สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพมงคล
 
1. นางอรัญญา  เพชรสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเกวลิน  ศรีทราย
 
1. นางอรัญญา  เพชรสังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงเผ่าพงษ์
 
1. นางอรุณี  ศิริวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิประภา  รัตนภูมี
 
1. นางอรุณี  ศิริวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาพร  แสงกุศล
 
1. นางสาวพรพิมล  ถินมานัด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  ขำนอก
 
1. นางสาวพรพิมล  ถินมานัด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นิราสคำ
 
1. นางสาวปาณญดา  ตั้งรุจวัฒนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาววรณิกา  พลอยมุข
 
1. นางวิจิต  นิ่มนวล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนนธนรรณ  มณีรัตน์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  รุ่งเรือง
 
1. นายอนุพงศ์  ปวงสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวนำศิริ  มาลารักษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คงอยู่
 
1. นายอนุพงศ์  ปวงสุข
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 4 1. นายธีรโชติ   แสงโชติ
2. นางสาวภาลดา   สุขสะอาด
3. นางสาวอัจจิมา   แสงจันทร์
 
1. นางศุภวรรณ   หมั่นเขตกิจ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปาณรวัฐ   อินทรักษา
 
1. นางภัทรวดี  โพธิ์ทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวลดาพร   อุตยา
 
1. นางสาวพัชรี  อุตถา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐมน   มาลารักษ์
2. เด็กหญิงธนสิตา   เชื้อปรางค์
 
1. นางภัทรวดี   โพธิ์ทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายพีรพล   ลีเลาะ
 
1. นางสาวประภา   สว่างจิตต์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชิต   สุทธิปรีชา
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  ไกรศรี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวริศ  ปัทมนิธิ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   สวนช่วย
3. เด็กชายวรันณ์ธร   ทวยภา
 
1. นางสุทิน   แหยมตั้ง
2. นางสาวกฤติกา   เจียรนัย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐมน   ทองแถม
2. นายพงศธรณ์   หลวงทอง
3. นางสาววรัญญภัทร์  สิมมา
 
1. นางสาวสุณัฐวรรณ   พรหมภักดี
2. นางสาวอัมรา   มารศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา   พิมพ์สกุล
2. เด็กหญิงธันยมาศ   อายุวงษ์
3. เด็กชายอนันต์   เห็นแจ้ง
 
1. นางสาวชลิตตา   เคล้าจันทร์
2. นางสาวนฤมล   ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ   วงเทเวท
2. นางสาวปาริชาติ   นพรัตน์
3. นางสาวอริสา   ฤทธิรณ
 
1. นางสาวชลิตตา   เคล้าจันทร์
2. นางสาวสุคนทิพย์   ทองตา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์   แก้วแผ่ว
2. เด็กหญิงมัณฑิตา   แซงคำ
 
1. นายสุบิน   สุขเดช
2. นางสาวกฤติกา   เจียรนัย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร   จันทรสนิท
2. นางสาวถิรดา   เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวอัมรา   มารศรี
2. นางสาวสุณัฐวรรณ   พรหมภักดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุดร
2. เด็กชายอาวุธ   พลพิมาย
 
1. นายสุบิน   สุขเดช
2. นายบุญชัย   รัตนมโนพร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพล  ราษฎรพิทักษ์
2. เด็กชายวรรณชัย   ตาลเอี่ยม
 
1. นายสุบิน   สุขเดช
2. นายสุพจน์   ฐิตธรรมโม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติพงค์  อินทมาศ
2. นายธนวัฒน์  ดีไชโย
3. นายรัชชานนท์  ลิ้มเจริญ
4. นางสาววิริญญา  เทพประชุม
5. นางสาวเกวลิน  สอนพันระ
 
