เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเพียงฤทัย สนเขียว โรงเรียนศรีราชา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-3  
2 นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง โรงเรียนศรีราชา กรรมการจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-3  
3 นายสุเมธ คำลอย โรงเรียนศรีราชา กรรมการจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-3  
4 นางสาวอาภาจุฬา นิลศักดิ์ singsamut school(โรงเรียนสิงห์สมุทร) กรรมการจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-3  
5 นางจิณห์พิรยา สมฤทธิ์บุปผา โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-6  
6 นายสุคนธ์ อนุไพร โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-6  
7 นางสาวคัทลียา คำมุงคุณ โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-6  
8 นางสาวปราณี โยชิดะ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ประธานกรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.1-3  
9 นางสาวรุ่งฤดี แสงฟ้า โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" กรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.1-3  
10 จ.ส.อ. หญิง อนงลักษณ์ ศิลา โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" กรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.1-3  
11 นางอารีรัตน์ เธียรประมุข โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.1-3  
12 นายเพรียวพันธุ์ คนซื่อ โรงเรียนบางละมุุง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6  
13 นางสาวแสงศรี ฉายวงศ์ศรีสุข โรงเรียนบางละมุุง กรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6  
14 นางสาวฐนิชา สาครสุคนธ์ โรงเรียนบางละมุุง กรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6  
15 Mr. Jose Nisperos โรงเรียนบางละมุุง กรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6  
16 นางเบญจวรรณ เจนกิติวรพงศ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6  
17 นายพรมภร แสนศรีแก้ว โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-3  
18 นางสาวกุลธิดา จารุสภา โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-3  
19 นางสาวภาวิดา จันทร์จุฬา โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-3  
20 นางพิกุล ไชยโสดา โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-3  
21 นางสาวณัฏฐ์ชา ใจมั่น โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-6  
22 นายพงศธร วงศ์สีดา โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-6  
23 Miss Jilah Laguitao โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-6  
24 นางสาววรณัน สัตบุศย์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-3 และ ม.4-6  
25 นางสาวประภัสรา ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-3 และ ม.4-6  
26 นางสุพรรณ์ สว่างศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 และ ม.4-6  
27 นายนัฐพงศ์ ทองศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 และ ม.4-6  
28 นางสาวศศิลักษณ์ พิณพาทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 และ ม.4-6  
29 นางสาวปิติวัน สีหาพงศ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 และ ม.4-6  
30 นางสาววิรัฐศรี บัวดอกไม้ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี ม.1-3 และ ม.4-6  
31 นายเทอดสกุล สืบเทพ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี ม.1-3 และ ม.4-6  
32 นางสาวธันยพัฒน์ สวนเมือง โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี ม.1-3 และ ม.4-6  
33 นางสาวจิรภัค เหลียงพานิช โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ม.4-6  
34 นางกัลยา ศรสุรินทร์ โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ม.4-6  
35 นางวันเพ็ญ อุดแก้ว โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6  
36 นางสาวอุ้มบุญ เกตุศิลป์ โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6  
37 นางสาวสาลี ประพันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6  
38 นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6  
39 นางเยาวภา ลันขุนทด โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6  
40 นายเจนภพ ด่านไธสง โรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crosswords ม.1-3 และ ม.4-6  
41 นางสาวสุวิมล คำเสียง โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crosswords ม.1-3 และ ม.4-6  
42 Miss Jelt Maiden Tangonan โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crosswords ม.1-3 และ ม.4-6  
43 นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
44 นางศรีสุคนธ์ ใบบัว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
45 นายพูลทรัพย์ สุตะโท หัวหน้ากลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกาา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
46 นายกุณฑล สันทัดการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
47 นางเพียงฤทัย สนเขียว ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
48 นายกฤษณะ อ่อนเอื้อน ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
49 นางจุรีย์ อินทรเนตร ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
50 นางปารนีย์ คุณพิทักษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
51 นางปราณี นุชเจริญผล ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
52 นายสุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
53 นายคุณากรณ์ ปิยมาภรณ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
54 นางสงกรานต์ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
55 นางสาวอังศุมาลิน บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
56 นายสมภพ งามโสภา ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
57 นางสมพร คชบาง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
58 นางสาวอุมาวดี โกศล ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
59 นายเมฆ ใบบัว ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
60 นายวุฒิชัย อภัยจิตร ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
61 นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
62 นายสมภพ ศรีวงศา ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
63 นางสาวพภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
64 นายวัชระ บำรุงพงษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
65 นางสาวนันท์หทัย เข็มทอง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
66 นายศรประกฤษฎ์ หมู่สะแก ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
67 นางจิราพร สุริยะจันทร์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
68 นายณภัทร รอตเอี่ยม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
69 นายอาทร ธูปทอง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
70 นายณัฐเมศวร์ วรรณขาว รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
71 นายณัฐรภิรมณ์ วราสินธ์ รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
72 นายสนธยา บุตรวาระ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
73 นางเพียงฤทัย สนเขียว ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
74 นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
75 นางสาววิภาดา ชรากลาง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
76 นายทรงพล วงศ์พระราม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
77 นางสาวพัทธ์ธีรา นามเดช ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
78 นางสาวสุภัสร พรมสุวรรณ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
79 นางสาววิไลลักษณ์ ขาวอุทัย ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
80 นางสาวอิศราภรณ์ ไชยบุตร ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
81 นางสาวกนกพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
82 นางพิมพาพรรณ จันทร์สีสอาด เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
83 นางสาวอพิชญา เต็นยะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
84 นางสาวปาจารีย์ ในวิกุล ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
85 นางไพวรรณ สุขปานเจริญ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
86 นางมธุริน เทียวรรณ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
87 นางสาวพัชราภรณ์ นาเหล็ก ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
88 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
