งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 115
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายชนาเมธ    กฤษวงษ์
2. นางสาวสุดารัตน์    รุ่งพลอย
3. นางสาวพัชรพร    สอนคง
1. นางสาวชลธิชา    ร่มโพธิ์รี
2. นางสาวอัมพร    วรรชะนะ
2 2 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรันดา    นิใจ
2. นางสาวรินรดา    อุ้มแก้ว
3. นางสาวภัทรดา    พืชผักหวาน
1. นางจันทิมา    นกอยู่
2. นายสมยศ    หาญลำยวง
3 3 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสา    สมบูรณ์ผล
2. นางสาวลลิตา    เห่งหุ่ม
3. นางสาวเจนจิรา    กองลี
1. นางสาวพรรณทิภา    แม้นมินทร์
2. นางสุนิสา    มะทอง
4 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิมา    จันทมา
2. นางสาวอารียา    เชื้อแก้ว
3. นายเสฏฐวุฒิ    ดิษฐรักษ์
1. นายภานุฉัตร    เผืองผ่อง
2. นางสุภาภรณ์    อินทร์เชื้อ
5 5 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวปุณยาพร    ปาโท
2. นางสาวสาธินี    ดวงแก้ว
3. นายชย    ภู่สำลี
1. นายปวรุฒม์    ระเบียบ
2. นางสาววันเพ็ญ    ธรรมจักร
6 6 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายอภิวัฒน์    แก้วเคน
2. นางสาวพรรณิดา    แก้วเคน
3. นางสาวพรชิตา    บ้านม่วง
1. นางสาวชนภรณ์    หวังสุขกลาง
2. นางสาวชไมพร    น้อยศิริ
7 7 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพัตรา    วังมนตรี
2. นางสาวธนภรณ์    เที่ยงแท้
3. นางสาววรรณวิภา    ศรีนวนจันทร์
1. นางทัศน์วรรณ    พูลเพิ่ม
2. นางรุ่งทิพย์    มหาเรือนทรง
8 8 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายธงชัย    คนึงศิลศุภผล
2. เด็กชายศุภเชษฐ์    โชติชุษณะ
3. นางสาววรัตถ์กริน    ภานุกาญจน์
1. นางสาวณภัสสร์    ทรัพยะสุต
2. นางสาวสมศรี    ตุ่นจิตร
9 9 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    พันธ์เพ็ชร
2. นางสาวณัฐพร    คงเม่น
3. นายอดิศร    รักดี
1. นางวิมลพรรณ    รักทอง
2. นางสุพรรณี    เณรตาก้อง
10 10 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวอารดา    เกิดเต็ม
2. นางสาวศรีนวล    กาญจนโกศล
3. นายเกษมสันต์    ดีคง
1. นางสาวจุฑารัตน์    เบญจามฤต
2. นางเบ็ญจพร    สัตย์อุดม
11 11 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศรา    แก้วใสย์
2. นางสาวพัชราภรณ์    แซ่อ๋อง
3. นางสาวอาภาพร    เชาว์กบินทร์
1. นางธนาภรณ์    ถัดหลาย
2. นางศิริรัตน์    นำไทย
12 12 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรวิมล    ศิริ
2. นางสาวนุสรา    เสาว์รส
3. นางสาวพิมพ์ชนก    กันประตูยอด
1. นางพวงเพชร    ฑิฆะชน
2. นางศศิพงษ์    แจ่มปัญญา
13 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชฎาธรณ์    มะลิวัลย์
2. นางสาวณัฐฏนันท์    นกทอง
3. นางสาวชฎาภรณ์    โสภณ
1. นางสาวนารีรัตน์    เวชการ
2. นายเสกสรรค์    น้อยเหนื่อย
14 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวเปรมรัศมี    โพธิ์เข็ม
2. นางสาวสุมาพร    ร่มโพธิ์ชี
3. นางสาวจริยาวดี    คำหอมกุล
1. นางฉลวย    สอาดเอี่ยม
2. นางทิพย์วิภา    สุวรรณหงษ์
15 15 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวจุรีมาศ    จิตตรง
2. นางสาวเกศริน    นุชนาถ
3. นายสมชาย    หมันมณี
1. นายอมร    ฤทธิ์อ่อน
16 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอธิชา    กลิ่นประเสริฐ
2. นางสาวอรษา    ทนยิ่ง
3. นางสาวนันท์นภัส    คงดำสวน
1. นายพรชัย    ระวังวงศ์
2. นางอทิตยารัศมิ์    ทองเหี่ยง
17 17 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติมา    สาตแฟง
2. นางสาวอ้อย    นามแก้ว
3. นางสาวอัลเจลิก้า    ซานเซส แซ่ริม
1. นางสาวพัชรินทร์    ปิ่นทอง
2. นางอัญญา    พังจุนันท์
18 18 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเดือนเพ็ญ    อุ่นคำ
