สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1510 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 2 7 4
2 1511 โรงเรียนชลกันยานุกูล 64 227 120
3 1512 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 6 30 13
4 1513 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 49 151 82
5 1514 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 34 185 76
6 1515 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 2 2 2
7 1516 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 13 30 21
8 1518 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 9 26 14
9 1523 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1 3 2
10 1524 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 3 7 5
11 1525 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 2 3 3
12 1527 โรงเรียนแสนสุข 5 25 9
13 1509 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 2 7 2
14 1517 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1 10 1
15 1519 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 2 9 5
16 1522 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 2 5 4
17 1526 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 9 17 11
18 1520 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 1 1
19 1521 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 7 12 8
รวม 214 757 383
1140

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]