งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   6 พ.ย. 2561   7 พ.ย. 2561   8 พ.ย. 2561   9 พ.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง 312 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง 313 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร 216 ชั้น 3 ห้อง 124 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร 216 ชั้น 3 ห้อง 125 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร 216 ชั้น 2 ห้อง 115 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร 216 ชั้น 2 ห้อง 116 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร 216 ชั้น 3 ห้อง 127 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร 216 ชั้น 3 ห้อง 126 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง โลกดารา 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร 216 ชั้น 1 ห้อง ห้องยุทธการ 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง 314 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง 311 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 427 6 พ.ย. 2561 09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 426 6 พ.ย. 2561 09.00-11.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ล่าง ห้อง ลานโล่ง 6 พ.ย. 2561 09.00-16.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ล่าง ห้อง ลานโล่ง 6 พ.ย. 2561 09.00-16.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ล่าง ห้อง ลานโล่ง 6 พ.ย. 2561 09.00-16.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ล่าง ห้อง ลานโล่ง 6 พ.ย. 2561 09.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 6 พ.ย. 2561 09.00-11.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 6 พ.ย. 2561 09.00-11.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 412 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 417 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 312 6 พ.ย. 2561 09.00-17.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 311 6 พ.ย. 2561 09.00-17.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 425 6 พ.ย. 2561 09.00-11.30
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 424 6 พ.ย. 2561 09.00-11.30
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 413 6 พ.ย. 2561 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 (ลานอเนกประสงค์ 2) ชั้น 1 ห้อง 413 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม หอประชุม 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม หอประชุม 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาคารหอประชุม 6 พ.ย. 2561 13.00-14.30
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาคารหอประชุม 6 พ.ย. 2561 13.00-14.30
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาคารหอประชุม 6 พ.ย. 2561 8.30-9.30
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาคารหอประชุม 6 พ.ย. 2561 8.30-9.30
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาคารหอประชุม 6 พ.ย. 2561 9.30-11.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาคารหอประชุม 6 พ.ย. 2561 9.30-11.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาคารหอประชุม 6 พ.ย. 2561 14.30-15.30
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาคารหอประชุม 6 พ.ย. 2561 14.30-15.30
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาคารหอประชุม 6 พ.ย. 2561 15.30-16.30
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาคารหอประชุม 6 พ.ย. 2561 11.00-11.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันออก 6 พ.ย. 2561 09.00-10.15
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีราชา ห้องอาเซียนศึกษา 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสุพรรณิการ์ 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสุพรรณิการ์ 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา อาคาร2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องพุทธรักษา 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-15.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา อาคาร2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องพุทธรักษา 6 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-15.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องลีลาวดี 6 พ.ย. 2561 09.00-15.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องลีลาวดี 6 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]