งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    ทองสินธุ์
2. นางสาวศศินิภา    ทรัพย์มาก
3. นางสาวชนม์สิตา    เนตรลา
1. นางสาวพรรณิภา    สุขแสน
2. นางสาวอัปสร    ชัยเภรี
16
2 2 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวศศินา    สาหล้า
2. นางสาววริศรา    สระทองคลื้น
3. นางสาวพรพรรณ    ปิ่นน้อย
1. นางวรรณพร    กุลเสน
2. นางอารีย์    เกษชม
20
3 3 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายวัชพล    หวังแจ่ม
2. นางสาวมายาวี    เลียบแสง
3. นางสาวรัญชลี    โต๊ะชื่นดี
1. นายมนัสถา    สีทอง
2. นางสาววิชิตา    นาคนาวา
15
4 5 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวพรไพลิน    พักอยู่
2. นางสาวพลอยชมพู    สุนทรโชติ
3. นางสาวนริตา    จูโพธิ์แก้ว
1. นางสาวผกามาศ    หมอกมัว
2. นางสาวพีรวรรณ    แก้วสุกแสง
4
5 6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    รุ่งสว่าง
2. นางสาวกัฏฐาภรณ์    ยาขันทิพย์
3. นางสาวสุทธิดา    เพิ่มเพียร
1. นายจิตรกร    ขันธ์สันเทียะ
2. นางนาฏยา    สูงเนิน
6 7 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมาลัยรัตน์    ช่างจัด
2. นางสาวณัฐชา    กองเกิด
3. นางสาวสุพรรณิการ์    มณีวิหค
1. นางสาวพิมพ์ชณิสร    ภาพิรมย์
2. นางสาวสิรยา    วงษ์กล้าหาญ
23
7 8 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    ชำนาญกิจ
2. นางสาวเกษมณี    แพงป้อง
3. นางสาวอนันต์ธิตา    โพธิ
1. นางสาวทักษญา    เณรตาก้อง
2. นางบังอร    โชติแสง
8
8 9 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายอนุเชษ    ซื่อตรง
2. นางสาวสุนิษา    น้อยเมือง
3. นางสาวสุนิสา    เชาว์สุวรรณ
1. นางยุพา    แดงฉ่ำ
2. นางสาววราภรณ์    โตโสภณ
16
9 10 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาววาสิตา    ศิริการ
2. นางสาววนิชพร    ชอบชื่น
3. นายพีระพงษ์    ขานบุตร
1. นางนัฐธวรรณ    ชัยแป้น
2. นางสุดารัตน์    กุลสวัสดิ์
11
10 11 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาพร    อยู่ละออ
2. นางสาวกมลชนก    อยู่เล็ก
3. นางสาวนิลฤดี    สุขวารี
1. นางสาวกมลชนก    กำเนิดสินธุ์
2. นางสาวชบาไพร    บัวแก้ว
29
11 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชญา    รุ่งสว่าง
2. นางสาวเนตรชนก    สมใจ
3. นางสาวพิลัษณีย์    ถิ่นสมอ
1. นายวิทวัส    จิตรอารีย์
2. นางสาววิริฒิพา    พูลมาศ
12 13 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชิดชนก    กันเจริญ
2. นางสาวกาญจนา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวพรรนิสา    เปลี่ยนศรีเพ็ชร์
1. นางสาวทิพย์สุรางค์    พึ่งนิ่ม
2. นางสุชาดา    กุฎีพันธ์
ชนะเลิศ
13 14 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายนครินทร์    พัดชีวา
2. นางสาวชนิตา    กำลังดี
3. นางสาวณัฐวรรณ    ไตรวาสน์
1. นายอมร    ขามธาตุ
2. นางเกวลิน    ณัชธนิกปีติ
30
14 15 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวภาวิณี    ดวงมรกต
2. นางสาวธิมา    ปิ่นแก้ว
3. นางสาวปีติชา    กบิลราช
1. นายอมร    ฤทธิ์อ่อน
11
15 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชรินทร    เกตุอุดม
2. นางสาวสุภัสสร    แซ่แต้
3. นางสาวชิดชนก    พลอยม่วง
1. นางสาวรสิตา    กลิ่นสุวรรณ
2. นางอทิตยารัศมิ์    ทองเหี่ยง
11
16 17 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์    เลาอารีกิจ
2. นางสาววาสนา    อนุอัน
3. นางสาวสุภัสสรา    วิมล
1. นางปิยพรรณ    เสริมผล
2. นางสาวอมรา    อากาศ
10
