สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพมงคล
 
1. นางอรัญญา  เพชรสังข์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายพีรพล   ลีเลาะ
 
1. นางสาวประภา   สว่างจิตต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุดร
2. เด็กชายอาวุธ   พลพิมาย
 
1. นายสุบิน   สุขเดช
2. นายบุญชัย   รัตนมโนพร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายพงศกร  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศรัณพร  แตงอ่อน
 
1. นางพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภา  พิมพรัตน์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ซิมทอง
3. เด็กหญิงพัชราพร  วาโน
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
2. นายกำชัย  เสนากิจ