89 นางรัตนาภรณ์ เรืองนุช ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
90 นายธนาคาร มีสุข ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
91 นางสาวพัชรินทร์ หลงชิน ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
92 นางสาวปรียนันท์ ชัยสิริพัฒนา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
93 นางสาวพรพรรณษา อินทร์เทศราช ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
94 นางนฤพร ภักดี ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
95 นางสาวนิธิมา นิสัยกล้า ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
96 นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
97 นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
98 นางกิ่งฟ้า บุญครอง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
99 นางสาวอิศราภรณ์ ไชยบุตร ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
100 นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
101 นางณัฐกมล ทองไทย ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
102 นางสาวพรพรรณษา อินทร์เทศราช ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
103 นางนฤพร ภักดี ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
104 นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
105 นางสาวปทุมวดี ทองชิต ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
106 นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
107 นางสาวสมศรี ศรีวัลลภ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
108 นางสาวช่อผกา ชัยชาญ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
109 นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
110 นายสุเมธ คำลอย ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
111 นายกิตติภาส ศรีหะ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
112 นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
113 นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
114 นางสาวกนกพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
115 นายปรมินทร์ เต็มพร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
116 นายณัฐรภิรมณ์ วราสินธ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
117 นางโชติกา พลเยี่ยม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
118 นางสาวศิรินาฏ หอมขจร ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
119 นางสาวนภาพร พฤฒามาตย์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
120 นายทวีศักดิื บังคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
121 นางสาวสุรัตน์ ทองประเทศ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
122 นางรมิดา ภูพิลา ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
123 นายเอกรัตน์ แขมคำ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
124 นางสาวขนิษฐา ท้าวอิ่ม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
125 นางคำมุก ชมภูหลง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
126 นางสาวนภาพร โฮมราช ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
127 นางสาววิไลลักษณ์ ขาวอุทัย ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
128 นางสาวสาธินี กันทะมี ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
129 นายอภิชาติ คงเพชร ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
130 นางพิมพาพรรณ จันทร์สีสอาด ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
131 นางศรีสุคนธ์ ใบบัว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
132 นางอทิตยา หิรัญวงศ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
133 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา แปงการิยา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
134 นางสาวพิศมัย นันเสนา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
135 นางรัชดาพร คงสนุ่น ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
136 นายวัชระ บำรุงพงษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
137 นายสมภพ งามโสภา ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
138 นางวรัญญา เขียววิจิตร์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
139 นางสาวสุวรรณรัตน์ วงศ์ชัยเพ็ง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
140 นางสาวอพิชญา เต็นยะ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
141 นายพูลทรัพย์ สุตะโท หัวหน้ากลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
142 นายนพรัตน์ ศรีดาวงษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
143 นายสมคิด ศรีรุ่งสุขจินดา ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
144 นายชินญาณ สระแก้ว ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
145 นางวลัยลักษณ์ สุตะโท ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
146 นายวุฒิภัทร รัตนะวัน ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
147 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล พรมพุฒิ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
148 นายอนุชิต หนูเอียด ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
149 นายอดิศร์ เกตุนาค ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
150 นายสุปัญญา นามเย็น ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
151 นายวิทวุฒิ เถาว์ทวี ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
152 นายนรุตม์ เดชกระจ่าง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
153 นายสมภพ ศรีวงศา ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
154 นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
155 นางชันญานุช ขุนสอาดศรี ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
156 นางสาวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
157 นายบุญเชิด คำงาม ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
158 นายสิทธิพร บุญล้อม ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
159 นายนิพนธ์ ร้านจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
160 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา แปงการิยา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
161 นางอทิตยา หิรัญวงศ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
162 นางสาวชนากานต์ วิเศษ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
163 นางสาวดลรญา ไชยขาล ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
164 นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนิน ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
165 นางสาวสุกัญญา ต้นไทร ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
166 นางรัชดาพร คงสนุ่น ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
167 นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
168 นายกุณฑล สันทัดการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
169 นายนพรัตน์ ศรีดาวงษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
170 นายเศรษฐสิทธิ์ สุกปลั่ง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
171 นายณัฐวุฒิ ชดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
172 นายภาณุพงศ์ บุญชะม้อย ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
173 นายกวี ผึ่งผาย ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
174 นายกฤตนัย ศรีนิล นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
175 นายชัยชนะ วิรัชลาภ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
176 นายเดชชนะ วิรัชลาภ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
177 นายนันทพงษ์ คำสิทธิ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
178 นายอัครเนตร มณีนุตร์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
179 นายทรงกิจ โพธิขำ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
180 นายธรรมนิตย์ บ้านพวน ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
181 นายนิรวิทย์ หวานทอง ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
182 นายวุฒิพงษ์ เข็มด้วง ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
183 นางสงกรานต์ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
184 นายอดิศร์ เกตุนาค ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
185 นายสุปัญญา นามเย็น ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
186 นายนรุตม์ เดชกระจ่าง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
