งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   6 พ.ย. 2561   7 พ.ย. 2561   8 พ.ย. 2561   9 พ.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 พ.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคารกองอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ประชุมสิงห์สมุทร 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคารเทิดพระเกียรติ 72 ปี ชั้น 2 ห้อง โสด 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคารโดม 61 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคารโดม 61 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคารโดม 61 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคารโดม 61 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร4 (อาคาร ม.1) 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร3 (อาคาร ม.2) 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคารโดม 61 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคารโดม 61 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร อบจ. 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร อบจ. 8 พ.ย. 2561 08.30 - 16.30
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร อบจ. 8 พ.ย. 2561
9 พ.ย. 2561
08.30 - 17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคารโดมรวมใจ 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคารโดมรวมใจ 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 441 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 442 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 117 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 126 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 128 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ห้องประชุมวรเวทมุนี 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1114 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1118 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1127 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1129 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1111 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1112 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร หอประชุม 55 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร หอประชุม 55 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1137 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1137 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1125 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1125 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1125 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
14 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1135 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
15 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1135 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
16 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1121 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
17 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1121 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
18 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1121 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
19 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1139 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
20 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1139 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
21 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1139 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
22 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สมุทร อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1135 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
23 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร หอประชุม25 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]