สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2096 โรงเรียนดอนคาวิทยา 14 45 22
2 2097 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 54 196 95
3 2098 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 6 23 8
4 2099 โรงเรียนบางลี่วิทยา 13 44 25
5 2100 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 2 2 2
6 2103 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 16 88 25
7 2104 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 5 25 10
8 2105 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 10 17 13
9 2106 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 7 30 14
10 2107 โรงเรียนอู่ทอง 53 161 88
11 2108 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 11 46 19
12 2101 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 11 20 16
13 2102 โรงเรียนรัตนศึกษา 4 4 4
รวม 206 701 341
1042

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]