1. นางทิพย์วรรณ  วงษา
2. นายวิษกร  ภูมีคง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พานทอง
2. นางสาวกัลยาณี  แสนตรี
3. นายกิตตินันท์  ทองมาก
4. นายจักร์พงศ์  ชุ่มชื่น
5. นางสาวจันจิรา  โคตรบัณฑิต
6. นางสาวจิราพัชร  การช่าง
7. นางสาวจุฑามณี  จำเนียรกุล
8. นางสาวฐิติมา  สีพราย
9. นายณัฐกานต์  ประดับศรี
10. นายณัฐชนน  แท่งทอง
11. นางสาวดวงพร  จันทรภูบาล
12. นางสาวนฤภร  รีศรีคำ
13. นางสาวภาวิณี  สุวรรณโคตร
14. นายภูริภัทร  แดงมงคล
15. นางสาววริศรา  แก้วตา
16. นางสาววิกาญดา  มงคลวิวัฒน์
17. นางสาววิภาพร  ไพรวัลย์
18. นางสาวสิริญญา  จันทร์หนู
19. นางสาวสุดารัตน์  แสงทับทิม
20. นางสาวอาทิติยา  ประสาทชัย
 
1. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
2. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
3. นายธีรวิทย์  เกษี
4. นางสาวพุทธรักษ์  รัตนเพชร
5. นายจตุภูมิ  กุลาสา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพรรณ  จันมาค้อ
2. นายจีรยุทธ  มงคลพิพัฒน์
3. นายชนะเกียรติ  แซ่ตั้ง
4. นางสาวชรัญญา  โม้เวียง
5. นายชัยวัฒน์  ศรีระวรณ์
6. นางสาวญาณิศา  ไชยวัง
7. นายณัฐชัย  คูหะมณี
8. นายณัฐพัฒน์  นากัน
9. นายธนพล  ผลสุข
10. นายธีรภัทธ์  ย่อยไธสง
11. นายนพดล  อุมา
12. นายปิยะพงษ์  จันทะเสน
13. นายภราดร  ล้อมฤทธิ์
14. นายวัชระพล  เทพมงคล
15. นายวีรวงศ์  แสงอรุณ
16. นายสหชาติ  อุ่นฤทธิ์
17. นายสุุลต่าน  ทับสิงห์
18. นางสาวอิศรา  ไชยสิทธิ์
19. นางสาวโคมแก้ว  เขียวอินทร์
20. นายโอบนิธิ  รักธัญกิจ
 
1. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
2. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
3. นายธีรวิทย์  เกษี
4. นายสุบิน  สุขเดช
5. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ม่วงสาย
 
1. นางฉลวย  ประวุฒิ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณษา  ห่วงโห้
 
1. นางสาวพุทธรักษ์  รัตนเพชร
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุมา
2. เด็กหญิงจันทิมา  นิ่่มเสนาะ
3. เด็กหญิงนันทิชา  ยอดสร้อย
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หงส์ขาว
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ป้องพุทธ
6. เด็กหญิงพัทธานันท์  เนียมไธสง
7. เด็กหญิงพิธุนิภา  ไชยมาตย์
8. เด็กหญิงพิลาวรรณ  ศิริรักษ์
9. เด็กหญิงวิรากานต์  บัญชาเมฆ
10. เด็กหญิงเกษรินทร์  รุ่งสว่าง
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวเบญจวรรณ  ตระกูลนาคทอง
3. นายวรภัทธ  เทียมพิจารณ์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตรภานุ  สืบตระกูล
2. นายชัชชัย  ชื่นต้น
3. เด็กชายชิษณุชา  ชื่นต้น
4. นายธิเบต  กันยาเถื่อน
5. นางสาวนฤภัทร  กล่ำสี
6. นายมนตรี  แก้วกลม
7. เด็กชายรัฐภูมิ  เดชะผล
8. นายสหรัฐ  โทนะพันธ์
9. เด็กชายเยาวชน  นวมพยัพ
10. นายเอกรินทร์  บัวกระเรียน
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
3. นายชนาวุธ  ตุ้ยดา
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชิตา  วะนาไชย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตันติวงศ์
 
