หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 693 1.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 694 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 697 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
4 698 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
5 699 3.100 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 700 3.200 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 701 4.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
8 702 4.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
9 703 5.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
10 704 5.200 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
11 705 5.300 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
12 706 5.400 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
13 709 5.500 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
14 708 5.600 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
15 707 5.700 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
16 717 6.100 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
17 718 6.200 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
18 720 6.300 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
19 719 6.400 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
20 713 7.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
21 714 7.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
22 715 7.300 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
23 716 7.400 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
24 710 8.100 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
25 711 8.200 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
26 712 8.300 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
27 721 9.100 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
28 722 9.200 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิชยา กรพิพัฒน์
2 Mr.Tian Ye
3 นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวร

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]