::sm-center

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 2.  044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
3.  045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6.  048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7.  049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8.  050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9.  052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
11.  055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 12.  057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13.  058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]