รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1. นางสาวมายาวี  เลียบแสง
2. นางสาวรัญชลี  โต๊ะชื่นดี
3. นายวัชพล  หวังแจ่ม
 
1. นายมนัสถา  สีทอง
2. นางสาววิชิตา  นาคนาวา
 
รวม32
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  พิลากุล
 
1. นางสาวสุมิตรา  พันทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กหญิงดีน่า  ศิริทรัพย์
2. เด็กหญิงอารยา  ดำหมัด
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดำหมัด
 
1. นางสาวสุภาพรรณ   ศิริเพ็ชร
2. นายวรชัย   ลัดลอย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  บุหงาเรือง
2. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่เจริญ
3. นางสาวเฮาวา  หริ่มเพ็ง
 
1. นางสมหมาย  ลัดลอย
2. นายเกรียงไกร   ทรัพย์เกิดปัญญา
 
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นายพชร  คงคุณเกียรติ
 
1. นางโนรี  บุญมาเลิศ
 
รวม86
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงนภชนก  จันทร์ชูผล
 
1. นางจิราภรณ์  สกุลเหลืองอร่าม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสิริมา  ตันสุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  วงศ์สวัสดิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวพิมลภัส  คชเสน
2. นางสาวสาริศา  เมืองซอง
3. นางสาวอัมพวรรณ  หลายประสิทธิ์
 
1. นางวนิดา  ปิยะภาคุณวัฒน์
2. นายสมชาย  พิมพ์เงิน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงฐานิดา  ท้วมโสด
2. เด็กหญิงวรกานต์   ใจภักดี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ทองกระจ่าง
2. นางสาวอรุณประภา  อินทะสอน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัณฑ์พิชชา  จำศักดิ์
2. นางสาวธนัชชา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวนุชนารถ  ทองกระจ่าง
2. นายภาณุพงศ์  ประเสริฐ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวอริสา  เกิดแก้ว
 
1. นายสมชาย  พิมพ์เงิน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรกนก  อิ่มละเอียด
2. เด็กหญิงกัลยกร  บัวนิ่ม
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ไม้สวัสดิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  วิเชียรวารี
2. นางสาววราพร  หวังเสถียร
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวพัฒน์นรี  เศวตาภรณ์
2. นางสาวอมลวรรณ  ริ้วมงคล
 
1. นายณรงค์  เเช่มประสิทธิ์
2. นางสาวพัชรินทร  เเก้วจินดา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวทองทิพย์  ทุยเจริญ
2. นางสาวพิมพ์รภัทร  มุดทรัพย์
3. นางสาวสุภัสสรา  อุปพงษ์
 
1. นางปิ่น  ช่างทอง
2. นางดรรชนีย์  กัลยา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัลยรัตน์  จาดฮามารด
2. นางสาวจีระนันท์  ปัญญะปูน
3. นางสาวฉันชนก  เทพกุญชร
4. นางสาวชนพร  จันทร์ทอง
5. นางสาวชมพูนุช  ทองอยู่
6. นางสาวฐนภร  สีล้ง
7. นางสาวณภัชนันท์  เสงี่ยมวงษ์
8. นางสาวณัฐยาน์  ศิริประเสริฐ
9. นางสาวณิชาพร  โพธิศิริ
10. นางสาวนวิยา  นิลสกุล
11. นางสาวนุชธิดา  พิพรพงษ์
12. นางสาวบุษยา  คันทะศร
13. นางสาวพิมพ์ชนก  ท้วมแก้ว
14. นางสาวภัทรจิรา  พันธ์น้อย
15. นางสาวมุทิตา  แก้วโคจร
16. นางสาววัชราภรณ์  ทิมสุกใส
17. นางสาวสิโรธร  ฤทธิเดช
18. นางสาวสุพิชญา  ด้วงพิบูล
19. นางสาวอัชญา  ยอดโถ
 
1. นางสาวปุณณฎา  พันธสี
2. นางสาวพรรณวรท  แก้วดวงตา
3. นายจุมพล  บุญมี
4. นางอรอนงค์  มีพึ่ง
5. นายจิระศักดิ์  คชสีห์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ใหม่เอี่ยม
2. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ใหม่เอี่ยม
 
1. นางกิ่งกาญจน์  บุญสร้าง
2. นางสาวเจนจิรา  มานะต่อ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวปภาวรินทร์  เคลือบสำราญ
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงปุณย์ชยา  แสงสุทธิเศรษฐ์
 
1. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงมาร์ติน  สิทธิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกอบลาภ  จันมุณี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงพิมพ์รพี  พูลทวี
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ณีวงศ์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  หิ้งทอง
3. เด็กหญิงชญาณี  เพ็ญโฉม
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ลี้หยง
5. เด็กหญิงชลลดา  สวยสม
6. เด็กหญิงฏิชิรา  สอาดเซ็น
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญศรีสมุทร
8. เด็กหญิงนราวดี  จันทร์จ่าย
9. เด็กหญิงนารีญา  ปทุมสูติ
10. เด็กหญิงปรียาภัทร  ขันธรักษ์
11. เด็กหญิงปลายฝน  เอกตาแสง
12. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วระหัน
13. เด็กหญิงปิญชาน์  ยังถาวร
14. เด็กหญิงปิยะพัชร  เปลี่ยนศิลาทอง
15. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ชื่นอุทัย
16. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  อินทร์สงค์เคราะห์
17. เด็กหญิงพิมพ์รพี  พูลทวี
18. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีบุตรตา
19. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โพนกองเส็ง
20. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุขแพทย์
21. เด็กหญิงวรรณระพี  พงษ์รัตน์
22. เด็กหญิงศศิธร  ชนะเลิศ
23. เด็กหญิงสรนุช  งามกมลรัตน์
24. เด็กหญิงสุชาดา  คำปัน
25. เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นแสง
26. เด็กหญิงสุภาวดี  ไตรรัตน์
27. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีเกษม
28. เด็กหญิงเขมิกา  ประเสริฐศักดิ์
29. เด็กหญิงเบญจมาส  จันดี
30. เด็กหญิงเหวิน เหวิน  เจ้า
31. เด็กหญิงไอยา  พรมมาวัน
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
2. นายก้อง  มักสัมพันธุ์
3. นายเกษมวุฒิ  มังคลาด
4. ว่าที่ร้อยตรีกอบลาภ  จันมุณี
5. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
6. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
7. นางสาวกรณัฏฐ์  วรรณนภาลัย
8. นางสาวสุริวิภา  แป้นแก้ว
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองบัว
2. เด็กหญิงธัญญาพร  กองคำ
3. เด็กหญิงนันทิชา  ปานนอก
4. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิงห์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  พ่วงพรมมา
6. เด็กหญิงศศิประภา  นาคเกษม
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  เรืองทอง
8. เด็กหญิงเจติยา  โลหะเจริญ
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
4. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชัญญานุช  ศรีรักษ์
2. นางสาวณัฎธิดา  บุญลาภ
3. นางสาวณัฐชา  ปู่พก
4. นางสาวธิติมา  เสระชุม
5. นางสาวพรนิภา  แหยมเกตุ
6. นางสาวสุพิชชา  พุทธเจริญ
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
4. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  รังสิกุล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงญานิศา  กิมเล่งจิว
4. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  ประทุมทอง
5. เด็กหญิงพัชรนันท์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอาทิติยา  โชติชื่น
7. เด็กหญิงอารยา  คำศักดา
8. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ทะเกิงลาภ
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
4. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจารุวรรณ  กาญจนเกตุ
2. นางสาวณัฏฐวรรณ  ทองศฤงคลี
3. นางสาวธิดารัตน์  ท้วมพงษ์
4. นางสาวปิยวรรณ  กรมถิน
5. นางสาวพชรพร  คำหมาย
6. นางสาววชิรญาณ์  นุกูลวรรณ
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
4. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงเพ็ญสาฬห์  ชุมเกษียร
 
1. นางอาภา  สระพรหม
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวอริสรา   แสงสมพงษ์
 
1. นางสาวฮามาวียะฮ  เซ็นเจริญ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยยงค์
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงชิดชนก  นิรามิษ
4. เด็กหญิงปพิชญา  บุญคำ
5. เด็กหญิงปัณณธร  เจริญสุข
 
1. นางภัคภิณญา  แสงรักษา
2. นางสาวจรัณญา  โสภาทอง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวนัทชา  จงคา
2. นางสาวปณิตา  สินสมุทร์
3. นางสาวรวิสรา  ศรีทะโชติ
4. นางสาวศศิประภา  ฤกษ์จันทร์
5. นางสาวสิริรัตญา  อิ่มเอิบ
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  ไทยสุริยะ
2. นายณรงค์เดช  ประจันทร์เสน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรกนก  นิลศิริ
2. เด็กหญิงภัทรทิรา  ทองน้อย
 
1. นางสาวอาทิตยา  ธงเดชชัย
2. MissWang  Ci
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงพรมณี  สอนจันทึก
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  นามบุญ
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
2. MissNatsuho  Hamada
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจิราพร  สาพัสดี
2. นางสาววิษรา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
2. MissNatsuho  Hamada
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวณัฐกานต์  อุบลทิพย์
2. นางสาวปภาวรินทร์  สุระวิชัย
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
2. MissKang  Su Mi
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาววารี  ศรีบัว
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญคง
 
1. นางรวมพร  ผิวจิตร
2. MissDuan  an ni
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกาญจนา  พลหงษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขมี
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
2. MissKang  Su Mi
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกชพร  เมคสุวรรณ์
2. นางสาวชนันญา  มงคลชาติ
3. นางสาวนีรภา  อุงศิริ
4. นางสาวปานตา  มิ่งขวัญ
5. นางสาวภัทรพี  ธงทองทิพย์
 
1. นางสาวสุภัทรา  อุนะพำนัก
2. MissNatsuho  Hamada
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญญาทิพย์  บุรีวงศ์
2. นางสาวธนพร  เจริญสุข
3. นางสาวภัทรวรรณ  บรรเทิงจิตต์
4. นางสาวรัชฑาภรณ์  อินทร์พาเพียร
5. นางสาวสุนิตตา  นพโสต
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
2. MissKang  Su Mi
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสิรินทรา  แก้วมณีวงศ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  อุนะพำนัก
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวมุกมณี  ดำรงสุสกุล
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงฉัฐนันท์  กังวลทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชรพร  น้อยประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์อาภา  เมรสนัด
 
1. นางจินดาวรรณ  บรรดา
2. นางสาวปาณิดา  บุญพิทักษ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงฐิติพร  ชื่นแผ้ว
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุปราณี
3. เด็กหญิงภัทรี  ทองเงิน
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
 
43 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวยศวดี  หมื่นทิว
2. นางสาววิภาพรณ์  ใต้ชมภู
3. นางสาวสาธิดา  ประจวบ
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงปริตา  คำสอน
2. เด็กหญิงผกามาศ  สุทธิประสงค์
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  พวงมณี
 
1. นางณีรนุช  เพียรพิสัย
2. นางสาวอณิศรพี  ภวสิริพร
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงปาลิดา  กำเนิดเรือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขวัญยัง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธเจริญ
 
1. นางกาญจนา  จอมศิลป์
2. นางสาวจิดาภา  ไกรหาญ
 
รวม15485
46 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   ผลภาค
 
1. นางสาวอัมพร   พุยศิริ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นางสาวปทิตตา   กนกปัญโญเมธ
 