1. นายวิษกร  ภูมีคง
2. นางสาววลัย  ศรีสุข
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งฤดี  ศิลวรรณ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนนอง
 
1. นางสาววลัย  ศรีสุข
2. นายวิษกร  ภูมีคง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายพงศกร  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมลนาฏ  บ้านกล้วย
 
1. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศรัณพร  แตงอ่อน
 
1. นางพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงสลาสิณี  สุดสีดา
 
1. นางพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภักตรา  การิน
2. เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ตันติโสภา
 
1. นางพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงอภิญญา  มาตสาร
 
1. นางพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวหัทยา  การบรรจง
 
1. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายณรงเกียรติ์  ชินวงษ์
2. เด็กชายภารดร  พุฒจันทร์
3. เด็กหญิงเพียงดารา  เบนอุมาร์
 
1. นางพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปุญญพัฒน์  พิพัฒน์ผล
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัญชลี  สีเอก
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนภูมี
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรกิจ  คำหล้า
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  ศรีลาคุปต์
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา   สีแสง
2. เด็กชายชนพัฒน์  อนันต์วราพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐริกา   ผลจันทร์
4. เด็กชายประกาศิฐ   บุญสุข
5. เด็กหญิงปัญญาพร    ธิติกรสกุล
6. เด็กหญิงวรรณกร   คำอินทร์
7. เด็กชายอัครพนธ์   ฐานะมั่น
8. เด็กชายเกรียงไกร   นาควงษ์
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา   จันทิบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   มานูเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณอร   พวงภู่
4. เด็กหญิงรัญสิตา   ฉลาดกลาง
5. เด็กหญิงสมิชา   ประดับศรี
6. เด็กหญิงแพรนภา   ขอนแก่น
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา   จันทิบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   มานูเจริญ
3. เด็กหญิงนริศรา   คุ้มทรัพย์
4. เด็กหญิงนุชจนาถ   นามฮาด
5. เด็กหญิงพรประภา   ไชยตะมาตย์
6. เด็กหญิงมุทิตา   พูนพล
7. เด็กหญิงรัญสิตา   ฉลาดกลาง
8. เด็กหญิงสมิชา   ประดับศรี
9. เด็กหญิงสุภัทรา   สุดพิพัฒน์
10. เด็กหญิงอมราพร   ทองเก้า
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ตันติพิพัฒนา
 
1. นางสาวพรพรรณา  โปรยานนท์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ  แสงเพิ่ม
 
1. นางรื่นฤทัย  วิชกูล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพพร  กิมง่วนสง
2. เด็กหญิงปณิดา  พรมวัน
3. เด็กหญิงมนปริยา  วิทยาบำรุง
4. เด็กชายสันติสุข  ศรีระผา
5. เด็กหญิงอรปรียา  ไสยวุฒิ
 
1. นางพฤติพร  วรรณจงคำ
2. นางอรนุช  พัดเย็นชื่น
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  เจียระวาปี
2. นางสาวกัณฐิกา  สูญทุกข์
3. นางสาววริศรา  ไชยนาท
4. นางสาวศุภานัน  เจริญชัย
5. นายอิทธิพงษ์  สาวอ่อน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แพงศิริ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ปัติใส
2. เด็กชายเลิศพิสิฐ  พรหมจันทร์
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
2. นางอรนุช  พัดเย็นชื่น
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ยามสุข
2. นางสาวนิศารัตน์  วงศ์โพธิ์ทอง
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
2. นางอรนุช  พัดเย็นชื่น
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทักษพร  มอญขาม
2. นางสาวธัญญารัตน์  ทองสนธิ
3. นางสาวพนัสดา  อร่ามเรือง
4. นางสาวรัชนีวรรณ  จิรัฐิติโชติ
5. นางสาวสุรินทรา  ไหลสุพรรณวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
2. นายกำชัย  เสนากิจ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญมา
2. เด็กหญิงพุทธรักษ์  รักธัญกิจ
 