17 18 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงกมล    จำปาเทศ
2. นางสาวศศิมา    เปี้ยวนาลาว
3. นางสาวสุวรรณี    ก้องเกียรติคุณ
1. นางสาวทวีพร    แก้วบัวดี
2. นางพาวิณีย์    ปิยะพันธ์
11
18 19 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวประกฤติยา    สุขทวี
2. นางสาวสุดารัตน์    ไทยเมือง
3. นายอภิสิทธิ์    ยืนยง
1. นางสาวจินตนา    สุขเจริญ
2. นางสาวนุชนาต    กรแก้ว
4
19 20 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเขมจิรา    ศิริมงคล
2. นางสาวมนัสนันท์    ธงตระกูลรัตนา
3. นางสาวปิ่นอนงค์    ชวนชุมกัน
1. นายณรงค์    โคตรมณี
2. นางวิจิตรา    รักษาสุข
4
20 21 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชานันท์    รวมพล
2. นางสาววิภูษา    วงษ์สนธิ์
3. นางสาวนาตยา    ศรีคงเมือง
1. นางประทุมทิพย์    ทองสะอาด
2. นางลิขิต    มามีเจริญ
21 23 โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวอรกัญญา    พิมพันธุ์ดี
2. นางสาวพรพิมล    นพเกียรติ
3. นางสาวพิชญา    ปรากฎผล
1. นายกฤษฏิณัฏฐ์    โพ้ะสูงเนิน
2. นายมนตรี    แก้วคง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 24 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายธีรดนย์    เฮงรักษา
2. นางสาวนภัสสร    ธาตุทองคำ
3. นางสาวสายทิพย์    แสงทอง
1. นางสาวสุคนทิพย์    เทศทำ
2. นางอัธยา    นนธ์พละ
7
23 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริลักษณ์    ประพันธ์พจน์
2. นางสาวภารดี    เลี้ยงพฤกษา
3. นางสาวฐานิฎา    อู่ดก
1. นางชูศรี    สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอัญชลี    ครุธงาม
8
24 26 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลรัตน์    ราตรี
2. นางสาวณัฐกานต์    พวงวัดโพธิ์
3. นางสาวฐิติมา    บุญพรม
1. นางจินตนา    หงษา
2. นางชุดาภรณ์    จันทร์คามคำ
16
25 28 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายกหาปณา    บัวคลี่
2. นายสหรัฐ    สีบุตร
3. นายนิติพงษ์    ใจหาญ
1. นางศุภรดา    ชัยวรวัช
2. นายสุเมธ    พันกลิ่น
43
26 29 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภรัตน์    แจ่มทองหลาง
2. นางสาวกัญญาณัฐ    ไชยสงคราม
3. นางสาวปณิธิ    หมื่นอาจยิ้ม
1. นางสาววีร์สุดา    กองศรี
2. นางศรีไว    มหาพรหม
37
27 30 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวชัญญา    ปัดกอง
2. นางสาวราชาวดี    ปะตังทาเน
3. นางสาวเจนจิรา    มะณีพารัตน์
1. จ.ส.ต.หญิงสุธิษา    ทองนอก
2. นางสาวสุวิญชา    นาศรี
33
28 31 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ    เขียวแจ่ม
2. นางสาวพรรณิภา    อุทก
3. นางสาวสิริมา    ประเสริฐสังข์
1. นางกัญญา    นวลตาล
2. นางสาวปัทมวัลย์    บุญถนอม
21
29 32 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายธเนศ    ทรัพย์ธำรงค์
2. นายธนธรณ์    ชินรัตนา
3. นายอนุพล    แก้วยา
1. นางสาวสุธาสินี    พรมทา
2. นายสุภวัช    เชาว์เกษม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายทรัพย์กมล    แสงบุญเรือง
2. นางสาวนิรัชชา    มณีแสง
3. นางสาวกานติมา    จันทร์มา
1. นางวาสนา    กระแสร์
2. นางอนงค์    มีปัญญา
35
31 34 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวเพ็ญนภา    คำทุม
2. นางสาวพิมประภา    กฤตพิชญ์
3. นางสาวพร    ปอนาชุม
1. นายพรชัย    สินสวัสดิ์
2. นางสาวหทัยชนก    บุญปลูก
38
32 35 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาพร    เจ็กจันทึก
2. นางสาวรพีพร    ขุนชนะ
3. นางสาวสุภาวดี    ศรีทองสุข