187 นางสาวช่อผกา ชัยชาญ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
188 นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
189 นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
190 นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
191 นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
192 นายนิรุต ไพรทอง ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
193 นายนิพนธ์ ร้านจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
194 นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
195 นายณัฐภัทร รอตเอี่ยม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
196 นายสมภพ งามโสภา ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
197 นางสาวอังศุมาลิน บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
198 นายสุเมธ คำลอย ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
199 นายกิตติภาส ศรีหะ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
200 นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
201 นางวัลย์ลิกา คงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
202 นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
203 นางสาวพภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
204 นายเมฆ ใบบัว ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
205 นางสมพร คชบาง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
206 นางสาวสุทธดา พรหมชมพู ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
207 นางสาวนันท์หทัย เข็มทอง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
208 นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
209 นายณัฐรภิรมณ์ วราสินธ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
210 นายยุทธนา เรืองไพศาล ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
211 นายอดุลย์ สุขเจริญ ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
212 นายวิทยา ชั้นประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
213 นายวีรชัย วัฒนจิตติ ครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
214 นายอาคม วิทยเขตปภา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  
215 นายอาทร ธูปทอง รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
216 นายศรประกฤษฎ์ หมู่สะแก ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
217 นายวัชระ บำรุงพงษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
218 นายวุฒิชัย อภัยจิตร ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
219 นางสาวอังศุมาลิน บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
220 นายสมภพ ศรีวงศา ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
221 นายณัฐเมศวร์ วรรณขาว รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
222 นายมนตรี สุขไมตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
223 นายธนิสร ทองธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
224 นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหัก(ประชาวิทยาคาร) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
225 นายพูลทรัพย์ สุตะโท หัวหน้ากลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
226 นายพีรเดช พัชรปัญญาพร ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
227 นายธนรรณพ บุญยิ่ง ครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
228 นายกิตติชัย แจ้งอุบล ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6  
229 นางสาวอุมาวดี โกศล ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3  
230 นางสาวกานดา โรจน์สัตตรัตน์ ครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3  
231 นางโฉมเฉลา ลินดาพรประเสริฐ ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการดำเนินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3  
232 นางไพรวัลย์ สุขปานเจริญ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3  
233 นางจุรีย์ อินทรเนตร ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3  
234 นางสาวสุนันทา ฟองสมุทร ครูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3  
235 นางขนิษฐา รติพีรวาณิชย์ ครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3  
236 นางบุญทิวา ธีรนังสุ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3  
237 นางมัสม์ชา ศาลกลาง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6  
238 นางสาวปิ่นวดี นิยมทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ คณะกรรมการดำเนินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6  
239 นางสาวมินทร์ลดา รุจิชัยวิสิฐ ครูโรงเรียนศรีสุวิช คณะกรรมการดำเนินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6  
240 นางสาวรัชชาภรณ์ มีสวน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6  
241 นายธัชกร ธนวรมงคล ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการดำเนินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6  
242 นางนภัทร มีศรีเดชา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6  
243 นางมนธิรา ไพศาลสมบัติรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6  
244 นางศศิธร กันหา ครูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6  
245 นายณัฐภัทร รอตเอี่ยม ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
246 นายสิริวัน เรืองจรัส ครูโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม คณะกรรมการดำเนินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
247 นายสุริโย ผั๊วสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ คณะกรรมการดำเนินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
248 นายนิรุตต์ วงศ์สุพรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ คณะกรรมการดำเนินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
249 นางสาวรุ่งฤดี สิงห์สุพรรณ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
250 นายอดิศร์ เกตุนาค ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
251 นางสาวสุนิศา คูณกลาง ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
252 นางสาวกัลยา เหลือธิ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
253 นายวุฒิชัย อภัยจิตร ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
254 นางนันท์นภัส วิกรานต์วงษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
255 นายประวิทย์ ต่อรุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
256 ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์ พุดพรม ครูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
257 นายสหรัฐ หลวงเมือง ครูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
258 นางสาวฐณิฏา หนองใหญ่ ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการตัดสินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
259 นางสาววรรณา เสนีย์วงศ์ ครูโรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์ คณะกรรมการตัดสินการการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  
260 นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3  
261 นางไพรวัลย์ สุขปานเจริญ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3  
262 นายชัยเชษฐ์ หัสไชโย ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการดำเนินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3  
263 นางวลัยลักษณ์ สุตะโท ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3  
264 นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3  
265 นางไพรวัลย์ สุขปานเจริญ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3  
266 นายชัยเชษฐ์ หัสไชโย ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3  
267 นางวลัยลักษณ์ สุตะโท ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.1-3  
268 นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.4-6  
269 นางไพรวัลย์ สุขปานเจริญ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.4-6  
270 นายชัยเชษฐ์ หัสไชโย ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการดำเนินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.4-6  
271 นางวลัยลักษณ์ สุตะโท ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.4-6  
272 นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.4-6  
273 นางไพรวัลย์ สุขปานเจริญ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.4-6  
274 นายชัยเชษฐ์ หัสไชโย ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.4-6  
