สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1639 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 44 134 73
2 1642 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 2 4 3
3 1643 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 3 5 4
4 1644 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 9 33 17
5 1645 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 6 14 10
6 1646 โรงเรียนบางปะหัน 9 30 17
7 1647 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 2 4 3
8 1648 โรงเรียนปากกรานพิทยา 2 6 3
9 1650 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 20 113 42
10 1652 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 2 9 3
11 1653 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 3 3 3
12 1655 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1 1 1
13 1656 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 21 114 46
14 1657 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 69 214 117
15 1659 โรงเรียนอุทัย 1 3 2
16 1640 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 3 1
17 1649 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 1 3 2
18 1651 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 2 10 2
19 1658 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 5 10 8
20 1641 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1 6 3
21 1654 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 2 2 2
รวม 206 721 362
1083

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]