1. นางสาวอัมพร   พุยศิริ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา   ชาวเหนือ
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร   โกมลเวชกุล
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ผลรักษ์
2. นายศิโรจน์   มังคลัง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายชาญณรงค์   ลออเงิน
2. นายธนกฤต  เสียงเจริญ
3. นายธนภัทร   ดิษฐาพร
4. นายธนากร   พ่วงเนตร
5. นายธีรพล   เอี่ยมพินิจ
6. นางสาวนันทวัลย์   เกือกรัมย์
7. นายนิวัฒน์  เอี่ยมสอาด
8. นายปริญญา  โตศิริ
9. นายภูรินทร์   บุญมี
10. นางสาวรัญชิดา   แกมรัมย์
11. นายราเมศธ์   ชะอุ่ม
12. นายวทัญญู  ศรีทองคำ
13. นายวิศรุต  แก้วนพรัตน์
14. นางสาวสุพัตรา  ฉ่ำสมบูรณ์
15. นางสาวสุวนันท์   บริสุทธิ์
16. นายอณัฐพล   กลิ่นประดิษฐ์
17. นายอภินันท์  สนนำพา
18. นายอภิสิทธิ์  สนนำพา
19. นางสาวเบญจรงค์   สมชื่อ
 
1. นายอดิพงษ์   แก้วศรี
2. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
3. นางทัศนีย์  แก่นภมร
4. นางลัดดวัลย์   ใจดี
5. นายวรินทร  วงษ์ทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กชายพูศักดิ์   แดงสี
 
1. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายณัฐศักดิ์   อู่สิริ
 
1. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กชายรุ่งปรีดา   สะโมสร
2. เด็กชายวรายุทธ   จันทร์ทอง
 
1. นางสาวภรทิพย์   บุญจันทร์
2. นายไพรัตน์   นิ่มบัว
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  รุ่งเรือง
2. นางสาวมลิวัลย์   คุ้มม่วง
3. นางสาวสุพรรษา   ศรีแนน
 
1. นางบุปผา   ตันตะราวงศา
2. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร   บุญฉิม
2. เด็กหญิงภัสชาภัค   ปานสมบุญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  เบ็ญจะนาค
 
1. นางบุปผา   ตันตะราวงศา
2. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
 
รวม3417
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายณัฐพงศ์  ศรีสวัสดิ์
2. นายธนวิน  ดาทอง
3. นางสาวนฤมล  ไชยชาญรัมย์
4. นางสาวนารีรัตน์  เอี่ยมเอม
5. นายปริญญา  เหล่าบุตรสา
6. นายพีรพัฒน์  พรหมอินทร์
7. นางสาววาสนา  แสนคุณา
8. นางสาวสุจิตรา  หมอดี
 
1. นายจักรกริช  พานิช
2. นางสาวน้ำทิพย์  ทองสกุล
3. นางสาววิไลพร  ทองทิพย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวขวัญเรือน  ซุยพิมพ์
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวขวัญข้าว  ซุยพิมพ์
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายกลิ่นศักดิ์  เจริญชนม์
2. นางสาวนุชนาศ  โรจน์แก้ว
3. นายภูชิต  เรืองศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
2. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายศิรวิชญ์  สวัสดิ์เดช
 
1. นายประมินทร์  ชูพิพัฒน์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวนิพาดา  อาษานอก
 
1. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายศิรวิชญ์  สวัสดิ์เดช
 
1. นายประมินทร์  ชูพิพัฒน์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายธนพล  สะบู่รัมย์
2. นายธนวัฒน์  อัตตาโว
3. นายพงศกร   ผิวจันทร์
4. นายอภิรักษ์  ผาสุข
 
1. นางสาวพรพิมล  เเสนบรรดิษฐ์
2. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายกิตติพงษ์  สมนึก
2. นายชนาธิป  พิพัฒน์ชัยยศ
3. นายอัครวินท์  สมิติ
 
1. นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข
2. นางสาวสุวิชา  บุญรังสิมันตุ์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  อภัยโส
2. เด็กชายชานนท์  ภุมมาลา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สิญจวัตร์
4. เด็กหญิงธิดารา  แสงรัมย์
5. เด็กหญิงนาถตยา  พรหมนัด
6. เด็กชายศักดิ์ดา  ยังโหมด
 
1. นางสาวชุติมา  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข
3. นางสาวรุ่งนภา  วิจิตรวงศ์
 
รวม2917
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายรัตนภูมิ  แก้วอุดม
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชื่นบาน
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายอธิชา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา  จ้อยสำเภา
3. เด็กหญิงอุดมพร  พันสิทธิ์
 
1. นายอลงกรณ์  บงแก้ว
2. นางสาวพรนภา  เลื่อยคลัง
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาวธิญาดา  แสงทวี
2. นายสหรักษ์  มากะเต
3. นางสาวสุรัสวดี  เจริญสุข
 
1. นายสมประสงค์  จำปาทอง
2. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายธนภัทร  พะวงจิตร์
2. เด็กชายศิรภัทร  แสนกาสา
 
1. นางสาวบุษบา  เจริญมา
2. นางสาวชวัลลักษณ์  วิทยพันธุ์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายจิรภัทร  เลิศทยากุล
2. นายธีรศาสนติ์  ธุริวรรณ
3. นางสาวศิรินภา  กาฬสุวรรณ์
4. นางสาวสุนิสา  เอมศิริ
5. นางสาวเกตุมณี  คำภีร์
 
1. นายอุทัย  เสนารักษ์
2. นางสาวประทุม  จิรกาวสาน
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองรัตน์
2. เด็กชายพงศพัศ  เรืองรัตน์
 
1. นางอารีย์  ถิระผะลิกะ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  โพธิสอน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาววิภาณี  พานิชวัฒนา
2. นางสาวศิริกัลยา   นุ่มหอม
 
