เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางมณฑา ถนอมสิงห์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ผู้ดูแลศูนย์ศิลปะ
2 นายดนัย พยัคเกษมโสภณ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
3 นางกัลยา กลิ่นเชิดชู หัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนดัดดรุณี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
4 นายสมปอง เหมือนสมัย ครู คศ.2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
5 นายนฤเดช ทองขาว ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
6 นางรุจิรา โพธิ์พันธุ์ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
7 นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์ หัวหน้างานบุคคล โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
8 นางอุบล ศรีชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
9 นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
10 นางชลิตา ช้างพลายแก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
11 นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
12 นางอาภา สระพรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
13 นางชุติมา แสงโสภณ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม
14 นางสาวจรรยา สมดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม
15 นางรุจิเรข มีเจริญ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม
16 นางจำนงค์ ศิริพันธ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม
17 นางทิพย์รัตน์ จันทรศร ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม
18 นางสุพิณ ศิลารัตน์ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
19 นางควรพิจ คงเจริญ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
20 นายนฤเดช ทองขาว ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
21 นางสาวอรปรียา บัณฑิต ครูผู้ช่วย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล และรายงานผล
22 นางสาวสาวิตรี คล้ามกลั่น พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล และรายงานผล
23 นายนรุตม์ อัฐนาค ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล และรายงานผล
24 นางสาวสิรินรดา เกตุรักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล และรายงานผล
25 นางวรรณภา ป้อมพิมพ์ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
26 นางสาวกมลทิพย์ อยู่ตรีรักษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
27 นางอุไรวรรณ วงศ์จำปา ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
28 นางพัชพรวรรณ โทเรืองฤทธิ์ ครู คศ.2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
29 นางสาวกชรัตน์ วิกล ครู คศ.2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
30 นายโชคชัย ชุมสาชัย ครู คศ.2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
31 นายเตชินทร์ เตชะตรีระวัฒนนฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
32 นางสาวอัญชลี โอ่งเจริญ ครู คศ.2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
33 นางสาวอรอนงค์ ศิริโวหาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
34 นางสุปราณี เธียรสรรชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
35 นายวิริยะ คงเจริญ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
36 นายเตือน ท้วมจั่น ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดระเบียบรถที่มาร่วมแข่งขัน
37 นางอารี พงษ์เจริญ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดระเบียบรถที่มาร่วมแข่งขัน
38 นางวัลลยา เศรษฐโศภณ โรงเรียนดัดดรุณี รองประธานกรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
39 นางสาวรัชนี มโนอิ่ม โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
40 นางอาภา สระพรหม โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
41 นางวัลลยา เศรษฐโศภณ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
42 นางสาวฮามาวียะฮ์ เซ็นเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
43 นางสาวรุ้งเพชร ต.ศิริวานิช โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
44 นางสาวพรปวีณ์ สังสะนะ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
45 นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
46 นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
47 นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
48 นางภัคภิณญา แสงรักษา โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
49 นางเครือวัลย์ แป้นประหยัด โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
50 นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
51 นางรวมพร ผิวจิตร โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
52 นางสาวอาทิตยา ธงเดชชัย โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
53 นางเพชรรัตน์ดา ฝีกฝ่าย โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
54 นางสาวสุภัทรา อุนะพำนัก โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
55 นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุล โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
56 นางสาวจรัณญา โสภาทอง โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
57 นางสาวรัชนี มโนอิ่ม โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการกลาง ประเมินผล และรายงานผล
58 นางอาภา สระพรหม โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการตัดสินชี้ขาด
59 นางพิมล เสงี่ยมพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการตัดสินชี้ขาด
60 นางขวัญเรือน สังข์มณี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการตัดสินชี้ขาด
61 นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
62 นายกฤตกร น้ำทิพย์ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
63 นางรวมพร ผิวจิตร โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
64 นางสาวเอี่ยมโฉม กุลมงคลนิมิตร์ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
65 นางกันย์ชิสา เรืองพรหม โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
66 นางสาวสุภัทรา อุนะพำนัก โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
67 นางสาวสุภาภรณ์ มากโพธิ์มอง โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
68 นายภูมิศักดิ์ ภูมิลักษณ์ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
69 นายสมสกุล จันทร์โสภา โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
70 นายวิชัย สีไส โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
71 นางสาวรัชนี มโนอิ่ม โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
72 นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
73 นางสาวฮามาวียะฮ์ เซ็นเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
74 นางสาวพรปวีณ์ สังสะนะ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
75 นางรวมพร ผิวจิตร โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
76 นางสาวอาทิตยา ธงเดชชัย โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
77 นางสาวศศิธร เอี่ยวเฮง โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
78 นางเพชรรัตน์ดา ฝีกฝ่าย โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
79 นางสาวสุภัทรา อุนะพำนัก โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
80 นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุล โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
81 นางภัคภิณญา แสงรักษา โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
82 นางชลิตา ช้างพลายแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายบริการอาหาร
83 นางอาภา สระพรหม โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายบริการอาหาร
84 นางสาวเอี่ยมโฉม กุลมงคลนิมิตร์ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายบริการอาหาร
85 นางสาวนฤมล บุญเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายบริการอาหาร
86 นางสาวศศิธร เอี่ยวเฮง โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายบริการอาหาร
87 นายกฤตกร น้ำทิพย์ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายบริการอาหาร
88 นางกันย์ชิสา เรืองพรหม โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการฝ่ายบริการอาหาร
89 นางควรพิจ คงเจริญ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายบริการอาหาร
90 นางสาวรุ้งเพชร ต.ศิริวานิช โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
91 นางสาวพรปวีณ์ สังสะนะ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
92 นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
93 นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
94 นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
95 นางภัคภิณญา แสงรักษา โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
96 นางเครือวัลย์ แป้นประหยัด โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
97 นางรวมพร ผิวจิตร โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
98 นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
99 นางสาวอาทิตยา ธงเดชชัย โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
100 นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่าย โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
101 นางสาวสุภัทรา อุนะพำนัก โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
102 นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุล โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
103 นางสาวจรัณญา โสภาทอง โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
104 นางสาวเอี่ยมโฉม กุลมงคลนิมิตร์ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
105 นางกันย์ชิสา เรืองพรหม โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
106 นางสาวพรทิพย์ จันทร์สว่าง โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
107 นายกฤตกร น้ำทิพย์ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
108 นางสาวฮามาวียะฮ เซ็นเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการดำเนินงาน แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
109 นายตั้ม พลเจริญชัย โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม กรรมการการแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.1 - 3
110 นายสิทธิกร พันศิริ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร กรรมการการแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.1 - 3
111 นางสาวศุภาวรรณ จันทะมูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี กรรมการการแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.1 - 3
112 พระใบฎีกาคณาธิป สนุตจิตฺโต วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร กรรมการการแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.4 - 6
113 นางสาวประไพ พรหมเจริญ ข้าราชการบำนาญ กรรมการการแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.4 - 6
114 นายอาคม ยางนอก โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการการแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.4 - 6
115 นายศุภกร จันทร์เพ็ญ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กรรมการการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1 - 3
116 นางสาวนงนุช ธนะวัฒน์ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยว กรรมการการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1 - 3
117 นายยุทธพล สะและหมัด โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม กรรมการการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1 - 3
118 พระใบฎีกาวิสุทธิวรรณ์ วรญาโน วัดวีระโชติธรรมมาราม กรรมการการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1 - 3
119 นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฉะเชิงเทรา กรรมการการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1 - 3
120 นายยุทธพล สะและหมัด โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม กรรมการการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.4 - 6
121 นายศุภกร จันทร์เพ็ญ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กรรมการการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.4 - 6
122 พระใบฎีกาวิสุทธิวรรณ์ วรญาโน วัดวีระโชติธรรมมาราม กรรมการการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.4 - 6
123 นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฉะเชิงเทรา กรรมการการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.4 - 6
124 นางสาวนงนุช ธนะวัฒน์ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยว กรรมการการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.4 - 6
125 อาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กรรมการการประกวดภาพยนต์สั้น ม. 1 - 3
126 อาจารย์นันท์นภัส อภิรัตน์ธนาณัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กรรมการการประกวดภาพยนต์สั้น ม. 1 - 3
127 ดร.อภิรดี พุดเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กรรมการการประกวดภาพยนต์สั้น ม. 1 - 3
128 นายปริญญา เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนเซนท์แอนโทนี กรรมการการประกวดภาพยนต์สั้น ม. 1 - 3
129 ดร.อภิรดี พุดเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กรรมการการประกวดภาพยนต์สั้น ม. 4 - 6
130 อาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กรรมการการประกวดภาพยนต์สั้น ม. 4 - 6
131 นายปริญญา เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนเซนท์แอนโทนี กรรมการการประกวดภาพยนต์สั้น ม. 4 - 6
132 อาจารย์นันท์นภัส อภิรัตน์ธนาณัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กรรมการการประกวดภาพยนต์สั้น ม. 4 - 6
133 ผศ.พุทธพล มงคลวรวรรณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการการประกวดละครคุณธรรมม. 1 - 6
134 ดร.มงคล สอนเสนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ กรรมการการประกวดละครคุณธรรมม. 1 - 6
135 นายพิทักษ์ สมาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 กรรมการการประกวดละครคุณธรรมม. 1 - 6
136 นายธนาพงศ์ มงคลวรวรรณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการการประกวดละครคุณธรรมม. 1 - 6
137 นางอธิษฐาน เชื้อโพน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการการประกวดละครคุณธรรมม. 1 - 6
138 ดร.มงคล สอนเสนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ กรรมการการประกวดละครประวัติศาสตร์ ม. 1 - 6
139 นายพิทักษ์ สมาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 กรรมการการประกวดละครประวัติศาสตร์ ม. 1 - 6
140 ผศ.พุทธพล มงคลวรวรรณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการการประกวดละครประวัติศาสตร์ ม. 1 - 6
141 นางอธิษฐาน เชื้อโพน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการการประกวดละครประวัติศาสตร์ ม. 1 - 6
142 นายธนาพงศ์ มงคลวรวรรณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการการประกวดละครประวัติศาสตร์ ม. 1 - 6
143 นางสาวสุพัตรา มานะสะสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กรรมการการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - 3
144 นางสาวปิยวดี วาศืวัฒน์ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร์) กรรมการการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - 3
145 นางสาวอุษณีย์ กะสวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กรรมการการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - 3
146 นายภูวนาถ นิลอำไพ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 5 กรรมการการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - 3
147 นางสาวจินดารัตน์ ม่วงศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี กรรมการการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4 - 6
148 นางประไพ นาคนวม โรงเรียนเซนท์แอนโทนี กรรมการการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4 - 6
149 นางสาวพิมพิไล จันมิตร โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ กรรมการการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4 - 6
150 นางสาวภาวิณี สุขตาล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4 - 6
151 นางศรีญญา วนิชย์ถนอม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการการประกวดมารยาทไทย ม.1 - 3
152 นางนิชา ผลประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานวัฒธรรมจััังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการการประกวดมารยาทไทย ม.1 - 3
153 นางเครือวัลย์ ภูเจริญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการการประกวดมารยาทไทย ม.1 - 3
154 นางนิรมล มังคละคุปต์ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการการประกวดมารยาทไทย ม.4 - 6
155 นางเพลินใจ บูชาธรรม สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการการประกวดมารยาทไทย ม.4 - 6
156 นางภาพร เจริญศักดิ์ืืืืืืืืืืืืืืืื ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืสภาวัฒนธรรม อำเภอเมือง จัหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการการประกวดมารยาทไทย ม.4 - 6
157 พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฐเมธี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร กรรมการการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1 - 6
158 พระสังฆรักษ์สวงค์ นาถสีโล วัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1 - 6
159 นายอัครเดช หมู่วิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1 - 6
160 นายไพรวัลย์ มาลัยศรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน
161 นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน
162 นางสาวศศิกาญจน์ โกสิยารักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน
163 นายณัฐพล แก้วอิทธิ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน
164 นายณัฐพงษ์ อุ่นเสน่หา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน
165 นางสาวรุจินันท์ ทิพยรัตน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน
166 นายนพดล สกุลเหลืองอร่าม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
167 นางอธิษฐาน เชื้อโพน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
168 นายชัยยุทธ ธนธรรมพิทักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
169 นางสาวอัมรินทร์ พรมแดง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
170 นางสาวอรวรรณ คุณุ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
171 นายนฤเดช ทองขาว ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
172 นางสาวพิกุล ยอดสวัสดิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
173 นางพรพิมล พรพรหมโชติ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
174 นายโชคชัย ชุมสาชัย ครู คศ.2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
175 นางสาวอรปรียา บัณฑิต ครูผู้ช่วย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
176 นางสาวสาวิตรี คล้ามกลั่น พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
177 นายเตชินทร์ เตชะตรีระวัฒนนฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
178 นายนรุตม์ อัฐนาค ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
179 นางสาวจรรยา สมดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
180 นางจำนงค์ ศิริพันธ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
181 นางอารี พงษ์เจริญ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
182 นายเตือน ท้วมจั่น ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
183 นายสุระ วิเชียรแลง ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
184 นายยุทธนา บุญทัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
185 นายไพรวัลย์ มาลัยศรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
186 นางสาวรุจินันท์ ทิพยรัตน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
187 นายณัฐพงษ์ อุ่นเสน่หา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
188 นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
189 นายประสิทธิ์ สว่างกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
190 นางสาววราภรณ์ สงวนยวง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
191 นางสาวอรสุดา ศรีพิกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
192 นางสาวสุกัญญา วันเดวา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
193 นางภารวี กล่อมปัญญา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
194 นางสาวจุฑามาส ทัศนา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
195 นายพุฒิพงษ์ ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
196 นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
197 นางสาวณัฏฐนันท์ กระมลมานิต โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
198 นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
199 นางอารียา ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
200 นางกัณจะณา พุ่มมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
201 นางสุปราณี เธียรสรรชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
202 นางวรรณภา ป้อมพิมพ์ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
203 นายสุระ วิเชียรแลง ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
204 นางสุพิณ ศิลารัตน์ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
205 นางควรพิจ คงเจริญ ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
206 นายนฤเดช ทองขาว ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
207 นางสาวอรปรียา บัณฑิต ครูผู้ช่วย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
208 นางสาวอัญชลี โอ่งเจริญ ครู คศ.2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
209 นางสาวฉัตรวิมล ทาระเนตร์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดูแลระบบ
210 นางสาวสุกัญญา วันเดวา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดูแลระบบ
211 นางสาวอลิษา ออมสิน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดูแลระบบ
212 นางสาวนิตยา ทิมแย้ม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการฝ่ายดูแลระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]