สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1240 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 2 2
2 1241 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 3 8 6
3 1242 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 8 52 16
4 1243 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 7 70 23
5 1244 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 12 38 18
6 1245 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 7 48 17
7 1246 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 5 23 10
8 1247 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 21 108 42
9 1248 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 18 88 32
10 1249 โรงเรียนบางกะปิ 8 16 12
11 1252 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 4 7 6
12 1253 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 3 11 6
13 1254 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 8 38 14
14 1255 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 13 40 25
15 1256 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 4 10 8
16 1257 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 7 4
17 1258 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 27 49 38
18 1260 โรงเรียนสารวิทยา 8 17 14
19 1261 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 4 8 7
20 1262 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2 12 4
21 1263 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 5 6 5
22 1264 โรงเรียนหอวัง 20 36 26
23 1265 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 9 39 20
24 1266 โรงเรียนเทพลีลา 16 61 31
25 1251 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1 3 2
26 1259 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 2 1
27 1250 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 4 6 5
รวม 222 805 394
1199

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]