1. นางสิบพรรณ  พหลทัพ
2. นายเจริญ  พหลทัพ
 
72 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาวภาธีตา  ปรีเดช
2. นางสาวศุภสุตา  บุญเรือง
3. นางสาวอารยา  ซิ้มสื่อ
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
2. นายสมประสงค์  จำปาทอง
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาลัย
2. เด็กหญิงณิชารีย์  อักษร
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  บุญขุนยัง
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
2. นางสาวพิมพ์ประไพ  มนฑิราไลย
 
รวม2417
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายธนาทร  หินแก้ว
2. นางสาวยุพารัตน์  นิลแสง
 
1. นางสาวรติรส  รุ่งรส
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวธนกมล  แซ่โค้ว
 
1. นายเอนก  ปรัชญาเสรีธรรม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
77 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหรียญเจริญ
3. เด็กหญิงเปมิกา  พันสุดน้อย
 
1. นางกรองทิพย์  เถิ่งอุดม
2. นางสาววราลักษณ์  อินทร์ศวร
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวอภิสรา  เณรเนือง
2. นางสาวเกศกนก  มูลแก้ว
3. นางสาวเกศินี  คงเอี่ยม
 
1. นางนภัสวรรณ  ล้ำเลิศ
2. นายบรรเทิง  โลกวิทย์
 
79 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงปรียาพร   คงเทียน
3. เด็กหญิงรัญชิดา  บุญขันธ์
 
1. นางกรองทิพย์  เถิ่งอุดม
2. นางสาวศิรวดี  ศรีนวล
 
รวม139
80 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดด้วง
2. เด็กหญิงวาฐิณัฐ  ชูเวทย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษหอม
 
1. นางสาวทัศนีย์  หาญชุก
2. นายชนกานต์  บุญเขียน
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายกรศักดิ์  สมบูรณ์
2. เด็กชายอานนท์  พลาชีวะ
 
1. นางสาวประถมพร  โคตา
2. นายปองภพ  ตระกูลศุภชัย
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ทวยจัตุรัส
2. เด็กชายพัทธาดนท์  ศรีพิบูลย์
 
1. นางสาวประถมพร  โคตา
2. นางสาวเจนจิรา  บ่าพิมาย
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวชุติมา  อิ้วจันทึก
2. นางสาวนิรมล  หงส์ชนะกิจ
3. นางสาวปรางทิพย์  จันนามวงค์
4. นางสาวพรทิภา  มฤค
5. นางสาววิสสุตา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
2. นายประสิทธิ์  สว่างกุล
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวกรรภิรมย์  แสนคำภา
2. นางสาวนิศามณี  เลิศวัฒนพงศ์
3. นางสาวสิริยาภรณ์  ดอรอวงศ์
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีเสถียร
5. นางสาวอภิชญา  ยัม
 
1. นางภารวี  กล่อมปัญญา
2. นางสาวจุฑามาส  ทัศนา
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายชนกานต์  รักษ์เจริญ
2. นายณัฐวัตร  เมรสนัด
3. เด็กหญิงปนัดดา  หนูศรีเจริญ
4. นายภคพล  หอมนาน
5. เด็กหญิงศุภาวีณี  หนูไวเสาะ
 
1. นายพุฒิพงษ์  ชุ่มชูจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีเกียงศักดิ์  โชตินฤวร
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกันทิมา  สว่างเวียง
2. เด็กหญิงกานตืพิชชา  อินทร์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงญาณิศา  ขนตา
4. นางสาวธนพร  เกษโสภา
5. เด็กหญิงปรีชญา  พุดสะอาด
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สีดำ
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  เขียวชอุ่ม
8. นางสาวสมิตานัน  สร้อยสุวรรณ
9. นางสาวอชิริญา  วัฒนเจริญ
10. นางสาวอาทิติยา  ขยัน
 
1. นายประสิทธิ์  สว่างกุล
2. นางสาววราภรณ์  สงวนยวง
3. นายธนาพงศ์  มงคลวรวรรณ
 
87 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกันยภัคร์  เย็นสวัสดิ์
2. นางสาวกุลณัฐ  จากทอง
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมเจริญ
5. นางสาวนันทิชา  ปัญญา
6. นางสาวพรฤทัย  เจี่ยคี้
7. เด็กหญิงพลอยแพรว  วนละที
8. นางสาวมาริษา  บุญเป็ง
9. นางสาวสิริรัตน์  บุญลือ
10. เด็กหญิงอรปรียา  พรมวงษา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  นิลเนียม
2. นางสาวศิริวรรณ  โหลแก้ว
3. นางสาวอรอนงค์  นาโสก
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปฏิโยเก
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสุภกิจ  โพธิ์คำ
 
1. นายณัฐพล  แก้วอิทธิ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายณัฐพล  แก้วอิทธิ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สีหาพงษ์
 
1. นายทศพร  จันทร์เลิศ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชนิษา  ชลารักษ์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  โกสิยารักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ซิเต็ง
 
1. นายณัฐพล  แก้วอิทธิ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายณัฐพล  แก้วอิทธิ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชนิษา  ชลารักษ์
2. เด็กชายนัจฐาปกรณ์  น้อยจินดา
3. นางสาวปรีญาภรณ์  วงศ์ชูจันทร์
4. นายพชรพล  อินทร์ประเสริฐ
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  ซิเต็ง
6. นางสาวศศิวิมล  เหลืองศิริ
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ค้อวัน
8. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายณัฐพล  แก้วอิทธิ
2. นายทศพร  จันทร์เลิศ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายนนทนันทน์  ใหม่อ้วน
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายวาทยกร  ทรงหอม
2. นางสาวสมปรารถนา  สมัครการไถ
 
