สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเกวลิน  ศรีทราย
 
1. นางอรัญญา  เพชรสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนนธนรรณ  มณีรัตน์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  รุ่งเรือง
 
1. นายอนุพงศ์  ปวงสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปาณรวัฐ   อินทรักษา
 
1. นางภัทรวดี  โพธิ์ทอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นางสาวทิพย์ผกา  โสฬส
2. นางสาวปนัดดา  ตุ่มใสย์
3. นางสาวศยามล  จีนโน
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
2. นายกำชัย  เสนากิจ