สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา   สีแสง
2. เด็กชายชนพัฒน์  อนันต์วราพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐริกา   ผลจันทร์
4. เด็กชายประกาศิฐ   บุญสุข
5. เด็กหญิงปัญญาพร    ธิติกรสกุล
6. เด็กหญิงวรรณกร   คำอินทร์
7. เด็กชายอัครพนธ์   ฐานะมั่น
8. เด็กชายเกรียงไกร   นาควงษ์
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา   จันทิบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   มานูเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณอร   พวงภู่
4. เด็กหญิงรัญสิตา   ฉลาดกลาง
5. เด็กหญิงสมิชา   ประดับศรี
6. เด็กหญิงแพรนภา   ขอนแก่น
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา   จันทิบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   มานูเจริญ
3. เด็กหญิงนริศรา   คุ้มทรัพย์
4. เด็กหญิงนุชจนาถ   นามฮาด
5. เด็กหญิงพรประภา   ไชยตะมาตย์
6. เด็กหญิงมุทิตา   พูนพล
7. เด็กหญิงรัญสิตา   ฉลาดกลาง
8. เด็กหญิงสมิชา   ประดับศรี
9. เด็กหญิงสุภัทรา   สุดพิพัฒน์
10. เด็กหญิงอมราพร   ทองเก้า
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