1. นางสาวศิริรุจน์  สุขสำราญ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายขจรศักดิ์  กมลวงค์
2. เด็กชายจิรศักดิ์  สุขบำรุง
3. เด็กชายจิรายุ  พลราชม
4. เด็กชายชัยวัฒน์  มีแววแสง
5. เด็กชายบุรัสกร  กี่จินดา
6. เด็กชายภูริวัจน์  สุขศิริโชติหิรัญ
7. เด็กชายศุภากร  บุญประเสริฐ
8. เด็กชายอภินันท์  คำหอม
 
1. นายอนุชัย  โหมดประดิษฐ์
2. นายวิโรจน์  สิริถนอมทรัพย์
3. นายวิชิต  เพชรศรี
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายกันตชัย  หอระตะ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  รักษานนท์
 
1. นางสาววันทนา  แดงเจริญ
2. นางสาวรุจินันท์  ทิพย์รัตน์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายธีรภัทร  สมานมิตร
2. นายสุทธิพงศ์  เชิดชู
 
1. นายผดุงศักดิ์   ครองสกุล
2. นายบุญฤทธิ  เจริญช้าง
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธงทอง   เพิ่มนิยมกิจ
2. เด็กชายธนกฤต  โซวเซง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงนีรภัทร   โสภณ
2. เด็กชายภูมิปัญญา   เหล่ารอด
 
1. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวจินตรา  อัมพรชมพู
2. นางสาวภัทราวดี  คำประสาร
3. นางสาวสุชาดา  เกตุกิ่ง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ประจะเนย์
2. นางสาวสุพิชญาย์  นาคเณร
 
105 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภานุวิชญ์  อ้นมงคล
 
1. นายชนกานต์  บุญเขียน
 
106 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นายชนกานต์  บุญเขียน
 
107 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวศิวนาถ  เถื่อนโทสาร
 
1. นายชนกานต์  บุญเขียน
 
108 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายตราภูมิ  ไตรรัตน์
 
1. นายชนกานต์  บุญเขียน
 
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนสุข
2. เด็กชายบัญชา  แสงอุไร
 
1. นายชนกานต์  บุญเขียน
 
รวม8646
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงฮัสลีน่า  มะนูรีม
 
1. นางศศิญา  เม้ยสมัคร
 
111 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมอนทองวิทยา 1. เด็กชายสุนธี  มะนิยะ
 
1. นางสาวสุภิญรัศม์  มนูรีม
 
รวม22
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 1. นายธวัชชัย  บินสเล
2. นายนครินทร์  เทียนมณี
3. นายพรมนัส  เกษมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรวิทย์  เต๊ะซัน
2. นายมนตรี  ยอมิน
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 1. นางสาวลลิตา  เห่งหุ่ม
2. นางสาวอริสา  สมบูรณ์ผล
3. นางสาวเจนจิรา  กองลี
 
1. นางสาวพรรณทิภา  แม้นมินทร์
2. นางสุนิสา  มะทอง
 
รวม64
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกัญญาณัญ  เพิ่มพิมล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิจิตรสมบัติ
3. เด็กหญิงปัจจริญา  นาสิงห์รัชตะ
4. เด็กหญิงพลอยฝน  อินทรโฆษิต
5. เด็กหญิงพัฒระวี  จำเพียร
6. เด็กหญิงพิชชาพร  น้อยใจบุญ
7. เด็กหญิงม่านฟ้า  อินทรโฆษิต
8. เด็กหญิงรักคุณธรรม  สุมประพาฬ
9. เด็กหญิงอินทิรา  พึ่งดี
 
1. นายศรัณย์  รัตนวรรณ
2. นายรัฏฐา  โกสิตานนท์
3. นายวณิชวงศ์  วงศ์ชัย
4. นายเทพระวี  ปราสาทกุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นายชวัลวิทย์  สีมาเอกรัตน์
 
1. นางสาววีณา  นิ่มเรือง
 
รวม105
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงพิยดา  เจ๊ะกาเซาะ
2. เด็กหญิงศิริญา  วัง
3. เด็กหญิงสุชาลิณี  โพธิอุโมงค์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  กาวทอง
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  จุ่นแก้ว
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ม่วงศรี
2. นางพเยาว์   คงมินทร์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงตีรณา  ตี๊กิ๊ม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นุชเปลี่ยน
3. เด็กหญิงอรัสยา  ถนอมญาติ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
2. นางพเยาว์  คงมินทร์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   แสนสอาด
2. เด็กชายอนวัช  บำรุง
3. เด็กชายอาลี   อาระซาด
 
1. นายโชติวัตร  ศิริโวหาร
2. นางสาวลำแพน  คำเฉียง
 
รวม116
119 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรรณพิรุณ
 
1. นางสาวชลาลัย  ประสพบุญ
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายนนทวัฒน์  สมชื่อ
 
1. นางสาวมลิฎา  เพื่อนงาม
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  จิตต์รุ่งเรือง
 
1. นางสุภัทรา  จวงอินทร์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัททชา  พรหมอินทร์
 
1. นางนุกูล  สันทัดค้า
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธนัญภรณ์   ชื่นนอก
 
1. นางสาวแก้วเกสร  อำสันเทียะ
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกัญญวรา  รัตนจางวาง
2. เด็กหญิงชนิกานต์   พุกศรีสุข
 
1. นายขัตติยะ  นิระพงษ์
2. นางสาวนันทนา  กาญจนา
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกชพงศ์  ทองบุญนะ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  แน่นอน
 
1. นางวรรณพ็ญ  วรภูมิภัทร
2. นางนารีรัตน์  วัฒนกุล
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงรตีวันต์  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงรุ้งสิริ  บุญศรี
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
2. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายทวีรัตน์  พงษ์ศรี
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์
 
1. นางรัชนีวรรณ  พาลพ่าย
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายวรัชญ์  พาลพ่าย
 