2. นายทศพร    ผิวบุตรดี
3. นายทินกร    เชื้อหนองปรง
1. นางสาวสมหมาย    วิเชียรณรัตน์
2. นางสาวอัญชลี    เกรียวเงิน
19 19 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปวิตรา    มะนีกัน
2. นางสาวพันธิวา    คามกะสก
3. นางสาวธัญญาณัฐมน    ชมภู
1. นางสาวศิริพร    แดงตุ้ย
2. นางสมหวัง    รุ่งสิริวานิช
20 20 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรภรณ์     จั่นเที่ยง
2. นางสาวณัชชา    ชรอยบุญ
3. นางสาวธมนวรรณ      เพ็ชรกำจัด
1. นางสาวริยพร    แสนสิบ
2. นางวิจิตรา    รักษาสุข
21 21 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกอร    สุขแถม
2. นางสาวกนกวรรณ    ดวงปฎิ
3. นางสาวกัญญารัตน์    พูลประเสริฐ
1. นางธัญญารัตน์ ทับทิม    กลับดี
2. นายวินัย    แป้นงาม
22 22 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวอุบลลักษณ์    สิทธิ์นะศรี
2. นางสาวอุมาพร    สิทธิ์นะศรี
3. นางสาวอุมารินทร์    สิทธิ์นะศรี
1. นายฉลอม    สิงห์จันทร์
2. นางสาววีรฐา    เที่ยงอ่อน
23 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีวรรณ    ทองพันธุ์
2. นางสาวพฤกษา    บุญเส็ง
3. นางสาวพนัชกร    แสงหิ่งห้อย
1. นางสาวศศิกาญจน์    ทองประจวบ
2. นางสาวไพลิน    อิงคนินันท์
24 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    ถมยา
2. นางสาวณัฐนิชา    ชาวเพชร
3. นางสาววิชญาพร    ทองม่วง
1. นายอดิเทพ    เรืองสม
25 25 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกานต์    เดชเพ็ชร
2. นางสาวนริศรา    อ่อนพึ่ง
3. นางสาวกัญญาณัฐ    เขียวอารีย์วงศ์
1. นางสาวณัฐกานต์    จันทร์ทอง
2. นางสาวทิพวัลย์    มั่นคง
26 26 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายภูริวัจน์    ทองกองเตีย
2. นายสหรัฐ    ทินวงศ์ปาน
3. นายศรายุธ    สามบุญศรี
1. นางพรสินี    วงศ์หงษ์ทอง
2. นางอุไร    โมระมัต
27 27 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณชนะพร    ศรีอ่อน
2. นางสาววรินธร    อินทรพิทักษ์
3. นางสาววิธิดา    ทองดี
1. นางสาวชัชชญา    จอมคำสิง
2. นางสุรีย์    เมืองทอง
28 28 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวจิณณพัต    ทรัพย์ทวีวศิน
2. นางสาวอัจจิมา    มุทธาประพฤทธิ์
3. นางสาวอภิชญา    พิรุณอมรพันธุ์
1. นางสาวกรรณิการ์    ผิวสะอาด
2. นางสาวพันธุ์ทิพย์    นิลพันธ์
29 29 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชนก    เลื่อนพฤกษ์
2. นางสาวญานิกา    วรรณวงษ์
3. นางสาวมัณฑิตา    สามงาม
1. นางสุรีรัตน์    ยอดทอง
2. นางเนาวรัตน์    สาระศาลิน
30 30 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวอธิพร    ฉิมสุนทร
2. นางสาวพนิดา    ภูศรี
3. นางสาวปวันรัตน์    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวปาณชีวัน    ธนวัฒนากร
2. นางศิริลักษณ์    ณะวงษ์
31 31 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาพร    ผลเจริญ
2. นางสาวสุพัตรา    แก่นสาร
3. นางสาวพัชรินทร์    งามวงศ์
1. นางสาวนุชนาถ    มโหธร
2. นางสาวปาริชาติ    ก๋งใช้
32 32 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายนราศักดิ์    ขวัญมณี
2. นางสาวจิราภรณ์    ศาสตร์ประสิทธิ์
3. นางสาวภัณฑิรา    จิตราธิวัฒน์
1. นางสาวพรรษภรณ์    สุขผล
2. นางสาววงเดือน    อุปชัย
33 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายจิรเมธ    นิธิสุวรรณ
2. นางสาวปณิตา    เพ็ชรผุดผ่อง
3. นายฐิติวุฒิ    ถิ่นโสภณ
1. นางอนงค์    มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ    แสงสุริโยทัย
34 34 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายรถฐสิทธิ์    ประสาวนัง
2. นายสุวรรณ    ท่าพิมาย
3. นายชาย    -
1. นางสาวพนิสา    สระทองแห่ว
2. นางสายใจ    จักขุพันธ์