275 นางวลัยลักษณ์ สุตะโท ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน ม.4-6  
276 นางจิราพร สุริยะจันทร์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
277 นางสาวขนิษฐา เฉียวกุล ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
278 นางสาวณิชกานต์ สราญรมย์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
279 นางสาวสุดารัตน์ ศิริสังข์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
280 นางสาวจิราภา พิลึก ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
281 นางสาวคนึงนิจ รุ่งวัฒนภักดิ์ ครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
282 นางสาวพัชรินทร์ อินทะรังษี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
283 นางสาวมนัสวีร์ สายสุด ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
284 นางสาวพิมพ์ณดา คุตพันธ์ ครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
285 นางสาวภัสรา คมขำ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
286 นางสาวสุดารัตน์ ศิริสังข์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
287 นางสาวขนิษฐา เฉียวกุล ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
288 นางสาวมนัสวีร์ สายสุด ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
289 นางสาวคนึงนิจ รุ่งวัฒนภักดิ์ ครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
290 นางสาวจิราภา พิลึก ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC:YOUTH COUNSELOR) ม.1-3  
291 นางจิราพร สุริยะจันทร์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
292 นางสาวขนิษฐา เฉียวกุล ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
293 นางสาวณิชกานต์ สราญรมย์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
294 นางสาวสุดารัตน์ ศิริสังข์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
295 นางสาวจิราภา พิลึก ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
296 นางสาวคนึงนิจ รุ่งวัฒนภักดิ์ ครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
297 นางสาวพัชรินทร์ อินทะรังษี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
298 นางสาวมนัสวีร์ สายสุด ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
299 นางสาวพิมพ์ณดา คุตพันธ์ ครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
300 นางสาวภัสรา คมขำ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
301 นางสาวณิชกานต์ สราญรมย์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
302 นางสาวภัสรา คมขำ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
303 นางสาวพัชรินทร์ อินทะรังษี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
304 นางสาวพิมพ์ณดา คุตพันธ์ ครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
305 นางสาวพิลัยพร ไชยมาตร ครูโรงเรียนเกาะสีชัง คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YOUTH COUNSELOR) ม.4-6  
306 นายสำราญ ทองคำ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
307 นายบรินทร์ธร เขียวคราม นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
308 นายปวิธ แก้วตุ่น นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
309 นายพีรวิชญ์ จันทวิเศษ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
310 นายสุภคม วังกะสา นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
311 นายคเชนทร์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
312 นายณัฐพัชร ชินพงษ์พานิช นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
313 นายธุวานันท์ อุตะมะ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
314 นายปริญญา ศรีเศษ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
315 นายฐิติพงศ์ อินทร์บุหรั่น นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
316 นายถิรภัทร์ เคราะห์ดี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
317 นายธนวิชญ์ ผลาหาญ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
318 นายภัทรภณ ยิตติพินิจ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
319 นางสาวแพรวา เก่งกล้า นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
320 นางสาวจรรยวรรธน์ คล้ายวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
321 นางสาวโชติกา สาเกทอง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
322 นางสาวณัฐณิชา เจริญมนต์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
323 นางสาวแพรวา มัชฌิมา นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
324 นางสาวรวิศรา โทนสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
325 นางสาวชมพูนุช แสงทอง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
326 นางสาวณัฐวิภา ชำนินอก นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
327 นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชรดี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
328 นางสาวพิมพ์พร เบิดศรี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
329 นางสาวแพรนภา พูลจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
330 นางสาวภัทรมน ช้างเผือก นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
331 นางสาวลิปิการ์ อุทาโย นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
332 นางสาวกฤษณา ชัยมาโย นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
333 นางสาวญาดาวดี ชัยสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
334 นางสาวธนพร ระมั่งทอง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
335 นางสาวรวมภัทร ตันประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
336 นางสาวขวัญชนก นามศร นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
337 นางสาวจิดาภา พันสะ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
338 นางสาวนลินี จุลกะ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
339 นางสาวนิชาภา คำนึงสุข นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
340 นางสาวสุภิศชญาย์ เอี่ยมสะอาด นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
341 นายปณต ม่วงปาน นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
342 นายพุทธิพงษ์ และเลิศผล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
343 นายณัชพล ผ่องแผ้ว นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
344 นายวงศพัทธ์ อ่อนธนู นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
345 นายนพวิชช์ เอี่ยมอาษา นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
346 นายกร กูรมะโรหิต นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
347 นายรัชณต วีรบรรจง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
348 นางสาวขวัญชนก อ่าวเจริญ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
349 นางสาวจินตพร อำพล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
350 นางสาวณัฏฐณิชา กัญญสินธ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
351 นางสาวธิติมา ศรีจุลลา นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
352 นางสาวปัญญ์ฑิตา อินทขันตี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
353 นางสาวพจนพร ณ พัทลุง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
354 นางสาวมันทนา ถมปัด นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
355 นางสาวชุติกาญจน์ เปรมอิสระกูล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
356 นางสาวปุณณกาญจน์ สอนซี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
357 นางสาวรุ้งรวี สุจิตรธรรมคุณ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
358 นางสาวนิภาพร เขื่องสถุ่ง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
359 นางสาววริศรา แก้วใส นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
360 นางสาวสิริทิพย์ ทองโต นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
361 นางสาวสุวณีย์ ลายเงิน นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
362 นางสาวธนาพร ธนากิจเจริญไพศาล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
363 นางสาวพฤฒวรรณ เพชรประไพ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
364 เด็กหญิงปภาวรินท์ ลาดี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
365 นายบุริศร์ สินธุ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
366 นายณัฐพงศ์ พรมดี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
367 นายภูมิพัฒน์ โจเวลลานอส นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