1. นางทันทิวา    รวบรวม
2. นางพรฉลอง    พันธุ์รัตน์
35
33 36 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงหทัย    พุฒหอม
2. นางสาวปัทมวรรณ    สมศรี
3. นางสาวจิรา    ทองหล่อ
1. นางชุลีกร    ปิ่นแก้ว
2. นางวัชรินทร์    โมรา
30
34 37 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายมนต์รัก    ชะเอมน้อย
2. นางสาวสุนิสา    แสนสวัสดิ์
3. นางสาวเกศรินทร์    หลวงสุนทร
1. นางสาววรุณ    อิ่มใจ
2. นายวศิน    พุดซ้อน
41
35 38 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวบุณยาพร    แซ่ลี้
2. นางสาวพรนับพัน    ผาสุข
3. นางสาวกฤษณา    สระแสง
1. นางจำเรียง    ไชยเจริญ
2. นางสาววรรณี    ศริดี
33
36 39 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญมณี    สีทองคำ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์    ดวงเดือน
3. นายชัยธวัช    ธูปหอม
1. นายนิคม    พื้นผา
2. นายสมาน    เซ็งแซ่
19
37 40 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายเจนนุวัฒน์    งามละม้าย
2. นางสาวทิตยา    สุกแก้ว
3. นางสาวจณิตตา    คงหล่า
1. นายคเณศน์    พึ่งอ่ำ
2. นางอมรรัตน์    กลิ่นอยู่
28
38 41 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงสมร    ผลมะไฟ
2. นายธเนศ    ท้วมเทศ
3. นายณรงค์ชัย    ไกรวารี
1. นางสาวลภัสรดา    จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นางสาวสมพร    แผ่วจะโปะ
25
39 42 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธาธิณี    วงษ์แตงอ่อน
2. นางสาวลลิตา    โภคสมบัติ
3. นายอำนาจ    สายงาม
1. นางสาวมณีวรรณ    จันทร์ตรา
2. นางสิตา    บัวขาว
40 43 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุลักคณา    มีชนะ
2. นางสาวเบญจรัตน์    อุ่นศรี
3. นางสาวทิพาพร    ลำภา
1. นางปราณี    สวยรูป
2. นางสมจิต    ลาวัง
40
41 44 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐนันท์    บัวงาม
2. นางสาววีรภัทรา    ดอนเตาเหล็ก
3. นางสาวประกายวรรณ    นุชเปล่ง
1. นางสาวธนาภรณ์    ทองเสริม
2. นางสาวโสภิดา    กระต่ายนาค
21
42 45 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวศรีสาคร    รอดอ๊าต
2. นายอธิการ    จันทร์สีนาค
3. นายณัฏฐกิตติ์    สารศิริวงค์
1. นางชลลดา    ชำนาญ
2. นางสาวราตรี    ลภะวงศ์
27
43 46 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายจีรศักดิ์    ทองคำ
2. นางสาวนภพร    ทวีศรี
3. นางสาวพันณิตา    กองจันทร์
1. นายประกิค    เกศูนย์
2. นางมาลา    แซ่ปัง
32
44 47 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    พุ่มทอง
2. นางสาวกุลยา    เครือปันแก้ว
3. นางสาวพรทิพย์    กาฬษร
1. นางสาวศิวพร    สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์    ไชยชาญรมย์
38
45 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    ทองธิสาร
2. นางสาวนัฐพร    วงษาทอง
3. นางสาวจุฑารัตน์    อิณปุรณ
1. นางสาวมัทธิกา    จำปาแท้
2. นางสาววิบูลย์ศรี    ศรีอุทัย
23
46 49 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรธิดา    เชื้อทหาร
2. นางสาวเบญจพร    จะสูงเนิน
3. นางสาวสุธาสินี    เพ็งพรหม
1. นายพลากร    ลี้สกุล
2. นายวรวัธ    ศิลอาภรณ์
42
47 50 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาษณีย์    ธรรมเภรี
2. นางสาววัจนาภรณ์    บัวแก้ว
3. นางสาวออมพลอย    สุวรรณสุข
1. นางสาวภคพร    งามประเสริฐสิทธิ์
2. นางสาวศศิธร    มีคุณ
25
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................