญิงมัชณิมา    เดาะขุนทด
4. เด็กหญิงกุลจิรา    คำเสมอ
5. เด็กหญิงปนัดดา    กลิ่นสุคนธ์
6. เด็กหญิงกำไรแก้ว    สุขบรรเทิง
1. นางสาวปาณิศา    รัตนโกศล
2. นางสาวสิริกร    แสงศักดิ์
19 20 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริวรรณ    แก้วสังข์
2. เด็กหญิงฐาปนีย์    จรวรรณ
3. เด็กชายวิทยา    จันทศิลป์
4. เด็กหญิงอภิชญา    กาสมศักดิ์
5. เด็กหญิงพรวิพา    เลี่ยงฮะ
6. เด็กหญิงสโรชา    พรมมี
1. นางสาวกันยารัตน์    คมคาย
2. นางสาวทิพาพร    มุจรินทร์
3. นางสาวศิริรัตน์    มีศิริ
20 21 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนาพร    บุญเมฆ
2. เด็กหญิงข้าวสาร    จำนงค์สูญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พรหมสุข
4. เด็กหญิงณิชดา    น้อยดี
5. เด็กหญิงอังคณา    แก้วมณี
6. เด็กหญิงปิยฉัตร    กาใหญ่
1. นางณิชาภัทร    โชติกาญจนเรือง
2. นางสาวอารีรัตน์    จันทร์ชื่น
3. นางเพ็ชรา    อธิวาสนพงศ์
21 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนัชพร    เลิศเตียงทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา    อ่อนปรีดา
3. เด็กหญิงชญาณี    สุุวรรณสนธิ์
4. เด็กหญิงธาราทิพย์    ยอดขำ
5. เด็กหญิงปภาวี    ภักดีโต
6. เด็กหญิงพรปวีณ์    เลิศถิรานนท์
1. นางสาวชุติมา    พวงทอง
2. นางสาวพจนา    โชชัย
3. นางสุมณฑา    บุญกอง
22 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอติกานต์    นนทมาลย์
2. เด็กหญิงกมลชนก    ภูถุ
3. เด็กหญิงพรรณริลท์    สหวรรธนกรณ์
4. เด็กหญิงพรทิพย์    แก้วประเสริฐ
5. เด็กชายณัฐการต์    เกตุบุญลือ
6. เด็กชายอมรเทพ    เผ่าผาง
1. นางสาวละอองดาว    ผมหอม
2. นางสาวอัจฉรา    ผุยรอด
23 25 โรงเรียนบ้านคาวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายบิว    ชิเต้
2. เด็กชายวรายุทธ์    คงถาวร
3. เด็กชายพีรพัฒน์    อ้นฟอง
4. เด็กหญิงณิชนันท์    แก้วนามอม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชุติธรรม
6. เด็กหญิงทักษพร    ชัยพร
1. นายวิชัย    เสลาหอม
2. นางสาวสมฤดี    ยอดเจริญชัย
3. นางสาวเบญจพร    แหวนเพชร
24 26 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาวิณี    ใจแก้ว
2. เด็กหญิงจีรนันท์    คงเขียว
3. เด็กหญิงธนิศา    ขำคง
4. เด็กหญิงธินิดา    คำติ๊บ
5. เด็กหญิงภัคจิรา    ยินดี
6. เด็กหญิงมนัสนันท์    บุญกระสินธุ์
1. นางสาวปนัดดา    หวานชะเอม
2. นางสาวสนุิษา    สุวรรณเนตร์
3. นางเรณู    อยู่เย็น
25 27 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    รอดกร
2. เด็กหญิงกัลยกร    กฤษณา
3. เด็กหญิงภรณ์ชนก    มุ่งสวนกลาง
4. เด็กหญิงอันนา    แว่นระเว
5. เด็กหญิงขวัญจิรา    อุตระ
6. เด็กหญิงจรัญญา    วิชาวงค์
1. นางกาญจนา    ผ่องแผ้ว
2. นางชณมณ    เครือวงษา
3. นางสาวสุริยาพร    สังข์สี
26 28 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวราวรรณ    ภูมิไสย
2. เด็กหญิงอิษฎาอร    พวงมาลา
3. เด็กหญิงปนัดดา    วงศ์กำแพงแก้ว
4. เด็กหญิงพรชิตา    พรมโชติ
5. เด็กหญิงรินรดา    อาจเอี่ยม
6. เด็กหญิงอรัญญา    ทับทอง
1. นางลักษ์ธเนตร    สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์    ชัยนิชยกุล
3. นางสาวสมาพร    นาคแดง
27 29 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรวลัย    ใบบัว
2. เด็กหญิงธนวรรณ    คุ้มทองดี
3. เด็กหญิงสุภาพร    กุลไชยกุล
4. เด็กหญิงนันภัทร์    สมบัติภูธร
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุนทร
6. เด็กหญิงณัฐวดี    ธรรมรจน์
1. นางสาวจำปี    เอกฉันท์
2. นางมาณี    ปรักมานนท์
3. นางศุภวรรณ    แย้มมา
28 30 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยเนตร    งามขุนทด