368 นายธนกฤต ลีหัวสระ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
369 นายอาคเนย์ แสนโคตร์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
370 นางสาวภัคจีรา อุตตะมา นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
371 นางสาวณัฐณิชา มณีวงษ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
372 นางสาวธนพร สิงห์ศิริ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
373 เด็กหญิงกรรญารัตน์ รื่นไทย นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
374 เด็กหญิงกัญจนพร ไชยดี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
375 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แจ่มใส นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
376 เด็กหญิงขนิษฐา สระสม นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
377 เด็กหญิงธิดารักษ์ ประทุมพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
378 เด็กหญิงนัทธมน บุญประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
379 เด็กหญิงพิสชา สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
380 เด็กหญิงบุณยานุช สีบุญเรือง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
381 เด็กหญิงปานชีวา พวงระกำ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
382 เด็กหญิงปิ่นธิชัย จันณรงค์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
383 เด็กหญิงปุณณภา แซ่เนี่ยว นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
384 เด็กหญิงรุจิรัตน์ วิจิตร์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
385 เด็กหญิงลดา เจริญขวัญใจ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
386 เด็กหญิงศิริญาดา ทองย้อย นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
387 เด็กหญิงสิริยากร แสงตะวัน นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
388 เด็กหญิงอริสา พลกล้า นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
389 นายปภังกร รัตนศีล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
390 นายภาณุวัชร ชูเกลี้ยง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
391 นายศิรภูมิ ดีเด่น นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
392 นายชัชวาลย์ ก่ำขำ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
393 นายพันธุ์พิทักษ์ ตั้งเจียมศรี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
394 นายกรรณธร ศรีจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
395 นายจิรายุ เฟื่องบางหลวง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
396 นายณัฐภูมิ เติมแต้ม นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
397 นายสหรัฐ ซิบเข นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
398 นายสหรัฐ ซิบเข นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
399 นายกีรติ นิ้มพูลผล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
400 นายชัชนาวี มาชม นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
401 นายเพชรกล้า ผลจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
402 นายรนยศ กองช้าง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
403 นายวิษณุ บุญแดง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
404 นายกษิดิศ มั่งมี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
405 นายณัฐภัทร อุทโก นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
406 นายศุภกิตติ์ บัวดอกไม้ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
407 นายศุภนิตย์ ศรีโสภา นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
408 นางสาวจันทร์ณภัทรล์ แสงสนธิ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
409 นางสาวชนัญชิดา มีสุข นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
410 นางสาวชนิดา บุญญกานนท์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
411 นางสาวนันทพร รักเหลือ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
412 นางสาวกรณิศ หนองใหญ่ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
413 นางสาวชนิยา โสวรรณกุล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
414 นางสาวดลยา ฉลอง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
415 นางสาวนิศิตา สว่างอารมณ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
416 นางสาวธาราทิพย์ วงษ์เส็ง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
417 นางสาวอริศรา นวลแก้ว นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
418 นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์สม นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
419 นางสาวนิชดา เดชเป้า นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
420 นางสาวพิมพ์ชนก เจริญรัตน์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
421 นางสาวพีรยา พรมฮวบ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
422 นางสาวศศิพรรณ ทองนาค นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
423 นางสาวหทัยรัตน์ พวงผกา นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
424 นางสาวกันก์วรา อรชร นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
425 นางสาวชนิสรา คงซ่าน นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
426 นางสาวธรรศมน สิงหเสม นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
427 นางสาวธีรนาฏ มงคลเพ็ชร์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
428 นางสาวพรปวีณ์ โชติสุภาพ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
429 นางสาวอุริสยา บุญแผน นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
430 นางสาวชุดา เกิดยืนอยู่ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
431 นางสาวณัฐวรา บุญยังกองแก้ว นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
432 นางสาวธีร์วรา มงคลเพ็ชร์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
433 นางสาวอารีรัตน์ สุขสมัย นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
434 นางสาวปรมิน แซ่อุ๊ย นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
435 เด็กหญิงพิชญาพร ยางเอน นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนช่วยการแสดงประกอบวงดนตรี  
436 เด็กหญิงพิชญานิน อุตุมะ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนช่วยการแสดงประกอบวงดนตรี  
437 นายธานันต์ ตันดี ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
438 นายนพดล เกิดมั่นคง ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
439 นายวีรชัย สิงห์ช่างชัย ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
440 นางสาวขวัญฤทัย ประสิ่งชอบ ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
441 นางสาวรัตติมากร คำเสียง ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
442 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา สาทจีน ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
443 นางสาวมัลลิกา กิริยาภรณ์ ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
444 นายเอกชัย เข้มแข็ง ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
445 นายกานต์ วิเศษลา นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
446 นายจงรักษ์ สมบูรณ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
447 นางสาวดนยา ดาศรี นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
448 นางเบญจวรรณ อินทร์เรืองศรี ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
449 นางนภาพร เพิงผา ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
450 นางอัญ เอี่ยมสุขุม ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
451 นางสาวจุลจิฬา จันทพงษ์ ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
452 นางสาวสุกัญญา บ่องเขาย้อย ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
453 นางสาวอัญพัชญ์ ไชยวัศรุ่งศิริ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
454 นางสาวปาริฉัตร พลพา นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
455 นายวรเดช ชมดอกไม้ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
456 นางสาวกัลย์สุดา รักธรรม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
457 นายตรีทศยุศ อนันทวรรณ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
458 นายวุฒินันท์ วงค์เลิศ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
459 นายภวิชช์ ศิลปสร นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
460 นางสาวณัชริดา ยาทองไชย นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