1. นางจิราวรรณ  คนงาม
 
130 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติภา  วรกุลเกริกไกร
2. เด็กชายวรปรัชญ์  อินทร์ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงสุวพิชชา  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาวรักษา  สุขวิชัย
2. นายวิโรจน์  ทาวัน
 
131 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกัญญณัช  ชะวะศิริ
2. นางสาวพริมา  สมท่า
3. นางสาววรรัตน์  สวัสดีผล
 
1. นางสาวภัทรอร  อริยธนพงศ์
2. นายศอภิญญา  ทัศละมัย
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรกนก  จูเภา
 
1. นางสุศินาพร  ประยูรสุข
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี
2. เด็กชายธนภัทร  เล็กมั่นคง
 
1. นางวิเชียร  ขันคำ
2. นายปณัฐพงศ์  ใจการ
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวเปรมฤดี  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  จ้อยเจริญ
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา
 
1. นางพัสตราภรณ์  ศรีโคตร
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ
 
1. นายทรงกลด  บุราคร
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายชาคริต  ดิษฐาพร
2. นางสาวณัฐพร  พินิจค้า
3. นายเกียรติพันธุ์  เทียนทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  สินศิริ
2. นายพัทธนันท์  ศรีเจริญรักษ์
 
138 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวจิรนันท์  บุญเจริญ
2. นางสาวจิริฐา  สุรินิตย์
3. นายจุฬา  เทพารส
 
1. นายชาตรี  ตุ้มคำ
2. นางสาวนภัสสร  ราชรินทร์
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกฤติมา  ไชยแสน
2. นางสาวจิดาภา  วิรัชกุล
3. นางสาววัชรีญา  จันทรโชติ
 
1. นายชูเชิด  พุทธเจริญ
2. นางสาวภิรมย์  เตียงกูล
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงพรกนก  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงวริศยา  แสวงการ
4. เด็กหญิงอาณดา  เอี่ยมพญา
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  แย้มเกษร
 
1. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ถาจาจั้น
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกินติทัต  จรามร
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรพรหม  ล่ามกิจจา
 
1. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  เขียวสวัสดิ์
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
2. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายวรวัฒน์  ธงสิริ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายภูวนัย  สุขสว่าง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายภูวนัย  สุขสว่าง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายสุธิวัฒน์  มิศิริ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงปัทมพร  เล็กชะอุ่ม
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรกมล  จันโท
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายธนดล  วงศ์ทิม
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธนาภรณ์  อุปถัมภ์
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐกิตต์  อรุณเจริญ
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายชานนท์  รอดรัตนะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
3. นางสาวณัฐกานต์  พรชัยเรืองสุข
4. นายณัฐกิตต์  อรุณเจริญ
5. นางสาวดวงกมล  สำเริง
6. นางสาวธนาภรณ์  อุปถัมภ์
7. เด็กหญิงปัทมพร  เล็กชะอุ่ม
8. เด็กหญิงภัทร์นฤน  สายัณเกณะ
9. นางสาวภาวิดา  ปิ่นเจริญ
10. เด็กชายวรวัฒน์  ธงสิริ
11. เด็กชายศิรพัฒน์  อู่พิทักษ์
12. นายศุภชัย  กรรณสูตร
13. นางสาวเบญจพร  พัฒประคอง
14. เด็กชายเมธาพัฒน์  ธันยวัชร์กุลภัค
15. เด็กชายเอกชัย  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
2. นางกรกันยา  กสิกรรม
3. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
4. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายชานนท์  รอดรัตนะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
3. เด็กหญิงปัทมพร  เล็กชะอุ่ม
4. นางสาวพรกมล  จันโท
5. เด็กชายพลวัต  เอี่ยมยอด
6. นายภูวนัย  สุขสว่าง
7. นายยุทธพล  จันทรศร
8. เด็กชายวรวัฒน์  ธงสิริ
9. นายสุธิวัฒน์  มิศิริ
10. นางสาวสโรชา  ชูลาภ
11. นางสาวอธิศา  พรหมมา
12. เด็กชายเสมา  ความมานะ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
2. นางกรกันยา  กสิกรรม
3. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
4. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกนกรส  ปิ่นแก้ว
2. นายกฤษฎา  ทาระนัด
3. นางสาวกัลยกร  ฤกษ์วรประสิทธิ์
4. เด็กหญิงกัลยาณี  สร้อยสุวรรณ
5. เด็กชายจักรวาล  กล่ำบุญสวัสดิ์
6. นางสาวชนิสรา  อยู่อิ่ม
7. นายชนุตร์  ประเสริฐพันธุ์
8. นายชินวัตร  แก้วชัง
9. นางสาวชุติมา  มาลัยวงษ์
10. นางสาวณัฐญาดา  เกษโสภา
11. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขรุ่งเรือง
12. นางสาวณิชนันท์  ชะระจำนงค์
13. นายดุลย์ทรรศน์  เทพหิรัญโญ
14. นายทีปกร  นิลเขียว
15. นายธนดล  วงศ์ทิม
16. เด็กหญิงธนพร  ยังให้ผล
17. นางสาวนริศรา  โรจิณ
18. นายบวรเดช  แสงแก้วนพเก้า
19. นางสาวบุญญรัช  กุสันเทียะ
20. นายปรมินทร์  โพนสุวรรณ์
21. นางสาวประกายวรรณ  พ่วงช่วงโชติ
22. นางสาวปราณี  ฮวดเจริญ
23. นายปิติพงษ์  ใหม่เจริญ
24. เด็กหญิงภัครินทร์  สีไส
25. นายยุทธพล  จันทรศร
26. นางสาวรินรดา  วิชา
27. นายวรกร  เจริญเตีย
28. เด็กชายวรวัฒน์  ธงสิริ
29. เด็กชายวีรภาพ  พรมชาติ
30. นางสาวศิริพรรณ  ศิริประทุม
31. นายศุภวิชญ์  รวยสูงเนิน
32. นางสาวสกุลทิพย์  กิจทองทรัพย์
33. นายสรวิศ  วุฒิจารุวงศ์
34. นายสิรภพ  ปิยะวาทินทร์
35. เด็กหญิงสุชาวดี  หลำแก้ว
36. นางสาวสุดารัตน์  อินสอาด
37. นายสุธินันท์  พันธรักษ์
38. นางสาวสุภาพร  แปะซา
39. เด็กชายอดิศร  แดงเจริญ
40. เด็กหญิงอารียา  วสุวิทย์
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
4. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
5. นายภานุพงศ์  หล่อทรง
6. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
7. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
8. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงอิสราอร  นครกัณฑ์
 
1. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เกตุเอี่ยม
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
163 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  พัฒนสินธุ์
2. นางสาวณัฐกานต์  แสงจันทร์
3. นายธีระพัทธ์  จารุพัชร์กิตติกร
4. นายนพกิจ  กาญจนเกตุ
5. นายนิพัธ  ปิ่นประดับ
6. นางสาวพรนภัส  พัฒนสัมพันธ์
7. นางสาวพัทธีรา  พุ่มชะอุ่ม
8. นายมนไท  สุพรม
9. นายวุฒิชัย  หุตะเจริญ
10. นางสาวอินทิรา  วงษาบุตร
 
1. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นางณฐวรรณ  รัตนวงษ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  อ่วมเกษม
 
1. นางสุชาวดี  เบ็ญจฆรณี
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายนนทกร  หนูน้อย
2. นางสาวฤทัยภัทร  ศาสตระรุจิ
 
1. นางสาวธนัญชนก  แก่นแก้ว
2. MissLiu  Yuanpei
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวช่อทิพย์  ชมสมใจ
2. นายธนวัฒน์  สรรพคุณ
3. นายนันทวัฒน์  มีเภตรา
4. นางสาวปภาวรินทร์  ยิ้มละม้าย
5. นางสาวปาณิสรา  ดิษกุล
 
1. นางเพ็ญศรี  เพ็ชรสมบัติ
2. MissLiu  Yuanpei
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชยาภรณ์  สละหงษ์
 
1. MissZhang  Pingping
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  เกื้อเจริญศรี
2. เด็กชายธันวา  อรรคฮาดจันทร์
 
1. นางจันทร์ณาวา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เนียรมงคล
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาววิมลพร  จันระวงศ์
 
1. นางจันทร์ณาวา  แจ่มจำรัส
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายฐิติพงศ์  สุขรุ่งเรือง
2. นายนิพนธ์  เสน่หา
3. นายมณพัทธ์  ชุ่มชูจันทร์
4. นายวิชากร  ผ่องแผ่ว
5. นายสิริกร  โลทัง
6. นายสุเมธา  ชูเจริญ
 
1. นายขัตติยะ  นิระพงษ์
2. นายเพิ่มศักดิ์  สีสม
3. นายยอดชาย  โคตรุฉิน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกุลิสรา  กาญจนปาริชาติ
2. นางสาวณัฐมน  ศิริวัฒนโยธิน
3. นางสาวสุพิชญา   ศักดิ์สวัสดิกุล
 
1. นางสาวนพวรรณ  บุญเจิรญสุข
2. นางสาวนันทนา  กาญจนา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกรวรรณ  ฉุนตู
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีบุดดี
3. นางสาวปัญญดา  สูญทุกข์
 
1. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
2. นางสาวมลิฎา  เพื่อนงาม
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงมุขชญา  เสาธงทอง
 
1. นางสาวศุทธินี  จตุรภักดิ์
2. นางสาวเกศทิพย์  จ้อยศิริ
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงศิริประภา  กิจจะอรพิน
2. เด็กหญิงโฟกัส  แสงทอง
 
1. นางณัฐนิชา  เนื้อจันทา
2. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปิยวรรณ  สุริยจันทร์
2. นางสาวสุภัสสรา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
2. นางณัฐนิชา  เนื้อจันทา
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวนภัสรา  วิสุทธิศักดิ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  จุนเจริญวงศา
 
1. นางสาวเกศทิพย์  จ้อยศิริ
2. นางสาวศุทธินี  จตุรภักดิ์
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพชร  จันทวงศ์
2. นายภัทรพล  รัตนพงษ์
 
1. นายโชติก  ทรัพย์ดี
2. นางณัฐนิชา  เนื้อจันทา
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวนันทิตา  โฉมศิริ
2. นางสาวอรจิรา  แกล้วเดชศรี
 
1. นายปริญญา  สีใส
2. นางสาวรัตนา  วิหกเหิร
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกฤษณา  เพิ่มชาติ
2. นายธนวัฒน์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวกัญญา  บุญนิมิ
2. นายปริญญา  สีใส
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณฐวรรธน์  ภุมรินทร์
2. เด็กชายรณกร  สุขภูตานันท์
3. เด็กชายรัฐพงษ์  ใหม่ผึ้ง
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายปริญญา  สีใส
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายชวิน  เบ็ญจศักดิ์
2. เด็กชายธนภูมิ  พลรบ
3. เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายปริญญา  สีใส
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายชนันธร  กาญจโนภาส
2. เด็กชายธวัฒน์  บุญสุข
3. เด็กชายศุภวุฒิ  ไตรวุฒิภาภ
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายปริญญา  สีใส
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายก้องภพ  ทองดี
2. นายจรัญวัฒน์  บัวศรี
3. นายนภนต์  มาลัยลอย
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายปริญญา  สีใส
 
รวม187109
184 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายจิภานุวัฒค์   บุญเกิด
2. เด็กชายตะวัน   พิกุล
3. เด็กชายเอกชัย   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพิษณุ   ศรีกระกูล
2. นางยุพิน   พรงาม
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสุรดิษ    สตางค์จันทร์
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายศิรภพ    กุลธิ
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายณัฐกร    ประสพสุข
 
1. นางสมพร  ดิลกศรี
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายชโลธร   ไตรยะสุทธิ์
2. เด็กชายฐิรวรรต   สุขเกษม
3. เด็กชายบดินทร์   แดงสวัสดิ์
4. เด็กชายภาณุพงศ์   มีตาล
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์   บุญสม
6. เด็กชายเจษฎา   มั่นคง
 
1. นายสมศักดิ์  อินทรจันทร์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายฐาปกรณ์   ยิ่งถาวร
2. นายธนาศักดิ์   ถนอมนาค
3. นายธัญวัฒน์   เพ็ชรกูล
4. นายภูเบศวร์   ภู่ประดิษฐ
5. นายอินธิศร   คารทอง
 
1. นายสิทธิโชค   ไหมทอง
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายกันภัย   โตเจริญสุข
2. เด็กหญิงกุลนิดา   โบจรัส
3. เด็กหญิงจันจิรา   ดอนคงมี
4. นางสาวชลธิชา   ปะลุวันรัมย์
5. นายชัชชนม์   ภูมิสวัสดิ์
6. นายฐาปกรณ์   ยิ่งถาวร
7. เด็กหญิงฐิติมา   เสาวิจิตร์
8. นางสาวณัชสุคนธ์   คิดสม
9. นางสาวณัฐธิดา   อึ้งไถ่
10. นายณัฐภัทร   มีสุข
11. เด็กหญิงณิชาพัชร   พยัคฆ์เกษม
12. นางสาวตะวัน   ทาคำวงค์
13. นายธนาศักดิ์   ถนอมนาค
14. นายธัญวัฒน์   เพ็ชรกูล
15. เด็กชายนราธิป   รัตติยา
16. เด็กชายประทีป   ฐิติภิรมย์พร
17. นางสาวลลิตา   สุขภูตานันท์
18. นางสาวลักษิกา   พยัคเกษมโสภณ
19. เด็กชายวีรวัฒน์   สุวรรณเวสสะ
20. นายสรวิศ   เย็นวัฒนา
21. เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์   โสดานาม
22. นางสาวสุทธาสินี   การปลูก
23. นางสาวสุภัสสรา   ชำนาญศิลป์
24. นางสาวสุรัตนา   แดงเจริญ
25. เด็กหญิงหนี่งฤทัย   อุปัญญ์
26. เด็กชายอดิเทพ   สมบูรณ์
27. เด็กชายอนุสิทธิ์   คิดกริ่ง
28. นายอมรเทพ   สีหมอก
29. เด็กหญิงอัญชุลี   ตันเจริญ
30. นายอินธิศร   คารทอง
31. เด็กหญิงเพชรไพริน   วุฒฑวิภาต
 
1. นายสิทธิโชค   ไหมทอง
2. นายสมศักดิ์  อินทรจันทร์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายภูเบศวร์   ภู่ประดิษฐ
 
1. นายสิทธิโชค   ไหมทอง
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุญสม
 
1. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายธนากร  ลาวิลาศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   โอสถานนท์
3. เด็กหญิงนยิกา   ขุนวิไชย
4. เด็กชายพงศธร   อุดมเดช
5. เด็กชายภูมิภัทร   ไชโย
6. เด็กหญิงวริศรา   เพ็ชรทองนะ
7. เด็กชายวสุพล    มาลาเวียง
8. เด็กชายศรีรัตน์   บุตรวงค์
9. เด็กหญิงสุนันทา   จูประเสริฐ
10. เด็กหญิงแพรวา    สุมาลัย
 
1. นางรภากัญ   พะนิรัมย์
2. นายพงษ์ณัฏฐ์   สูงรัมย์
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวพันพัสสา    ไกรทัด
 
1. นางพนิตา   โรจนาภินันท์
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายภูรินท์   บุณยาภรณ์
 
1. นายศานิต   ลอยแก้ว
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวกวิสรา   ปุยเปรม
2. นายจักรภัทร   โตเขียว
3. นายจิรวัฒน์   แซ่ตั้ง
4. นางสาวฐิติพร    เอี๋ยวชุด
5. นางสาวดวงพร   คิดกริ่ง
6. นางสาวรสรินทร์   โคสี
7. นายศิรศักดิ์   มากสวัสดิ์
8. นางสาวศิริทิพย์   คงเจริญ
9. นางสาวเสาวลักษณ์    จงเพียร
10. นางสาวแพรว    วงศ์หาญ
 
1. นายเสกสรร   โยธานันต์
2. นางรุ่งรัตน์   โชคพานิชศิริ
3. นางสาวพรพรหม   ธรรมธร
 
197 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายพงศกร   ประโฉมศรี
2. นายภูริณัฐ    ริ้วทอง
3. นายสุทธิรักษ์   งามสง่า
 
1. นายรติ   พิพัฒน์ศรี
2. นายเสน่ห์   ศิริวรรณ
 
รวม7520
198 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. นายกฤษณะ  แสงดาวเสือ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ถาน้อย
3. นางสาวชลธิชา  โสประดิษฐ์
4. นางสาวปทุมวรรณ  สุขเลิศสิน
5. นางสาววรรนิสา  พิเศษฤทธิ์
6. นายวันวิสา  อำพร
 
1. นางสาวอัญชลี  โอ่งเจริญ
2. นายเตชินทร์  เตชะตรีระวัฒนนฐ์
3. นางสาวอรปรียา  บัณฑิต
 
รวม63
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  กรัสพรหม
2. เด็กชายนพพล  ลิ้มหลาย
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  อ่อนไพบูลย์
 
1. นายชัยรัตน์  แป้นประหยัด
2. นางสาวอรนุช   อารีย์เอื้อ
 
รวม32
รวมทั้งหมด651350