2. เด็กหญิงน้ำฝน    นกเทศ
3. เด็กชายรพีภัทร    สิมมา
4. เด็กหญิงปวีณา    ปากหวาน
5. เด็กชายเดชาวัต    ธรรมประโคน
6. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    สุดสน
1. นางชรัมพร    ศรีงาม
2. นายพัชรพลธ์    มีถิ่น
3. นายลิขิต    จิตรขันตรี
29 31 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชญา    เงินธนโชติ
2. นางสาวณัฐวรรณ    โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    หมื่นเดช
4. เด็กหญิงพีรดา    แดงเต๊ะ
5. เด็กชายรัชชานนท์    ไรโปง
6. เด็กหญิงกฤษณพรรณ    ลิยงค์
1. นายสมภาร    พราห์มณีย์
2. นางสาวสุรางค์    วงษ์เสถียร
30 32 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชยุตรา    บัวปั้น
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มีนาคม
3. เด็กหญิงธนัชชา    ภู่ศิริ
4. เด็กหญิงฉัฐม์ธนาพร    มีนาลุ่ม
5. เด็กหญิงวรรณิษา    บุญยิ้ม
6. เด็กหญิงทัณฑิกา    อินต๊ะขัด
1. นางสาวจุรีย์พร    ด้วงชอุ่ม
2. นายธรรมนูญ    สอนสูงเนิน
3. นางสาวบุปผา    กาลพัฒน์
31 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภักษร    อาลัยสุข
2. เด็กหญิงชุติมา    ศิริสำราญ
3. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์    เพชรไทย
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์    อาจวาที
5. เด็กชายสิทธิพร    สันต์เสริมสุข
6. เด็กชายณัชชานนท์    ทศราช
1. นายชานนท์    แสงโสด
2. นางสิริลักษณ์    งามลักษณ์
3. นางสาวเกศินี    ผาสุข
32 34 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    บุญทา
2. เด็กหญิงศรวณีย์    อุ่นพา
3. เด็กหญิงปรียานุช    -
4. เด็กหญิงไผ่    อุปวัน
5. เด็กหญิงกาญจน์วดี    ลดกระโทก
6. เด็กหญิงกุหลาบ    ขันทะมา
1. นางนพภรณ์    โสพิตร
2. นางสาวภัทราพร    สังขจารีต
3. นางศิรินันท์    เบ้าอาสา
33 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายโยธิน    ตามสีรัมย์
2. เด็กหญิงภาวดี    แซ่ม้า
3. เด็กหญิงภัททิยา    แซ่ม้า
4. เด็กหญิงป้างจี    แซ่เฮ่อ
5. เด็กหญิงซี    แซ่ม้า
6. เด็กหญิงจันทวงศ์    แซ่ม้า
1. นางณิฐา    โพธิ์แป้น
2. นายสมชาย    สุขอ่ำ
3. นายอร่ามเรือง    เพ็งแจ่ม
34 38 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    เอียดเสน
2. เด็กหญิงปนัดดา    สมพร
3. เด็กหญิงอนันตญา    สุดสังข์
4. เด็กหญิงบุษกร    พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงณัฐพร    โภคา
6. เด็กหญิงวิภาดา    เจเถื่อน
1. นางณัฐรดา    สู่ไชย
2. นางพีรกานต์    โหงจำรัส
3. นางสาวเกศินี    สุขประสิทธิ์
35 40 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    เดชโอภาส
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์    คำดอกรับ
3. เด็กหญิงณัฐพัช    บัวคลี่คลาย
4. เด็กหญิงวิรัลยา    ขันตินิยม
5. เด็กหญิงสุวรรณา    พันทอง
6. เด็กหญิงอริสรา    สาระวงค์
1. นางสาวพัชราภรณ์    เหมือนศาสตร์
2. นางสาวยุวภาภรณ์    สุระคันธ์
3. นางสาวสุทิสา    เรืองกันท์
36 41 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปริญญา    ดอกกระถิน
2. เด็กหญิงนาตาชา    มูลปราศัย
3. เด็กหญิงชลธิชา    เปลี่ยนดี
4. เด็กหญิงภภัสสร    สมศรี
5. เด็กหญิงปณิสรา    บุญครอง
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    แก้วอรัญ
1. นายประดิษฐ์    คำชา
2. นายเอกสิทธิ์    ทบภักดิ์
37 42 โรงเรียนเมืองนครนายก สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์    ศิริราช
2. เด็กหญิงพรพรรณ    มูลสงวน
3. เด็กหญิงชลธิชา    จันทา
4. เด็กหญิงโสภิตนภา    ปิ่นรัตน์
5. เด็กหญิงทิวารัตน์    อินทชิต
6. เด็กหญิงสุภาวดี    นวนสำเนียง
1. นายธีรพงษ์    จันดีสา
2. นางสาวปิยฉัตร    โลไทยสงค์
3. นางไกรวัลย์    ศรีสิทธิกุล
38 43 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโสรญา    พลเสน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    บุญทับ
3. เด็กหญิงพัชรี    เรืองวงษ์
4. เด็กหญิงกมลวรรณ    ศรีศักดา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงอังคณา    ทองนาค
1. นางสาวพัชรี    แก้วแกมทอง
2. นางพัสวี    บุญโสภาค
3. นางสาวอมรรัตน์    ศิริพรสวรรค์
39 44 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัชรภรณ์    อกนิตย์
2. เด็กหญิงชลิตา    วิริยะ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์    บุญกลาง
4. เด็กหญิงปรียานุช    ดวงใจสดชื่น
5. เด็กหญิงมัลลิกา    แพงศรี
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พลบุตร
1. นางสาวคนัฑฐิณี    หมื่นโฮ้ง
2. นายปริญญา    คำภิวัลย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์    สันติธรรมเมธี
40 45 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลดาวรรณ    ณรงค์เพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ    ฉลาดกิจ
3. เด็กหญิงสุภาพร    ชัยเดช
4. เด็กหญิงนภัสกร    วิทักษ์บุตร
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    คอมเหลา
6. เด็กชายทรงพล    คำสวรรค์
1. นางกาญจวรรณ    หงษ์ทอง
2. นางจุฑารัตน์    พุ่มภักดี
3. นายธีรพล    ยิ้มย่อง
41 46 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    กุสุมสุทธิกุล
2. เด็กหญิงชัชชญา    ล้ำสิริถาวรกุล
3. เด็กหญิงจีรนันท์    กระต่ายทอง
4. เด็กหญิงอภิสรา    ชัยสงเคราะห์
5. เด็กชายพีรกร    แข่งขัน
6. เด็กหญิงชลิตา    ชัยน้อยสง่า
1. นางขนิษฐา    สมบูรณ์
2. นางสาววนิดา    สายมี
42 47 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริหงษ์    อ่อนคำ
2. เด็กชายรพีภัทร    วันธิกุล
3. เด็กหญิงชนิษฏา    แสนโภชน์
4. เด็กหญิงประกายวรรณ    จำปา
5. เด็กหญิงมัทวัน    จันทร์เพ็ง
6. เด็กหญิงสุธิดา    อินทร์พรม
1. นางกองชุน    ศรีบุรินทรฺ์
2. นางสาวกุสุมา    สุนทรวิภาค
3. นายวินัย    เมรุด
43 48 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาวินี    จันตรา
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    เลิศปริยานันท์
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์    สีวัน
4. เด็กหญิงศศิประภา    เจริญวงษ์
5. เด็กหญิงณัฐฑริกรี    จันทะบูรณ์
6. เด็กหญิงกชกร    ศรีพุก
1. นางสาววนิดา    โกโสภา
2. นางสุปราณี    อินทพิบูลย์
3. นางอุษา    ตันติโภคา
44 49 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยอดขวัญ    เติมดี
2. เด็กหญิงอจลญา    หล้าเพชร
3. เด็กหญิงพิชญาภา    วรปัญญา
4. เด็กหญิงศดานันท์    สลุงอยู่
5. เด็กหญิงชาลิสา    เมืองแสน
6. เด็กหญิงชลธิณี    เจือจุล
1. นางสาวอุไร    จิตรพรหมมา
2. นายไพโรจน์    สมสุข
45 50 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    อ้นจันทร์
2. เด็กหญิงสุขพรรษา    บอนไธสง
3. เด็กหญิงอรอนงค์    ขะวงษ์
4. เด็กหญิงกัญญาภัค    ไชยราช
5. เด็กหญิงรวีวรรณ    เฉลย
6. เด็กหญิงลลิดา    พระบรรเทา
1. นางสาวปฐมาพร    สุขพอดี
2. นางสาวประดับรัตน์    พิมพ์ใส
3. นางไฉไล    หมื่นมี
46 51 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภสร    ยอดอาจ
2. เด็กหญิงวรัญญา    เดชมี
3. เด็กหญิงวิภาดา    ทุุนิทิพย์
4. เด็กหญิงชญาภรณ์    โสสุทธิ์
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์    แน่นอุดร
6. เด็กหญิงมณีมณฑ์    มะปะโม
1. นางลักษณาวดี    ใจสุทธิ
2. นางสาวสุภจารี    เทพสุนทร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................