ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3
-  หนังสือเชิญประชุม
-  ใบตอบรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:41 น.