สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประเสริฐสุข สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอาภากร  สุวรรณวิเวก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ชุ่มเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุชานรี  ใกล้พลัง
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ไชยเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกรภัทร์  สุสุดใจ
 
1. นางสาวจินตนา  พันธ์ุพานิชย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพิชญ์สุดา  อินธิบาล
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ไชยเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์ทองพัฒนา
 
1. นางสาวเพ็ญนิภา  มะณีสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 11 1. เด็กชายพิระกานต์  ราชเสวี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  วัฒนกุล
 
1. นางสาวเพ็ญนิภา  มะณีสุข
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  ศรีคำมูล
2. เด็กหญิงสุกฤตา  หมื่นสุขพร
 
1. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
2. นางเจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ไผ่บง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  เจาะประโคน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฏฐ์นวัต  ปาณิสราศิริกุล
2. เด็กชายปุณณะวิชญ์  เซียนพลแสน
 
1. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
2. นางเจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายศุภมิตร  ฤกษ์อินทรีย์
 
1. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตวงพร  เสถียรวงศ์
2. เด็กหญิงมัณฑกานต์  อภัย
 
1. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
2. นางเจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อุชิจิมา
 
1. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชยุตม์  สาทสนิท
 
1. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจิดาภา  โขมพัฒน์
2. เด็กหญิงภัคธีมา  ทองเกตุ
3. เด็กหญิงสิรภัทร  สุขกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  แก้วพวงใหม่
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.57 เงิน 18 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เสมือนโพธิ์
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  อินทะกนก
3. เด็กชายเสถบุตร  พนมรัตน์
 
1. นางสาวอามานี  เจะเด็ง
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายฐิติพงษ์  มาแปง
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  ตู้ภูมิ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สิงห์คุ้ม
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เสนาวงค์
2. เด็กชายภัคพล  คลาดแคล้ว
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สิงห์คุ้ม
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.4 เงิน 13 1. เด็กชายกฤตนัย  นามกูล
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์น้อย
3. เด็กชายฐานิต  เจียรสุข
4. เด็กหญิงรัญชิดา  อยู่เย็น
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมพ์พวน
 
1. นายยอด  ปอง
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงลลนา  รวมทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา  สุผา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญดา  อภิชาติสิทธิ์พร
2. เด็กชายสรยุทธ  ญานกาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา  สุผา
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ช่วยท้าว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เจริญรื่น
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  รัตนะ
4. เด็กหญิงณัชชา  รสชุ่ม
5. เด็กหญิงบุญสุภา  พรหมรักษ์
6. เด็กหญิงปภาพินท์  จำเนียรกาล
7. เด็กหญิงปาณิสรา  เตชะมา
8. เด็กหญิงศิริญทิพย์  เจริญพานิช
9. เด็กหญิงศุภิสรา  อนันต์วัฒนศิริ
10. เด็กหญิงสุดที่ลักษณ์  สิงห์กวาง
 
1. นายอารยะ  บัวลา
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
3. นางเจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรณิศ  วิทยาคม
2. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองคำมี
3. เด็กหญิงจารวี  เกตุสุวรรณ์
4. เด็กหญิงชลรัชชา  เชยวัดเกาะ
5. เด็กหญิงนภาดาว  เขาแก้ว
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขสอาด
7. เด็กหญิงรจน์สมาย  จันทร์วชิร
8. เด็กหญิงรสิตา  สงวนศักดิ์
9. เด็กหญิงสาธิตา  พรกุลไพบูลย์
10. เด็กหญิงสิริวิมล  เอี่ยมสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรทัย  สุขสวัสดิ์
2. นางปราณี  ม่วงเลี่ยม
3. นายกิตตินันท์  มั่นยิ่ง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 78.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตภาส  ตันติธัญวุฒิ
2. เด็กชายธนกร  เกิดในมงคล
3. เด็กชายธนฉัตร  ศรีเมือง
4. เด็กชายธราเทพ  คงสมนาม
5. เด็กชายธวัฒน์ธา  เฮงประสิทธิ์
6. เด็กชายวิทยา  คงไมตรี
7. เด็กชายวีรวิชญ์  แสงสุย
8. เด็กชายศิรสิทธิ์  สุขประเสริฐ
9. เด็กชายอธิป  บิลโภชน์
10. เด็กชายอนุวัตร  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายกิตตินันท์  มั่นยิ่ง
2. นายธเนตร  ฉิมพาลี
3. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กชายกิตตินันท์  พรรณพิพัฒน์
2. เด็กชายณัฐดนัย  บิลโภชน์
 
1. นายกิตตินันท์  มั่นยิ่ง
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงมนทกานต์  อ่ำผึ้ง
 
1. นางวิมลลักษณ์  เสมือนโพธิ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วทอง
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงโชตินภา  ใจใหญ๋
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปรายฝน  นิลน้อยศรี
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ผาทอง
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัญญารัก  รุ่งกำจัด
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงษ์อมร  ชมชื่นฟุ้ง
2. เด็กหญิงภัทราพร  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงศิลปชัย  ประสานพันธ์
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเขมิกา  จำบุญมา
 
1. นายยอด  ปอง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วรแสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรบัว
3. เด็กหญิงพรภวิฌธ์  บุญส่ง
4. เด็กชายภมรินทร์  ประสารศรี
5. เด็กชายสุขวุฒิ  พลวิเศษ
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
3. นางเจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 6 1. เด็กชายตะวันฉาย  อินต๊ะรักษา
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 19 1. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองรอบ
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 1. เด็กชายนพนนท์  เศษสุวรรณ์
 
1. นายยอด  ปอง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธิดาพร  เลี่ยงฮะ
 
1. นายยอด  ปอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุทธวิทย์  ปานโชติธิติวัฒน์
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงภูริชญา  ภูษิต
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายสรวิชญ์  ตั้งเจริญ
 
1. นายยอด  ปอง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  เกตุการณ์
 
1. นายยอด  ปอง
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรเมธ  สุขมหา
2. เด็กชายณัฏฐ์เมธี  วิภาวัสวุฒิกุล
3. เด็กชายดรัสพงศ์  อุปะละนาระ
4. เด็กหญิงนิลเนตร  โหมดวิจิตร
5. เด็กหญิงปริญญธิดา  ประเสริฐลาภ
6. เด็กชายพายุพัตต์  พลายงาม
7. เด็กหญิงภวรัญชน์  ประดับศรี
8. เด็กหญิงศราวดี  ใจอ่อน
 
1. นางสาวรจนา  กองธรรม
2. นางสาวนวรัตน์  นพเก้า
3. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สนธิปัญญา
3. เด็กหญิงปนัสยา  อยู่เจริญ
4. เด็กหญิงพรรณพิสา  พุทธดี
5. เด็กหญิงพัตร์พิมล  จันทร์พรธนโชติ
6. เด็กหญิงรมิตา  ปิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงสิริกัลยา  รุ่งศิริ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หอมหวล
 
1. นางสาวรจนา  กองธรรม
2. นางสาวนวรัตน์  นพเก้า
3. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
4. นางเจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองบ่อ
2. เด็กชายธนุส  แก้วมูล
3. เด็กชายภัทร  นิลแย้ม
4. เด็กชายสุภชาติ  ลุนแดง
5. เด็กชายเจษฎาวุธ  เพชรล้วน
 
1. นายกิตตินันท์  มั่นยิ่ง
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชากร  ทับหล่าย
 
1. Missซีซีเลีย  บาไก
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  ธรรมสอน
 
1. Missซีซีเลีย  บาไก
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงพรกนก  เนนะ
 
1. Missซีซีเลีย  บาไก
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 8 1. เด็กชายนภัสรพี  สกุลธนสมบัติ
2. เด็กหญิงนิตยา  ภูตน
3. เด็กหญิงปนัดดา  พูลพร้อม
4. เด็กหญิงภคนันท์  แจ้งสว่าง
5. เด็กหญิงวิภาวดี  แช่มช้อย
 
1. นางสาวจรรยา  ตอนศรี
2. Missซีซีเลีย  บาไก
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  เถียรสุวรรณ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีน้อย
 
1. นางเจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  สีสาวแห
2. เด็กชายพศุตธรรม์  สกุลรุ่งรุจีจิร
 
1. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
2. นางเจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายกีรติ  ครุฑใจกล้า
2. เด็กชายชยานันต์  แซ่กัง
3. เด็กชายธัญเทพ  คำมูลตา
4. เด็กชายพงค์ภัค  เครือคูณ
5. เด็กชายพงศกร  ยศวิชัย
6. เด็กชายภัทรญาณ  สีหา
7. เด็กชายศิริชัย  ชาภักดี
8. เด็กชายอัมรันทร์  แช่มสายทอง
 
1. นายธเนตร  ฉิมพาลี
2. นางสาวพีรดา  งามเฉลียว
3. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  นาเรือง
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ไชยนนท์
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  โพธิ์ศรี
 
1. นางปราณี  ม่วงเลี่ยม
2. นางสาวเบญจมาศ  ชุ่มเงิน
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุริสราภรณ์  ดีลุนชัย
2. เด็กหญิงกุลธิดา  มูลสาร
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทรัพย์อุดม
 
1. นางปราณี  ม่วงเลี่ยม
2. นางสาวเบญจมาศ  ชุ่มเงิน
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันท์นพิน  จิรกานต์รัตน์
2. เด็กหญิงภรณ์พรรณ  หว่างรัศมี
 
1. นางสาวศศิมา  ตุ้มประชา
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 1. เด็กชายธวัช  ใบบัว
2. เด็กชายเปรมอนันต์  แพงคำฮัก
 
1. นางสาวศศิมา  ตุ้มประชา
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงปิยดา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุวิมล  สุขแก้ว
 
1. นางสาวศศิมา  ตุ้มประชา
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรภัทร  มั่นหมาย
2. เด็กชายหฤษฏ์  คำสุพรกฤตน์
 
1. สิบเอกวิภาวรรณ  ่บัวงาม
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร์  ปาณิสราศิริกุล
2. เด็กชายภูริภัทร  ่คุ้มสวน
 
1. สิบเอกวิภาวรรณ  บัวงาม
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายกรวิช  นิลคุปต์
2. เด็กชายรัฐนันท์  หอมจันทร์
3. เด็กชายวิศพัทร  คำแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  สำเรือง
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.7 ทอง 6 1. เด็กชายธนะศิลป์  ธนเศรฐศิลป์
2. เด็กชายวงพงศ์  บัวคง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นามาก
 
1. นางสาวนภาพร  สำเรือง
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณฐนนท์  ศรีมงคล
2. เด็กชายพรกรรชัย  สีทน
3. เด็กชายภานุพงศ์  นเรศรัมย์
4. เด็กหญิงวรันณ์ธร  บุญครอง
5. เด็กชายสิทธิโชค  ทองสุลิตร
6. เด็กชายอิศรา  เกิดศิริ
 
1. นางสาวนภาพร  สำเรือง
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
3. นางเจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น
 
62 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญสิงห์
2. เด็กหญิงภัทรดา  พลจังหรีด
3. เด็กหญิงสวรรยา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวนภาพร  สำเรือง
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ยาวาปี
2. เด็กหญิงลลดา  ปานทอง
3. เด็กหญิงวิชญา  สามสี
 
1. นางสาวนภาพร  สำเรือง
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
64 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญนิกา  ชัยบุรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดวงดารา
3. เด็กหญิงลลิตา  นามกูล
 
1. นางอิงอร  สุขใส
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุวรรณภักดี
2. เด็กหญิงบุศริยา  พันธ์มะลี
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เพียรงูเหลือม
 
1. นางอิงอร  สุขใส
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ใหม่วงษ์
2. เด็กชายนราธิเบศน์  ไกรษรวงค์
3. เด็กชายเทพประสิทธิ์  ดิษฐ์ปรีชา
 
1. นางอิงอร  สุขใส
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ธรรมพิชัย
2. เด็กหญิงวิรากานต์  ชำนาญเศรษฐกุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  จู่พระจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา  สุผา
2. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น