สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงเผ่าพงษ์
 
1. นางอรุณี  ศิริวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  ขำนอก
 
1. นางสาวพรพิมล  ถินมานัด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวนำศิริ  มาลารักษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คงอยู่
 
1. นายอนุพงศ์  ปวงสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 4 1. นายธีรโชติ   แสงโชติ
2. นางสาวภาลดา   สุขสะอาด
3. นางสาวอัจจิมา   แสงจันทร์
 
1. นางศุภวรรณ   หมั่นเขตกิจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวลดาพร   อุตยา
 
1. นางสาวพัชรี  อุตถา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐมน   มาลารักษ์
2. เด็กหญิงธนสิตา   เชื้อปรางค์
 
1. นางภัทรวดี   โพธิ์ทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวริศ  ปัทมนิธิ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   สวนช่วย
3. เด็กชายวรันณ์ธร   ทวยภา
 
1. นางสุทิน   แหยมตั้ง
2. นางสาวกฤติกา   เจียรนัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพล  ราษฎรพิทักษ์
2. เด็กชายวรรณชัย   ตาลเอี่ยม
 
1. นายสุบิน   สุขเดช
2. นายสุพจน์   ฐิตธรรมโม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชิตา  วะนาไชย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตันติวงศ์
 
1. นายวิษกร  ภูมีคง
2. นางสาววลัย  ศรีสุข
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงสลาสิณี  สุดสีดา
 
1. นางพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภักตรา  การิน
2. เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ตันติโสภา
 
1. นางพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงอภิญญา  มาตสาร
 
1. นางพิมพ์นภัสสรา  ธีรนิติพันธ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวหัทยา  การบรรจง
 
1. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์