1. นางสาวฆนาการ  ศิริแก้ว
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  สอนพันระ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แพงศิริ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เส็มหมาด
2. นางสาวจิตราพร  อนุชา
3. นางสาวทอฝัน  มหันตะ
4. นางสาวนุชธิดา  พาแพง
5. นางสาวมณีรัตน์  ดวงบุบผา
6. นางสาวลดาพร  อุตยา
7. นางสาวศศิประภา  รัตนภูมี
8. นางสาวอรดา  พิมโสดา
9. นายเกียรติคุณ  เปรมศรี
10. นายเจษฎา  สาครสุขกิจ
 
1. นางทิพย์วรรณ  วงษา
2. นายกำชัย  เสนากิจ
3. นายวิษกร  ภูมีคง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เกษสุวรรณ
2. เด็กหญิงกุลนิดา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงชลกร  ชุมแสง
4. เด็กหญิงนภัทรสรา  สุธาพจน์
5. เด็กหญิงปวีณา  สายบุตร
 
1. นางอัญชลี  แซ่โง้ว
2. นางทิพย์วรรณ  วงษา
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  นาดี
2. นางสาวนพเก้า  ไชยอ่อน
3. นายปริวัฒน์  บุญลาภ
4. นางสาววรนุช  บุญญา
5. นางสาวเจริสรา  จันทร์ตรี
 
1. นางอัญชลี  แซ่โง้ว
2. นางทิพย์วรรณ  วงษา
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภา  พิมพรัตน์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ซิมทอง
3. เด็กหญิงพัชราพร  วาโน
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
2. นายกำชัย  เสนากิจ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นางสาวทิพย์ผกา  โสฬส
2. นางสาวปนัดดา  ตุ่มใสย์
3. นางสาวศยามล  จีนโน
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
2. นายกำชัย  เสนากิจ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุมารสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  รันละโคตร
 
1. นางสาวอังสนา  โพธิ์ยา
2. นางสาวชมพูนุท  บุญรอต
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายภริต  วัฒนา
2. นายรัชพล  โรจนสโรช
 
1. นางสาวชมพูนุท  บุญรอต
2. นางสาวอังสนา  โพธิ์ยา
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชาภัทร  เอี่ยมคง
2. นายสุรวรรตน์  กุมขุนทด
 
1. นายประดิษฐ์  เย็นสบาย
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุวดี  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อินทนนท์
3. เด็กหญิงสุนิสา  คลองงาม
 
1. นางสาวสุนิษา  นามเกิด
2. นางสาวฐิติยา  ศุภษร
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิตชนก  ทองศรี
2. นางสาวทิพนาถ  ทาทอง
3. นางสาวศราภรณ์  ใจดี
 
1. นางสาวฐิติยา  ศุภษร
2. นายพิทักษ์  คำยศ
 
70 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งราตรี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
 
71 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหฤทัยชนก  ศรีพล
 
1. นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ
 
72 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์พิษณุ  อำพันธ์
2. เด็กชายอนุชา  คำป้อง
3. เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ  บุดดา
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
2. นางระเบียบ  จินตอารี
 
73 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัศนัย  หีบเพชร
2. นางสาวธัญยาภรณ์  ชินวุฒิ
3. นายธีรภัทร  ชัยรัมย์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
2. นางระเบียบ  จินตอารี
 
74 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถชัย  พันธ์กลาง
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
75 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วศรี
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
76 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  ขันธเขต
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
77 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เพชรเหมือน
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
78 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรศักดิ์  วัฒนา
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
79 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรทัต  มหายุวานนท์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
80 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิตพล  ศรีรินทร์พงษ์
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
81 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรานุวัฒน์  ผลขวัญ
2. นายวรัชญ์  หอมเสียง
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวสุชาดา  พุทธอวยชัย
 
82 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุวัฒน์  ฉันทศิริ
2. เด็กชายสุวภัทร  ทองงาม
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว