งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวอัญชนา    แช่มประสพ
2. นางสาวศศิมา    นาคโหน
3. นางสาวพรชิตา    จันทร์คูเมือง
1. นางสาวรัสนี    บัวนาค
2. นายเอกรัตน์    นกแก้ว
21
2 2 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    บัวฮมบุรา
2. นางสาวชุดา    สายโสม
3. นางสาวสวรรยา    ด่านเดิม
1. นายวีรภัทร    ชิดปลัด
2. นางสุรัตน์    อุดแก้ว
16
3 3 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    บุหงาเรือง
2. นางสาวจุฑารัตน์    ภู่เจริญ
3. นางสาวเฮาวา    หริ่มเพ็ง
1. นางสมหมาย    ลัดลอย
2. นายเกรียงไกร    ทรัพย์เกิดปัญญา
9
4 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา    สุขาบูรณ์
2. นางสาวพรรณภษา    จำปาคำ
3. นางสาวแพรพลอย    ปาระแดน
1. นางพจนารถ    เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม    ศุภศิริ
20
5 5 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐพร    ทองลอย
2. นางสาวประภัชศร    พนมสินธุ์
3. นางสาวณัฐสวรรณ    อันโน
1. นางสาวกุสุมา    เก้าศักดา
2. นายสุพัฒน์    กลัดสมบุญ
28
6 6 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายนันทนัท    ขุนจร
2. นายนพกร    แก้วกำแพง
3. นายศักดิ์มนตรี    ไมมา
1. นางบุญเรือง    ลำพล
2. นายวรปรัตต์    ดวงจรัส
18
7 8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวทิตญา    ดิษฐป้าน
2. นางสาวสุดารัตน์    วาสุธรรม
3. นางสาวกรรภิรมย์    พิรอด
1. นางสาววาทิณี    พรายงาม
2. นางสาววิก    ศิริคาม
42
8 9 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลิน    เย็นทรวง
2. นางสาวพนิดา    พูสะดา
3. นางสาวรุ่งรัชนี    ส่งเสริม
1. นางสาวประนอม    หุ่นเก่า
2. นางสาวเรวดี    นิลดำ
47
9 10 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิการ์    เกณฑ์พล
2. นางสาวศิวนันท์    อารี
3. นางสาวเอมอร    ดียืด
1. นายฉัตรายุทธ    จัตสาร
2. นางสาวสุภาพร    เตชะผล
45
10 11 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา    อรุณโชติ
2. นางสาวทองดี    มั่งเฮง
3. นางสาวณัฏยา    พราหมพิทักษ์
1. นางภัทรพร    อาษาดี
2. นางภาณีวรรณ    เพชรรัตน์
39
11 12 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกฤตา    ผิวผ่อง
2. นางสาววรรณพร    บุตรชาติ
3. นางสาวกัญญาภรณ์    ศรีนวลแก้ว
1. นางสถาพร    เหมหงษ์
2. นายอภิมุข    อินทร์แพรง
17
12 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนลินนา    ชูโชติ
2. นางสาววราวรรณ    ภิญโญวิศาล
3. นายคมกริช    พวงพันธ์
1. นางสาวณัฐกฤตา    ปาลี
2. นางเดือนนภา    อุ่นอ่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพรชิตา    เจริญผล
2. นางสาวอรพรรณ    ล่วงลือ
3. นางสาวอัญญารัตน์    สุขวิหาร
1. นางสาวจำเนียร    เหมือนประสาท
2. นายสายชล    สุขสมพืช
23
14 16 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศมน    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวศุภกานต์    ล้ำเลิศ
3. นางสาวกัณฑิมา    รอดสินธุ์
1. นางธัญญา    เข่งวา
27
15 17 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ    ตั้งกิจมั่นคง
2. นางสาวรัญชิดา    อ้อกลาง
3. นางสาวพิมพ์มาดา    สังข์อยุทธ์
1. นางยุพาพร    ชวลิตธาดา
2. นางสาววิลาสินี    เทพบางจาก
43
16 18 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภิญา    ใจซื่อกุล
2. นางสาวอังคณา    บุญครอง
3. นางสาวเกตน์สิรี    พันโท
1. นางประคอง    เทศทอง
2. นายพีระ    เทศทอง
23
17 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    อัคราช
2. นางสาวอนุปรีญา    ศรีโสม
3. นางสาวนิศารัตน์    สะอาดวงค์
1. นางสาวปาณิศา    รัตนโกศล
2. นางสาวสิริกร    แสงศักดิ์
32
18 20 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมณนิสา    แซ่หลอ
2. นายธนาวุฒิ    แสงประการ
3. นางสาวศกุนตลา    กาดำ
1. นางจิระนันท์    ทองขาว
2. นางอติพร    คงใหญ่
32
19 21 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวทัดสร    ไชยชาญรัมย์
2. นางสาวนันทกานต์    อินพรม
3. นางสาวจิราภรณ์    จันทร์ฉาย
1. นางวันดี    สะมะถะ
2. นางเดือนเพ็ญ    รอดช้าง
34
20 22 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวนฤมล    ดอกกะถิน
2. นางสาวกนกวรรณ    สีน้ำเงิน
3. นางสาวอัญชัญ    มากะเรือน
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ลักขณาพินิจ
2. นางเวชิตา    บางแก้ว
46
21 23 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    จันทร์เที่ยง
2. นางสาวกิตติยา    จอมคำสิงห์
3. นางสาวสมหทัย    จันทร์เศรษฐี
1. นางสาวน้ำฝน    ทองคำ
2. นางเรวดี    ผูกเกษร
13
22 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลภัทร    โตสงวน
2. นางสาวดรุณี    สกุลณีย์
3. นางสาวกานต์หทัย    กูเปี้ย
1. นางสาวละเอียด    บุญทับทิม
2. นางสาวอัจฉรา    ผุยรอด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณา    บุญชา
2. นางสาวฐานวีร์    ร่มโพรีย์
3. นางสาวบุญสิตา    เทพรักษาฤาชัย
1. นางนิตยา    ลิ้มติ้ว
2. นางวรรณงาม    อนันตชินะ
12
24 26 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐสิริ    ศิลปประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี    โพธิ์สอน
3. นางสาวพีรยา    อาภานันท์
1. นางสาวสุกัญญา    คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี    แสงทอง
5
25 27 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรตนสรรค์    จำปะวะตะ
2. นายเจตพิพัทธ์    มาลี
3. นางสาวกรรณิการ์    ถึกนาค
1. นางเพ็ญจันทร์    ชำนิ
41
26 28 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวภิญญดา    ทองเต็ม
2. นางสาวชวารักษ์    หนูก่ำ
3. นางสาวกัญญ์วรา    สุทธิ
1. นางวาสนา    เรืองเดช
2. นางสาวอภิญญา    โพธิกุดสัย
29
27 29 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปรีณาภา    เกษมโสตร
2. นางสาวณัฐชา    ราชมนตรี
3. นางสาวณัฐกานต์    กากะนิก
1. นางดวงพร    ใจรักษ์
2. นางสาวพรทิพย์    ทองมาก
30
28 30 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวพจนาภรณ์    พานแก้ว
2. นางสาวอารีญา    สมศรี
3. นางสาวทัตติยา    ศรีเมือง
1. นางสันทนี    บุญห่อ
2. นางสาวสุชญา    รวมตะคุ
36
29 31 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงใจ    หล้าธรรม
2. นางสาวจิรภัทร    ศรีวรรณ
3. นางสาวปริญญา    แย้มภู
1. นายพัสกร    พิทักษ์อมรพันธ์
2. นางรัชนี    อมรินทร์
4
30 32 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์ธีรา    ตวงสินทวีกุล
2. นางสาวธัญกมล    แก้วรอด
3. นางสาวการะเกด    สายหยุด
1. นางนฤมล    แดงสอน
2. นายพงษ์พัฒน์    อุปรา
40
31 33 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวทัศนพรรณ    ฉั่วศรีสกุล
2. นางสาวแพรนรินทร์    สิทธิรส
3. นางสาวนภารัตน์    พวงมาลัย
1. นางศรัณยา    ศรีจันทร์
2. นางสาวสมบัติ    สังวาลย์สวย
19
32 34 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุนารี    อธิเกียรติคุณ
2. นางสาวศจีมาส    ชัยภิรมย์กุล
3. นางสาวหยด    คงนานดี
1. นายกิตติศักดิ์    ทวิยานนท์
2. นางจีระนันท์    เทพสวัสดิ์
34
33 35 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายรัชชานนท์    ภานุทัต
2. นายอนุชา    ทองศิริ
3. นางสาวจิตสกานต์    จิตสกุลชัย
1. นางผกาพันธ์    โชตินิสากรณ์
2. นางสาวมลิวัลย์    สุขแก้ว
7
34 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรินทร์    แซ่หว้า
2. นางสาววิรดา    ถนอมวงศ์ศรี
3. นางสาวณัฐวดี    ผาทอง
1. นางพัชรี    สุขสบาย
2. นางสาวอัมพร    แสนย้าง
7
35 37 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนา    เพชรขาว
2. นางสาวอารดา    ทองมาก
3. นายตะวัน    เกิดเกษม
1. นายภานุวัฒน์    เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี    เกตสุริวงค์
25
36 38 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววีรยา    พระภูมิ
2. นางสาววรนารี    เกตุจันทร์
3. นางสาวสุดารัตน์    ไพศาล
1. นางสาวสงกรานต์    ไชยประสาทสุข
2. นางสาวเกศินี    สุขประสิทธิ์
22
37 39 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรลักษณ์    วงศร
2. นางสาวปิยาอร    ยุทธยิ่งยงค์
3. นางสาวน้ำฝน    ภิรมณ์รื่น
1. นายคุณากร    จำปาเงิน
2. นายอภิสิทธิ์    วงศ์พันธุ์ทอง
48
38 40 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัชชา    รุ่งรัมย์
2. นางสาวคณิศร    ยอดพิมาย
3. นางสาวปาริฉัตร    พลทอง
1. นางรัตนา    คำตาบุตร
2. นายเกียรติชัย    โกฎสืบ
15
39 41 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายปัณณทัต    พื้นม่วง
2. นายปัญณวิชญ์    พื้นม่วง
3. นางสาวกาญจนา    สุขคำ
1. นางสาววาสนา    การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง    ทับธานี
40 42 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชฌา    เข็มทอง
2. นางสาววรวรรณ    วันหวัง
3. นางสาววารี    สืบวงษ์
1. นางสาววราพร    ขนันไทย
2. นางสาวสุธาทิพย์    พันธ์วัฒนะ
11
41 43 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐมน    วงษ์สุนทร
2. นางสาวสุรีรัตน์    แสงรักษาวงษ์
3. นางสาวศิริวรรณ    ศรีสัมพันธ์
1. นางสาวจิตติมา    กิจสังสรรค์กุล
2. นางสาวสุพรรณณี    สกุลพฤทธิ์
26
42 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวนวลพรรณ    วิสูตรสุวรรณ
2. นางสาวลดาวัลย์    อินทรีย์
3. นายภานุพงศ์    เสียงเสนาะ
1. นางณิชาภา    หอมวิเชียร
2. นางรัตนาภรณ์    วชิรญานนท์
31
43 45 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวรำพึง    ยมศรีทัศน์
2. นางสาวอภิวรรณ    ขันทอง
3. นางสาวปนัดดา    แปลนกอง
1. นางดวงแก้ว    เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์    ตันเฮง
ชนะเลิศ
44 46 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษดี    เกิดศิริ
2. นางสาวพจนีย์    วุฒิเศรษฐี
3. นางสาวพรวรีย์    งาต้น
1. นายชาตรี    ชะโลธร
2. นางมาลา    แซ่ปัง
14
45 47 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายพรลภัส    ล้นเหลือ
2. นางสาวโชติดา    เนียมนาค
3. นางสาวอรญา    บุญทวีธนาเดช
1. นางสาวพัฒิยา    โชติศรีพันธ์ุพร
2. นางสาววราภรณ์    วงศ์ชโยประสิทธิ์
5
46 48 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    ปักมาต
2. นางสาวณัสชริกา    ไผทรัตน์
3. นางสาวอมรรัตน์    อางคาสัย
1. นางสาววนิดา    โกโสภา
2. นางสาวศิวพร    ชายชม
36
47 49 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภานัน    พรมนอก
2. นางสาวปัทมพร    คัมภิรานนท์
3. นางสาวกนกวรรณ    หมื่นเด่น
1. นางกาญจนา    เหลาหอม
2. นางเพ็ญพรรณ์    แก้ววรรณา
36
48 50 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสา    สุภาภรณ์
2. นางสาวสุพัตรา    เกตุแก้ว
3. นายสมปอง    อินทร์ดี
1. นางสาวจรัสศรี    สำโรง
2. นายศุภชัย    ทาสมบูรณ์
43
49 51 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวดาริน    ขำวงษ์
2. นางสาวมนพร    ล้วนดี
3. นางสาวปริณดา    ล้วนดี
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์    เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง    จงบริบูรณ์
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................