461 นางสาวภัทราพร หาญพรม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
462 นายธนภูมิ เฉลิมกลิ่น นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
463 นายเจตน์ สาเลิศ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
464 เด็กหญิงณาริภัทร สมร่าง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
465 นางสาวนริสรา อนุสาสนะนันท์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
466 นางสาวไคร่า ลุนมาตร นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
467 นางสาวคีตภัทร คะใจ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
468 นายนนทวัฒน์ พรมโน นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
469 นายธีรพงษ์ วงษ์กัณหา นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
470 นางสาวปรียานุช นาศิลพร้อม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
471 นางสาวกมลวรรณ พลแก้ว นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
472 นายภาคิน ม่วงมณี นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
473 นายปริญ แสงสว่าง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
474 นายอิทธิกร นิมมานภูติ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
475 นายรชต พวบขุนทด นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
476 นายจิรพันธ์ เจริญราช นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
477 นายณัฐนันท์ พุทไธสง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
478 นายธนพล โพธิ์แก้ว นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
479 นายอัตพล ทองอ่อน นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
480 นางสาวปภาสรณ์ ศรีแก้ว นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
481 นางสาวณัชชา หงษ์ทอง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
482 นางสาวมัณฑนา สีหบุตร นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
483 นางสาวสุชานันท์ กบิลพัฒน์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
484 นางสาวปุณฑรี อัครพิเชษฐ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
485 นางสาวลักษิกา กลิ่นเทียน นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
486 นางสาวสุทธิดา แก้วมี นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
487 นางสาวจุฑาทิพ จำนงค์ผล นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
488 นางสาววิไลวรรณ แซ่ลิ่ม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
489 นางสาวจรณินท์ ดอกบัว นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
490 นางสาวธมลวรรณ วรรณราช นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
491 นางสาวณัฐนิชา แก้วโยน นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
492 นางสาวทิพยาภา ไกรมาตย์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
493 นางสาววิภาพร พูลสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
494 นางสาวเจนจิรา กุหลาบ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
495 นางสาวณัชชา กุลเผือก นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
496 นางสาวธนภรณ์ ซัวตังไล้ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
497 นางสาวนภัสกร บัวงาม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
498 นางสาวมุทิตา จวงจันทร์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
499 นางสาววศินี บุญพงษ์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
500 นางสาวจินดามณี พิทูลทอง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
501 นางสาวชัชนันท์ พยุงศรี นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
502 นางสาวฑิฆัมพร บุตรพริ้ง นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
503 นางสาวณัฐมล นันทศรี นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
504 นางสาวพรชิตา ประเสริฐสังข์ นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
505 นางสาววรฤทัย ทองแย้ม นักเรียน โรงเรียนบางละมุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  
506 นายประทม พุทสอน โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
507 นางสาวสรรค์นิธิ สมพงษ์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
508 นางวารุณี หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
509 นางสาวอรทัย นารถอุดม ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
510 นายวรศักดิ์ บัวรอด ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
511 นางพรทิพย์ สุวรรณพจน์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
512 นางรัชนี ทุมวงศ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
513 นางไทยสวรรค์ วรรณภา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
514 นางสาวณฐิตา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
515 นางสาวสุรัตนา พุทธพงษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
516 นางสาวสุพัตรา บุตรภักดี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
517 นางพนา ชุมเกษียร ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
518 นางเมตตา ชาวบล ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
519 นางอรุทัย เดชสุภา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
520 นางธนวรรณ ศิริมงคล ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
521 นางศิริพัฒน์ ปชาติกปัญญา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
522 นางปิยะภรณ์ แก้วอำไพ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
523 นางบุศกร พนมจันทร์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
524 นางอุษณีย์ มัตนาวี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
525 นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
526 นางสาวชนัญญา พรหมฉ่ำ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
527 นางปวีณา พันทอง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
528 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
529 นางสาวปริชญา มั่งนิมิตร ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
530 นายกฤษณะ ป้องนานาค ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
531 นางสาวยุพากร ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
532 นางศุภิสรา โมราเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
533 นางสาวดวงกมล ทองหวาน ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
534 นางสาวรัชนี อินทร์สระคู ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
535 นายธนิตพงศ์ พัชรสุวิบูลย์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
536 นางสาวจุฑารักษ์ ศิลาเกตุ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
537 นางสุธีรา มูลตรีมา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
538 นางสาวโสภาวรรณ บัวงาม โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม รองกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  
539 นางอรพรรณ รักกลิ่น โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เลขานุการกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
540 นายภาณุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
541 นางปรียาภรณ์ ดำพะธิก โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
542 นางพูลสุข อินทนพ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
543 นางสำรวย อรรคบุตร โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
544 นายชัยโรจน์ วิสุทธิ์อัมพร โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
545 นายวีระชัย วัฒนจิตติ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
546 นายปัทพร ขุนลาด โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
547 นางสาวสาลี ประพันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
548 นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
549 นางสาวนิภา นันทประยูร โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
550 นางขนิษฐา ขุมทอง โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
551 นางสาววราภรณ์ พรหมรัตน์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
552 นางจริยา กังวานพณิชย์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
553 นางสาวจินตหรา ภักดีสุวรรณ์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
554 นายชิดดนัย โพธิ์จิตร โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
555 นางสาวอัธยา คงทน โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