35 35 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกรพัฒ    ศิริกุลผดุงศักดิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์    โมระชาติ
3. นางสาวกัญญาณัฐ    สุภาษิต
1. นางจันทนา    สิทธิรุ่งเรือง
2. นางชุติกาญจน์    ไหลกูล
36 36 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวสุจิรา    ไกรรสธำรง
2. นางสาวณัชชา    คุ่ยศิริ
3. นางสาวอมรรัตน์    แซ่ตั้ง
1. นางพัชรินทร์    เอี่ยมรอด
2. นางอรัญญา    ภักดี
37 37 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนภา    เรืองโรจน์
2. นางสาวลักษณา    อินทร์เนตร
3. นางสาวสุทธิดา    ศิริโชติ
1. นางเสาวนุช    นุชพันธุ์
38 38 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายกรกฤช    นิมิตรัตน์
2. นางสาวกุลนิษฐ์    บุญมั่น
3. นางสาวชื่นกมล    ชาวสวน
1. นางจารุวรรณ    พงษ์พรต
2. นางสาวนงลักษณ์    บุญล้อม
39 39 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายอิทธิศักดิ์    เลิศอาวาส
2. นายสุทธิโชค    กลัดกลีบ
3. นางสาวอนุธิดา    คำม่วง
1. นางสาวอนัญญา    แสงทอง
40 40 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐสินี    เนียมสุวรรณ
2. นางสาวอรกานต์    สิงห์เทียน
3. นางสาวกาญจนา    แซ่อึ้ง
1. นางสาวจีรวรรณ    สุขผล
2. นางสาวดารุณี    รักซ้อน
41 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยวรรณ    คำตั้งหน้า
2. นางสาวทัดนภา    ทัศน์กระแสร์
3. นางสาวแพรไหม    ใบพลูทอง
1. นางสาวรติพร    ช่อลำไย
2. นางวรรณี    นาคหาญ
42 42 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    มากเจริญ
2. นางสาวจิราภร    คงกระพันธ์
3. นางสาวสุจิตรา    ฉวีวงค์
1. นางสาวเพชรัตน์    เชียงดา
43 43 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวรรณ    สว่างแสง
2. นางสาวอาริสา    แผนสมบูรณ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์    เพชรสุกใส
1. นางสาวจิตติมา    กิจสังสรรค์กุล
2. นางสาวสุพรรณณี    สกุลพฤทธิ์
44 44 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทรวรรณ    ยอดรัก
2. นางสาวกมลพรรณ    เจ้าส่ง
3. นางสาวสุชานาถ    อินต๊ะ
1. นายนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี
2. นางพัชรา    ไตรยวงศ์
45 45 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาววาสนา    เจริญพงศ์ธีระ
2. นางสาวชนากานต์    จวงเงิน
3. นางสาวธนภรณ์    ศรีตาล
1. นางจิรฐา    วัฒนาพรไพศาล
2. นางสรัญญา    ถาวรกุล
46 46 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายปิยะพงษ์    ศรีถม
2. นางสาวอทิตยา    นิยมพลอย
3. นางสาวปภาวี    ศรีสุข
1. นางปราณี    เทพเทียน
2. นางสาวไพเราะ    กาฬภักดี
47 47 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวรักชนก    ทองประมูล
2. นางสาวณัฐชยา    พูลสวัสดิ์
3. นางสาวจรรยาพร    พรมจารี
1. นางสาวนิภาภรณ์    พิชิต
2. นางสาวอลิษา    ผลสมหวัง
48 48 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญภา    อโปกุล
2. นายพริษฐ์    กุระจินดา
3. นางสาวชยุดา    นุ่มนวล
1. นางกฤตพร    แผนสมบูรณ์
2. นางกานดา    พูลสวัสดิ์
49 49 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรณัณ    ขำเนตร
2. นางสาวณัฎฐกานต์    ดีเปี่ยม
3. นางสาวศุภัคศรัณย์    หนันทุม
1. นางสาวรัชนีกร    ไชยสูตร
50 50 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปนัดดา    ประกาสิต
2. นางสาวปาริตา    เจ็กมะเริง
3. นางสาวอภัสรา    จำปา
1. นางสาวธิติมา    อู่พิทักษ์
2. นางสุวพิชญ์    จันทูร
51 51 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศกลวรรณ    คลังทรัพย์
2. นางสาวพรรณลดา    ปันณาศรี
3. นางสาวรุ่งรัตน์    ศรีวิรัญ
1. นางสาววารุณี    ศศะนาวิน
2. นางสุขสวัสดิ์    บุญศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................