สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2005 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 24 41 32
2 2008 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 7 20 13
3 2011 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 10 56 22
4 2012 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1 6 3
5 2013 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 9 17 13
6 2015 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 3 26 5
7 2016 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 56 247 110
8 2017 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 5 2
9 2018 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 6 30 13
10 2021 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 45 133 70
11 2022 โรงเรียนแคทรายวิทยา 1 3 2
12 2023 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 2 11 4
13 2004 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1 3 2
14 2006 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 11 29 14
15 2007 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 3 8 5
16 2009 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 3 18 5
17 2010 โรงเรียนนารีวิทยา 10 35 16
18 2014 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 2 2 2
19 2019 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1 1 1
20 2020 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 5 11 9
รวม 201 702 343
1045

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]