556 นางสาวอุรวรา อินอุเทน โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
557 นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
558 นายพงษ์เทพ น้อมปัญญากุล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
559 นายศรัณย์ ส่งทวน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
560 นางสาวเหมือนฝัน ยะแก้ว ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
561 นางสาวพันทิวา วาศนาวิน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
562 นางสาวภัทราภร พิทักษ์พูน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
563 นางสาวปิ่นเดือน เย็นสำราญ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
564 นายรังสรรค์ เฟื่องฟู ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
565 นางสาวพรพิมล ทองคำดี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
566 นางสุพรรณ์ สว่างศรี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
567 นายนัฐพงศ์ ทองศรี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
568 นางสาวเกรา ขันแข็ง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์  
569 ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรี ทรงคุณวุฒิ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3 และ ม.4-6  
570 นางเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3 และ ม.4-6  
571 นายวีระ บัวงาม อาจารย์สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3 และ ม.4-6  
572 นางสาวอรชา บุญเย็น ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3 และ ม.4-6  
573 ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรี ทรงคุณวุฒิ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-3 และ ม.4-6  
574 นางเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-3 และ ม.4-6  
575 นายวีระ บัวงาม อาจารย์สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-3 และ ม.4-6  
576 นางสาวช่อลัดดา คำแก้ว ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-3 และ ม.4-6  
577 นางสาววรรณวิภา จาบกระโทก ครู โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” กรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-3 และ ม.4-6  
578 ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรี ทรงคุณวุฒิ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 และ ม.4-6  
579 นางเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 และ ม.4-6  
580 นายวีระ บัวงาม อาจารย์สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 และ ม.4-6  
581 นายปัณณวิชญ์ กิจศิริวัชรมณี ครู โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 และ ม.4-6  
582 นางสาวสาวิตรี โสภณ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 และ ม.4-6  
583 ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรี ทรงคุณวุฒิ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 และ ม.4-6  
584 นางเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 และ ม.4-6  
585 นายวีระ บัวงาม อาจารย์สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 และ ม.4-6  
586 นางสาวขวัญฤทัย ประสิ่งชอบ ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 และ ม.4-6  
587 นายณัฐวัฒน์ เจ้ยแก้ว ครูโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 และ ม.4-6  
588 ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรี ทรงคุณวุฒิ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-6  
589 นางเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-6  
590 นายวีระ บัวงาม อาจารย์สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-6  
591 นายปัณณวิชญ์ กิจศิริวัชรมณี ครู โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-6  
592 นางสาวช่อลัดดา คำแก้ว ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-6  
593 ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรี ทรงคุณวุฒิ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-6  
594 นางเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-6  
595 นายวีระ บัวงาม อาจารย์สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-6  
596 นายณัฐวัฒน์ เจ้ยแก้ว ครู โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-6  
597 นางสาวช่อลัดดา คำแก้ว ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-6  
598 นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
599 นางจินตนา จูมสีสิงห์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
600 นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
601 นางจินตนา สะอาดเอี่ยม ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
602 นางพรทิพย์ ชีวะการ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการดำเนินงาน  
603 นางปารนีย์ คุณพิทักษ์ ครูโรงเรียนศรีราชา คณะกรรมการดำเนินงาน  
604 นางสาวฐิติรัตน์ ฐิติวราภรณ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
605 นางสาวดวงเดือน ชัยมีแรง ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการดำเนินงาน  
606 นายภาณุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา ครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
607 นางสาวสุวรรณี นามพัด ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
608 นางสาวจารุวรรณ เฉื่ยราษฎร์ ครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
609 นางสาวนุชนาถ มุ่งหาผล ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
610 นายภัทรดนัย นิลดำ ครูโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
611 นางระพีพรรณ ธนวรเสฐ ครูโรงเรียนเกาะสีชัง คณะกรรมการดำเนินงาน  
612 นางสุริยา มณีนุตร์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
613 นางณัฐกมล ทองไทย ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
614 นางสาวพรพรรณษา อินทร์เทศราช ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
615 นางพรทนา เชี่ยวประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
616 นางอรุณี ถมยางกูร ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
617 นางนฤพร ภักดี ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
618 นางสาวนิธิมา นิสัยกล้า ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
619 นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
620 นางวิลาวัลย์ พรไชยา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
621 นางสาวปทุมวดี ทองชิต ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
622 นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
623 นางสาวนพมาศ ชัยวรกุล ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
624 นางจิตนา จูมสีสิงห์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
625 นางสาวปทุมวดี ทองชิต ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว  
626 นางวารี โชติจำลอง ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก  
627 นางนัยนา ฉัตรเชิดชัย ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก  
628 นางอุบลรัตน์ สัมปัตติกร ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก  
629 นางพรเรียง ก๋งแก้ว ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก  
630 นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัย ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก  
631 นางนงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก  
632 นางวิลาวัลย์ พรไชยา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก  
633 นางจินตนา จูมสีสิงห์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
634 นายไวฑูรย์ มินจันทึก ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
635 นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
636 นางสาวปทุมวดี ทองชิต ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
637 นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมและเลขานุการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
638 นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมและเลขานุการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
639 นางขนิษฐา วรรณสวาท ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
640 นางจินตนา สะอาดเอี่ยม ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
641 นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
642 นางวารุณี หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
643 นายสนธยา บุตรวาระ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
644 นางอุษณีย์ มัตนาวี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
