สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1899 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 60 188 91
2 1900 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 5 23 5
3 1901 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 36 83 57
4 1902 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 8 28 10
5 1903 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 5 4
6 1904 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 9 31 17
7 1906 โรงเรียนองครักษ์ 23 88 48
8 1907 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 3 15 5
9 1908 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 3 5 4
10 1909 โรงเรียนเมืองนครนายก 3 12 6
11 1910 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 6 10 8
12 1905 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 4 4 4
รวม 163 492 259
751

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]