645 นางสาวสุชาดา สุขบำรุงศิลป์ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
646 นางบุศกร พนมจันทร์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
647 นางสาวอรทัย นารถอุดม ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
648 นางศุภิสรา โมราเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
649 นางปิยะภรณ์ แก้วอำไพ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
650 นางสาวสุรัตนา พุทธพงษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
651 นางสาวเกศสุดา กองเกิด ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
652 นางสาวสมฤดี เจริญยุทธ์ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
653 นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
654 นางสาวณัฐรดา คำแพงเมือง ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
655 นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
656 นางจิราภรณ์ พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
657 นายบุญเสริม สำราญดี ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
658 นางสาวจันทิมา แสนสนิท ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
659 นางสาวนุชนาถ มุ่งหาผล ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
660 นางสาวลิลลภัทริ์ ไชยประเสริฐ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
661 นายนิติ นาคพงษ์ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
662 นางสาวสุชาดา กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
663 นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนเยี่ยม ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
664 นางสาวศิริพร แดงตุ้ย ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
665 นางสาววิมาลา บำรุงนาม ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
666 นายปิยวัฒน์ ธรรมบรรเทิง ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
667 นางอารีรัตน์ อินทนนท์ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
668 นางสุธีรา มูลตรีมา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน  
669 นางสาวนุชนาต กรแก้ว ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน  
670 นางสาวณฐิตา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
671 นางสาวสรรค์นิธิ สมพงษ์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
672 นายอาวุธ โอชาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ประธานกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
673 นางวารุณี หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
674 นายสนธยา บุตรวาระ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม รองประธานกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
675 นางสุธีรา มูลตรีมา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
676 นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
677 นางสาวจุฑารักษ์ ศิลาเกตุ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
678 นางสุธีรา มูลตรีมา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
679 นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
680 นางสาวสุชาดา สุขบำรุงศิลป์ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
681 นางสาวสมฤดี เจริญยุทธิ์ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
682 นางสาวนุชนาต กรแก้ว ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
683 นางจิราภรณ์ พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
684 นายบุญเสริม สำราญดี ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
685 นางสาวจันทิมา แสนสนิท ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
686 นางวารุณี หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
687 นายสนธยา บุตรวาระ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
688 นางธนวรรณ ศิริมงคล ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
689 นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
690 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
691 นายกรกช ธรรมกุล ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
692 นางสุพรรณนา จันทร์ดี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
693 นางบุศกร พนมจันทร์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
694 นางรัชนี ทุมวงศ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
695 นางศุภิสรา โมราเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
696 นางเนตรดาว สว่างแวว ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
697 นางอรุทัย เดชสุภา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายประเมินผล  
698 นางพนา ชุมเกษียร ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายประเมินผล  
699 นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
700 นางสาวนุชนาต กรแก้ว ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
701 นางสาวจันทิมา แสนสนิท ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
702 นางจิราภรณ์ พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
703 นางสาวสมฤดี เจริญยุทธิ์ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
704 นางวารุณี หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
705 นางสาวสุชาดา สุขบำรุงศิลป์ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
706 นางเมตตา ชาวบล ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
707 นายบุญเสริม สำราญดี ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
708 นางสุธีรา มูลตรีมา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
709 นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
710 นายฆุสกิตติ์ ดากิ่งประทุม ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ  
711 นายอาวุธ โอชาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ  
712 นายสิทธิชาติ เดชชาติ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ  
713 นางสาวสุพวารี เรืองบำรุง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
714 นางทองสุข คงถาวร พนักงานบริการโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
715 นางสาวปัทมาพร ปานกลีบ พนักงานบริการโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
716 นางพาธิดา ปานมาศ พนักงานบริการโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
717 นายฆุสกิตติ์ ดากิ่งประทุม ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
718 นางสมพร เบิดศรี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
719 นางสาวจิรวรรธ นออ่อน ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
720 นายบุญเสริม ปฏิยุทธ์ชูชัย ยามโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจราจร  
721 นายนิวัฒน์ ผิวผ่อง ยามโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายจราจร  
722 นายวรศักดิ์ บัวรอด ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
723 จ่าเอกธนวิทย์ เฟื่องฟู ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร  
724 นายวีรวงศ์ สมดี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
725 นางสาวณฐิกา ขำพุ่มพงษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
726 นางสาวพีรดา ฤาชา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
727 นายวัชรพล แย้มชุติ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
728 นายสาริศ ศรีตังนันท์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
729 นายพงษ์ ซุ่นเจริญ พนักงานบริการโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
730 นายองอาจ บุญอาชาทอง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
731 นายสุขุม ชินวงศ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
732 นางดวงเดือน ทองอำภา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
733 นางวารุณี หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
734 นายสนธยา บุตรวาระ ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
735 นางพรทิวา คูณขุนทด ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการและเลขนุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
736 นางสาวเกศสุดา กองเกิด ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการและเลขนุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
737 นางสาวสุดาพรรณ สวนสวรรค์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
738 นายกรกช ธรรมกุล ครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]